Spildevandsteknisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsteknisk Forening"

Transkript

1 Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæring... 5 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for perioden 1/ / Balance pr. 31/ Pantsætninger og sikkerheder, eventualaktiver og-forpligtelser Specifikationer Side 2

3 Foreningsoplysninger Foreningen Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens CVR-nr.: Hjemstedskommune: Haderslev Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jacob Andersen, formand John Pies Christiansen, kasserer Mads Leth René Hansen Karin Refsgaard Thomas Hvass Eriksson Lars Erik Hansen Revision Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab Hansborggade Haderslev Side 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1/ / for Spildevandsteknisk Forening. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/ / Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse Vojens, den 23. februar 2015 I bestyrelsen Jacob Andersen John Pies Christiansen Mads Leth Formand Kasserer René Hansen Karin Refsgaard Thomas Hvass Eriksson Lars Erik Hansen Interne revisorer Svend Erik Lilleøre Ole Dissing Side 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Spildevandsteknisk Forening Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Spildevandsteknisk Forening for regnskabsåret 1/ / , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/ / i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Haderslev, den 23. februar 2015 Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab Kim Pedersen, HD registreret revisor Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Årsrapporten er udarbejdet under forudsætning af forsat drift og er aflagt efter følgende principper. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- og afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt. Indtægtskriterium Indtægter og væsentlige omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder lønomkostninger til administrationsmedarbejdere, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger m.v. Finansielle indtægter og -omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, aktieudbytte og kursregulering af værdipapirer. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Side 6

7 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN Finansielle anlægsaktiver/værdipapirer Andre værdipapirer og kapitalandele er målt på balancedagen, når denne opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles andre værdipapirer og kapitalandele til kostpris. Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og hensættelse til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Side 7

8 Resultatopgørelse for perioden Spec Bruttoresultat Bestyrelsen Bruttoresultat Slamflokken Bruttoresultat Industrigruppen Bruttoresultat Lokalrepræsentanter Bruttoresultat Døgnkursus Bruttoresultat Tidskriftsproduktion Bruttoresultat Årsmøde Bruttoresultat Arbejdsmiljønetværk BRUTTOFORTJENESTE I ALT Administrationsomkostninger ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Det disponible beløb udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås disponeret således: Overført til næste år Disponeret i alt Side 8

9 Balance pr. 31. december 2014 Spec AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Finansielle anlægsaktiver 13 Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Selskabsskat Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 9

10 Balance pr. 31. december 2014 Spec PASSIVER EGENKAPITAL Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt HENSATTE FORPLIGTELSER 15 Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Skyldig moms og afgifter Skyldigt vedrørende personale Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 10

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser Pantsætninger, sikkerhedsstillelser, eventualaktiver- og forpligtelser Sikkerhedsstillelser: Ingen Garantiforpligtelser: Ingen Kautionsforpligtelser: Ingen Leje- og leasingforpligtelser: Foreningen har indgået leasingaftaler med følgende beløb og restløbetider: Eventualaktiver og -forpligtelser: Ingen Restløbetid Månedlig ydelse Samlet forpligtelse 6 kvartaler tkr. 4 tkr. 24 Side 11

12 Specifikationer Spec Bruttoresultat Bestyrelsen Kontingent, personlige Kontingent, firmaer Kontingent, forsyningsvirksomheder Salg af jubilæumsbøger Lokaler, fortæring, overnatning Transport Kørselsgodtgørelse Kursusdeltagelse mv Foreningsaktiviteter ad hoc Repræsentation, gaver m.v Diverse udgifter Bruttoresultat Bestyrelsen i alt Bruttoresultat Slamflokken Indtægter temadag - akt. medl Omkostninger Temadag Kørselsgodtgørelse Bruttoresultat Slamflokken i alt Bruttoresultat Industrigruppen Indtægter temadag Omkostninger Temadag Omkostninger besøgsdag Kørselsgodtgørelse Bruttoresultat Industrigruppen i alt Bruttoresultat Lokalrepræsentanter Udgifter lokaler, fortæring m.v Transport u/moms Kørselsgodtgørelse Bruttoresultat Lokalrepræsentanter i alt Side 12

13 Specifikationer Spec Bruttoresultat Døgnkursus Indtægter stand leje Udgifter stand leje Indtægter deltagere Foredrag Lokaler, fortæring m.v Ekstern assistance Kørselsgodtgørelse Diverse udgifter Fradragsberettiget andel moms Bruttoresultat Døgnkursus i alt Bruttoresultat Tidskriftsproduktion Distributionstilskud Indtægter annoncer Rabat annoncer Pension redaktør Honorar redaktør Beregnede feriepenge redaktør Afskedsreception redaktør Udgifter vedr. ansættelse redaktør Medlemsindlæg Trykkeriudgifter Markedsføring Anskaffelser, udstyr Administrationsudgifter redaktør Porto Kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Diverse udgifter Andel administrationsomkostninger Bruttoresultat Tidskriftsproduktion i alt Bruttoresultat Årsmøde Indtægter stand leje Indtægter deltagere Udstillingsudgifter Årsmøde-aften Generalforsamling Ledsagertur Diverse udgifter Fradragsberettiget andel moms Andel administrationsomkostninger Bruttoresultat Årsmøde i alt Side 13

14 Specifikationer Spec Bruttoresultat Arbejdsmiljønetværk Udgifter arbejdsmiljønet Kørselsgodtgørelse Bruttoresultat Arbejdsmiljønetværk i alt Administrationsomkostninger Lønninger Bogføringsmæssig assistance Pensioner Regulering beregnede feriepenge Sociale bidrag Husleje Telefon, internet Hjemmeside, database m.v Kontorartikler m.v Kopiaftale Lønadministration Porto og gebyrer Kontingenter Forsikringer Regnskabsassistance og revision Regulering sidste år Kurser Kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Forplejning Diverse udgifter Anskaffelser til sekretariat Ej fradragsberettiget moms Andel kap. omk. overført til tidskrift/årsmøde Administrationsomkostninger i alt Andre finansielle indtægter Renteindtægter Kursregulering, lagerprincip Udbytter værdipapirer Renter selskabsskat Andre finansielle indtægter i alt Side 14

15 Specifikationer Spec Andre finansielle omkostninger Renteudgifter Kursregulering Andre finansielle omkostninger i alt Skat af årets resultat Skat af årets resultat Udskudt skat af årets resultat Skat af årets resultat i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Sydinvest Dannebrog Sydinvest Højrente mix Sydinvest Virksomhedsobligationer Sydinvest Fjernøsten Bankinvest Korte Danske obl Bankinvest Basis Andre værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Danske Bank Sydbank Likvide beholdninger i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til udskudt skat primo Årets ændring i hensættelser til udskudt skat Hensættelser til udskudt skat i alt Side 15

16 Specifikationer Spec Selskabsskat Overført til tilgodehavender Betalte udbytteskat af modtagne udbytter Skat af årets resultat Betalt ordinær acontoskat Selskabsskat i alt Skyldig moms og afgifter Skyldig moms primo Udgående afgift Indgående afgift Afregnet moms Skyldig moms og afgifter i alt Skyldigt vedrørende personale Tilbageholdt A-skat Tilbageholdt AM-bidrag Feriepenge Beregnede feriepenge ATP Skyldigt vedrørende personale i alt Side 16

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere