Dansk El-Forbunds 31. kongres Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014"

Transkript

1 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

2 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand, næstformænd skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftligt, rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. Forkastet 9.0 Ændring af stk. C, 1. afsnit: Som kongresdelegeret deltager hoved-bestyrelsen, forbundets faglige revisorer, og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter, samt forbundets lærlinge og ungdomsudvalg, Forbundets sekretærer kan inviteres til at deltage i kongressen Punkt D. ændres til: Kongressens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Indkomne lovforslag 6. Valg 11.0 Punkt E. slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt. 2

3 12.0 Ændring af 1. afsnit til: Som kongresdelegerede på en ekstra-ordinær kongres deltager hovedbestyrelsen, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Forbundssekretærer kan inviteres med til kongressen Redaktionel ændring - antal ændres til:.. herudover 17 medlemmer. Faldet pga forslag Ændring af pkt. A, 4 afsnit: Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, 2 næstformænd, samt 1 person fra hver afdeling. Lærlingene deltager med 1 person. Faglige sekretærer kan inviteres efter behov Der vælges kongresvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor hver afdeling er repræsenteret ved afdelingens formand. Derudover forbundets formand, næstformænd og en FLU repræsentant i alt: = 17. Afdeling Randers 13.3 Ændringsforslag valg af hovedbestyrelse Der vælges kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i alt 13, hvor hver afdeling er repræsenteret med afdelingens formand. Derudover formand, næstformand og hovedkasserer i alt 16 personer. Afdeling Østjylland 3

4 13.4 Ændringsforslag til lovenes 9A Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 13 medlemmer blandt de kongresdelegerede, efter indstilling fra afdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 135 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt Der blev afgivet 243 stemmer 14.0 Ændring af afsnit 5: Stemmerne i hovedbestyrelsen vægtes således, at afdelinger med mere end 2000 medlemmer, får en ekstra stemme pr. påbegyndt 2000 medlemmer Ændring af afsnit 5: Afdelinger med mere end 2000 med-lemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. Afdeling Fyn 15.0 Tilføjelse til afsnit 6: Hver afdeling udpeger en personlig suppleant, det samme gør lærlingene Afsnit slettes. 4

5 17.0 Afsnit slettes Ændring af pkt. C.: Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hver region skal være repræsenteret med et hovedbestyrelsesmedlem. Afdeling Lillebælt 18.1 Afsnit C slettes Afsnit C slettes. Afdeling Randers 18.3 Hele punktet udgår. Der vælges kun en hovedbestyrelse. Afdeling Østjylland 18.4 Afsnit C slettes. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 134 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt 1 var ude. Der blev afgivet 242 stemmer 5

6 19.0 Pkt. A, første afsnit ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, 2 næstformænd. Faglige sekretærer ansættes af i nødvendigt omfang. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ansættes sekretærer og konsulenter Første linje ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, næstformand og hovedkasserer resten uændret. Afdeling Østjylland 20.0 Afsnit 2 slettes Afsnit 3 slettes Afsnit 4 slettes Afsnit slettes. 6

7 23.1 Afsnit 6 bibeholdes: Forbundets sekretariater skal på skift én gang årligt offentliggøre uddrag af forbundets virke i fagbladet Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Afsnit 7 ændres til: Når forbundets tillidsmænd fratræder, følges til hver tid reglerne i ligestillingsloven I sidste linje ændres til: dog 2 og forbundets repræsentanter. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget til 4. linje ændres til: En gang årligt indbyder forbundet til årsmøde, i hvilket forbundets repræsentanter, en repræsentant fra hver afdeling afd. København dog 2 samt 4 lærlinge- og ungdomsudvalgs-repræsentanter fra hver afdeling og 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 lærlingemedlemmer deltager. Ungdomskonsulententen tilforordnes mødet. 7

8 linje ændres til:.. ungdomsudvalg og forbundets 2 repræsentanter, udgør et samarbejdsudvalg, hvis opgave er at tage stilling til aktuelle problemer for lærlinge- og ungdomsmedlemmer. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget Punkt slettes Ændringsforslag til ændringsforslag Hovedbestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg og et sikkerheds- og miljøudvalg. Udvalgene ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand. Resten slettes. Afdeling København til fordel for forslag Nyt punkt. 5. Repræsentation på kongres Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg er repræsenteret på kongressen med de på anmeldelsestidspunktet valgte repræsentanter eller personlige suppleanter jf. 8 C Punkt slettes Punkt slettes 8

9 32.0 Punkt slettes Punkt slettes Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen nedsætter et Sikkerheds- og miljøudvalg, Uddannelsesudvalg, Oplysnings- og organisationsudvalg og et Arbejdsmarkedspolitisk. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen og udpeger de personer, der skal sidde i disse. Afdeling Lillebælt 34.0 Tekst ændres til: C. Udvalg Hovedbestyrelsen nedsætter politiske udvalg. Forkastet 35.0 Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Tilføjelse til forslag 23: De som er valgt ved vedtagelsen, kan bestride hvervet i resten af valgperioden. Afdeling MidtVest 9

10 36.0 Hele afsnit C. slettes. Efterfølgende afsnit ændres redaktionelt Sidste linje ændres til: til og med det fyldte 29. år. Afdeling Lillebælt Skriftlig afstemning 167 stemte for, 71 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 239 stemmer I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Randers 37.2 I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Østjylland 38.0 Hele afsnit F slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Punkt slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Årstal ændres til:.. pr. 1. januar

11 41.0 Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke helt eller delvis er behov herfor, samt om-fordele kontingentandel mellem forbund og afdelinger Tilføjelse til 13 B Udstationeret migrantarbejder Afdeling København 42.1 Tilføjelse til 13 B Voksenlærlinge over 30 ønskes tilføjet under kategorierne. Hovedbestyrelsen skal kunne fastsætte fagligt forbunds- og afdelingskontingent for et medlem, der er voksenlærling og tilskudsberettiget, og som også er fritaget for at betale a-kasse administrationsbidrag. Afdeling Lillebælt Forkastet 42.2 Tilføjelse til 13 B Medlemmer, der er ansat på særlige vilkår ønskes tilføjet under kategorierne. Afdeling Lillebælt Forkastet 43.0 Nyt afsnit: Når et medlem er SU berettiget og får SU-ydelsen fra SU-Styrelsen, kan medlemmet søge om faglig kontingentfritagelse og få det, selv om der er indtægt ved siden af SU-ydelsen. Afdeling Lillebælt Forkastet 11

12 44.0 Tekst ændres til: Bevis for indbetaling af kontingent vil være en af pengeinstitut eller afdeling udstedt kvittering Månedslønnen og timefaktor reguleres en gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som den til enhver tid senest kendte løn fra Dansk El- Forbunds landsstatistiks tilsammen tal. Månedslønnen reguleres iht Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og modtager et månedligt funktionstillæg. Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne modtager et jobtillæg. De månedlige tillæg reguleres med samme stigning i procent som månedslønnen. Funktions- og jobtillægget er pensionsgivende. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget udgør pt. 2 pct. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Der oprettes til de kongresvalgte en pensionsordning. Til dette formål afsættes 10 pct. af de a-skattepligtige lønelementer, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og SH/fritvalgskonto, som placeres efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Forbundet betaler disse 10 pct.* *såfremt arbejdsgiverbetalingen på elektrikeroverenskomsten ændres til et højere procent følger forbundets betaling tilsvarende. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har væ- 12

13 ret indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. 15 A. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle medgåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over timeforbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Månedslønnen reguleres 1 gang årligt efter DEF`s landsstatistik som udarbejdes hvert efterår. En evt. stigning er i Kr. / ører efter seneste kendte statistik. Lønnen til formand og næstformænd fastsættes af kongressen og er en job løn, som reguleres efter 15 De faglige sekretærers job løn fastsættes af kongressen på samme måde og reguleres efter 15. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget følger Elektriker overenskomsten. 13

14 Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Pensionsordning til valgte og ansatte følger elektrikeroverenskomsten. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Mertimer, bortfalder ved overgang til job løn. Forbundets betaling for afdelings-lønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har været indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. til gældende timefaktor. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle med-gåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over time-forbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. 14

15 Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Afsnit om Forbundets betaling for afdelingslønnede ændres til: Som afløsning for forbundets betaling af mertimer for afdelingerne, fastsætter et årligt fast afdelingstilskud, afhængig af afdelingernes geografiske placering, for afdelingernes deltagelse i forbundets arbejde. Forbundet betaler desuden faktiske udgifter i forbindelse med transport, samt eventuel kost og logi i forbindelse med indkaldelse af fastlønnede tillidsfolk til indkaldte møder. skal fastsætte et særligt tillæg for forbundets undervisere Afdeling København Forkastet 47.0 C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Der ydes ikke betaling for rejsetid for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Hovedbestyrelsen aflønnes med ovennævnte timefaktor for rejsetimer udenfor normal arbejdstid. 15

16 48.0 Redaktionel ændring: Aflønningen reguleres til én gang årligt pr. 1. januar første gang 1. januar Tilføjelse til stk. E: Tilføjelse som nyt afsnit til 16 stk. E: Såfremt et -medlem ønsker indsigt i enkelte sager/bilag, det være sig indgåede aftaler/kontrakter, med videre, skal dette meddelelse ledelsen, som herefter stiller det nødvendige materiale til rådighed for -medlemmer. udarbejder retningslinjer herfor. Afdeling Østjylland 99 stemte for, 138 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 238 stemmer Forkastet Bilag Aflønning Månedslønnen for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne udgør pr. 1. januar 2014: ,55 kr. Månedlig funktionstillæg for forbundsformanden: ,00 kr. Månedligt funktionstillæg for næstformændene: 6.327,00 kr. Månedligt funktionstillæg for områdeledere: 2.373,00 kr. Månedligt genetillæg for formand, næstformænd, områdeledere og forbundssekretærer: 5.650,00 Kr. Timebetaling for afdelingslønnede og hovedbestyrelsen: 15 A 319,77 kr. Møde- og rejsebetaling til medlemmer m.fl. : 15 B og C 267,61 kr. Betaling for deltagelse i FB/AOF/FIU dagkurser: 2014 FB/AOF/FIU dagkurser 15 D. Svende Lærlinge Timebetaling 230,51 116,64 Ugekursus 37,0 timer Dagkursus 7,4 timer Weekendkursus 10,0 timer * Lærlingene er beregnet forholdsmæssigt (2013) af timelønnen til svende 16

17 Yderligere beregnes 19,7 % ferie- og sh-tillæg. De samlede love blev vedtaget. Godkendelse af dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 blev godkendt. Punkt 7 Indkomne forslag til målsætning 1.0 Målsætninger for Dansk El-Forbund er vedtaget på forbundets 31. kongres i oktober 2014, og henviser til lovenes formåls paragraf. Henvises til lovenes Arbejdspladsen Dansk El-Forbunds mål er, at det enkelte medlem har et meningsfyldt,, selvstændigt og udviklende arbejde. Medlemmet skal have indflydelse på sin egen arbejdssituation. Vi skal arbejde for, at medlemmerne får medindflydelse i deres virksomheder og får del i virksomhedernes overskud Tilføjelse før sidste punktum: og arbejde for rettigheder i forbindelse med omstillingsprojekter og konkurrenceudsættelse. 3.0 Samarbejde med arbejdsgiverne Dansk El-Forbunds mål er at søge indflydelse alle de steder i el-branchen, hvor det gavner vores medlemmer. Vi skal samarbejde med arbejdsgiverne og el-branchen om udvikling af uddannelserne og arbejdspladserne, nye beskæftigelsesområder og bedre arbejdsmiljø for medlemmerne. 4.0 Det fagretlige system Dansk El-Forbunds mål er at afskaffe arbejdsgivernes ensidige ret til at lede og fordele arbejdet. Den skal udøves sammen med lønmodtagerne i virksomheden. 17

18 Vi skal arbejde for, at tillidsrepræsentanterne bliver bedre beskyttet, og at de har den fornødne tid til tillidshvervet. 5.0 Lønsystemer Dansk El-Forbunds mål er, at lønnen passer til uddannelsen, kompetencer, ansvar og erfaring. Vi vil også modernisere produktivitets,- og akkordsystemer, uden at det skader arbejdsmiljøet. Vi skal arbejde for, at vi får en funktionæroverenskomst for de grupper, der har behov for dette. 6.0 Arbejdstid og fritid Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal være trygge i et job, hvor der skelnes mellem arbejdstid og fritid. Vi skal arbejde for, at medlemmerne kan have en ustresset hverdag under gode arbejdsforhold. Vi arbejder også for længere opsigelsesvarsler. 7.0 Arbejdsmiljø og trivsel Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal kunne gå på arbejde uden at frygte for arbejdsulykker og nedslidning. Vi skal have tæt kontakt med og støtte arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi skal sikre indflydelse på lovgivningen for arbejdsmiljøet. 7.1 Vi skal søge indflydelse på lovgivningen og arbejde for, at arbejdstilsynet, sikkerhedsstyrelsen og branchearbejdsmiljørådene har de nødvendige ressourcer. 8.0 Forbundets struktur og økonomi Dansk El-Forbunds mål er, at give medlemmerne størst mulig medlemskontakt og service. Vi skal skabe en arbejdsdeling mellem afdelinger og forbund, der sikrer bedst mulig anvendelse af menneskelige- og økonomiske ressourcer. 18

19 9.0 Oplysning og medlemsorganisering Dansk El-Forbunds mål er, at det skal være tydeligt for enhver, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi skal varetage medlemmernes interesser gennem det faglige fællesskab. Derfor skal vi sikre organisering alle de steder, hvor medlemmerne arbejder eller er under uddannelse. Medlemmerne skal inddrages i agitationen. Vi arbejder for at holde vore medlemmer opdaterede via faglige møder, kurser og trykte og elektroniske medier Lærlinge- og ungdomsarbejde Dansk El-Forbunds mål er unges deltagelse i klubber, afdelinger og forbund. Det skal medvirke til fagets og fagforeningernes forsatte fornyelse. Det sikrer vi ved, at have et aktivt ungdomsarbejde Dansk El- forbunds mål er, at sikre unge medlemmer, den bedste mulige start, på deres medlemskab af Dansk El- Forbund. De unge er forbundets fremtid og derfor skal de gennem mangeartede aktiviteter både faglige og sociale opnå en naturlig og forventningsfuld tilknytning til Dansk El- Forbund. Dansk El- Forbund skal gøres til en naturlig og uundværlig del af hverdagen. Tekniske skoler, klubber, afdelinger og forbundet skal være naturlige mødesteder for de unge medlemmer. Det være sig fysisk, men også viralt via sociale medier og hjemmesider, samt telefonisk, via sms og app s Fagbevægelsens struktur Dansk El-Forbunds mål er at, være et fællesskab for alle, der beskæftiger sig med det el-tekniske område. Vi skal varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Det gøres ved at være et selvstændigt fagforbund med tæt samarbejde med andre fagforbund Samfundet Dansk El-Forbunds mål er, at præge samfundsudviklingen på alle de områder, der har indvirkning på medlemmernes arbejds- og fritidsliv. Det gør vi ved at påvirke fagligt og fagpolitisk og skabe netværk, hvor det er muligt. 19

20 13.0 Arbejde for alle Dansk El-Forbunds mål er, at den enkelte skal have mulighed for at udvikle sig fagligt og derigennem fastholde og forbedre sin værdi på arbejdsmarkedet. Dansk El-Forbund arbejder for at skabe nye og fastholde arbejdspladser i elbranchen. Der skal også sikres plads på arbejdsmarkedet til udsatte grupper Arbejde målsat for, at den enkelte ikke oplever, at økonomien er en bremseklods, hvis man har ret til at deltage i f.eks. uddannelses- og barselsordninger Uddannelse Dansk El-Forbunds mål er, at el-fagets grund-, efter- og videregående uddannelser er på højde med den teknologiske udvikling. Der arbejdes for en klar sammenhæng mellem medlemmernes lønniveau og kompetencer. Vi arbejder for, at medlemmerne har ret til en livslang læring Arbejde for, at der etableres tilbud i grunduddannelsessystemet, der tilgodeser den enkelte elev Teknologi Dansk El-Forbunds mål er at deltage i udbygningen af den teknologiske udvikling med det formål, at miljøet og samfundsinteresser er vigtigere end private økonomiske interesser. Vi arbejder for, at ny teknologi indføres i samarbejde med dem, der skal anvende den Arbejde for, at indførelsen af ny teknologi sker i samarbejde med forbundets medlemmer i virksomheden, således at de føler sig trygge ved teknologien og forstår, hvorfor den indføres, og hvad det indebærer for deres arbejde Energi Dansk El-Forbunds mål er, at samfundet har en stabil og miljøvenlig energiforsyning, hvor vi udnytter energikilder som vind, sol, brint og biogas. 20

21 Vi arbejder for en større energibevidsthed i befolkningen. Medlemmerne skal uddannes i at rådgive om energi Socialpolitik Dansk El-Forbunds mål er, at få skabt et sikkerhedsnet, der tager hensyn til den enkeltes behov, hvad enten det skyldes sygdom, familieforøgelse eller ønske om uddannelse. Vi arbejder for, at medlemmerne kan tage orlov med dagpenge Arbejde for at der indføres ordninger der tilgodeser lønmodtagere der p.g.a. nedslidning eller andre sociale begivenheder ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår Ligebehandling Dansk El-Forbunds mål er at forskelligheder forstås og accepteres, uanset om det er køn, alder, handicap, seksualitet, etnisk herkomst eller religion. Vi arbejder for lige muligheder for uddannelse, arbejde og løn i el-faget. Vi arbejder for flere kvindelige elektrikere Globalisering Dansk EL-Forbunds mål er, at globalisering bør føre til nye jobs, højere løn og mangfoldighed. Vi arbejder for at globaliseringen ikke forringer standarder indenfor arbejdsmiljø, løn og ansættelsesvilkår og udflytning af arbejdspladser. Vi skal sikre at udenlandske arbejdere i el-faget arbejder på danske vilkår, når de er beskæftiget i Danmark Fred, solidaritet og international bistand Dansk El-Forbunds mål er, at uligheden mellem I- og U-lande afskaffes og der skabes fred og demokrati samt menneskerettigheder overholdes. Vi sikrer at der er midler til støtte og hjælp til kollegaer i andre lande. Målsætningspjecen blev sat under afstemning under et og vedtaget. 21

22 Punkt 8 Fastsættelse af ydelser med baggrund i beslutninger Med baggrund i beretningsforslag stiger a-kassekontingentet med 20 kr. pr. måned pr. medlem pr. 1. januar Punkt 9 Valg 1. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen blev enstemmigt valgt 2. To næstformænd Jan Jensen blev enstemmigt valgt Jens-Olav Pedersen blev enstemmigt valgt 3. Forbundssekretærer Allan Holm Pedersen blev enstemmigt valgt Benny Yssing blev enstemmigt valgt. Stig Kj. Pedersen blev enstemmigt valgt. Ole Tue Hansen blev enstemmigt valgt Flemming Warth blev enstemmigt valgt Allan Steenberg Andersen blev enstemmigt valgt Lene Christiansen blev enstemmigt valgt Christian R. Elgaard blev enstemmigt valgt 4. Forbundsrevisor og suppleant for forbundsrevisor Stig Strøbæk blev enstemmigt valgt Jørn Sand Tofting blev enstemmigt valgt Suppleant for forbundsrevisorer: Michael Ernst Hansen blev enstemmigt valgt Dennis Vang Bendorff blev enstemmigt valgt 22

23 5. Hovedbestyrelse -medlem Afd. Bornholm Jan Nielsen Afd. København Per G. Olsen Afd. Nordsjælland Henrik Siir Hansen Afd. Storstrøm Dennis Fridthjof Afd. Vestsjælland Erik Magdal Afd. Fyn Erling Jensen Afd. Nordjylland Jens Kristian Andersen Afd. MidtVest Brian Poulsen Jensen Afd. Randers Peter Kann Afd. Østjylland Ervind F. Poulsen Afd. Esbjerg Claus Lykke Christensen Afd. Lillebælt Karl-Jørn Petersen Afd. Sønderjylland Thorkild Jacobsen FLU Kasper Bech Jensen Det blev besluttet, at valg af -suppleanter finder sted på førstkommende -møde. 23

24 Punkt 10 Fastsættelse af kongresaflønning Der var kongresarbejdstid: Tirsdag den 21. oktober 2014 kl Onsdag den 22. oktober 2014 kl , + kl for a-kassedelegerede Torsdag den 23. oktober 2014 kl Fredag den 24. oktober 2014 kl Plus individuel rejsetid Punkt 11 Fastsættelse af næste kongres Kongressen besluttede, at næste kongres skal afholdes i 2018 i oktober eller november måned. Hovedbestyrelsen fastlægger sted og antal dage kongressen skal vare. Forhandlingerne afsluttedes kl

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG

Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG Forbundets navn Forbundets navn er Dansk El-Forbund. Hovedkontoret er for tiden beliggende i Frederiksberg kommune. 1 Forbundets formål Forbundets formål er at samle alle, der er beskæftiget med energi,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning 1 forbundsformand 1 næstformand 4 forbundssekretærer 6 afdelingsformænd 6 tillidsrepræsentanter Forsikringschefen er tilforordnet Der afvikles 8 til 10 hovedbestyrelsesmøder

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat torsdag den 23. oktober 2014 Punkt 5 Indkomne forslag, beretningsforslag og særforslag - fortsat Beretningsforslag

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere