NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3"

Transkript

1 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk IDHOLD 1 Baggrund 3 2 Boringer Geologi Resultater, jordprøver Resultater, vandprøver Resultater, pejling edsivning til det sekundære magasin Opdateret risikovurdering 8 3 Prisoverslag, afværgeløsning 1, 2 og Forslag 1 - Fuld oprensning til ca. 1% med nedrivning af hus Forslag 2 - ca. 51% oprensning Forslag 3 - ca. 9% oprensning 12 4 Risiko for sætningsskader 15 5 Sammenfatning og anbefaling 16 6 Referencer 18 PROJEKTR. A DOKUMETR. A v-2. VERSIO 2. UDGIVELSESDATO 7. juni 213 UDARBEJDET RIST KOTROLLERET JAHC GODKEDT JAHC P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

2 2/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR BILAG Bilag A Frederikssund Kommunes påbud om supplerende boringer Bilag B Situationsplan med koter Bilag C Boreprofiler Bilag D Analyserapport P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

3 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 1 Baggrund Der er sket et oliespild fra en fyringsolieinstallation på Sigerslevvestervej 44, Frederikssund. Spildet skete en gang før oktober 27, hvor de nuværende ejere overtog huset. Til opfyldelse af et påbud fra Frederikssund Kommune dateret den 18. februar 213 har COWI fremsendt en rapport af den 2. maj 213, til hvilken der henvises /1/. Frederikssund Kommune har den 8. maj 213 bedt om supplerende oplysninger mht. økonomien og har bedt om etablering af supplerende boringer til det sekundære magasin til afgrænsning og vurdering af strømningsretning. Påbuddet er vedlagt i bilag A. Formål Det overordnede formål er at opnå en yderligere høj grad af sikkerhed for at forureningen hverken nu eller fremover udgør en risiko for indeklima og/eller grundvandet, samt at etablere et opdateret grundlag for en proportionalitetsvurdering. Formålet med nærværende notat er dermed at opfylde kommunens påbud dateret den 8. maj Boringer Supplerende boringer Der er den 17. og 21. maj 213 udført 3 supplerende boringer til m u.t. Boringerne er udført som dobbeltboringer med separate filtersætninger. Der er i terræn ½ meters afstand mellem de to filtre. På den måde er risikoen for lækager fra det ene filter til det andet reduceret. De korte boringer er ført til 4, m u.t., hvor der er filtersat i det terrænnære grundvand. De dybe boringer er ført til m u.t. og er filtersat i det sekundære magasin. 2.1 Geologi 3 nye boringer Der er i boring B18 og B19 observeret leret fyld til ca. 1,5 m u.t., hvilket underlejres af silt ned til 8,5 m u.t. Herefter træffes ler med sandslirer ned til boringernes bund i 12 m u.t. I boring B2 er geologien anderledes, idet der træffes ler ned til 4,5 m u.t., der underlejres af silt ned til 12,5 m u.t. Fra 12,5 til boringens bund 14 m u.t. træffes ler med vandførende sandslirer. Der er konstateret en relativt ringe indbyrdes hydraulisk kontakt mellem boringerne og de vandførende jordlag i 8-14 meters dybde vurderes uegnede til vandindvinding. Sekundært magasin De nedre filtre er placeret under siltlagene, altså i en leret formation med sandslirer, for at få vandprøver fra vandførende jordlag, der ikke umiddelbart er i hydraulisk kontakt med det terrænnære grundvand. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

4 4/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Resultater, jordprøver Der er udtaget jordprøver fra hver halve meter fra de dybe boringer og jordprøverne er PID-målt. Der er ikke konstateret forhøjet PID-udslag i de udtagne prøver, ligesom der ved borearbejdet ikke er konstateret tegn på forurening (lugt eller misfarvning). Der er udvalgt to jordprøver fra hver boring til kemisk analyse for totalkulbrinter og BTEX hos Højvang Miljølaboratorium A/S. Resultaterne af jordprøverne fremgår af Tabel 2.1. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

5 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 Tabel 2.1 Analyseresultater af udvalgte jordprøver fra B18, B19 og B2. Koncentrationerne er angivet i mg/kg TS. Jordprøve B18 B18 B19 B19 B2 B2 MST Dybde m u. t. 3, 11, 3, 11, 3, 11, kriterium VKI 1 Tørstofindhold PID Benzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 1,5 Toluen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Xylener <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Kulbrinter >C5-C1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 25 Kulbrinter >C1-C15 <5, <5, <5, <5, <5, <5, 4 Kulbrinter >C15-C2 <5, <5, <5, <5, <5, <5, 55 Kulbrinter >C2-C35 <2 <2 <2 <2 <2 <2 1 Totalkulbrinter >C5-C35 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 1*/ 3** 1): Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier, i.p.: Ikke påvist */**: Jordkvalitetskriterium/afskæringskriterium Der er ikke påvist jordforurening i de analyserede jordprøver. Vandprøver 2.3 Resultater, vandprøver Der er udtaget vandprøver fra de nye boringer B18ø, B18n, B19ø, B19n, B2ø og B2n den 23. maj 213. Analyseresultaterne af vandprøverne fremgår af Tabel 2.2. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

6 6/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Tabel 2.2 Analyseresultater af vandprøver. Koncentrationerne er angivet i µg/l. Enhed: µg/l B18ø B18n B19ø B19n B2ø B2n Detektions- grænse 1) Kvalitets- kriterium 2) Filterstrækning, [m u.t.] ,5-12,5 Benzen <,1 <,1 13 <,1 <,1 <,1,1 1 Toluen <,1 <,1,78 <,1 <,1 <,1,1 5 Ethylbenzen <,1 <,1,21 <,1 <,1 <,1,1 m-+p-xylen <,1 <,1,16 <,1 <,1 <,1,1 5 o-xylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 <,1,1 1 Total kulbrinter i.p. i.p. 19 a i.p. i.p. 9 1): Detektionsgrænser som angivet af analyselaboratoriet. 2): Miljøstyrelsens vejledende grundvandskvalitetskriterier for det primære grundvand, Fed skrift: Overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium i.p.: Lavere end detektionsgrænsen. a: Analyselaboratoriets kommentar: kulbrinter i intervallet >C5-C1 (herunder BTEX), samt uidentificerede kulbrinter i intervallet >C1-C25. Der er konstateret et indhold af totalkulbrinter på 19 µg/l i det terrænnære grundvand i boring B19. Boringen er lokaliseret tæt på den sløjfede boring B15, hvor der var fri oliefase. Der er ikke påvist forurening i de øvrige boringer. Der er ikke påvist forurening i de dybe filtre, heller ikke i B19, hvilket viser, at forureningen fra det terrænnære grundvand ikke har spredt sig til det sekundære magasin. 2.4 Resultater, pejling Grundvandsspejlet i B13ø, B13m, B13n, B16ø, B16n, B18ø, B18n, B19ø, B19n, B2ø og B2n er pejlet og omsat til koter den 23. maj 213. Resultaterne af pejlingen fremgår af Tabel 2.3. Koterne for grundvandsspejlet i det dybe filter i de tidligere udførte boringer B13 og B16 er for overblikkets skyld markeret med gråt i tabellen. Koterne for grundvandsspejlet i B18, B19 og B2 i det sekundære magasin er markeret med blåt i tabellen. Tabel 2.3 Pejle- og nivelleringsresultater B13, B16, B18, B19 og B2. Boring B13ø B13m B13n B16ø B16n B18ø B18n B19ø B19n B2ø B2n Filtersætning, m u.t ,2-5,2 8,7-9, ,5-12,5 Pejling [m u p.p] Vandstandskote [m DVR9] 1,2 2,2 2,7 1,69 1,85 1,65 2,95 1,45 3,4 1,63 2,66 12,68 11,86 11,81 12,6 11,87 12,23 1,83 12,3 1,72 12,3 1,87 Grå: Grundvandsspejlskoter i det nedre filter i B13 og B16. Blå: Grundvandsspejlskoter i det sekundære magasin. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

7 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 De tidligere udførte boringer, B13 og B16, er filtersat i bunden af siltformationen, hvor det hydrauliske trykniveau er,2-,9 m lavere end i det terrænnære magasin. Der vurderes således at være en nedadrettet gradient fra det forurenede terrænnære magasin til siltlaget. De 3 nye dybe filtre i lerformationen har et yderligere ca. 1 m lavere trykniveau end i bunden af siltlaget. Det kan til en vis grad skyldes, at boringerne er pejlet blot 2-5 dage efter etablering, og at rovandsspejlet ikke er endeligt indstillet. Såfremt dette skal afklares endeligt forslås det at foretage en supplerende pejlerunde nogle uger efter etableringen. B13, B16 Potentialet i det nedre filter i B13 og B16 indikerer en svag strømningsretning i de nedre siltlag mod sydvest. Det er dog sandsynligt, at der blot er tale om to separate trykniveauer uden en egentlig strømning imellem. Det sekundære magasin Trykniveauet i sandslirerne i leret vurderes som nævnt at kunne være under fortsat udvikling frem mod et rovandspejl. De nuværende resultater vurderes dog klart at indikere, at der er en relativt ringe hydraulisk kontakt mellem siltlaget ovenover og sandsynligvis også imellem filtrene sat i sandslirerne. Der er således ikke tale om et sammenhængende sekundært magasin, men rettere om forskellige trykniveauer styret af helt lokale forekomster af høj- og lavpermeable jordlag. Strømningsretningen i 1-12 m u.t. er ud fra pejlingerne mod øst-nordøst, men der foregår næppe en egentlig strømning. 2.5 edsivning til det sekundære magasin I det følgende er der udført en nedsivningsberegning, der estimerer transporttiden for en dråbe vand fra forureningen i det terrænnære magasin ca. 1,5 m u.t. til det sekundære magasin ca. 1 m u.t. Beregningen skal anskueliggøre om vi på nuværende tidspunkt burde kunne påvise forurening i boringerne i det det sekundære magasin. Der er regnet på den hurtigste og langsomste transporttid med anvendelse af Miljøstyrelsens standardparametre for nettonedbør, porøsitet og hydraulisk ledningsevne (Vejledning nr. 7, Appendiks til vejledning nr. 6). ettonedbør i Frederikssund = 25 mm/år Vertikal transport V eff. = V / porøsitet (silt) Porøsiteten i silt =,1-,3 V eff. =,25 m/år /,1 = 25 m/år (hurtigst nedsivning) V eff. =,25 m/år /,3 =,83 m/år (langsomst nedsivning) Siltlaget mellem det terrænnære grundvand 1,5 m u.t. og siltlagets bund ca. 8,5 m har en mægtighed på 7 m. I boring B2 er siltlaget dog truffet ned til 12,5 m u.t. edsivningstid, min: T = L afstand / V eff. = 7 m / 25 m/år =,28 år edsivningstid, max: T = L afstand / V eff. = 7 m /,83 m/år = 8,4 år P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

8 8/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Under siltlaget træffes ler med sandslirer. Filteret er sat fra 1-12 m u.t., hvorfor der yderligere regnes på vertikal transport gennem et lerlag på 1,5 m. Porøsiteten i ler =,1-,2, svarende til V eff. = 1,25-25 m/år. edsivningstid, min: T = L afstand / V eff. = 1,5 m / 25 m/år =,6 år edsivningstid, max: T = L afstand / V eff. = 1,5 m / 1,25 m/år = 1,2 år Sammenfatning Den totale transporttid for en dråbe vand, der skal strømme vertikalt igennem 7 m silt og 1,5 m ler, er således minimum,28+,6 =,34 år = 17,7 uger, eller maksimalt 8,4+1,2 = 9,6 år. Der er på nuværende tidspunkt, mindst 5½-6 år efter spildet er sket, ikke konstateret forurening i det sekundære magasin i boring B13, B14, B16, B18, B19 og B2. Alene på baggrund af ovenstående beregning, kan det ikke afvises, at forureningen kan påvises i det sekundære magasin indenfor de næste 3,5-4 år, idet naturlig nedsivning i de aktuelle jordarter teoretisk set kan tage lige fra 17,7 uger til 9,6 år. Beregningens begrænsninger Beregningen tager dog ikke højde for, at olie i grundvand sorberes på jordskelettet og at der derfor foregår en retardation, samt at der samtidig foregår en biologisk nedbrydning. I Miljøprojekt 139 fra 29, konstateres det, at biologisk nedbrydning forekommer, og at der derfor kan konstateres stabile faner eller faner under reduktion 2-3 år efter spildet. Det vurderes derfor helt usandsynligt, at der fremover vil kunne forekomme spredning til de dybe filtre i det sekundære magasin, og dermed yderligere usandsynligt, at der primære magasin kan påvirkes. Moniteringsrunderne udført siden 211 indikerer endvidere, at forureningsfanen er under reduktion, idet der ikke længere kan påvises forurening i B16n og B14n, hvor der i første monitering blev konstateret forurening med totalkulbrinter. Der henvises til /1/ med hensyn til dokumentation af påvist naturlig biologisk nedbrydning på lokaliteten. Afgrænsning 2.6 Opdateret risikovurdering De nye boringer B18, B19 og B2 har grundlæggende bekræftet den eksisterende opfattelse af forureningssituationen. Der er således opnået en forbedret afgrænsning umiddelbart udenfor forureningen, hvilket var særligt interessant ved boring B15, som var kraftigt forurenet. Boring B15 er nu blevet sløjfet efter gældende forskrifter, så der ikke kan forekomme afsmitning fra den terrænnære forurening til det sekundære magasin. Boring B18, B19 og B2 er helt uforurenede i jorden og i grundvandet. Der er dog i det terrænnære grundvand i B19 konstateret et uidentificeret kulbrinteindhold på niveau med kvalitetskriteriet (19 µg/l). Dette vurderes at indikere, at boringen er optimalt placeret lige i periferien af fanens nuværende udbredelse. Sammenfatning Den tidligere risikovurdering overfor grundvandet, se COWI rapport af 2. maj 213, kan således bekræftes: P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

9 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 Allerede inden oprensning, altså ved den nuværende situation, vurderes der ikke at være risiko for en uacceptabel påvirkning af grundvandet. Oprensningstiltag vil kun skulle udføres af hensyn til kontaktrisiko og indeklima. Udbredelsen i terrænnært grundvand er stabil og afgrænset til et begrænset område indenfor matriklen. I boringerne til det sekundære grundvand, umiddelbart udenfor kilden, kan der ikke konstateres påvirkning af forureningen. Heller ikke i de to nye boringer ved den tidligere boring B15n, hvor der inden sløjfningen blev konstateret kulbrinter op til 51 µg/l. Der er ikke konstateret en egentlig strømning i det sekundære magasin, idet de vandførende lag består af silt og sandslirer i den underliggende lerformation. Der er konstateret varierende vandspejl i disse jordlag, hvilket indikerer en relativt ringe indbyrdes hydraulisk kontakt, og ringe mulighed for spredning af forurening. Risiko for spredning til det primære magasin er yderligere forhindret af et 19 m lerlag over kalken. Udbredelsen i jord og grundvand vurderes, som forventet på denne type sager, at være under reduktion, og vurderes at være påvist ved boring B14 og B16. Der er påvist gode betingelser for naturlig nedbrydning af restforureningen. En teoretisk transport af forurenet grundvand, som konstateret i boring B15, ned gennem lerlaget til det primære magasin, vil, med anvendelse af JAGGmodellens parametre, medføre en forureningsflux mod det primære grundvand på 2 g kulbrinter pr. år. Ikke nok til en uacceptabel påvirkning af en indvinding. Heri er ikke indregnet sorption og naturlig nedbrydning. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

10 1/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Prisoverslag, afværgeløsning 1, 2 og 3 Der er udarbejdet et opdateret prisoverslag for afværgeløsning 1, 2 og 3. Entreprisen i afværgeløsning 1 og 3 er sendt i underhåndsbud til tre entreprenører den 8. marts 213 og afværgeløsning 2 den 29. april 213. Entreprenørerne er MSE A/S, HCS A/S og Arkil A/S. COWI har modtaget tilbud fra alle tre bydende entreprenører. De indkomne tilbud er vurderet i forhold til de betingelser, der er stillet i udbudsmaterialet fra den 8. marts 213 og den 29. april 213. Således er prisen vægtet med 6-7%, kvalitet (herunder metode) med 2-3% og tidsplan med 5-15%. På den baggrund er tilbuddet fra MSE A/S indarbejdet i prisoverslaget for afværgeløsning 1 og tilbuddet fra HCS A/S for afværgeløsning 2 og 3. For alle afværgeløsninger gælder det, at det er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der er anvendt. Det skal understeges, at entreprenøren kun skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbuddet er afgivet. Prisen kan derfor ændres, hvis der går lang tid inden oprensningen påbegyndes. De opdaterede tilbud er indarbejdet i nedenstående prisoverslag 3.1 Forslag 1 - Fuld oprensning til ca. 1% med nedrivning af hus Afværgeløsningerne er beskrevet i rapporten "Udførte undersøgelser og forslag til afværgeforanstaltninger. April 212", hvortil der henvises. Prisoverslag for afværgeløsning 1 med nedrivning af huset er angivet i Tabel P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

11 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 Tabel 3.1 Prisoverslag, afværgeløsning 1. Priserne ar angivet i kr. ekskl. moms. Udførte arbejder til dato: (inkl. denne rapport) ca. Entreprenør, MSE: Analysepriser: (ca. 4 prøver x 375 kr.) Jordrensning: Kompensation for hus: (Gn.snit af de 2 vurderinger, skal accepteres af grundejer) Genhusning: (1. x 7 mdr.) Rådgiverhonorar: Delsum: Uforudsigelige udgifter (som erfaringsmæssigt bør indregnes): 1 % af endnu ikke afholdte udgifter Fuld afværge, forslag 1 (afrundet): 962. kr kr. 15. kr kr kr. 7. kr. 15. kr kr kr kr. 3.2 Forslag 2 - ca. 51% oprensning Prisoverslag for afværgeløsning 2 med afgravning af forurenet jord under en del af huset til 1, m u.t. og udenfor huset til 3, m u.t. er angivet i Tabel 3.2. Entreprenørerne har alle afgivet tilbud under forudsætning af, at udgravningen skal udføres uden risiko for husets stabilitet eller sætningsskader. Entreprenøren bærer ansvaret for at arbejdet udføres forsvarligt og er således ansvarlig for eventuelle skader, der måtte ske på huset, stammende fra entreprenørarbejdet. Entreprenørerne har i tilbuddene indregnet op til 42. kr. til udbedring af kosmetiske skader (HCS har indregnet 2. kr.). Tabel 3.2 Prisoverslag, afværgeløsning 2. Priserne ar angivet i kr. ekskl. moms. Udførte arbejder til dato: (inkl. denne rapport) ca. Entreprenør, HCS: Analysepriser: (ca. 45 prøver x 375 kr.) Jordrensning: Rådgiverhonorar, oprensning: Udbedring af kosmetiske skader, -5 år efter oprensning: Genhusning: (1. x 5 mdr.): Monitering i 1 år, analyser: Monitering i 1 år, rådgiverhonorar Delsum: 962. kr kr. 17. kr. 13. kr. 14. kr. 2. kr. 5. kr. 3. kr. 9. kr kr. Uforudsigelige udgifter (som erfaringsmæssigt bør indregnes): 15 % af endnu ikke afholdte udgifter kr. Delvis afværge, forslag 2 (afrundet): Heraf forventes grundejeres bygningsforsikring at betale ca.: kr. 12. kr. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

12 12/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Forslag 3 - ca. 9% oprensning Prisoverslag for afværgeløsning 3 med oprensning til 3 m u.t. udenfor og under hus er angivet i Tabel 3.3. Entreprenørerne har i løsning 3 indregnet op til 8. kr. til udbedring af kosmetiske skader. HCS har indregnet 8. kr. Tabel 3.3 Prisoverslag, afværgeløsning 3. Priserne ar angivet i kr. ekskl. moms. Udførte arbejder til dato: (inkl. denne rapport) ca. Entrepriseoverslag, HCS: Analysepriser, jord: (ca. 4 prøver x 375 kr.) Jordrensning: Genhusning: (1. x 6 mdr.) Monitering i 1 år, analyser: Monitering i 1 år, rådgiverhonorar: Rådgiverhonorar, oprensning: Udbedring af kosmetiske skader, -5 år efter oprensning: Delsum: Uforudsigelige udgifter (som erfaringsmæssigt bør indregnes): 15 % af endnu ikke afholdte udgifter Delvis afværge, forslag 3 (afrundet): Heraf forventes grundejeres bygningsforsikring at betale ca kr kr. 15. kr. 17. kr. 6. kr. 3. kr. 9. kr. 14. kr. 8. kr kr kr kr. 12. kr Vurdering af priser COWI har på vegne af OM/Topdanmark tidligere anbefalet at foretage en oprensning efter løsning 3. Denne anbefaling blev baseret på entreprenørtilbud indhentet fra HCS og Hoffmann, hvor prisen fra HCS var markant billigst. edenstående er anført en oversigt over alle de indhentede entreprenørtilbud siden 211. Priserne vedrører kun jordarbejder m.v. og ikke øvrige udgifter, såsom rådgiverhonorar, genhusning, jordrensning, mm. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

13 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Maj 211 Marts 213 HCS Hoffmann HCS MSE Arkil Løsning Løsning Løsning /22 Løsning 4 (212) Som det fremgår, er der sket en markant stigning i prisen fra HCS på løsning 3 set i forskel på tilbuddet afgivet i 211 (markeret med gråt i tabellen), nærmere bestemt kr. Analyse af forskel Eftersom vores hidtidige anbefaling om løsning 3 har baseret sig på det billige tilbud fra HCS, har vi fundet det relevant at analysere forskellen på de to priser fra HCS. Vi har i det nye udbudsmateriale fra 213 udspecificeret nogle arbejder som ekstra poster i tilbudslisten (TBL), for at gøre entreprisen mere gennemskuelig og nemmere at prissætte. Det burde ikke nødvendigvis give anledning til forhøjede priser, men det er nok tilfældet her. Vi har på enkelte poster justeret mængden/arealet/tid (udskiftning af oliepåvirket murværk, udlægning af trægulv og klinkegulv, retablering af terrændæk uden gulvvarme, leje af opvarmet container til møbler) på baggrund af entreprenørernes fysiske opmåling ved besigtigelsen. Derudover har vi i forbindelse med poreluftsmålingerne gennemboret trægulvet. Det øger arealet af trægulv, der skal retableres. I tilbuddet fra 211, skulle trægulvet i spisestuen ikke retableres. Ændringerne i tilbudsprisen kan inddeles i følgende kategorier: COWIs supplerende projektspecifikationer: o COWIs nye poster (bl.a. udbedring af skader) o COWIs ændrede mængdeangivelse kr. - Gl. pris (HCS har ikke ændret enhedsprisen) 25. kr. - y pris (HCS har ændret enhedsprisen) kr. Højere HCS enhedspris (samme post, kun ændret pris) kr. Samlet kr. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

14 14/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR De største ændringer findes således på poster, hvor der har været ændringer i tilbudslistens mængder og hvor HCS samtidig har valgt at øge deres enhedspriser. De supplerende projektspecifikationer i TBL har i forhold til HCS s tilbud resulteret i en stigning på kr. Supplementet omfatter bl.a. udbedring af skader i forbindelse med gravearbejdet og i den efterfølgende garantiperiode på 5 år. HCS's prisstigning kan sammenfattes til følgende årsager: Enkelte poster er øget i mængde. F.eks. er et større gulvareal nu indlemmet i undersøgelserne (poreluft) og et større areal trægulv skal retableres. Enkelte ydelser er specificeret bedre fordelt på flere poster. Det giver ikke nødvendigvis anledning til højere priser, men det lader til at være tilfældet her. Øgede enhedspriser Entreprenørarbejdet er relativt afhængigt af brændstofpriserne, som er steget siden Sammenligning af overslagspriser for afværgeforslag Afværgeforslag 4 er opdateret i forhold til omkostninger til dato, analysepriser, m.m. Det er ikke fundet relevant at indhente nye tilbud fra entreprenører for forslag 4. Prisoverslaget er fortsat baseret på tilbud indhentet hos Entreprenør HCS A/S den 9. maj 211. Overslagspriserne fremgår af Tabel 3.4. Anvendelse af priser De i Tabel 3.4 angivne overslag på de samlede entreprenøromkostninger er baseret på priser fra billigste entreprenører. Det skal bemærkes, at alle omkostninger, der overstiger 1.6. kr., skal afholdes af Frederikssund Kommune. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

15 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 Tabel 3.4 Overslagspriser for de 4 afværgeløsninger. Afværgeløsning Situation nu Entreprenør MSE A/S HCS A/S 1 Arkil A/S 1 HCS A/S - Prisoverslag Ca Ca Ca Ca %-oprensning 1 % Ca. 5 % Ca. 9 % Ca. 1 % % Påvirkning af grundvandsressourcen JAGG trin 1 Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Påvirkning af grundvandsressourcen i praksis Påvirkning af indeklima Ingen risiko Ingen risiko Ingen risiko jf. Miljøprojekt 139. Verificeres ved monitering Ingen risiko jf. Miljøprojekt 131 Ingen risiko jf. Miljøprojekt 139. Verificeres ved Ingen monitering risiko jf. Miljøprojekt 131 Ingen risiko Ingen risiko Ingen risiko jf. Miljøprojekt 139. Ingen risiko fra jordforureningen jf. Miljøprojekt 131, men indeklimaet påvirkes af forureningen i de oliepåvirkede bygningsdele Risiko for kontakt Ingen risiko Kontaktrisiko ved gravearbejde dybere end 1, m u.t. under en del af huset og dybere end 3, m u.t. udenfor huset. Hypotetisk kontaktrisiko ved gravearbejde dybere end 3, m u.t. under en del af huset og dybere end 3, m u.t. udenfor huset. Ingen risiko Risiko for kontakt med forurening ved gravearbejde under hus samt ved gravearbejde fra ca. 1 m u.t. i haven. Påvirkning af recipient Ingen risiko Ingen risiko jf. Miljøprojekt 139. Ingen risiko jf. Miljøprojekt 139. Ingen risiko Ingen risiko jf. Miljøprojekt Kortlægning, forventet ej Ja Måske ej Ja 1: Det kan diskuteres, om bygningsforsikringens andel på ca. 12. kr. skal fraregnes de samlede projektomkostninger, idet de ikke relaterer sig til påbuddet og jordforureningen Det anbefales, at kommunen foretager deres proportionalitetsafvejning på baggrund af de i tabel 3.4 anførte priser. Såfremt der går mere end 3 måneder fra tilbudsafgivelse til afværgen iværksættes, anbefales det at lade entreprenørerne afgive tilbud igen, idet entreprenørerne kun skal vedstå ovenstående tilbud i 3 måneder. Risiko og ansvar 4 Risiko for sætningsskader Entreprenørerne er anmodet om at udtale sig om risikoen i forhold til sætningsskader på huset i forbindelse med afgivelse af tilbud. MSE har ved afgivelse af tilbud for afværgeløsning 2 vurderet følgende: "Der vil være stor risiko for at der opstår nye sætningsskader på bygningen, dels da der i forvejen er mange revner i murværket, og dels den påvirkning der kommer P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

16 16/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR under projektets gennemførelse. Der vil også være stor risiko for at de eksisterende revner kan udvikle sig ". Afværgeløsning 2 Afværgeløsning 3 Entreprenørerne er bedt om at prissætte udbedring af skader i forbindelse med bortgravning af jord, herunder eventuelle sætningsskader. Denne udgift er indregnet i den totale entreprisesum. De tre entreprenører har prissat denne post i afværgeløsning 2 fra -42. kr. HCS som var billigst på pris har prissat posten til 2. kr. For afværgeløsning 3 er posten prissat af de tre entreprenører fra -8. kr. HCS A/S som var billigst på pris har prissat posten til 8. kr. Entreprenøren har uanset det afsatte beløb det fulde ansvar for udbedring af skader opstået i forbindelse med gravearbejdet og op til 5 år efter endt entreprise. Der vurderes ikke at være risiko for nye sætningsskader som følge af gravearbejdet efter garantiperioden på 5 år, og de relativt lave beløb entreprenørerne har afsat vurderes at afspejle, at der kun er en beskeden risiko, og kun for kosmetiske skader. 5 Sammenfatning og anbefaling Det vurderes, at der med det nærværende notat er opnået et opdateret grundlag for at foretage en proportionalitetsvurdering. Indeklima Forureningsundersøgelserne udført på ejendommen siden 211 vurderes at have tilvejebragt oplysninger om en stabil og lettere aftagende forureningssituation med ingen eller meget begrænset afdampning fra jorden til indeklimaet. Der er fortsat en potentiel uacceptabel afdampning fra forurenede bygningsdele. Bygningsdele er dog ikke omfattet af kommunens påbud. Ved gennemførelse af afværgeløsning 2 vil der under huset blive bortgravet forurenet jord til 1 meter under terræn. Der vil med denne afværgeløsning blive efterladt maksimalt ca. 184 kg under huset i en dybde på mellem 1, og 4, meter under terræn. Ved Miljøstyrelsens miljøprojekt Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftskoncentrationer på villatankssager, blev det konkluderet, at der 6 måneder efter en olieskade generelt ikke vil være risiko for en uacceptabel påvirkning af indeklimaet i boliger, hvor forureningen ligger mindst 1 meter under et betongulv. Det blev endvidere konkluderet, at risikoen er yderligere fjerntliggende 1 år efter spildtidspunktet, hvis restforureningen er mindre end 5 kg. I forbindelse med gennemførelse af afværgeløsning 2 har Topdanmark Forsikring A/S tilkendegivet, at såfremt, der er revner i betongulvet i ejendommen, vil disse blive udbedret, ligesom forurenede bygningsdele vil blive fjernet. Topdanmark Forsikring A/S har endvidere meddelt, at der efter oprensningen er tilendebragt, vil blive gennemført monitering i forhold til indeklimaet, helt i overensstemmelse med vejledning 2/29 afsnit /2/. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

17 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Det fastholdes således, at afværge ved afværgeløsning 2 vil afhjælpe enhver risiko for indeklimaet fra den konstaterede olieforurening på ejendommen. 17/22 Grundvand De supplerende boringer og den nye moniteringsrunde har bekræftet opfattelsen af at forureningen i terrænnært grundvand ikke har spredt sig til det sekundære magasin. Resultaterne i Miljøstyrelsens Miljøprojekt 139, 29, har endvidere vist, at fanelængden generelt er stabil/aftagende efter 2 til 3 års moniteringer /3/. Forureningen vurderes i denne sag at have stabiliseret sig, idet spildet er sket før oktober 27, og således er mindst 5,5 år gammelt. De nyeste vandprøver fra B14n og B16n indikerer endvidere, at forureningsfanen er under reduktion, idet der ikke længere konstateres kulbrinter i disse filtre. Biologisk nedbrydning er påvist iht. /1/. Det er COWI s vurdering, at efter gennemførelsen af afværgeforslag 2 vil udbredelsen i det terrænnære magasin aftage yderligere indtil et ubetydeligt niveau som følge af naturlig nedbrydning. Denne udvikling vil kunne dokumenteres ved efterfølgende monitering i overensstemmelse med afsnit i vejledning 2/29 /2/. Den nærmeste eksisterende indvindingsboring, som ligger ca. 5 meter fra ejendommen, og som er filtersat 31 til 46 meter under terræn i det dybereliggende kalkmagasin, vil under alle omstændigheder ikke kunne påvirkes ved valg af afværgeløsning 2. COWI fastholder således, at efterladelse af en afgrænset restforurening på ejendommen ikke vil udgøre en risiko for indvindbart grundvand. Anbefaling Påbud På det foreliggende grundlag anbefales det, på vegne af OM og Topdanmark, at der foretages en oprensning efter løsning 2, som vurderes at give en proportional oprensning. år al forurening er fjernet til 1 m under gulv og 3 m under terræn udendørs, vurderes enhver risiko overfor mennesker og miljø fjernet, jævnfør bl.a. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9, 29, eksempel 8.5 /2/. Det vurderes, at restforureningen efter løsning 2 med høj grad af sikkerhed, hverken aktuelt eller i fremtiden, indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Dog vil der være mulighed for kontakt med forurenet jord ved gravearbejde dybere end 3 m u.t. i haven og dybere end 1, m u.t. under huset. Jorden skal i så fald håndteres efter gældende retningslinjer. Det vurderes, at Frederikssund Kommunes påbud dateret den 8. maj 213 er efterkommet med nærværende notat. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

18 18/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Referencer /1/ Oliebranchens Miljøpulje. Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund. Supple rende forureningsundersøgelse. Maj 213. COWI A/S. /2/ Miljøministeriet. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Vejledning Fra Miljøstyrelsen r. 2, 29. /3/ Miljøministeriet. Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager. Miljøprojekt r. 139, 29. P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

19 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Bilag A Frederikssund Kommunes påbud om supplerende boringer 19/22 P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

20 Rikke Strange-Hansen From: Maria Ravn Jensen Sent: 8. maj :11 To: Rikke Strange-Hansen Subject: Vedr. rapport over supplerende undersøgelser, Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund Hej Rikke Jeg har nu læst rapporten over de supplerende undersøgelser igennem og jeg har følgende at bemærke. Påbuddets punkt 7 skal opfyldes, da der jf. rapporten ikke endeligt er bestemt en strømningsretning i det sekundære magasin. Derfor vil jeg anmode om, at I laver de 3 foreslåede boringer 14m.u.t, som skulle gøre det muligt, at vurdere strømningsretningen mere præcist (side 18 i rapporten). Jeg vil desuden anmode om, at I opfylder punkt 6 i påbuddet, som siger at der skal udarbejdes en prisfastsættelse på afværgeforslag 1 og 3. Prisfastsættelsen skal inkludere en vurdering af risikoen for sætningsskader samt prisen for sikring imod sætningsskader. Fristen for at opfylde ovenstående er Med venlig hilsen Maria Ravn Jensen Biolog Plan og Miljø Torvet 2, 36 Frederikssund

21 2/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Bilag B Situationsplan med koter P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

22 2o 2o 2n 2n 2l Sigerslevvestervej Y Y rvejj esterve levveste erslevv Sigers Sig c 29c b 29b 1,87 1,87 1,87 1,87 (filter (filter 1,5-12,5 1,5-12,5 m m u.t.) u.t.) 6r 6r B16Ø B16Ø HB8 HB8 B16 B16 11,87 11,87 (filter (filter m m u.t.) u.t.) B8 B8 B2 B2 B2 B2 Ø Ø B9 B9 HB7 HB7 HB1 HB1 rk værk kevæ anke Plan Pl 6q 6q relsee Værels Væ B7 B7 P3 P3 tré Entré En ragee Ga Garag Stu Stuee B1 B1 ilett To Toile ng Ga Gang Skorsten Skorsten stuee isestu Sp Spise HB9 HB9 P1 P1 HB6 HB6 P4 P4 Brændeovn Brændeovn HB4 HB4 P2 P2 Tank Tank B6 B6 Badd Ba HB1 HB1 sse rasse Tera Te B19 B19 B12 B12 rs ggers Brygge Bry B11 B11 B19 B19 Ø Ø 1,72 1,72 (filter (filter m m u.t.) u.t.) HB2 HB2 Badd Ba X' X' en kken Køkk Kø X X Fyrr Fy HB11 HB11 HB5 HB5 HB3 HB3 edgravet, edgravet, afblændet afblændet tank tank B1 B1 B4 B4 HB12 HB12 B15Ø B15Ø Slojfet Slojfet B15 B15 B5 B5 B13Ø B13Ø B13 B13 11,81 11,81 (filter (filter 8,7-9,7 8,7-9,7 m m u.t.) u.t.) B14Ø B14Ø B14 B14 B3 B3 B2 B2 B18 B18 B18 B18 Ø Ø B17 B17 1,83 1,83 (filter (filter m m u.t.) u.t.) 3 5m 1m Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G Ortofoto: DDO land21, COWI A/S. Oliebranchens Miljøpulje Signaturer: Bygning Miljøteknisk boring, filtersat Miljøteknisk boring, ej filtersat (HB1-HB7, HB9-HB12)) Poreluft Estimeret forureningsudbredelse, vand Estimeret forureningsudbredelse, jord 12,86(Ø) 12,86(Ø) Situationsplan med vandspejlskoter, sekundært grundvand Sigerslevvestervej 44, Frederikssund ATR-nr. P-6886-A-2 Tegn./Udarb. DA/BOEI Kontr. RIST JAHC Bemærkninger P:\6886A\3_Pdoc\GIS\6886-a-2\ Mål 1:1 / 1:1 (A3) Dato 27. maj 213 bilagb_vandspejlskoter_suplerendeboringer.wor Grundvandskote COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon 56 4 Telefax Godk. Dokument nr. Rev. Bilag B

23 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR /22 Bilag C Boreprofiler P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

24 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID DVR9 Ukendt PID= 1 FYLD, leret, sandet, muldet, løs, sv. fugtig, mørk brun 1 PID= -1 2 FYLD, leret, sandet, stenet, fast, sv. fugtig, brun PID= 2: SILT, blød, våd, gråbrun 2 PID= -2 4 SILT, blød, våd, gråbrun, rødbrune striber PID= 5 3 PID= 1: X PID= 7 4 PID= -4 8 PID= 9 SILT, blød, våd, gråbrun 5 PID= -5 1 PID= 11 6 PID= SILT, blød, st. fugtig, gråbrun PID= 13 7 PID= PID= 15 SILT, blød, st. fugtig, grå 8 PID= PID= SILT, blød, st. fugtig, gråbrun SILT, sandstriber, blød, våd, gråbrun PID= 18 LER, sandstriber, fast, sv. fugtigt, grå 9-9 Fortsættes PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 1/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:22 B18 Miljøprofil

25 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID Fortsat 9-9 PID= 19 LER PID= -1 2 LER, våde sandstriber, fast, sv. fugtigt, grå PID= 21 LER PID= LER - - X PID= 23 LER LER PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 2/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:22 B18 Miljøprofil

26 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID DVR9 Ukendt PID= 1 FYLD, sandet, leret, muldet, blød, fugtig, mørk brun 1 PID= -1 2 FYLD - - PID= 2: FYLD PID= -2 4 SILT, leret, blød, fugtig, lys brun PID= 5 3 PID= 1: SILT, leret, blød, våd, sandstriber, lys brun X PID= 7 SILT, leret, sandet, blød, våd, lys brun 4 PID= -4 8 SILT, leret, sandet, blød, st. fugtig, lys brun PID= 9 5 PID= -5 1 SILT, sandet, blød, lys brun PID= 11 6 PID= PID= 13 SILT, sandet, blød, grå 7 PID= SILT, sandet, blød, fugtig, grå PID= 15 8 PID= PID= 17 LER, fast, fugtig, grå 9-9 PID= 18 LER, fast, fugtig, sandstriber, grå Fortsættes PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 1/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:26 B19 Miljøprofil

27 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID Fortsat 9 PID= LER, fast, fugtig, sandstriber, grå PID= 19 LER PID= -1 2 LER - - PID= 21 LER PID= LER - - X PID= 23 LER PID= LER PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 2/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:26 B19 Miljøprofil

28 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID DVR9 Ukendt asfalt PID= 1 FYLD, leret, sandet, muldet, stenet, løst, sv. fugtigt, mørk brun 1 PID= -1 2 FYLD - - PID= 2: LER, sandet, stenet, fast, sv. fugtig, brun 2 PID= -2 4 LER - - PID= 1: LER PID= -3 6 LER - - X PID= 7 LER, sandet, stenet, fast, sv. fugtig, gråbrun, rødbrune striber 4 PID= -4 8 LER - - PID= 9 LER, siltet, fast, fugtig, gråbrun 5 PID= -5 1 SAD, siltet. blød, våd, gråbrun PID= 11 SILT, blød, våd, gråbrun 6 PID= PID= 15 8 PID= PID= PID= 18 Fortsættes PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 1/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:29 B2 Miljøprofil

29 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve r. Aflejring Alder Lugt Misfarv. Lab. PID Fortsat 9 PID= PID= 19 1 PID= -1 2 PID= 21 SILT, leret, sandstriber, fast, fugtig, grå 11 PID= X PID= PID= PID= 25 LER, sandet, fast, sv. fugtigt, grå 13 PID= LER - - PID= 27 LER PID= LER, sandet, fast, sv. fugtig, grå PID X = Prøve udtaget til analyse + = Misfarvet = Ingen lugt S = Spor lugt K = Kraftig lugt Boremetode: 6'' Snegleboring med foring K. Sys.: Sag: A Sigerslevvestervej 44 Boret af: Cowi TMH Dato: DGU-nr.: Boring: Udarb. af: PJ Kontrol: RIST Godkendt: Dato: Bilag: C S. 2/2 GeoGIS COWI - Lyngby - PSTMDK :18:29 B2 Miljøprofil

30 22/22 OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER SIGERSLEVVESTERVEJ 44, FREDERIKSSUD OM SAGSR Bilag D Analyserapport P:\6886A\3_Pdoc\DOC\Sigerslevvestervej 44\Supplerende undersøgelser\otat vedr økonomi og suppl boringer.juni.version2.docx

31 Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund Parallelvej 2 Sags nr.: A Lyngby Sagsbeh.: Rikke Strange-Hansen Att.: Rikke Strange-Hansen Udt.dato: Prøvetager: Tim Hansen Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID B18 B18 B19 B19 B2 Dybde Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS24 mod,2 +/- 1 % stk. Usikkerhed Detektionsgrænse Kulbrinter >C5-C1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 2,5 +/- 1 % Kulbrinter >C1-C15 <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 5, +/- 1 % Kulbrinter >C15-C2 <5, <5, <5, <5, <5, mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 5, +/- 1 % Kulbrinter >C2-C35 <2 <2 <2 <2 <2 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 2 +/- 1 % Totalkulbrinter >C5-C35 # # # # # mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* Benzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Toluen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % m/p-xylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % o-xylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Sum BTEX # # # # # mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* +/- 15 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 1x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 5%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: BTEX udført ved GC-FID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: * Prøverne i denne rapport er hasteanalyseret, hvorfor ekstraktionstiden er reduceret til 2 timer. Dette kan medføre et tab af ekstraktionsudbyttet og dermed et resultat der udgør typisk 8-9% af den normale værdi (ved højtkogende kulbrinter ned til 5% af den normale værdi). (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B18 (3): Ikke påvist totalkulbrinter. B18 (11): Ikke påvist totalkulbrinter. B19 (3): Ikke påvist totalkulbrinter. B19 (11): Spor af kulbrinter i intervallet >C1-C15 svarende til diesel-/fyringsolie. B2 (3): Ikke påvist totalkulbrinter. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas ielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

32 Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund Parallelvej 2 Sags nr.: A Lyngby Sagsbeh.: Rikke Strange-Hansen Att.: Rikke Strange-Hansen Udt.dato: Prøvetager: Tim Hansen Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Enhed Metode Emballage Prøvetager Prøve ID m/r Rekvirent B2 Dybde 11 Parameter Analyserapport Tørstof, TS 75 % (w/w) DS24 mod,2 +/- 1 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C1 <2,5 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 2,5 +/- 1 % Kulbrinter >C1-C15 <5, mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 5, +/- 1 % Kulbrinter >C15-C2 <5, mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 5, +/- 1 % Kulbrinter >C2-C35 <2 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* 2 +/- 1 % Totalkulbrinter >C5-C35 # mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* Benzen <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Toluen <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Ethylbenzen <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % m/p-xylen <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % o-xylen <,1 mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID*,1 +/- 15 % Sum BTEX # mg/kg TS Reflab1:21 GC-FID* +/- 15 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 1x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 5%. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: BTEX udført ved GC-FID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: * Prøverne i denne rapport er hasteanalyseret, hvorfor ekstraktionstiden er reduceret til 2 timer. Dette kan medføre et tab af ekstraktionsudbyttet og dermed et resultat der udgør typisk 8-9% af den normale værdi (ved højtkogende kulbrinter ned til 5% af den normale værdi). (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B2 (11): Ikke påvist totalkulbrinter. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Dorte Corvinius Ledende laborant Jonas ielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

33 Analyserapport Rekvirent: Cowi A/S, Lyngby Sagsnavn: Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund Sagsnr: A Parallelvej 2 Sagsbeh.: Rikke Strange-Hansen 28 Lyngby Att.: Rikke Strange-Hansen Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 6 Opbevaring: På køl Bilag: Lab. nr Prøvetype Grundvand Grundvand Grundvand Grundvand Grundvand Emballage: ok ok ok ok ok Prøvetagning: Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøvetager: TR TR TR TR TR Udtaget fra dato: Detek- Prøve ID B18ø B18n B19ø B19n B2ø tions- Usikker- Parameter Enhed Metode grænse hed Kulbrinter >C5-C1 <2,5 <2,5 8,7 <2,5 <2,5 µg/l DS :21 mod. FID 2,5 +/- 2 % Kulbrinter >C1-C25 <5 <5 1 <5 <5 µg/l DS :21 mod. FID 5 +/- 2 % Kulbrinter >C25-C4 <1 <1 <1 <1 <1 µg/l DS :21 mod. FID 1 +/- 2 % Totalkulbrinter >C5-C4 # 19 # # µg/l DS :21 mod. FID +/- 2 % Benzen # <,1 13 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Toluen <,1 <,1,78 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Ethylbenzen <,1 <,1,21 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % m+p-xylen <,1 <,1,16 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % o-xylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % aphthalen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 1 af 2

34 Analyserapport Rekvirent: Cowi A/S, Lyngby Sagsnavn: Sigerslevvestervej 44, 36 Frederikssund Sagsnr: A Parallelvej 2 Sagsbeh.: Rikke Strange-Hansen 28 Lyngby Att.: Rikke Strange-Hansen Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 6 Opbevaring: På køl Bilag: Lab. nr Prøvetype Grundvand Emballage: ok Prøvetagning: Rekvirent Prøvetager: TR Udtaget fra dato: Detek- Prøve ID B2n tions- Usikker- Parameter Enhed Metode grænse hed Kulbrinter >C5-C1 <2,5 µg/l DS :21 mod. FID 2,5 +/- 2 % Kulbrinter >C1-C25 <5 µg/l DS :21 mod. FID 5 +/- 2 % Kulbrinter >C25-C4 <1 µg/l DS :21 mod. FID 1 +/- 2 % Totalkulbrinter >C5-C4 # µg/l DS :21 mod. FID +/- 2 % Benzen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Toluen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Ethylbenzen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % m+p-xylen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % o-xylen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % aphthalen <,1 µg/l DS :21 mod. FID,1 +/- 2 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 1x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 5 %. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. BTEX udført ved GC-FID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter: B18ø: Ikke påvist totalkulbrinter. B18n: Ikke påvist totalkulbrinter. B19ø: Kulbrinter i intervallet >C5-C1 (herunder BTEX), samt uidentificerede kulbrinter i intervallet >C1-C25. B19n: Ikke påvist totalkulbrinter. B2ø: Ikke påvist totalkulbrinter. B2n: Ikke påvist totalkulbrinter. Rapport sendes med post til: Rapport sendes pr. til: Cowi A/S, Lyngby, Rikke Strange-Hansen, Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Bente Jensen Farmaceut Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 2 af 2

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

MEJSEVEJ 6, 2970 HØRSHOLM

MEJSEVEJ 6, 2970 HØRSHOLM JULI OLIEBRACHES MILJØPULJE OM-SAGSR. 9-8-89 TOPDAMARKR. I 9 / - MEJSEVEJ, 9 HØRSHOLM VILLAOLIETAK UDFØRTE UDERSØGELSER HØRSHOLM KOMMUE REGIO HOVEDSTADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 8 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER Sektionsleder, Jacob Heggelund Christiansen "Niels Bohr siger jeg er villatankekspert" 1 Indhold Baggrund Statistik før og efter vejledningen

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG REGION HOVEDSTADEN Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup.

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup. [ ] Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0020 Ref.: PBR Den 14. marts 2005 Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Opdatering af økonomi på afværgeløsninger 2. december 2015 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1218062709 Version

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET?

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? Dorte Harrekilde, Rambøll doh@ramboll.dk DISPOSITION Problemstillingen Indeklimamålinger, metoder Resultater Konklusion

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen.

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen. A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. ANJJO/ ANMSO/JAFLO Den 1. juni 2017 Påbud om oprensning af forurening ved tank 20 Miljøstyrelsen giver hermed A/S Dansk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere