Tal om det frivillige Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om det frivillige Danmark"

Transkript

1 FRIVILLIGRAPPORTEN Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark

2 Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement er en af tre delundersøgelser, som udgør Frivilligrapporten Frivilligrapporten har siden 1 løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære, almennyttige arbejde. Udover befolkningsundersøgelsen består Frivilligrapporten af en kommuneundersøgelse og en foreningsundersøgelse. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver løbende analyser om tendenser på baggrund af disse tre undersøgelser. Frivilligrapporten er finansieret af Frivilligpakken under Børne- og Socialministeriet. TAL OM DET FRIVILLIGE DANMARK ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En del af Frivilligrapporten Af Mette Hjære & Helene Elisabeth Dam Jørgensen 2. udgave oktober, 17 Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5 Odense C T: M: W: frivillighed.dk Center for Frivilligt Socialt Arbejdes publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden.

3 Indhold Danskernes frivillige arbejde... 4 Køn og frivillighed... 5 Alder og frivillighed... 7 Geografi og frivillighed... 8 Beskæftigelse og frivillighed... 9 Motivation og frivillighed... 1 Frivillighed på hvilke områder? Frivilliges tilknytning og medlemskab Det frivillige arbejdes timer, form og opgaver Lidt om de ikke-frivillige Litteratur Side 3 af 22

4 Danskernes frivillige arbejde Denne rapport præsenterer udvalgte tal fra Frivilligrapportens seneste dataindsamling om befolkningens frivillige arbejde. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og dataindsamlingen er foretaget af Epinion i marts 17. Datagrundlaget er på i alt observationer og er et repræsentativt udsnit af danskere i alderen år. For nærmere beskrivelse, se særskilt metodebilag. Frivilligt arbejde kan være mange forskellige ting. Fx at være træner i en idrætsforening, være bloddonor, samle penge ind til en humanitær organisation, sidde i bestyrelsen i en boligforening, være frivillig i hjemmeværnet eller på et værested for socialt udsatte, være lektiehjælper o.m.a. Frivilligt arbejde er ulønnet, og det udføres ofte for en forening eller frivillig organisation, men det kan også udføres for en offentlig organisation, en virksomhed, en uformel sammenslutning mv. Frivilligt arbejde er dog ikke den hjælp man giver til naboer, venner eller familie. Næsten fire ud af 1 danskere (39 pct.) har i marts 17 deltaget i frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. Om end det er tre procentpoint lavere end i 14, er det stadig på samme niveau, og inden for de statistiske udsving, der kan forventes at være i surveys. Inkluderer vi dem, der tidligere har været frivillig, når vi op på 63 pct. Set i det lys er det således kun en mindre del af den danske befolkning, der aldrig har engageret sig i frivilligt arbejde. Side 4 af 22

5 Køn og frivillighed Der er næsten ingen forskel på andelen af kvinder og mænd, som har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Ser vi således på alle kvinderne er 38,6 pct. af dem frivillige, mens det tilsvarende er 39,3 pct. af mændene, der er frivillige 1. Figur 1. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på køn. Procent Kvinde Mand N = Tidligere var overvægten af mænd i det frivillige arbejde noget større, men over årerne er der sket en udligning mellem mænd og kvinder (Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15). Der er dog stadig forskel på, hvor kvinder og mænd engagerer sig mest. I det sociale arbejde er der således flest kvinder, og på idrætsområdet er mændene stadig i overtal. Eksempelvis har 28 pct. af de kvinder, som har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder, været frivillige på det sociale/humanitære område og på velfærdsområdet, mens det samme gælder for 18 pct. af de mandlige frivillige. På sundhedsområdet er tendensen den samme: Mens 16 pct. af de kvindelige frivillige er aktive på sundheds-, sygdoms- og forebyggelsesområdet, gør det sig gældende for 11 pct. af mændene. På idrætsområdet er billedet omvendt her har pct. af de frivillige kvinder været aktive, mens 31 pct. af de mandlige frivillige har udført frivilligt arbejde på idrætsområdet de seneste 12 måneder. Forskellen på mænds og kvinders frivillige engagement afhænger dog også af alderen. Således ser vi, at kvinder er i overtal blandt unge frivillige i aldersgruppen mellem 16 og 1,1 pct. har svaret Andet til deres køn. Side 5 af 22

6 4 år, hvorimod mændene oftere end kvinderne er frivillige, når de har passeret 4 års alderen. Denne tendens har længe været gældende (Fridberg og Henriksen, 14:47). Figur 2. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på alder og køn. Procent år -24 år år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ Kvinder Mænd N= Side 6 af 22

7 Alder og frivillighed De frivillige er i gennemsnit 49 år. Der er imidlertid relativt store forskelle på, hvor mange der er frivillige inden for de forskellige aldersgrupper, som strækker sig fra 16 til 94 år. Teenagere og seniorer over 7 år tegner sig for den største andel af de frivillige med hhv. 41 og 43 pct. Den laveste frivilligandel finder vi blandt de årige (34 pct.) samt de 3-39 årige (35 pct.). Igennem mange år har det ellers været de yngre i tredive-fyrre års alderen, der ifølge frivilligundersøgelserne hyppigst var frivillige (Fridberg og Henriksen, 14; Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15:12), men denne gruppe ser ud til at være blevet overhalet af både de yngste og de ældste. Figur 3. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på alder. Procent år -24 år år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ N = Side 7 af 22

8 Geografi og frivillighed Når man betragter frivillighedens fordeling i Danmark, er der lidt forskelle mellem de forskellige regioner. Region Nordjylland er således topscorer med en andel på 44 pct. frivillige, mens Region Sjælland og Region Hovedstaden ligger lavest. De to sidstnævnte regioner har en frivilligandel på 37 pct., og ligger således en smule under landsgennemsnittet, der som omtalt er på 39 pct. Regionerne Midtjylland og Syddanmark ligner gennemsnittet med frivilligandele på henholdsvis 4 pct. og 39 pct. Figur 4. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på region. Procent. N = Side 8 af 22

9 Beskæftigelse og frivillighed I vores afdækning af frivilligheden, ser vi også på, hvilken beskæftigelsesbaggrund frivillige har. I analysen skelner vi mellem følgende forskellige kategorier: I beskæftigelse (selvstændige, funktionærer, ufaglærte, faglærte og flexjobbere) Uden for beskæftigelse (langvarigt syge, arbejdssøgende på dagpenge eller kontanthjælp samt førtidspensionister) Alderspensionister/efterlønnere Studerende/lærlinge Andet, herunder personer på barselsorlov og hjemmegående. Alderspensionister, herunder efterlønsmodtagere, er den gruppe, der har den største andel af frivillige mere end fire ud af ti (44 pct.) har således været frivillige inden for det seneste år. De næststørste frivilligandele findes blandt personer i beskæftigelse (4 pct.) samt blandt studerende og lærlinge (39 pct.). Figur 5. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på beskæftigelse. Procent N=6.431 Hvis vi ser bort fra gruppen andet, er det mennesker, som er uden for beskæftigelse, der i mindst omfang udfører frivilligt arbejde. For denne gruppe som helhed er det knap hver tredje (29 pct.), der er frivillig. Der er dog væsentlige forskelle inden for gruppen, der består af langvarigt syge, arbejdssøgende på dagpenge eller kontanthjælp samt Side 9 af 22

10 førtidspensionister. Fx er det mere end hver tredje af de arbejdssøgende på henholdsvis kontanthjælp og dagpenge, der er frivillig (hhv. 36 pct. og 34 pct.), mens under hver femte (17 pct.) af de langvarigt syge er engageret i frivilligt arbejde. Motivation og frivillighed Som talrige undersøgelser igennem tiden har vist, er det at gøre en forskel gennem sit frivillige engagement motiverende for langt de fleste frivillige. For næsten alle frivillige (85 pct.) har det en stor eller meget stor betydning. At det frivillige arbejde også skal være sjovt og inden for fællesskabets rammer, er endvidere meget betydningsfuldt for knap tre ud af hver fjerde af de frivillige (hhv. 73 og 69 pct.). Blandt alle frivillige er CV et den motivationsfaktor, der har mindst betydning for det at være frivillig angivet af knap hver femte (16 pct.). Alder spiller imidlertid kraftigt ind her, og for hele 39 pct. af de unge mellem 16 og 29-år, er CV et meget betydningsfuldt. For de ældste frivillige er CV et ikke aktuelt. Figur 6. Hvad motiverer dig i det frivillige arbejde? Andel, der har svaret meget stor eller stor betydning. Procent N = Tallene dækker både nuværende og tidligere frivillige. Side 1 af 22

11 Meget af det, der motiverer de frivillige, når de er i gang, er også det, der bringer dem ind i det frivillige arbejde, altså anledningen. De fleste frivillige i undersøgelsen angiver ønsket om at hjælpe andre og gøre en forskel, som den primære anledning til deres frivillige engagement (47 pct.). Den gængse måde at blive frivillig på ved at blive spurgt har været aktuel for hver tredje (33 pct.), mens næsten lige så mange engagerer sig frivilligt af personlig interesse (32 pct.), eller fordi de gerne vil være en del af et fællesskab (32 pct.). For omkring hver fjerde af de frivillige er mulighederne for personlig udvikling (26 pct.) og mere lavpraktisk, at man har tid til overs (24 pct.), dét der har været anledning til at engagere sig i frivilligt arbejde. Frivillighed på hvilke områder? Danskerne er især frivillige på idrætsområdet, hvilket også andre befolkningsundersøgelser har vist (Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 11, 13, 15; Fridberg og Henriksen, 14). Idræt tegner sig i denne undersøgelse for 26 pct. af de frivillige. Velfærdsområdet, her afgrænset til det sociale og humanitære arbejde, er det område som næstflest af de frivillige i vores undersøgelse er engageret indenfor. Blandt alle frivillige er det således 23 pct., der det seneste år har arbejdet frivilligt på velfærdsområdet. Sundhedsområdet har i vores tidligere frivilligrapporter været inkluderet i det frivillige sociale område, men i dette års analyse har vi valgt at adskille de to områder. 13 pct. af de frivillige har angivet at være frivillig inden for sundhed, sygdom og forebyggelse. Samlet set har 34 pct. af de frivillige udført frivilligt arbejde på social- og/eller sundhedsområdet. Side 11 af 22

12 Figur 7. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på områder. Procent N = Besvarelserne summer ikke til 1 pct. da det var muligt at sætte kryds ved flere kategorier. I undersøgelsen har vi spurgt deltagerne, om de er frivillige i flere sammenhænge. Det vil sige, om de er frivilligt engageret i flere forskellige foreninger, institutioner, digitale netværk, organisationer, uformelle grupperinger, virksomheder mv. Mere end hver tredje frivillig (36 pct.) fortæller, at de er frivillige i to eller flere sammenhænge, mens godt halvdelen (55 pct.) er frivillige i ét sted (N = 2.53). Dette er en tendens, vi også har set i vores tidligere undersøgelser. Selvom der altså ikke umiddelbart er flere danskere, der bliver frivillige, engagerer de frivillige sig til gengæld på mange platforme og i flere sammenhænge. Side 12 af 22

13 Figur 8. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på sammenhænge. Procent I én sammenhæng Flere sammenhænge Ved ikke N = 2.53 Frivilliges tilknytning og medlemskab Langt det meste frivillige arbejde bliver udført i en forening eller frivillig organisation. Nærmere bestemt lægger 62 pct. af de frivillige deres kræfter i en organiseret foreningssammenhæng. Selvom den såkaldte kommunale frivillighed fylder i velfærdsdebatten er offentlige institutioner som plejehjem, dagcentre, daginstitutioner, sygehuse mv. langt fra de største aftagere og organisatorer af frivillige. I vores undersøgelse er det således godt hver tiende frivillige (12 pct.), der er engageret i offentligt regi. Der er dog forskel på områderne i dette spørgsmål. Knap hver femte (18 pct.) af alle, der er frivillige på det sociale område, er frivillig for en offentlig organisation. På sundhedsområdet er det mere end hver fjerde frivillig (29 pct.), der arbejder i offentligt regi. Inden for kultur-, idræt- og fritidsområderne, er omkring hver tiende frivillige i en offentlig organiseret sammenhæng (hhv. 13 pct., 9 pct. og 9 pct.). Folkekirken og andre religiøse samfund er områder, hvor frivillige i stigende grad er aktive. I befolkningsundersøgelsen gennemført i regi af Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri) var det i 12 fire pct. af de frivillige, der var aktive inden for dette område (Fridberg og Henriksen, 14:81). Vores tal for 17 viser, at der er sket mere end en fordobling, således at det nu er 1 pct., der er frivillige inden for Folkekirken og andre religiøse samfund. Side 13 af 22

14 Som noget nyt har vi denne gang også undersøgt, hvor mange der er frivillige i mere uformelle sammenhænge (fx uden for foreningsregi). 1 pct. af de frivillige svarer i undersøgelsen, at de lægger deres engagement her. Figur 9. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på forening, offentlig institution, digitalt netværk mv. Procent N=2.53. Besvarelserne summer ikke til 1 pct. da det var muligt at sætte kryds ved flere kategorier. Medlemskab er en interessant indikator på frivilliges tilknytning til den organisation, institution, gruppering mv., hvor de engagerer sig. I vores undersøgelse er 46 pct. af de frivillige betalende medlemmer der, hvor de udfører deres frivillige arbejde, mens 26 pct. er medlemmer uden kontingentbetaling. 3 pct. ved ikke, om de er medlemmer. Den sidste fjerdedel (25 pct.) er ikke medlemmer der, hvor de er frivillige. Blandt de frivillige er det således næsten tre ud af fire (71 pct.), der er medlemmer af den forening, organisering mv., hvor de arbejder frivilligt. Side 14 af 22

15 Figur 1. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på medlemsorientering. Procent Ja, betalende medlem Ja, medlem uden betaling Nej, ikke medlem Ved ikke N = 2.53 Det frivillige arbejdes timer, form og opgaver Frivillige bruger i gennemsnit 15 timer om måneden på deres frivillige engagement. Aldersmæssigt er de -24-årige og de 7+ årige tilsyneladende mest flittige begge grupper bruger tæt på timer om måneden på frivilligt arbejde. Teenagerne er den aldersgruppe, der bruger færrest timer (cirka 8 timer den seneste måned). Antallet af timer, den enkelte bruger på frivilligt arbejde, ser ud til at være faldet en smule over tid, når der sammenlignes med tidligere år. Det viser vores egne undersøgelser, og det viser andre befolkningsundersøgelser (Boje, 17; Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15; Fridberg og Henriksen, 14). Hvor frivillige i gennemsnit brugte 17 timer per måned i 4, lå antallet i 12 på 16 timer (Boje 17:275). Vores tal fra 17 ligger som angivet på et gennemsnit på 15 timer frivilligt arbejde om måneden. Lidt rundhåndet kan vi gange det op til, at alle Danmarks frivillige dagligt bidrager med 91. timers indsats. Side 15 af 22

16 Figur 11. Antal timers frivillighed den seneste måned. Gennemsnit fordelt på alder år -24-år år 3-39-år 4-49-år 5-59-år 6-69-år 7+ år N=2.221 Trods det faktuelle fald i antal timer oplever under hver femte af de frivillige (19 pct.) at have brugt færre timer det seneste år end tidligere. Godt hver fjerde frivillig (27 pct.) vurderer, at de har brugt flere timer, mens knap halvdelen (47 pct.) mener, de har brugt samme antal timer det seneste år som tidligere år. Der er mange nuancer i forståelsen af det frivillige arbejde. En måde at afdække karakteren på, har vi fået gennem spørgsmålet, om hvorvidt deltagernes frivillige arbejde bedst kan beskrives som en kontinuerlig/regelmæssig indsats (fx som ugentlig spejderleder eller besøgsven en gang om måneden) eller som en episodisk indsats (fx som frivillig på en festival eller i forbindelse med en event). Forskellen mellem de to typer af indsatser er ikke stor. Lidt mere end halvdelen (51 pct.) angiver, at deres frivillige arbejde mest har karakter af at være en kontinuerlig indsats. Godt fire ud af ti frivillige (43 pct.) mener, at deres frivillige arbejde bedst kan beskrives som episodisk. Side 16 af 22

17 Figur 12. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på kontinuerlig eller episodisk frivillighed. Procent Kontinuerlig eller regelmæssig indsats Episodisk indsats Andet N=2.53 De mange frivillige timer bliver oftest brugt på praktisk arbejde som køkken- eller caféarbejde, rengøring, vedligeholdelse, kridte baner, kørsel og lignende samt på organisatorisk arbejde som bestyrelses-, råds- eller udvalgsarbejde. Henholdsvis 39 pct. og 32 pct. af de frivillige har angivet disse opgaver som deres primære opgaver. Noget færre har angivet opgaver som træning og undervisning (22 pct.), sekretariats- og administrativt arbejde (19 pct.), koordinering og ledelse af frivillige (15 pct.), fundraising og lignende (15 pct.), omsorgsopgaver som besøgsven, mentor eller vågekone (14 pct.) samt oplysning- og informationsopgaver (11 pct.). Side 17 af 22

18 Figur 13. Personer, der har udført frivilligt arbejde det seneste år fordelt på arbejdsopgaver. Procent N=2.53. Besvarelserne summer ikke til 1 pct. da det var muligt at sætte kryds ved flere kategorier. Side 18 af 22

19 Lidt om de ikke-frivillige Vi ser nu lidt nærmere på de cirka to tredjedele af den voksne danske befolkning, som ikke har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder. Ret præcist drejer det sig om 61 pct. af de årige. Tæt på 37 pct. af danskerne har aldrig udført frivilligt arbejde, mens godt 24 pct. ikke har udført frivilligt arbejde det seneste år. Blandt dem, der aldrig har været frivillige, finder vi oftere mennesker uden for beskæftigelse - 42 pct. af denne gruppe har således aldrig været frivillige. En næsten lige så høj andel finder vi blandt studerende og lærlinge (4 pct.). De beskæftigelsesgrupper, hvori vi finder færrest ikke-frivillige, er alderspensionister (33 pct.) og folk i beskæftigelse (36 pct.). Figur 14. Ikke-frivillige fordelt efter beskæftigelsesgruppe. Procent Ja, men ikke inden for de seneste 12 måneder Nej, aldrig N=3.887 De ikke-frivilliges grunde til ikke at engagere sig i frivilligt arbejde handler især om, at de har for travlt privat (4 pct.) eller på arbejdet (3 pct.). Men en del angiver også, at de ikke er frivillige, fordi der ikke er en sag, de brænder nok for (18 pct.). Seks pct. af de ikke-frivillige angiver, at det er reglerne for at modtage offentlige ydelser, der afholder dem fra at være frivillige. Der er desuden syv pct., der påpeger, at frivillige udfører opgaver, som burde løses af ansatte. Ud over de mere personlige eller holdningsmæssige grunde til ikke at engagere sig frivilligt, angiver hver tiende, at de ikke Side 19 af 22

20 længere har en anledning til være frivillig. Dvs. det er ikke længe aktuelt, fx fordi børnene stopper med en (fritids)aktivitet, som ofte er årsagen til, at forældre engagerer sig frivilligt. Figur 15. Ikke-frivilliges årsager til ikke at udføre frivilligt arbejde. Procent N= NB: Denne tabel præsenterer alle, som ikke har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder, dvs. både tidligere frivillige og aldrig-frivillige. Trods de mange grunde til ikke at udføre frivilligt arbejde, er der en relativt stor andel af de mennesker, som ikke har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder, der gerne vil være frivillige, hvis de bliver opfordret til det. Samlet drejer det sig om 36 procent af de ikke-frivillige. På dette spørgsmål ses imidlertid en tydelig sammenhæng mellem alder og interessen for at være frivillig, hvis man bliver spurgt direkte. Side af 22

21 Lidt under halvdelen (43 pct.) af de unge mellem årige svarer således ja, mens knap hver femte (17 pct.) af de ældre over 7 år svarer ja. Det ser altså ud til, at motivationen for at engagere sig frivilligt falder med alderen, og mest fra 5 års alderen og frem. En tendens vi også har set i tidligere undersøgelser (Fridberg og Henriksen, 14:65). Figur 16. Andel af ikke-frivillige, der har svaret ja på spørgsmålet, om de ville være frivillige, hvis nogen bad om det. Procent år -24 år år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7+ år Alle N = Selvom 61 pct. af danskerne ikke har udført frivilligt arbejde det seneste år, peger undersøgelsen på, at der for foreninger og frivillige initiativer er et rekrutteringspotentiale særligt i den yngre halvdel af befolkningen. Side 21 af 22

22 Litteratur Boje, Thomas P. (17): Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse, Hans Reitzels Forlag. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (11): Den frivillige sociale indsats. Årsrapport 1. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (13): Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport 12. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (15): Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport 14. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Fridberg, Torben og Henriksen, Lars Skov (red.): Udviklingen i frivilligt arbejde København, SFI Det nationale Forskningscenter for Velfærd, 14. Side 22 af 22

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 2016-2018 Tal om kommuner og frivillighed ANALYSE AF KOMMUNERNES ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE PÅ DET FRIVILLIGE VELFÆRDSOMRÅDE En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Tal om

Læs mere

Fakta om frivillighed

Fakta om frivillighed Fakta om frivillighed Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring Helene Jørgensen og Mette Hjære. Vejen d. 15. september 2016 T + 45 66 14 60 61 E info@frivillighed.dk W frivillighed.dk De

Læs mere

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 20. Maj 2014, Byens Rum SFI rapport 14:09 UDVIKLINGEN I FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hjerteforeningen, Nyborg Strand, 9. maj 2015 1 Hvad vil jeg komme ind på

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS Frivilligrapport 2014 DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS FRIVILLIGRAPPORT 2014 Udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde Layout og tryk: Skabertrang Silkeborg Bogtryk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS Frivilligrapport 2012 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS FRIVILLIGRAPPORT 2012 Udgivet af Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 1 Frivillighedsundersøgelserne 2004 og 2012 2004: 3.134 besvarede 16 år og derover

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Tror du, at antallet af ældre mennesker i Tønder Kommune er faldende eller stigende?

Tror du, at antallet af ældre mennesker i Tønder Kommune er faldende eller stigende? Hvad er din alder? 14 eller derunder % 1-2 47% 89 21-2 1% 19-3 1 28 31-3 1% 2 36-4 3% 6 41-4 4% 7 46-7% 13 1 eller derover 14% Hvad er dit køn? Mand 23% 44 Kvinde 77% 14 Tror du, at antallet af ældre mennesker

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere