Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6."

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl : Besøg af Rudersdal Seniorråd Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Per Carøe (V), Poul Bach (A), Erik Gissel Jensen (O), Elisabeth Ildal (I), Anna Scharling Brun (L) Birgitte N. Lundgren, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Martha Ahlmann

2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde 4 2 Meddelelser 5 3 Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget 7 5 Vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med økonomisk hjælp i henhold til pensionsloven og aktivloven 11 6 Personligt tillæg til beboere i plejeboliger 16 7 Orientering om borgere som modtager overførselsindkomst, og som konsekvens af lovreformer har vanskeligt ved at betale boligudgift 20 8 Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 1. kvartal Venteliste januar kvartal 2015 til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 26 2/27

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde 1. Rudersdal Seniorråd - emner til drøftelse (48077/15) 2. Forebyggelige indlæggelser.pdf (50952/15) 3. Sundhedsprofil kronisk sygdom.pptx.pdf (50953/15) 3. Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender Forslag Mødekalender 2016 (37425/15) 4. Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget 1. Oversigt over besparelser (49611/15) 2. Anlægsændringer (49617/15) 3. Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter (49837/15) 4. SOSU Budgetoplæg 2016.pptx (50955/15) 8. Ventelister til plejebolig og ældrebolig samt antal færdigbehandlingsdage 1. kvartal Venteliste til plejebolig og ældrebolig og antal færdigbehandlingsdage 4. kvartal 2014 (43834/15) 9. Venteliste januar kvartal 2015 til dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 1. Ventelisteopgørelse 1. kvt (10781/15) 3/27

4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudersdal Seniorråd - halvårligt møde SOSU Sagsnr. Resumé Social- og Sundhedsudvalget afholder det halvårlige møde med Rudersdal Seniorråd. Sagsfremstilling Rudersdal Seniorråd har sendt emner til drøftelse, som er vedlagt i bilag. Som input til drøftelse om tiltag og prioriteringer på Ældreområdet orienterer Sundhedsøkonom Pernille Eriksen og Kvalitets- og udviklingssygeplejerske Tea Broeng om det nære sundhedsvæsen i forhold til tidlig opsporing, tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Bilag 1 Rudersdal Seniorråd - emner til drøftelse Forebyggelige indlæggelser.pdf 3 Sundhedsprofil kronisk sygdom.pptx.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at de af Rudersdal Seniorråd foreslåede emner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 4/27

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser SOSU Sagsnr. Resumé Områdechef Lilian Jørgensen orienterer om rejsegilde på Plejecenter Frydenholm tirsdag den 26. maj 2015, kl Områdechef Lissi Nielsen orienterer om, at der er indvielse af Dronninggårds Alle 24-26, Holte den 9. juni 2015, kl /27

6 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets mødekalender 2016 SOSU Sagsnr. 15/6815 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og 17, stk. 4-udvalgene i Forslaget er dateret 14. april Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. april 2015 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Forslag Mødekalender 2016 Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalenderen for Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/27

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Social- og Sundhedsudvalget SOSU Sagsnr. 15/8401 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2016 og kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Langsigtede politiske mål 7/27

8 De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Social- og Sundhedsudvalget blandt andet drøfte følgende: Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål Målenes målbarhed Målenes tidshorisont hvornår skal den ønskede effekt være opnået? Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået? Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt? Vil udvalget foreslå nye mål? Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden ? Serviceudgifter Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt prisog lønfremskrivning. Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr. Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Tilpasningsforslag til budgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med For Social- og Sundhedsudvalget betyder det et tilpasningskrav på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. årligt fra og med /27

9 Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem Ændringer i serviceniveauet Strukturtilpasninger Forøgede indtægter Effektiviseringer og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september. Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag også til alle høringsberettigede. Investeringsoversigt. Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt fremgår af siderne og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter. Høring I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen , således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Oversigt over besparelser 2 Anlægsændringer 3 Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter 4 SOSU Budgetoplæg 2016.pptx 9/27

10 Indstilling Direktionen foreslår, 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål, 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 10/27

11 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med økonomisk hjælp i henhold til pensionsloven og aktivloven SOSU Sagsnr. 15/6532 Resumé I henhold til pensionslovens 14 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 17, stk. 2 kan der udbetales personligt tillæg til folke- og førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelser herom efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. 17, stk. 2 gælder udelukkende førtidspensionister, som har fået tilkendt pension før 1. januar I henhold til aktivlovens 81 kan der udbetales hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Derudover kan der i henhold til aktivloven ydes følgende: 81a midlertidig huslejehjælp til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, 82 til sygebehandling m.v., 83 og 84 særlig hjælp vedrørende børn og 85 til flytning. Disse regler gælder for borgere i almindelighed samt førtidspensionister, som har fået tilkendt pension efter 1. januar Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen vurdere, om der er behov for at revidere retningslinjerne. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til nye retningslinjer for fastsættelse af vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af supplerende hjælp i henhold til pensionsloven samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt aktivloven. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog sammenlægningsudvalget i 2006 retningslinjer vedrørende vejledende rådighedsbeløb til borgere, som ansøgte om supplerende ydelser. Siden kommunesammenlægningen er der kommet en række større lovreformer og nye regler generelt, og der har med tiden udviklet sig en lidt forskellig praksis vedrørende vejledende rådighedsbeløb i de to områder, som bevilger personlige tillæg, henholdsvis hjælp til enkeltudgifter. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at der anvendes samme vejledende rådighedsbeløb i 11/27

12 vurderingen af, om en borger er berettiget til supplerende ydelser. Det er henholdsvis Borgerservice og Digitalisering samt Psykiatri og Handicap, der har ansvar for ansøgninger om udbetaling af supplerende økonomisk hjælp. Der har været nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som har haft til opgave nøje at gennemgå gældende lovgivning og fremkomme med forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb. Der er ikke i gældende love fastsat et rådighedsbeløb i forhold til bevilling af supplerende ydelser. Arbejdsgruppen har derfor kontaktet Ankestyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for at få en pejling af, hvad disse instanser anser for et passende vejledende rådighedsbeløb. Ministeriet ønskede ikke at udtale sig, og Ankestyrelsen påpegede, at kommunen har pligt til at kunne begrunde vejledende rådighedsbeløb, samt at et kommunalt fastsat rådighedsbeløb kun er vejledende, og at kommunen altid skal tage stilling til, om der er grundlag for at fravige beløbet ved en konkret og individuel vurdering. Arbejdsgruppen har endvidere undersøgt praksis i andre kommuner, som viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes praksis i forhold til, om man anvender et vejledende rådighedsbeløb samt i givet fald, hvor stort rådighedsbeløbet er. Langt over halvdelen af kommunerne har fastsat vejledende rådighedsbeløb. Hvordan kommunerne er kommet frem til fastsættelsen af rådighedsbeløb, er meget forskellig. Vurderingen og dermed fastsættelsen af rådighedsbeløbets størrelse er vanskelig. Sættes beløbet for lavt, vil det gå ud over borgerens mulighed for og evne til at leve et liv med plads til rimelig livsførelse. Sættes beløbet for højt, vil loftet for udbetaling af hjælp efter den sociale lovgivning forøges. Forslag til vejledende rådighedsbeløb Der har hidtil været anvendt to forskellige vejledende rådighedsbeløb, og dette foreslås bibeholdt som hidtil. De er opdelt således: Et beløb for folkepensionister og førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 Et beløb for andre borgere samt førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension efter 1. januar Af nedenstående oversigter fremgår det, hvilke vejledende rådighedsbeløb, der anvendes i dag i henholdsvis Borgerservice og Digitalisering og Psykiatri og Handicap samt forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb fordelt på 1) tilskud til enkeltudgifter samt 2) løbende personligt tillæg: 1. Enkeltudgift, pensionslovens 14, førtidspensionslovens 17, stk. 2 samt aktivlovens 81 Nuværende rådighedsbeløb Fordelt for de to områder Forslag til fælles vejledende rådighedsbeløb for hele kommunen, dog opdelt på to typer af pensionister 12/27

13 Enlige pensionister Enlige andre Gifte/samlevende Pensionister Gifte samlevende andre Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Bidrag pr. barn Konkret vurdering Pensionister tilkendt pension før Andre borgere samt pensionister tilkendt pension efter Konkret vurdering Konkret vurdering Forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb er fastsat på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik, Dansk Erhverv og Penge og Privatøkonomi vedrørende opgørelser af danskernes gennemsnitlige forbrug. For så vidt angår udgifter vedrørende børn er et vejledende rådighedsbeløb fravalgt, idet et rådighedsbeløb vedrørende børn afhænger af, hvilken alder barnet har, hvor mange børn der er i familien, samt hvilken situation der er omkring barnet. For så vidt angår løbende personligt tillæg til førtidspensionister, er det udelukkende førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før pensionsreformen pr. 1. januar 2003, som kan modtage løbende personligt tillæg. Andre borgere samt førtidspensionister, der er tilkendt pension fra 1. januar 2003, kan ikke tilkendes løbende ydelser udover førtidspension. Disse borgere kan udelukkende søge om tilskud til enkeltudgifter i henhold til aktivlovens Løbende ydelse pensionslovens 14 samt førtidspensionslovens 17 Nuværende rådighedsbeløb Forslag til vejledende rådighedsbeløb Borgerservice og digitalisering Psykiatri og Handicap Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før Enlige Gifte/samlevende pr. par Bidrag pr. barn Konkret vurdering Konkret vurdering Bevillinger af løbende personligt tillæg revurderes minimum en gang årligt. I 2014 har der været 5 sager, hvor der i en periode er udbetalt løbende personligt tillæg til pensionister samt 7 sager, hvor borgeren er pensionist, men kun modtager brøkpension, fordi borgeren ikke har boet et tilstrækkeligt antal år i Danmark til at have optjent ret til fuld 13/27

14 pension. Det vejledende rådighedsbeløb er kategoriset ud fra nedenstående tre grupper af udgifter, som borgeren skal afholde indenfor det opgjorte rådighedsbeløb. Vejledende rådighedsbeløb til enlige Udgiftsgruppe Indhold Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før Husholdning Mad, drikkevarer, rengøringsartikler og øvrig husholdning Personlige udgifter Tøj, tandlæge, frisør, gaver o. lign. Kultur og fritid Vejledende rådighedsbeløb Cafe- og biografbesøg, abonnementer, transport for pensionister samt lignende udgifter Andre borgere samt pensionister tilkendt pension efter I beregningen af, om borgeren er berettiget til enkeltydelser eller løbende personligt tillæg indgår følgende indtægter og udgifter: Indtægter Pension/lønindkomst ATP Evt. andre indtægter Boligstøtte Udgifter Såvel Borgerservice og Digitalisering som Psykiatri og Handicap har - i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis udarbejdet oversigt over de godkendte og dermed rimeligt begrundede udgifter, der tages med i vurderingen af ansøgning om hjælp. De rimeligt begrundede udgifter ud fra nettoindkomsten er: Husleje eller terminsudgifter, ejendomsskat Husforsikring, vandafgift, renovation, skorstensfejning Eventuelle forsikringer Varme, dog max. den varmeudgift, der godkendes efter reglerne om varmetillæg, Jf. pensionsloven 14 stk. 2 Afdrag på indskud i lejlighed El 14/27

15 Telefonabonnement (max. 200 kr. pr.md.) Internetadgang (max. 200 kr. pr.md.) Radio- og tv-licens Kontingent til sygesikringen Danmark Helbredsrelaterede udgifter/lægeordineret medicin Afdrag og forsikringer på hjælpemiddelbil Daginstitutionsbetaling Børnebidrag Kontingent til A-kasse og fagforening Borgere som bor i botilbud eller plejebolig Der er en særlig problematik som følge af, at borgere som modtager kontanthjælp samt borgere, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 ikke kan modtage løbende supplerende ydelser. Deres indkomstgrundlæg er ikke tilstrækkeligt til, at de kan betale for husleje i plejebolig eller botilbud, hvor boligerne er opført efter almenboliglovens 105. Den problematik er beskrevet i selvstændigt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden til dette møde. Økonomi Ifølge regnskab 2014 har udgifterne til personlige tillæg samt ydelser i henhold til aktivlovens været følgende: Aktivlovens Pensionslovens 14 14a Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Budget , I alt Det vurderes, at forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb ikke har økonimiske konsekvenser, idet det er en harmonosering af praksis med henblik på at få et fælles udgangspunkt på tværs af områderne i kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til vejledende rådighedsbeløb godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 15/27

16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Personligt tillæg til beboere i plejeboliger SOSU Sagsnr. 15/6532 Resumé I henhold til pensionslovens 14 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 17, stk. 2 kan der udbetales personligt tillæg til folkeog førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelser herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Sammenlægningsudvalget i 2006, retningslinjer for, hvornår en pensionist, som bor i en plejebolig, skulle have bevilget løbende personligt tillæg. Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen vurdere, om der er behov for at revidere retningslinjerne. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til nye retningslinjer for bevilling af løbende personligt tillæg til pensionister, som bor i en plejebolig. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Ifølge Sammenlægningsudvalgets vedtagelse kan de pensionister, som bor i plejebolig, og som har et rådighedsbeløb på under kr. månedligt, når pågældendes faste udgifter er betalt, få foretaget en individuel behovsorienteret vurdering, såfremt den pågældende ikke kan klare sig for sit aktuelle rådighedsbeløb. Det er en forudsætning, at borgeren har en formue mindre end kr., og har en årlig indtægt på mindre end kr. udover folkepensionen. Der blev ikke vedtaget en løbende regulering af disse beløb, og beløbene er ikke blevet reguleret siden. I dag har mange plejehjemsbeboere en årlig indtægt fra ATP på over kr., og de opfylder derfor ikke kriterierne for at få udbetalt et løbende personligt tillæg, selvom pågældendes rådighedsbeløb hver måned reelt er mindre end kr. Derudover er der for mange plejehjemsbeboere sket en ændring i boligudgiften, idet alle nye plejeboliger samt ombyggede plejeboliger, er sket i henhold til almenboligloven, hvilket har medført en betydelig stigning i boligudgiften, også selv om beboeren modtager boligstøtte samt varmetilskud. 16/27

17 Der kan derfor være behov for at justere på retningslinjerne vedrørende bevilling af løbende personligt tillæg til borgere, som bor i plejebolig. Der er ikke i gældende love fastsat et rådighedsbeløb, som borgere skal have tilbage til personlige udgifter som fx tøj, frisør, gaver, transport, m.v., når borgeren har betalt faste udgifter. Forvaltningen foreslår, at der kan udbetales løbende personligt tillæg til beboere i plejebolig, således at beboeren har kr. månedligt i rådighedsbeløb til personlige fornødenheder efter betaling af faste udgifter, når pågældende har: Formue på mindre end kr. Beløbet reguleres årligt med satspuljereguleringsprocenten. Indtægt på mindre end kr. årligt udover folke- og førtidspension. Indtægtskriteriet reguleres årligt, så beløbet til enhver tid svarer til beløbet, som er grænsen for, at en pensionist kan opnå den maksimale tillægsprocent for at få udbetalt fuldt helbredstillæg, jf. lov om social pension 14.a. For så vidt angår løbende personligt tillæg til førtidspensionister, er det udelukkende førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før pensionsreformen pr. 1. januar 2003, som kan modtage løbende personligt tillæg. Førtidspensionister, der er tilkendt pension fra 1. januar 2003 kan ikke tilkendes løbende ydelser udover førtidspension. Disse pensionister kan udelukkende søge om tilskud til enkeltudgifter i henhold til aktivlovens 81. Hvis disse førtidspensionister har et rådighedsbeløb under kr., er der ikke hjemmel til yde dem ekstra løbende månedligt. Denne problematik er beskrevet nærmere i en anden sag på dagsorden til dette møde. I beregningen af om borgeren er berettiget til løbende personligt tillæg indgår følgende indtægter og udgifter: Indtægter: Folkepension/førtidspension ATP Boligstøtte Varmetilskud Evt. alle andre indtægter, herunder renteindtægter m.v. Udgifter: Servicepakke (forplejning, vask, vinduespolering, rengøringsmidler) Husleje eller terminsudgifter, ejendomsskat Eventuelle forsikringer Varme, dog max. den varmeudgift, der godkendes efter reglerne om varmetillæg, jf. Pensionsloven 14 stk. 2 samt 17, stk. 1 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Afdrag på indskud i lejlighed 17/27

18 El Telefonabonnement (max. 200 kr. pr.md.) Internetadgang (max. 200 kr. pr.md.) Radio- og tv-licens Kontingent til sygesikringen Danmark Helbredsrelaterede udgifter/lægeordineret medicin Afdrag og forsikringer på hjælpemiddelbil Daginstitutionsbetaling Børnebidrag Kontingent til A-kasse og fagforening I alle tilfælde skal der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens økonomiske forhold og situation i øvrigt. Økonomi Ifølge regnskab 2014 har udgifterne til personlige tillæg været følgende: Pensionslovens 14 14a Borgerservice og Digitalisering Psykiatri og Handicap Budget , Der er en del usikkerhedsfaktorer forbundet med et estimat af de fremtidige udgifter i forhold til den foreslåede ændring. Et estimat beregnet på baggrund af en stikprøvegennemgang af beboernes økonomi på to plejehjem vurderes det, at udgiften til løbende personligt tillæg til plejehjemsbeboere i alt vil stige fra en udgift på kr. i 2014 til kr. i 2015, svarende til en merudgift i alt i 2015 på kr., netto kr., idet der kan hjemtages 50 % statsrefusion på området. Det svarer til, at hvor der i dag er 1 borger pr. plejehjem, som modtager ydelsen, vil 3 borgere pr. plejehjem være berettiget til løbende personligt tillæg efter de nye vejledende retningslinjer. Det er endvidere forudsat, at fordelingen af den udbetalte ydelses størrelse vil være som for de folke- og førtidspensionister, der i dag modtager ydelsen. En ændring i befolkningssammensætningen kan endvidere betyde en ændring i den estimerede udgift. Forvaltningen anbefaler, at det rådighedsbeløbene forhøjes som angivet ovenfor med en årlig merudgift på anslået kr., minus 50% statsrefusion svarende til netto i 2015 og frem. Indstilling 18/27

19 Direktionen indstiller, at forslag til ændring af de vejledende retningslinjer for bevilling af løbende personligt tillæg til folke- og førtidspensionister, som bor i plejebolig, godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden bortfaldt et ændringsforsalg stillet af Poul Bach (A) med 2 stemmer for (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C); Anne Anbo (V); Per Carøe (V); Elisabeth Ildal (I); Anna Scharling Brun (L)). Ændringsforslaget lyder, at formuegrænsen hæves fra kr. til kr. 19/27

20 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om borgere som modtager overførselsindkomst, og som konsekvens af lovreformer har vanskeligt ved at betale boligudgift SOSU Sagsnr. 15/137 Resumé Som følge af flere større lovreformer, bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen m.v. er der opstået en situation, hvor nogle borgere, som modtager overførselsindkomst, ikke har økonomisk mulighed for at betale husleje i botilbud, plejebolig eller selvstændig bolig. Problematikken vedrører: 1. Borgere som er visiteret til botilbud på psykiatri- og handicapområdet eller almindelig plejebolig på ældreområdet 2. Borgere som modtager førtidspension efter nye regler samt borgere som modtager fx kontanthjælp, og som skal have selvstændig lejlighed evt. med støtte i hverdagen. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Problematikken omkring borgere, der har vanskeligt ved at betale husleje er kompleks, ikke mindst fordi disse borgere ofte har komplekse problemer, hvor flere instanser er involveret i sagen, såvel interne som eksterne. Bevilling af den ene form for støtte er subsidiær til den anden. Så sagsbehandlingen kan ikke foregå samtidigt i alle instanser, idet den ene af afhængig af en afgørelse fra den anden. 1. Borgere der er visiteret til botilbud eller plejebolig Problematikken vedrører især borgere, der er visiteret til boliger etableret efter almenboliglovens 105 for borgere på såkaldt ny førtidspension, hvilket er borgere, som har fået bevilget førtidspension efter 1. januar Disse borgere er ikke berettiget til den gamle boligydelse, hvor borgerens husleje blev beregnet som en max husleje og restbeløbet blev dækket af boligydelsen. Der var således ikke noget maksimum for boligydelsens størrelse. Efter ikrafttrædelsen af de nye regler vedrørende førtidspension pr. 1. januar 2003 kan disse borgere udelukkende få udbetalt almindelig boligstøtte, der udgør et max. tilskud og således ikke sætter loft over borgernes samlede huslejestørrelse. Der er siden vedtaget en række supplerende lovregler, som fx. særlig boligstøtte samt en mulighed for ekstra boligsikring op til et halvt år til unge, jf. aktivlovens 81. Disse 20/27

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Stenso A/S, Topstykket 19, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Stenso A/S, Topstykket 19, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Stenso A/S, Topstykket 19, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 13.00: Besøg på virksomheden

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som@star.dk sth@star.dk 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere