TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk"

Transkript

1 Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem TransSoft og kunder til gensidig gavn for begge parter. TransSoft og kunden forpligter sig til i fællesskab til stadighed at forsøge at optimere priser og processer til fælles gavn for begge parter. Aftalegrundlag: Anvendelse Enhver ydelse fra TransSoft sker på grundlag af nærværende hosting betingelser. Ændringer hertil er kun gyldige i det omfang, som de af TransSoft skriftligt er meddelt kunden. Se nedenfor under Gyldighed I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse hosting betingelser, eventuelle bilag og ordrebekræftelser finder disse anvendelse i følgende prioriterede rækkefølge: Ordrebekræftelse fra TransSoft Hosting betingelser fra TransSoft Bilag Gyldighed Hosting betingelserne træder i kraft fra datoen for aftalens indgåelse, og fortsætter indtil denne opsiges. Alle produkter og services oprettes af TransSoft umiddelbart efter aftalens indgåelse. Alle bestilte hostede løsninger forud faktureres månedsvis, med mindre andet er angivet. Hosting betingelserne / aftalen løber i 12 hele måneder fra datoen for aftalens indgåelse. Hvert år kan hosting betingelserne / aftalen forlænges til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke. 30 dage før endt periode fremsendes anmodning til kunder per om forlængelse af de efterfølgende 12 måneder i form af ny faktura. Hvis perioden ikke forlænges, suspenderes hosting betingelserne / aftalen efter udløb af den oprindeligt aftalte periode. Et abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt beløb modregnes ny kostpris. Der tilbagebetales ikke differencer til billigere abonnementer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode. Ændring af et abonnement til et andet abonnement kan kun ske efter skriftligt samtykke fra TransSoft og være gældende fra næstkommende måned. 15 dage efter periodens oprindelige udløb nedlægges adgang til hostingen. Herefter betragtes hosting aftalen som værende opsagt. TransSoft kan ændre sine hosting betingelser med et varsel på 30 dage. Ændringer kan meddeles per til den med kunden aftalte adresse. Rettigheder til programmel Enhver brug af programmel sker i henhold til rettighedshavernes licensbetingelser, som kunden er forpligtiget til at sætte sig ind i. Aftaleophør/Opsigelse/Ophævelse Opsigelse af aftaler udover ændringer i nærværende hosting betingelser, jfr. ovenfor under Gyldighed skal ske skriftlig med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Ingen af parterne kan dog opsige en aftale, så længe en ydelse (hardware og software) ikke er fuldt leveret. Ved væsentlig misligholdelse kan en aftale ophæves med øjeblikkelig virkning af den ikke misligholdende part. Ophævelse kan i så fald ske uden kompensation til den misligholdende part. Indgivelse af konkursbegæring eller anmodning om rekonstruktion for en kunde medfører, at TransSoft er berettiget til at betragte de nævnte forhold som en væsentlig misligholdelse. TransSoft har ved væsentlig misligholdelse ret til erstatning efter dansk ret. Ordrebekræftelse Senest 3 hverdage efter modtagelse af en ordre skal TransSoft fremsende en skriftlig ordrebekræftelse til kunden. Ordrebekræftelsen kan indeholde særskilte vilkår udover nærværende hosting betingelser. Om det indbyrdes forhold mellem disse dokumenter henvises ovenfor til punktet Anvendelse. Rettigheder til data Kunden bevarer samtlige rettigheder til egne data. Dersom kunden ønsker TransSofts bistand til udlæsning af data, kan dette ske som ekstra ydelse i henhold til TransSofts generelle priser og betingelser.

2 Ydelser: Side 2 af 5 Overflytning af kundens data til TransSofts hosting miljø TransSoft bistår kunden med overflytning af kundens data til TransSofts hosting miljø. Kunden er forpligtet til inden overflytning påbegyndes, at tage fyldestgørende backup af samtlige data. Dersom kunden ønsker TransSofts bistand hos kunden, vil dette ske som ekstraydelse i henhold til TransSofts almindelige priser og betingelser. TransSoft giver kunden online instruktion i anvendelse af TransSofts hosting miljø. Service level TransSoft stiller serverkapacitet og internetkapacitet til rådighed, som TransSoft vurderer, er nødvendigt, for at kunden opnår rimelige svartider. TransSoft bestræber sig på, at kundens svartider er rimelige, men TransSoft yder ingen garanti herfor. TransSoft kan aldrig gøres ansvarlig for manglende forbindelse til TransSoft hosting miljø eller dårlige svartider. TransSoft har intet ansvar for problemer, der ikke skyldes forhold hos TransSoft, f.eks. fejl eller manglende kapacitet i datalinjer. TransSoft vil i sådanne tilfælde, så vidt mulig, være behjælpelig med afvikling af uopsættelige kørsler lokalt, dersom kunden måtte ønske det. Sådanne ydelser vil blive leveret på TransSofts almindelige priser og betingelser. Support Henvendelser besvares via vor telefon og/eller adresser. Har kunden brug for teknisk assistance, kan denne rekvireres via kontakt til TransSoft. TransSoft yder support på samtlige IT-services. Henføres fejl til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder TransSoft sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support. Anvender kunden TransSofts akut hjælp faktureres kunden den til enhver tid gældende forhøjede timepris for support for akut hjælp i og udenfor TransSofts normale åbningstider. Akut hjælp via vagttelefon betragtes som forhøjet timepris for support udenfor TransSofts normale åbningstider. Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne, pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også TransSofts tidsforbrug til den enhver tid gældende timepris for support hos TransSoft. Backup TransSoft udfører data backup en gang i døgnet, til brug for TransSoft, i tilfælde af systemer svigter. Følgende gælder hosted mail: Der tages daglig backup af hele kundens hosted mail løsning, i tilfælde af systemer svigter. TransSoft kan ikke garantere, at vi kan genskabe individuelle mails, i tilfælde af kunden sletter disse. Kunden henvises til slettet post funktionen i Outlook. Genskabelse af data udføres til TransSofts pt. gældende priser og betingelser. Selvom der gøres alt for at sikre data, påtager TransSoft sig intet ansvar for tab eller korrupte data. TransSoft kan aldrig gøres erstatningsansvarlig for kundens direkte som indirekte tab. TransSoft forpligtigelse i forbindelse med nedbrud, er at reetablere de indlagte data ud fra den seneste backup. Kunden henvises derfor som en ekstra sikkerhed til selv i eget system at gemme alle data og løbende tage backup. Levering inkl. oppetid og nedetid: Generelle betingelser Leveringstid på virtuelle servere er 1-2 uger, alt afhængig af løsningen. Kunden skal forsyne TransSoft med data i aftalt elektronisk form, som vil blive overført til TransSofts virtuelle server. I tilfælde af, at kundens hostede løsning overskrider den gældende trafikgrænse for pågældende abonnement type, vil kunden modtage en mail med information herom. Hvis kunden ikke reagerer på TransSofts henvendelse og trafikgrænsen eskalerer yderligere, er TransSoft berettiget til uden yderligere varsel suspendere hostingen midlertidigt, indtil kunden har opgraderet til en større pakke. Diverse TransSoft vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste de enkelte kunders hostede løsninger, eller kan forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, er TransSoft berettiget til enhver tid at fjerne disse scripts/programmer eller midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende produkt/service. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden. Det er kundens ansvar at kunden har fornøden licens og fornøden internetkapacitet. TransSoft hosting driftstider Hosting miljøet vil som udgangspunkt være tilgængeligt alle dage i tidsrummet kl kl Der kan dog forekomme lukninger i dette tidsrum forårsaget af driftsproblemer eller nødvendig ekstraordinær vedligeholdelse. Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde vil som udgangspunkt blive udført i weekender / aftener efter kl TransSoft bestræber sig på at varsle sine kunder, i så god tid som muligt. Problemløsning Der arbejdes med problemløsning i TransSofts normale åbningstid, hvor også problemer kan indrapporteres til TransSoft. Den normale åbningstid er: Mandag torsdag kl. 08:00 16:30 Fredag kl. 08:00 16:00 Der er lukket på helligdage og der kan endvidere være lukket enkelte hverdage, på grund af kongres, faglige arrangementer m.v.

3 Side 3 af 5 Ændringer og opdateringer TransSoft afgør suverænt tidspunkt og behov for opdateringer af de leverede ydelser. Alle ændringer og opdateringer på produkter/services foretages af kunden via TransSoft. Kunden vil ved oprettelsen få tilsendt brugernavn og kodeord til sin konto. Kunden skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at bevare fortroligheden af sit brugernavn og kodeord til TransSoft. Hvis kunden får mistanke til at brugers login oplysninger er blevet kendt for enhver uvedkommende, er det kundens pligt at underrette TransSoft straks, og ændre sit kodeord. TransSofts ekstra arbejde med installation og konfiguration af programmel, som ønskes foretaget af kunden, leveres og afregnes særskilt efter TransSofts gældende priser og betingelser. Kunden må ikke overdrage eller overføre sit produkt/service uden TransSofts forudgående skriftlige samtykke. Oppe/nedetid TransSoft tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Dog er TransSoft berettiget til at afbryde driften, ved vedligeholdelse, reparation eller andre tekniske forhold, der gør det nødvendigt. Nedetid defineres ved at en ydelse som TransSoft tilbyder, er utilgængelig på baggrund af en eller flere årsager forårsaget af TransSoft. Nedetid forårsaget med brug af kundens login, og serverangreb anses ikke for at være nedetid. Der henvises til bestemmelserne om Produktansvar og Ansvarsbegrænsning. Kvalitet TransSoft skal til enhver tid sikre, at kvaliteten af en leverance lever op til det aftalte i henhold til ordrebekræftelsen og til den standard, som kunden med rette kan forvente af en professionel leverandør. Hvor ikke andet er anført, skal kvaliteten som minimum opfylde gængse tolerancer og almindelige normer for TransSoft. Underleverandører Ønsker TransSoft i forbindelse med udførelse af ordren at antage en underleverandør til at udføre hele eller en del af ordren, er TransSoft berettiget hertil. TransSoft har i så fald fortsat det fulde ansvar over for kunden for korrekt opfyldelse af leverancen/ordren. Mangler og force majeure: Force majeure TransSoft kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller nedbrud, der skyldes force majeure herunder, forsinkelse, ulykke, krig, mobilisering, hackerangreb, virus, svigt eller nedbrud i elforsyning eller kommunikationslinjer, sygdom eller fravær af anden grund hos nøglemedarbejdere, skybrud, oversvømmelse, andre naturkatastrofer, brand, terror, sabotage, strejke eller lockout. Dette gælder selv om TransSoft er part i konflikten og selv om konflikten kun rammer dele af TransSoft eller dets leverandører. Mangler Kunden skal straks og uden unødigt ophold foretage en sådan undersøgelse af leverancen, som almindelig forretningsbrug måtte tilsige. Reklamation over for TransSoft ved enhver mangel ved det leverede skal ske straks ved undersøgelsens afslutning. TransSoft kan i tilfælde af en erkendt mangel ved det leverede efter eget valg enten afhjælpe manglen eller foretage omlevering. TransSoft skal uden unødigt ophold og inden 24 timer efter at have modtaget meddelelsen fra kunden herom oplyse, om man vil foretage afhjælpning eller omlevering. Ovenstående gælder såvel for enkeltstående leverancer som for successive leverancer. Forsinkelser: I tilfælde af forsinkelser i forhold til den bekræftede leveringsdato skal TransSoft straks skriftligt mail er tilstrækkelig - informere kunden herom. TransSoft kan i relation til en bekræftet afsendelses- eller leveringsdato betragte enhver forsinkelse forårsaget af kundens forhold som væsentlig med mindre, at andet er specifikt skriftlig aftalt. TransSoft kan i tilfælde af forsinkelse forårsaget af kundens forhold vælge at hæve eller fastholde købet. Fastholdelse af købet. Vælger TransSoft at fastholde købet, skal kunden betale som aftalt uden hensyn til den opståede forsinkelse. Ophævelse af købet. Såfremt TransSoft vælger at hæve den indgåede aftale om levering, skal TransSoft fortage forsvarligt dækningssalg, hvis dette er muligt. Ekstra omkostninger i forbindelse med dækningssalget kan afkræves kunden. Kunden skal forud underrettes om, at TransSoft vælger at foretage et dækningssalg. Såfremt dækningssalg ikke viser sig muligt inden for 14 dage efter, at kunden skulle have aftaget ydelsen, kan TransSoft kræve erstatning for sit tab som følge af ophævelsen.

4 Side 4 af 5 Ansvar og produktansvar: Tavshedspligt TransSoft og kunden må ikke videregive oplysninger til tredjepart om en mellem dem indgået aftale eller andre oplysninger, der kommer i deres besiddelse som følge af samarbejdet, idet sådanne oplysninger betragtes som værende erhvervshemmeligheder. Dette gælder dog ikke oplysninger, som er almindeligt tilgængelige for tredjemand, herunder nærværende hosting betingelser. Meddelte oplysninger kan af TransSoft og kunden frit videregives til disses respektive koncernforbundne selskaber. Reference TransSoft er som et led i sin almindelige markedsføring berettiget til at anvende kunden som reference. Reference må angive kundenavn, men ikke oplysninger om det konkrete aftaleforhold. Kunden er dog berettiget til skriftligt at meddele TransSoft, at kunden ikke må anvendes som reference. Sikkerhed TransSoft vil løbende bestræbe sig på at sikre driftsmiljøet mod virus, der kan forvolde skade på eller tab af data, programmel eller udstyr, samt at programmel og data er tidsvarende beskyttet mod uautoriseret adgang, så driftsmiljøet i videst muligt omfang er i overensstemmelse med bedste praksis i tilsvarende virksomheder i Danmark. Kontrol og anvendelse af ydelser fra TransSoft. Kunden må ikke anvende ydelser eller adgang hertil til andet formål eller i videre omfang end aftalt med TransSoft. En sådan ikke konditionsmæssig brug fra kundens side, fritager TransSoft fra overholdelse af de kontraktlige forpligtelser i forhold til levering af de omhandlede produkter, teknologi og/eller tjenesteydelser i henhold til disse betingelser og ordrebekræftelse(r). Det er kundens ansvar at anvende de ydelser, uanset af hvilken art, som TransSoft stiller til rådighed for kunden, inden for og i overensstemmelse med dansk lov. Enhver ikke aftalt eller ulovlig anvendelse af ydelser fra TransSoft berettiger TransSoft til at lukke adgangen for kunden til aftalte ydelser. Det samme gælder ved kundens anvendelse af ydelser på en sådan måde, at kundens handlemåde kan være egnet til at bringe TransSoft i miskredit konkret eller generelt, for eksempel men ikke udtømmende angivet ved at medvirke til udsendelse af SPAM mails, udbredelse af pornografisk materiale eller materiale af politisk, religiøs eller racistisk karakter. Vurdering af de nævnte forhold ligger suverænt hos TransSoft. Kundens overtrædelse af forpligtelser i henhold til ovenstående bestemmelse anses som væsentlig misligholdelse, hvorefter TransSoft er berettiget til at ophæve aftalen uden kompensation til kunden, ligesom TransSoft kan kræve erstatning efter dansk ret. Produktansvar TransSoft har tegnet produktansvarsforsikring og er ansvarlig i overensstemmelse med reglerne i Produktansvarsloven, men ikke på noget andet grundlag. Kunden er forpligtet til straks at orientere TransSoft, om situationer, som kunne udløse ansvar eller risiko herfor efter ovenstående regler. Kundens undladelse af at give denne meddelelse til TransSoft medfører, at ansvaret for TransSoft i forhold til kunden begrænses i samme omfang, som rettidig meddelelse ville have givet TransSoft mulighed for at reagere med henblik på et begrænse et eventuelt tab. Levering / ejendomsforbehold Aftalt specifik leveringstid på hver enkelt ydelse/vare skal anføres i Ordrebekræftelsen. Gældende leveringsbetingelse er EXW TransSofts adresse i Aalborg eller eventuel adresse for underleverandør i begge tilfælde forstået som klausulen EXW i Incoterms TransSoft forbeholder sig ejendomsretten til den aftalte ydelse indtil, at den samlede købesum inklusive eventuelle omkostninger, renter og eventuelle gebyrer er betalte. Se nedenfor under Betaling. Transport af rettigheder: TransSoft er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftaler med kunden til tredjemand. Ændring af aftalen Alle ændringer af konkrete aftaler kan alene ske skriftligt. Om ændringer i hosting betingelser se ovenfor under punktet Gyldighed Meddelelser Meddelelser mellem parterne kan afgives via . TransSoft og kunden oplyser senest ved ordre og ordrebekræftelse hinanden om den mailadresse, hvor til meddelelser skal sendes. Ændringer meddeles modparten skriftligt med et varsel på 30 dage. En meddelelse anses for afsendt fra TransSoft, når TransSoft ikke inden for 24 timer efter afsendelse af en har modtaget en fejlmeddelelse eller anden meddelelse om, at transmissionen ikke var succesfuld. Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er TransSoft ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftstab, rentetab, tab af kontrakter, tab af anvendelsesmuligheder og lign., produktionstab, kapitalomkostninger eller omkostninger eller ansvar i forbindelse med afbrydelse af driften, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm, systemnedbrud, samt uvedkommendes adgang til systemet. TransSofts ansvar som følge af tingskade, herunder skade på fast ejendom, er begrænset til ordresummen eksklusiv moms, dog max. kr pr. skadesbegivenhed pr. kalenderår.

5 Side 5 af 5 Priser, regulering og betaling: Priser Alle priser angives eksklusiv moms og afgifter af enhver art. Priser fremsat i tilbud er gældende i 15 dage regnet fra tilbudsdato. Priser oplyst i salgs- og markedsføringsmateriale er alene vejledende. Endelige priser fremgår af Ordrebekræftelse og er inklusiv emballage. Prisstigninger / reguleringer TransSoft arbejder løbende på at forbedre sine produkter. Prisstigninger kan derfor forekomme. Prisstigninger varsles af TransSoft med mindst 30 dages varsel før ikrafttræden. Prisen reguleres årligt med virkning 12 måneder efter aftalen træder i kraft, til priser vedtaget af selskabets direktion. TransSoft forbeholder sig ret til, løbende at ændre priserne, såfremt dette er nødvendigt. Herudover vil TransSoft regulere priserne ved eventuelle prisændringer på det tredjepartsprogrammel, som kunden har adgang til. Betaling: Betalingsbetingelser er netto 20 dage fra fakturadato, idet datoen er angivet på faktura fra TransSoft. Forsinket betaling medfører morarente beregnet som 1,5 % af fakturabeløb per påbegyndt måned. Udskrivning af kontoudtog og/eller rykker som følge af manglende overholdelse af betalingsfrist medfører et gebyr på kr. 100 for hvert kontoudtog eller rykkerbrev. Enhver betaling fra kunder afskrives af TransSoft på den til enhver værende ældste del af saldoen med kunden, idet der først afskrives på eventuelle renter og påløbne omkostninger, hvorefter et restbeløb afskrives på (rest)gælden. Tvister: Tvister Opstår der tvist mellem TransSoft og kunden, er kunden indforstået med at deltage i mæglingsforhandlinger mellem TransSofts ledelse og kundens ledelse. Kan sådanne mæglingsforhandlinger ikke løse tvisten inden 4 uger efter, at tvisten er opstået, er enhver af parterne berettiget til at anlægge en sag ved retten til afklaring af tvisten. Aftaleforhold mellem TransSoft og kunden er underlagt dansk ret. Retssag skal uanset kundens adresse anlægges ved retten i Aalborg. Kunden og TransSoft er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem TransSoft og kunden skal dog altid afgøres efter reglerne i nærværende hosting betingelser. Betingelserne er sidst opdateret 20. juni Dato: TransSoft A/S Kunde Navn Navn

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere