Europaudvalget 2010 Rådsmøde økofin Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.) Et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) - Politisk enighed KOM(2009) 500, KOM(2009) 499 b) (evt.) Finansielle tjenesteydelser Et europæisk system for finansielt tilsyn (ESFS) - Politisk enighed KOM(2009) 502, KOM(2009) 501, KOM(2009) 503 c) (evt.) Præcisering af beføjelser for EU-tilsynsmyndigheder på det finansielle område (Omnibus-direktiv I) - Politisk enighed KOM(2009) (evt.) Finansielle tjenesteydelser, alternative investeringsenheder (AIFM) - udgået 3. Det belgiske formandskabs arbejdsprogram for ECOFIN i 2. halvår Præsentation KOM-dokument foreligger ikke 4. Opfølgning på møde i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010 a) (FF) Kommissionens meddelelse om styrket økonomisk-politisk samarbejde for stabilitet, vækst og beskæftigelse - redskaber til stærkere økonomisk ledelse i EU - Præsentation KOM(2010) 367/2 b) Andre punkter fra Det Europæiske Råd - Udveksling af synspunkter KOM-dokument foreligger ikke 5. De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) KOM(2010) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud

2 2 a) Vurdering af effektive tiltag foretaget af Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og UK - Rådskonklusioner KOM(2010) 329 b) Beslutninger om eksistensen af uforholdsmæssigt store underskud i samt vedtagelse af henstillinger til Danmark, Finland og Cypern og Bulgarien - Rådsbeslutninger og rådshenstillinger KOM-dokument foreligger ikke Side 3 Side 7 7. (evt.) Vedtagelse af beslutning om optagelse af Estland i eurosamarbejdet den 1. januar 2011 KOM(2010) 239, KOM(2010) EU s budget for 2010 a) Ændringsbudget 5 om UK-rabatten mv. KOM(2010) 320 b) Ændringsbudget 6 om Den Fælles Udenrigstjeneste KOM(2010) (FF) Tidsfristen for høring af de nationale parlamenter vedrørende EU's budget for 2011 KOM-dokument foreligger ikke 10. Finansiel bistand mht. nedlukning af blok 1-4 på Kozloduy kernekraftværket i Bulgarien KOM(2009) 581

3 3 Dagsordenspunkt 6a: Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Vurdering af effektive tiltag foretaget af UK Resumé ECOFIN ventes på det kommende rådsmøde at vurdere, at UK har gennemført effektive tiltag, som udgør passende fremskridt i forhold til henstillingen af 2. december Baggrund EU-landene har i lyset af den økonomiske krise gennemført betydelige finanspolitiske lempelser med henblik på at styrke aktivitet og beskæftigelse. EUlandenes ekspansive økonomiske politik og uroen på de finansielle markeder under krisen samt de store fremadrettede udfordringer knyttet til især aldringen, nødvendiggør gennemførelsen af exitstrategier med fokus på finanspolitisk konsolidering og sikring af holdbarhed inden for rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten. På nuværende tidspunkt har 20 lande modtaget henstillinger eller pålæg (Grækenland) fra Rådet om at bringe deres offentlige underskud under 3 pct. af BNP, og på næste ECOFIN den 13. juli forventes Bulgarien, Danmark, Finland og Cypern ligeledes at modtage rådshenstillinger. På ECOFIN mødet den 2. december 2009 modtog Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og UK henstillinger om at konsolidere de offentlige finanser og bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for givne frister, jf. tabel 1.

4 4 Tabel 1 Rådshenstillinger til medlemslande vedtaget 2. december 2009 Offentlig saldo Henstilling Pct. af BNP Saldo, frist år* Start år - Frist år Årlig konsolidering DEU -3,3-5,0-4,7-3, ,5 AUT -3,4-4,7-4,6-2, ¾ NLD** -5,3-6,3 (-6,6) -5,1 >-3, ¾ ITA -5,3-5,3-5,0-2, ,5 BEL -6,0-5,0-5,0-3, ¾ SVN -5,5-6,1-5,2-1, ¾ SVK -6,8-6,0-5,4 >-3, ,0 CZE -5,9-5,7-5,7 >-3, ,0 PRT** -9,4-8,5 (-7,3) -7,9 (-4,6) -2, ¼ FRA -7,5-8,0-7,4-3, >1,0 ESP** -11,2-9,8 (-9,3) -8,8 (-6,0) -3, >1,5 IRL -14,3-11,7-12,1-2, ,0 UK -11,3-10,2-7,7-2,3 2010/ /15 1¾ Anm.: *)Tal for Holland, Tjekkiet og Slovakiet findes ikke frem til henstillings frist år, men alle landene angiver, at de vil bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for fristen. **) Tallet i parentes angiver estimater fra landenes finansministerier, der er udarbejdet senere end Kommissionens forårsprognose. Kilde: Europa-Kommissionens forårsprognose, maj 2010 samt rådsudtalelser om stabilitets- og konvergensprogrammerne, vedtaget april Indhold Henstillingen af den 2. december 2009 til UK indebærer krav om finanspolitiske stramninger på 1¾ pct. af BNP i gennemsnit per år over konsolideringsperioden fra finansåret 2010/11 til 2014/15. Kommissionen har seks måneder efter henstillingen offentliggjort en meddelelse, der foretager en vurdering af, hvorvidt UK har gennemført effektive tiltag og sikret passende fremskridt i forhold til henstillingen af 2. december UK indgik ikke i meddelelsen fra medio juni hvor de 12 øvrige lande blev vurderet, idet UK havde anmodet Kommissionen om at vente til efter den 22. juni, så vurderingen kunne tage højde for den nye britiske regerings femårige budgetplan. Kommission vurderer, at UK i kraft af sin nye budgetplan har foretaget effektive tiltag. Den britiske regering planlægger at gennemføre finanspolitiske stramninger, som indebærer forbedringer af struktursaldoen på omtrent 1½ pct. af BNP p.a. i gennemsnit over perioden fra 2010/11 til 2014/15, med henblik på at bringe underskuddet ned på 2¼ pct. af BNP i finansåret 2014/15, hvor UK har frist. Den planlagte gennemsnitlige årlige konsolidering er tæt på stramningskravet, og budgetunderskuddet for 2009/10 skønnes nu 1,7 pct.-enheder lavere (11,3 pct. af

5 5 BNP) end i efterårsprognosen (13,0 pct. af BNP), som henstillingen er baseret på, og den planlagte konsolidering vurderes derfor at være konsistent med at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for fristen. Kommissionen vurderer således, at UK har gennemført effektive tiltag, der udgør passende fremskridt i forhold til henstillingen. Desuden vurderer Kommissionen, at forventningerne til den økonomiske vækst nu i højere grad er i overensstemmelse med Kommissionens egne forventninger, og dermed mere realistiske. Kommissionen understreger imidlertid, at der er risici forbundet med de planlagte udgiftsreduktioner, hvor den offentlige sektors udgifter ventes reduceret betydeligt frem mod 2014/15. En stringent implementering af de planlagte udgiftsbegrænsninger vurderes derfor nødvendig for at nå budget målet i 2014/15. Hjemmelsgrundlag Vurdering af iværksættelse af effektive tiltag har hjemmel i Rådets forordning 1467/97, der har hjemmel i Traktatens artikel 126. Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser for Danmark, men efterlevelse af henstillingerne vil forbedre de offentlige finanser i EU-landene. Samfundsøkonomiske konsekvenser Sikring af sunde og holdbare offentlige finanser i EU-landene vil understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark. Høring Sagen har ikke været i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Vurderingen om iværksættelse af effektive tiltag for UK har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg, men sagen om landets henstilling blev forelagt Europaudvalget den 27. november 2009 forud for ECOFIN den 2. december Holdning Dansk holdning Regeringen støtter, at UK har gennemført effektive tiltag, der sikrer passende fremskridt i forhold til Rådets henstillinger af 2. december 2009.

6 Andre landes holdninger Der ventes bred enighed om, at UK har gennemført effektive tiltag i overensstemmelse med Rådets henstillinger af 2. december

7 7 Dagsordenspunkt 6b: for Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud Bulgarien Resumé ECOFIN ventes på det kommende rådsmøde at vedtage en beslutning under Traktatens artikel 126, stk. 6, om eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud i Bulgarien og at vedtage en henstilling til Bulgarien under Traktatens artikel 126, stk. 7, om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud inden for en given frist. Baggrund og indhold Kommissionen har i maj 2010 udarbejdet en rapport om Bulgarien i henhold til Traktatens artikel 126, stk. 3, som specificerer, at Kommissionen skal udarbejde en rapport, hvis et lands faktiske eller forventede offentlige underskud overstiger 3 pct. af BNP. Den Økonomiske og Finansielle Komité (EFC) har efterfølgende drøftet Kommissionens rapporter i henhold til Traktatens artikel 126, stk. 4, der angiver, at EFC skal afgive udtalelser på baggrund af de udarbejdede rapporter. En ny data-indberetning fra de bulgarske myndigheder den 22. juni 2010 peger på, at underskuddet vil udgøre 3,8 pct. af BNP i 2010 og således overskride 3- procentsgrænsen. På den baggrund har Kommissionen den 6. juli 2010 fremsat udkast til dels en rådsbeslutning vedr. eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud (jf. Traktatens artikel 126, stk. 6) og dels en rådshenstilling med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør (jf. Traktatens artikel 126, stk. 7). Henstillinger til de enkelte medlemslande indebærer 1) en frist for at bringe det uforholdsmæssigt store underskud ned under 3 pct. af BNP året efter, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde flerårige frister, 2) en anbefalet årlig forbedring af den strukturelle saldo, som er konsistent med fristen, og som skal udgøre mindst 0,5 pct. af BNP samt 3) en frist på 6 måneder for iværksættelse af effektive tiltag til strukturelle budgetforbedringer. Henstillingerne indeholder endvidere anbefalinger om bl.a. særlige udfordringer for det pågældende land. Kommissionen fastslår i henstillingen til rådshenstilling til Bulgarien, at der ikke er særlige omstændigheder, idet det offentlige underskud ifølge Kommissionens forårsprognose fra maj 2010 og Bulgariens indberetning fra 22. juni 2010 skønnes at komme under 3 pct. af BNP allerede i 2011 og i fravær af nye tiltag. På basis af Kommissionens forslag ventes Rådet at vedtage en henstilling til Bulgarien om at: bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP senest i 2011, gennemføre en finanspolitisk stramning på mindst ¾ pct. af BNP i 2011, gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre, at underskuddet i 2010 ikke forværres udover de forventede 3,8 pct. af BNP,

8 8 mindske risici til konsolideringsprocessen ved at styrke den finanspolitiske styring og gennemsigtighed, herunder at forstærke Finansministeriets udgiftskontrol, styrke de mellemfristede budgetrammers styringsmæssige bindinger samt forbedre overvågningen af budgetgennemførelsen, sikre, at den budgetmæssige konsolidering mod det mellemfristede budgetmål om et strukturelt overskud på 0,5 pct. af BNP fastholdes efter, at det faktiske underskud er bragt ned under 3 pct. af BNP, forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter ved fuld ud at implementere de planlagte strukturreformer indenfor følgende områder; offentlig administration, sundhed, uddannelse og pension. Tabel 1 ECOFIN s ventede henstilling til Bulgarien i forbindelse med proceduren for uforholdsmæssigt store underskud Bulgarien Nominel budgetsaldo 2009 (pct. af BNP) Forventet budgetsaldo 2010 (pct. af BNP) Konsolidering start Frist for korrektion Årlig strukturel stramning (gns., % af BNP) -3,9-3, ¾ Kilde: Udkast til Rådshenstilling vedr. korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud og Kommissionens forårsprognose af maj Henstillingen er afstemt i forhold til henstillingerne til andre EU-lande. EUlandene med henstillinger skal gennemsnitligt stramme finanspolitikken med ca. 1¼ pct. af BNP årligt over 3-4 år, dvs. ca. 4½ pct. af BNP i alt. Hjemmelsgrundlag Iværksættelsen af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud har hjemmel i Traktatens artikel 126, stk. 6. Vedtagelsen af henstillinger om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør inden for en given frist har hjemmel i artikel 126, stk. 7. Nærhedsprincippet Europa-Parlamentets udtalelser Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Statsfinansielle konsekvenser

9 9 Samfundsøkonomiske konsekvenser Sikring af sunde og holdbare offentlige finanser i EU-landene vil understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark. Høring Sagen har ikke været sendt i høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Dansk holdning Danmark støtter beslutningen om eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud i Bulgarien samt udkastet til henstilling til Bulgarien. Regeringen finder det vigtigt, at lande, der har fået eller vil få henstillinger, nu implementerer de nødvendige konsolideringstiltag på linje med stramningskravene i henstillingerne og bringer underskuddene ned under 3 pct. af BNP inden for fristerne, gør fremskridt mod strukturel balance og sikrer en kontrolleret gældsudvikling. En forsinket exit i et større antal lande med behov for snarlig konsolidering kan medføre massive holdbarhedsproblemer og en alvorlig svækkelse af disse landes handlefrihed, som kan udelukke stabilisering under fremtidige lavkonjunkturer og mere permanent svække vækst og beskæftigelse. Derudover er der risiko for, at vedvarende høje underskud øger renteniveauet i EU generelt, hvilket vil svække opsvinget og konsolideringen af de offentlige finanser. Andre landes holdninger Alle EU-lande forventes at støtte en beslutning om eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud i Bulgarien samt et udkast til henstilling til Bulgarien.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere