Flere unge i erhvervsuddannelse udkast til rammepapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere unge i erhvervsuddannelse udkast til rammepapir"

Transkript

1 Til kommunerne i KKR Hovedstaden Flere unge i erhvervsuddannelse uast til rammepapir Baggrund og formål I de kommende år står kommunerne i hovedstaden over for en stor fælles udfordring. Antallet af faglærte er faldende, og efterspørgslen efter højt kvalificeret faglært arbejdskraft vil ifølge fremskrivninger stige markant. Det er ikke en udfordring, der er kommet fra den ene dag til den anden, men konsekvensen af en længere periode med stigende søgning til de gymnasiale uddannelser og faldende tilgang til erhvervsuddannelserne. Side 1 af 9 Reformen af erhvervsuddannelserne og en lang række tiltag på lokalt og nationalt niveau har over de seneste år forsøgt at vende søgningen til erhvervsuddannelserne og gøre det mere attraktivt at vælge en faglært start på arbejdslivet. Der er dog endnu ikke synlige tegn på en markant ændring. Der er aktuelt mange interessenter, der arbejder for at understøtte, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. For at sikre koordinering i indsatserne er der i arbejdet med rammepapiret lagt vægt på at understøtte sammenhæng mellem tiltag i KL og erhvervsskolernes aktuelle indsatser. Ligeledes skal Region Hovedstadens initiativer under den regionale vækst og udviklingsstrategi indtænkes. Særligt Rundbordsaftalen, der deler den samme målsætning med rammepapiret om, at 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal der ske en koordinering i forhold til. Erhvervsuddannelsessystemet rummer over 100 forskelige uddannelser fordelt på fire indgange. Det kan være et komplekst område for de unge, der skal vælge uddannelse, og de voksne der skal støtte dem i uddannelsesvalget. Regeringen har formuleret en målsætning om, at andelen af elever der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i I 2013 valgte 19 pct. af grundskolens afgangselever en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse (UVM), mens blot 14 pct. af eleverne i hovedstadsregionen valgte en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i For at nå denne målsætning, skal alle interessenter gøre en ekstraordinær indsats, det gælder kommunalbestyrelserne, folkeskolerne, UU-centrene, erhvervsskolerne, erhvervslivet og erhvervsforeninger.

2 Dette rammepapir fokuserer primært på gruppen af unge i folkeskoleregi der står over for at skulle vælge en ungdomsuddannelse. Fra KKRs side er der dog opmærksomhed på, at der desuden er en gruppe af ældre unge, som også vil være relevante at medtænke i en kommunal ambition på området. Det drejer sig eksempelvis om den gruppe af unge, som ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet og som derfor er i fare for at ende på passiv forsørgelse. Hvordan når vi det nationale mål? Der er som tidligere nævnt mange forskellige interessenter, der arbejder for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. KKR ønsker med dette rammepapir at opfordre interessenterne til at handle på den fælles udfordring med nedenstående indsatser: Side 2 af 9 Kommunerne KKR Hovedstaden anbefaler, at de enkelte kommuner tager stilling til hvordan og i hvilken grad, de vil bidrage til at opfylde de nationale mål, fx ved at formulere lokale mål for andelen af unge, der skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Kommunerne skal bidrage til, at området får den opmærksomhed, der skal til for at skabe den nødvendige søgning til erhvervsuddannelserne. Det anbefales derfor, at alle kommuner i hovedstadsregionen inden udgangen af 2017 beslutter et mål for, hvor stor en andel af kommunens unge, der skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse. Dette mål beskriver ambitionsniveauet og indikerer, hvilke understøttende initiativer kommunerne skal sætte i gang. Det anbefales, at det vedtagne mål og den årlige overgangsprocent til erhvervsuddannelser offentliggøres i skolernes kvalitetsrapport. Det er vigtigt at understrege, at der I de enkelte kommuner er store forskelle på interessen og traditionerne for at vælge en erhvervsuddannelse. Desuden spiller afstanden fra hjemmet til erhvervsskolen også en rolle. Nogle kommuner ligger i områder med mange uddannelsesinstitutioner, mens andre er afhængige af gode offentlige transportforhold. I nogle dele af hovedstadsområdet er det nemt at få en praktikplads, mens det i andre områder er vanskeligt. Det er derfor ikke ambitionen, at målet skal være det samme for hver kommune men derimod, at der fastsættes mål, som afspejler traditioner, rammer og muligheder i den enkelte kommune. Det anbefales, at den enkelte kommune årligt drøfter målopfyldelsen i forhold til den lokale målsætning. Folkeskolerne KKR Hovedstaden anbefaler, at alle kommuner arbejder for at implementere en systematisk indsats i folkeskoleregi i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

3 Med udgangspunkt i et materiale fra erhvervsskolerne opfordres kommunerne til at arbejde for at sikre, at folkeskolens lærere i udskolingen er opdateret omkring reformer og uddannelsesveje, så de har det nødvendige kendskab til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse kan kommuner og erhvervsskoler med fordel indgå samarbejdsaftaler for at skabe et tættere samarbejde og sikre større viden om erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Med folkeskolereformen er skolerne i højere grad forpligtet til at orientere sig mod det omgivende samfund. Alle kommuner skal derfor have fokus på, hvordan det lokale erhvervsliv kan spille en mere aktiv rolle i grundskolen. Det anbefales derfor, at alle kommuner udnytter de muligheder der er for at indgå partnerskaber med det lokale erhvervsliv via den åbne skole, i vejledningsaktivitet og ved erhvervspraktik for kl elever Kommunerne har gode muligheder for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne i samarbejdet med det lokale erhvervsliv og gennem aktivering af de lokale politiske kræfter, bl.a. i forbindelse med Trepartsaftalen hvor der opfordres til at indlede et forpligtende samarbejde med erhvervsskolerne. Der er allerede nu mange gode indsatser i de enkelte kommuner, og der findes gode lokale eksempler på samarbejde på tværs af skoler, kommuner og erhvervsliv, der arbejder for denne dagsorden. Folkeskolen har desuden et øget incitament for at inddrage erhvervsskolerne i undervisningen i forbindelse med vejledningsområdets øgede fokus på ikke uddannelsesparate elever eksempelvis via åben skole og valgfag. Side 3 af 9 UU-centrene På baggrund af den nye rollefordeling mellem uu-vejledere og udskolingslærere opfordrer KKR hovedstaden kommunerne til at prioritere det timeløse fag uddannelse og job, der skal medvirke til at ruste eleverne i folkeskolen til et kvalificeret uddannelsesvalg. UU-centrene spiller en central rolle i forhold til at samle data om de unges valg og gennemførelse af uddannelser og stille disse data til rådighed for den kommunale administration og det politiske niveau. Med vejledningsreformen har uu-vejlederne fået en ny rolle. Deres rolle i forhold til alle elever er reduceret, så de særligt kan have fokus på de 20 procent (måltal fra regeringen), der vurderes at have et særligt vejledningsbehov herunder de unge som vurderes ikkeuddannelsesparate. UU-vejledernes rolle i forhold til kollektiv vejledning: Bidrage med information om uddannelsesparathedsvurderinger på forældremøder i 7. og 8. klasse At vejlede uddannelsesparate elever og deres forældre om ansvaret for selv at lave uddannelsesplaner og tilmelde sig på optagelse. inden 1. marts At vejlede om mulighed for at deltage i div. virksomhedsbesøg

4 At vejlede om obligatoriske brobygningsforløb UU-vejledernes rolle i forhold til individuel vejledning: Deltagelse og vejledning i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering At vejlede ikke uddannelsesparate elever Erhvervsskolerne KKR Hovedstaden opfordrer erhvervsskolerne til at formidle viden om erhvervsuddannelsesområdet, der gør det mere gennemskueligt, og som giver et overblik over erhvervsuddannelser, i forhold til hvor det er henholdsvis let og svært at skaffe en praktikplads. Kommunerne kan efterfølgende anvende denne viden i forbindelse med orientering og vejledning. Side 4 af 9 Erhvervsskolerne i Region Hovedstaden indgår sammen med regionen, UU13, samt en lang række kommuner i et omfattende projekt Copenhagen Skills, der nu på andet år skal sikre målrettet og enkel formidling om erhvervsuddannelserne til unge, forældre, lærere og vejledere og dermed styrke overgangen til erhvervsuddannelserne. Projektet udvides og udvikles løbende, da det er intentionen at samle flest mulige af initiativerne der er målrettet øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Copenhagen Skills står derfor som en samlende og ligeværdig samarbejdsmodel for disse initiativer. Erhvervsuddannelserne arbejder i forbindelse med den seneste reform med 4 overordnede mål: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes. Med reformen af erhvervsuddannelserne er det samtidig understreget, at det er ambitionen, at få flere af de unge som i dag vælger gymnasiet til at vælge en erhvervsuddannelse herunder en EUX. Det betyder at erhvervsskolerne har et øget incitament for at komme tættere på eleverne i folkeskolen og få mulighed for at påvirke deres valg, så flere unge for øjnene op for de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne. I den forbindelse har erhvervsskolerne også en opgave i forhold til at styrke det generelle karrierelæringsperspektiv i de fælles aktiviteter med grundskolen. Målet med at deltage i en aktivitet på en erhvervsuddannelse bør ikke udelukkende handler om, hvorvidt eleven vil vælge uddannelsen eller ej. Aktiviteterne skal i lige så høj grad sikre, at eleven går derfra og kan sæt-

5 te aktiviteten/besøget ind i en større sammenhæng om livsvalg. Det stiller krav til erhvervsskolerne om høj kvalitet i brobygnings- og introforløb. Erhvervsskolerne er optaget af, hvordan man kan skabe effektive og økonomisk rentable fælles initiativer, der går på tværs af erhvervsskoler og kommuner, som kan understøtte, at alle unge får en god og opdateret præsentation af erhvervsuddannelserne og de fremtidsmuligheder en erhvervsuddannelse giver. Da vejledningsopgaven omkring de 80 procent unge, der vurderes uddannelsesparate, nu i langt højere grad ligger hos folkeskolelærerne, er der fra erhvervsskolernes side et ønske om at sikre, at de lærere, der skal forberede eleverne til deres uddannelsesvalg er opdaterede i forhold til den seneste viden om erhvervsuddannelserne. Region Hovedstaden KKR Hovedstaden anbefaler, at Region Hovedstaden tager ansvar for, en effektiv videndeling om succesfulde indsatser i forhold til at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så der bliver arbejdet videre med de gode erfaringer, der er gjort på området. Side 5 af 9 I 2016 har Region Hovedstaden sammen med centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet afholdt rundbordssamtaler for at finde fælles løsninger der sikrer, at vi i fremtiden får flere og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen. Der er i den forbindelse udarbejdet en rundbordsaftale, der har til hensigt at understøtte, at parterne arbejder i samme retning og udvikler tværgående og koordinerede indsatser som eksempelvis Copenhagen Skills. Det er i forlængelse heraf aftalt, at KKR Hovedstaden drøfter mulighederne for konkret udmøntning af rundbordsaftalen. Videre proces og opfølgning Efter goendelse i KKR lægges der op til, at de enkelte kommuner drøfter og implementerer anbefalingerne i rammepapiret ud fra de lokale forhold. Der er i den forbindelse vedlagt et inspirationskatalog med eksempler på indsatser, som kommunerne kan arbejde videre med. Kommunerne opfordres samtidig til at være opmærksomme på de muligheder, der er i forhold til at søge midler til konkrete projekter på området via Vækstforum Hovedstaden. Opfølgende handlinger: KKR tager en opfølgende temadrøftelse på området i 2018, hvor der følges op på rammepapirets anbefalinger KKR vil løbende følge udfordringen omkring kvalificeret faglært arbejdskraft og søgningen til erhvervsuddannelserne

6 Inspirationskatalog Herunder følger nogle eksempler, der kan bruges til inspiration i forbindelse med kommunernes arbejde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Copenhagen Skills I hovedstadsregionen har erhvervsskolerne de seneste år udviklet projektet Copenhagen Skills i samarbejde med Region Hovedstaden og UU13. Copenhagen Skills er udviklet på baggrund af de gode erfaringer med tidligere (DM Skills 2015 m.fl.). Målet med projektet er at skabe en fælles og overskuelig ramme for erhvervsskolernes udbud til grundskolerne, kendetegnet ved kvalitet og indblik i alle de muligheder en erhvervsuddannelse rummer. Projektet skal understøtte den politiske målsætning om, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Gennem Copenhagen Skills ønsker Erhvervsskolerne at tale med én stemme og sikre overblik og en rød tråd i alle erhvervsskole tilbud til grundskoleelever fra 7. til og med 10.klasse. Side 6 af 9 For at sikre viden på tværs af sektoren består Copenhagen Skills af: 10 af de 11 erhvervsskoler i Region Hovedstaden UU 13 Region Hovedstaden Copenhagen Skills har en styregruppe samt en projektgruppe, hvor alle interessenter er repræsenteret. KKR er også repræsenteret i styregruppen. Derudover deltager hovedparten af erhvervsskoler og UU centre i en årligt tilbagevendende Messe i Bella centeret, hvor der sidste år deltog grundskoleelever, lærere og forældre. Young Skills Albertslund, Gladsaxe, Herlev, Ishøj og Vallensbæk kommuner har sammen med Region Hovedstaden gennemført et treårigt projekt Young Skills, - klædt på til erhvervsuddannelse, hvor de har afprøvet forskellige metoder til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Efter de tre år havde de involverede kommuner vækst i forhold til overgang til erhvervsuddannelser, mens kommunerne i resten af landet oplevede et fald. De afprøvede aktiviteter var: a) Opbygning af netværk mellem grundskolernes udskolingslærere, erhvervsskolernes lærere og vejlederne fra UU-centrene. Netværkene blev dannet, udbygge og vedligeholdt gennem årlige fælles konferencer. Formålet med netværkene er, at sikre kendskab til hinandens verdener. b) Rollemodelkorps bestående af unge fra erhvervsskolerne, der kan optræde på forældremøder og/eller i tematimer i udskolingen. For-

7 målet med rollemodelkorpset er, at skabe mulighed for en ung til ung information om erhvervsuddannelserne. c) Afholdelse af grundskolens forældremøder i erhvervsskolens lokaler kombineret med en orientering om erhvervsuddannelserne. Formålet med at afholde forældremøder i erhvervsskolernes lokaler er, at invitere forældrene indenfor og give dem er førstehånds kendskab til skolernes rammer, uddannelsernes indhold og livslønnen for en faglært håndværker. d) Tæt samarbejde mellem lokale firmaer og enkelte skoler/klasser. Formålet med samarbejdet er, at give børn, unge og grundskolernes medarbejdere et større kendskab til hvilke jobmuligheder, der ligger efter en afsluttet erhvervsuddannelse. Side 7 af 9 Udsyn i udskolingen I projektet Udsyn i folkeskolen har KL, Danmarks Lærerforening, Aarhus Universitet og University College (VIA) samarbejdet med 17 folkeskoler på tværs af landet om uddannelsesvalg og introduktion til ungdomsuddannelserne på en ny måde. Projektet handler om at betragte elevernes valg af ungdomsuddannelse som et læringsanliggende og ved deltagelse i forskellige læringsaktiviteter, har eleverne fået mulighed for at opdage, sanse, høre, opleve og mærke sig selv i forskellige situationer i og omkring ungdomsuddannelserne og arbejdslivet. På baggrund af projektets erfaringer bliver det anbefalet, at forvaltningerne fokuserer på karrierelæring frem for karrierevalg og afsætter ressourcer til opkvalificering af lærere, så det at vælge uddannelse bliver en læringsproces med sammenhæng til de øvrige aktiviteter i folkeskolen. En af de centrale pointer er, at hvis der anvendes et nyt blik på de eksisterende uddannelsesforberedende aktiviteter, kan aktiviteterne forbedres, så de giver bedre mening for eleverne, og dermed bedre forudsætninger for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet et materiale med anbefalinger til implementering de enkelte kommuner. Flere praktikpladser i kommunerne Med den seneste 3 partsaftale er der skabt et øget incitament for de enkelte kommuner til at oprette flere praktikpladser. Kommunernes primære arbejdskraftbehov fra erhvervsuddannelserne er elever fra det merkantile område, det tekniske område samt social og sundhedsområdet, hvoraf kommunernes ansættelsesforpligtigelse på det sidstnævnte område er fastsat af en central dimensionering. KL har opfordret til, at kommunerne som arbejdsgivere på hvert enkelt område kigger nøje på, hvor der er mulighed for at oprette flere praktikpladser. Samtidig forpligtes skolerne via 3 partsaftalen til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler, på samme måde som de er forpligtet til at samarbejde med de lokale kultur og fritidstilbud. Det er derfor oplagt, at kommunerne har fokus på sig selv som arbejdsgiver og afsøger, mulighederne for at oprette flere praktikpladser. Iden

8 forbindelse kan det overvejes om det er hensigtsmæssigt at indgå lokale 3 partsaftaler. Fra partnerskaber til flere praktikpladser For at styrke interessen for erhvervsuddannelserne blandt unge, deres forældre og grundskolelærere samt at sikre praktikpladser og beskæftigelse til de unge og ledige har en række kommuner indgået partnerskabsaftaler med erhvervsskolerne, UU, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Rationalet for partnerskaberne er, at dialog, videndeling og fælles forståelse er befordrende for et godt samarbejde og derfor muliggør et fælles forum dette. Partnerskabet sikrer koordinering af den tværgående indsats og styrker samarbejdet på området f.eks. i forhold til initiativer som understøtter reformer på folkeskole-, erhvervsuddannelses-, og beskæftigelsesområdet. Herlev Kommune har bl.a. opnået positive resultater med strategien med et højt antal af indgåede praktikpladsaftaler i kommunen. Det bør overvejes, om partnerskabsmodellen kan udvides til at omfatte samtlige kommuner i hovedstadsregionen med det formål, at skabe flere praktikpladser og en bedre overgang til erhvervsuddannelserne. Side 8 af 9 Fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne Inden for den nuværende ramme af 10.klasses udbud kan de kommunale 10.klasser udbyde op til 6 ugers brobygning (jf. 10. klasse BEK 19). Desuden er kommunerne forpligtet til at udbyde EUD 10 i samarbejde med erhvervsskolerne. Muligheden for de 6 ugers brobygning benyttes dog ikke optimalt ifølge en EVA-rapport fra 2016, til trods for at der kan hæves taxameter i de uger brobygningen foregår. Øget brobygning til erhvervsuddannelser i de kommunale 10. klasser kunne derfor være et indsatsområde i den kommende rammeaftale. Overgangstal fra 10. klasser i 2016 på f.eks. Talent 10 i Ballerup Kommune der har udliciteret deres 10. klasser til den lokale erhvervsskole, viser fine tendenser med overgangstal på over 30 % til EUD. I forlængelse heraf kan man overveje at placere de kommunale 10.klasses udbud på erhvervsskolerne i en tilsvarende model. Modellen kræver dog en vis volumen af elever og evt. en fælles ramme for at være bæredygtig. I forlængelse af KKR rammeaftalen kan flere kommuner derfor overveje et samarbejde i forhold til et samlet udbud af 10.klasse på erhvervsskolerne. Hvad kan UU-centrene levere? Nogle kommuner har lavet tilkøbsaftaler med UU-centrene. Disse tilkøb kan handle om følgende: 1) At uu-vejleder og lærer i fællesskab forbereder og gennemfører undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job 2) At uu-vejlederen deltager i skole/hjemsamtaler om uddannelsesparathedsvurderinger

9 3) At UU varetager et særligt brobygningsforløb til elever i specialklasser/gruppeordninger 4) Øget opsøgende virksomhed i forhold til vejledning af årige 5) Udvidet vejledning til unge op til 30 år 6) Vejledning af unge i jobcenteret Side 9 af 9

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1 Godkendelse af referat...2 1.1 Godkendelse af referat...2 2 Siden sidst...2 2.1 Siden sidst...2 3 Regionalpolitiske sager...2 3.1 Regional

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål Rambøll, sept. 2016 Rapportpræsentation v. læringskonsulent Eva Grützmeier Rambøll-rapportens formål og opdrag En kortlægning af viden om redskaber til

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere