AN VR ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed."

Transkript

1 1 RESUMÉ: AN VR ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR , klasse 43: Cateringvirksomhed, med henvisning til, at varemærket kan forveksles med indsigers ældre EF-varemærke , ordmærket ORIENT EXPRESS, som blandt andet er velkendt for togtransport og relaterede ydelser. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen med Styrelsens begrundelse. KENDELSE: År 2007, den 24. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over A. MØLLER Danmark v/ Chas. Hude A/S Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. september 2006 vedrørende figurmærke VR ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> efter indsigelse fra Société Nationale des Chemins de Fer Francais Frankrig v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 10. september For og med klageren mødte cand.jur. Birgitte Waagepetersen. For indklagede mødte cand.jur. Inge Lise Persson. Hver part fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

2 2 Ankenævnet udtaler: Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde og da det overfor Ankenævnet fremførte ikke kan føre til noget andet resultat bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 3. juni 2005 indleverede A. Møller v/ Anita Møller, Danmark, en ansøgning om registrering af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK for Klasse 43: Cateringvirksomhed Mærket er i farver. Varemærket blev registreret den 4. juli 2005 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 13. juli I brev af 13. september 2005 fremsatte Budde, Schou & Ostenfeld A/S indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsigelsen blev fremsat på vegne Société Nationale Des Chemins De Fer Francais. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at indehavers varemærke, figurmærket VR ORIENTEXPRESSEN, kan forveksles med indsigers ældre EF-

3 3 varemærke CTM115212, ordmærket ORIENT EXPRESS, blandt andet fordi mærket er velkendt for togtransport og relaterede ydelser. I brev af 15. november 2005 tilbageviste indehaver indsigelsen. Indsiger indsendte den 2. februar 2006 materiale til dokumentation for velkendthed. I brev af 6. april 2006 argumenterede indehaver imod, at mærkerne kan forveksles og indsendte herunder materiale, der skulle dokumentere, at man har en ældre ret end indsiger. Den 15. september 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1,nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." Efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke også udelukket fra registrering, hvis Varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé Vurdering og konklusion Indehavers mærke: VR , figurmærket

4 4 Registreret i klasse 43 for: Cateringvirksomhed. Indsigers mærke, CTM115212, ordmærket ORIENT- EXPRESS Registreret for: Klasse 16: Tryksager, pap og papvarer og billetter, aviser, tidsskrifter, brochurer, bøger og papirhandlervarer, skriveredskaber, adressebøger og dagbøger, planlægningskalendere, fotografier og plakater, spillekort, lykønskningskort, postkort, kort og billeder. Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, PR-virksomhed, marketing, salgsfremmende virksomhed. Klasse 42: Hoteller, hotelledelse, hotelreservation. Spørgsmålet om indehaver tidligere brug. Indehaver har i brev af 6. april 2006 indsendt materiale til dokumentation for, at man har brugt sit mærke forud for sin registrering og har en ældre ret. Indledningsvis fremgår indehavers mærke Orientekspressen ikke af det fremsendte materiale. Der refereres udelukkende til ordet HAWAI WOK. Herudover kan styrelsen i en sag mellem to registrerede mærker ikke tillægge det vægt, at en indehaver af et yngre registreret varemærke ikke over for et ældre registreret varemærke kan påberåbe sig en brug, der ligger forud for registreringen af det ældre varemærke. Dette fremgår af Højesterets dom i sagen UfR om mærket HERCULES. Styrelsen kan derfor ikke lægge vægt på indehavers påstand. Spørgsmålet om velkendthed. Indsiger har gjort gældende, at mærket ORIENT-EXPRESS er et overordentligt velkendt varemærke. Styrelsen har i en parallel sag mellem de samme parter VR konstateret, at mærket er velkendt for Rejser med tog. Imidlertid er det ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at mærket er velkendt for de varer og tjenesteydelser, som den påberåbte varemærkeregistrering omfatter.

5 5 Sammenligning af mærkerne Indehavers varemærke er et figurmærke, der domineres af ordet ORIENTEKSPRES- SEN skrevet i haleflammen fra en stiliseret komet eller stjerne. Herudover består mærket af ordene HAWAII WOK Indsigers varemærke består af ordet ORIENT-EXPRESS. Det er styrelsens opfattelse, at der er en meget stor grad af lighed mellem mærkerne, idet den eneste forskel mellem orddelen i mærkerne er brugen af en bindestreg i indsigers mærke og endelsen -en. Desuden indeholder indehavers varemærke som nævnt ordene HAWAII WOK. I forhold til den tjenesteydelse som indehavers mærke er registreret for, nemlig cateringvirksomhed, er det styrelsens opfattelse, at HAWAII WOK er en meget svag mærkebestanddel. Dette skyldes, at betegnelsen vil kunne angive, at der er tale om catering med Hawaii-inspirerede wok-retter. Mærkerne er ikke registrerede for de samme varer eller tjenesteydelser. Styrelsen har imidlertid ved opslag på søgemaskinen GOOGLE fundet talrige eksempler på, at det inden for hotelbranchen er almindeligt forekommende, at der i forbindelse med hoteldrift også tilbydes catering, d.v.s. mad ud af huset. Blandt eksempler kan nævnes internetadresserne nraabyhotel.dk eller danske-hoteller.dk og gershoejkro.dk Da det som vist er almindeligt, at en hotelvirksomhed også udbyder catering som en supplerende tjenesteydelse, og fordi der er en stor grad af lighed mellem de særprægede og dominerende ordelementer i mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at beskyttelsen for indsigers varemærke må udstrækkes til også at omfatte de tjenesteydelser, som indehavers varemærke omfatter. Indsigelsen tages derfor til følge og indehavers varemærke ophæves i sin helhed. Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Ved brev af 15. november 2006 indbragte Chas. Hude A/S, på vegne af Anita Møller afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at den trufne afgørelse omgøres, således at den nedlagte indsigelse tages til følge. Klager begrundede påstanden som følger: På vegne min klient, Anita Møller, påklager jeg herved i medfør af Varemærkelovens 46 til Ankenævnet den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse af 15. august 2006, hvor indsigelse, nedlagt mod registrering af mærket reg.nr ORIENTEKSPRESSEN HAWAII WOK (logo), blev taget til følge.

6 6 Som bilag 1 vedlægges afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 15. september Ved afgørelsen blev indsigelse nedlagt på vegne af Societe Nationale Des Chemin De Fer Francais, indehaver af CTM-mærket ORIENT EXPRESS, taget til følge, idet mærkerne ORIENTEKSPRESSEN HAWAII WOK (logo) og ORIENT EXPRESS i deres helhed blev anset for forvekslelige. Som bilag 2 vedlægges klagers mærke. Under anken påstås afgørelsen ændret, således at mærket reg.nr. VR ORIENTEKSPRESSEN HAWAII WOK (logo), omfattende catering-virksomhed i klasse 43, ikke i sin helhed kan anses for forveksleligt med mærket CTM ORIENT EXPRESS, omfattende bl.a. hoteller, hotelledelse, hotelreservation i klasse 42 Den 1. december 2006 fremsendte Chas. Hude A/S yderligere kommentarer til klagen og fremførte følgende: Herved henvises til mit brev af 15. november 2006, hvorved jeg på vegne min klient, A. Møller V/Anita Møller indgav klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. september PÅSTAND Varemærket reg.nr ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur) påstås opretholdt, således at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, idet varemærket reg.nr ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur), omfattende cateringvirksomhed i klasse 43, ikke i sin helhed anses for forveksleligt med varemærket CTM-mærket ORIENT EXPRESS, omfattende hoteller, hotelledelse, hotelreservation i klasse 42. Anken indleveres under henvisning til varemærkelovens 15. Jeg henviser til og vedlægger som bilag følgende korrespondance: - Bilag 1: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 13. september 2005 angående indsigelse nedlagt mod registrering af klagers varemærke - Bilag 2: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. september Bilag 3: Kopi af varemærket reg.nr ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur) - Bilag 4: Kopi af varemærket reg.nr. VR ORIENT EXPRESS (FIGUR) - Bilag 5: Kopi af varemærket reg.nr. MP ORIENT EXPRESS (figur) - Bilag 6: Kopi af varemærket reg.nr. MP VDB ORIENT-EXPRESS - Bilag 7: Kopi af varemærket reg.nr. VR VENICE SIMPLON ORI- ENT-EXPRESS (figur) - Bilag 8: Kopi af varemærket reg.nr. VR VENICE SIMPLON- ORIENT-EXPRESS.

7 7 SAGSFREMSTILLING Societe Nationale Des Chemin De Fer Francais, Frankrig, nedlagde indsigelse på basis af CTM-registrering nr ORIENT EXPRESS omfattende bl.a. hoteller, hotelledelse, hotelreservation i klasse 42, mod endelig registrering af varemærket reg.nr ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur), omfattende cateringvirksomhed i klasse 43. Det er under sagens forløb anført, at varemærket ORIENT EXPRESS er velkendt for togtransport og de luksuriøse tjenesteydelser, der tilbydes på toget. Under sagen er det gjort gældende, at varemærkerne ORIENT EXPRESS og ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur) i deres helhed må anses for forvekslelige. Imidlertid fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket er velkendt for rejser med tog, men at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at varemærket er velkendt for de varer og tjenesteydelser, som den påberåbte varevaremærkeregistrering omfatter. Det er styrelsens opfattelse, at der er en meget stor grad af lighed mellem varemærkerne, idet den eneste forskel mellem orddelen i varemærkerne er brugen af en bindestreg i klagers varemærke og endelsen en, således at beskyttelsen for varemærket måtte udstrækkes til også at omfatte cateringvirksomhed, selv om mærkerne ikke er registreret for de samme tjenesteydelser. MÆRKELIGHED Jeg mener ikke, at der er den fornødne mærkelighed til stede mellem varemærkerne ORIENT EXPRESS og idet beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for snævert. Til bestyrkelse af at ordene ORIENT EXPRESS må anses for svagt, henviser jeg til følgende varemærker: - Reg.nr. VR ORIENT EXPRESS (figur), omfattende bl.a. tjenesteydelser i klasse 43 (bilag 4) - Reg.nr. MP ORIENT EXPRESS (figur), omfattende en lang række varer i klasse 03, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34 (bilag 5)

8 8 - Reg.nr. MP VDB ORIENT-EXPRESS i klasse 14, 16, 18 (bilag 6) - Reg.nr. VR VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur) i klasse 39 (bilag 7) - Reg.nr. VR VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS i klasse 39 (bilag 8) Det må herefter lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EX- PRESS må anses for begrænset og snævert. Jeg skal navnlig henvise til reg.nr ORIENT EXPRESS (figur) omfattende tjenesteydelser i klasse 43. Dette mærke sameksisterer med EU ORIENT EXPRESS uden problemer, og dette bestyrker min antagelse af, at ordene ORIENT EXPRESS må anses for overordentlig svage, også for tjenesteydelser i henholdsvis klasse 42 og 43. Visuelt adskiller varemærkerne sig meget fra hinanden, idet klagers varemærke ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK består af tre ord, og selv om ordene HAWAII WOK ikke har meget særpræg, indgår disse ord i mærket ved bedømmelsen af forvekslelighed. Det visuelle billede af mærkerne er vidt forskelligt, idet ordene i klagers mærke er skrevet med sorte bogstaver på rød baggrund afsluttet med en stjerne, og det er figuren i sin helhed, forbrugeren hæfter sig ved, således at der ikke er risiko for forveksling. Endvidere er ordene ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK skrevet på rød baggrund, således at den visuelle lighed mellem varemærkerne i høj grad mindskes, og når det lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for snævert, mener jeg ikke, at der er den fornødne mærkelighed til stede. TJENESTEYDELSESLIGHED Da klagers varemærker omfatter cateringvirksomhed i klasse 43, og varemærket ORIENT EXPRESS omfatter hoteller, hotelledelse, hotelreservation i klasse 42, mener jeg, at der ved vurderingen af tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, nemlig deres art, anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Varemærket ORIENT EXPRESS er registreret for hoteller, hotelledelse, hotelreservation, og det primære formål med disse tjenesteydelser er, at forbrugerne overnatter på hotel, hvorimod formålet med cateringsvirksomhed et at bringe mad ud af huset til forbrugerne. Jeg mener ikke, at der er et konkurrenceforhold mellem disse tjenesteydelser, og arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af disse tjenesteydelser er heller ikke de samme, hvorfor der ikke er den nødvendige lighed mellem disse tjenesteydelser til stede. Selv om ordene ORIENT EXPRESS er accepteret til registrering som et ordmærke, må beskyttelsesomfanget for disse ord anses som meget snævert, når der henses til, at varemærket ORIENT EXPRESS indgår i adskillige registrerede varemærker, omfattende forskellige varer og/eller tjenesteydelser.

9 9 Om der er risiko for forveksling afgøres altid på basis af en helhedsbedømmelse, hvori indgår samtlige momenter, såsom mærkernes særpræg, deres indarbejdelse og køberkredsens beskaffenhed. Selv i tilfælde hvor der foreligger et indarbejdet mærke, skal der være tale om risiko for forveksling mellem mærkerne. Ordene ORIENT EXPRESS har ikke meget særpræg, og mærkerne ORIENT EXPRESS og ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK (figur) anvendes ikke for de samme tjenesteydelser, hvorved der ikke er en risiko for forveksling, og forbrugerne vil ikke tro, at der er en forbindelse mellem disse mærker. Jeg skal i den forbindelse henvise til følgende varemærker, der ikke fandtes forvekslelige: An NEUTRAL # NEUTRALIA U34/1993 OPAL # OPAL Klasse 30 Klasse 32 Ankenævns- og domspraksis anerkender, at identiske varemærker kan sameksistere for forskellige varer. I Vestre Landsret blev der ikke fundet, at der var sammenfald af ligeartethed mellem kaffe i klasse 30 og andre præparater til fremstilling af drikke i klasse 32. Jeg mener, at der er tale om et parallelt tilfælde, hvad angår de nævnte tjenesteydelser, idet hoteldrift og cateringsvirksomhed ligeledes er to vidt forskellige områder, således at varemærkerne ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige. Sammenfattende gøres det gældende, at varemærkerne ikke kan anses for forvekslelige, da - beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for ganske snævert - varemærkerne visuelt er meget forskellige, idet varemærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK består af flere ord i logo-form, og det er figuren, forbrugeren hæfter sig ved. - varemærkerne ikke omfatter ligeartede tjenesteydelser, således at forbrugerne ikke vil kunne tro, at der er en forbindelse mellem disse varemærker. Jeg skal herefter anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgøres, og at klagers varemærke forbliver registreret Den 5. februar 2007 har indklagede Budde, Schou & Ostenfeld A/S, kommenteret klagers bemærkninger og fremkom med følgende: Vi henviser til Ankenævnets skrivelser af 5. december 2006, hvormed fulgte kopi af indlæg af 1. december 2006 fra indehaverne af de bekendtgjorte mærker VR samt VR

10 10 PÅSTAND: Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af henholdsvis 15. september 2006 og 31. august 2006 opretholdes, således at de to nævnte danske varemærker ophæves som helhed. Til imødegåelse af modpartens argumenter anføres følgende argumentation: MÆRKE-LIGHED Det anføres af modparten, at der ikke foreligger mærke-lighed mellem min klients varemærke og de to bekendtgjorte mærker. ORIENT EXPRESS Modparten nævner således, at der findes en række sideløbende varemærkeregistreringer dækkende ordene ORIENT EXPRESS, nemlig Reg. nr. VR ORIENT EXPRESS (figur) Reg. nr. MP ORIENT EXPRESS (figur) Reg. nr VDB ORIENT-EXPRESS Reg. nr. VR VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur) Reg. nr. VR VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS. Det skal dog understreges, at tre af disse varemærker, nemlig VR ORIENT EXPRESS (figur) VR VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS (figur) VR VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS alle står i navnet på det franske selskab SNCF, der ejes af vor klient. Jeg henviser i denne forbindelse til den tidligere indleverede dokumentation vedrørende forholdet mellem de franske statsbaner, SNCF, og min klient, jfr. vort indlæg af 5. december 2005 med bilag til Patent- og Varemærkestyrelsen. For så vidt angår de to resterende varemærker tilhører disse selskaberne NIOE NOSTALGIE INSTANBUL ORIENT EXPRESS og Talisman MSN SA, mod hvilke vor klient løbende rejser indvendinger. Derudover skal det nævnes, at selskabet SNCF efter indsigelse opnåede ophævelse af varemærket ORIENT EXPRESS, jfr. internationalt varemærke , samt varemærket VDB ORIENT EXPRESS, jfr. internationalt varemærke nr , i henholdsvis Grækenland, Rumænien, Spanien, Portugal samt i Frankrig og Tyrkiet, medens retsskridt stadig verserer for så vidt angår NIOE's varemærke i Tyskland. Vi er ved at indhente kopi af de nævnte afgørelser og anmoder høfligst om tilladelse til at eftersende disse.

11 11 Yderligere skal det bemærkes, at de omhandlede varemærker dækker forskellige anvendelsesområder. De to foreliggende bekendtgjorte varemærker ORIENTEXPRESSEN HAWAI WOK og ORIENTEXPRESSEN + figur i navnet A. Møller v/anita Møller dækker begge tjeneste-ydelser i klasse 43, medens de nævnte varemærker i navnene NIOE og VDB udelukkende dækker vareklasser. Dette er ikke uden betydning ved vurderingen af forveksleligheds-spørgsmålet. VOR KLIENTS VAREMÆRKES VELKENDTHED I DANMARK Som tidligere påpeget er min klients varemærke ORIENT EXPRESS anerkendt som velkendt, først og fremmest i forbindelse med togrejser, og nyder på denne baggrund stor goodwill hos forbrugerne, som umiddelbart vil tillægge min klients varemærke en høj velkendthedsgrad og et klart udtryk for kvalitet. Der erindres i denne forbindelse om, at betegnelsen ORIENT EXPRESS er anerkendt af appeldomstolen i Paris den 23. marts 2003 som velkendt ikke blot i forbindelse med jernbane-trafik, men også for varer solgt ombord på toget samt for hotelvirksomhed som sådan. Jeg henviser i denne forbindelse til den med indlæg af 5. december 2005 indleverede dokumentation til Patent- og Varemærkestyrelsen. Disse kendsgerninger bør tages i betragtning ved sammenligningen mellem de respektive mærker, idet det skal erindres, at min klients varemærker med den høje grad af velkendthed baseret på det helt tilbage fra 1883 etablerede varemærke må nyde en bredere beskyttelse end varemærker med mindre karakteristisk særpræg. SAMMENLIGNING AF DE RESPEKTIVE MÆRKER Min klients varemærke ORIENT EXPRESS indgår som helhed i begge de bekendtgjorte mærker og vil umiddelbart være det element, som forbrugerne vil henvise til og også benytte som referenceramme. SAMMENLIGNING AF DE DÆKKEDE TJENESTEYDELSER Slutteligt skal det fastholdes, at der er en klar kollisionsfare mellem hotelvirksomhed som dækket af vor klients ældre varemærke og catering services som dækket af de nu bekendtgjorte mærker. Jeg henviser i denne forbindelse også til den af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte argumentation i afgørelserne af henholdsvis 15. september 2006 og 31. august Der kan ikke være tvivl om, at restaurationsvirksomhed og servering af mad bredt er et naturligt led i hotelvirksomhed, der som allermindste mål altid vil tilbyde i det mindste morgenmad. Ved vurderingen af kollision mellem de respektive tjenesteydelser bør det også indgå, at min klients varemærke bør anses som velkendt og dermed nyde en bredere beskyttelse end et sædvanligt varemærke. Under hensyn til den høje grad af lighed mellem de bekendtgjorte mærker og min klients ældre varemærke vil der reelt være en alvorlig fare for forveksling, hvis mærkerne anvendes i praksis. Brug af de to bekendtgjorte mærker vil udvande og søge at drage unfair fordel af min klients velkendte og velestimerede ældre varemærke.

12 12 Den kendsgerning, at min klients mærke i en lang række lande er anset for notorisk velkendt er i denne forbindelse ikke uden betydning. Jeg henviser i denne forbindelse til vedlagte bilag, der dokumenterer brug af vor klients varemærke i de europæiske lande inden for togdrift, hotelvirksomhed og restauranter samt i forbindelse med mange varer solgt ombord på de respektive tog og i hoteller, via postordre m.v. Såfremt vort indlæg skulle give anledning til yderligere bemærkninger fra modparten, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed og om at få anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger, idet vi på nuværende tidspunkt høfligst anmoder om tilladelse til at eftersende kopier af de tidligere nævnte afgørelser vedrørende afslag af sideløbende ORIENT EXPRESS varemærker inden for Europa I brev af 22. februar 2007 fremsendte indklagede yderligere kommentarer til indlægget af 5. februar Indklagede fremførte: I fortsættelse af vort indlæg af 5. februar 2007 fremsendes vedlagt: 1) Kopi af afgørelse fra den portugisiske appeldomstol dateret 15. juli 1997, hvorved den portugisiske del af internationalt varemærke nr ORIENT EXPRESS dækkende klasserne 9, 39 og 42 i navnet NIOE afslås, tillige med engelsk oversættelse heraf. 2) Kopi af afslag af den rumænske del af internationalt varemærke ORIENT EXPRESS i navnet NIOE for så vidt angår klasserne 39 og 42 som følge af indsigelse indleveret af vor klient i januar 1995 på basis af vor klients internationale varemærke nr , tillige med engelsk oversættelse. 3) Kopi af delvist afslag for så vidt angår Spanien af internationalt varemærke ORIENT EXPRESS i navnet NIOE for så vidt angår klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32 og 34, tillige med engelsk oversættelse. 4) Kopi af positiv afgørelse fra appeldomstolen i Paris dateret 25. februar 2003 med endeligt afslag på den franske del af internationalt varemærke VDB ORIENT EXPRESS, tillige med engelsk oversættelse. 5) Kopi af afgørelse fra det tyrkiske varemærkekontor dateret 8. april 2003 som følge af indsigelse fra vor klient, tillige med engelsk oversættelse Patent- og Varemærkestyrelsen udtalte ved brev af 12. marts 2007 følgende: Varemærket ORIENTEXPRESSEN Hawaii Wok Som svar på Ankenævnets brev af 1. marts 2007 skal styrelsen udtale følgende:

13 13 Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Det skal dog yderligere bemærkes, at der ved styrelsens afgørelse ikke er lagt vægt på, at indsigers mærke kan anses for at være velkendt for rejser med tog. Styrelsen har i stedet tillagt vægt, at tjenesteydelserne hoteller og cateringvirksomhed må anses for at være ligeartede, ligesom mærkernes dominerende og særprægede elementer må anses for næsten at være identiske. Efter en samlet vurdering af ligheden mellem tjenesteydelserne og ligheden mellem mærkerne har styrelsen således fundet, at mærkerne må anses for at være forvekslelige. Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af den 31. august 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Klager kommenterede styrelsens udtalelse i brev af 12. april 2007: Herved henvises til Ankenævnets brev af 12. marts 2007 vedlagt et høringssvar dateret den 12. marts 2007 fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Styrelsen fastholder sin afgørelse af den 15. september 2006, hvorved mærket reg.nr. VR ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK + figur omfattende cateringvirksomhed i klasse 43 i sin helhed anses for forveksleligt med CTM-mærket reg.nr ORIENT EXPRESS, bl.a. omfattende hoteller, hotelledelse, hotelreservation i klasse 42. Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at tjenesteydelserne hoteller og cateringvirksomhed må anses for at være ligeartede, ligesom mærkernes dominerende og særprægede elementer må anses for næsten at være identiske. Efter en samlet vurdering af ligheden mellem tjenesteydelserne og ligheden mellem mærkerne har styrelsen fundet, at mærkerne må anses for forvekslelige. Jeg skal fastholde mine synspunkter indleveret i min anke af 1. december 2006, hvor jeg har anført, at jeg ikke mener, at mærkerne ORIENT EXPRESS, og ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK + figur kan anses for forvekslelige. Ved afgørelsen må det lægges til grund, at beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for begrænset og snævert, og når der henses til, at mærkerne ikke omfatter de identiske tjenesteydelser, mener jeg ikke, at mærkerne i henhold til praksis kan anses for forvekslelige. Varemærket ORIENT EXPRESS er registreret for hoteller, hotelledelse, hotelreservation, men er ikke registreret for cateringvirksomhed. De tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket ORIENT EXPRESS, er tjenesteydelser, hvor forbrugerne overnatter på et hotel og kan spise på et hotel, men hoteller udbyder ikke catering-

14 14 virksomhed. EU-varemærkeregistreringen ORIENT EXPRESS er underlagt er reglerne om brugspligt, og det ses ikke af det fremsendte materiale, at mærket ORIENT EXPRESS anvendes for cateringvirksomhed. Mærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK + figur omfatter meget specifikke tjenesteydelser, nemlig cateringvirksomhed, hvor forbrugerne bestiller maden, der bliver bragt ud af huset til forbrugerne, således at mærkerne ikke anvendes for de samme tjenesteydelser. Konkurrenceforholdet mellem disse tjenesteydelser og arten, anvendelsesformålet og benyttelsen af disse tjenesteydelser er ikke de samme, hvorfor der ikke er den nødvendige lighed mellem disse tjenesteydelser til stede. Endvidere foretages forvekslingsbedømmelsen ud fra almindelige kriterier, idet der ikke ved bedømmelsen er lagt vægt på, at mærket ORIENT EXPRESS er velkendt for andre tjenesteydelser, heller ikke rejser med tog. Forvekslingsbedømmelsen er foretaget ud fra almindelige forvekslingskriterier, og da denne afgøres på basis af en helhedsbedømmelse, hvori samtlige momenter indgår, såsom mærkernes særpræg, køberkredsens beskaffenhed og varesammenfald, mener jeg ikke, at mærkerne i henhold til praksis kan anses for forvekslelige. Beskyttelsesomfanget for mærket ORIENT EXPRESS må anses for yderst snævert, idet adskillige mærker sameksisterer, indeholdende ordet ORIENT EXPRESS. Endvidere skal jeg henvise til en tidligere indsigelsessag, hvor styrelsen anførte, at mærkeelementet ORIENT EXPRESS er efter styrelsens opfattelse beskrivende for et eksprestog med retning mod Orienten og besidder derfor ikke et sådant særpræg, at der kan gives eneret til dette. ORIENT EXPRESS har ikke særpræg for tjenesteydelser i klasse 39, og da der sameksisterer andre mærker indeholdende ordet ORIENT EXPRESS for tjenesteydelser i klasse 43 (gammel klasse 42), mener jeg at der kun kan gives beskyttelse for ordet ORIENT EXPRESS for identiske tjenesteydelser. Mærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK er synsmæssigt vidt forskelligt fra mærket ORIENT EXPRESS, idet dette mærke er i farver, og ORIENTEXPRESSEN er skrevet med specielle typer, hvor begyndelsen af bogstaverne er større, hvorefter de bliver mindre og mindre, og endvidere består af ordene HAWAII WOK, hvorfor dette mærke således klart adskiller sig fra mærket ORIENT EXPRESS. Sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne ud fra almindelige kriterier ikke i deres helhed kan anses for forvekslelige, da beskyttelsesomfanget for ordene ORIENT EXPRESS må anses for ganske snævert, da varemærkerne visuelt er meget forskellige, samt at mærkerne ikke omfatter de identiske tjenesteydelser. Jeg skal anmode om, at mærket reg.nr. VR ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK + figur forbliver registreret, og at anken tages til følge

15 15 I brev af 12. april 2007 kommenterede indklagede styrelsens udtalelse med følgende: Vi henviser til Ankenævnets skrivelser af 12. marts På baggrund af de tidligere i sagen anførte argumenter henstilles det, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser af 31. august og 15. september 2006 opretholdes, således at de bekendtgjorte mærker VR samt VR ophæves som helhed, jfr. Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 12. marts 2007 Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker 24. september 2007

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 545 Klager: Home A/S Frichsparken Søren Frichsvej 36 F 8230 Åbyhøj v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: Jacob Søndergaard Christensen/Homeco Real Estate Services Ltd. Vindelevgaard 11 7830 Vinderup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 777 Klager: Hans Henrik Christiansen Høstvej 25 2920 Charlottenlund v/ advokat Martin Hector Indklagede: Bonnier Publications Strandboulevarden 130 2100 København Ø v/ advokat Nicolai Lindgreen

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten . Patent-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer:

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Bevis for registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere