O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen af Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR LØNNINGER ARBEJDSTID UDMØNSTRING/TJENSTEPERIODER FERIE FRIHED FRATRÆDELSE SYGDOM OG BARSEL KURSER EFFEKTERSTATNING ARBEJDS- OG KØJETØJ PENSION REGLER FOR ORGANISATIONSMÆSSIG BEHANDLING VARIGHED... 8 PROTOKOLLATER... 9 TILLÆG HYRESATSER MASKINTILLÆG PENSIONSORDNING Collective agreement exempting rest hour regulations... 14

3 Nærværende overenskomst er gældende for navigatører i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) - jf. DIS-lovens 10, stk. 2. og i øvrigt som anført i protokollat nr. 1 om overenskomstens anvendelsesområde. 1 TJENESTEVILKÅR Stk. 1 Navigatører ansættes i forhold til gældende Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. samt nedenstående bestemmelser. Stk. 2 Navigatører er pligtige til at gøre tjeneste i de skibe, som rederiet ejer eller disponerer. Ved rederiet forstås de af samme person eller firma ledede rederier. Stk. 3 I stedet for bestemmelserne i Lov om søfarendes ansættelsesforhold gælder vedrørende opsigelse følgende: 1 måneds gensidigt opsigelsesvarsel i de første 12 måneder. Herefter er opsigelsesperioden for rederiet 3 måneder. Efter henholdsvis 5, 8 og 10 års ansættelse er rederiets opsigelsesfrist henholdsvis 4, 5 og 6 måneder. Stk. 4 I en tidsbegrænset tjenesteaftale af rent midlertidig karakter, der ikke varer udover 1 måned, kan der frit aftales et kortere gensidigt opsigelsesvarsel. Stk. 5 I tilfælde hvor overenskomstens generelle regler ved skriftlig aftale med navigatøren fraviges, skal aftalen indeholde en klar henvisning til overenskomsten med angivelse af, hvilke bestemmelser i overenskomsten der fraviges, samt hvori fravigelsen består. Stk. 6 Såfremt navigatøren afgiver opsigelse i en hjemmeperiode, skal dette ske senest 1 måned før næste forventede udmønstring, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Opsiger navigatøren ansættelsesforholdet senere eller udtræder af rederiet inden udløbet af opsigelsesvarslet, har rederiet krav på en erstatning svarende til 8 dages hyre. Ved opsigelse under udmønstring og hvor fratrædelse sker inden udløbet af den aftalte udmønstringsperiode, godtgøres rederiets udgifter ved fremskaffelse af afløser i henhold til gældende lovgivning. Stk. 7 Navigatører, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende forhold, at de i opsigelsesperioden eller i tilslutning til fratrædelsen er berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant kursus af indtil 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr ,-. Der kan efter aftale mellem den søfarende og rederiet ydes større beløb til deltagerbetaling. 1

4 Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor navigatører, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller fra det offentlige. 2 LØNNINGER Stk. 1 Navigatøren oppebærer de til enhver tid gældende hyrer og evt. tillæg som er anført i vedlagte tillæg. Hyrer og evt. tillæg er nettolønsudregnet. I hyren er indregnet kostpenge under ferie, frihed og sygdom. Stk. 2 Såfremt en kommende udmønstring vil medføre tjeneste i et af rederiets skibe med mindre tonnage, og som i konsekvens heraf udløser en hyrereduktion på mere end 10 %, i forhold til den løn der betaltes under foregående udmønstring i rederiets skibe, skal dette meddeles navigatøren mere end 30 dage før udmønstring til det mindre skib finder sted. Ved kortere varsel betales hyre i 30 dage som for tjeneste i det foregående større skib. Stk. 3 Under tjeneste om bord hvor fri kost ikke gives, tillægges hyren kr. 198,30 pr. dag. 3 ARBEJDSTID Stk. 1 De i tillægget anførte lønninger dækker den på skibet forekommende arbejdstid. Stk. 2 a) I henhold til bestemmelser udstedt i medfør af 57 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. skal den søfarende indenfor hvert arbejdsdøgn have mindst 10 timers hviletid. Hviletiden kan højst deles i 2 perioder, hvoraf den ene mindst skal være på 6 timer. b) I tilslutning til national gennemførelse af Rådets direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, aktuelt bekendtgørelse nr af 16. august 2013 om søfarendes hviletid, er der aftalt følgende fravigelser af hviletidsreglerne. c) Den minimale ugentlige hviletid på 77 timer kan reduceres til ikke mindre end 70 timer på betingelse af, at en sådan reduktion ikke udstrækkes til mere end to på hinanden følgende uger og at intervallet mellem de to undtagelsesperioder ikke skal være mindre end to gange undtagelsesperiodens længde. 2

5 d) Den daglige minimumshviletid kan deles i højst 3 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer og ingen af de øvrige mindre end 1 time. Intervallet mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer. Undtagelsen må ikke overstige to 24-timersperioder i en hvilken som helst 7-dages periode. e) Hviletidsreglerne kan fraviges af hensyn til de bordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed, eller med det formål at yde assistance til andre skibe eller personer i nød til søs. Når situationen er normaliseret, skal den søfarende gives en kompenserende hvileperiode. Stk. 3 Vagt/arbejde på juleaftens- eller nytårsaftens dag honoreres med en halv dags ekstra hyre, der tilskrives navigatørens fridagsregnskab. Stk. 4 Såvel rederi som officer tilstræber at arrangere udrejse til tjeneste, så det tilsikres, at navigatøren er udhvilet ved tjenestens påbegyndelse. 4 UDMØNSTRING/TJENSTEPERIODER Stk. 1 Udmønstring/tjenesteperioderne søges planlagt i forhold til de opgaver, som rederiet har for skibene, således at skiftningsomkostninger minimeres mest muligt og de ansatte gives passende frihed efter hver tjenesteperiode. Tjenesteperioden udgør normalt 13 sammenhængende uger med mindre andet aftales mellem rederiet og de ansatte, der berøres af en ændring. Der kan ikke aftales længere perioder end 6 måneder. Stk. 2 På årsbasis ansætter rederiet 2 personer til at dække én stilling om bord. De ansatte aftaler - under iagttagelse af stk. 2 og således at skibet altid kan være bemandet i den enkelte stilling - tjenesteperioderne imellem sig. De ansatte tilstræber at dele tjenesten om bord (hver ca. 183 dage på årsbasis) ligeligt hen over året (opgørelsesperioden). I tilfælde af længerevarende sygdom indsætter rederiet en afløser, såfremt det vil medføre forlænget tjeneste udover 14 dage for den påmønstrede. Stk. 3 Tjenestetiden regnes pr. kalenderdøgn fra påmønstring om bord. På skiftedage tilskrives den tiltrædende og den fratrædende hver ½ tjenestedag. Rejsetid til og fra skibet, samt kursusdage er ikke tjenestetid. Sygdom og barsel, der opstår i tidsrum hvor der skulle have været forrettet tjeneste, medregnes som tjenestedage. 3

6 Stk. 4 En gang årligt ved udgangen af marts måned opgøres antallet af tjenestedage om bord. Såfremt der, som følge af de ansattes egen planlægning, er erlagt mere end 183 tjenestedage om bord søges det overskydende antal dage udlignet i den efterfølgende opgørelsesperiode. Er der erlagt mindre end 183 tjenestedage søges dette udlignet i den efterfølgende opgørelsesperiode, medmindre de manglende tjenestedage skyldes sygdom, barselsorlov eller andet lovlig forfald fra tjenesten. For officerer der ansættes eller fratræder i opgørelsesperioden beregnes ovenstående pro rate. Har den ansatte, der har udfyldt stillingen, som følge af rederiets disponeringer erlagt mere end 183 tjenestedage i stillingen honoreres de overskydende dage med yderligere 1½ dags hyre pr. overskydende dag. (Svarende til i alt 2 ½ dags hyre pr. ekstra tjenestedag inkl. hyren for den ekstra tjenestedag om bord). 5 FERIE Stk. 1 Ferien udgør 5 løbende kalender uger pr. år svarende til 36 kalenderdage. Stk. 2 Der udbetales med hyren for maj måned et supplement til lønnen på 2 pct. af foregående kalenderårs indtjente nettoløn, dog ikke af hyre under ferie og ferietillæg. Stk. 3 Den lovpligtige ferie fra foregående kalenderår (optjeningsåret) er under ansættelsen indeholdt i den frihedsperiode, der gives mellem hver påmønstring. Hovedferien afvikles i den første hjemmeperiode på minimum 3 uger efter den 1. maj i året efter optjeningsåret. Den resterende ferie afvikles i den næstfølgende hjemmeperiode på minimum 15 dage. Stk. 4 Ferie fra det forudgående kalenderår (optjeningsåret) kan afvikles i en opsigelsesperiode, der falder efter 1. maj. Stk. 5 For at nyansatte kan indgå i tjeneste/frihedsordningen udgør den månedlige hyre i det første ansættelsesår 27/30 af den til enhver tid gældende hyre, idet ferie i det første ansættelsesår forudsættes optjent andet steds og eventuelt dækket af officeren ved feriekort eller lignende. Den reducerede hyre til nyansatte fremgår af nævnte tillæg til overenskomsten. 4

7 6 FRIHED Stk. 1 Frihed af minimum 48 timer kan gives, når skibet er i dansk havn, ved skiftning fra skib til skib, under oplægning eller dokning. Stk. 2 I udenlandsk havn kan frihed under påmønstring kun meddeles med officerens samtykke. Stk. 3 Frihed kan afvikles i en opsigelsesperiode uden at denne forlænges tilsvarende. 7 FRATRÆDELSE Stk. 1 Ved fratræden optælles antal tjenestedage i forhold til seneste ordinære opgørelse (jf. 4, stk. 4) Ved kortere ansættelsesperiode alternativt fra ansættelsesforholdets begyndelse. Eventuelle fra seneste opgørelse overførte tjenestedage over eller under normen tillægges henholdsvis fradrages i beregningen af tjenestedage. Endvidere optælles antallet af feriedage og frihedsperiode primært i forhold til seneste ordinære opgørelse (jf. 4, stk. 4) alternativt til fra ansættelsesforholdets begyndelse. Eventuelle uafviklede feriedage overført til feriekort (jfr. stk. 5 nedenfor) tillægges antallet af frihedsdage. Stk. 2 Såfremt antallet af opgjorte tjenestedage er større end det opgjorte antal ferieog fridage ved ansættelsesforholdets afslutning kontanterstattes det overskydende antal dage med 1½ dags hyre pr. overskydende dag. Stk. 3 Såfremt antallet af opgjorte tjenestedage er mindre end det opgjorte antal ferie- og fridage ved ansættelsesforholdets afslutning modregnes den for meget udbetalte frihed i slutafregningen (1 dags frihed = 1 dags hyre), forudsat at den ansatte selv har opsagt sin stilling. Stk. 4 Ved fratrædelsen udstedes feriekort (Danmarks Rederiforenings ferieordning) med et beløb, svarende til 12½ procent af den i kalenderåret (optjeningsåret) optjente nettoløn (ekskl. hyre under ferie og ferietillæg). Stk. 5 For eventuelt uafviklede feriedage indtjent foregående år, udstedes separat feriekort. Disse feriedage medregnes som afviklet frihed i forbindelse med opgørelsen af tjeneste og frihed ved fratrædelsen. Ferien udgør 5 løbende kalenderuger pr. år eller pro rata. 5

8 8 SYGDOM OG BARSEL Stk. 1 Ved sygdom og ulykkestilfælde oppebæres hyre samt kur og pleje i henhold til bestemmelserne i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.. Stk. 2 Til kvindelige navigatører omfattet af denne overenskomst, og som på det forventede fødsels-/adoptionstidspunkt har mindst 9 måneders uafbrudt ansættelse, ydes dog hyre under orlov i forbindelse med barsel og adoption i indtil sammenlagt 14 uger inklusive de i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. nævnte 2 måneders hyre. Der ydes 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og barselsorloven forhøjes til 20 uger. For at opnå den ovenfor nævnte hyre i forbindelse med barselsorlov, skal navigatøren senest 4 måneder (120 kalenderdage) før det forventede fødsels- eller adoptionstidspunkt skriftligt rette henvendelse til rederiet herom. Stk. 3 På samme vilkår ydes til faderen hyre under 2 ugers fædreorlov. De nævnte 2 uger (14 kalenderdage) skal placeres inden udløbet af 14 uger efter fødslen/adoptionen. Herudover og på samme vilkår ydes tillige fædre hyre under 2 ugers (14 kalenderdage) fædreorlov, som kan placeres efter aftale med rederiet. Stk. 4 Det er en forudsætning for betalingen af hyre under graviditetsorlov før forventet fødselstidspunkt, samt i det tidsrum, hvor der ydes hyre under barselsorlov, at rederiet er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til navigatøren pro rata. Hvis rederen ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til navigatøren. Stk. 5 Til navigatører med mindst 9 måneders anciennitet gives der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at den søfarende indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Navigatøren skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Evt. refusion fra kommunen/søfartsstyrelsen tilfalder rederiet. Det er en forudsætning for ovennævnte betaling, at navigatøren er påmønstret et skib. 6

9 Såfremt navigatøren indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen udskydes, dog maksimalt i 1 uge. 9 KURSER Stk. 1 Navigatøren er inden for et kalenderår pligtig efter rederiets anvisning at afvikle indtil 5 kalender (løbende) dages frihed i forbindelse med deltagelse i kurser, der af rederiet er meddelt navigatøren senest 1. december i det pågældende kalenderår. Tilsynstjeneste i forbindelse med nybygninger omfattes ikke af denne bestemmelse. Stk. 2 Såfremt en navigatør ikke senest ved udløbet af det pågældende kalenderår over for rederiet har fremsat ønske om at benytte evt. resterende dage til relevante uddannelsesformål i det følgende kalenderår, bortfalder evt. ikkeforbrugte dage som kursusdage, men beholdes som fridage. Stk. 3 De af navigatøren evt. ønskede dage til uddannelse (jf. ovenfor) skal aftales med rederiet og være forbrugt inden udgangen af efterfølgende kalenderår. Stk. 4 Rederiet afholder kursusudgifter til sådanne kurser. Rejse- og opholdsudgifter ved navigatørens deltagelse i sådanne kurser afholdes af rederiet enten efter nærmere aftale eller efter regning. 10 EFFEKTERSTATNING Stk. 1 Såfremt en navigatør ved skibets forlis eller på anden måde f.eks. ved ildløs, havari, overfald på skibet eller lignende mister sine effekter, erstatter rederiet tabet efter opgørelse fra navigatøren eller efter reglerne i den til enhver tid herom gældende bekendtgørelse. Stk. 2 Under rejse for rederiets regning er dette pligtigt til enten at dække risiko for navigatørens rejsegods eller erstatte dokumenterede udgifter ved en rejsegodsforsikring, dog ikke forsikringsbeløb udover det i stk.1 anførte. 11 ARBEJDS- OG KØJETØJ Stk. 1 Rederiet stiller arbejdstøj (kedeldragt eller jakke-bukser) samt arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj til rådighed. 7

10 Stk. 2 Rederiet kan i stedet for det i stk.1 nævnte vælge at udbetale navigatøren et fast månedligt beklædningstillæg på kr. 200 netto. Stk. 3 Sengelinned udskiftes mindst hver 14. dag og håndklæder hver 7. dag for rederiets regning med rent. Navigatøren deltager ikke i renholdelse af håndklæder og sengelinned. 12 PENSION Stk. 1 De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikrede i PFA Pension på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA Pension aftalte betingelser. Pensionspræmier fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg. Stk. 2 Såfremt en navigatør selv måtte ønske at foretage ekstra pensionsindbetaling, udover det i overenskomsten aftalte, kan dette ske via rederiet. 13 REGLER FOR ORGANISATIONSMÆSSIG BEHANDLING Stk. 1 Fremtidige overenskomstforhandlinger for så vidt angår danske navigatører og/eller personer som nævnt i 10 stk. 2 i lov om DIS finder sted mellem Søfartens Ledere og Rederiforeningen af Stk. 2 Enhver uoverensstemmelse af faglig karakter, som ikke har kunnet løses af parterne, kan indbringes for mægling, hvor hver af parterne deltager. Lykkes det ikke på denne måde at nå til enighed, kan sagen henvises til voldgift, såfremt begge parter begærer dette. Voldgiftsretten består af fire medlemmer udpeget af Rederiforeningen af 2010 med 2 og Søfartens Ledere med 2 samt en opmand valgt af de 2 foreninger i fællesskab eller udpeget af Arbejdsretten. Voldgiftsrettens kendelse er endelig. Stk. 3 Såfremt en tvist af en af foreningerne ønskes afgjort ved domstolene skal Arbejdsretten i København være værneting. Stk. 4 Bestående tjenesteforhold må ikke forringes som følge af denne overenskomst. 14 VARIGHED Stk. 1 Denne overenskomst for DIS registrerede skibe træder i kraft den 1. april 2014 og kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders skriftligt varsel til en 1. april dog tidligst den 1. april

11 PROTOKOLLATER 1. OVERENSKOMSTENS ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende overenskomst dækker konventionelle tørlastskibe. Der er etableret særlige tillæg eller aftaler for bugserbåde, tankbåde, offshore fartøjer og andre specialskibe. 2. TALSMANDSORDNING Overenskomstens parter er enige om, at såfremt det indenfor et rederi findes hensigtsmæssigt at etablere en talsmandsordning, kan de ansatte udpege/vælge en talsmand blandt rederiets navigatører. Talsmanden nyder ikke beskyttelse som tillidsmand. 3. OFFICERERS BRUG AF I SKIBE Hvis system mellem land og skib er til rådighed, skal navigatøren have mulighed for at anvende dette. Med hensyn til fortrolighed i forbindelse med anvendelse af gælder samme procedurer som for radiokommunikation. Ved evt. betaling må denne ikke overskride rederiets faktiske transmissionsudgifter. Navigatørens anvendelse af skal herudover ske overensstemmende med rederiets procedure, som kan omhandle "vedhæftede filer", "økonomi/betaling", "hyppighed", "ansvarlighed/pålidelighed i systemet" o. lign. 4. LØNKLASSER Parterne tilstræber i overenskomstperioden at forenkle de eksisterende lønklasser, således at der etableres tre lønklasser. 5. SÆROVERENSKOMSTER Der er mellem parterne enighed om, at fornyelse af særoverenskomster, hvor disse er baseret helt eller delvist på nærværende hovedoverenskomst, sker ved forhandling mellem de berørte parter uden tilknyttet konfliktret. Nærværende resultat overføres til særoverenskomsterne i det omfang det er relevant, og under behørig hensyntagen til særoverenskomsternes grundlag. 9

12 6. RISIKOZONER For navnlig at imødekomme behov for information om faktuelle forhold i forbindelse med en konkret besejling, skal der afholdes møder, når der fremsættes anmodning herom af Søfartens Ledere. Anmodning fremsættes overfor Rederiforeningen af 2010, der herefter påtager sig at beramme møde med deltagelse af det relevante rederi og organisationen. Sådanne møder skal søges gennemført snarest gørligt, efter at anmodning er fremsat. På mødet kan det pågældende rederi delagtiggøre organisationen i relevante oplysninger af betydning for rederiets beslutning om besejling, ligesom der kan orienteres om eventuelle forholdsregler, der tages i forbindelse hermed. Møderne afsluttes med udformning af skriftligt referat, der danner grundlag for eventuel ekstern kommunikation om situationen. Parterne er enige om, at 18 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. om ret til fratræden i de beskrevne situationer ikke berøres af ovenstående. 7. PENSION VED DELTID Såfremt der indgås aftale om deltid med lønreduktion, sker der ikke reduktion af det aftalte pensionsbidrag. Omkostningen herved afholdes af navigatøren. 10

13 TILLÆG Hvis der forhyres 2 styrmænd aflønnes overstyrmanden efter gældende sats og 1. styrmanden efter satsen under. For at navigatører, der er omfattet af 5 i Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et dertil svarende beløb, som udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag jf. ovenstående, at navigatøren giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om navigatørens skatteforhold. 11

14 HYRESATSER I henhold til den mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere indgåede overenskomst for skibe indmeldt i Dansk Internationalt Skibsregister er aftalt følgende nettolønsatser i henhold til 2. Hyresatser gældende fra Nyansat Grundløn 1-3 år 3-5 år o. 5 år Lønkl. u/1.000 TDW Lønkl TDW Lønkl TDW Lønkl. o/3.000 TDW Hyresatser gældende fra Nyansat Grundløn 1-3 år 3-5 år o. 5 år Lønkl. u/1.000 TDW Lønkl TDW Lønkl TDW Lønkl. o/3.000 TDW Hyresatser gældende fra Nyansat Grundløn 1-3 år 3-5 år o. 5 år Lønkl. u/1.000 TDW Lønkl TDW Lønkl TDW Lønkl. o/3.000 TDW Hyren udbetales både under tjeneste og i hjemmeperioder m.v. Kostpenge under frihed er indregnet i hyren. MASKINTILLÆG Såfremt tjeneste indbefatter pasning af maskine, ydes et månedligt tillæg der udgør: 1.april april april 2016 For maskiner indtil 499 KW For maskiner indtil 749 KW Begge tillæg kan deles proportionalt, såfremt flere deltager i sådan tjeneste, og gælder kun for tjeneste om bord. 12

15 Tillægget dækker de krav, der stilles i henhold til STCW-konventionen og dansk lovgivnings krav, for så vidt angår sikkerhedsmæssig og forsvarlig drift af skibets fremdrivningsmidler. Tillægget forudsætter ikke, at navigatøren udfører større overhaling eller reparation af maskinen. PENSIONSORDNING De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikret i PFA Pension på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA Pension aftalte betingelser. Rederiet betaler 4 % af den pensionsgivende hyre, medens navigatøren betaler 2 %. Med virkning fra 1. april 2015 forøges rederiets bidrag til 7 % og pr. 1. april 2016 til 9 % af den pensionsgivende hyre. Rederiets og navigatørens bidrag, der er uafhængigt af anciennitetstillæg og skibets tonnage, fremgår af tabellen nedenfor: 1.april april april 2016 Pensionsgivende hyre Rederens bidrag - efter 1. år Rederens bidrag - nyansatte Officerens bidrag

16 Collective agreement exempting rest hour regulations With reference to the Manila Amendments to the STCW Convention and the Maritime Labour Convention the parties to this CBA have agreed the following exceptions from the rest hour regulations: (a) (b) (c) (d) (e) In accordance with Article 57 of the Act on seafarer s condition of employment etc., each seafarer shall have a minimum of 10 hours rest in any 24 hours of work. The hours of rest may be divided into maximum two periods, one of which shall be of at least 6 hours length. In connection with national (e.g. Danish) implementation of the Council Directive on the organisation of working time for seafarers in force at the time in question, currently order no of 16 th August 2013 on seafarer's hours of rest, the following exceptions have been agreed upon: The minimum period of 77 hours of weekly rest may be reduced to not less than 70 hours provided that any such reduction shall not be allowed for more than two consecutive weeks, and provided that the intervals between two periods of exception shall not be less than twice the duration of the exception. The hours of daily rest may be divided into no more than three periods one of which shall be at least 6 hours in length, and neither of the other two periods shall be less than one hour in length. The intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. Exceptions shall not extend beyond two 24-hours periods in any 7-days period. The requirements for rest periods need not be maintained in case of emergency or other overriding operational conditions, but in such cases the seafarer shall have an adequate compensatory rest period. R:\ARB OVK\OK 2014\R2010\OK2014\Endelig udgave\søle - basisoverenskomst docx 14

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere