Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6."

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl : Besøg af Rudersdal Seniorråd Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Per Carøe (V), Poul Bach (A), Erik Gissel Jensen (O), Elisabeth Ildal (I), Anna Scharling Brun (L) Birgitte N. Lundgren, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Martha Ahlmann

2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde 4 2 Meddelelser 5 3 Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget 7 5 Vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med økonomisk hjælp i henhold til pensionsloven og aktivloven 11 6 Personligt tillæg til beboere i plejeboliger 16 7 Orientering om borgere som modtager overførselsindkomst, og som konsekvens af lovreformer har vanskeligt ved at betale boligudgift 20 8 Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 1. kvartal Venteliste januar kvartal 2015 til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 26 2/27

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde 1. Rudersdal Seniorråd - emner til drøftelse (48077/15) 2. Forebyggelige indlæggelser.pdf (50952/15) 3. Sundhedsprofil kronisk sygdom.pptx.pdf (50953/15) 3. Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender Forslag Mødekalender 2016 (37425/15) 4. Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget 1. Oversigt over besparelser (49611/15) 2. Anlægsændringer (49617/15) 3. Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter (49837/15) 4. SOSU Budgetoplæg 2016.pptx (50955/15) 8. Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 1. kvartal Venteliste til plejebolig og ældrebolig og antal færdigbehandlingsdage 4. kvartal 2014 (43834/15) 9. Venteliste januar kvartal 2015 til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 1. Ventelisteopgørelse 1. kvt (10781/15) 3/27

4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde SOSU Sagsnr. Resumé Social- og Sundhedsudvalget afholder det halvårlige møde med Rudersdal Seniorråd. Sagsfremstilling Rudersdal Seniorråd har sendt emner til drøftelse, som er vedlagt i bilag. Som input til drøftelse om tiltag og prioriteringer på Ældreområdet orienterer Sundhedsøkonom Pernille Eriksen og Kvalitets- og udviklingssygeplejerske Tea Broeng om det nære sundhedsvæsen i forhold til tidlig opsporing, tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Bilag 1 Rudersdal Seniorråd - emner til drøftelse Forebyggelige indlæggelser.pdf 3 Sundhedsprofil kronisk sygdom.pptx.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at de af Rudersdal Seniorråd foreslåede emner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 4/27

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser SOSU Sagsnr. Resumé Områdechef Lilian Jørgensen orienterer om rejsegilde på Plejecenter Frydenholm tirsdag den 26. maj 2015, kl Områdechef Lissi Nielsen orienterer om, at der er indvielse af Dronninggårds Alle 24-26, Holte den 9. juni 2015, kl /27

6 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender 2016 SOSU Sagsnr. 15/6815 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og 17, stk. 4-udvalgene i Forslaget er dateret 14. april Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. april 2015 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Forslag Mødekalender 2016 Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalenderen for Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/27

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget SOSU Sagsnr. 15/8401 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2016 og kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Langsigtede politiske mål 7/27

8 De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Social- og Sundhedsudvalget blandt andet drøfte følgende: Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål Målenes målbarhed Målenes tidshorisont hvornår skal den ønskede effekt være opnået? Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået? Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt? Vil udvalget foreslå nye mål? Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden ? Serviceudgifter Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt prisog lønfremskrivning. Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr. Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Tilpasningsforslag til budgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med For Social- og Sundhedsudvalget betyder det et tilpasningskrav på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. årligt fra og med /27

9 Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem Ændringer i serviceniveauet Strukturtilpasninger Forøgede indtægter Effektiviseringer og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september. Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag også til alle høringsberettigede. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter. Høring I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen , således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Oversigt over besparelser 2 Anlægsændringer 3 Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter 4 SOSU Budgetoplæg 2016.pptx 9/27

10 Indstilling Direktionen foreslår, 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål, 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 10/27

11 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med økonomisk hjælp i henhold til pensionsloven og aktivloven SOSU Sagsnr. 15/6532 Resumé I henhold til pensionslovens 14 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 17, stk. 2 kan der udbetales personligt tillæg til folke- og førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelser herom efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. 17, stk. 2 gælder udelukkende førtidspensionister, som har fået tilkendt pension før 1. januar I henhold til aktivlovens 81 kan der udbetales hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Derudover kan der i henhold til aktivloven ydes følgende: 81a midlertidig huslejehjælp til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, 82 til sygebehandling m.v., 83 og 84 særlig hjælp vedrørende børn og 85 til flytning. Disse regler gælder for borgere i almindelighed samt førtidspensionister, som har fået tilkendt pension efter 1. januar Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen vurdere, om der er behov for at revidere retningslinjerne. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til nye retningslinjer for fastsættelse af vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af supplerende hjælp i henhold til pensionsloven samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt aktivloven. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog sammenlægningsudvalget i 2006 retningslinjer vedrørende vejledende rådighedsbeløb til borgere, som ansøgte om supplerende ydelser. Siden kommunesammenlægningen er der kommet en række større lovreformer og nye regler generelt, og der har med tiden udviklet sig en lidt forskellig praksis vedrørende vejledende rådighedsbeløb i de to områder, som bevilger personlige tillæg, henholdsvis hjælp til enkeltudgifter. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at der anvendes samme vejledende rådighedsbeløb i 11/27

12 vurderingen af, om en borger er berettiget til supplerende ydelser. Det er henholdsvis Borgerservice og Digitalisering samt Psykiatri og Handicap, der har ansvar for ansøgninger om udbetaling af supplerende økonomisk hjælp. Der har været nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som har haft til opgave nøje at gennemgå gældende lovgivning og fremkomme med forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb. Der er ikke i gældende love fastsat et rådighedsbeløb i forhold til bevilling af supplerende ydelser. Arbejdsgruppen har derfor kontaktet Ankestyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for at få en pejling af, hvad disse instanser anser for et passende vejledende rådighedsbeløb. Ministeriet ønskede ikke at udtale sig, og Ankestyrelsen påpegede, at kommunen har pligt til at kunne begrunde vejledende rådighedsbeløb, samt at et kommunalt fastsat rådighedsbeløb kun er vejledende, og at kommunen altid skal tage stilling til, om der er grundlag for at fravige beløbet ved en konkret og individuel vurdering. Arbejdsgruppen har endvidere undersøgt praksis i andre kommuner, som viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes praksis i forhold til, om man anvender et vejledende rådighedsbeløb samt i givet fald, hvor stort rådighedsbeløbet er. Langt over halvdelen af kommunerne har fastsat vejledende rådighedsbeløb. Hvordan kommunerne er kommet frem til fastsættelsen af rådighedsbeløb, er meget forskellig. Vurderingen og dermed fastsættelsen af rådighedsbeløbets størrelse er vanskelig. Sættes beløbet for lavt, vil det gå ud over borgerens mulighed for og evne til at leve et liv med plads til rimelig livsførelse. Sættes beløbet for højt, vil loftet for udbetaling af hjælp efter den sociale lovgivning forøges. Forslag til vejledende rådighedsbeløb Der har hidtil været anvendt to forskellige vejledende rådighedsbeløb, og dette foreslås bibeholdt som hidtil. De er opdelt således: Et beløb for folkepensionister og førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 Et beløb for andre borgere samt førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension efter 1. januar Af nedenstående oversigter fremgår det, hvilke vejledende rådighedsbeløb, der anvendes i dag i henholdsvis Borgerservice og Digitalisering og Psykiatri og Handicap samt forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb fordelt på 1) tilskud til enkeltudgifter samt 2) løbende personligt tillæg: 1. Enkeltudgift, pensionslovens 14, førtidspensionslovens 17, stk. 2 samt aktivlovens 81 Nuværende rådighedsbeløb Fordelt for de to områder Forslag til fælles vejledende rådighedsbeløb for hele kommunen, dog opdelt på to typer af pensionister 12/27

13 Enlige pensionister Enlige andre Gifte/samlevende Pensionister Gifte samlevende andre Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Bidrag pr. barn Konkret vurdering Pensionister tilkendt pension før Andre borgere samt pensionister tilkendt pension efter Konkret vurdering Konkret vurdering Forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb er fastsat på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik, Dansk Erhverv og Penge og Privatøkonomi vedrørende opgørelser af danskernes gennemsnitlige forbrug. For så vidt angår udgifter vedrørende børn er et vejledende rådighedsbeløb fravalgt, idet et rådighedsbeløb vedrørende børn afhænger af, hvilken alder barnet har, hvor mange børn der er i familien, samt hvilken situation der er omkring barnet. For så vidt angår løbende personligt tillæg til førtidspensionister, er det udelukkende førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før pensionsreformen pr. 1. januar 2003, som kan modtage løbende personligt tillæg. Andre borgere samt førtidspensionister, der er tilkendt pension fra 1. januar 2003, kan ikke tilkendes løbende ydelser udover førtidspension. Disse borgere kan udelukkende søge om tilskud til enkeltudgifter i henhold til aktivlovens Løbende ydelse pensionslovens 14 samt førtidspensionslovens 17 Nuværende rådighedsbeløb Forslag til vejledende rådighedsbeløb Borgerservice og digitalisering Psykiatri og Handicap Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før Enlige Gifte/samlevende pr. par Bidrag pr. barn Konkret vurdering Konkret vurdering Bevillinger af løbende personligt tillæg revurderes minimum en gang årligt. I 2014 har der været 5 sager, hvor der i en periode er udbetalt løbende personligt tillæg til pensionister samt 7 sager, hvor borgeren er pensionist, men kun modtager brøkpension, fordi borgeren ikke har boet et tilstrækkeligt antal år i Danmark til at have optjent ret til fuld 13/27

14 pension. Det vejledende rådighedsbeløb er kategoriset ud fra nedenstående tre grupper af udgifter, som borgeren skal afholde indenfor det opgjorte rådighedsbeløb. Vejledende rådighedsbeløb til enlige Udgiftsgruppe Indhold Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før Husholdning Mad, drikkevarer, rengøringsartikler og øvrig husholdning Personlige udgifter Tøj, tandlæge, frisør, gaver o. lign. Kultur og fritid Vejledende rådighedsbeløb Cafe- og biografbesøg, abonnementer, transport for pensionister samt lignende udgifter Andre borgere samt pensionister tilkendt pension efter I beregningen af, om borgeren er berettiget til enkeltydelser eller løbende personligt tillæg indgår følgende indtægter og udgifter: Indtægter Pension/lønindkomst ATP Evt. andre indtægter Boligstøtte Udgifter Såvel Borgerservice og Digitalisering som Psykiatri og Handicap har - i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis udarbejdet oversigt over de godkendte og dermed rimeligt begrundede udgifter, der tages med i vurderingen af ansøgning om hjælp. De rimeligt begrundede udgifter ud fra nettoindkomsten er: Husleje eller terminsudgifter, ejendomsskat Husforsikring, vandafgift, renovation, skorstensfejning Eventuelle forsikringer Varme, dog max. den varmeudgift, der godkendes efter reglerne om varmetillæg, Jf. pensionsloven 14 stk. 2 Afdrag på indskud i lejlighed El 14/27

15 Telefonabonnement (max. 200 kr. pr.md.) Internetadgang (max. 200 kr. pr.md.) Radio- og tv-licens Kontingent til sygesikringen Danmark Helbredsrelaterede udgifter/lægeordineret medicin Afdrag og forsikringer på hjælpemiddelbil Daginstitutionsbetaling Børnebidrag Kontingent til A-kasse og fagforening Borgere som bor i botilbud eller plejebolig Der er en særlig problematik som følge af, at borgere som modtager kontanthjælp samt borgere, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 ikke kan modtage løbende supplerende ydelser. Deres indkomstgrundlæg er ikke tilstrækkeligt til, at de kan betale for husleje i plejebolig eller botilbud, hvor boligerne er opført efter almenboliglovens 105. Den problematik er beskrevet i selvstændigt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden til dette møde. Økonomi Ifølge regnskab 2014 har udgifterne til personlige tillæg samt ydelser i henhold til aktivlovens været følgende: Aktivlovens Pensionslovens 14 14a Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Budget , I alt Det vurderes, at forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb ikke har økonimiske konsekvenser, idet det er en harmonosering af praksis med henblik på at få et fælles udgangspunkt på tværs af områderne i kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til vejledende rådighedsbeløb godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 15/27

16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Personligt tillæg til beboere i plejeboliger SOSU Sagsnr. 15/6532 Resumé I henhold til pensionslovens 14 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 17, stk. 2 kan der udbetales personligt tillæg til folkeog førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelser herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Sammenlægningsudvalget i 2006, retningslinjer for, hvornår en pensionist, som bor i en plejebolig, skulle have bevilget løbende personligt tillæg. Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen vurdere, om der er behov for at revidere retningslinjerne. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til nye retningslinjer for bevilling af løbende personligt tillæg til pensionister, som bor i en plejebolig. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Ifølge Sammenlægningsudvalgets vedtagelse kan de pensionister, som bor i plejebolig, og som har et rådighedsbeløb på under kr. månedligt, når pågældendes faste udgifter er betalt, få foretaget en individuel behovsorienteret vurdering, såfremt den pågældende ikke kan klare sig for sit aktuelle rådighedsbeløb. Det er en forudsætning, at borgeren har en formue mindre end kr., og har en årlig indtægt på mindre end kr. udover folkepensionen. Der blev ikke vedtaget en løbende regulering af disse beløb, og beløbene er ikke blevet reguleret siden. I dag har mange plejehjemsbeboere en årlig indtægt fra ATP på over kr., og de opfylder derfor ikke kriterierne for at få udbetalt et løbende personligt tillæg, selvom pågældendes rådighedsbeløb hver måned reelt er mindre end kr. Derudover er der for mange plejehjemsbeboere sket en ændring i boligudgiften, idet alle nye plejeboliger samt ombyggede plejeboliger, er sket i henhold til almenboligloven, hvilket har medført en betydelig stigning i boligudgiften, også selv om beboeren modtager boligstøtte samt varmetilskud. 16/27

17 Der kan derfor være behov for at justere på retningslinjerne vedrørende bevilling af løbende personligt tillæg til borgere, som bor i plejebolig. Der er ikke i gældende love fastsat et rådighedsbeløb, som borgere skal have tilbage til personlige udgifter som fx tøj, frisør, gaver, transport, m.v., når borgeren har betalt faste udgifter. Forvaltningen foreslår, at der kan udbetales løbende personligt tillæg til beboere i plejebolig, således at beboeren har kr. månedligt i rådighedsbeløb til personlige fornødenheder efter betaling af faste udgifter, når pågældende har: Formue på mindre end kr. Beløbet reguleres årligt med satspuljereguleringsprocenten. Indtægt på mindre end kr. årligt udover folke- og førtidspension. Indtægtskriteriet reguleres årligt, så beløbet til enhver tid svarer til beløbet, som er grænsen for, at en pensionist kan opnå den maksimale tillægsprocent for at få udbetalt fuldt helbredstillæg, jf. lov om social pension 14.a. For så vidt angår løbende personligt tillæg til førtidspensionister, er det udelukkende førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før pensionsreformen pr. 1. januar 2003, som kan modtage løbende personligt tillæg. Førtidspensionister, der er tilkendt pension fra 1. januar 2003 kan ikke tilkendes løbende ydelser udover førtidspension. Disse pensionister kan udelukkende søge om tilskud til enkeltudgifter i henhold til aktivlovens 81. Hvis disse førtidspensionister har et rådighedsbeløb under kr., er der ikke hjemmel til yde dem ekstra løbende månedligt. Denne problematik er beskrevet nærmere i en anden sag på dagsorden til dette møde. I beregningen af om borgeren er berettiget til løbende personligt tillæg indgår følgende indtægter og udgifter: Indtægter: Folkepension/førtidspension ATP Boligstøtte Varmetilskud Evt. alle andre indtægter, herunder renteindtægter m.v. Udgifter: Servicepakke (forplejning, vask, vinduespolering, rengøringsmidler) Husleje eller terminsudgifter, ejendomsskat Eventuelle forsikringer Varme, dog max. den varmeudgift, der godkendes efter reglerne om varmetillæg, jf. Pensionsloven 14 stk. 2 samt 17, stk. 1 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Afdrag på indskud i lejlighed 17/27

18 El Telefonabonnement (max. 200 kr. pr.md.) Internetadgang (max. 200 kr. pr.md.) Radio- og tv-licens Kontingent til sygesikringen Danmark Helbredsrelaterede udgifter/lægeordineret medicin Afdrag og forsikringer på hjælpemiddelbil Daginstitutionsbetaling Børnebidrag Kontingent til A-kasse og fagforening I alle tilfælde skal der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens økonomiske forhold og situation i øvrigt. Økonomi Ifølge regnskab 2014 har udgifterne til personlige tillæg været følgende: Pensionslovens 14 14a Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Budget , Der er en del usikkerhedsfaktorer forbundet med et estimat af de fremtidige udgifter i forhold til den foreslåede ændring. Et estimat beregnet på baggrund af en stikprøvegennemgang af beboernes økonomi på to plejehjem vurderes det, at udgiften til løbende personligt tillæg til plejehjemsbeboere i alt vil stige fra en udgift på kr. i 2014 til kr. i 2015, svarende til en merudgift i alt i 2015 på kr., netto kr., idet der kan hjemtages 50 % statsrefusion på området. Det svarer til, at hvor der i dag er 1 borger pr. plejehjem, som modtager ydelsen, vil 3 borgere pr. plejehjem være berettiget til løbende personligt tillæg efter de nye vejledende retningslinjer. Det er endvidere forudsat, at fordelingen af den udbetalte ydelses størrelse vil være som for de folke- og førtidspensionister, der i dag modtager ydelsen. En ændring i befolkningssammensætningen kan endvidere betyde en ændring i den estimerede udgift. Forvaltningen anbefaler, at det rådighedsbeløbene forhøjes som angivet ovenfor med en årlig merudgift på anslået kr., minus 50% statsrefusion svarende til netto i 2015 og frem. Indstilling 18/27

19 Direktionen indstiller, at forslag til ændring af de vejledende retningslinjer for bevilling af løbende personligt tillæg til folke- og førtidspensionister, som bor i plejebolig, godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden bortfaldt et ændringsforsalg stillet af Poul Bach (A) med 2 stemmer for (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C); Anne Anbo (V); Per Carøe (V); Elisabeth Ildal (I); Anna Scharling Brun (L)). Ændringsforslaget lyder, at formuegrænsen hæves fra kr. til kr. 19/27

20 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om borgere som modtager overførselsindkomst, og som konsekvens af lovreformer har vanskeligt ved at betale boligudgift SOSU Sagsnr. 15/137 Resumé Som følge af flere større lovreformer, bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen m.v. er der opstået en situation, hvor nogle borgere, som modtager overførselsindkomst, ikke har økonomisk mulighed for at betale husleje i botilbud, plejebolig eller selvstændig bolig. Problematikken vedrører: 1. Borgere som er visiteret til botilbud på psykiatri- og handicapområdet eller almindelig plejebolig på ældreområdet 2. Borgere som modtager førtidspension efter nye regler samt borgere som modtager fx kontanthjælp, og som skal have selvstændig lejlighed evt. med støtte i hverdagen. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Problematikken omkring borgere, der har vanskeligt ved at betale husleje er kompleks, ikke mindst fordi disse borgere ofte har komplekse problemer, hvor flere instanser er involveret i sagen, såvel interne som eksterne. Bevilling af den ene form for støtte er subsidiær til den anden. Så sagsbehandlingen kan ikke foregå samtidigt i alle instanser, idet den ene af afhængig af en afgørelse fra den anden. 1. Borgere der er visiteret til botilbud eller plejebolig Problematikken vedrører især borgere, der er visiteret til boliger etableret efter almenboliglovens 105 for borgere på såkaldt ny førtidspension, hvilket er borgere, som har fået bevilget førtidspension efter 1. januar Disse borgere er ikke berettiget til den gamle boligydelse, hvor borgerens husleje blev beregnet som en max husleje og restbeløbet blev dækket af boligydelsen. Der var således ikke noget maksimum for boligydelsens størrelse. Efter ikrafttrædelsen af de nye regler vedrørende førtidspension pr. 1. januar 2003 kan disse borgere udelukkende få udbetalt almindelig boligstøtte, der udgør et max. tilskud og således ikke sætter loft over borgernes samlede huslejestørrelse. Der er siden vedtaget en række supplerende lovregler, som fx. særlig boligstøtte samt en mulighed for ekstra boligsikring op til et halvt år til unge, jf. aktivlovens 81. Disse 20/27

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere