Tværsektoriel demensstyregruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektoriel demensstyregruppe"

Transkript

1 Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den , Kl Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen, Sonja Müller, Grete Breinhild, Dorte Rud Frederiksen, Helle Auerbach, Anna Marie Bak, Birgitte Meisner, Aase Stær, Esben Frederiksen, Jette Gerner Kallehauge Afbud: Gitte Wallin Limkilde, Jesper Gyllenborg, Kirsten Feld, Referent: Jette Kallehauge Punkt 1 Hvad skal vi udrette Tid* Beslutninger (hvem, hvad, hvornår) Godkendelse af dagsorden Tilføje punkter hvis det ønskes Punkt 2. Status Orientering ved Jette K: Status for demenspostkassen for 2014 er at vi modtog i alt godt 1600 henvisninger, hvilket er en stigning i forhold til I 2014 har vi optalt alle fast-trackptt. I alt 145 af de Ventetider til demensudredning har generelt været faldende i 2014, men frem mod nytår var ventetiderne igen stigende. Dette skyldes til dels lægemangel i Holbæk. Der fremsendes mere detaljerede data fra Demenspostkassen til styregruppen, når data er opgjort. 5. Ledende oversygeplejersker Karen Irene Nielsen, Psykiatrien, Afd. For Specialfunktioner meddelte at hun går på pension pr og derfor udtræder af styregruppen. Der holdes afskedsreception den , kl i Vordingborg og styregruppens medlemmer er velkomne. Lægefaglig konsulent Britta Ortiz Echeverria, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling meddelte at hun har fået nyt job i Primær Sundhed og at hun derfor også udtræder af styregruppen. 20 min Orientering blev taget til efterretning. Styregruppen drøftede et forslag fra Lars Laugesen om, at reducere antallet af Hukommelsesklinikker, således at vi bedre kan imødegå problemet med mangel på lægefaglige specialister. 2-3 klinikker: En klinik i Slagelse og en i Roskilde og 1 i Vordingborg (evt. en satellit i Vordingborg) De 3 lægespecialer skal være repræsenteret. Denne løsning ville give mulighed for mere fagligt samarbejde og koordinering af patientforløb, men til gengæld ville det i mange tilfælde betyder længere transport for patient og pårørende.

2 Punkt 3. Plan for revision af Forløbsprogram for demens 1.halvår 2015 Plan for revision af Forløbsprogram for Demens ses i bilag 1. Styregruppen drøfter planen og tager stilling til arbejdsgruppens faglige sammensætning og udpeger herefter arbejdsgruppens medlemmer. Region Sjælland har afsat kr til gennemførelse af revisionen og tilhørende indkatorprojekt i (projektmidler til revision af forløbsprogrammer) Plan for revision af forløbsprogrammet for demens(bilag 1) blev godkendt med flg. Ændringer: Organisering af revisionsprocessen: Der nedsættes en arbejdsgruppe som består af faglige repræsentanter fra region og kommune. Primært personer som medvirkede til udformning af det nuværende forløbsprogram. Der udpeges 3 repræsentanter for regionen, og 3 fra kommunerne, samt 1 fra almen praksis. Styregruppen peger på flg. Personer: For kommunerne: Demenskonsulent Charlotte Grøndahl, Odsherred Kommune (evt. i samarbejde med demenskonsulent Birgitte Meisner, Kalundborg Kommune) Visitator Anne Dorthe Nygaard, Solrød Kommune Centerleder Marianne Mouritsen Jensen, Greve Kommune. For Region Sjælland: Neurologi: Overlæge Peter Høgh/specialistsygepl. Susanne Kristiansen,Roskilde, Geriatri: overlæge Lars Laugesen, Slagelse, Ældrepsykiatri: Lone Bjørg Hansen Almen praksis: Anna Marie Bak(evt.i samarbejde med Jan Baggers) Styregruppen beslutter, at det alene er arbejdsgruppen, der skal udarbejde et revideret forslag til forløbsprogram. Der satses på at starte processen den Styregruppen tager stilling til arbejdsgruppens forslag til revideret forløbsprogram på et møde den Herefter skal forslaget til høring blandt alle aktører og godkendes endeligt af SAM og Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret Det reviderede program offentliggøres via en regional konference. Der er behov for et temamøde om indlæggelse og udskrivning af patienter med demens, inden den reviderede aftale udformes endeligt. Mødets formål: afdækning af problemer og tilhørende mulige løsninger. Dette møde søges afholdt med deltagelse af nøglepersoner fra region og kommune(fra sygehusafdelinger, incl. Medicinske og kirurgiske afd. og fra hjemmepleje/plejecentre/udskrivningskoordinatorer/visitatorer

3 Punkt 4. Nyvalg til styregruppen. Punkt 5. Plan for kurser ABC- Demens 1. skridt mod Tværsektoriel Skolebænk Demens Der skal foretages nyvalg til den tværsektorielle demensstyregruppe for perioden Forud for nyvalget skal styregruppens kommissorium revideres, så det er i overensstemmelse med den nye sundhedsaftale. Rev. udkast ses i bilag 2. Der er sket ændringer i Sundhedsaftalens organisering således, at der nu er 4 KSS(samarbejdsfora for somatik) mod tidl. 6. Valg til styregruppen bør fremover ske i overensstemmelse med den nye organisering, således at der vælges 1 eller evt. 2 kommunal(e) repræsentant(er) for hvert KSS. Styregruppen tager stilling til dette spørgsmål. Herefter fremsender formanden et brev til aktørerne om nyvalget. Planen for kurserne fremgår af bilag 3: Der gennemføres 3 kurser ABC- Demens med fokus på sundhedsfaglig demensindsats i marts 2015 med kommunal og regional deltagelse. Kurserne afholdes i samarbejde med NVD, Rigshospitalet og evalueres i samarbejde med seniorforsker Den reviderede plan for revisionsprocessen udsendes til styregruppens medlemmer, når den er færdig. Jette K. indkalder arbejdsgruppen. Beslutning; Styregruppen godkendte bilag 2 (Kommissorium for Den Tværsektorielle Demensstyregruppe) med flg. ændringer: Der vælges 1 kommunal repræsentant for hvert KSS. Disse repræsentanter udpeges af de 4 KSS. Der vælges 2 faglige repræsentanter for kommunerne. Disse repræsentanter udpeges af Det Regional Demensnetværks kommunale medlemmer(demenskonsulenter og demenskoordinatorer) Den øvrige repræsentation er uændret. Regionale repræsentanter udpeges af Sundhedsforum, og af afd. Kvalitet og Udvikling. Repræsentant for almen praksis udpeges af praksiskoordinatorerne/plo. Kommissoriet revideres iflg. ovenstående beslutning og sendes til SAM til endelig godkendelse og der sendes orienterende brev til aktørerne om nyvalg/genvalg af repræsentanter til styregruppen. De 4 KSS, Sundhedsforum, Afd. Kvalitet og Udvikling, praksiskoordinatorerne/plo anmodes om at foretage nyvalg/genvalg. (Esben Frederiksen og Søren Bredkjær/Jette K. ) De nyudpegede medlemmer af den tværsektorielle demensstyregruppe mødes første gang den Styregruppen tog den endelige plan til efterretning. De 6 kommuner, som er repræsenteret i styregruppen har alle takket ja til at sende deltagere på de 3 kurser. Herudover deltager personale fra de 3 specialers sengeafdelinger, alternativt nøglepersoner fra udvalgte medicinske el. kirurgiske afdelinger. Styregruppen drøftede om, der er behov for efteruddannelse på et mere specialiseret niveau. Konklusion blev at der er behov for et basisniveau og et specialistniveau. (der er behov for at uddanne dygtige undervisere, som kan undervise sygeplejersker, og der er behov for at rekruttere nye specialister i disse år, hvor

4 Punkt 6. Orientering vedr. sagsbehandlingstid for værgemålssager Britta Hørdam, KU. Gennemførelsen af kurserne blev besluttet på sidste møde. Kurserne afholdes for restpuljemidler fra Socialstyrelsen. På Regionalt Demensnetværksmøde i november 2014 gjorde demenskonsulenter fra mange kommuner endnu engang opmærksom på de lange ventetider til sagsbehandling af værgemålssager i Statsforvaltningen. Det regionale demensnetværk har ønsket at den tværsektorielle demensstyregruppe skal formulere et brev med en klage over ovennævnte forhold. Fakta: På Statsforvaltningens hjemmeside oplyses de gennemsnitlige ventetider på sagsbehandling af værgemålsansøgninger til at være 16 uger( ). Hertil skal lægges min. 8 ugers sagsbehandlingtid pga. svarfrister. Det vil sige at det i praksis tager ca. 6 mdr. før et værgemål er afgjort. 1.halvår af 2013 afgjorde statsforvaltningen 7169 værgemålssager, heraf 1585 fra kommunerne i Region Sjælland. Folketinget har senest foretaget ændringer af lovgivningen i 2007 og af bekendtgørelsen i 2013 mange går på pension) Erfaringen blandt styregruppens kommunale medlemmer er, at det tager ca. ½ år at få godkendt et værgemål ( 16 ugers ventetid+ minimum 8 ugers sagsbehandlingstid) Styregruppen vil gøre regionens politikere(sundhedskoordinationsudvalget) opmærksom på problematikken, som så kan presse landspolitikkerne. Regionen har ansat en sundhedsjurist: Christina Lundby Rasmussen. Hun kan muligvis være behjælpelig med den videre proces. Birgitte Meisner og Sonja Müller vil gerne være behjælpelig med udformning af et notat til Sundhedskoor.udv. (beskrive hvilke konsekvenser den lange ventetid har for borgere med demens, og konsekvenser for kommunens muligheder for at gennemføre hjælp og omsorg til borgere med svær demens).

5 Der er planer om at ændre lovgivning om fremtidsfuldmagter, således at disse også kan gælde personlige forhold for borgere med demens, men det er uklart, om denne lovændring vil betyde, at der bliver behov for færre værgemål i fremtiden. Punkt 7. Nyt fra Styregruppens medlemmer? 15 min Aase Stær, Alzheimerforeningen: Det er ikke altid at teori og praksis hænger sammen, især i forhold til de pårørende. Oplevelser af nedvurderende tilgang fra visitatorer, når pårørende anmoder om aflastning. Styregruppen er enig i at fagpersoner skal medvirke til, at løse det oplevede problem. Anna Marie Bak, Almen praksis: Modtager gerne eksempler på uhensigtsmæssige patientforløb. Dorte Frederiksen, Køge: Spørger til hvordan udpegning til rehabiliteringsgruppen er sket. Jette K. gav en kort orientering om den nyetablerede Demensalliance Aldrig Alene med Demens, som består af Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Flere oplysninger om denne alliance findes på Herunder findes også oplysninger om en gruppe, som arbejder videre med en strategiplan for rehabilitering af mennesker med demens som bliver præsenteret på folkemødet på Bornholm juni Gruppen er etableret via eksisterende netværk, bl.a via netværk for dagtilbud til yngre med demens, hvor Jette K. er medlem. Birgitte Meisner: Kalundborg har fået midler fra ældremilliarden til indretning af plejecentre, kompetenceudvikling, pårørendeundervisning, samt et aktivitetsprojekt Helle Auerbach, Neu.Afd. Slagelse: Afd. Modtager nu flere patienter, med overbelægning til følge. Afdelingen mistede 60-70% af medarbejderne pga. flytningen fra Næstved til Slagelse. Stillingerne er nu ved at være genbesat, men der mangler fortsat læger. Der er genåbnet for henvisning til demensudredning( 1

6 pt. pr. uge) Sonja Müller: Næstved kommune har udvidet aktivitets- og daghjemstilbuddet, således at der nu også er aftenåbent(til kl. 20) og åbent i weekends, så pårørende også har mulighed for aflastning i aftentimerne og i weekenderne. Det er desuden besluttet at et hjemmeplejedistrikt incl. Plejecenter skal udliciteres fra dec Grete Breinhild: Ældrerådet i Lolland Kommune har taget demensområdet på dagsordenen. Det smitter af på politikerne på en positiv måde. Der er ny lovgivning på vej om fremtidens hjemmehjælp: I fremtiden vil al bevilling af hjemmehjælp i princippet være midlertidig, fordi borgeren skal tilbydes rehabilitering. Giver ikke mening for borgere med svær demens. Karen Irene Nielsen, ældrepsykiatrisk afd. : For nylig har 2 patienter været indlagt, som ikke var kendt af systemet på trods af svær demens. Det var i de 2 tilfælde alene ægtefællen som varetog pleje og pasning på trods af langvarig demenssygdom. Der er således fortsat behov for oplysning om hjælpemuligheder til borgerne Evt. Næste møde juni min Næste møde den Formanden takkede forsamlingen for indsatsen i de forløbne 3 år, og gav udtryk for håb om, at så mange som muligt/alle bliver genvalgt.

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere