L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014"

Transkript

1 L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG DANSK SYGEPLEJERÅD OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

2 INDHOLD Kapitel 1 Fælles bestemmelser Overenskomstens område Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede Ansættelse Særlig opsparing Tjenestedragt Gaver Efteruddannelse Tjenestefrihed Arbejdstid Befordringsgodtgørelse/udenlandsrejse Sikkerhedsudvalg Kapitel 2 Månedslønnede syge plejersker Løn Koordinerende/ledende medarbejdere Lønudbetaling Pension Ferie og feriefridage Sygdom og barns 1. sygedag Graviditet, barsel, adoption m.v Opsigelse

3 Kapitel 3 Timelønnede sygeplejersker Løn Opsigelse Ferie Kapitel 4 Øvrige vilkår Funktionærloven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser Hovedaftale Procedure for interessetvister Fortolkningstvivl Opsigelse af overenskomst Bilag 1 Arbejdstid Tjenesteliste Ugentlig arbejdstid Daglig arbejdstid Pauser Fridøgn og anden frihed Søgnehelligdage og andre særlige fridage Andre frihedsperioder/opkald Afspadsering Aften-/nattjeneste Weekendtjeneste Særligt tillæg

4 12 Overarbejde og frivilligt ekstra arbejde Deltidsmedarbejdere Rådighedstjeneste Patientledsagelse Vilkår som kun gælder timelønnede Aflysning af vagt Fridøgn Bilag 2 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede 29 Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler Hvor vælges tillidsrepræsentanter Hvem kan vælges Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens uddannelse Stedfortræder for tillidsrepræsentanten Tillidsrepræsentantens virksomhed Tillidsrepræsentantstillingens ophør Bilag 4 Samarbejdsaftale Samarbejdets mål og midler Information Samarbejdsudvalget Oprettelse af samarbejdsudvalg Behandling af uoverensstemmelser Aftale om ligebehandling

5 Bilag 5 Hovedaftale Bilag 6 Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Bilag 7 Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Protokollat 1 Implementering af direktiv om for ældreorlov Protokollat 2 Implementering af direktiv om deltidsarbejde Protokollat 3 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse

6 6

7 KAPITEL 1 FÆLLES BESTEMMELSER 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter alle timelønnede og månedslønnede sygeplejersker og radiografer (herefter kaldet medarbejdere), der ansættes på privathospitaler eller tilsvarende klinikker (herefter virksomheden), der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og som har tiltrådt overenskomsten i henhold til nedenstående stk Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. De virksomhedsspecifikke særaftaler knytter sig til overenskomsten og kan alene opsiges til samme tidspunkt og med samme varsel som landsoverenskomsten. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 2 AFGRÆNSNING MELLEM TIMELØN- NEDE OG MÅNEDSLØNNEDE Ved månedslønnede forstås medarbejdere med mere end gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Ved timelønnede forstås medarbejdere med maksimalt 8 timers beskæftigelse i gennemsnit pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 må- Stk. 1 Stk. 2 1 Overenskomstens område 7

8 ned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. 3 ANSÆTTELSE Stk. 1 Ansættelse sker ved en virksomhed. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ændringer vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er gældende. Parterne er enige om, at det i alle situationer tilstræbes, at medarbejderen modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Såfremt virksomheden ikke har udfærdiget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, kan medarbejderen eller dennes repræsentant skriftligt fremsætte ønske herom over for virksomheden. Svarer virksomheden ikke inden for en frist på 15 dage fra modtagelsen af ovennævnte meddelelse, kan sagen rejses fagligt. Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk. 2 og stk. 3 følges, dersom der opstår strid om, hvorvidt indholdet af et ansættelsesbrev udstedt efter aftalens ikrafttræden er i overensstemmelse med aftalen. Ved fratræden har medarbejderen efter anmodning krav på skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunder stillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen. 4 SÆRLIG OPSPARING Medarbejderen opsparer 1,0 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. 5 TJENESTEDRAGT Der ydes medarbejderne fri tjenestedragt, inklusiv vask. 8 3 Ansættelse

9 6 GAVER Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. Gaver fra klinikkens leverandører eller potentielle leverandører kan kun accepteres, hvis der foreligger accept fra virksomhedens ledelse. 7 EFTERUDDANNELSE Der kan ydes tjenestefrihed med løn til deltagelse i videre- og efteruddannelse, der af virksomheden og den enkelte medarbejder skønnes relevant for de forskellige arbejdsområder på virksomheden. Uddannelsesplanlægning indgår som en del af virksomhedens overordnede planlægning, og virksomheden forpligter sig til at give medarbejderen mulighed for relevant efteruddannelse. Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid honoreres som almindeligt dagarbejde. Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. Medarbejderen har pligt til 2 dages efteruddannelse pr. år med henblik på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer. Vedr. fortolkning af pligten til efteruddannelse henvises til protokollat desangående (bilag 2). Bemærkning 8 TJENESTEFRIHED Der kan gives adgang til tjenestefrihed med og uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. 9 ARBEJDSTID Såfremt der ikke er indgået virksomhedsspecifikke aftaler, er bilag 1 gældende. 10 BEFORDRINGSGODTGØRELSE/UDEN- LANDSREJSE Ved tjenesterejser yder virksomheden rejsegodtgørelse. Stk. 1 6 Gaver 9

10 Under tjenesterejser i egen bil ydes kilometergodtgørelse i henhold til statens godtgørelsessatser. Stk. 2 I forbindelse med rejseaktivitet i ind- og udland tegner virksomheden forsikringsmæssig dækning i anerkendt forsikringsselskab med dækningsomfang som følger: Indland Ulykkesforsikring Rejseforsikring Udland Ulykkesforsikring Rejseforsikring Syge- og hjemtransportforsikring Forsikringssummerne for de enkelte forsikringskategorier fastlægges med vejledende udgangspunkt i reglerne for statsansattes tjenesterejser i udlandet, men detaljeres i de for virksomheden gældende administrative bestemmelser. Rejser tilrettelægges ved virksomhedens foranstaltning og transport, ophold- og fortæringsudgifter refunderes i henhold til bilagsmæssig afregning. 11 SIKKERHEDSUDVALG Sikkerhedsudvalgets arbejde er omfattet af lov om arbejdsmiljø Sikkerhedsudvalg

11 KAPITEL 2 MÅNEDSLØNNEDE SYGE- PLEJERSKER Såfremt der ikke er indgået virksomhedsspecifikke aftaler, er kapitel 2 gældende. 12 LØN Grundlønnen for månedslønnede udgør brutto p.a.: Stk marts marts 2013 Grundløn ,08 kr ,39 kr. Efteruddannelsestillæg 1.177,56 kr ,69 kr. I alt ,64 kr ,08 kr. Pr. mdr ,47 kr ,84 kr. Grundlønnen dækker de funktioner, en sygeplejerske er i stand til at varetage, når denne er nyuddannet. Som kompensation for pligten til efteruddannelse, jf. 7, ydes et efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Til medarbejdere med 4 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der brutto udgør: Stk. 2 Stk. 3 Stk marts marts 2013 Kvalifikationstillæg p r. år 8.265,72 kr ,96 kr. Kvalifikationstillæg pr. måned 688,81 kr. 697,08 kr. Til medarbejdere med 8 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der brutto udgør: Stk marts marts 2013 Kvalifikationstillæg pr. år ,88 kr ,80 kr. Kvalifikationstillæg pr. måned 1.263,24 kr ,40 kr. 12 Løn 11

12 Stk. 6 Funktionsløn kan blandt andet gives for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til det job, som medarbejderen varetager, og begrundes i arbejds- og ansvarsområder, herunder vagttilrettelæggelse. Udover den ovenfor nævnte anciennitetsbestemte og pligtige funktionsløn, kan ydes kvalifikationsløn (udover grundløn og evt. funktionsløn). Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer (kurser, uddannelse, erfaring m.v.) erhvervet før og under ansættelsen. Stk. 7 Decentrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn indgåes mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd og er pensionsgivende. Decentrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, indgået mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd, kan opsiges med 3 måneders varsel eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Stk. 8 Stk. 9 Der kan mellem virksomheden og medarbejderen aftales bonus og resultatløn samt andre former for pensionsgivende tillæg end funktions- og kvalifikationstillæg. Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales frivilligt, ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt, ekstra arbejde, herunder honorering, aftales mellem privathospitalet og medarbejderen. 13 KOORDINERENDE/LEDENDE MEDAR- BEJDERE Stk. 1 I det omfang der på virksomheden er ansat en koordinerende/ledende sygeplejerske/radiograf, aflønnes vedkommende som følger: 1. marts marts 2013 Grundløn ,07 kr ,23 kr. Efteruddannelsestillæg 1.177,56 kr ,69 kr. I alt ,63 kr ,92 kr. Stk. 2 Som kompensation for pligten til efter-/videreuddannelse jf. 7, ydes et efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor Koordinerende/ledende medarbejdere

13 Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. For koordinerende/ledende sygeplejersker/radiografer, der ansættes uden højeste tjenestetid og dermed ikke er omfattet af arbejdstidsbestemte særydelser, ydes et funktionstillæg, som aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Stk. 3 Hvis der gennem længere tid for den koordinerende/ledende sygeplejerske/radiograf opstår et væsentligt, dokumenteret, ekstra arbejde, kan der mellem pågældende og virksomhedens ledelse optages forhandling om ekstra frihed eller kontant honorering. Regler for varsling af arbejdstid m.v., jf. bilag 1, er ikke gældende for koordinerende/ ledende sygeplejerske. Stk LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i måneden, og der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetalingen af lønnen indbetaler virksomheden pensionsbidragene i henhold til PENSION Som bidrag til medarbejderens pensionsordning betaler virksomheden 10 % af de i 12 og 13 nævnte lønninger. Endvidere tilbageholder virksomheden i medarbejderens løn et beløb på 5 %. Pensionsbidragene indbetales af virksomheden til Pensionskassen for Sygeplejersker, og pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Medarbejderen kan indgå en aftale med arbejdsgiver om, at der indbetales en større del af lønnen til pensionsordningen ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende. Medarbejderen skal oplyse arbejdsgiver skriftlig om: a. Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen. b. Perioden forhøjelsen skal indbetales i. 14 Lønudbetaling 13

14 Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan arbejdsgiver fastsætte procedurer for disse, som f.eks. tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. 16 FERIE OG FERIEFRIDAGE Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Medarbejderen holder ferie med løn, og der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1½ %. Den særlige feriegodtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage pr. ferieår. Feriefridage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden tre uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Ved fratræden afvikles resterende feriefridage eller udbetales med sædvanlig timeløn. 17 SYGDOM OG BARNS 1. SYGEDAG Stk. 1 Stk. 2 Medarbejderne oppebærer sædvanlig løn under sygdom. Parterne er enige om, at der ved opsigelse på grund af sygdom skal tages individuelle hensyn med henblik på om muligt, under hensyntagen til virksomhedens drift, at finde andre løsninger. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes første sygedag, hvis: 1. barnet er under 18 år og 2. har ophold hos den ansatte og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Der udbetales sædvanlig løn under fraværet Ferie og feriefridage

15 18 GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION M.V. Moderen er berettiget til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsel. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Moderen er berettiget til fravær i 14 uger efter fødslen. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Faderen har ret til fravær i 4 uger i forbindelse med fødslen eller efter aftale med virksomheden inden for de første 14 uger. Der ydes i perioden sædvanlig løn. Virksomheden yder i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Virksomhedens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jf. stk. 1-4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget samt at virksomheden modtager fuld dagpengerefusion. Såfremt dagpengerefusionen måtte være mindre end den maksimale dagpengesats, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Stk. 1 Graviditetsorlov Stk. 2 Barselsorlov Stk. 3 Fædreorlov Stk. 4 Forældreorlov Stk. 5 Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår graviditetsorlov i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før forventet fødsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår 2 af de 4 ugers fædreorlov, så længe disse ikke er dagpengeberettiget. Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. Bilag 6 fremstiller skematisk oversigt over de gældende bestemmelser for graviditetes-, barsels- og adoptionsorlov. Stk. 6 Med hensyn til andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 7. Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Stk. 7 Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndig- 18 Graviditet, barsel, adoption m.v. 15

16 heder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 5. Stk. 8 I bilag 6 og 7 er i punktform beskrevet de vilkår, såvel overenskomstmæssige som lovmæssige, der gælder for fravær i forbindelse med graviditet, barsel, adoption mv. samt andet fravær af familiemæssige årsager. Når der i bilagene henvises til lovregler, henvises der til disse reglers indhold pr. 3. juli Lovreglerne er ikke hermed gjort til en del af overenskomsten. 19 OPSIGELSE Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Den til enhver tid gældende funktionærlovs opsigelsesvarsler anvendes, når en medarbejder opsiges eller siger sin stilling op. Opsigelse fra virksomhedens side sker skriftligt og begrundet efter forudgående orientering af tillidsrepræsentanten og med kopi til samme. Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til medarbejderen om afsked vedlægges kopi til brug ved Dansk Sygeplejeråds eventuelle inddragelse i sagen. Meddelelse om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Tilbageholder virksomheden sådanne oplysninger, skal Dansk Sygeplejeråd orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til Dansk Sygeplejeråd. Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Dansk Sygeplejeråd kan kræve sagen forhandlet med virksomheden. Dansk Sygeplejeråd kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Hvis en opsagt medarbejder ved sin fratræden har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 11 mdr., kan Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver inden for en måned efter forhandlingen. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 2 medlemmer Opsigelse

17 udpeges af Dansk Sygeplejeråd. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de Arbejdsrettens formand om at foretage udpegningen. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan afhøre parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Stk. 8 Hvis ikke både medarbejderen og virksomheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale medarbejderen en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 19 Opsigelse 17

18 KAPITEL 3 TIMELØNNEDE SYGEPLEJER- SKER Såfremt der ikke er indgået virksomhedsspecifikke aftaler, er kapitel 3 gældende. 20 LØN Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Timelønnen beregnes med 1/1924 af den pågældendes bruttoårsløn inkl. det i 7 nævnte efteruddannelsestillæg. Aften-/natperioden med 1/1768. Timeløn i relation til beregning af ulempetillæg inkluderer funktions-, kvalifikations- og grundløn. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår ikke i beregningen. Lønnen udbetales månedligt med mindre der indgås aftale med den enkelte medarbejder om 14 dages afregning. Der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. 21 OPSIGELSE Ansættelsesforholdet kan ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet. 22 FERIE Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven Løn

19 KAPITEL 4 ØVRIGE VILKÅR 23 FUNKTIONÆRLOVEN Funktionærloven finder anvendelse for medarbejdere, der beskæftiges gennemsnitligt mere end 8 timer pr. uge. Såfremt en virksomhed udvider til mere end én arbejdsplads, henvises til funktionærlovens regler om væsentlige stillingsændringer. 24 TILLIDSREPRÆSENTANT- OG SAM- ARBEJDSBESTEMMELSER På det tidspunkt, hvor der er ansat 5 organiserede sygeplejersker på arbejdspladsen, træder tillidsrepræsentantreglerne jf. bilag 3 i kraft. På det tidspunkt, hvor der er ansat mere end 35 heltidsbeskæftigede i virksomheden, træder samarbejdsbestemmelserne, jf. bilag 4 i kraft. Stk. 1 Stk HOVEDAFTALE Hovedaftale indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er gældende, jf. bilag PROCEDURE FOR INTERESSETVISTER Proceduren for interessetvister er følgende: a. Såfremt der opstår en interessetvist, føres der hurtigst muligt mellem virksomhedens leder og tillidsrepræsentanten en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til forhandling mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd. c. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. d. Bilægges interessetvisten ikke ved forhandlingen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, kan tvisten ikke videreføres. 23 Funktionærloven 19

20 27 FORTOLKNINGSTVIVL Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende landsoverenskomst eller de tilhørende virksomhedsspecifikke aftaler skal søges løst ved lokal forhandling i virksomheden. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed henvises til Hovedaftalens OPSIGELSE AF OVERENSKOMST Stk. 1 Stk. 2 Nærværende overenskomst træder i kraft med virkning fra 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 28. februar 2014 med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af medarbejder på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler. København, den For Dansk Erhverv Arbejdsgiver København, den For Dansk Sygeplejeråd Fortolkningstvivl

21 BILAG 1 ARBEJDSTID 1 TJENESTELISTE Tjeneste ved virksomheden tilrettelægges i samarbejde mellem virksomheden og medarbejderen. Tjenesteliste bekendtgøres således, at månedslønnede medarbejdere til stadighed er orienteret om tjenestens beliggenhed og med ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud. Orientering om afspadsering og om omlægning af tjenesten skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 2 døgn. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Sker orienteringen om ændringer i tjenestens beliggenhed med mindre end 2 døgns varsel, ydes et tillæg på 30 % af de omlagte timer. Aflyses afspadsering i 2-døgnsperioden, nedskrive s afspadseringskontoen, som om afspadsering havde fundet sted. Den pålagte tjeneste honoreres efter bestemmelserne vedrørende overarbejde eller opkald. Bestemmelsen gælder ikke for timelønnede. 2 UGENTLIG ARBEJDSTID Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm for en fuldtidsansat er 37 timer, hvori indgår rådighedstjeneste med de i 14 angivne værdier. Stk. 1 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte kan opgøres over en periode på indtil 3 kalendermåneder. Det kan med den enkelte medarbejder aftales, at perioden gøres op i en periode på indtil 13 uger. Den ugentlige arbejdstid fordeles på 5 af ugens 7 dage, med mindre der lokalt er aftalt andet. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioden opgøres over 3 måneder. Ved fratræden skal tjenestetimerne i den aktuelle arbejdstidsperiode afstemmes, så der ikke ydes flere/færre normtimer end svarende til an- Bemærkninger Stk. 2 1 Tjenesteliste 21

22 sættelsesbrøken. Såfremt afstemning ikke kan ske, udbetales overskydende normtimer som over-/merarbejde, mens manglende normtimer kan modregnes, såfremt tjenestetimerne ikke kan tilpasses. 3 DAGLIG ARBEJDSTID Den daglige arbejdstid er mellem 5 12 timer. Der kan lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid. Tjeneste udover den fastsatte daglige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. 4 PAUSER Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses. 5 FRIDØGN OG ANDEN FRIHED Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Bemærkninger Arbejdsugen består af 5 arbejdsdage og 2 sammenhængende fridøgn. Medarbejdere kan ikke pålægges rådighedstjeneste, jf. 14, i de ugentlige fridøgn. De ugentlige fridøgn skal sammenlagt have en udstrækning af mindst 59 timer. Har fridøgnsperioden ikke en længde som anført ovenover, tildeles der i stedet for 2 fridøgnsperioder. Disse skal hver have en længde af mindst 35 timer. Længden af fridøgnsperioderne kan nedsættes til 32 timer efter aftale med tillidsrepræsentanten. Inddrages de ugentlige fridøgn, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Inddrages for en fuldtidsansat anden tilrettelagt frihedsperiode på 24 timer eller mere, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF er det gældende, at ved inddragelse af et fridøgn erstattes det mistede fridøgn af en anden frihedsperiode af 22 3 Daglig arbejdstid

23 tilsvarende længde, inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori tjenesten er præsteret. 6 SØGNEHELLIGDAGE OG ANDRE SÆR- LIGE FRIDAGE Medarbejderne har ret til frihed på søgnehelligdage. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som søgnehelligdage. Når der forekommer en søgnehelligdag, øges antallet af frihedsperioder med en ekstra fridag. Stk. 1 Grundlovsdag honoreres som en søndag, dog først fra kl Såfremt der pålægges tjeneste på de nævnte dage, har medarbejderne ret til frihed af samme varighed, som det præsterede arbejde samt søgnehelligdagstillæg på enten en halv times frihed eller 50 % af timelønnen for hver times tjeneste. Søgnehelligdagstillægget kan enten udbetales eller afspadseres. Såfremt søgnehelligdagen falder inden for den i 10 nævnte periode, træder denne bestemmelse ligeledes i kraft. For timelønnede gælder, at tjeneste på søgnehelligdage honoreres med timeløn %. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 7 ANDRE FRIHEDSPERIODER/OPKALD Til medarbejdere, der uden at være pålagt rådighedstjeneste, opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes der betaling som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. Der kan for flere opkald inden for 3 timer kun ydes overarbejdsbetaling for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. Bestemmelsen gælder ikke for timelønnede. 8 AFSPADSERING Afspadsering afvikles fortrinsvis løbende og efter aftale med medarbejderen. Afspadsering afvikles senest 3 måneder efter indtjening, i modsat fald sker udbetaling med næstfølgende lønudbetaling. 6 Søgnehelligdage og andre særlige fridage 23

24 Der kan mellem virksomheden og medarbejderen aftales, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt/udbetaling finder sted på et tidligere tidspunkt. Optjente afspadseringstimer afvikles med frihed eller udbetales med følgende værdier: Merarbejde jf. 13: 1 times merarbejde honoreres med 1 times løn Aften-/nattjeneste jf. 9: 1 time honoreres med 1 time og 12 minutters løn Overarbejde jf. 12: 1 time honoreres med 1½ times løn Søgnehelligdagserstatningsfrihed, jf. 6: Den præsterede tjeneste udbetales med 1½ times løn pr. times tjeneste Weekendtjeneste jf. 10: 1 times weekendtjeneste honoreres med 1½ times løn. Bestemmelsen gælder ikke for timelønnede. 9 AFTEN-/NATTJENESTE Stk. 1 For medarbejdere ansat til fast aften-/nattjeneste er den ugentlige arbejdstid fastsat til 3 timer under den i 2 fastsatte ugentlige arbejdstidsnorm. Timelønnen beregnes som 1/1768 af nettoårslønnen. Ved nettoårslønnen forstås bruttoårslønnen med fradrag af medarbejderens eget pensionsbidrag. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 For medarbejdere, der ikke er ansat i fast aften-/nattjeneste, ydes der for hver fulde 37 timers tjeneste, der er udført aften- og nattjeneste, 3 timers frihed. Alle medarbejdere, der udfører arbejde mellem kl og 24.00, får herfor en tillægsbetaling på 20 % af de i overenskomstens 4 og 5 nævnte løndele. I tidsrummet mellem og udgør tillægget 24 %. Tillægsbetalingen beregnes pr. påbegyndt time. Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer Aften-/nattjeneste

25 10 WEEKENDTJENESTE For tjeneste i tidsrummet fra fredag kl til mandag kl ydes der en godtgørelse svarende til 50 % af de i overenskomstens 12 og 13 nævnte løndele. Timelønnen beregnes som 1/1768 af nettoårslønnen. Stk. 1 Godtgørelse beregnes pr. påbegyndt time. Weekendtjeneste kan enten udbetales eller afspadseres. Til medarbejdere (bortset fra personale ansat til søndagstjeneste), som i løbet af et kvartal pålægges at udføre tjeneste på flere end 5 søndage, betales der for tjeneste på de overskydende søndage yderligere en godtgørelse svarende til halvdelen af den normale godtgørelse, jf. ovenstående. Stk SÆRLIGT TILLÆG Der kan mellem virksomheden og medarbejderen aftales et særligt fast månedligt tillæg eller et fast timetillæg, som dækker tillæg for aften-/ nattjeneste og weekendtjeneste, jf. ovenfor 9 og 10. Tillægget skal som minimum svare til det beløb som medarbejderen til enhver tid måtte have krav på i henhold til de anførte bestemmelser. 12 OVERARBEJDE OG FRIVILLIGT EKS- TRA ARBEJDE Det daglige arbejde tilrettelægges således, at overarbejde så vidt muligt undgås. Stk. 1 Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende leder, eller med dennes indforståelse, og som ligger uden for den daglige eller ugentlige arbejdstidsnorm. Den ugentlige arbejdstid opgøres over 3 kalendermåneder med mindre andet aftales lokalt. Overarbejde opgøres i halve timer. Overarbejde søges godtgjort med frihed, der skal være af samme varighed, som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 % rundet opad til hele timer. Overarbejde opgøres pr. måned. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF kan der ikke ske honorering med overarbejdsbetaling, hvor overarbejde indskrænker hviletiden til mindre end Bemærkninger 10 Weekendtjeneste 25

26 11 timer (8 timer). Ovenstående betyder, at overarbejde, der indskrænker hviletiden, skal afspadseres. Stk. 2 Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales frivilligt ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt ekstra arbejde, herunder honorering, aftales mellem virksomheden og medarbejderen. 13 DELTIDSMEDARBEJDERE Stk. 1 Stk. 2 Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert tilfælde normalarbejdstiden. Lønnen reduceres i forhold til den nedsatte arbejdstid. Fast merarbejde udover 3 måneder skal medføre ændring af lønkvoten. Ændringen kan tidsbegrænses. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan lønkvoten forblive uændret. Stk. 3 Deltidsbeskæftigede honoreres med normal timeløn for de timer, der ydes ud over den pågældende aftalte ugentlige arbejdstidsnorm og indtil 37 timer. Den ugentlige arbejdstid opgøres over en 3 måneders normperiode med mindre andet aftales lokalt. Arbejde herudover honoreres som overarbejde. Tjeneste, der falder uden for virksomhedens aftalte daglige arbejdstidsnorm, betragtes som overarbejde. 14 RÅDIGHEDSTJENESTE Stk. 1 Medarbejdere kan pålægges rådighedstjeneste af følgende arter: I) Rådighedstjeneste (maks afstand 15 min.) II) Rådighedstjeneste fra vagtværelse. Medarbejderen har pligt til at give møde omgående efter tilkaldelse. Medarbejdere, der tilkaldes til virksomheden under rådighedstjeneste (I), transporteres vederlagsfrit til og fra tjenestestedet. Ligeledes afholder arbejdsgiver udgifter til telefonabonnement. Med mindre der er tale om en døgnvagt, forudsættes det, at der forud for en rådighedsvagt har været afviklet normaltjeneste Deltidsmedarbejdere

27 Medarbejdere kan endvidere pålægges rådighedstjeneste af de i stk. 1 nævnte arter i et fuldt døgn (døgnvagt) på dage, hvor der ikke er fuldt dagarbejde. Rådighedstjeneste (bortset fra døgnvagter, jf. stk. 4) indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 2 med følgende værdier: Stk. 2 Stk. 3 Vagt I: Vagt II: 1/3 time 3/4 time Døgnvagter indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. 2, med følgende værdier: Vagt I: Vagt II: 14 timer 20 timer For månedslønnede medarbejdere gælder følgende: Der ydes overtidsbetaling, jf. 12 for den tid, der ydes effektiv tjeneste (bortset fra døgnvagter, jf. stk. 2) beregnet fra tilkaldelsen, reduceret med de i stk. 3 nævnte værdier. Endvidere finder bestemmelserne i 6, 9 og 10 anvendelse. Stk. 4 Hvert tilkald tæller som mindst 1 times arbejde. Tilkald honoreres pr. påbegyndt time i hvilken effektivt arbejde udføres. Der kan for flere tilkald inden for samme time kun ydes frihed som for overarbejde eller overarbejdsbetaling for en time. For timelønnede medarbejdere beregnes rådighedstjenesterne som nævnt i stk. 3, 4 og 6, dog således at værdien af såvel rådighedstjenesten som den effektive tjeneste udbetales. For døgnvagter, jf. stk. 2, gælder følgende regler: Stk. 5 Stk For de første 8 timers effektivt arbejde ydes ingen særskilt frihed eller betaling. 2. For effektivt arbejde ud over 8 timer ydes der frihed som for overarbejde eller overarbejdsbetaling, jf Bestemmelserne i 6, 9 og 10 finder anvendelse ved opkald af såvel den under nr. 1 som nr. 2 nævnte art. 4. Det effektive arbejde under døgnvagter opgøres som anført i stk. 4, 2. afsnit. 14 Rådighedstjeneste 27

28 Stk. 7 Ved udarbejdelsen af den i 1 nævnte tjenesteliste skal det tilstræbes, at medarbejderne ikke umiddelbart efter udført rådighedstjeneste pålægges normaltjeneste i form af dagtjeneste eller døgnvagt. Såfremt medarbejderne alligevel pålægges normaltjeneste i form af dagtjeneste eller døgnvagt i tilslutning til en rådighedstjenestes ophør, gælder Beskæftigelsesministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Stk. 8 Timelønnede honoreres tilsvarende, dog således at værdien af vagter og tilkald udbetales. 15 PATIENTLEDSAGELSE Rejsetiden og opholdet medregnes fuldt ud i arbejdstiden. Strækker rejsetiden sig ud over den for medarbejderen gældende normale daglige arbejdstid, honoreres de overskydende timer efter bestemmelserne for overarbejde. VILKÅR SOM KUN GÆLDER TIMELØNNEDE 16 AFLYSNING AF VAGT Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af virksomheden, og såfremt virksomheden ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har medarbejderen - med mindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. 17 FRIDØGN Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste. 28

29 BILAG 2 PROTOKOLLAT VEDRØRENDE UDDAN- NELSESTILLÆG TIL TIMELØNNEDE BILAG 2 PROTOKOLLAT VEDRØRENDE UDDANNELSESTILLÆG TIL TIME- LØNNEDE SYGEPLEJERSKER PÅ PRIVATHOSPITALER I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2007 om virksomhedsspecifikke overenskomster mellem Dansk Sygeplejeråd og privathospitaler, der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er indgået aftale om uddannelsestillæg med følgende ordlyd: Medarbejderen har pligt til 2 dages efteruddannelse pr. år med henblik på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer. Som kompensation herfor ydes et efteruddannelsestillæg, jfr. overenskomstens bestemmelser herom. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Forståelsen af denne aftale har været drøftet mellem Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som repræsentant for de pågældende hospitaler. Der var mellem parterne enighed om følgende: Timelønnede sygeplejersker har ret til uddannelsestillæg i overensstemmelse med deres beskæftigelsesgrad. Der består ikke en forpligtelse for hospitalerne til at efteruddanne sygeplejerskerne ud over, hvad der følger af evt. lovgivning mv. Forud for et evt. pålæg om deltagelse i efteruddannelse skal privathospitalet foretage en afvejning af behovet for den pågældende efteruddannelse i forhold til nødvendigheden af opkvalificeringen og sygeplejerskens tilknytning til privathospitalet. København den / 2008 København den / 2008 For Dansk Erhverv Arbejdsgiver For Dansk Sygeplejeråd Peter Vibe Jespersen Ulla Åkerlund Thomsen Bilag 2 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede 29

30 BILAG 3 TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER Nedenstående regler om fremgangsmåden for valg af tillidsrepræsentanter og om virksomhedens pligt til at holde tillidsrepræsentanten skadesløs, når denne udfører sit hverv samt om afskedigelse af tillidsrepræ sentanter, gælder også for sikkerhedsrepræsentanter, jf. arbejdsmiljøloven. 1 HVOR VÆLGES TILLIDSREPRÆSEN- TANTER Stk. 1 Stk. 2 I enhver virksomhed, hvor der er ansat mindst 5 organiserede medarbejdere, kan medarbejderne af deres midte vælge en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. I større virksomheder kan medarbejderne inden for enhver organisatorisk enhed med selvstændig arbejdsledelse af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Dette krav er opfyldt, såfremt der på en arbejdsplads er beskæftiget mindst 5 organiserede medarbejdere, og der kan således vælges en tillidsrepræsentant for denne arbejds plads. Stk. 3 I virksomheder eller organisatoriske enheder med 4 organiserede medarbejdere eller mindre vælges der ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. 2 HVEM KAN VÆLGES Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de medarbejdere, der har arbejdet inden for den pågældende virksomhed eller enhed af denne i mindst 6 måneder. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, kan der suppleres op til dette blandt de medarbej dere, der har arbejdet der længst. 3 VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT Stk. 1 Tillidsrepræsentanten vælges i fællesskab af samtlige organiserede medarbejdere, der er omfattet af rammeoverenskomsten. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted Hvor vælges tillidsrepræsentanter

31 Valget skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Det er en betingelse for valgets gyldighed, at mere end en tredjedel af de i virksom heden eller afdelingen beskæftigede medarbejdere har stemt for vedkommende. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Dansk Sygeplejeråd, idet det påser, at reglerne i de foranstående paragraffer om valg og valgbarhed er opfyldt. Dansk Sygeple jeråd fremsender meddelelse om valget til Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Erhverv Arbejdsgiver er berettiget til at gøre indsigelse om valget. Indsigelsen fremsættes over for Dansk Sygeplejeråd inden to uger efter meddelelsens fremkomst. Indsigelsen skal enten være begrundet med forhold, der direkte fremgår af tillidsre præsentantreglerne eller med forhold, der vedrører mulighederne for samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Er indsigelse fremsat, betragtes valget ikke som afgjort, så længe den fagretlige behandling verserer. 4 TILLIDSREPRÆSENTANTENS UDDAN- NELSE Parterne giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges som tillidsrepræsen tanter, og som ikke tidligere har gennemgået et tillidsrepræsentantkursus, hurtigst muligt, efter at valget er endeligt godkendt, gennemgår en sådan uddannelse. Virksomheden vil medvirke til, at sådanne medarbejdere får den fornødne frihed med sædvanlig løn til at deltage i kurset. 5 STEDFORTRÆDER FOR TILLIDSRE- PRÆSENTANTEN Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med virksomhedens ledelse vælges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En sådan valgt stedfortræder har i funktions perioden samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelser ne er opfyldt for at blive valgt som tillidsrepræsentant. 4 Tillidsrepræsentantens uddannelse 31

32 6 TILLIDSREPRÆSENTANTENS VIRK- SOMHED Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Det er tillidsrepræsentantens - således som det også er virksomhedens ledelses - pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten kan derfor over for virksomhedens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne, ligesom denne i kraft af sit valg har fuldmagt til at indgå aftaler på sin medarbejdergruppes vegne med ledelsen. Opnås der ikke en efter tillidsrepræsentantens skøn tilfredsstillende løsning af et forhold, der har været drøftet med ledelsen, står det tillidsrepræsentanten frit at anmode Dansk Sygeplejeråd om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og dennes kollegers pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af parterne. Tillidsrepræsentantens udførelse af de på ham/hende påhvilede hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for det produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten, for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant, må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal der forud herfor træffes aftale med virksomhedens ledelse. Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Tillidsrepræsentantens arbejde skal tilrettelægges således, at der sikres denne den fornødne tid til at passe hvervet. Er aftale truffet om, at tillidsrepræsentanten må forlade sit arbejde for at varetage sit tillidshverv eller lægges der på ledelsens foranledning beslag på tillidsrepræsentan ten i arbejdstiden i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, skal tillidsrepræsentanten for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin sædvanlige løn. Møder udenfor arbejdstiden honoreres med løn efter overenskomsten dog ikke med overarbejdstillæg. Slutter medarbejderne sig sammen i en klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand Tillidsrepræsentantens virksomhed

33 7 TILLIDSREPRÆSENTANTSTILLIN- GENS OPHØR En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give denne et opsigelsesvarsel på mindst 5 måneder. Stk. 1 Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har tillidsrepræsentanten dog krav på mindst 6 måneders varsel. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten efter foranstå ende bestemmelser. Hvis en virksomhed finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal den rette henvendelse til Dansk Sygeplejeråd, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til overenskomstens bestemmelser om opsigelse. Stk. 2 Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegærin gens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før Dansk Sygeplejeråd har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mødet. Mindskes antallet af medarbejdere på en virksomhed eller inden for en organisa torisk enhed af denne, således at forudsætningerne for valg af tillidsrepræsentant ikke har været til stede i en periode af 3 måneder, ophører tillidsrepræsentanthvervet uden videre, medmindre der træffes skriftlig aftale mellem parterne om dets opret holdelse. Stk. 3 7 Tillidsrepræsentantstillingens ophør 33

34 BILAG 4 SAMARB EJDSAFTALE 1 SAMARBEJDETS MÅL OG MIDLER Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er enige om, at en stadig forbedring af virksomhedernes konkurrencedygtighed samt de ansattes arbejdstilfredshed er en forudsætning for virksomhedernes fortsatte udvikling og for større trivsel og tryghed for medarbejderne. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredsheden. Der er enighed om, at disse mål realiseres gennem et systematisk samarbejde mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden. Udviklingen af det daglige samarbejde bygger på et samspil mellem ledelse og ansatte. Motiverende ledelsesformer og en aktiv medvirken fra medarbejdere og deres valgte tillidsrepræsentanter er nødvendige betingelser for udvikling af samarbejdet i virksomheden. Der skal derfor anvendes ledelses-, samarbejds- og informationsformer, der tilskynder til, at flest mulige medarbejdere inddrages i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige arbejde. Derved sikres de ansattes medvirken til ved deres viden, indsigt og erfaring at bidrage til en udvikling af virksomheden, og til at den daglige drift af de enkelte afdelinger i virksomheden kan foregå på en hensigtsmæssig og effektiv måde. En decentralisering og delegering til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere skal derfor indgå i disse bestræbelser. Det betyder, at synspunkter, ideer og forslag skal fremkomme på et så tidligt tidspunkt, at disse kan indgå i beslutningsgrundlaget. I virksomheder med 35 ansatte og derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne. Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirket til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden i overensstemmelse med nærværende aftale Samarbejdets mål og midler

35 2 INFORMATION Information mellem ledelse og ansatte er af afgørende betydning for samarbejdet i virksomheden. Informationen skal rettes mod såvel den enkelte medarbejder som mod grupper af medarbejdere. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. Informationen er nødvendig, for at de ansatte kan medvirke ved udformningen af deres egen arbejdssituation. Informationen skal indeholde ledelsens vurdering af konsekvenserne af påtænkte ændringer og skal være udformet på en sådan måde, at den er klar og let forståelig. Informationen skal tilpasses de grupper af ansatte, der er tiltænkt. Såvel ledelse som ansatte er forpligtet til aktivt at deltage i den gensidige informationsproces. Et effektivt og godt samarbejde forudsætter, at samarbejdsudvalget er velinformeret om virksomhedens forhold og udvikling. Viden og indsigt hos alle parter er forudsætningen for, at samarbejdsudvalget kan fungere. Det påhviler virksomhedens ledelse med henblik på arbejdet i samarbejdsudvalget løbende at informere udvalget om virksomhedens: Økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituation Beskæftigelsesforhold Større ændringer og omlægninger, bl.a. i anvendelse af ny teknologi. Ligeledes påhviler det medarbejdernes repræsentanter at holde samarbejdsudvalget orienteret om forhold på arbejdspladsen, som har betydning for samarbejdsklimaet. Den information, der gives som led i drøftelserne af opgaverne, kan ikke omfatte forhold, hvorved parternes interesser kan lide skade, og oplysninger kan heller ikke kræves om personlige forhold. Samarbejdsudvalgets medlemmer kan i særlige tilfælde pålægges fortrolighed om informationer givet i samarbejdsudvalget. Oplysninger, der udtrykkeligt er givet som fortrolige i samarbejdsorganerne, må ikke viderebringes. Der skal gives en nærmere begrundelse for fortrolighedens karakter og varighed. 2 Information 35

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver 2010 Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Telefon 3315 1555 Fax 3315 2455 E-mail dsr@dsr.dk www.dsr.dk 2012 Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område...

Læs mere

2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST

2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR HANDEL, for VIDEN privathospitaler OG SERVICEog klinikker 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For MedHelp 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 4 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7 3 Ansættelse... 8

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker

Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker Overenskomst mellem Vikarbureauet PUS A/S og Dansk Sygeplejeråd For time- og månedslønnede sygeplejersker 2008 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Ansvarsområde

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 Indhold Kapitel 1... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Ansættelsesbeviser...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere