Dansk El-Forbunds 31. kongres Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014"

Transkript

1 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

2 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand, næstformænd skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftligt, rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. Forkastet 9.0 Ændring af stk. C, 1. afsnit: Som kongresdelegeret deltager hoved-bestyrelsen, forbundets faglige revisorer, og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter, samt forbundets lærlinge og ungdomsudvalg, Forbundets sekretærer kan inviteres til at deltage i kongressen Punkt D. ændres til: Kongressens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Indkomne lovforslag 6. Valg 11.0 Punkt E. slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt. 2

3 12.0 Ændring af 1. afsnit til: Som kongresdelegerede på en ekstra-ordinær kongres deltager hovedbestyrelsen, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Forbundssekretærer kan inviteres med til kongressen Redaktionel ændring - antal ændres til:.. herudover 17 medlemmer. Faldet pga forslag Ændring af pkt. A, 4 afsnit: Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, 2 næstformænd, samt 1 person fra hver afdeling. Lærlingene deltager med 1 person. Faglige sekretærer kan inviteres efter behov Der vælges kongresvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor hver afdeling er repræsenteret ved afdelingens formand. Derudover forbundets formand, næstformænd og en FLU repræsentant i alt: = 17. Afdeling Randers 13.3 Ændringsforslag valg af hovedbestyrelse Der vælges kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i alt 13, hvor hver afdeling er repræsenteret med afdelingens formand. Derudover formand, næstformand og hovedkasserer i alt 16 personer. Afdeling Østjylland 3

4 13.4 Ændringsforslag til lovenes 9A Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 13 medlemmer blandt de kongresdelegerede, efter indstilling fra afdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 135 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt Der blev afgivet 243 stemmer 14.0 Ændring af afsnit 5: Stemmerne i hovedbestyrelsen vægtes således, at afdelinger med mere end 2000 medlemmer, får en ekstra stemme pr. påbegyndt 2000 medlemmer Ændring af afsnit 5: Afdelinger med mere end 2000 med-lemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. Afdeling Fyn 15.0 Tilføjelse til afsnit 6: Hver afdeling udpeger en personlig suppleant, det samme gør lærlingene Afsnit slettes. 4

5 17.0 Afsnit slettes Ændring af pkt. C.: Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hver region skal være repræsenteret med et hovedbestyrelsesmedlem. Afdeling Lillebælt 18.1 Afsnit C slettes Afsnit C slettes. Afdeling Randers 18.3 Hele punktet udgår. Der vælges kun en hovedbestyrelse. Afdeling Østjylland 18.4 Afsnit C slettes. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 134 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt 1 var ude. Der blev afgivet 242 stemmer 5

6 19.0 Pkt. A, første afsnit ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, 2 næstformænd. Faglige sekretærer ansættes af i nødvendigt omfang. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ansættes sekretærer og konsulenter Første linje ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, næstformand og hovedkasserer resten uændret. Afdeling Østjylland 20.0 Afsnit 2 slettes Afsnit 3 slettes Afsnit 4 slettes Afsnit slettes. 6

7 23.1 Afsnit 6 bibeholdes: Forbundets sekretariater skal på skift én gang årligt offentliggøre uddrag af forbundets virke i fagbladet Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Afsnit 7 ændres til: Når forbundets tillidsmænd fratræder, følges til hver tid reglerne i ligestillingsloven I sidste linje ændres til: dog 2 og forbundets repræsentanter. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget til 4. linje ændres til: En gang årligt indbyder forbundet til årsmøde, i hvilket forbundets repræsentanter, en repræsentant fra hver afdeling afd. København dog 2 samt 4 lærlinge- og ungdomsudvalgs-repræsentanter fra hver afdeling og 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 lærlingemedlemmer deltager. Ungdomskonsulententen tilforordnes mødet. 7

8 linje ændres til:.. ungdomsudvalg og forbundets 2 repræsentanter, udgør et samarbejdsudvalg, hvis opgave er at tage stilling til aktuelle problemer for lærlinge- og ungdomsmedlemmer. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget Punkt slettes Ændringsforslag til ændringsforslag Hovedbestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg og et sikkerheds- og miljøudvalg. Udvalgene ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand. Resten slettes. Afdeling København til fordel for forslag Nyt punkt. 5. Repræsentation på kongres Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg er repræsenteret på kongressen med de på anmeldelsestidspunktet valgte repræsentanter eller personlige suppleanter jf. 8 C Punkt slettes Punkt slettes 8

9 32.0 Punkt slettes Punkt slettes Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen nedsætter et Sikkerheds- og miljøudvalg, Uddannelsesudvalg, Oplysnings- og organisationsudvalg og et Arbejdsmarkedspolitisk. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen og udpeger de personer, der skal sidde i disse. Afdeling Lillebælt 34.0 Tekst ændres til: C. Udvalg Hovedbestyrelsen nedsætter politiske udvalg. Forkastet 35.0 Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Tilføjelse til forslag 23: De som er valgt ved vedtagelsen, kan bestride hvervet i resten af valgperioden. Afdeling MidtVest 9

10 36.0 Hele afsnit C. slettes. Efterfølgende afsnit ændres redaktionelt Sidste linje ændres til: til og med det fyldte 29. år. Afdeling Lillebælt Skriftlig afstemning 167 stemte for, 71 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 239 stemmer I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Randers 37.2 I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Østjylland 38.0 Hele afsnit F slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Punkt slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Årstal ændres til:.. pr. 1. januar

11 41.0 Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke helt eller delvis er behov herfor, samt om-fordele kontingentandel mellem forbund og afdelinger Tilføjelse til 13 B Udstationeret migrantarbejder Afdeling København 42.1 Tilføjelse til 13 B Voksenlærlinge over 30 ønskes tilføjet under kategorierne. Hovedbestyrelsen skal kunne fastsætte fagligt forbunds- og afdelingskontingent for et medlem, der er voksenlærling og tilskudsberettiget, og som også er fritaget for at betale a-kasse administrationsbidrag. Afdeling Lillebælt Forkastet 42.2 Tilføjelse til 13 B Medlemmer, der er ansat på særlige vilkår ønskes tilføjet under kategorierne. Afdeling Lillebælt Forkastet 43.0 Nyt afsnit: Når et medlem er SU berettiget og får SU-ydelsen fra SU-Styrelsen, kan medlemmet søge om faglig kontingentfritagelse og få det, selv om der er indtægt ved siden af SU-ydelsen. Afdeling Lillebælt Forkastet 11

12 44.0 Tekst ændres til: Bevis for indbetaling af kontingent vil være en af pengeinstitut eller afdeling udstedt kvittering Månedslønnen og timefaktor reguleres en gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som den til enhver tid senest kendte løn fra Dansk El- Forbunds landsstatistiks tilsammen tal. Månedslønnen reguleres iht Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og modtager et månedligt funktionstillæg. Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne modtager et jobtillæg. De månedlige tillæg reguleres med samme stigning i procent som månedslønnen. Funktions- og jobtillægget er pensionsgivende. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget udgør pt. 2 pct. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Der oprettes til de kongresvalgte en pensionsordning. Til dette formål afsættes 10 pct. af de a-skattepligtige lønelementer, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og SH/fritvalgskonto, som placeres efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Forbundet betaler disse 10 pct.* *såfremt arbejdsgiverbetalingen på elektrikeroverenskomsten ændres til et højere procent følger forbundets betaling tilsvarende. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har væ- 12

13 ret indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. 15 A. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle medgåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over timeforbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Månedslønnen reguleres 1 gang årligt efter DEF`s landsstatistik som udarbejdes hvert efterår. En evt. stigning er i Kr. / ører efter seneste kendte statistik. Lønnen til formand og næstformænd fastsættes af kongressen og er en job løn, som reguleres efter 15 De faglige sekretærers job løn fastsættes af kongressen på samme måde og reguleres efter 15. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget følger Elektriker overenskomsten. 13

14 Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Pensionsordning til valgte og ansatte følger elektrikeroverenskomsten. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Mertimer, bortfalder ved overgang til job løn. Forbundets betaling for afdelings-lønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har været indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. til gældende timefaktor. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle med-gåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over time-forbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. 14

15 Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Afsnit om Forbundets betaling for afdelingslønnede ændres til: Som afløsning for forbundets betaling af mertimer for afdelingerne, fastsætter et årligt fast afdelingstilskud, afhængig af afdelingernes geografiske placering, for afdelingernes deltagelse i forbundets arbejde. Forbundet betaler desuden faktiske udgifter i forbindelse med transport, samt eventuel kost og logi i forbindelse med indkaldelse af fastlønnede tillidsfolk til indkaldte møder. skal fastsætte et særligt tillæg for forbundets undervisere Afdeling København Forkastet 47.0 C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Der ydes ikke betaling for rejsetid for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Hovedbestyrelsen aflønnes med ovennævnte timefaktor for rejsetimer udenfor normal arbejdstid. 15

16 48.0 Redaktionel ændring: Aflønningen reguleres til én gang årligt pr. 1. januar første gang 1. januar Tilføjelse til stk. E: Tilføjelse som nyt afsnit til 16 stk. E: Såfremt et -medlem ønsker indsigt i enkelte sager/bilag, det være sig indgåede aftaler/kontrakter, med videre, skal dette meddelelse ledelsen, som herefter stiller det nødvendige materiale til rådighed for -medlemmer. udarbejder retningslinjer herfor. Afdeling Østjylland 99 stemte for, 138 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 238 stemmer Forkastet Bilag Aflønning Månedslønnen for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne udgør pr. 1. januar 2014: ,55 kr. Månedlig funktionstillæg for forbundsformanden: ,00 kr. Månedligt funktionstillæg for næstformændene: 6.327,00 kr. Månedligt funktionstillæg for områdeledere: 2.373,00 kr. Månedligt genetillæg for formand, næstformænd, områdeledere og forbundssekretærer: 5.650,00 Kr. Timebetaling for afdelingslønnede og hovedbestyrelsen: 15 A 319,77 kr. Møde- og rejsebetaling til medlemmer m.fl. : 15 B og C 267,61 kr. Betaling for deltagelse i FB/AOF/FIU dagkurser: 2014 FB/AOF/FIU dagkurser 15 D. Svende Lærlinge Timebetaling 230,51 116,64 Ugekursus 37,0 timer Dagkursus 7,4 timer Weekendkursus 10,0 timer * Lærlingene er beregnet forholdsmæssigt (2013) af timelønnen til svende 16

17 Yderligere beregnes 19,7 % ferie- og sh-tillæg. De samlede love blev vedtaget. Godkendelse af dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 blev godkendt. Punkt 7 Indkomne forslag til målsætning 1.0 Målsætninger for Dansk El-Forbund er vedtaget på forbundets 31. kongres i oktober 2014, og henviser til lovenes formåls paragraf. Henvises til lovenes Arbejdspladsen Dansk El-Forbunds mål er, at det enkelte medlem har et meningsfyldt,, selvstændigt og udviklende arbejde. Medlemmet skal have indflydelse på sin egen arbejdssituation. Vi skal arbejde for, at medlemmerne får medindflydelse i deres virksomheder og får del i virksomhedernes overskud Tilføjelse før sidste punktum: og arbejde for rettigheder i forbindelse med omstillingsprojekter og konkurrenceudsættelse. 3.0 Samarbejde med arbejdsgiverne Dansk El-Forbunds mål er at søge indflydelse alle de steder i el-branchen, hvor det gavner vores medlemmer. Vi skal samarbejde med arbejdsgiverne og el-branchen om udvikling af uddannelserne og arbejdspladserne, nye beskæftigelsesområder og bedre arbejdsmiljø for medlemmerne. 4.0 Det fagretlige system Dansk El-Forbunds mål er at afskaffe arbejdsgivernes ensidige ret til at lede og fordele arbejdet. Den skal udøves sammen med lønmodtagerne i virksomheden. 17

18 Vi skal arbejde for, at tillidsrepræsentanterne bliver bedre beskyttet, og at de har den fornødne tid til tillidshvervet. 5.0 Lønsystemer Dansk El-Forbunds mål er, at lønnen passer til uddannelsen, kompetencer, ansvar og erfaring. Vi vil også modernisere produktivitets,- og akkordsystemer, uden at det skader arbejdsmiljøet. Vi skal arbejde for, at vi får en funktionæroverenskomst for de grupper, der har behov for dette. 6.0 Arbejdstid og fritid Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal være trygge i et job, hvor der skelnes mellem arbejdstid og fritid. Vi skal arbejde for, at medlemmerne kan have en ustresset hverdag under gode arbejdsforhold. Vi arbejder også for længere opsigelsesvarsler. 7.0 Arbejdsmiljø og trivsel Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal kunne gå på arbejde uden at frygte for arbejdsulykker og nedslidning. Vi skal have tæt kontakt med og støtte arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi skal sikre indflydelse på lovgivningen for arbejdsmiljøet. 7.1 Vi skal søge indflydelse på lovgivningen og arbejde for, at arbejdstilsynet, sikkerhedsstyrelsen og branchearbejdsmiljørådene har de nødvendige ressourcer. 8.0 Forbundets struktur og økonomi Dansk El-Forbunds mål er, at give medlemmerne størst mulig medlemskontakt og service. Vi skal skabe en arbejdsdeling mellem afdelinger og forbund, der sikrer bedst mulig anvendelse af menneskelige- og økonomiske ressourcer. 18

19 9.0 Oplysning og medlemsorganisering Dansk El-Forbunds mål er, at det skal være tydeligt for enhver, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi skal varetage medlemmernes interesser gennem det faglige fællesskab. Derfor skal vi sikre organisering alle de steder, hvor medlemmerne arbejder eller er under uddannelse. Medlemmerne skal inddrages i agitationen. Vi arbejder for at holde vore medlemmer opdaterede via faglige møder, kurser og trykte og elektroniske medier Lærlinge- og ungdomsarbejde Dansk El-Forbunds mål er unges deltagelse i klubber, afdelinger og forbund. Det skal medvirke til fagets og fagforeningernes forsatte fornyelse. Det sikrer vi ved, at have et aktivt ungdomsarbejde Dansk El- forbunds mål er, at sikre unge medlemmer, den bedste mulige start, på deres medlemskab af Dansk El- Forbund. De unge er forbundets fremtid og derfor skal de gennem mangeartede aktiviteter både faglige og sociale opnå en naturlig og forventningsfuld tilknytning til Dansk El- Forbund. Dansk El- Forbund skal gøres til en naturlig og uundværlig del af hverdagen. Tekniske skoler, klubber, afdelinger og forbundet skal være naturlige mødesteder for de unge medlemmer. Det være sig fysisk, men også viralt via sociale medier og hjemmesider, samt telefonisk, via sms og app s Fagbevægelsens struktur Dansk El-Forbunds mål er at, være et fællesskab for alle, der beskæftiger sig med det el-tekniske område. Vi skal varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Det gøres ved at være et selvstændigt fagforbund med tæt samarbejde med andre fagforbund Samfundet Dansk El-Forbunds mål er, at præge samfundsudviklingen på alle de områder, der har indvirkning på medlemmernes arbejds- og fritidsliv. Det gør vi ved at påvirke fagligt og fagpolitisk og skabe netværk, hvor det er muligt. 19

20 13.0 Arbejde for alle Dansk El-Forbunds mål er, at den enkelte skal have mulighed for at udvikle sig fagligt og derigennem fastholde og forbedre sin værdi på arbejdsmarkedet. Dansk El-Forbund arbejder for at skabe nye og fastholde arbejdspladser i elbranchen. Der skal også sikres plads på arbejdsmarkedet til udsatte grupper Arbejde målsat for, at den enkelte ikke oplever, at økonomien er en bremseklods, hvis man har ret til at deltage i f.eks. uddannelses- og barselsordninger Uddannelse Dansk El-Forbunds mål er, at el-fagets grund-, efter- og videregående uddannelser er på højde med den teknologiske udvikling. Der arbejdes for en klar sammenhæng mellem medlemmernes lønniveau og kompetencer. Vi arbejder for, at medlemmerne har ret til en livslang læring Arbejde for, at der etableres tilbud i grunduddannelsessystemet, der tilgodeser den enkelte elev Teknologi Dansk El-Forbunds mål er at deltage i udbygningen af den teknologiske udvikling med det formål, at miljøet og samfundsinteresser er vigtigere end private økonomiske interesser. Vi arbejder for, at ny teknologi indføres i samarbejde med dem, der skal anvende den Arbejde for, at indførelsen af ny teknologi sker i samarbejde med forbundets medlemmer i virksomheden, således at de føler sig trygge ved teknologien og forstår, hvorfor den indføres, og hvad det indebærer for deres arbejde Energi Dansk El-Forbunds mål er, at samfundet har en stabil og miljøvenlig energiforsyning, hvor vi udnytter energikilder som vind, sol, brint og biogas. 20

21 Vi arbejder for en større energibevidsthed i befolkningen. Medlemmerne skal uddannes i at rådgive om energi Socialpolitik Dansk El-Forbunds mål er, at få skabt et sikkerhedsnet, der tager hensyn til den enkeltes behov, hvad enten det skyldes sygdom, familieforøgelse eller ønske om uddannelse. Vi arbejder for, at medlemmerne kan tage orlov med dagpenge Arbejde for at der indføres ordninger der tilgodeser lønmodtagere der p.g.a. nedslidning eller andre sociale begivenheder ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår Ligebehandling Dansk El-Forbunds mål er at forskelligheder forstås og accepteres, uanset om det er køn, alder, handicap, seksualitet, etnisk herkomst eller religion. Vi arbejder for lige muligheder for uddannelse, arbejde og løn i el-faget. Vi arbejder for flere kvindelige elektrikere Globalisering Dansk EL-Forbunds mål er, at globalisering bør føre til nye jobs, højere løn og mangfoldighed. Vi arbejder for at globaliseringen ikke forringer standarder indenfor arbejdsmiljø, løn og ansættelsesvilkår og udflytning af arbejdspladser. Vi skal sikre at udenlandske arbejdere i el-faget arbejder på danske vilkår, når de er beskæftiget i Danmark Fred, solidaritet og international bistand Dansk El-Forbunds mål er, at uligheden mellem I- og U-lande afskaffes og der skabes fred og demokrati samt menneskerettigheder overholdes. Vi sikrer at der er midler til støtte og hjælp til kollegaer i andre lande. Målsætningspjecen blev sat under afstemning under et og vedtaget. 21

22 Punkt 8 Fastsættelse af ydelser med baggrund i beslutninger Med baggrund i beretningsforslag stiger a-kassekontingentet med 20 kr. pr. måned pr. medlem pr. 1. januar Punkt 9 Valg 1. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen blev enstemmigt valgt 2. To næstformænd Jan Jensen blev enstemmigt valgt Jens-Olav Pedersen blev enstemmigt valgt 3. Forbundssekretærer Allan Holm Pedersen blev enstemmigt valgt Benny Yssing blev enstemmigt valgt. Stig Kj. Pedersen blev enstemmigt valgt. Ole Tue Hansen blev enstemmigt valgt Flemming Warth blev enstemmigt valgt Allan Steenberg Andersen blev enstemmigt valgt Lene Christiansen blev enstemmigt valgt Christian R. Elgaard blev enstemmigt valgt 4. Forbundsrevisor og suppleant for forbundsrevisor Stig Strøbæk blev enstemmigt valgt Jørn Sand Tofting blev enstemmigt valgt Suppleant for forbundsrevisorer: Michael Ernst Hansen blev enstemmigt valgt Dennis Vang Bendorff blev enstemmigt valgt 22

23 5. Hovedbestyrelse -medlem Afd. Bornholm Jan Nielsen Afd. København Per G. Olsen Afd. Nordsjælland Henrik Siir Hansen Afd. Storstrøm Dennis Fridthjof Afd. Vestsjælland Erik Magdal Afd. Fyn Erling Jensen Afd. Nordjylland Jens Kristian Andersen Afd. MidtVest Brian Poulsen Jensen Afd. Randers Peter Kann Afd. Østjylland Ervind F. Poulsen Afd. Esbjerg Claus Lykke Christensen Afd. Lillebælt Karl-Jørn Petersen Afd. Sønderjylland Thorkild Jacobsen FLU Kasper Bech Jensen Det blev besluttet, at valg af -suppleanter finder sted på førstkommende -møde. 23

24 Punkt 10 Fastsættelse af kongresaflønning Der var kongresarbejdstid: Tirsdag den 21. oktober 2014 kl Onsdag den 22. oktober 2014 kl , + kl for a-kassedelegerede Torsdag den 23. oktober 2014 kl Fredag den 24. oktober 2014 kl Plus individuel rejsetid Punkt 11 Fastsættelse af næste kongres Kongressen besluttede, at næste kongres skal afholdes i 2018 i oktober eller november måned. Hovedbestyrelsen fastlægger sted og antal dage kongressen skal vare. Forhandlingerne afsluttedes kl

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG

Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG Forbundets navn Forbundets navn er Dansk El-Forbund. Hovedkontoret er for tiden beliggende i Frederiksberg kommune. 1 Forbundets formål Forbundets formål er at samle alle, der er beskæftiget med energi,

Læs mere

Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018

Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018 Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres den 21. til 24. oktober 2014. Forbundets navn Forbundets navn er Dansk El-Forbund. Hovedkontoret er for tiden beliggende i Frederiksberg

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPJECE ÆNDRINGSFORSLAG

MÅLSÆTNINGSPJECE ÆNDRINGSFORSLAG Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske mål for Dansk El-Forbund. Forbundets opgave er at indfri målsætningen i den udstrækning, det

Læs mere

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: ,

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: , VEDTÆGTER 2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: 35 86 50 00, E-mail: kbh@def.dk, www.def.dk/kbh (Vedtaget på generalforsamlingen 2016) 12 1. Afdelingens formål er: At samle

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland

AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland Afdelingens Navn Afdelingens navn er Dansk El-Forbund afdeling Sydjylland, afdelingen er for tiden beliggende i Esbjerg kommune, med sattelit kontor

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015.

Vedtægter. for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015. Vedtægter for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015. 1 1. Afdelingens formål Afdelingens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Hovedbestyrelsen indstiller enstemmigt til kongressens godkendelse, at kontingenter for de kommende år fastsættes af hovedbestyrelsen på grundlag af budgetoplæg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VI BINDER DANMARK. sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES NOVEMBER 2015 KOLDING

VI BINDER DANMARK. sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES NOVEMBER 2015 KOLDING VI BINDER DANMARK sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES 1. - 3. NOVEMBER 2015 KOLDING HK/Privat henhører under HK/Danmark med hjemsted i Københavns Kommune. 1 2 HK/Privat afholder sektorkongres hvert

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Marts 2015

VEDTÆGTER FOR Marts 2015 VEDTÆGTER FOR Marts 2015 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Klubbens navn er: Hjørring Styrkesport. 1.2 Klubbens formål er at udøve alle former for vægttræning, primært styrkeløft men også vægtløftning, og

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere