Dansk El-Forbunds 31. kongres Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014"

Transkript

1 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

2 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand, næstformænd skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftligt, rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. Forkastet 9.0 Ændring af stk. C, 1. afsnit: Som kongresdelegeret deltager hoved-bestyrelsen, forbundets faglige revisorer, og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter, samt forbundets lærlinge og ungdomsudvalg, Forbundets sekretærer kan inviteres til at deltage i kongressen Punkt D. ændres til: Kongressens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Indkomne lovforslag 6. Valg 11.0 Punkt E. slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt. 2

3 12.0 Ændring af 1. afsnit til: Som kongresdelegerede på en ekstra-ordinær kongres deltager hovedbestyrelsen, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Forbundssekretærer kan inviteres med til kongressen Redaktionel ændring - antal ændres til:.. herudover 17 medlemmer. Faldet pga forslag Ændring af pkt. A, 4 afsnit: Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, 2 næstformænd, samt 1 person fra hver afdeling. Lærlingene deltager med 1 person. Faglige sekretærer kan inviteres efter behov Der vælges kongresvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor hver afdeling er repræsenteret ved afdelingens formand. Derudover forbundets formand, næstformænd og en FLU repræsentant i alt: = 17. Afdeling Randers 13.3 Ændringsforslag valg af hovedbestyrelse Der vælges kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i alt 13, hvor hver afdeling er repræsenteret med afdelingens formand. Derudover formand, næstformand og hovedkasserer i alt 16 personer. Afdeling Østjylland 3

4 13.4 Ændringsforslag til lovenes 9A Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 13 medlemmer blandt de kongresdelegerede, efter indstilling fra afdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 135 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt Der blev afgivet 243 stemmer 14.0 Ændring af afsnit 5: Stemmerne i hovedbestyrelsen vægtes således, at afdelinger med mere end 2000 medlemmer, får en ekstra stemme pr. påbegyndt 2000 medlemmer Ændring af afsnit 5: Afdelinger med mere end 2000 med-lemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. Afdeling Fyn 15.0 Tilføjelse til afsnit 6: Hver afdeling udpeger en personlig suppleant, det samme gør lærlingene Afsnit slettes. 4

5 17.0 Afsnit slettes Ændring af pkt. C.: Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hver region skal være repræsenteret med et hovedbestyrelsesmedlem. Afdeling Lillebælt 18.1 Afsnit C slettes Afsnit C slettes. Afdeling Randers 18.3 Hele punktet udgår. Der vælges kun en hovedbestyrelse. Afdeling Østjylland 18.4 Afsnit C slettes. Afdeling Fyn Skriftlig afstemning 134 stemte for, 107 stemte imod, 1 stemte blankt 1 var ude. Der blev afgivet 242 stemmer 5

6 19.0 Pkt. A, første afsnit ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, 2 næstformænd. Faglige sekretærer ansættes af i nødvendigt omfang. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ansættes sekretærer og konsulenter Første linje ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, næstformand og hovedkasserer resten uændret. Afdeling Østjylland 20.0 Afsnit 2 slettes Afsnit 3 slettes Afsnit 4 slettes Afsnit slettes. 6

7 23.1 Afsnit 6 bibeholdes: Forbundets sekretariater skal på skift én gang årligt offentliggøre uddrag af forbundets virke i fagbladet Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Afsnit 7 ændres til: Når forbundets tillidsmænd fratræder, følges til hver tid reglerne i ligestillingsloven I sidste linje ændres til: dog 2 og forbundets repræsentanter. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget til 4. linje ændres til: En gang årligt indbyder forbundet til årsmøde, i hvilket forbundets repræsentanter, en repræsentant fra hver afdeling afd. København dog 2 samt 4 lærlinge- og ungdomsudvalgs-repræsentanter fra hver afdeling og 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 lærlingemedlemmer deltager. Ungdomskonsulententen tilforordnes mødet. 7

8 linje ændres til:.. ungdomsudvalg og forbundets 2 repræsentanter, udgør et samarbejdsudvalg, hvis opgave er at tage stilling til aktuelle problemer for lærlinge- og ungdomsmedlemmer. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget Punkt slettes Ændringsforslag til ændringsforslag Hovedbestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg og et sikkerheds- og miljøudvalg. Udvalgene ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand. Resten slettes. Afdeling København til fordel for forslag Nyt punkt. 5. Repræsentation på kongres Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg er repræsenteret på kongressen med de på anmeldelsestidspunktet valgte repræsentanter eller personlige suppleanter jf. 8 C Punkt slettes Punkt slettes 8

9 32.0 Punkt slettes Punkt slettes Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen nedsætter et Sikkerheds- og miljøudvalg, Uddannelsesudvalg, Oplysnings- og organisationsudvalg og et Arbejdsmarkedspolitisk. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen og udpeger de personer, der skal sidde i disse. Afdeling Lillebælt 34.0 Tekst ændres til: C. Udvalg Hovedbestyrelsen nedsætter politiske udvalg. Forkastet 35.0 Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Tilføjelse til forslag 23: De som er valgt ved vedtagelsen, kan bestride hvervet i resten af valgperioden. Afdeling MidtVest 9

10 36.0 Hele afsnit C. slettes. Efterfølgende afsnit ændres redaktionelt Sidste linje ændres til: til og med det fyldte 29. år. Afdeling Lillebælt Skriftlig afstemning 167 stemte for, 71 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 239 stemmer I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Randers 37.2 I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Østjylland 38.0 Hele afsnit F slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Punkt slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Årstal ændres til:.. pr. 1. januar

11 41.0 Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke helt eller delvis er behov herfor, samt om-fordele kontingentandel mellem forbund og afdelinger Tilføjelse til 13 B Udstationeret migrantarbejder Afdeling København 42.1 Tilføjelse til 13 B Voksenlærlinge over 30 ønskes tilføjet under kategorierne. Hovedbestyrelsen skal kunne fastsætte fagligt forbunds- og afdelingskontingent for et medlem, der er voksenlærling og tilskudsberettiget, og som også er fritaget for at betale a-kasse administrationsbidrag. Afdeling Lillebælt Forkastet 42.2 Tilføjelse til 13 B Medlemmer, der er ansat på særlige vilkår ønskes tilføjet under kategorierne. Afdeling Lillebælt Forkastet 43.0 Nyt afsnit: Når et medlem er SU berettiget og får SU-ydelsen fra SU-Styrelsen, kan medlemmet søge om faglig kontingentfritagelse og få det, selv om der er indtægt ved siden af SU-ydelsen. Afdeling Lillebælt Forkastet 11

12 44.0 Tekst ændres til: Bevis for indbetaling af kontingent vil være en af pengeinstitut eller afdeling udstedt kvittering Månedslønnen og timefaktor reguleres en gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som den til enhver tid senest kendte løn fra Dansk El- Forbunds landsstatistiks tilsammen tal. Månedslønnen reguleres iht Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og modtager et månedligt funktionstillæg. Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne modtager et jobtillæg. De månedlige tillæg reguleres med samme stigning i procent som månedslønnen. Funktions- og jobtillægget er pensionsgivende. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget udgør pt. 2 pct. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Der oprettes til de kongresvalgte en pensionsordning. Til dette formål afsættes 10 pct. af de a-skattepligtige lønelementer, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og SH/fritvalgskonto, som placeres efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Forbundet betaler disse 10 pct.* *såfremt arbejdsgiverbetalingen på elektrikeroverenskomsten ændres til et højere procent følger forbundets betaling tilsvarende. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har væ- 12

13 ret indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. 15 A. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle medgåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over timeforbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Månedslønnen reguleres 1 gang årligt efter DEF`s landsstatistik som udarbejdes hvert efterår. En evt. stigning er i Kr. / ører efter seneste kendte statistik. Lønnen til formand og næstformænd fastsættes af kongressen og er en job løn, som reguleres efter 15 De faglige sekretærers job løn fastsættes af kongressen på samme måde og reguleres efter 15. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget følger Elektriker overenskomsten. 13

14 Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Pensionsordning til valgte og ansatte følger elektrikeroverenskomsten. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige be-fordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Mertimer, bortfalder ved overgang til job løn. Forbundets betaling for afdelings-lønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt en specialopgave af forbundet, eller har været indkaldt til møde, yder forbundet eller afdelingen dækning for medgåede mødetimer uden for normal arbejdstid iht. til gældende timefaktor. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Forbundet betaler en kompensation til afdelingen på månedsfaktoren, når der inden for normal arbejdstid gøres brug af den afdelingslønnede til specialopgaver for forbundet. Disse specialopgaver skal have undervisningsmæssig karakter eller være ad hoc opgaver, der sammenlagt varer ud over 3 dage. I sådanne tilfælde betales for alle med-gåede timer, iht. hovedbestyrelsens nærmere retningslinjer. Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk billigste løsning. Opgørelse over time-forbruget indsendes til forbundskassen. Timerne afregnes til afdelingskassen efter gældende timesats tillagt 19,7 pct. (ferie SH-dage/fritvalgskonto). Forbundets betaling for hovedbestyrelsen: Når hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager i møder, som er indkaldt af forbundet, eller er pålagt specialopgave af forbundet såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid, yder forbundet betaling iht. 15 A. Hovedbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn for timer inden for normal arbejdstid. 14

15 Andre udgifter ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales efter regning. Transport betales efter mest hensigtsmæssige og totaløkonomiske billigste løsning. Betaling for rejsetimer ydes iht. 15 C. Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af hovedkassen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved udgangen af marts måned i efterfølgende år Afsnit om Forbundets betaling for afdelingslønnede ændres til: Som afløsning for forbundets betaling af mertimer for afdelingerne, fastsætter et årligt fast afdelingstilskud, afhængig af afdelingernes geografiske placering, for afdelingernes deltagelse i forbundets arbejde. Forbundet betaler desuden faktiske udgifter i forbindelse med transport, samt eventuel kost og logi i forbindelse med indkaldelse af fastlønnede tillidsfolk til indkaldte møder. skal fastsætte et særligt tillæg for forbundets undervisere Afdeling København Forkastet 47.0 C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Der ydes ikke betaling for rejsetid for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne C. Rejsetid Betaling for rejse og transport betales med den til enhver tid gældende sats. Hovedbestyrelsen aflønnes med ovennævnte timefaktor for rejsetimer udenfor normal arbejdstid. 15

16 48.0 Redaktionel ændring: Aflønningen reguleres til én gang årligt pr. 1. januar første gang 1. januar Tilføjelse til stk. E: Tilføjelse som nyt afsnit til 16 stk. E: Såfremt et -medlem ønsker indsigt i enkelte sager/bilag, det være sig indgåede aftaler/kontrakter, med videre, skal dette meddelelse ledelsen, som herefter stiller det nødvendige materiale til rådighed for -medlemmer. udarbejder retningslinjer herfor. Afdeling Østjylland 99 stemte for, 138 stemte imod, 1 stemte blankt, 4 var ude Der blev afgivet 238 stemmer Forkastet Bilag Aflønning Månedslønnen for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne udgør pr. 1. januar 2014: ,55 kr. Månedlig funktionstillæg for forbundsformanden: ,00 kr. Månedligt funktionstillæg for næstformændene: 6.327,00 kr. Månedligt funktionstillæg for områdeledere: 2.373,00 kr. Månedligt genetillæg for formand, næstformænd, områdeledere og forbundssekretærer: 5.650,00 Kr. Timebetaling for afdelingslønnede og hovedbestyrelsen: 15 A 319,77 kr. Møde- og rejsebetaling til medlemmer m.fl. : 15 B og C 267,61 kr. Betaling for deltagelse i FB/AOF/FIU dagkurser: 2014 FB/AOF/FIU dagkurser 15 D. Svende Lærlinge Timebetaling 230,51 116,64 Ugekursus 37,0 timer Dagkursus 7,4 timer Weekendkursus 10,0 timer * Lærlingene er beregnet forholdsmæssigt (2013) af timelønnen til svende 16

17 Yderligere beregnes 19,7 % ferie- og sh-tillæg. De samlede love blev vedtaget. Godkendelse af dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat af torsdag den 23. oktober 2014 blev godkendt. Punkt 7 Indkomne forslag til målsætning 1.0 Målsætninger for Dansk El-Forbund er vedtaget på forbundets 31. kongres i oktober 2014, og henviser til lovenes formåls paragraf. Henvises til lovenes Arbejdspladsen Dansk El-Forbunds mål er, at det enkelte medlem har et meningsfyldt,, selvstændigt og udviklende arbejde. Medlemmet skal have indflydelse på sin egen arbejdssituation. Vi skal arbejde for, at medlemmerne får medindflydelse i deres virksomheder og får del i virksomhedernes overskud Tilføjelse før sidste punktum: og arbejde for rettigheder i forbindelse med omstillingsprojekter og konkurrenceudsættelse. 3.0 Samarbejde med arbejdsgiverne Dansk El-Forbunds mål er at søge indflydelse alle de steder i el-branchen, hvor det gavner vores medlemmer. Vi skal samarbejde med arbejdsgiverne og el-branchen om udvikling af uddannelserne og arbejdspladserne, nye beskæftigelsesområder og bedre arbejdsmiljø for medlemmerne. 4.0 Det fagretlige system Dansk El-Forbunds mål er at afskaffe arbejdsgivernes ensidige ret til at lede og fordele arbejdet. Den skal udøves sammen med lønmodtagerne i virksomheden. 17

18 Vi skal arbejde for, at tillidsrepræsentanterne bliver bedre beskyttet, og at de har den fornødne tid til tillidshvervet. 5.0 Lønsystemer Dansk El-Forbunds mål er, at lønnen passer til uddannelsen, kompetencer, ansvar og erfaring. Vi vil også modernisere produktivitets,- og akkordsystemer, uden at det skader arbejdsmiljøet. Vi skal arbejde for, at vi får en funktionæroverenskomst for de grupper, der har behov for dette. 6.0 Arbejdstid og fritid Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal være trygge i et job, hvor der skelnes mellem arbejdstid og fritid. Vi skal arbejde for, at medlemmerne kan have en ustresset hverdag under gode arbejdsforhold. Vi arbejder også for længere opsigelsesvarsler. 7.0 Arbejdsmiljø og trivsel Dansk El-Forbunds mål er, at medlemmerne skal kunne gå på arbejde uden at frygte for arbejdsulykker og nedslidning. Vi skal have tæt kontakt med og støtte arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi skal sikre indflydelse på lovgivningen for arbejdsmiljøet. 7.1 Vi skal søge indflydelse på lovgivningen og arbejde for, at arbejdstilsynet, sikkerhedsstyrelsen og branchearbejdsmiljørådene har de nødvendige ressourcer. 8.0 Forbundets struktur og økonomi Dansk El-Forbunds mål er, at give medlemmerne størst mulig medlemskontakt og service. Vi skal skabe en arbejdsdeling mellem afdelinger og forbund, der sikrer bedst mulig anvendelse af menneskelige- og økonomiske ressourcer. 18

19 9.0 Oplysning og medlemsorganisering Dansk El-Forbunds mål er, at det skal være tydeligt for enhver, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi skal varetage medlemmernes interesser gennem det faglige fællesskab. Derfor skal vi sikre organisering alle de steder, hvor medlemmerne arbejder eller er under uddannelse. Medlemmerne skal inddrages i agitationen. Vi arbejder for at holde vore medlemmer opdaterede via faglige møder, kurser og trykte og elektroniske medier Lærlinge- og ungdomsarbejde Dansk El-Forbunds mål er unges deltagelse i klubber, afdelinger og forbund. Det skal medvirke til fagets og fagforeningernes forsatte fornyelse. Det sikrer vi ved, at have et aktivt ungdomsarbejde Dansk El- forbunds mål er, at sikre unge medlemmer, den bedste mulige start, på deres medlemskab af Dansk El- Forbund. De unge er forbundets fremtid og derfor skal de gennem mangeartede aktiviteter både faglige og sociale opnå en naturlig og forventningsfuld tilknytning til Dansk El- Forbund. Dansk El- Forbund skal gøres til en naturlig og uundværlig del af hverdagen. Tekniske skoler, klubber, afdelinger og forbundet skal være naturlige mødesteder for de unge medlemmer. Det være sig fysisk, men også viralt via sociale medier og hjemmesider, samt telefonisk, via sms og app s Fagbevægelsens struktur Dansk El-Forbunds mål er at, være et fællesskab for alle, der beskæftiger sig med det el-tekniske område. Vi skal varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Det gøres ved at være et selvstændigt fagforbund med tæt samarbejde med andre fagforbund Samfundet Dansk El-Forbunds mål er, at præge samfundsudviklingen på alle de områder, der har indvirkning på medlemmernes arbejds- og fritidsliv. Det gør vi ved at påvirke fagligt og fagpolitisk og skabe netværk, hvor det er muligt. 19

20 13.0 Arbejde for alle Dansk El-Forbunds mål er, at den enkelte skal have mulighed for at udvikle sig fagligt og derigennem fastholde og forbedre sin værdi på arbejdsmarkedet. Dansk El-Forbund arbejder for at skabe nye og fastholde arbejdspladser i elbranchen. Der skal også sikres plads på arbejdsmarkedet til udsatte grupper Arbejde målsat for, at den enkelte ikke oplever, at økonomien er en bremseklods, hvis man har ret til at deltage i f.eks. uddannelses- og barselsordninger Uddannelse Dansk El-Forbunds mål er, at el-fagets grund-, efter- og videregående uddannelser er på højde med den teknologiske udvikling. Der arbejdes for en klar sammenhæng mellem medlemmernes lønniveau og kompetencer. Vi arbejder for, at medlemmerne har ret til en livslang læring Arbejde for, at der etableres tilbud i grunduddannelsessystemet, der tilgodeser den enkelte elev Teknologi Dansk El-Forbunds mål er at deltage i udbygningen af den teknologiske udvikling med det formål, at miljøet og samfundsinteresser er vigtigere end private økonomiske interesser. Vi arbejder for, at ny teknologi indføres i samarbejde med dem, der skal anvende den Arbejde for, at indførelsen af ny teknologi sker i samarbejde med forbundets medlemmer i virksomheden, således at de føler sig trygge ved teknologien og forstår, hvorfor den indføres, og hvad det indebærer for deres arbejde Energi Dansk El-Forbunds mål er, at samfundet har en stabil og miljøvenlig energiforsyning, hvor vi udnytter energikilder som vind, sol, brint og biogas. 20

21 Vi arbejder for en større energibevidsthed i befolkningen. Medlemmerne skal uddannes i at rådgive om energi Socialpolitik Dansk El-Forbunds mål er, at få skabt et sikkerhedsnet, der tager hensyn til den enkeltes behov, hvad enten det skyldes sygdom, familieforøgelse eller ønske om uddannelse. Vi arbejder for, at medlemmerne kan tage orlov med dagpenge Arbejde for at der indføres ordninger der tilgodeser lønmodtagere der p.g.a. nedslidning eller andre sociale begivenheder ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår Ligebehandling Dansk El-Forbunds mål er at forskelligheder forstås og accepteres, uanset om det er køn, alder, handicap, seksualitet, etnisk herkomst eller religion. Vi arbejder for lige muligheder for uddannelse, arbejde og løn i el-faget. Vi arbejder for flere kvindelige elektrikere Globalisering Dansk EL-Forbunds mål er, at globalisering bør føre til nye jobs, højere løn og mangfoldighed. Vi arbejder for at globaliseringen ikke forringer standarder indenfor arbejdsmiljø, løn og ansættelsesvilkår og udflytning af arbejdspladser. Vi skal sikre at udenlandske arbejdere i el-faget arbejder på danske vilkår, når de er beskæftiget i Danmark Fred, solidaritet og international bistand Dansk El-Forbunds mål er, at uligheden mellem I- og U-lande afskaffes og der skabes fred og demokrati samt menneskerettigheder overholdes. Vi sikrer at der er midler til støtte og hjælp til kollegaer i andre lande. Målsætningspjecen blev sat under afstemning under et og vedtaget. 21

22 Punkt 8 Fastsættelse af ydelser med baggrund i beslutninger Med baggrund i beretningsforslag stiger a-kassekontingentet med 20 kr. pr. måned pr. medlem pr. 1. januar Punkt 9 Valg 1. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen blev enstemmigt valgt 2. To næstformænd Jan Jensen blev enstemmigt valgt Jens-Olav Pedersen blev enstemmigt valgt 3. Forbundssekretærer Allan Holm Pedersen blev enstemmigt valgt Benny Yssing blev enstemmigt valgt. Stig Kj. Pedersen blev enstemmigt valgt. Ole Tue Hansen blev enstemmigt valgt Flemming Warth blev enstemmigt valgt Allan Steenberg Andersen blev enstemmigt valgt Lene Christiansen blev enstemmigt valgt Christian R. Elgaard blev enstemmigt valgt 4. Forbundsrevisor og suppleant for forbundsrevisor Stig Strøbæk blev enstemmigt valgt Jørn Sand Tofting blev enstemmigt valgt Suppleant for forbundsrevisorer: Michael Ernst Hansen blev enstemmigt valgt Dennis Vang Bendorff blev enstemmigt valgt 22

23 5. Hovedbestyrelse -medlem Afd. Bornholm Jan Nielsen Afd. København Per G. Olsen Afd. Nordsjælland Henrik Siir Hansen Afd. Storstrøm Dennis Fridthjof Afd. Vestsjælland Erik Magdal Afd. Fyn Erling Jensen Afd. Nordjylland Jens Kristian Andersen Afd. MidtVest Brian Poulsen Jensen Afd. Randers Peter Kann Afd. Østjylland Ervind F. Poulsen Afd. Esbjerg Claus Lykke Christensen Afd. Lillebælt Karl-Jørn Petersen Afd. Sønderjylland Thorkild Jacobsen FLU Kasper Bech Jensen Det blev besluttet, at valg af -suppleanter finder sted på førstkommende -møde. 23

24 Punkt 10 Fastsættelse af kongresaflønning Der var kongresarbejdstid: Tirsdag den 21. oktober 2014 kl Onsdag den 22. oktober 2014 kl , + kl for a-kassedelegerede Torsdag den 23. oktober 2014 kl Fredag den 24. oktober 2014 kl Plus individuel rejsetid Punkt 11 Fastsættelse af næste kongres Kongressen besluttede, at næste kongres skal afholdes i 2018 i oktober eller november måned. Hovedbestyrelsen fastlægger sted og antal dage kongressen skal vare. Forhandlingerne afsluttedes kl

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010

Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 Overenskomst for ejendomsservice 2007-2010 mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under DANSK FUNKTIONÆRFORBUND SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere