Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen, som den blev vedtaget d maj Hovedformålet med skattereformen er at reducere skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone, så det bedre kan betale sig at arbejde samt yde en ekstra indsats. I det følgende har vi fokuseret på ændringer for udstationerede. Ændringer i hovedtræk Der er gennemført følgende ændringer: Nuværende Lovforslaget beskatning AM-bidrag Uændret 8% 8% Kommunale skatter Uændret ca. 25,5% i gennemsnitskommune Ca. 25,5% i gennemsnitskommune Bundskatten sammenlægges gradvis med sundhedsbidraget (8%) Bundskatten sænkes med 1,5 %-point, til 3,76 % fra d Medregnes sundhedsbidraget udgør den samlede skat 11,76%. Melllemskatten Bortfalder fra d Topskatten Uændret 15% Grænsen for topskat øges med DKK i 2010 og yderligere DKK i 2011 Skatteloftet Sænkes til 51,5 % ekskl. kirkeskat fra ,26 % af skattepligtig indkomst udover personfradrag. Medregnes sundhedsbidraget udgør den samlede skat 13,26%. 6 % af indkomst over DKK 15 % af indkomsten over DKK % ekskl. kirkeskat Skat af aktieindkomst Skatteværdi af rentefradrag Skatteværdi af ligningsmæssige fradrag Personalegoder pålægges AMbidrag Befordring Lovforslaget Ændres til 42 % fra for aktieindkomst over DKK Først fra 2012 reduceres skatteprocenten fra 28% til 27% for aktieindkomst op til DKK Reduceres til 25,5 % Gradvist Renteudgifter på op til DKK bevarer skatteværdien på 33,5% (DKK for ægtefæller). Reduceres til 25,5 % Gradvist Nuværende beskatning 28 % op til DKK , derefter 43 % op til DKK og 45 % af beløb herudover 33,5 % 33,5 % 8 % 0 % (bortset fra fri bil) Personer med indkomst < DKK km 25 % / 100 får gradvist forhøjet befordringsfradraget fra 25 % til 64 %. Grænsen for reduktion af fradrag sættes op til 120 km. Gaver til almen- Også fradrag for de nyttige foreninger første DKK 500. Dagplejemødre Fradraget vil stige gradvist til 60 % Ikke fradrag for en gave under DKK 500. Fra 2009 er grænsen for betaling af mellem- og topskatten den samme, hvorfor der først bliver betalt mellemskat af indkomst over DKK Ifølge lovforslag vil mellemskatten helt bortfalde. Juni Statsaut. revisor Asger Lehmann Høj,

2 Grænsen for topskat øges med DKK i 2010 og yderligere med DKK i (2009-niveau) i alt DKK Den nye topskattegrænse udgør i 2010-niveau DKK og DKK fra og med Ovenstående ændringer bevirker, at skatteprocenterne sænkes med: % Bundskat 1,5 Mellemskat 6,0 I alt 7,5 Der vil således være tale om en markant nedsættelse af beskatningen af lønindkomst. I det følgende er omtalt særlige forhold. Positiv nettokapitalindkomst Personer med nettorenteindtægter m.v. vil få fuld fordel af reduktionen i skatteprocenter. Positiv kapitalindkomst beskattes i dag med op til 59%. Som følge af reduktionen af den højeste marginalskat med 7,5% point, vil den højeste skat for positiv kapitalindkomst blive 51,5% ekskl. kirkeskat Endvidere indføres et bundfradrag, således at der ikke skal betales topskat af de første DKK (DKK for ægtefæller) af den positive nettokapitalindkomst. Dette betyder at den højeste skat for positiv kapitalindkomst inden for beløbsgrænsen vil blive 38,3 % inkl. kirkeskat. (eksempel: positiv kapitalindkomst for en person på DKK bevirker, at kun DKK medregnes i grundlaget for topskatten). Det vil typisk være en fordel for personer, der er udstationeret over en længere periode, idet opsparing, udleje af boliger m.v. kan resultere i en positiv nettokapitalindkomst. Medarbejderobligationer og 15 %- regel afskaffes Reglerne om medarbejderobligationer ophæves med virkning fra 1. januar Tilsvarende ophæves adgangen til uden beskatning i tildelingsåret at modtage købe- og tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 % lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne. Ændringen har virkning for købeog tegningsretter og obligationer, der tildeles den ansatte den 1. januar 2010 eller senere. Er tildelingen af ovenstående sket inden denne dato, anvendes de gamle regler i ligningslovens 7 A og H. Der er indsat en overgangsregel, der giver mulighed for udlodning i 2010 efter gældende skatteregler. Det forudsætter, at der er indgået aftale inden den 22. april 2009 om udlodning af medarbejderobligationer. Det er en betingelse, at aftalen ikke rækker ud over kalenderåret 2010, og at aftalen hvis den er indgået efter 22. april 2009 ikke rækker ud over 12 måneder. Medarbejderaktier (7H-ordninger) bevares dog i en reduceret form. Der vil således fortsat være mulighed for at give op til 10 % af lønnen som skattefri aktier eller købeeller tegningsretter. (7A-ordninger og 28-beskatning af optioner uddybes når forarbejderne offentliggøres). Multimediebeskatning I stedet for beskatning af fri telefon indføres en objektiv beskatning af et multimediebidrag. Beskatningsgrundlaget foreslås til DKK 3000, hvilket svarer til en skattebetaling på DKK Lønmodtagere, der har adgang til arbejdsgiverbetalt pc, internet eller telefon skal fra 1. januar 2010 betale ovenstående multimediebeskatning, hvis ovenstående kan benyttes privat. Hvis begge ægtefæller i en husstand af hver deres arbejdsgiver har fået stillet et eller flere af de pågældende goder til rådighed af arbejdsgiveren, bliver begge hver især beskattet af DKK I de tilfælde, hvor en ansat får stillet multimedier til rådighed af en eller flere arbejdsgivere, bliver beskatningen også højest på DKK Det skal påpeges, at der stadig er mulighed for skattefri refusion, hvor en arbejdsgiver betaler for dokumenterede faktiske erhvervsmæssige samtaler. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling til arbejdsgiveren mv. for råderetten. Princippet vedrørende muligheden for at fratrække privatafholdte udgifter videreføres ikke. Beskatningen vil ske for det ental måneder, som godet har været stillet til rådighed. Det skal bemærkes, at beskatning forudsætter, at godet direkte er til rådighed for arbejdstagerens private anvendelse, hvorfor eksempelvis skolelærer, som i ny og næ skolens computere med til brug for forberedelse, kan undgå beskatning, hvis computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. For en ansat på tjenesterejse kan multimediebeskatningen ligeledes undgås, hvis der er tale om at tilbageleveringen til arbejdspladsen medfører unødigt besvær. Formodningen for privat rådighed over en telefon, kan afkræftes, uanset at telefonen tages med i hjemmet til afdækning af (tilkaldevagt), hvis der foreligger en tro og love erklæring om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk anvendes erhvervsmæssigt. (Telefoner omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni, samt PDA er, smartphones osv. En tro og love erklæring kan ikke laves for en computer. 2

3 Har man en hjemme-pc-ordning, der er oprettet inden den 22. april 2009, kan man fortsat fratrække op til DKK årligt (indtil 2013). Pensionsbidrag Der indføres et loft over indbetaling til ratepensionsordninger og ophørende livrenter på DKK årligt. Præmie til livslang livrente kan indbetales med fradragsret uden begrænsning. Loftet omfatter ikke indbetalinger til en pensionsopsparing i form af livsvarige livrenter. Der er med andre ord stadig mulighed for at indbetale til en pensionsopsparing, der sikrer en god pensionsdækning. Der indføres også en udligningsskat på pensionsudbetalinger. Regeringen fremlægger i efteråret 2009 en konkret model for udligningsskatten. Ordningen tager hensyn til indkomster, der hidrører fra invalidepensionister samt ægtepar, hvor uudnyttede bundfradrag i mellemskatten har haft stor betydning. Ordningen vil bakke op om, at det fortsat skal være attraktivt at arbejde, samt spare op til egen forsørgelse i alderdommen. Den nuværende afgift ved ophævelse af pensionsordninger i utide (60%) fastholdes. Dette sker, uanset at marginalskatten nedsættes til 51,5% ekskl. kirkeskat. Det er derfor en yderligere sanktion ved ophævelse af pensionsordninger i utide. Aldersgrænsen for senest udbetaling af kapitalpensionsopsparing øges med 5 år, dvs. at fristen for udbetaling skal være 15 år efter efterlønsalderen nås. Dette er allerede gældende fra 1. marts Efter de gældende regler skal en rateforsikring være oprettet inden det tidspunkt, hvor pensionsopspareren når efterlønsalderen. Endvidere kan der ikke indbetales mere end halvdelen af ordningens værdi efter dette tidspunkt. Disse regler ophæves med virkning fra 1. juli Det seneste tidspunkt for oprettelse er herefter styret af reglen om, at udbetalingsperioden skal være mindst 10 år og skal være afsluttet ved 75. år (15 år efter den aktuelle efterlønsalder). Grænsen for fradrag på DKK gælder ikke for personer, der har foretaget et engangsindskud på deres ratepension til fordeling over 10 år, og hvor ordningen er indgået forud for den 22. april Der vil fortsat være fuld fradrag for fradraget efter fordelingsreglerne. Selvstændigt erhvervsdrivende berøres ligeledes vedrørende adgangen til at foretage indskud på ratepension. Loftet på DKK for indbetalinger til ratepensioner, det gælder dog først for selvstændigt erhvervsdrivende fra I det tilfælde, at der udover lønarbejde også drives selvstændig virksomhed, gælder DKK grænsen for 30% - pensioner fra og med Aktieindkomst Der er gennemført en ændring af satserne for personers aktieindkomst, således at der bliver tale om et totrinssystem frem for tretrinssystem: Aktieindkomst i DKK Skattesats < % > % Efter de gældende regler beskattes aktieindkomst under DKK i 2009 med 28 % mens aktieindkomst i intervallet DKK DKK i 2009 beskattes med 43 %. Har en person en aktieindkomst på over DKK , beskattes personen med 45 %. Aktieindkomst under DKK nedsættes altså fra 28 % til 27 % med virkning fra den 1. januar Skattesatsen på aktieindkomst mellem DKK og DKK nedsættes fra 43 % og 45 % til 42 %, gældende fra 1. januar Der er endelig gennemført ændringer vedrørende adgangen til at udnytte tab på børsnoterede aktier, idet tabsfradrag vil blive betinget af, at SKAT har fået indberetning om aktiekøbet. Forslaget vil få virkning fra 1. januar Negativ kapitalindkomst Den omdiskuterede sænkning af rentefradraget til 25.5 % (mod nugældende 33.5 %) træder i kraft fra 2012 og reduceres med 1 procentpoint årlig fra Der er megen debat om, hvorledes det vil påvirke boligmarkedet, og hvordan det vil ramme de forskellige familier i fremtiden. Hertil er det nævnt, at lønstigningerne indtil 2012 vil spise lidt af rentefradraget, således at det ikke rammer den enkelte boligejer så hårdt. Endvidere får den enkelte person udbetalt mere i løn efter skattereformens udspil, således at reduktionen i rentefradraget kan hjælpefinansieres derfra. Endvidere fastfryses ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet, for at personer med store renteudgifter m.v. ikke får lavere rådighedsbeløb som følge af reduktionen af værdien ar rentefradraget. Hertil kommer, at renteudgifter på op til DKK (DKK for enlige) ikke berøres af nedsættelsen af skatteværdien på rentefradraget. En sådan grænse vil forventeligt friholde hovedparten af udstationerede for negative virkninger af de foreslåede ændringer vedr. rentefradrag. Endelig indføres der en kompensationsordning, således at ingen kan miste mere som følge af begrænsningerne af værdien af rentefradraget m.v., end de får i indkomstskattelettelser. 3

4 Ligningsmæssige fradrag Reduktionen af skatteprocenter vil naturligvis medføre, at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag reduceres med ca. 8%-point. Reduktionen af fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag påvirker også beskæftigelsesfradraget, fradrag for A-kasser, fagforeninger og differencefradrag for erhvervsmæssig kørsel m.v. Beskæftigelsesfradraget øges fra 2012 gradvist fra 4,25 % til 5.60 %. Ændringen af beskæftigelsesfradraget øger den økonomiske gevinst, der er ved at være i arbejde og medfører en forøgelse af den disponible indkomst. Hensigten med at øge fradraget, er at øge tilskyndelsen til at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst / dagpenge eller kontanthjælp. Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget medfører, at det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2019 udgør DKK En person med en indkomst over DKK får en skattebesparelse på ca. DKK årligt. Hidtil har det været således, at medarbejdere har kunnet få fuldt skattefradrag på udgifter til kost og logi i tilfælde, hvor de har været udstationeret til en midlertidig arbejdsplads, hvor det ikke har været muligt at overnatte på egen bopæl. Skatterådets egen sats for det fradrag er på DKK 650 i 2009 (kost: DKK 455 og logi: DKK 195) om dagen. Derfor har eksempelvis udstationerede håndværkere i nogle tilfælde kunnet fratrække over DKK om året. Dette vil blive ændret, idet differencefradraget begrænses til maksimalt DKK om året. Der er ikke foreslået særlige regler for udstationerede, uanset at der jo gælder særlige vilkår for denne persongruppe. Ægtefællebidrag er også omfattet af begrænsningen. Modstykket til differencefradraget har været at beregne et eksportmedarbejderfradrag (hvis betingelserne opfyldes). Hvis en udstationeret er omfattet af ligningslovens 33 A, stk. 1, har ændringen midlertidig ingen betydning, da man i et sådant tilfælde ikke skattemæssigt har reel effekt af et fradrag, da den fulde danske skat bortfalder. Har den udstationerede kun adgang til halv lempelse, jf. ligningslovens 33 A, stk. 3, da vil fradragsbegrænsningen udgøre ca. halvdelen af den reducerede skatteværdi. Hvis der ikke er adgang til lempelse, vil tabet naturligvis slå helt igennem. Bortset fra tilfælde med fuld lempelse vil fradragsbegrænsningen betyde en merskat, med mindre arbejdsgiver betaler de faktiske udgifter fuldt ud. AM-bidrag på personalegoder Opkrævningen af AM-bidrag på personalegoder integreres med opkrævningen af personskatter, hvorfor der fremover vil skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af såvel dansk som udenlandsk arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, uanset at den pågældende er socialt sikret i Danmark eller i udlandet på samme måde som der skal betales øvrige danske indkomstskatter. Der vil dog kun være hjemmel til at opkræve arbejdsmarkedsbidrag, når dette er muligt efter indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, ligesom arbejdsmarkedsbidraget vil indgå i de skatter, som er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens lempelsesregler. Lempelsesregler De gældende regler for lempelse ændres ikke. Bemærk i den forbindelse at AM-bidraget fra og med 2008 behandles som en skat, og derved indgår i lempelsesberegningen. For personer, der er omfattet af reglerne om fuld lempelse efter ligningslovens 33 A, stk. 1, vil nedsættelsen af skatteprocenter ikke have nogen effekt. Det skyldes, at den danske skat nedsættes fuldt ud ved lempelsesberegningen. Derimod vil personer, der kun er berettiget til halv lempelse efter ligningslovens 33 A, stk. 3, i praksis få delvis gavn af den foreslåede nedsættelse. I praksis svarende til ca. halvdelen af skattereduktionen. Ud over lempelse efter disse regler er der naturligvis adgang til lempelse efter en dobbeltbeskatningsaftale det er dog ikke mere fordelagtig end de omtalte regler, og anvendes derfor kun i sjældnere tilfælde. Endelig er der naturligvis personer, der som følge af regler om dobbeltdomicilregler i en dobbeltbeskatningsaftale alene er skattepligtig af indkomst, der hidrører fra Danmark (som en begrænset skattepligtig). Denne gruppe vil kun få mindre fordel af en skattereform, idet det kun får betydning for den indkomst, der beskattes i Danmark. Er der ikke adgang til lempelse for dansk skat på udenlandsk indkomst, vil skattereformen få fuld effekt, jf. dog den foreslåede maksimering af differencefradrag og den reducerede skatteværdi af rentefradrag, ligningsmæssige fradrag m.v. Eksempler Nedenfor er der vist et simplificeret eksempel, som illustrerer forslagets skattemæssige betydning, for en person, der er udstationeret og som arbejder i Tyskland. Personen har en dansk arbejdsgiver og er socialt sikret i Danmark. Han er udstationeret i 6 mdr. i Tyskland og arbejder 6 mdr. i Danmark. Månedslønnen er DKK

5 Nuværende regelsæt Lovforslaget Løn, Tyskland DKK DKK Løn, Danmark DKK DKK Løn i alt: DKK DKK AM-bidrag, 8 % af DKK DKK ( ) Løn efter AM-bidrag DKK DKK Fradrag: Renter DKK DKK Rejsefradrag DKK* DKK Beskæftigelses DKK DKK Fradrag Skattepligtig indkomst DKK DKK Ca. skat, Danmark DKK DKK * sats på DKK 650 gange 120 dage = DKK I det konkrete eksempel betyder lovforslaget, at der sker beskatning af DKK mere. Det betyder, at han vil få en skattebesparelse på ca. DKK efter skattereformforslaget. Det kan overvejes, om arbejdsgiveren eventuelt skal afholde den ansattes udgifter til kost og logi, da arbejdsgiveren kan dække sådanne omkostninger til rejsegodtgørelse skattefrit uden begrænsninger for derved at reducere den danske skattebetaling. Eksempel med fuld lempelse (LL 33A, stk. 1) Efter ligningslovens 33A, stk. 1, kan udenlandsk lønindkomst under visse betingelser helt fritages fra dansk skat. Betingelserne herfor er, at udlandsopholdet skal strække sige over mindst 6 måneder, der kun må afbrydes af ferie eller lignende i Danmark med en sammenlagt varighed på højst 42 dage i enhver 6-måneders periode. Er ovenstående betingelser opfyldt, og personen opnår fuld lempelse efter denne bestemmelse, ser skatteberegningen ud som følger: Ca. skat, Danmark DKK DKK Fuld lempelse DKK DKK Skat til Danmark DKK DKK Ved fuld lempelse vil skattebesparelsen kun udgøre DKK Eksempel med halv lempelse (LL 33A, stk. 3) I det til fælde, hvor en dobbeltbeskatningsoverenskomst har tillagt Danmark beskatningsretten til lønindkomst og således afskåret arbejdsstaten fra at beskatte lønindkomsten, gives der kun nedslag med halvdelen af den skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Betingelserne for beskatning af ligningslovens 33A, stk. 1 skal endvidere være opfyldt, jf. ovenstående. Ca. skat, Danmark DKK DKK Halv lempelse DKK DKK Skat til Danmark DKK DKK I det ovennævnte, hvor der er tale om halv lempelse, fremkommer en skattebesparelse på DKK I eksemplerne er der ikke taget stilling til evt. beskatning i udlandet. Den grønne check Der indføres en grøn check på DKK som et fast nominelt årligt beløb til personer, der er over 18 år gammel, og DKK 300 pr. barn, dog maksimalt 2 børn. Den grønne check til voksne aftrappes hos den enkelte modtager med 7,5 % af indkomsten, der overstiger topskattegrundlaget. Den grønne check til børn aftrappes efter samme principper hos den voksne modtager i forlængelse heraf. Den grønne check indregnes på forskudsopgørelsen for 2010 og udbetales således løbende i 2010 i kraft af højere månedligt fradrag for den enkelte person. Loven har virkning fra den 1. januar SP-udbetaling Den særlige pensionsopsparing, som blev oprettet i 1998 kan, set i lyset af den nuværende konjunktursituation, udbetales. Hvis SP-ordningen ønskes udbetalt, sker det samlet dvs. hele indestående efter afgift udbetales. Beskatningen af det hævede indskud ser ud som følger: Hævet indskud i DKK Beskatning i % < % > (resten) 50 % Skatten indeholdes af ATP ved udbetalingen og er endelig. Medlemmer og nuværende pensionister med SP under løbende udbetaling vil af SP blive orienteret om, at de har mulighed for fra den 1. juni 2009 til den 31. december 2009 at få udbetalt deres SP-opsparing. Nogle kontoindehavere har flyttet deres opsparing til et andet pengeinstitut. Muligheden for at hæve SP vil også omfatte disse medlemmer. Den enkelte skal selv bede om at få opsparingen udbetalt. Efter den 31. december 2009 vil beløb, der ikke er udbetalt, fortsætte i SP-ordningen under det nuværende regelsæt, således opsparingen står indtil pensionering og indkomstbeskattes. 5

6 Det er hensigten, at SP-ordningen, for dem der ikke vælger at hæve den, fortsat skal være en ordning med lave omkostninger per kontohaver. Højtlønnede Ved tilbagevenden til Danmark efter en længere udstationeringsperiode er det værd at overveje, om de særlige regler for højtlønnede kan finde anvendelse, idet det i en periode på 3 hhv. 5 år kan nedbringe skatteprocenten til 25 hhv. 33: Krav til gennemsnitlig månedsløn, efter AM-bidrag DKK DKK Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, bl.a. skal skattepligten til Danmark have været bragt til ophør i mindst tre år forud for tilbageflytningen. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside. Afslutning Forskellen mellem dansk og udenlandsk beskatning reduceres delvist, ligesom skatteværdien af fradrag m.v. reduceres. Skattereformen vil overordnet medføre, at den direkte økonomiske fordel ved en udstationering reduceres for personer, der har adgang til fuld lempelse for dansk skat. Modsat kan reformen medføre, at personer, der udstationeres i kortere perioder, og dermed ikke har adgang til at få fuld lempelse, vil opleve en øget fordel ved at arbejde i udlandet. Særligt pensionsforhold kan få en direkte betydning for udstationerede, idet det årlige indskud maksimeres til DKK Herved kan det være vanskeligere at oparbejde en tilstrækkelig dansk pensionsordning efter hjemkomsten til Danmark. Under opholdet i udlandet er det sjældent optimalt at fastholde indskud på en pensionsordning, idet fradragsværdien er lav (eventuel 0). Sammenholdt med en forventet 9%-afgiften på årlige pensionsudbetalinger over DKK (ekskl. offentlig pension) kan dette føre til, at pensionsopsparing må sikres via traditionel privat opsparing. Vi kender som nævnt ikke indholdet af denne pensionsafgift endnu. Eventuelle spørgsmål kan rettes til skatteafdelingen. 6

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0027 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) 1 I lov om indkomstskat for personer

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009

Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen. 9. Juni 2009 Hvad så, skat? Sådan blev skattereformen 2009 Møde med Finansanalytikerforeningen V/ Jesper Demming, Kjeld Bergenfelt og Søren Thorvaldsen Keller 9. Juni 2009 Personer 2 Lavere skat på arbejde og omlægning

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love 2008/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0027 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009

Skattereformen v/ Bo Sponholtz 30. april 2009 en v/ Bo Sponholtz Skattenedsættelser Afskaffelse af mellemskatten (6%) Bundskatteprocenten nedsættes med 1,5% Beskæftigelsesfradrag øges fra 4,25% til 5,6%, dog max. 17.900 kr. årligt Topskattegrænsen

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Regeringens vækstudspil

Regeringens vækstudspil Regeringens vækstudspil Få overblikket over de skatteog afgiftsmæssige forslag Kontakter Per Ørtoft Jensen, partner T: 3945 9788 E: poj@pwc.dk Karina Hejlesen Jensen Partner T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere