REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport bilag

2

3 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bilag # 1 Side 1 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 1 Marts 2013

4 Bilag # 1 Side 2 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek IT-, Medico- og Telefonivirksomheden HR- og Uddannelsesvirksomheden Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Den Sociale Virksomhed Regional udvikling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

5 Bilag # 1 Side 3 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på i alt 230 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører praksisområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter. Derudover er der et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Hertil kommer mindreudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., hvor der vil kunne forventes mindreudgifter på i alt 100 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører sygehusmedicin, intensiv kapacitet, nye og udvidede behandlinger samt indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning. Omvendt er der merudgifter vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er især den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Det forventede mindreforbrug er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil blive kvalificeret yderligere frem mod 2. økonomirapport Rapporten indeholder endvidere en præmis om, at de 157 mio. kr., som er frigjort i 2013 ved beslutninger om fremrykning af indkøb i 2012, indtil videre forudsættes disponeret i 2013, idet beløbet kan anvendes til en gentagelse, dvs. fremrykning af indkøb fra 2014 til På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Genbevilling af mindreforbrug indebærer umiddelbart en merudgift på driftsbudgettet i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for forskydninger af udgifter fra 2013 til 2014, og at en mindre del af genbevillingerne anvendes til investeringer, er det imidlertid forventningen, at der vil kunne opnås balance. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for Det regionale udviklingsområde er fortsat præget af overførsel af et forholdsvis stort mindreforbrug. Overførslen er dog halveret sammenlignet med regnskab 2011 på grund af omlægningen af budget- og regnskabsreglerne vedrørende tilsagnsmidler (dvs. støtte til eksterne projekter). Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsoverførsler fra 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter. 3

6 Bilag # 1 Side 4 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Mindreforbrug på sundhedsområdet Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være mindreforbrug på følgende poster i forhold til budgettet: Mindreforbrug på sundhedsområdet Mio. kr. 1. ØR Praksisområdet medicintilskud -80 Praksisområdet i alt -80 Sygehusbehandling udenfor regionen -50 Medicin på hospitaler -65 Intensiv kapacitet -20 Nye og udvidede behandlinger -25 Kommunale indtægter -10 Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter 20 Fremrykning af forbrug til Disponeret til nye initiativer 157 Fælles driftsudgifter m.v Samlet mindreforbrug -230 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2013, som vedrører tilskud til medicinudgifter. Budgettet udgør mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes budgetoverholdelse. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, og er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges tæt. Sygehusbehandling uden for regionen Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 934 mio. kr. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt usikker på nuværende tidspunkt 4

7 Bilag # 1 Side 5 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 af året, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Usikkerheden knytter sig blandt andet til udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitalerne Der er i budgettet for 2013 afsat knap 200 mio. kr. til dækning af væksten i medicinforbruget. I rapporten er der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2011 til 2012, som er endeligt afklaret på nuværende tidspunkt, hvor hospitalernes budgetter er forhøjet med 160 mio. kr. Der er herunder taget højde for virkningen af udgiftsudviklingen for lægemidler, der udleveres til andre regioners patienter i forbindelse med behandlingen på især Rigshospitalet. I den forbindelse er det afsatte beløb til dækning af medicinvækst forhøjet med 125 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse af de forventede behandlingsindtægter på hospitalerne, som i højere grad end tidligere indeholder dækning for medicinudgiften. Det forventes, at hospitalerne skal tilføres omkring 100 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i Det indebærer et forventet mindreforbrug på 65 mio. kr. Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 2,9 mia. kr. Intensiv kapacitet I budgettet for 2013 er afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Rapporten tager højde for tidligere beslutninger om at igangsætte en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge. Derudover er Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital tilført midler til øget lægebemanding til intensivsenge. I løbet af 2013 forventes en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet samt intermediære senge på Hvidovre og Herlev Hospitaler og endelig et antal intensivsenge på Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug vedrørende intensivpuljen i størrelsesordenen 20 mio. kr. Der er ved beløbet taget højde for et foreløbigt overslag over ombygnings- og etableringsudgifter. Nye og udvidede behandlinger Der er i budget 2013 afsat 87 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. I 1. økonomirapport udmøntes 20 mio. kr. heraf, bl.a. til udvidelse af kapaciteten til behandling af leversygdomme på Rigshospitalet og til behandling af hovedpine i et samarbejde mellem Glostrup Hospital og Rigshospitalet. Der forventes at blive behov for yderligere træk på puljen i 2013, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 25 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse. 5

8 Bilag # 1 Side 6 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes at overstige budgettet for 2013 med 10 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulant behandling har dermed stabiliseret sig, således at den tendens der tidligere har været til faldende indtægter ikke ser ud til at fortsætte. Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger, som er baggrunden for den vurderede merudgift. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien. Fremrykning af forbrug I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer. Derudover er der i den sidste del af 2012 truffet beslutning om fremrykning af indkøb vedrørende lægemidler og forskellige driftsanskaffelser svarende til 113,3 mio. kr. Der er dermed 156,8 mio. kr. til rådighed i 2013, som vil kunne disponeres til aflastning af udgiftsniveauet i I rapporten er forudsat, at beløbet senere i 2013 anvendes til dette formål. Andre forhold vedrørende fælleskontoen Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2012 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke-honoreret meraktivitet i Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudgetterne for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser). På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 er hospitalernes indtægtsbudgetter derudover opskrevet og beløbet er tillagt sundhedsvæsenets fælleskonto. Efter disse justeringer m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 170 mio. kr. til senere udmøntning til øget kvalitet og aktivitet på hospitalerne. Hospitalerne På alle hospitalerne forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der vil være balance i det forventede regnskab for

9 Bilag # 1 Side 7 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Regional udvikling På det regionale udviklingsområde er der fra 2012 til 2013 overført 159 mio. kr. På grund af budgetlovgivningen kan overførslen teknisk set kun anvendes under forudsætning af en tilsvarende overførsel fra 2013 til Økonomistyringen på det regionale område vurderes på grund af omlægningen af budgetog regnskabsreglerne at blive mere gennemsigtig og vil i øvrigt blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2013 og dermed det oprindelige budget Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2012 til 2013, hvor der søges genbevilget i alt 704,5 mio. kr. Der henvises til den følgende oversigt. Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Hospitaler 213,6 Amager Hospital 5,5 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 28,2 Bornholms Hospital 2,0 Gentofte Hospital 7,0 Glostrup Hospital 16,2 Herlev Hospital 13,4 Hvidovre Hospital 9,1 Nordsjællands Hospital 10,2 Region Hovedstadens Psykiatri 25,7 Rigshospitalet 96,1 Sundhedsområdet, fælles 280,3 Den Præhospitale Virksomhed 6,1 Region Hovedstadens Apotek 2,5 IMT 106,6 HRU 28,2 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 136,9 Praksisområdet 0,0 Praksisområdet 0,0 Administration 23,6 Administration, sundhed 23,6 I alt sundhed 517,5 Social- og specialundervisningsområdet 26,6 Regional udvikling 159,2 Administration, regional- og socialområdet 1,2 I alt regional- og socialområdet 187,0 I alt Region Hovedstaden 704,5 Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2012 til 2013, hvor der vedrørende kvalitetsfondsprojekter søges genbevilget 117,9 mio. kr. og vedrørende øvrige projekter søges genbevilget 964,4 mio. kr., i alt 1.082,3 mio. kr. 7

10 Bilag # 1 Side 8 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr * Kvalitetsfondsprojekter 117,9 Nyt Hospital Herlev 80,0 Nyt Hospital Nordsjælland 6,1 Nyt byggeri ved Rigshospitalet 9,7 Nyt Hospital Hvidovre 2,2 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans 1,9 Nyt Hospital Bispebjerg 18,0 Hospitaler 757,1 Amager Hospital 37,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 55,4 Bornholms Hospital 9,0 Gentofte Hospital 117,5 Glostrup Hospital 37,2 Herlev Hospital 206,9 Hvidovre Hospital 186,0 Nordsjællands Hospital 43,2 Region Hovedstadens Psykiatri 36,7 Rigshospitalet 28,3 Sundhedsområdet, fælles 175,3 Den Præhospitale Virksomhed 1,9 Region Hovedstadens Apotek 3,2 IMT 99,7 HRU 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 70,4 Praksisområdet 0,0 Praksisområdet 0,0 Administration 1,1 Administration, sundhed 1,1 I alt sundhed 1051,4 Social- og specialundervisningsområdet 30,8 Regional udvikling 0,0 Administration, regional- og socialområdet 0,0 I alt regional- og socialområdet 30,8 I alt Region Hovedstaden 1082,3 Det vedtagne investeringsbudget for 2013 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Det vedtagne budget til kvalitetsfondsprojekter udgør 507 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en forhøjelse af budgettet til kvalitetsfondsprojekter på 17,7 mio. kr., der primært skyldes overførsler af uforbrugte midler på allerede godkendte investeringsbevillinger samt tilpasning som følge af, at tidsplanerne for projekterne løbende kvalificeres. Det samlede skøn for udgifterne i 2013 udgør således 524,7 mio. kr. Udgifterne til kvalitetsfondsprojekterne er forudsat tilvejebragt ved udbetaling af midler fra kvalitetsfonden og ved regional medfinansiering, dvs. ved de deponerede midler samt ved låntagning. Det vedtagne investeringsbudget for øvrige projekter udgør 731,3 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 128,3 mio.kr. bl.a. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen samt en forhøjelse på 20,6 mio. kr. som følge af tidsforskydning og omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer. Samtidig søges investeringsbudgettet forhøjet med 964,3 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2012 inkl. overførsler på lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forøget med i alt 1.113,3 mio. kr. i 1. økonomirapport Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.844,5 mio. kr. 8

11 Bilag # 1 Side 9 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Det kan bemærkes, at der erfaringsmæssigt vil være en række nye forskydninger ud af Der udarbejdes en mere præcis vurdering af projekternes fremdrift i forbindelse med 2. økonomirapport Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget ,3 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Finansieret af driftsrammen 115,6 Kassetræk (tidsforskydning fra 2012) 12,7 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 i alt 128,3 Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer 7,6 Kassetræk (tidsforskydning fra 2012) 13,0 Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt 20,6 Overførsler til ,3 Ændringer i alt i 1. ør ,3 Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto: 1.844,5 Indtægtsdækket forskning Der vil i 2. økonomirapport 2013 blive foretaget en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter pt. opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 9

12 Bilag # 1 Side 10 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1) Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.) 2.301,9 Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr. -31,2 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter 2) -3,9 Samlet kassetræk efter 4. økonomirapport ,1 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer 2.266,8 Ændringer i 1. økonomirapport 2013 Driftsbudgettet -584,6 Sundhedsområdet -352,4 Social- og specialundervisning -29,0 Regional udvikling -160,3 Administration -42,8 Investeringsbudgettet ,7 Sundhedsområdet ,9 Socialområdet -30,8 Ændringer i finansielle budgetposter 149,5 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 18,5 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -15,4 Afdrag på lån -0,6 Låneoptagelse 147,0 Ændringer i alt ved 1. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger) 703,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i Kassebeholdningen primo 2013 udgør 2.301,9 mio. kr. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på1.563,8 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2012 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (230 mio. kr.) på sundhedsområdet. 10

13 Bilag # 1 Side 11 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2013, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2013-priser Oprindeligt budget ) Forventet årsresultat 2013 før overførsler Forventet overførsel til 2014 Årsresultat 2013 med overførsel til 2014 Afvigelse Sundhed i alt , ,1-164, ,0 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-61, ,3 230,0 Sundhedsområdet, fælles 5.068, ,1-61, ,6-150,0 Praksis 6.965, ,2 0, ,2-80,0 heraf medicin på praksisområdet 1.767, ,0 0, ,0-80,0 Andel af fælles formål og administration 560,9 602,0-41,1 560,9 0,0 Socialområdet i alt 1 ) 863,8 875,7-11,9 863,8 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 13,7 14,7-1,0 13,7 0,0 Regional udvikling i alt 918, ,2-162,0 918,2 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 22,9 24,6-1,7 22,9 0,0 1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter. 2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger. Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der ud over mindreforbruget på 230 mio. kr. senere indarbejdes budgetreduktioner i 2013 på 164 mio. kr. til genbevilling i På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Dette fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 12 mio. kr. og 162 mio. kr. til På investeringsområdet er det vedrørende sundhed - ekskl. kvalitetsfondsprojekter - og social- og specialundervisning indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2013 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2012 til Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 1. kvartal, jf. økonomiaftalen. Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2013-priser Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling fra 2012 overført til 2013 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel til 2014 Forventet årsresultat Sundhed 1.252, ,3 35, ,4 932, ,0 heraf kvalitetsfondsprojekter 507,0 117,9-100,2 524,7 0,0 524,7 Social og specialundervisning 39,8 30,8 0,0 70,6 30,8 39,8 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 10,7 1,1 13,0 24,8 0,0 24,8 I alt 1.302, ,3 48, ,8 963, ,6 11

14 Bilag # 1 Side 12 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2 Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2013-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,2 466, , ,9 0,0 Amager Hospital 292,3 292,8-12,6 280,2 280,2 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2.139, ,2 55, , ,2 0,0 Bornholms Hospital 366,1 371,4 4,9 376,3 376,3 0,0 Gentofte Hospital 1.068, ,8 28, , ,8 0,0 Glostrup Hospital 1.391, ,1 68, , ,7 0,0 Herlev Hospital 2.825, ,1 48, , ,6 0,0 Hvidovre Hospital 1.905, ,2 17, , ,5 0,0 Nordsjællands Hospital 2.178, ,3 38, , ,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.800, ,1 84, , ,9 0,0 Rigshospitalet 4.150, ,1 133, , ,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.445, ,6-160, , ,1-150,0 Den Præhospitale Virksomhed 566,2 568,2 8,6 576,8 576,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek -5,7-45,9-15,0-61,0-61,0 0,0 IMT 1.043, ,2 105, , ,0 0,0 HRU 555,9 564,2 58,5 622,6 622,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 958,4 955,1-21,6 933,5 883,5-50,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,8-296, , ,0-100,0 Praksisområdet 6.890, ,0 46, , ,2-80,0 Praksisområdet 6.890, ,0 46, , ,2-80,0 Social- og specialundervisningsområdet -23,7-23,7 29,0 5,3 5,3 0,0 Socialpsykiatri -15,2-15,2 20,2 5,0 5,0 0,0 Den Sociale Virksomhed -8,5-8,5 8,8 0,3 0,3 0,0 Regional udvikling 895,3 895,3 160, , ,6 0,0 Kollektiv trafik 445,3 445,3 42,3 487,6 487,6 0,0 Erhvervsudvikling 133,9 133,9 27,3 161,2 161,2 0,0 Miljøområdet 175,9 175,9 4,3 180,2 180,2 0,0 Øvrig regional udvikling 140,2 140,2 86,5 226,7 226,7 0,0 Administration 597,5 598,5 42,8 641,3 641,3 0,0 Sundhedsområdet 560,9 561,8 40,2 602,0 602,0 0,0 Socialområdet 13,7 13,8 1,0 14,7 14,7 0,0 Regional udvikling 22,9 22,9 1,6 24,6 24,6 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,8 584, , ,3-230,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 507,0 509,2 15,5 524,7 524,7 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 691,5 691, , , ,0 0,0 Investering, social og specialundervisning 39,8 39,8 30,8 70,6 70,6 0,0 Investeringer i alt 1.238, , , , ,3 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,7-230,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,2 0, , ,2 0,0 Finansiering, regional udvikling -913,5-913,5 0,0-913,5-913,5 0,0 Renter 70,6 70,6-18,5 52,1 52,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -466,8-466,8 15,4-451,4-451,4 0,0 Afdrag på lån 346,2 346,2 0,6 346,8 346,8 0,0 Låneoptagelse -209,6-209,6-147,0-356,6-356,6 0,0 Finansiering i alt , ,4-149, , ,9 0,0 Likviditetstræk 1) -31,1-35, , , ,8 230,0 1) '-' = Forbrug af likvideaktiver, '+' = Kassehenlæggelse 12

15 Bilag # 1 Side 13 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostnings bevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2013-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,4 228,1 Amager Hospital 280,2 7,3 287,5 9,3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2.209,2 105, ,7 25,5 Bornholms Hospital 376,3 23,1 399,4 1,3 Gentofte Hospital 1.086,8 52, ,0 40,6 Glostrup Hospital 1.503,7 89, ,9 17,8 Herlev Hospital 2.889,6 170, ,6 19,9 Hvidovre Hospital 1.904,5 126, ,2 39,5 Nordsjællands Hospital 2.234,9 159, ,0 30,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.908,9 88, ,6 11,1 Rigshospitalet 4.318,8 187, ,5 33,1 Sundhedsområdet, fælles 5.130,1 217, ,2 28,3 Den Præhospitale Virksomhed 576,8 12,1 588,9 16,2 Region Hovedstadens Apotek -61,0 150,7 89,7 12,1 IMT 1.188,0 51, ,2 0,0 HRU 622,6 2,9 625,5 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 933,5 0,0 933,5 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,0 0, ,3 0,0 Praksisområdet 6.965,2 0, ,2 0,0 Praksisområdet 6.965,2 0, ,2 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 5,3 36,7 42,0 39,8 Socialpsykiatri 5,0 12,6 17,6 11,0 Den Sociale Virksomhed 0,3 24,2 24,5 28,8 Regional udvikling 1.055,6 6, ,0 0,0 Kollektiv trafik 487,6 0,0 487,6 0,0 Erhvervsudvikling 161,2 0,0 161,2 0,0 Miljøområdet 180,2 4,1 184,3 0,0 Øvrig regional udvikling 226,7 2,3 228,9 0,0 Administration 641,3-148,9 492,4 1,1 Sundhedsområdet 602,0-139,8 462,2 1,0 Socialområdet 14,7-3,4 11,3 0,0 Regional udvikling 24,6-5,7 18,9 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,2 297,3 13

16 Bilag # 1 Side 14 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 210,1 210,5-14,8 195,7 195,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 92,8 92,9 2,1 95,0 95,0 0,0 Driftsudgifter i alt 302,9 303,4-12,7 290,7 290,7 0,0 Indtægter -10,6-10,6 0,1-10,5-10,5 0,0 Netto driftsudgifter 292,3 292,8-12,6 280,2 280,2 0,0 Omkostningselementer i alt 12,5 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Omkostningsbevilling 304,7 300,1-12,6 287,5 287,5 0,0 Lokal investeringsramme 4,5 4,5 4,9 9,3 9,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,5 Nye tillægsbevillinger -12,6 I alt -12,1 Der er i alt bevillingsændringer for -12,6 mio. kr. i 1. økonomirapport. Der søges om genbevilling af 5,5 mio. kr., som er mindreforbrug ved regnskab Genbevillingerne omfatter anskaffelse af mindre apparatur og inventar. Endvidere overføres 3,5 mio. kr. af genbevillingen til den lokale investeringsramme til vinduesudskiftning i bygning 1 og 2. Der overføres 18,0 mio.kr. til Hvidovre Hospital som følge af sammenlægning af funktioner indenfor gastroenterologien, som er en del af spareplanen for Hertil kommer en række mindre korrektioner. Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i

17 Bilag # 1 Side 15 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 315,0 0,0-17,4 297,7 297,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 79,6-1,8-3,5 74,3 74,3 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 394,6-1,8-20,8 372,0 372,0 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 15

18 Bilag # 1 Side 16 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.781, ,1 45, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 576,0 575,4 28,7 604,1 604,1 0,0 Driftsudgifter i alt 2.357, ,6 73, , ,3 0,0 Indtægter -217,8-216,4-18,8-235,1-235,1 0,0 Netto driftsudgifter 2.139, ,2 55, , ,2 0,0 Omkostningselementer i alt 110,2 103,4 2,1 105,5 105,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.249, ,6 57, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 25,5 25,5 0,0 25,5 25,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 14,9 Nye tillægsbevillinger 55,0 I alt 69,9 Der er i alt bevillingsændringer for 55 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler får tilført i alt 28,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i 2012, som søges genbevilget. Derudover tilføres 6,3 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelsen og håndtering af ventetider, samt 5,6 mio. kr. til implementering af retningslinjer for rygkirurgi. Endvidere tilføres 5,8 mio. kr. vedrørende håndkirurgi, urologi, og ekstra ekkokardiografier. Af budgereduktioner kan nævnes flytning af KAGer til Gentofte Hospital, den varige forøgelse af tilførslen af midler til barselsfonden samt korrektionen ift. takststyringsresultatet for 2012 på i alt 14 mio. kr. Hertil kommer en række budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicinvækst og tre-partsmidler. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer budgetoverholdelse i

19 Bilag # 1 Side 17 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Oprindeli Korrigeret Korrektio g budget 1 budget ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,9-37,2-5, , ,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 799,7 28,0 28,9 856,5 856,5 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,6-9,2 23, , ,2 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 17

20 Bilag # 1 Side 18 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 249,2 250,6 6,4 257,0 257,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 126,4 131,7 0,7 132,4 132,4 0,0 Driftsudgifter i alt 375,6 382,3 7,1 389,4 389,4 0,0 Indtægter -9,5-10,9-2,2-13,1-13,1 0,0 Netto driftsudgifter 366,1 371,4 4,9 376,3 376,3 0,0 Omkostningselementer i alt 23,1 24,5-1,4 23,1 23,1 0,0 Omkostningsbevilling 389,2 395,9 3,5 399,4 399,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,8 0,8 0,5 1,3 1,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 5,3 Nye tillægsbevillinger 4,9 I alt 10,2 Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 4,9 mio. kr. Beløbet består af genbevilling af mindreforbrug fra 2012 på 2,0 mio. kr. samt en række forskellige korrektioner på 2,9 mio. kr. Genbevillingen anvendes til videreførelse af en række projekter, herunder kvalitetsprojekter, specialuddannelse for sygeplejersker samt trepartsmidler til endnu ikke afholdte kurser. Der tilføres Bornholms Hospital 2,6 mio. kr. til afholdelse af driftsudgifter til hospitalets nye MR scanner. Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i

21 Bilag # 1 Side 19 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 216,7-2,4-8,0 206,3 206,3 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 111,9-0,1 3,3 115,1 115,1 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 328,5-2,5-4,7 321,4 321,4 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 19

22 Bilag # 1 Side 20 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 756,0 780,5 1,8 782,3 782,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 399,7 384,7 14,1 398,8 398,8 0,0 Driftsudgifter i alt 1.155, ,3 15, , ,2 0,0 Indtægter -87,1-106,5 12,1-94,4-94,4 0,0 Netto driftsudgifter 1.068, ,8 28, , ,8 0,0 Omkostningselementer i alt 52,5 56,1-3,8 52,2 52,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.121, ,9 24, , ,0 0,0 Lokal investeringsramme 17,6 17,6 23,0 40,6 40,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger -9,8 Nye tillægsbevillinger 28,0 I alt 18,1 Der er i alt bevillingsændringer for 28,0 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. De væsentligste ændringer er en tilførsel på 10,3 mio. kr. til rygkirurgi, 6,4 mio. kr. som følge af flytning af ortopædkirurgisk optageområde fra Nordsjællands Hospital, 6,3 mio. kr. til hjemtagning af prøver fra Statens Seruminstitut, 4,5 mio. kr. som følge af flytning af KAG-undersøgelser fra Bispebjerg Hospital og en nedskrivning af indtægtsbudgettet med 12,2 mio. kr. Der er overført 7,0 mio. kr. på driftsbudgettet, som er et mindreforbrug fra regnskabet for Budgettet er reduceret med 16,6 mio. kr. som følge af resultatet af takststyringen for 2012 og med 10,3 mio. kr. som følge af flytning af kardiologi fra planlægningsområde Syd til Rigshospitalet. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i

23 Bilag # 1 Side 21 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 778,6-31,5-3,1 744,0 744,0 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 509,2 13,1 26,8 549,0 549,0 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,8-18,4 23, , ,0 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 21

24 Bilag # 1 Side 22 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.030, ,6 23, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 489,9 502,8 63,1 566,0 566,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.520, ,5 87, , ,5 0,0 Indtægter -128,3-170,3-18,4-188,7-188,7 0,0 Netto driftsudgifter 1.391, ,1 68, , ,7 0,0 Omkostningselementer i alt 86,8 94,4-5,2 89,2 89,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.478, ,5 63, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 10,4 10,4 7,4 17,8 17,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 43,2 Nye tillægsbevillinger 68,6 I alt 111,8 Der er i alt bevillingsændringer for 68,6 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. Der søges om genbevilling af 16,2 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for Budgettet forhøjes med 21,2 mio. kr. til implementering af retningslinier for rygkirurgi samt med 35,3 mio. kr. til dækning af medicinvækst fra Indtægtsbudgettet forhøjes med 12,2 mio. kr., således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i

25 Bilag # 1 Side 23 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7 0,1 13, , ,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 582,6 26,5 29,5 638,6 638,6 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 26,6 42, , ,3 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 23

26 Bilag # 1 Side 24 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.017, ,1 53, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.046, ,5 24, , ,7 0,0 Driftsudgifter i alt 3.063, ,6 77, , ,0 0,0 Indtægter -238,0-249,5-29,0-278,4-278,4 0,0 Netto driftsudgifter 2.825, ,1 48, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 170,0 180,5-10,5 170,0 170,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.995, ,6 38, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 18,5 18,6 1,2 19,9 19,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 15,5 Nye tillægsbevillinger 48,5 I alt 64,0 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 48,5 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører genbevilling af mindreforbrug i 2012 på 13,4 mio. kr., samt permanentgørelse af resultatet i 2012 for hhv. medicin, barsel og indtægter. Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af, at hospitalet afgiver og tilføres midler på grund af ændret opgavevaretagelse m.v.. Bevillingsændringerne vedrører midler til varetagelse af opgaver i forbindelse med hjemtagning af opgaver fra Statens Serum Institut, styrkelse af akutmodtagelsen, fordeling af regional forskningsfond, samt andre mindre tilførsler og reduktioner. Herlev Hospital forventer budgetoverholdelse i

27 Bilag # 1 Side 25 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0 7,9-11, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.366,1 21,4 13, , ,5 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1 29,3 2, , ,3 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 25

28 Bilag # 1 Side 26 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospital s drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.539, ,7 53, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 548,1 512,2-22,5 489,7 489,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.087, ,9 31, , ,2 0,0 Indtægter -181,7-181,7-13,9-195,7-195,7 0,0 Netto driftsudgifter 1.905, ,2 17, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 124,3 134,2-7,6 126,7 126,7 0,0 Omkostningsbevilling 2.030, ,4 9, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 31,5 31,5 7,9 39,5 39,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger -18,7 Nye tillægsbevillinger 17,3 I alt -1,3 Der søges i alt om bevillingsændringer for 17,3 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 9,9 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra Væsentligste bevillingsændringer vedrører forhøjelse af indtægtsbudgettet i forbindelse med salg af patologiprøver til praksissektoren på 30,3 mio. kr., der tilføres 8,6 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelsen, 4,3 mio.kr. til fødeområdet, samt 3,2 mio.kr. til planlagt meraktivitet indenfor endoskopiområdet. Der overføres 18,0 mio. kr. fra Amager Hospital som følge af sammenlægning af funktioner indenfor gastroenterologien, hvilket er en del af hospitalernes spareplan for Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i

29 Bilag # 1 Side 27 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,4-41,7 26, , ,6 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 648,9 45,5 17,0 711,4 711,4 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,3 3,8 43, , ,0 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

30 Bilag # 1 Side 28 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitalers drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.686, ,0 21, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 555,7 537,5 21,8 559,3 559,3 0,0 Driftsudgifter i alt 2.242, ,5 43, , ,5 0,0 Indtægter -64,2-64,2-4,3-68,5-68,5 0,0 Netto driftsudgifter 2.178, ,3 38, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 180,6 164,1-5,0 159,1 159,1 0,0 Omkostningsbevilling 2.358, ,4 33, , ,0 0,0 Lokal investeringsramme 9,8 9,6 20,4 30,0 30,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 18,3 Nye tillægsbevillinger 38,6 I alt 56,9 Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 38,6 mio. kr. Heraf vedrører 10,2 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 tilføres medicinbudgettet 6,1 mio. kr., mens indtægtsbudgettet korrigeres med 5.5 mio. kr. grundet faldende patientindtægter. De væsentligste ændringer herudover er, at der i alt tilføres 11,9 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelser, akutklinikker og andre akutte tilbud, nedbringelse af ventetid i akutmodtagelsen og akutlæger i Sundhedshuset. Fra budget 2013 udmøntes 5,7 mio. kr. til implementering af nye rygvisitationsretningslinjer, 1,5 mio. kr. til monitorering af apopleksipatienter, samt 2,9 mio. kr. til fødeplansinitiativer. I alt er der korrektioner for 6,7 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitalsplanen, herunder flytning af ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Hospital, overflytning af personale til blodbanken og overflytning af demensmidler fra Psykiatrien. Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i

31 Bilag # 1 Side 29 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0 1,5-7, , ,9 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 723,8 6,0 8,2 738,1 738,1 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,8 7,5 0, , ,0 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

32 Bilag # 1 Side 30 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.372, ,7 87, , ,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 591,4 596,1 19,7 615,8 615,8 0,0 Driftsudgifter i alt 2.964, ,9 107, , ,4 0,0 Indtægter -163,8-163,8-22,7-186,5-186,5 0,0 Netto driftsudgifter 2.800, ,1 84, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 73,1 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 Omkostningsbevilling 2.873, ,8 84, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 10,9 10,9 0,2 11,1 11,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 23,6 Nye tillægsbevillinger 84,8 I alt 108,5 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 84,8 mio. kr. De væsentligste ændringer vedrører kapacitetsudvidelser, jf. beløb afsat i Budget 2013 på 63,0 mio. kr., udmøntning af midler til kultur- og uddannelsesprojektet visioner for fremtidens psykiatri svarende til 5,0 mio. kr. samt fordeling af midler fra den regionale forskningsfond svarende til 2,3 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en budgetreduktion som følge af færre udgifter til medicin i 2012 svarende til 6,0 mio. kr., en reduktion på 2,6 mio. kr. som følge af tilførsel til den regionale barselsfond samt en reduktion som følge af udskillelsen af den psykiatriske udrykningstjeneste til Den Præhospitale Virksomhed svarende til 5,7 mio. kr. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Som følge af regnskabsresultatet for 2012 søges der om en overførsel til 2013 på i alt 25,7 mio. kr. Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i Aktivitet Aktivitetsmålene for 2013 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 30

33 Bilag # 1 Side 31 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet s drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3.546, ,5 44, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.132, ,9 93, , ,1 0,0 Driftsudgifter i alt 6.679, ,4 137, , ,6 0,0 Indtægter , ,3-3, , ,8 0,0 Netto driftsudgifter 4.150, ,1 133, , ,8 0,0 Omkostningselementer i alt 196,6 187,7 0,0 187,7 187,7 0,0 Omkostningsbevilling 4.347, ,8 133, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 15,9 15,9 17,3 33,1 33,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 34,2 Nye tillægsbevillinger 133,6 I alt 167,9 Der søges i alt om bevillingsændringer for 133,6 mio. kr. i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 95,1 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra Der tilføres 10,2 mio. kr. fra Gentofte Hospital vedr. ændring af optageområde for kardiologien, 11,7 mio. kr. i forbindelse med fordelingen af den regionale forskningsfond, 2,1 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten for behandling af leversygdomme (hepatologi), 8,0 mio. kr. til igangsættelse af nye behandlinger, 1,5 mio. kr. til forbedret overvågning af patienter med akut apopleksi samt 3 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejesker. Budgettet reduceres med 3,2 mio. kr. i forbindelse med, at en række analyser fremover varetages på Hvidovre og Herlev Hospitaler som følge af hjemtagningen fra Statens Seruminstitut, med 3,2 mio. kr. som følge af fald i medicinforbruget i 2012 og med 5,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner af fordelingen af indkøbsbesparelser mellem hospitalerne. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. uddannelse mm. Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i

34 Bilag # 1 Side 32 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindeli g budget 1 Korrigeret budget Korrektio ner 1. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,8-8,8 28, , ,5 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.542,6 8,4-1, , ,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,4-0,4 27, , ,2 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 32

35 Bilag # 1 Side 33 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den præhospitale virksomheds drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 67,4 67,4 22,1 89,5 89,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 508,5 510,5-13,1 497,4 497,4 0,0 Driftsudgifter i alt 575,9 577,9 9,0 586,9 586,9 0,0 Indtægter -9,6-9,6-0,4-10,1-10,1 0,0 Netto driftsudgifter 566,2 568,2 8,6 576,8 576,8 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 19,6-7,5 12,1 12,1 0,0 Omkostningsbevilling 577,7 587,9 1,1 588,9 588,9 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 16,2 16,2 16,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,0 Nye tillægsbevillinger 8,6 I alt 10,6 Den Præhospitale Virksomheds driftsbudget foreslås netto forhøjet med 8,6 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 6,1 mio. kr. fra 2012 samt flytning mellem bevillingsområder. Af det genbevilgede beløb på 6,1 mio. kr. overføres 2,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Derudover er der internt i Den Præhospitale Virksomheds budget overført 18 mio. kr. fra øvrig drift til løn på akutlægebilsområdet, da regionens kontrakter om bemanding af lægebilerne er udløbet. Fremadrettet varetages bemandingen inhouse. Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 7,5 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden fejlagtigt var videreført. 33

36 Bilag # 1 Side 34 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 183,6 191,0 3,9 194,9 194,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 4,0-43,5-98,9-142,4-142,4 0,0 Driftsudgifter i alt 187,7 147,5-95,0 52,5 52,5 0,0 Indtægter -193,4-193,4 80,0-113,4-113,4 0,0 Netto driftsudgifter -5,7-45,9-15,0-61,0-61,0 0,0 Omkostningselementer i alt 11,0 51,0 99,7 150,7 150,7 0,0 Omkostningsbevilling 5,2 5,0 84,6 89,7 89,7 0,0 Lokal investeringsramme 7,1 7,1 5,0 12,1 12,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger -40,2 Nye tillægsbevillinger -15,0 I alt -55,2 Der er i alt bevillingsændringer på driftsbudgettet for -15,0 mio. kr. Medio december 2012 viste der sig ud over det tidligere forudsatte mulighed for indkøb af sygehusmedicin for ca. 20 mio. kr. til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013, og administrationen besluttede at gennemføre et sådant indkøb, jf. formandsmeddelelse bragt på forretningsudvalgets møde den 29. januar Der blev rent faktisk indkøbt sygehusmedicin til lager for 19,7 mio. kr. Region Hovedstadens Apotek vil i 2013 opnå en tilsvarende indtægt, når medicinen sælges til hospitalerne. Til bemanding af yderligere akutmodtagelse med kliniske farmaceuter forøges budgettet med 3,8 mio. kr., jf. budgetaftalen. Der søges om genbevilling af 2,5 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for Genbevillingen anvendes til mindre byggearbejder og overføres fra driftsbudgettet til den lokale investeringsramme. Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer samt interne budgetomplaceringer. Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

37 Bilag # 1 Side 35 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag IT-, Medico- og Telefonivirksomheden Økonomi IT-, medico- og telefonivirksomhedens drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 339,8 338,7 0,8 339,5 339,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 710,8 749,3 103,0 852,3 852,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,0 103, , ,7 0,0 Indtægter -6,7-5,8 2,1-3,7-3,7 0,0 Netto driftsudgifter 1.043, ,2 105, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 47,0 89,9-38,7 51,2 51,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.090, ,0 67, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 38,3 Nye tillægsbevillinger 105,9 I alt 144,1 IT- medico og telefonivirksomhedens driftsbudget foreslås forhøjet med 105,9 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 106,6 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på netto -0,7 mio. kr. De ønskede genbevillinger der overføres som følge af forskydninger, vedrører tidsforskydninger af igangsatte projekter på samlet 56,3 mio. kr., heraf driftshandleplanen med 17 mio. kr., ABTprojektet med 13 mio. kr. samt andre projekter med 26 mio. kr. Derudover foreslås et mindreforbrug på samlet 50,3 mio. kr. genbevilget til at medgå til fremrykning af gennemførelse af nødvendige renoveringer og investeringer. Heraf anvendes 20 mio. kr. til fremrykning af LAN-renovering og 30 mio. kr. til fremrykning af projekter under drifthandleplanen mv. Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 39 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden i 2012 fejlagtigt var videreført. 35

38 Bilag # 1 Side 36 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag HR- og Uddannelsesvirksomheden Økonomi HR- og uddannelsesvirksomhedens drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 508,4 516,3 104,6 620,8 620,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 82,3 85,0 27,0 111,9 111,9 0,0 Driftsudgifter i alt 590,7 601,2 131,5 732,8 732,8 0,0 Indtægter -34,8-37,1-73,1-110,2-110,2 0,0 Netto driftsudgifter 555,9 564,2 58,5 622,6 622,6 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 21,1-18,2 2,9 2,9 0,0 Omkostningsbevilling 555,9 585,3 40,3 625,5 625,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 8,2 Nye tillægsbevillinger 58,5 I alt 66,7 HR- og uddannelsesvirksomhedens driftsbudget foreslås forhøjet med 58,5 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 28 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på 30,5 mio. kr. Hvad angår flytning mellem bevillingsområder på 30 mio. kr., kan dette primært henføres til forhøjelse af den centralt afsatte barselsfond med 19 mio. kr. samt til overførsel af afsatte puljebeløb til diverse uddannelser med 9 mio. kr. Budgettet til løntilskuds- og beskæftigelsesordninger har hidtil været afsat som et nettobudget på 20,1 mio. kr. For give et bedre billede af ordningens omfang, bruttoficeres budgettet med lønudgifter på samlet 91,6 mio. kr., øvrig drift på 1,6 mio. kr. og indtægter på 73,1 mio. kr. svarende til 356 helårspladser. Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 18,2 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden fejlagtigt var videreført. 36

39 Bilag # 1 Side 37 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 958,4 955,1-21,6 933,5 883,5-50,0 Driftsudgifter i alt 958,4 955,1-21,6 933,5 883,5-50,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 958,4 955,1-21,6 933,5 883,5-50,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 958,4 955,1-21,6 933,5 883,5-50,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger -3,2 Nye tillægsbevillinger -21,6 I alt -24,8 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 21,6 mio. kr. Den væsentligste ændring er en nedsættelse på 25 mio. kr. som følge af implementering af retningslinier for rygkirurgi, hvilket blandt andet indebærer et reduceret forbrug på private hospitaler. Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer. Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 933,5 mio. kr. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have den nævnte konsekvens i Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. 37

40 Bilag # 1 Side 38 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.975, ,4-159, , ,2-35,0 Øvrige driftsudgifter 506,9 530,5-118,6 411,9 356,9-55,0 Driftsudgifter i alt 2.482, ,6-277, , ,0-90,0 Indtægter -155,6-96,1-19,0-115,0-125,0-10,0 Netto driftsudgifter 2.326, ,8-296, , ,0-100,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 2.327, ,1-296, , ,3-100,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger -160,1 Nye tillægsbevillinger -296,8 I alt -456,9 Der forventes et mindreforbrug på i alt 100 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor. Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -296,8 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Region Hovedstadens Psykiatri er tilført 63,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelser Tilførsel til hospitalerne på 34,3 mio. kr. til sygehusmedicin som følge af medicinvækst i 2012 Tilførsel til hospitalerne på 25,0 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelserne Tilførsel til Rigshospitalet på 110,3 mio. kr. til opførelse af en pavillon til genhusning Fordeling af midler fra den regionale Forskningsfond på 24,3 mio. kr. Overførsel af 28,4 mio. kr. til Koncern Praksis til udgifter til praksiskonsulenter m.v. Tilførsel til fællesudgifter på 136,9 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2012 til 2013 Genbevillingerne udgør samlet 136,9 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt: 38

41 Bilag # 1 Side 39 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Genbevilling af fælles driftsudgifter mv. Tidsforskydninger kr. Kræftplan III, palliativ behandling og rehabilitering IT-systemer og telemedicinsk center Decentrale enheder, KPUK og KKO Personalepolitisk pulje Arbejdsmiljø, pulje Uddannelse sygeplejersker, korte uddannelser mv Forskning, herunder fordelt forskningsfond for Kvalitet og udvikling Praksisplaner -konsulenter sundhedscenter mv Samarbejde med kommuner mv Ældreplan Energimærkning mv Psyk.info Sundhedsdage I alt Uddybning af forventet mindreforbrug i 2013 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 100 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. 1. ØR Medicin på hospitaler -65 Intensiv kapacitet -20 Nye og udvidede behandlinger -25 Kommunale indtægter -10 Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter 20 Fremrykning af forbrug til Disponeret til nye initiativer 157 Mindreforbrug i alt -100 Medicin på hospitalerne Der er i budgettet for 2013 inden korrektion for vækst i 2012 knap 200 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget på hospitalerne. Hospitalerne tilføres i 1. økonomirapport i alt 160 mio. kr. til området. Heraf vedrører 35 mio. kr. udgiftsvæksten på medicinområdet fra 2011 til 2012, mens 125 mio. kr. vedrører nedgang i særydelsesindtægter. Herefter resterer knap 40 mio. kr. til dækning af vækst i Nedgangen i særydelsesindtægterne hænger sammen med, at en større del af medicinforbruget end tidligere afregnes med drg-takster, hvor medicinen er indeholdt i taksten og ikke bliver afregnet særskilt. Mindreindtægten på 125 mio. kr. under særydelser modsvares derfor af merindtægter under behandlingsindtægter (meraktivitetspuljen). Der er derfor indarbejdet en omlægning af ind- 39

42 Bilag # 1 Side 40 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 tægtsbeløbet fra medicinpuljen til meraktivitetspuljen, hvilket udløser en tilsvarende forhøjelse af nettoudgiftsrammen til medicinpuljen. Herefter udgør puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne 165 mio. kr. Det forventes, at hospitalerne skal tilføres omkring 100 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i Det indebærer et forventet mindreforbrug på 65 mio. kr. Intensiv kapacitet I budgettet for 2013 er afsat 54,5 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Rapporten tager højde for tidligere beslutninger om at igangsætte en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge. Derudover er Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital tilført midler til øget lægebemanding til intensivsenge. I løbet af 2013 forventes en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet samt intermediære senge på Hvidovre og Herlev Hospitaler og endelig et antal intensivsenge på Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 20 mio. kr. Der er ved beløbet taget højde for et foreløbigt overslag over ombygnings- og etableringsudgifter. Nye og udvidede behandlinger Der er i budget 2013 afsat 87,3 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. I 1. økonomirapport udmøntes 20 mio. kr. heraf, bl.a. til udvidelse af kapaciteten til behandling af leversygdomme på Rigshospitalet og til behandling af hovedpine i et samarbejde mellem Glostrup Hospital og Rigshospitalet. Der forventes yderligere træk på puljen i kommende økonomirapporter, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes at overstige budgettet for 2013 med 10 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulant behandling har stabiliseret sig, således at den tendens der tidligere har været til faldende indtægter ikke er gældende nu. 40

43 Bilag # 1 Side 41 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Budgettet er på 278 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger end der er forudsat i budgettet for I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at kunne justere den økonomiske vurdering. Fremrykning af forbrug til 2012 m.v. I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer. I 4. økonomirapport 2012 blev der på baggrund af det forventede regnskabsresultat besluttet fremrykning af indkøb for 94 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i Der var tale om indkøb af medicin for 40 mio. kr. og fremrykning af indkøb af diverse implantater til forskellige specialer samt enkelte andre produktgrupper for i alt 54 mio. kr. Medio december 2012 viste der sig ud over det tidligere forudsatte mulighed for indkøb af sygehusmedicin for ca. 20 mio. kr. og det blev besluttet at gennemføre et sådant indkøb. Herved var der i alt mulighed for fremrykning af indkøb for 114 mio. kr., og rent faktisk blev der indkøbt for 113,3 mio. kr. Der er således i alt et udisponeret beløb på 156,8 mio. kr. Disponeret til nye initiativer Det forventede regnskabsresultat for 2013 giver således mulighed for fremrykning af indkøb for i alt 156,8 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i I rapporten er forudsat, at beløbet senere i 2013 anvendes til dette formål. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Aktivitet på hospitalerne Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2012 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke-honoreret meraktivitet i Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudgettet for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser). På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 er hospitalernes indtægtsbudgetter opskrevet, og beløbet er tillagt sundhedsvæsenets fælleskonto. Der er i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 23,5 mio. kr., som vedrører nye meraktivitetsprojekter i Samlet er der tilført 17,6 mio. kr. til at øge kapaciteten på områder, hvor ventetiden har været stigende i Det drejer sig om ekstra skanninger og udvidelse af kapaciteten på søvnapnøundersøgelser på Glostrup Hospital. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler udvides kapaciteten indenfor urologien og håndkirurgien, desuden oprettes et ambulatorium til behandling af patienter med kroniske hjertesygdomme. Den pædiatriske allergologi styrkes på Herlev Hospital, og Hvidov- 41

44 Bilag # 1 Side 42 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 re Hospital udvider med en ekstra endoskopisøjle på Amager Hospital med henblik på bedre udnyttelse af kapaciteten. Der udmøntes 1,5 mio. kr. til nye behandlingstilbud. På Gentofte Hospital indrettes et eksponeringskammer, der kan benyttes til at optimere tilbuddet til de dermatologiske patienter med arbejdsbetinget eksem. Plastikkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital tilføres midler til brystimplantater, hvor patienten kan undgå en yderligere operation efter 3-6 måneder, da det er muligt at anvende det endelige implantat ved første operation, og produktet medvirker desuden til at skabe et pænere resultat. Desuden udmøntes 4,6 mio. kr. til akutmodtagelsernes håndtering af ventetider i spidsbelastningssituationer. Efter disse justeringer m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 171 mio. kr. til senere udmøntning til øget kvalitet og aktivitet på hospitalerne. Tilførsel til Region Hovedstadens Psykiatri Der udmøntes 63 mio. kr. som er afsat i budget 2013 til en række initiativer til yderligere kapacitetsudvidelser indenfor psykiatriområdet, herunder kan nævnes øget kapacitet i pakkeforløbsambulatorier, etablering af diagnostiske enheder, udvidelse af de udgående funktioner samt øget åbningstid i to distriktspsykiatriske centre. Fordeling af den Regionale Forskningsfond Puljebeløbet på 25 mio. kr. overføres til de hospitaler, som har projekter, der modtager bidrag fra fonden. Pavillon til genhusning på Rigshospitalet Der tilføres 110,3 mio. kr. til Rigshospitalet til opførelse og indretning af en midlertidig pavillon til genhusning af patientrettede aktiviteter fra bygninger, som nedrives i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Overførsel til Praksisbudgettet I lighed med at administrationsbudgettet for Koncern Praksis i 2012 blev overført til bevillingen for praksisområdet, foreslås også budgettet til udgifter til praksiskonsulenter samt budgettet til projekter i forbindelse med praksisplanlægningen samlet under bevillingen for praksisområdet. 42

45 Bilag # 1 Side 43 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 31,6 33,5 6,9 40,4 40,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.863, ,1 39, , ,5-80,0 Driftsudgifter i alt 6.895, ,6 46, , ,8-80,0 Indtægter -4,6-4,6 0,0-4,6-4,6 0,0 Netto driftsudgifter 6.890, ,0 46, , ,2-80,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.890, ,0 46, , ,2-80,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Praksisydelse, eksl. Medicintilskud 5.065, ,9 18, , ,0 0 Medicintilskud 1.767, ,0 0, , ,0-80 Administration 58,1 58,1 28,1 86,2 86,2 0 I alt 6.890, ,0 46, , ,2-80 Praksisydelser eksklusiv medicintilskud Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Almen lægehjælp 2.628, ,5 10, , ,9 0 Speciallægehjælp 1.482, ,1-4, , ,7 0 Tandlægebehandling 481,5 481,5 0,0 481,5 481,5 0 Øvrige prasisydelser 473,8 473,8 12,0 485,8 485,8 0 Administration 58,1 58,1 28,1 86,2 86,2 0 Nettodriftsudgifter 5.123, ,0 46, , ,2 0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 28,5 Nye tillægsbevillinger 46,2 I alt 74,7 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 46,2 mio. kr. Af større bevillingsændringer kan nævnes hjemtagningen af prøver fra Statens Serum Institut, der reducerer praksisbudgettet med netto 15,2 mio.kr., hvilket tilretter praksisbudgettet til de forventede rekvireringsudgifter for laboratorieprøver på hospitalerne. Udgifterne til KPLL reduceres med 12,0 mio.kr. som følge af udskillelse af kardiologi og klinisk fysiologi til hospitalerne. Endvidere forhøjes budgettet med 12,0 mio.kr. til dækning af udgifter til behandling på Øfeldt-centret og med 33,1 mio. kr. som følge af flere udgifter til laboratorieprøver på Hvidovre Hospital, modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet på Hvidovre Hospital. Endelig overføres 27,4 mio.kr. fra sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter til Praksis administration, som bliver benyttet til praksiskonsulenter, samt puljer til bl.a. implementering af praksisplaner. 43

46 Bilag # 1 Side 44 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i På praksisydelser ekskl. medicin forventes der budgetoverholdelse og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, og er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. Der forventes en ekstraordinær indtægt fra KPLL på 17 mio. kr. som følge af, at laboratoriet virksomhedsoverdrages til regionen, og der dermed ændres i reglerne for udligning af betaling for prøver, hvilket tidligere er sket i efterfølgende regnskabsår. Endvidere forventes en varig reduceret udgift til rammeaftaler omkring centrifugering af blodprøver på 20 mio.kr. 44

47 Bilag # 1 Side 45 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Vedtagne Gældende 1. ØR Nyt Forventet Forventet budget korrektioner budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 80,8 0,0 80,8 0,7 81,5 81,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 20,8 0,0 20,8 10,0 30,8 30,8 0,0 Driftsudgifter i alt 101,6 0,0 101,6 10,7 112,3 112,3 0,0 Indtægter -3,5 0,0-3,5 0,0-3,5-3,5 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 98,1 0,0 98,1 10,7 108,8 108,8 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 7,4 0,6 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Forrentning 5,5-1,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 Omkostningselementer i alt 13,5-1,0 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 Omkostninger institutionsniveau 111,6-1,0 110,6 10,7 121,3 121,3 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Driftsudgifter i alt 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Takstindtægter -110,6 0,0-110,6 9,5-101,1-101,1 0,0 Beboerindtægter -5,1 0,0-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Omkostningsbevilling -1,5-1,0-2,5 20,2 17,7 17,7 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på 20,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 45

48 Bilag # 1 Side 46 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2013-priser Ændring Tilbudsniveau: Overførsel fra ,2 Korrektion af fællesbudget -0,5 Omplacering til løn 0,7 Omplacering fra øvrig drift -0,7 Tilbudsdrift i alt 10,7 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter 9,5 Indtægter i alt 9,5 I alt 20,2 I 1. økonomirapport søges der bevillingskorrektion med henblik på at tilpasse budgettet til det grundlag, som taksterne for 2013 er beregnet på baggrund af, og indarbejdelse af regnskabsresultatet for Der søges overført 11,2 mio. kr. fra 2012 til Overførslen skyldes den forsinkede afregning vedrørende SOSU-elevers praktik (4,8 mio. kr.), planlagt uddannelse af personalet på de sociale institutioner (2,0 mio. kr.) og igangværende vedligeholdelsesprojekter, som er iværksat og var planlagt til at blive afsluttet i 2012 (4,4 mio. kr.) For at få det gældende budget justeret til det budgetgrundlag, der indgår i takstberegningerne for 2013, søges der om budgetkorrektion til øvrig drift på -0,5 mio. kr. Reduktionen skyldes en generel tilpasning/tilbageholdenhed på institutionsområdet. Desuden søges der om en teknisk omplacering mellem løn og øvrig drift på 0,703 mio. kr. At regionens drift af socialområdet skal hvile i sig selv betyder, at et regnskabsmæssigt overskud fra tidligere år skal indarbejdes ved en reduktion af takstindtægtsbudgettet. Desuden er der siden vedtagelsen af budgettet for 2013 godkendt korrektioner i forhold til afskrivninger og forrentning. I alt søges bevillingen til takstindtægter derfor reduceret med 9,5 mio. kr. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 46

49 Bilag # 1 Side 47 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Den Sociale Virksomhed Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Vedtagne Gældende 1. ØR Nyt Forventet Forventet budget korrektioner budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 546,3 0,0 546,3 7,2 553,5 553,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 130,5 0,0 130,5 14,3 144,8 144,8 0,0 Driftsudgifter i alt 676,7 0,0 676,7 21,5 698,2 698,2 0,0 Indtægter -8,7 0,0-8,7 0,6-8,1-8,1 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 668,1 0,0 668,1 22,1 690,2 690,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,3 0,0 10,3 0,1 10,4 10,4 0,0 Forrentning 8,8 0,0 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0 Omkostningselementer i alt 22,9 0,0 22,9 0,1 23,0 23,0 0,0 Omkostninger institutionsniveau 691,0 0,0 691,0 22,2 713,2 713,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,3 0,0 14,3-0,6 13,7 13,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 8,8 0,0 8,8 0,5 9,3 9,3 0,0 Driftsudgifter i alt 23,1 0,0 23,1-0,1 23,0 23,0 0,0 Indtægter -0,8 0,0-0,8 0,0-0,8-0,8 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 22,3 0,0 22,3-0,1 22,2 22,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 22,9 0,0 22,9-0,1 22,8 22,8 0,0 Takstindtægter -685,9 0,0-685,9-13,1-699,0-699,0 0,0 Beboerindtægter -12,9 0,0-12,9 0,0-12,9-12,9 0,0 Omkostningsbevilling 15,1 0,0 15,1 9,0 24,1 24,1 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på 9,0 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 47

50 Bilag # 1 Side 48 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2013-priser Ændring Tilbudsniveau: Overførsler fra ,4 Særforanstaltninger 6,5 Udgiftsændringer vedr. takstgrundlag 0,1 Omkostningsændringer vedr. takstgrundlag 0,1 Bevilling af VISO-midler - løn 2,9 Bevilling af VISO-midler - indtægter -2,9 Tilbudsdrift i alt 22,2 Direkte administration: Udgiftsændringer vedr. takstgrundlag -0,1 Direkte administration i alt -0,1 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter -13,1 Tilpasning af beboerindtægter 0,0 Indtægter i alt -13,1 I alt 9,0 Der søges overført 15,4 mio. kr. fra 2012 til I beløbet er indeholdt igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet (8,5 mio. kr.), overførsel af mindreforbrug på tilbudsniveau (6,6 mio. kr.) samt mindreforbrug af VISO midler (0,3 mio. kr.). Der er indgået særaftaler med kommunerne for 6,5 mio. kr. Desuden ønskes tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. af henholdsvis udgifter og omkostninger som tilpasninger til det endelige takstgrundlag. Der er i 2013 blevet tildelt VISO midler for 2,9 mio.kr. Servicestyrelsen yder bidrag til tilbuddenes ydelser, hvilket indgår som indtægter. Tilsvarende opjusteret tilbuddenes lønbudget. Der søges om en reduktion af det direkte administrationsbudget med 0,1 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget. Ændringerne vedrørende takstgrundlaget og leveringen af særydelser til kommunerne forhøjer takstindtægterne med 6,6 mio. kr. Yderligere er det nødvendigt at forhøje takstindtægterne med 6,5 mio. kr. som følge af, at indregningen af overskud fra 2011 reduceres fra 24,3 mio. kr. til 17,8 mio. kr. Takstindtægterne søges derfor sammenlagt opjusteret med 13,1 mio. kr. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 48

51 Bilag # 1 Side 49 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Regional udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Kollektiv trafik 445,3 42,3 487,6 487,6 0,0 Erhvervsudvikling 133,9 27,3 161,2 161,2 0,0 Miljøområdet 176,2 3,6 179,8 179,8 0,0 Øvrig regional udvikling 140,2 86,0 226,2 226,2 0,0 Bevilling i alt 895,6 159, , ,8 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Statsligt bloktilskud -703,1-703,1 0,0-703,1-703,1 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -210,3-210,3 0,0-210,3-210,3 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 895,6 895,6 159, , ,8 0,0 Direkte administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirekte administration 17,8 17,8 0,8 18,6 18,6 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 160,0 160,0 160,0 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningbestemte principper. Der er ultimo september 2012 kommet nye budget- og regnskabsprincipper fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Regelændringerne betyder, at praksis svarer til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Regelændringen betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud, så skal hele det beløb, som der gives tilsagn om bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Regelændringen omfatter tilskud til eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet. Ændringen har samtidigt givet mulighed for at projekter, hvor der er givet tilsagn før 1. januar 2012, og hvor der endnu er udestående tilsagn, kan bogføres som en primokorrektion i regionens balance pr. 1. januar 2012, som en hensat forpligtelse. Samtidigt betyder reglerne at tilsagn, som regionen har afgivet i 2012 udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret Denne ændring af regnskabspraksis betyder at der er et væsentligt fald i overførslen fra 2012 til I 2012 blev der overført midler fra 2011 for i alt 326,6 mio. kr. mens der fra 2012 til 2013 overføres i alt 159,2 mio. kr. 49

52 Bilag # 1 Side 50 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Der forventes budgetoverholdelse. Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,3 Justering som følge af ændret regnskabspraksis 162,5 Nyt akkumuleret resultat primo ,8 Årets resultat ,5 Akkumuleret resultat ultimo ,3 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2013 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 171,3 mio. kr. De genbevilligede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2013 og forventes dermed videreført. Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget 1. ØR regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 70,4-6,8 63,6 63,6 0,0 Øvrig drift 864,9 167,1 1032,0 1032,0 0,0 Indtægter -40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 Udgifter, netto 895,3 160,3 1055,6 1055,6 0,0 Omkostningselementer 0,3-1,1-0,8-0,8 0,0 Omkostninger 895,6 159,2 1054,8 1054,8 0,0 Vedtaget Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget 1. ØR regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 485,3 42,3 527,6 527,6 0,0 Indtægter -40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 Udgifter, netto 445,3 42,3 487,6 487,6 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 445,3 42,3 487,6 487,6 0,0 For området kollektiv trafik overføres uforbrugte midler for i alt 42,3 mio. kr. til De 42,3 mio. kr. stammer hovedsagligt fra overførsler fra tidl. år som stammer fra mindre forbrug på drift, udbetaling af pensioner og investeringstilskud. 50

53 Bilag # 1 Side 51 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrektioner 1. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2013-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 133,9 27,3 161,2 161,2 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 133,9 27,3 161,2 161,2 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 133,9 27,3 161,2 161,2 0,0 For området erhvervsudvikling overføres uforbrugte midler for i alt 27,3 mio. kr. til Miljøområdet omkostningsbevilling Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte. Vedtaget Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget 1. ØR regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 47,5-6,9 40,5 40,5 0,0 Øvrig drift 128,4 11,2 139,7 139,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 175,9 4,3 180,2 180,2 0,0 Omkostningselementer 0,3-0,6-0,3-0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser feriepenge 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Omkostninger 176,2 3,6 179,8 179,8 0,0 For området miljø overføres uforbrugte midler for i alt 3,6 mio. kr. Der er flyttet 6,9 mio. kr. fra løn til øvrig drift som en korrektion til fordelingen af aktivitetsmidlerne i budget Mindre forbruget skyldes at aktiviteterne under koncern miljø er blevet forsinket. Specielt kortlægningsarbejdet har været ramt af tekniske udfordringer på it området. 51

54 Bilag # 1 Side 52 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget 1. ØR regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 23,0 0,1 23,1 23,1 0,0 Øvrig drift 117,2 86,3 203,6 203,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 140,2 86,5 226,7 226,7 0,0 Omkostningselementer 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser feriepenge 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0 Omkostninger 140,2 86,0 226,2 226,2 0,0 For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for i alt 86,0 mio. kr. til 2013 som overføres til områderne under Øvrig regional udvikling: Udviklingsopgaver på uddannelsesområdet, Kulturområdet, Øresund og internationalt arbejde, Opfølgning på RUP mm., Den regionale klimastrategi og Global Exellence. 52

55 Bilag # 1 Side 53 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Lønudgifter 203,8 203,8 1,1 204,9 204,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.122,1 993,2-139,0 854,2 854,2 0,0 Driftsudgifter i alt 1.325, ,0-137, , ,1 0,0 Indtægter -728,3-598,5 180,7-417,8-417,8 0,0 Netto driftsudgifter 597,5 598,5 42,8 641,3 641,3 0,0 Omkostningselementer i alt -126,5-159,9 11,0-148,9-148,9 0,0 Omkostningsbevilling 471,0 438,5 53,8 492,4 492,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2012-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,9 Nye tillægsbevillinger 42,8 I alt 43,8 Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med 42,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 24,8 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på 18 mio. kr. Genbevillingerne vedrører blandt andet overenskomstbestemte aktiviteter, personalepolitiske puljer, it-projekter i de enkelte stabe og pulje vedrørende offentlig-private samarbejder. Hvad angår flytning mellem bevillingsområderne er der hovedsageligt tale om, at budget på kommunikationsområdet søges overført fra sundhedsområdets fællesområde til afholdelse under administrationsområdet. Tilretning af omkostningselementerne ved forhøjelse på 11 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af budget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, samt at en engangsændring afsat under budget til afskrivninger fejlagtigt var videreført. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. 53

56 Bilag # 1 Side 54 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2013-priser budget budget Økonomirapport 1 Nyt budget regnskab afvigelse Sundhed 25,5 25,5 2,1 27,6 27,6 0,0 Social- og specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbare adm. omk. 25,5 25,5 2,1 27,6 27,6 0,0 Sundhed 418,2 387,7 48,6 436,3 436,3 0,0 Social- og specialundervisning 10,2 9,5 1,2 10,7 10,7 0,0 Regional udvikling 17,1 15,8 2,0 17,8 17,8 0,0 Indirekte henførbare adm. omk. 445,5 413,0 51,8 464,8 464,8 0,0 Omkostningsbevilling 471,0 438,5 53,8 492,4 492,4 0,0 54

57 Bilag # 1 Side 55 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det vedtagne budget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2013 udgør 507 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 17,7 mio. kr., der primært vedrører tidsforskydninger og kvalificering af tidsplanerne. Der er siden budgetvedtagelsen godkendt en sag om bevilling til bygherreomkostninger m.v. på Herlev Hospital. Kvalitetsfondsprojekter Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Forventet regnskab 2013 Nyt Hospital Herlev Udarbejdelse af byggeprogram 13,501-13,5 0,000 0,0 Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 14,2 4,8 0,0 19,1 19,1 Køb af Sygeplejeskole 24,4 24,4 24,4 Indretning/renovering af Sygeplejeskole -1,4-1,4-1,4 Projektkonkurrence 3,5-3,5 0,0 0,0 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape 13,4 13,4 13,4 Projekteringsfase delprojekt A 56,9 3,2-1,1 59,0 59,0 Projekteringsfase delprojekt B 12,2 3,1-0,3 15,0 15,0 Bygherreomkostninger 19,3 2,2 15,5-2,0 35,0 35,0 Rådighedsbeløb, øvrige udgifter 29,0-15,4 13,6 13,6 Nyt Hospital Herlev i alt 131,6 2,2 80,0-35,7 178,1 178,1 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 22,4 6,1 0,0 28,5 28,5 Rådighedsbeløb, øvrige udgifter 32,8-32,8 0,0 0,0 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 55,1 0,0 6,1-32,8 28,5 28,5 Nyt byggeri ved Rigshospitalet Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet 3,0 16,6-1,1 18,5 18,5 Totalrådgivning 56,9-11,4 14,7 60,2 60,2 Fornyelse af elforsyning (medfinansiering) 6,0 3,0-9,0 0,0 0,0 Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering) 1,5-1,5 0,0 0,0 Rådighedsbeløb, øvrige udgifter 123,7-27,9 95,8 95,8 Nyt byggeri ved Rigshospitalet i alt 189,7 0,0 9,7-24,9 174,5 174,5 Nyt Hospital Hvidovre Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 2,2 0,0 2,2 2,2 Rådighedsbeløb 37,3 0,0 37,3 37,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 37,3 0,0 2,2 0,0 39,5 39,5 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 5,1 1,9-1,1 5,9 5,9 Rådighedsbeløb, øvrige udgifter 12,5 0,0 12,5 12,5 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans i alt 17,6 0,0 1,9-1,1 18,4 18,4 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 75,7-75,7 8,0-8,0 0,0 0,0 Helhedsplanskonkurrence 10,0 0,0 10,0 10,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 75,7 0,0 75,7 75,7 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 75,7 0,0 18,0-8,0 85,7 85,7 Udgifter i alt 507,0 2,2 117,9-102,5 524,7 524,7 Statslig finansiering 316,9 1,4 73,7-64,1 327,9 327,9 Regional egenfinansiering 190,1 0,8 44,2-38,4 196,7 196,7 Finansiering i alt 507,0 2,2 117,9-102,5 524,7 524,7 Øvrige projekter Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør 731,2 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 964,3 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2012 inkl. overførsler på lokale investeringsrammer. Samtidig søges budgettet forhøjet med netto 128,3 55

58 Bilag # 1 Side 56 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 mio. kr. som følge af sager godkendt i 2012 og Derudover søges der i rapporten indarbejdet øvrige ændringer på i alt 20,6 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 1.113,3 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget ,3 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Finansieret af driftsrammen 115,6 Kassetræk (tidsforskydning fra 2012) 12,7 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 i alt 128,3 Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer 7,6 Kassetræk (tidsforskydning fra 2012) 13,0 Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt 20,6 Overførsler til ,3 Ændringer i alt i 1. ør ,3 Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto: 1.844,5 Siden budgetvedtagelsen er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det drejer sig om en bevilling på 110,3 mio. kr. til opførelse af et pavillonbyggeri til genhusning af en række patientrettede aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Udgiften er finansieret af midler afsat på sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Derudover har regionsrådet godkendt en bevilling til genetablering af scannerkapacitet fra Helsingør Hospital i Hillerød og Frederikssund, som medfører udgifter på 2,3 mio. kr. i Endelig er der godkendt en bevilling til etablering af et sundhedshus i Helsingør, hvoraf 3,0 mio. kr. afholdes i Udgifterne hertil er ligeledes finansieret af sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Grundet mindreforbrug på en bevilling vedrørende 1. etape af ombygningen af PC Ballerup, blev et restbeløb på 10 mio. kr. tilbageført til kassen i 3. økonomirapport Regionsrådet har efterfølgende godkendt, at dette restbeløb anvendes til at udbedre klimaskærmen på den ældre bygningsmasse. Udgiften på 10 mio. kr. finansieres således ved kassetræk. I forbindelse med sag om omdisponering af midlerne til standardiseret medicoteknisk udstyr i efteråret 2012, blev udgifter på 2,7 mio. kr. tidsforskudt til 2013, og beløbet blev tilført kassen. I denne rapport finansieres udgifterne i 2013 således ved et tilsvarende kassetræk på 2,7 mio. kr. Endelig forventedes der i forbindelse med 3. økonomirapport 2012 en tidsforskydning af udgifter på 13 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende REFLEX-projektet, hvorfor 13 mio. kr. blev tilført kassen. I denne rapport finansieres udgifterne i 2013 således ved et tilsvarende kassetræk på 13 mio. kr. Endelig er der regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til investeringsrammen på i alt 7,6 mio. kr. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 og overførsler af mindreforbrug fra 2012 fremgår af oversigten nedenfor. 56

59 Bilag # 1 Side 57 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Amager Hospital Lokal investeringsramme 4,5 4,9 9,3 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,5 0,2 0,7 Samling på Italiens vej 26,0 26,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,2 1,2 Medicoteknik ,3 0,3 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 3,0 3,0 Ramme til renoveringsprojekter ,5 0,5 Amager Hospital i alt 4,5 0,5 37,0 0,0 41,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Lokal investeringsramme 25,5 25,5 Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb 30,5-30,5 0,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 30,5 30,5 Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2,5 2,5 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,8 14,8 Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH 1,5 1,5 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH 1,9 1,9 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 3,8 3,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 2,8 2,8 Ramme til medicoteknisk udstyr BBh 2,0 0,4 2,3 Ramme til renoveringsprojekter BBH 0,9 0,9 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) - BBH 4,6 4,6 Pavillon til akutmodtagelsen - BBH 14,4 14,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 Medicoteknik rammebevilling - BBH 1,0 1,0 57

60 Bilag # 1 Side 58 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr BBH 3,0-1,9 1,1 Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH 2,5 2,4 4,9 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur FRH 3,4 3,4 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH 0,1 0,1 Medicoteknik FRH 0,2 0,2 Ramme til medicoteknisk udstyr FRH 7,7 1,2 8,9 Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH 2,0 2,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering - FRH 0,4 0,4 Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH 0,1 0,1 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr FRH 1,3-1,2 0,1 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 56,0 16,4 55,4 0,0 127,8 Bornholm Hospital Lokal investeringsramme 0,8 0,5 1,3 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,5 0,0 0,5 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0-0,1 2,0 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,6 0,0 0,6 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,3 9,3 Søvandskøling med solceller m.v. 3,1 3,1 MR-scanner 1,1 1,1 Bornholm Hospital i alt 0,8 8,1 9,0 0,0 17,9 Gentofte Hospital Lokal investeringsramme 17,6 23,0 40,6 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 8,2 8,2 1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning) 42,0 42,0 Energibesparende foranstaltninger ,4 18,4 Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J -0,3-0,3 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 1,8 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 8,3 8,3 Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) -0,1-0,1 58

61 Bilag # 1 Side 59 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,1 2,1 Ramme til renoveringsprojekter ,5 9,5 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 4,9 4,9 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 0,0 Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur ,1 1,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,4-0,6 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0-0,8-0,8 Gentofte Hospital i alt 17,6 1,4 117,5 0,0 136,6 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme 10,4 0,0 10,4 Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg 4,6 4,6 Lokal inv.ramme: Søvnapnø, udvidelse af kapacitet 1,8 1,8 Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr. 0,6 0,6 Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavl 0,4 0,4 Dansk Hovedpinecenter (forudsat lånefinansieret) 4,0 1,8 5,8 Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 50,4-50,4 4,7 4,7 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus 41,4 4,4 45,8 Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus 9,0 1,2 10,2 Respirations Center Øst (RCØ) 1,9 1,9 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 2,1 2,1 Ændring i optageområder 2,3 2,3 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 0,8 Asbestsanering i bygning 05 1,6 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,5 0,5 Tilgængelighedsprojekt 1,1 1,1 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,6 0,0 1,6 Ramme til medicoteknisk udstyr ,3 2,3 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,9 0,9 Ramme til renoveringsprojekter ,3 4,3 7,6 59

62 Bilag # 1 Side 60 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Glostrup Hospital i alt 64,8 8,1 37,2 0,0 110,0 Herlev Hospital Lokal investeringsramme 18,5 0,1 0,0 1,2 19,8 Ramme til medicoteknisk udstyr ,6-4,8 6,7 Ramme til anskaffelse af el-senge 15,5 15,5 Samling af sterilcentraler, 2. etape 3,0 3,0 Onkologisk ambulatorium 14,2 39,7 54,0 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 4,8 4,8 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 5,0 5,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 0,8 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 2,0 DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,2 0,2 Anskaffelse af urologisk robot, Herlev -0,3-0,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,6 7,6 Etablering kvinde/barn center (B ) 0,4 0,4 Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder 0,0 0,0 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB 13,5 13,5 Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) 2,8 2,8 Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner) -0,6-0,6 Medicoteknik rammebevilling -0,2-0,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 13,6 13,6 Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 0,0 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 6,0 6,0 Renovering Radiokemisk Laboratorium 0,1 0,1 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,9 3,9 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital -0,1-0,1 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 0,0 0,0 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 5,9 5,9 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 71,5 71,5 Sag nr. 11 på RR d.15. november anskaffelse CT-scanner 9,3 9,3 Samling af urologiske funktioner 7,7 7,7 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 1,2 1,2 60

63 Bilag # 1 Side 61 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,5-0,5 Ramme til renoveringsprojekter ,4 4,4 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 12,8 12,8 Herlev Hospital i alt 32,7 30,2 206,9 1,2 271,0 Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme 31,5 6,8 1,2 39,5 Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen 12,2 2,8 15,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,6 0,4 1,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7 0,0 5,7 Ramme til anskaffelse af el-senge 10,8 0,0 10,8 Tagaptering, bygning 1&2 46,0 46,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 12,6 12,6 PET/CT-scanner 3,7 3,7 Dialysesatellit (B ) 17,8 17,8 Medicoteknik rammebevilling 1,6 1,6 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B ,7 46,7 Udvidelse af operationskapacitet B ,7 17,7 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 3,1 3,1 Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10 3,5 3,5 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 12,9 12,9 Skadesforebyggende tiltag 0,2 0,2 Ramme til renoveringsprojekter ,1 4,1 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 4,9 4,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,4 0,4 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 0,8 Hvidovre Hospital i alt 43,7 17,2 186,0 1,2 248,1 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 9,8 5,2 15,1 30,1 Patienthotel 9,0 7,6 16,6 61

64 Bilag # 1 Side 62 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,3 0,0 4,3 Ramme til anskaffelse af el-senge 2,5 2,5 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,9 1,9 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 1,0 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 3,7 3,7 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital -0,5-0,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,3 1,3 Fjernvarmekøling 5,1 5,1 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 1,3 1,3 Ramme til renoveringsprojekter ,3 4,3 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 0,8 Forebyggelse af vandskader efter skybrud - Helsingør 1,1 1,1 Medicoteknik rammebevilling - Helsingør 0,5 0,5 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur Helsingør 0,2 0,2 Nordsjællands Hospital i alt 18,8 12,0 43,2 0,0 74,0 Rigshospitalet Lokal investeringsramme 15,9 17,3 33,1 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015) 7,6 8,5 16,1 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb 20,3-20,0 0,3 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v. 20,0 20,0 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 16,3 0,6 16,9 Anskaffelse af hyperpolarisator 8,0-0,1 7,9 Partikelterapianlæg 25,0 25,0 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) 24,4 24,4 Medicoteknik rammebevilling 1,7 1,7 Ramme til medicoteknisk udstyr ,4-11,1 9,3 Ramme til renoveringsprojekter ,8 8,8 Udvidelse af intensivkapacitet 1,7 1,7 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,3 2,3 Rigshospitalet - flytning og rokader 0,8 0,8 62

65 Bilag # 1 Side 63 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Højspændingssystem 0,0 0,0 Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,1-3,1 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot 14,5 14,5 Fondsdonation - Da Vinci robot -14,5-14,5 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 110,3 110,3 Rigshospitalet i alt 117,5 130,7 28,3 0,0 276,5 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 10,9 0,2 11,1 PC Hvidovre, enestuer, etape 52,0 19,1 71,1 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -52,0-52,0 Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb 15,0-7,5 4,9 12,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 7,5 7,5 PC Glostrup, Renovering af tage 18,2-2,3 15,9 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 1,7 1,7 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 4,4 4,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 0,5 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 10,0 5,2 15,2 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 0,6 0,6 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2 0,2 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 0,2 0,2 Ramme til renoveringsprojekter ,8 1,8 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 44,1 10,0 36,7 0,0 90,8 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,9 4,3 6,2 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 10,0 10,0 Den Præhospitale Virksomhed i alt 0,0 0,0 1,9 14,3 16,2 63

66 Bilag # 1 Side 64 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget IT-, Medico- og Telefonivirksomheden IT-strategi 146,6 99,5 246,1 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 0,2 1,2 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt 146,6 1,0 99,7 0,0 247,2 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 7,1 2,5 0,2 9,8 Cytostatikarobot 5,0 2,3 7,3 Energibesparende investeringer 09 (el) 0,6 0,6 Region Hovedstadens Apotek i alt 12,1 0,0 3,2 2,5 17,7 Fælles projekter - sundhedsområdet Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret) 2,0 2,0 Medicoteknisk apparaturpulje 63,2-63,1 0,1 Renoveringspulje 11,1-8,3 9,6-1,6 10,8 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 10,7 34,6 13,0 58,3 REFLEX (etablering af regionalt lager) 16,7 16,7 Samling af sterilcentraler, 2. etape 3,0-3,0 0,0 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 10,0-10,0 0,0 El-senge til hospitalerne 33,0-32,8 0,2 Bæredygtighedspulje 4,0 4,0 Implementering af regionens skilteprogram 8,0 8,0 Anskaffelse og installation af info-tv skærme til regionens hospitaler 6,1 6,1 Effektiviseringstiltag, pulje 21,7 21,7 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -0,4-0,4 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -10,9-10,9 Salg af jordarealer -2,0-2,0 64

67 Bilag # 1 Side 65 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2013-priser Vedtaget budget 2013 Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 Overførsler fra 2012 Andre ændringer i 1. ør. Nyt budget Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 132,5-107,2 70,4 1,4 97,1 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 691,5 128,3 932,4 20, ,8 Socialpsykiatri (RHP) Investeringsramme 11,0 17,5 28,5 Socialpsykiatri (RHP) i alt 11,0 0,0 17,5 0,0 28,5 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme 28,8 28,8 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 0,0 Køb og ombygning af ejendom 13,3 13,3 Den Sociale Virksomhed i alt 28,8 0,0 13,3 0,0 42,1 Administration Investeringsramme 1,1 1,1 Administration i alt 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 Samlet investeringsramme 731,3 128,3 964,3 20, ,5 65

68 Bilag # 1 Side 66 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2013-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,5 0, , ,5 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -850,9-850,9 0,0-850,9-850,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,3 0, , ,3 0,0 Bløderudligning -27,5-27,5 0,0-27,5-27,5 0,0 Nettodriftsudgifter , ,2 0, , ,2 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området indtægter herudover skal indbetales til staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til dt kommunale område. På grundlag af aktiviteten i sidste del af 2012 er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.095,5 mio. kr. nås. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 11 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 850,9 mio. kr. 66

69 Bilag # 1 Side 67 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2013 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel drifts- som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes som en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,8 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,0 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1 % p.a. I forhold til det vedtagne budget 2013 forventes den gennemsnitlige likvide beholdning forøget med 1 mia. kr. grundet tidsforskydninger fra 2012 til 2013 samt et bedre driftsresultat Den langfristede gæld, som forrentes, forventes fortsat at udgøre 5,1 mia. kr., og den gennemsnitlige, sammenvejede forrentningsprocent forventes nu at udgøre 1,7 % p.a. mod budgetteret 1,9 % p.a. Renteudgifter og indtægter Renter Mio. kr. løbende priser Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Korrektioner 1 ØR Nyt budget 2013 Forventet regnskab 2013 Forventet afvigelse Renteindtægter -35,3-35,3-6,0-41,3-41,3 0,0 Renter af likvide aktiver -18,0-18,0-10,0-28,0-28,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -17,3-17,3 4,0-13,3-13,3 0,0 Renteudgifter 105,9 105,9-12,5 93,4 93,4 0,0 Renter af kortfristede gæld 10,0 10,0-2,5 7,5 7,5 0,0 Renter af langfristet gæld 95,9 95,9-10,0 85,9 85,9 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 70,6 70,6-18,5 52,1 52,1 0,0 Nettorenteudgiften i 2013 forventes at blive 52,1 mio. kr., før der tages højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindeligt budget 2013, er der tale om en nettoforbedring på 18,5 mio. kr. Renteindtægterne er nu skønnet til 41,3 mio. kr., eller en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 28 mio. kr. mod forudsat 18 mio. kr. i det vedtagne budget Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på ca. 1 % p.a. svarende til budgetforudsætningerne. I 2013 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning at udgøre 2,8 mia. kr., hvoraf de 2,4 mia. kr. er placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,1 % på bankindskud og 1,1 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 0 mio. kr., som er i overensstemmelse med budgettet. Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 13,3 mio. kr. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. I forhold til oprindeligt budget 2013 er der tale om en mindreindtægt på 4 mio. kr. Der forventes nu en forretningsprocent på gennemsnitlig 1,2 % p.a. vedrørende de deponerede midler mod oprindeligt budgetteret 1,5 % p.a. 67

70 Bilag # 1 Side 68 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en samlet udgift på 7,5 mio.kr. svarende til regnskabsresultatet for Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger. Renter af langfristet gæld i 2013 skønnes til 85,9 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til budget 2013 på 10 mio. kr. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for Det kan oplyses, at den langfristede gæld for 2013 fordeles med knap 70 % fast forrentning og 30 % med variabel forrentning. Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2013 bliver renten fastsat pr. 1. april 2013, og forventes at udgøre omkring 3 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommune- Kredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området, samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (mio.kr.) Renter sundhed 40,7 Renter social- specialundervisning 11,4 Renter regional udvikling 0 I alt 52,1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 68

71 Bilag # 1 Side 69 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1) Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.) 2.301,9 Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr. -31,2 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter 2) -3,9 Samlet kassetræk efter 4. økonomirapport ,1 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer 2.266,8 Ændringer i 1. økonomirapport 2013 Driftsbudgettet -584,6 Sundhedsområdet -352,4 Social- og specialundervisning -29,0 Regional udvikling -160,3 Administration -42,8 Investeringsbudgettet ,7 Sundhedsområdet ,9 Socialområdet -30,8 Ændringer i finansielle budgetposter 149,5 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 18,5 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -15,4 Afdrag på lån -0,6 Låneoptagelse 147,0 Ændringer i alt ved 1. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger) 703,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i Kassebeholdningen primo 2013 udgør 2.301,9 mio. kr. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på1.563,8 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2012 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (230 mio. kr.) på sundhedsområdet. 69

72 Bilag # 1 Side 70 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Mio. kr. løbende - priser Vedtaget budget 2013 Ko rrigeret budget 2013 Ko rrektio ner 1 ØR N yt budget 2013 F o rventet regnskab 2013 F o rventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender -209,3-209,3 36,8-172,5-172,5 0,0 Kortfristede tilgodehavender ( mellemregning kvalitetsfond) -507,0-507,0-17,7-524,7-524,7 0,0 Langfristede tilgodehavender -88,5-88,5-2,0-90,5-90,5 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,0 338,0-1,7 336,3 336,3 0,0 Finansforskydninger i alt -466,8-466,8 15,4-451,4-451,4 0,0 Afdrag 346,2 346,2 0,6 346,8 346,8 0,0 Lånoptagelse -209,6-209,6-147,0-356,6-356,6 0,0 Netto afdrag 136,6 136,6-146,4-9,8-9,8 0,0 Finansiering i alt -330,2-330,2-131,0-461,2-461,2 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender Ændringer i kortfristede tilgodehavender vedrører udbetaling til statslige midler samt frigivelse af deponerende midler til finansiering af udgifter til kvalitetsfondsprojekter. Der er et tilgodehavende på 172,5 mio. kr. på projekterne, hvor der er givet endelig tilsagn. Herudover er der udlæg af likvider til de 3 øvrige projekter til og med 2012, hvor der ikke er givet endeligt tilsagn. Der er nu forudsat et forbrug af kvalitetsfondsmidler på 524,7 mio. kr. svarende til en ændring i kortfristede tilgodehavender på -17,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i det oprindelige budget Ændringer i de langfristede tilgodehavender på -2,0 mio. kr. vedrører udelukkende deponerede beløb. I 2013 frigives deponerede beløb svarende til 90,5 mio. kr. Heraf vedrører 78,1 mio. kr. Nesa - midler, mens øvrige ændringer vedrører lejemål. De deponerede midler Nesa-midler er frigivet fuldt ud pr. 1. april De hensatte midler i kvalitetsfonden (deponeringen) anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter. Det samlede deponerede beløb forventes at udgøre ca mio. kr. ved udgangen af Dette under forudsætning af, at staten udbetaler den statslige finansiering til de projekter, hvor der er givet endeligt tilsagn. Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i Mio. kr. Ultimo 2012 Ændring Ultimo 2013 Deponeringer vedr. Nesa-midler 78,1-78,1 0 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 983,0 43,4 1026,4 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 390,0-9,6 380,4 Deponerede beløb i alt 1.451,1-44, ,8 Øvrige langfristede tilgodehavender 25,0-2,8 22,2 I alt 1.476,1-47, ,0 70

73 Bilag # 1 Side 71 af 71 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 1 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 1 Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til det vedtagne budget 2013 er der en nettoændring på 146,4 mio.kr. Der er tale om en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Ændringen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende ændring under investeringsbudgettet. I budget 2013 forudsættes en lånoptagelse på 209,6 mio. kr. og et afdrag på 346,2 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 136,6 mio. kr. I budget 2013 er der forudsat delvis refinansiering af årets afdrag. Det kræver en lånedispensation vedrørende afdrag på 144,6 mio. kr. I budget 2013 er der forudsat en langfristet gæld primo året på mio. kr. og en ultimo gæld på mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2013 og nu forventet i 2013 fordeler sig således: Nu forventet Mio. kr. løbende - priser B Langfristet gæld primo året*) ,9-5081,5 Afdrag 330,4 331,0 Afdrag på Socialinstitution 15,8 15,8 Delvis lånoptagelse -144,6-144,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -41,2-41,2 Lånoptagelse energipulje -19,8-170,8 Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter -4,0 0 Lån- og afdrag, netto 136,6-9,8 Langfristet gæld ultimo året , ,3 Hovedårsagen til den større ultimo gæld vedrører især lånoptagelse i forbindelse med overtagelse af Kennedy Centret. 71

74

75 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag # 2 Side 1 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts

76 Bilag # 2 Side 2 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 40 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

77 Bilag # 2 Side 3 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2013-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Amager Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Fusion mellem AH og HvH - gastro Medicinvækst 2012-regnskab Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH Regional barsel fond -varig øgning Projekt 5 i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Genbevilling AmH Midler til diabeteskontrol 95 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 475 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Monitorering akut apopleksi Intensiv, læger Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse int.med. senge BBH Regional barsel fond -varig øgning

78 Bilag # 2 Side 4 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Trivsel i travlhed Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Center for voldsramte Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen KAG fra BBH til GEH Genbevilling Frederiksberg Hospital Genbevilling Bispebjerg Hospital Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital Amb. kronisk hjertesyge Ekstra ekkokardiografier Færre udgifter kørsel af praksisprøver Center for voldsramte, etableringsudg. fra Korr Rygvisitation RADS - Budget Midler til diabeteskontrol 190 4

79 Bilag # 2 Side 5 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner 154 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge Resultat Bornholms Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Dæmp - Ringe hjem Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Booking af patienter Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Anæstesiuddannelse af sygeplejersker Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Drift af MR-scanner Midler til diabeteskontrol 55 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge 600 Resultat Gentofte Hospital Drift Cochlear indkøbsbesparelse Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL

80 Bilag # 2 Side 6 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen KAG fra BBH til GEH Genbevilling Gentofte Hospital Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Særlig aftale om ablationer Analyseudstyr til tarmkræftscreening Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse Midler til diabeteskontrol Samarbejde med arbejdsmedicin Eksponeringskammer 150 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Glostrup Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab MR scanninger fra RH til Glo 760 6

81 Bilag # 2 Side 7 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo Monitorering akut apopleksi Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje Regional barsel fond -varig øgning Merakt. Englevinger Hjemtagning af 1300 MR-scanninger Ny beh. Horton Glostrup MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Forløbskoordination udredning demens Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker Mere mad i munden genbevilling fra Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Håndtering af CPAP apparatur Søvnapnø Midler til diabeteskontrol Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner -258 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR sag nr Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR sag Resultat Herlev Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL

82 Bilag # 2 Side 8 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Monitorering akut apopleksi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning MDT hjernekræft sekretær Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Kemikaliestyring Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Genbevilling Herlev Hospital Primær brystrekonstruktion med strattice Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi Midler til diabeteskontrol Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Nordsjællands Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner 30 8

83 Bilag # 2 Side 9 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Overflytning personale Blodbanken Monitorering akut apopleksi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Læger til Sundhedshuset i Helsingør MDT hjernekræft sekretær Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge) Projekt 5 i Trivsel i travlhed Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Genbevilling 2013 Hillerød Hospital Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital Genbevilling 2013 Helsingør Hospital Resultatet af takststyringen Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Midler til diabeteskontrol Læger Sundhedshus_januar Projektkoordinering kortlægning radiologi 84 9

84 Bilag # 2 Side 10 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner 105 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Ramme til anskaffelse af el-senge Genetablering af scannerkapacitet RR sag nr Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR sag nr Resultat Hvidovre Hospital Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Fusion mellem AH og HvH - gastro Medicinvækst 2012-regnskab Intensiv, læger Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH Regional barsel fond -varig øgning Patologi meraktivitet MIkrobiologi meraktivitet Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA) Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Indvandrermedicinsk afdeling etablering Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi

85 Bilag # 2 Side 11 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitet endoskopiområdet Genbevilling HvH Gældsafvikling HvH Midler til diabeteskontrol Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:fødselsforberedelse 800 Resultat Investeringer Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital Indvandrermedicinsk afdeling etablering Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Engangsudg endoskopi Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Resultat Rigshospitalet Drift Cochlear indkøbsbesparelse Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Afbødning effektiviseringskrav Kennedy MR scanninger fra RH til Glo Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo Overflytning personale Blodbanken Monitorering akut apopleksi Ny beh. Hortons hovedpine Ny beh. prænatal array Ny beh. kryopræservering Flytning indt.budget lægeambulance Kapacitetsudvidelse hepatologi Genbevilling 2013 RH Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Regional barsel fond -varig øgning MDT hjernekræft sekretær Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret Fordeling den regionale forskningsfond

86 Bilag # 2 Side 12 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Projekt 5 i Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Patienter som undervisere Patienter som undervisere (ej varig) Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Helt korte uddannelser Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi Kennedy centret indlejring i regionen E-læringsenheden Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU Ny behandl. Jakavi Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Resultatet af takststyringen Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Særlig aftale om ablationer Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Ny beh. Horton etablering Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Fondsdonation - Da Vinci robot RR sag nr Investeringsbevilling Da Vinci Robot sag nr Pavillon til genhusning RR sag nr Resultat Den Præhospitale virks. Drift Flytning indt.budget lægeambulance Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling DPV Budgetudskillelse IMT / Stabe Psykiatrisk akutberedskab Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme

87 Bilag # 2 Side 13 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed Resultat IMT Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling IMT Budgetudskillelse IMT / Stabe Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter E-learning, regulering, kursusportal mv Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat HRU Drift Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling HRU Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig) Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd Kurser i rationel medicinanvendelse Nye korte uddannelser Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder En række konkrete udd. aktiviteter Kennedy centret indlejring i regionen E-læringsenheden Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU 650 Resultat RegH - Apotek Drift Regional barsel fond -varig øgning Trivsel i travlhed Lagerkorrektion P/L regulering af indkøb af medicin til lager i Genbevilling Apoteket Farmaceuter i akutmodtagelser RADS - Budget Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til

88 Bilag # 2 Side 14 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Implementering af retningslinjer for rygkirurgi Korrektion af PL-værdier Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse Omplacering af driftsmidler rygvisitation Håndtering af CPAP apparatur Korr Rygvisitation Resultat Fælles drift på sundhed Drift Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning Korrektion af PL-værdier Medicinvækst 2012-regnskab Afbødning effektiviseringskrav Kennedy Monitorering akut apopleksi Ny beh. Hortons hovedpine Ny beh. prænatal array Ny beh. kryopræservering Intensiv, læger Kapacitetsudvidelse hepatologi Patientbefordring - implementeringsrabat Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse int.med. senge BBH Merakt. Englevinger Hjemtagning af 1300 MR-scanninger Læger til Sundhedshuset i Helsingør Ny beh. Horton Glostrup Patologi meraktivitet MIkrobiologi meraktivitet Kapacitetsudvidelser - budget Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur Ovf. fra sundhed fælles til Praksis Ovf. sundhed fælles til Praksis Fordeling den regionale forskningsfond Projekt 5 i Trivsel i travlhed Kemikaliestyring Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Specialudd. af sygeplejesker - intensiv Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA)

89 Bilag # 2 Side 15 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes Patienter som undervisere Patienter som undervisere (ej varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig) Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig) Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd Kurser i rationel medicinanvendelse Forløbskoordination udredning demens Kvalitetsforbedringer Dæmp - Ringe hjem Ældre plan Nye korte uddannelser Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker Helt korte uddannelser Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder Center for voldsramte Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i Budgetudskillelse IMT / Stabe En række konkrete udd. aktiviteter Ny behandl. Jakavi Booking af patienter Løn til operationsteknikerelever Uddannelse af hygiejnesygeplejersker Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp Kommunikation sundfælles / adm. (varig) Kommunikation sundfælles / adm Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra Mere mad i munden genbevilling fra Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud Resultatet af takststyringen Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI E-learning, regulering, kursusportal mv Kom.medfir. Nye Sats-puljer Omplacering af driftsmidler rygvisitation Lagerkorrektion P/L regulering af indkøb af medicin til lager i Anæstesiuddannelse af sygeplejersker Sundhedsdage, overførsel af budget til adm Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital

90 Bilag # 2 Side 16 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital Primær brystrekonstruktion med strattice Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet Meraktivitet endoskopiområdet Engangsudg endoskopi Øfeldt-betaling Ny beh. Horton etablering Amb. kronisk hjertesyge Ekstra ekkokardiografier Søvnapnø Farmaceuter i akutmodtagelser Center for voldsramte, etableringsudg. fra Genbevilling, sund fælles Analyseudstyr til tarmkræftscreening Drift af MR-scanner Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi Pavillon til genhusning RR sag nr RADS - Budget Midler til diabeteskontrol Læger Sundhedshus_januar Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Samarbejde med arbejdsmedicin Eksponeringskammer Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse Genetablering af scannerkapacitet RR sag nr Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR sag nr Projektkoordinering kortlægning radiologi Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:fødselsforberedelse Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ramme til anskaffelse af el-senge Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed Resultat Praksis (sygesikring) Drift Korrektion af PL-værdier HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Patologi meraktivitet Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret

91 Bilag # 2 Side 17 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Ovf. fra sundhed fælles til Praksis Ovf. sundhed fælles til Praksis Trivsel i travlhed Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi Budgetudskillelse IMT / Stabe Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI Øfeldt-betaling Færre udgifter kørsel af praksisprøver 275 Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner Korrektion af PL-værdier Hjemtagning fra Filadelfia til GLO Medicinvækst 2012-regnskab Patientbefordring - implementeringsrabat Regional barsel fond -varig øgning Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge) Kapacitetsudvidelser - budget Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur Fordeling den regionale forskningsfond Trivsel i travlhed Hjemtagning fra SSI - Biokemi Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi Hjemtagning fra SSI - Immunologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi E-læringsenheden Psykiatrisk akutberedskab Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi Kom.medfir. Nye Sats-puljer Genbevilling 2013 Psykiatrien Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR sag nr Resultat RegH Psykiatri, social Drift Korrektion af PL-værdier 10 17

92 Bilag # 2 Side 18 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Regional barsel fond -varig øgning Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) 624 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Regional barsel fond -varig øgning Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag Direkte administration DSV - takstgrundlag Institutionsdrift DSV - genbevilling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) 93 Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regional barsel fond -varig øgning Budgetudskillelse IMT / Stabe Genbevilling Regional udvikling Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse 204 Resultat Øvrig regional udvikling Drift Regional barsel fond -varig øgning Budgetudskillelse IMT / Stabe Genbevilling Regional udvikling Flyt ØD / Løn Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje) Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse 110 Resultat Administration - Koncern Drift Regional barsel fond -varig øgning Genbevilling Administrationsområdet Projekt 5 i Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning Budgetudskillelse IMT / Stabe Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Kommunikation sundfælles / adm. (varig)

93 Bilag # 2 Side 19 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Kommunikation sundfælles / adm Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter Sundhedsdage, overførsel af budget til adm Resultat Investeringer Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør Resultat Byggesagsstyring Investeringer Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR sag nr Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR sag KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil Resultat Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renteudgifter Finansiering 1. ØR Renteindtægter Finansiering 1. ØR Finansforskydninger Finansiering 1. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 1. ØR Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renteudgifter Finansiering 1. ØR Renteindtægter Finansiering 1. ØR Finansforskydninger Finansiering 1. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansiering 1. ØR Finansiering i alt Amager Hospital Drift Genbevilling AmH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot -475 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Genbevilling Frederiksberg Hospital Genbevilling Bispebjerg Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 247 Resultat Bornholms Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot -506 Resultat

94 Bilag # 2 Side 20 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Gentofte Hospital Drift Genbevilling Gentofte Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Glostrup Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Herlev Hospital Drift Genbevilling Herlev Hospital Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Nordsjællands Hospital Drift Genbevilling 2013 Hillerød Hospital Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital Genbevilling 2013 Helsingør Hospital 430 Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat Hvidovre Hospital Drift Genbevilling HvH Gældsafvikling HvH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot 252 Resultat Rigshospitalet Drift Genbevilling 2013 RH Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Fondsdonation - Da Vinci robot RR sag nr Investeringsbevilling Da Vinci Robot sag nr Resultat Den Præhospitale virks. Drift Genbevilling DPV Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat IMT Drift Genbevilling IMT Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Resultat HRU Drift Genbevilling HRU Resultat RegH - Apotek Drift Genbevilling Apoteket Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Fælles drift på sundhed Drift Genbevilling, sund fælles

95 Bilag # 2 Side 21 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Genbevilling 2013 Psykiatrien Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR sag nr Resultat RegH Psykiatri, social Drift Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag Institutionsdrift DSV - særtakster og VISO Direkte administration DSV - takstgrundlag Institutionsdrift DSV - genbevilling Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Administration - Koncern Drift Genbevilling Administrationsområdet Anlæg Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør Resultat Byggesagsstyring Anlæg KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Hensættelse til tjenestemandspension Omkostningselementer FBH&BBH Lagerforskydning Omkostningselementer FBH&BBH Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Afskrivninger Omkostningselementer FBH&BBH Bornholms Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Gentofte Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag

96 Bilag # 2 Side 22 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2013 Glostrup Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Herlev Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Nordsjællands Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Hvidovre Hospital Lagerforskydning Tilretning af lagerforskydning sfa. sag Den Præhospitale virks. Forskydning i hensættelse til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm IMT Forskydning i hensættelse til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Hensættelse til tjenestemandspension Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm HRU Forskydning i hensættelse til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Hensættelse til tjenestemandspension Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm RegH - Apotek Lagerforskydning Lagerforskydning på apotek - teknisk korrektion Afskrivninger Lagerkorrektion Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag -1 Hensættelse til tjenestemandspension Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag -20 Afskrivninger Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag 122 Forrentning Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag 40 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer -642 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer -457 Administration - Koncern Forskydning i hensættelse til feriepenge Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Hensættelse til tjenestemandspension Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Afskrivninger Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm Total Balancen Modpost til omkostningselementer

97 Bilag # 2 Side 23 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Amager Hospital Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Øvrige overførsler Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler. 800 Vinduesudskiftning i bygning 1 og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Ekstraordinære udgifter Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft 175 Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation 400 Overførsel af midler til Kvalitetspojekter 800 Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner 370 Forsinkede projekter 545 Interne flerårige projekter Gentofte Hospital Tidsforskydninger Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. Anskaffelser Forskning og fonde - overførsel til Glostrup Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler fra Ældreplan Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken

98 Bilag # 2 Side 24 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Overførsel til Shared Care på Vestegnen Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA 300 Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik 698 Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M 490 Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Herlev Hospital Tidsforskydninger Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R) Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen Overførsel af overskud afd O 500 Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Nordsjællands Hospital Tidsforskydninger Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget 500 Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord 800 Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg) Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Uddannelse af beskrivende radiografer Arbejdsmiljøprojekt Skybrud Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Renovering og vedligeholdelse 460 Ekstraordinære anskaffelser 304 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter

99 Bilag # 2 Side 25 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning 166, stk Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til effektiviseringsprojekter Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydninger Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv. 452 Modernisering af hjertestopdatabasen Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation Øvrige overførsler Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation 412 Mindreforbrug anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud Region Hovedstadens Apotek Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til mindre byggearbejder 891 Øvrige overførsler Overførsel til mindre byggearbejder IMT Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr Tidsforskydning ABT-projekt Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 25

100 Bilag # 2 Side 26 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v Øvrige overførsler Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift) Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v HRU Tidsforskydninger Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet Tidsforskydning løntilskudsordning Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX Projekter, diverse systemer Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter Sygehusbehandling udenfor regionen 0 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv Overførsel af midler vedr. Personalepolitik Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv Overførsel af midler vedr. Ældreplan Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage Decentrale enheder, KPUK og KKO Praksisområdet 0 0 Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Planlagt uddannelse af personale Istandsættelse/renovering af Orion Mindre opgaver på Lunden

101 Bilag # 2 Side 27 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, diverse opgaver Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv Bredegaard, diverse projekter Overførsel af mindreforbrug (VISO) 336 Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift) Kollektiv trafik Overførsler Driftsopgaver, Kollektiv Trafik Erhvervsudvikling Overførsler Driftsopgaver, Erhvervsudvikling Miljøområdet Overførsler 0 Driftsopgaver, Miljø Øvrig regional udvikling Overførsler Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling Administration Tidsforskydninger Diverse administration mv Direktionspulje Opi-pulje stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade Personalepolitiske puljer Agenda IT-projekter i de enkelte stabe Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv I alt

102 Bilag # 2 Side 28 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Overførsler på investeringsområdet Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Kvalitetsfondsprojekter Nyt Hospital Herlev 53,6 80,0 Udarbejdelse af byggeprogram 18,6 13,5 Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 5,0 4,8 Køb af Sygeplejeskole 24,4 24,4 Indretning/renovering af Sygeplejeskole -0,4-1,4 Projektkonkurrence 3,5 3,5 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape 2,0 13,4 Projekteringsfase delprojekt A 0,0 3,2 Projekteringsfase delprojekt B 0,0 3,1 Bygherreomkostninger 0,5 15,5 Nyt Hospital Nordsjælland 6,4 6,1 Idéoplæg og placering 6,4 0,0 Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 0,0 6,1 Nyt byggeri ved Rigshospitalet -2,4 9,7 Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) 15,4 16,6 Totalrådgivning -22,3-11,4 Fornyelse af elforsyning (medfinansiering) 3,0 3,0 Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering) 1,5 1,5 Nyt Hospital Hvidovre 4,0 2,2 Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 4,0 2,2 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans 0,0 1,9 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 1,9 Nyt Hospital Bispebjerg 15,5 18,0 Helhedsplanskonkurrence 7,5 10,0 Rådighedsbeløb 8,0 8,0 Kvalitetsfondsprojekter i alt 77,1 117,9 Øvrige projekter Amager Hospital 32,4 37,0 Lokal investeringsramme 2,0 4,9 28

103 Bilag # 2 Side 29 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Samling på Italiens vej 24,5 26,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,7 1,2 Medicoteknik ,3 0,3 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,0 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 2,5 3,0 Ramme til renoveringsprojekter ,5 0,5 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Bispebjerg Hospital 59,5 49,1 Lokal investeringsramme 3,5 Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel 17,8 2,5 Energibesparende foranstaltninger ,2 14,8 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 0,9 1,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,1 0,0 Anskaffelse og installation af CT-scanner -0,1 0,0 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) -0,1 0,0 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 3,1 1,9 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4,0 3,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2,3 2,8 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 0,4 Ramme til renoveringsprojekter ,0 0,9 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 3,0 4,6 Pavillon til akutmodtagelsen 12,0 14,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,1 Medicoteknik rammebevilling 1,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,9 Ramme til anskaffelse af el-senge 2,4 Bornholm Hospital 6,5 9,0 Lokal investeringsramme 0,5 Søvandskøling med solceller m.v. 4,0 3,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7-0,1 Ramme til renoveringsprojekter ,2 4,3 MR-scanner 1,1 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Frederiksberg Hospital 1,0 6,3 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 3,4 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 0,1 Medicoteknik ,2 0,2 29

104 Bilag # 2 Side 30 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 1,2 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,4 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,1 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 Gentofte Hospital 85,5 117,5 Lokal investeringsramme 15,0 23,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,4 2,1 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 36,0 42,0 Energibesparende foranstaltninger ,2 18,4 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 4,2 8,2 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 3,0-0,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage 7,0 8,3 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J -0,3 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 Ramme til renoveringsprojekter ,5 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 4,9 Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur ,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,6 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,8 Glostrup Hospital 29,8 37,2 Lokal investeringsramme 1,0 0,0 Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg 4,1 4,6 Lokal inv.ramme: Søvnapnø, udvidelse af kapacitet 0,8 1,8 Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr. 0,6 Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavl 0,4 Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb 4,7 4,7 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus 4,0 4,4 Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus 0,9 1,2 Respirations Center Øst (RCØ) 1,7 1,9 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 2,3 2,1 Ændring i optageområder 1,0 2,3 Asbestsanering i bygning 05 0,1 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,3 0,5 Tilgængelighedsprojekt 1,4 1,1 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 30

105 Bilag # 2 Side 31 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Ramme til medicoteknisk udstyr ,4 Ramme til renoveringsprojekter ,3 4,3 Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter 1,5 1,8 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Helsingør Hospital 1,9 3,3 Lokal investeringsramme 0,6 1,6 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,9 1,1 Medicoteknik rammebevilling 0,4 0,5 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,2 Herlev Hospital 266,0 206,9 Lokal investeringsramme 16,9 0,0 Onkologisk ambulatorium 39,1 39,7 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 4,9 4,8 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 5,0 5,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 0,8 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 2,0 DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,7 0,2 Anskaffelse af urologisk robot, Herlev 1,1-0,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 8,5 7,6 Etablering kvinde/barn center (B ) 0,4 0,4 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB 9,9 13,5 Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) 0,5 2,8 Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner) -0,4-0,6 Medicoteknik rammebevilling 2,2-0,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 14,4 13,6 Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 0,0 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 22,3 6,0 Renovering Radiokemisk Laboratorium 0,0 0,1 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 3,9 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital -0,1-0,1 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 5,9 5,9 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 80,4 71,5 Sag nr. 11 på RR d.15. november ,5 9,3 Samling af urologiske funktioner 8,0 7,7 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0-4,8 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,4 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 12,9 12,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,5 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 1,2 31

106 Bilag # 2 Side 32 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Hillerød Hospital 19,4 39,9 Lokal investeringsramme 13,5 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 1,9 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,1 1,0 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 0,5 3,7 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 0,8-0,5 Medicoteknik ,1 0,0 MR- og CT-scanner 2,8 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder -0,1 0,0 Renovering af kloakanlæg, Hillerød -0,9 0,0 Medicoteknik rammebevilling 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 1,3 Fjernvarmekøling 4,8 5,1 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 0,6 1,3 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 0,5 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,3 Patienthotel 7,0 7,6 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Hvidovre Hospital 190,2 186,0 Lokal investeringsramme 12,8 6,8 Tagaptering, bygning 1&2 39,4 46,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 12,3 12,6 PET/CT-scanner 9,5 3,7 Dialysesatellit (B ) 19,8 17,8 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -0,3 0,0 Medicoteknik rammebevilling 0,0 1,6 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B ,1 46,7 Udvidelse af operationskapacitet B ,9 17,7 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 2,4 3,1 Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10 2,9 3,5 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 11,6 12,9 Skadesforebyggende tiltag 0,6 0,2 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,1 Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning 3,0 2,8 Udskiftning af olietanke 0,0 0,0 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 4,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,4 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,4 32

107 Bilag # 2 Side 33 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Ramme til anskaffelse af el-senge 0,0 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden 98,3 99,7 IT-strategi 98,3 99,5 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Den Præhospitale Virksomhed 0,0 1,9 Lokal investeringsramme 1,9 Region Hovedstadens Apotek 6,5 3,2 Lokal investeringsramme 5,4 2,5 Energibesparende investeringer 09 (el) 1,1 0,6 Region Hovedstadens Psykiatri 4,8 36,7 Lokal investeringsramme 0,2 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) 7,0 19,1 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -7,0 0,0 Udvidet kapacitet PC Ballerup 4,8 4,9 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 1,7 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 4,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup -2,3 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 5,2 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 0,6 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 0,2 Ramme til renoveringsprojekter ,8 Rigshospitalet 58,6 28,3 Lokal investeringsramme 46,7 17,3 Akut kræft - Patologiafdelingen 0,7 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 0,7 Energibesparende foranstaltninger ,2 Etablering af genomisk medicinsk enhed ,9 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning -0,4 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg -0,1 Medicoteknik rammebevilling 1,4 1,7 Mindre projekter med statslig medfinansiering 3,5 Midler til renoveringsprojekter ,6 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering -0,4 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet 8,0 8,5 Ramme til medicoteknisk udstyr ,5-11,1 Ramme til renoveringsprojekter ,6 8,8 33

108 Bilag # 2 Side 34 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Udvidelse af intensivkapacitet 1,7 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,3 Rigshospitalet - flytning og rokader 0,8 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 0,6 Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,1 Anskaffelse af hyperpolarisator -0,1 Fælles projekter - sundhedsområdet 65,5 70,4 Effektiviseringstiltag, pulje 21,7 21,7 Renoveringspulje 9,6 9,6 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 39,4 34,6 REFLEX (etablering af regionalt lager) 16,7 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 17,1 0,0 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 Optionssag -1,1 0,0 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj 0,1-0,4 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -10,7-10,9 Køb af den nyeste del af Regionsgården -0,4 0,0 Naturstensgulv, forhal GLO - indtægt (forligssag) -3,2 0,0 Salg af jordarealer -2,0-2,0 Anskaffelse og installation af info-tv skærme til regionens hospitaler 6,1 Socialpsykiatri (RHP) 16,0 17,5 Investeringsramme 16,0 17,5 Den Sociale Virksomhed 13,3 13,3 Investeringsramme 13,3 13,3 Administration 0,0 1,1 Lokal investeringsramme 1,1 Øvrige projekter i alt 955,3 964,3 Investeringsområdet i alt 1.032, ,3 34

109 Bilag # 2 Side 35 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport Mio. kr., 2013-pl Amager Hospital Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Bornholms Hospital Gentofte Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 12,5 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 11,8 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 23,1 24,6-5,5 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning -0,4 3,8 2,6 6,4 6,4 0,0 Afskrivninger 75,7 71,4 5,0 76,4 76,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 110,2 103,4 2,1 105,5 105,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 1,4-1,4 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 19,0 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 23,1 24,5-1,4 23,1 23,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 3,8-3,8 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 43,5 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 52,5 56,1-3,8 52,2 52,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,9 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 9,1 9,1 0,0 9,1 9,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 5,2-5,2 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 72,8 72,8 0,0 72,8 72,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 86,8 94,4-5,2 89,2 89,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,3 16,3 0,0 16,3 16,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 10,5-10,5 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 150,5 150,5 0,0 150,5 150,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 170,0 180,5-10,5 170,0 170,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,9 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 35

110 Bilag # 2 Side 36 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2013-pl Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Hensættelse til tjenestemandspension 17,3 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 158,4 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 180,6 164,1-5,0 159,1 159,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0 Lagerforskydning -0,2 7,4-7,6-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 100,2 100,2 0,0 100,2 100,2 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 124,3 134,2-7,6 126,7 126,7 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 24,0 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Lagerforskydning 0,0-22,6 0,0-22,6-22,6 0,0 Afskrivninger 170,6 185,0 0,0 185,0 185,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Omkostningselementer i alt 196,6 187,7 0,0 187,7 187,7 0,0 Den Præhospitale virksomhed Den Præhospitale virksomhed IMT IMT HRU HRU RegH - Apotek RegH - Apotek Sygehusbehand udf. Region Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 8,0-7,5 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 19,6-7,5 12,1 12,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 42,9-40,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 47,0 47,0 0,0 47,0 47,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 47,0 89,9-38,7 51,2 51,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 21,1-20,0 1,1 1,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 21,1-18,2 2,9 2,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 80,0 120,0 120,0 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 19,7 29,5 29,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 11,0 51,0 99,7 150,7 150,7 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36

111 Bilag # 2 Side 37 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2013-pl Sygehusbehand udf. Region Fælles drift på sundhed Fælles drift på sundhed Praksis (sygesikring) Praksis (sygesikring) RegH Psykiatri (behand) RegH Psykiatri (behand) RegH Psykiatri, social RegH Psykiatri, social Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomhed Kollektiv trafik Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 73,1 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,6 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 7,4 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Forrentning 5,5 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 Omkostningselementer i alt 13,9 12,6 0,0 12,6 12,6 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,3 10,7 0,1 10,8 10,8 0,0 Forrentning 8,8 8,8 0,0 8,9 8,9 0,0 Omkostningselementer i alt 23,2 24,0 0,1 24,2 24,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37

112 Bilag # 2 Side 38 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2013-pl Erhvervsudvikling Miljøområdet Miljøområdet Øvrig regional udvikling Øvrig regional udvikling Administration - Fælles Administration - Fælles Total Total Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 4,5-0,6 3,8 3,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 4,8-0,6 4,1 4,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 2,7-0,5 2,3 2,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 2,7-0,5 2,3 2,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,0-27,8 29,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -151,7-151,7-2,0-153,7-153,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 17,2 19,6-16,0 3,6 3,6 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt -126,5-159,9 11,0-148,9-148,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,4 94,4-39,6 54,8 54,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -10,1-9,5-4,4-13,9-13,9 0,0 Lagerforskydning -0,6 54,4 49,2 103,6 103,6 0,0 Afskrivninger 962,4 954,9 8,8 963,7 963,7 0,0 Forrentning 14,3 12,7 0,0 12,8 12,8 0,0 Omkostningselementer i alt 1.010, ,9 14, , ,9 0,0 38

113 Bilag # 2 Side 39 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2013-priser Budget 2013 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -102,6-578,0-53,3-167,4-798,8 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 945,5 941,0 18,8 0,3 960,1 + intern forrentning 14,3 0,0 12,8 0,0 12,8 + lagerforskydninger -0,6 103,6 0,0 0,0 103,6 + hensættelse til feriepenge 43,9 45,8 1,7 6,1 53,6 + hensættelser til tjenestemandspensioner 141,6 136,3 3,5 0,0 139,8 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -150,7-139,8-3,4-5,7-148,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 993, ,9 33,3 0, ,9 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver 1.238, ,7-70,6 0, ,3 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,7-70,6 0, ,3 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -347, ,9-90,7-166, ,2 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 209,6 356,6 - afdrag på eksterne lån -346,2-346,8 - forrentning af interne lån -14,3-12,8 +/- øvrige finansielle poster 466,8 451,4 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 315,9 448,4 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -31, ,8 F. Likvider, primo budgetåret -125, ,9 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -156,5 703,1 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget -859,6 39

114 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bilag # 2 Side 40 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Vedtagne Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget korrektioner budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -115,8 0,0-115,8 9,5-106,3-106,3 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 111,6-1,0 110,6 10,7 121,3 121,3 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 0,0 1,5 0,1 1,5 1,5 0,0 Årets resultat 0,0-1,0-1,0 20,3 19,3 19,3 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, forhøjes med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2013 er der et underskud på 19,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes derfor et akkumuleret underskud på 0,4 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,8 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,2 Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR) 5,6 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,4 - = overskud; + = underskud 40

115 Bilag # 2 Side 41 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2013-priser Vedtaget Vedtagne Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget korrektioner budget 1. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -698,8 0,0-698,8-13,1-711,9-711,9 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 691,0 0,0 691,0 22,2 713,2 713,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 22,9 0,0 22,9-0,1 22,8 22,8 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 9,2 0,0 9,2 0,4 9,7 9,7 0,0 Årets resultat 24,3 0,0 24,3 9,4 33,7 33,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 24,3 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne nedsættelse reduceret til 17,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 79,3 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2013 er der et underskud på 33,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2013 forventes derfor et akkumuleret overskud på 45,5 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,3 Disponeringer i 2013: Takstreduktion ,8 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR) 0,5 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud 41

116 Bilag # 2 Side 42 af 42 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 2 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 5 % svarende til 27,6 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 95 % svarende til 464,8 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 463,9 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,7 mio. kr. og 17,8 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemands Lagerforskydn pensioner ing Omkostningsb evilling Direkte henførbar sundhedsområdet 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar i alt 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 Indirekte henførbar sundhedsområdet 576,1 1,1 3,4-147,1 2,8 0,0 436,3 Indirekte henførbar socialområdet 14,1 0,0 0,1-3,6 0,1 0,0 10,7 Indirekte henførbar regional udvikling 23,5 0,0 0,1-6,0 0,1 0,0 17,8 Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling: 613,7 1,2 3,6-156,7 3,0 0,0 464,8 I alt til sundhedsområdet 603,7 1,1 3,4-147,1 2,8 0,0 463,9 I alt til social- og specialundervisning 14,1 0,0 0,1-3,6 0,1 0,0 10,7 I alt til regional udvikling 23,5 0,0 0,1-6,0 0,1 0,0 17,8 I alt 641,3 1,2 3,6-156,7 3,0 0,0 492,4 42

117 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag # 3 Side 1 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 3 Marts

118 Bilag # 3 Side 2 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Status på hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2013 med udgangen af februar måned I bilaget gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar til februar 2013, samt en status for aktivitetsudviklingen i perioden januar For statusperioden er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 4 virksomheder og merforbrug på 6 virksomheder i forhold til det foreliggende nettodriftsbudget i 1. Økonomirapport 2013 inklusiv eventuelle overførsler fra Mer- og mindreforbruget i perioden for status skyldes forskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes at blive udlignet overåret og at balancere med udgangen af året. På nuværende tidspunkt er periodiseringerne ikke helt på plads ved alle virksomheder, hvilket blandt andet skyldes en del virksomheder har påbegyndt implementeringen af nyt økonomisystem. Implementeringen af det ny økonomisystem betyder væsentlige strukturelle systemmæssige tilpasninger, hvorfor periodiseringsprofilerne kun er midlertidige indtil ny struktur og dataintegration er helt på plads. På aktivitetssiden afrapporteres det periodiserede budget og aktivitetsværdien af regnskabet for januar måned inklusiv en beregnet værdi for manglende færdigregistrering. Erfaringsmæssigt kan der forekomme forsinkelser i registreringer og fejlretninger, hvorfor der kan komme afvigelser i forhold til budgettet i 1. økonomirapport Som angivet i sagens bilag 1 er det forventningen, at samtlige virksomheder overholder budgettet i Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Status for perioden viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Der er et merforbrug på løn på 1,2 mio. kr., merforbrug på øvrig drift på 0,2 mio. kr., heraf udgør medicin et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,9 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 3,3 Kvalificeret status 2,6 (+=forværring af status) Medicin korrektion 0,6 Fælles indtægter -1,3 2

119 Bilag # 3 Side 3 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Periodens afvigelser skyldes hovedsageligt periodeforskydninger. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 0,6 mio. kr. samt manglende afregning af udenregionale patienter, svarende til 1,3 mio. kr. Korrigeres periodens afvigelse, udgør den kvalificerede status et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar viser en meraktivitet på 3,8 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at leve op til aktivitetsårets præstationskrav. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Hospitalerne forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 38,4 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på løn på 11,2 mio. kr., samt et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på øvrig drift, heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 10,2 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 2,8 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -38,4 Kvalificeret status -22,3 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 8,0 Fælles indtægter 1,0 Manglende afregning Falck 1,0 Manglende afregning blod og analyser 3,0 Statstilskud for 1. kvartal 3,1 Korrigeres periodeafvigelsen for mer-/mindreforbrug på medicinområdet, fælles indtægter og manglende afregning fås en kvalificeret status svarende til et mindreforbrug for perioden på 22,3 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 9,0 mio. opgjort i drgværdi. Hospitalerne forventer at overholde aktivitetsbudgettet i Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 8,0 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,6 mio. kr. 3

120 Bilag # 3 Side 4 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -6,1 Kvalificeret status 0,2 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0 Fælles indtægter -1,7 Manglende bogføring 8,0 Korrigeres for manglende bogføringer på øvrig drift og en neutralisering af mindreindtægter fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Den manglende bogføring skyldes overgangen til nyt økonomisystem og ændrede procedurer for fakturering. Efterslæbet vil hurtigst muligt blive indhentet. Merforbruget forventes udlignet over året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet meraktivitet på i alt 1,6 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at leve op til hospitalets præstationskrav. Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet merforbrug på 31,1 mio. kr., primært på grund af manglede afregning af patientindtægter. Merforbruget er fordelt med 6,7 mio. kr. på løn, og 8,9 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf medicin udgør 1,0 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 15,5 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 31,1 Kvalificeret status -3,7 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -0,8 Fælles indtægter -12,3 Manglende afregning RH -6,6 Manglende afregning psykiatri -1,8 Manglende refusionsindtægter (jan-feb) -4,7 Periodeforskudt forbrug (Anæstesiologisk og Hjertemedicinsk afd.) -6,9 Manglende afregning COPSAC (Hud- og Allergiafdeling) -1,9 Korrigeres for manglende afregninger af indtægter, samt afregninger med eksterne parter, periodeforskydninger mm. fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over de resterende måneder i året. 4

121 Bilag # 3 Side 5 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet meraktivitet på i alt 13,3 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at leve op til hospitalets præstationskrav. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr., primært på grund af manglede afregning af patientindtægter. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på løn, og mindreforbrug på 11,1 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf medicin udgør et merforbrug på 2,8 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 30,6 mio. kr., som resulterer i det samlede merforbrug. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 16,9 Kvalificeret status -15,9 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -2,2 Fælles indtægter -30,6 Korrigeres for manglende afregninger af indtægter, merforbrug på medicin i perioden fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over de resterende måneder i året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at overholde præstationskravet i Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet merforbrug på 44,0 mio. kr., der overvejende skyldes manglende afregning af indtægter. Merforbruget er fordelt med 4,0 mio. kr. på løn, 1,5 på øvrig drift, hvoraf medicin udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr.. Hertil kommer mindreindtægter svarende til i alt 38,5 mio. kr. 5

122 Bilag # 3 Side 6 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 44,0 Kvalificeret status -2,1 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -0,1 Fælles indtægter -38,5 Manglende refusioner -8,3 Manglende afregninger med eksterne parter mm -1,2 Forsyningsafgifter -0,4 Øvrige 2,4 Korrigeres periodens afvigelse for primært manglende fakturering af indtægter, tidsforskydninger i periodeafregninger, manglende refusioner mm., samt øvrige korrektioner kvalificeres hospitalets merforbrug til et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet over de resterende måneder i året. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Det er hospitalets vurdering, at der forventes en meraktivitet i 2013, men datagrundlaget er beskedent, hvorfor prognosen er behæftet med en vis usikkerhed. Hvidovre Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 64,4 mio. kr. fordelt på et merforbrug på løn på 0,1 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 37,0 mio. kr., heraf merudgifter på medicin svarende til 4,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 27,3 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab 64,4 Kvalificeret status 4,9 (+=forværring af status) Medicin korrektion -3,7 Fælles indtægter -24,6 Laboratorieydelser -23,1 Periodeforskydning ejendomsskat -8,0 Periodens resultat skyldes hovedsageligt, periodeforskydning vedr. ejendomsskatter på 8,0 mio. kr. samt manglende afregning for laboratorieydelser for januar og februar, svarende til 23,1 mio. kr. Hertil kommer korrektion for 80 % af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 3,7 6

123 Bilag # 3 Side 7 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 mio. kr. samt manglende afregning for udenregionale patienter, svarende til 24,6 mio. kr. Korrigeret for disse forhold kan det bemærkes, at periodeafvigelsen udgør et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet de kommende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar viser en meraktivitet på 15,6 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at leve op til hospitalets præstationskrav. Nordsjællands Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 1,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på øvrig drift, heraf et merforbrug på medicin svarende til 0,4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 7,2 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -5,5 Kvalificeret status -2,4 (+=forværring af status) Medicinkorrektion -0,3 Fællesindtægter -4,8 Indtægtskorrektioner -2,9 Manglende barselsrefusioner -3,4 Øvrige manglende refusioner -3,2 Manglende fakturabetaling Øvrig drift 20,9 Manglende fakturabetaling vedr. vikarer 3,2 Amunuensisfonden -1,3 Praksislæger -2,4 Ændret periodisering af tidsforskydningspuljen -1,7 Ændret periodiserng af lønbudget sfa hospitalsplanssager -1,0 Periodens afvigelse skyldes manglende fakturabetaling på 24,1 mio. kr., samt manglende refusioner på barsel, sygdom og praksisreservelæger svarende til i alt 10,3 mio. kr. Med neutralisering af fællesindtægter, samt korrektion for merforbrug på medicinområdet, udgør den kvalificerede status for perioden et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 7,7 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at overholde aktivitetsbudgettet i

124 Bilag # 3 Side 8 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrien forventer budgetoverholdelse for hele året. Der er i perioden et mindreforbrug på 57,4 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på løn på 24,4 mio. kr. et mindreforbrug på øvrig drift på 46,5 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 0,2 mio. kr. samt mindreindtægter på 13,5 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (mio. kr.) Regnskab -57,4 Kvalificeret status -46,8 (+=forværring af status) Medicin korrektion 0,1 Fælles indtægter -10,8 Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger i forhold til periodiseringen, som endnu ikke er fuldt indarbejdet som følge af overgangen til nyt økonomisystem. Implementeringen af det ny økonomisystem betyder væsentlige strukturelle systemmæssige tilpasninger, hvorfor periodiseringsprofilen kun er midlertidig indtil ny struktur og dataintegration er helt på plads. Derudover kommer korrektion for 80% af et mer-/mindreforbrug på medicinområdet, svarende til 0,1 mio. kr. samt manglende afregning for udenregionale patienter på 10,7 mio. kr. Korrigeres periodens afvigelse herfor, udgør det samlede mindreforbrug på 46,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Rigshospitalet Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er i statusperioden et samlet merforbrug på 23,1 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 5,8 mio. kr., samt et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. på øvrig drift, heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 30,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 93,9 mio. kr. 8

125 Bilag # 3 Side 9 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 1. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab 23,1 Kvalificeret status 0,0 (+=forværring af status) Fælles indtægter -85,0 Medicin korrektion 30,7 Ikke afregnede faktura vedr. februar og tidligere 47,2 Udestående indtægter, Diagnostisk Center -23,0 Udestående afregning GeH 6,9 Periodeafvigelsen skyldes bl.a. manglende afregning blodprodukter og andre analyser. Øvrige periodeforskydninger dækker over ubetalte faktura, samt manglende afregning vedrørende udefunktionen på Gentofte Hospital. Efter neutralisering af fællesindtægter og mindreforbrug på medicin samt ovenstående forhold udgør status for perioden et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 31,8 mio. opgjort i drg-værdi. Hospitalet forventer at overholde aktivitetsbudgettet i

126 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 10 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 20,0 22,1 22,5 25,2 23,8 22,7 23,4 21,4 24,0 22,9 22,7 29,6 42,0 Nettodrift forbrug 20,9 24,4 45,3 Mer-/mindreforbrug 1,0 2,3 3,3 Akk. mer-/mindreforbrug 1,0 3,3 35,0 Total for hospitalet ,0 3,3 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 16,9 16,5 16,2 18,9 17,5 16,7 16,7 15,9 17,2 16,8 16,5 10,0 33,4 Lønforbrug 15,5 19,1 34,6 Mer-/mindreforbrug på løn -1,4 2,6 1,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -1,4 1,2 25,0-1,4 Lønforbrug 1,2 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 4,0 6,5 7,2 7,3 7,2 6,9 7,6 6,5 7,7 7,1 7,1 19,9 10,5 Øvrig drift forbrug 5,4 5,3 10,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,4-1,2 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,4 0,2 25,0 1,4 Øvrig 0,2 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

127 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 11 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Amager Amager Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,3-1,9 Indtægter 0,0 0,0 0,0 Mer-/mindre indtægt 0,9 0,9 1,9 Akk. mer-/mindre indtægt 0,9 1,9 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 0,9 Indtægter 1,9 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Præsteret aktivitet 34,8 0,0 34,8 Mer-/mindre aktivitet 3,8 3,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 3,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 3,8 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

128 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 12 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Bispebjerg & Frederiksberg Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Total for hospitalerne 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 184,7 186,1 193,4 200,7 190,0 177,4 164,3 173,8 164,4 180,4 190,2 203,7 370,8 Nettodrift forbrug 166,1 166,3 332,4 Mer-/mindreforbrug -18,6-19,8-38,4 Akk. mer-/mindreforbrug -18,6-38,4 250,0-18,6 Total -38,4 for hospitalerne #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -100,0 Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 153,2 151,0 150,2 178,6 152,6 150,2 149,4 147,5 149,2 151,9 152,9 153,5 304,2 Lønforbrug 153,4 139,5 292,9 Mer-/mindreforbrug på løn 0,2-11,5-11,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,2-11,2 200,0 0,2 Lønforbrug -11,2 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 35,5 39,9 52,8 46,1 53,5 45,7 47,3 39,3 43,9 46,9 55,0 98,1 75,5 Øvrig drift forbrug 17,4 33,6 51,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,1-6,3-24,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,1-24,4 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-18,1-24,4 Øvrig drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

129 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 13 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Bispebjerg & Frederiksberg Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -4,0-4,8-9,5-24,1-16,1-18,5-32,4-12,9-28,8-18,3-17,7-47,9-8,8 Indtægter -4,7-6,9-11,6 Mer-/mindre indtægter -0,7-2,1-2,8 Akk. mer-/mindre indtægt -0,7-2,8-0,7 Indtægter -2,8 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 Præsteret aktivitet 228,9 0,0 228,9 Mer-/mindre aktivitet 9,0 9,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 9,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 250,0 9,0 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

130 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 14 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 25,5 30,9 31,5 34,2 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,4 30,9 38,4 56,4 Nettodrift forbrug 22,4 27,9 50,3 Mer-/mindreforbrug -3,1-3,0-6,1 Akk. mer-/mindreforbrug -3,1-6,1-3,1 Total for -6,1 hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 21,2 21,2 21,2 23,9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,3 42,4 Lønforbrug 22,1 20,5 42,7 Mer-/mindreforbrug på løn 0,9-0,6 0,3 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,9 0,3 30,0 0,9 Lønforbrug 0,3 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 4,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 18,7 15,8 Øvrig drift forbrug 0,3 7,4 7,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,6-3,4-8,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,6-8,0-4,6 Øvrig -8,0 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

131 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 15 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -0,6-1,1-0,6-0,6-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,7-1,1-1,6-1,7 Indtægter 0,0-0,1-0,1 Mer-/mindre indtægter 0,6 1,1 1,6 Akk. mer-/mindre indtægter 0,6 1,6 Indtægter ,6 1,6 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 Præsteret aktivitet 27,5 0,8 28,4 Mer-/mindre aktivitet 0,8 1,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 1,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 1,6 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

132 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 16 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 90,5 88,3 88,3 100,9 92,0 89,6 88,9 86,8 88,2 88,9 88,9 95,5 178,8 Nettodrift forbrug 104,8 105,1 209,9 Mer-/mindreforbrug 14,3 16,9 31,1 Akk. mer-/mindreforbrug 14,3 31,1 120,0 14,3 Total 31,1 for hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Gentofte Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 66,3 64,1 64,1 76,7 67,8 65,4 64,7 62,6 64,0 64,7 64,7 57,0 130,4 Lønforbrug 70,2 66,9 137,1 Mer-/mindreforbrug på løn 3,9 2,8 6,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,9 6,7 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 3,9Lønforbrug 6,7 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 41,0 65,1 Øvrig drift forbrug 35,0 39,0 74,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 2,5 6,4 8,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 2,5 8,9 2,5 Øvrig 8,9 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

133 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 17 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-2,4-16,7 Indtægter -0,5-0,7-1,2 Mer-/mindre indtægter 7,9 7,6 15,5 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt 7,9 15,5 20,0 7,9 Indtægter 15,5 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 Præsteret aktivitet 120,6 0,5 121,1 Mer-/mindre aktivitet 12,9 13,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 13,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 140,0 13,3 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

134 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 18 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 250,6 Nettodrift forbrug 140,9 126,6 267,6 Mer-/mindreforbrug 15,6 1,3 16,9 Akk. mer-/mindreforbrug 15,6 16,9 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 15,6 Total 16,9 for hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 187,7 Lønforbrug 94,4 90,8 185,2 Mer-/mindreforbrug på løn 0,5-3,1-2,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,5-2,6 0,5 Lønforbrug -2,6 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 94,3 Øvrig drift forbrug 46,6 36,6 83,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,6-10,5-11,1 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,6-11,1-0,6 Øvrig -11,1 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

135 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 19 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-31,5 Indtægter 0,0-0,8-0,9 Mer-/mindre indtægter 15,7 14,9 30,6 Akk. mer-/mindre indtægt 15,7 30,6 15,7 Indtægter 30,6 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Glostrup Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 Præsteret aktivitet 141,6 141,6 Mer-/mindre aktivitet 2,8 2,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 2,8 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

136 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 20 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Herlev Herlev Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 239,4 236,1 235,4 267,3 248,9 241,8 237,7 230,6 237,2 239,6 239,6 236,0 475,4 Nettodrift forbrug 268,5 250,9 519,4 Mer-/mindreforbrug 29,2 14,8 44,0 Akk. mer-/mindreforbrug 29,2 44,0 300,0 29,2 44,0 Total #I/T for hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 173,8 170,4 169,7 201,7 183,2 176,2 172,2 165,4 171,9 174,2 174,2 174,2 344,2 Lønforbrug 176,8 171,5 348,2 Mer-/mindreforbrug 3,0 1,0 4,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,0 4,0 250,0 3,0 4,0 Lønforbrug #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Herlev Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,1 87,8 87,9 87,9 87,9 92,0 176,4 Øvrig drift forbrug 92,2 85,6 177,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,0-2,5 1,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,0 1,5 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4,0 Øvrig drift ,5 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

137 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 21 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Herlev Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-22,6-30,2-45,1 Indtægter -0,4-6,2-6,6 Mer-/mindre indtægt 22,2 16,4 38,5 Akk. mer-/mindre indtægter 22,2 38,5 Herlev 22,2 38,5 Indtægter #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 318,5 285,0 330,0 275,7 311,5 317,5 261,9 304,5 316,4 314,8 320,2 298,3 318,5 Præsteret aktivitet 315,0 315,0 Mer-/mindre aktivitet -3,5-3,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -3,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer -3,5 #I/T Aktivitet #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

138 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 22 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 147,5 154,5 154,8 175,5 164,7 158,3 158,7 152,0 161,5 158,7 156,3 162,1 302,0 Nettodrift forbrug 187,0 179,4 366,4 Mer-/mindreforbrug 39,5 24,9 64,4 Akk. mer-/mindreforbrug ,5 64,4 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 39,5 Total 64,4 for hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 137,3 134,3 132,0 152,8 142,1 135,6 136,1 129,3 138,8 136,0 133,6 102,6 271,6 Lønforbrug 137,9 133,8 271,7 Mer-/mindreforbrug på løn 0,6-0,5 0,1 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,6 0,1 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,6Lønforbrug 0,1 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 25,0 35,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 92,4 60,0 Øvrig drift forbrug 49,5 47,5 97,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 24,5 12,5 37,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 24,5 37,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 24,5 Øvrig 37,0 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

139 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 23 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-14,8-32,9-29,6 Indtægter -0,4-1,9-2,3 Mer-/mindre indtægter 14,4 12,9 27,3 Akk. mer-/mindre indtægter 14,4 27,3 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 14,4 Indtægter 27,3 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 204,7 Præsteret aktivitet 218,6 1,6 220,2 Mer-/mindre aktivitet 13,9 15,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 15,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 250,0 200,0 150,0 15,6 Aktivitet #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

140 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 24 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Nordsjælland Nordsjællands Hospitaler - Total for hospitalerne 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 173,3 180,5 182,6 208,3 190,8 180,8 185,4 178,2 182,3 183,9 182,3 206,4 353,8 Nettodrift forbrug 177,8 170,5 348,3 Mer-/mindreforbrug 4,5-10,0-5,5 Akk. mer-/mindreforbrug 4,5-5,5 250,0 4,5 Total for -5,5 hospitalet #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Nordsjællands Hospitaler - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 144,4 142,7 142,7 166,8 153,2 142,7 141,0 138,4 140,1 142,7 142,6 146,7 287,2 Lønforbrug 145,0 143,2 288,1 Mer-/mindreforbrug på løn 0,5 0,5 1,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,5 1,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,5 Lønforbrug 1,0 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Nordsjællands Hospitaler - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 32,4 43,5 45,6 47,2 43,3 43,8 50,1 45,5 47,9 46,9 45,5 67,6 75,9 Øvrig drift forbrug 33,9 28,3 62,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,5-15,2-13,7 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 1,5-13,7 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 1,5 Øvrig -13,7 drift #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift

141 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 25 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Nordsjælland Nordsjællands Hospitaler - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -3,5-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-5,7-7,9-9,2 Indtægter -1,0-1,0-2,0 Mer-/mindre indtægter 2,5 4,7 7,2 Akk. mer-/mindre indtægter 2,5 7,2 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 2,5 Indtægter 7,2 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Nordsjællands Hospitaler - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 Præsteret aktivitet 214,3 214,3 Mer-/mindre aktivitet 7,7 7,7 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 7,7 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 250,0 7,7 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

142 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 26 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 484,8 Nettodrift forbrug 219,9 207,5 427,4 Mer-/mindreforbrug -22,5-34,9-57,4 Akk. mer-/mindreforbrug ,5-57,4 300,0-22,5 Total -57,4 for hospitalet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -100,0 Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,0 398,2 Lønforbrug 187,8 186,0 373,8 Mer-/mindreforbrug på løn -11,3-13,1-24,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -11,3-24,4-11,3Lønforbrug -24,4 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 101,3 Øvrig drift forbrug 32,3 22,5 54,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,4-28,1-46,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,4-46,5 60,0 Øvrig drift ,4-46,5 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0-60,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

143 Mio. kr. Bilag # 3 Side 27 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægtsbudget -7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,3-7,2-14,7 Indtægter -0,2-1,0-1,2 Mer-/mindre indtægter 7,2 6,3 13,5 Akk. mer-/mindre indtægter 7,2 13,5 7,2 Indtægter 13,5 #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter

144 Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 28 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Nettodrift budget 350,9 368,5 347,8 400,7 377,4 356,5 356,6 348,5 351,8 358,2 342,1 361,0 719,4 Nettodrift forbrug 336,6 405,9 742,5 Mer-/mindreforbrug -14,2 37,3 23,1 Akk. mer-/mindreforbrug -14,2 23,1-14,2 Total 23,1 for hospitalet #I/T #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 450,0 375,0 300,0 225,0 150,0 75,0 0,0-75,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Lønbudget 305,5 301,5 289,4 337,2 319,1 298,2 293,5 290,1 294,2 294,4 292,7 297,7 607,0 Lønforbrug 313,2 299,6 612,8 Mer-/mindreforbrug på løn 7,8-2,0 5,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 7,8 5,8 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 7,8 5,8 Lønforbrug #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Øvrig drift budget 246,2 267,7 269,3 274,1 269,1 268,7 272,9 268,8 269,0 274,8 269,3 274,2 513,9 Øvrig drift forbrug 196,6 240,7 437,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -49,6-27,0-76,6 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -49,6-76,6 300,0-49,6-76,6 Øvrig #I/T drift 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -100,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift

145 Mio. kr. Mio. kr. Bilag # 3 Side 29 af 29 på punkt # 1 1. økonomirapport Bilag 3 Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2013 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Februar Indtægsbudget -200,8-200,7-210,9-210,7-210,8-210,5-209,8-210,4-211,5-211,0-220,0-210,9-401,5 Indtægter -173,2-134,4-307,6 Mer-/mindre indtægt 27,6 66,3 93,9 Akk. mer-/mindre indtægter 27,6 93,9 27,6 93,9 Indtægter #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Mio. kr takster færdigreg. Januar Præstationsbudget 553,6 483,7 510,4 524,5 543,0 511,3 418,9 486,3 540,8 542,5 539,7 498,7 553,6 Præsteret aktivitet 511,3 10,6 521,8 Mer-/mindre aktivitet -42,4-31,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -31,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i januar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer -31,8 #I/T Aktivitet #I/T 2013 #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

146

147 Grundlag for genbevillinger i 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bilag # 4 Side 1 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2013 Marts 2013

148 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bilag # 4 Side 2 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek IT-, Medico- og Telefonivirksomheden HR- og Uddannelsesvirksomheden Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Det sociale område Socialpsykiatrien Den Sociale Virksomhed Regional udvikling Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Øvrig regional udvikling Administration Investeringer Indtægter og finansielle poster Bilag 1 Overførsler fra 2012 til 2013 på driftsområdet Bilag 2 Overførsler fra 2012 til 2013 på investeringsområdet... 55

149 Bilag # 4 Side 3 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Kapitel 1 Sammenfatning Indledning Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2012 der søges genbevilget i 2013 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet. For virksomhederne på sundhedsområdet er der ved 4. økonomirapport 2012 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2012, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder. Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport Generelle bemærkninger I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2012 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport Økonomirapport 2012 Endeligt resultat 2012 Mio. kr., 2012-priser Ikke overførte mindreforbrug Mer- /mindreforbrug der overføres Samlet forventet resultat Ikke overførte mindreforbrug Mer- /mindreforbrug der overføres Samlet resultat Bevillingsniveau Virksomheder -5,7-203,9-209,6-5,7-229,5-235,2 Amager Hospital 0,0 0,0 0,0 0,0-5,5-5,5 Bispebjerg Hospital 0,0-29,9-29,9 0,0-30,8-30,8 Bornholms Hospital 0,0-1,9-1,9 0,0-2,0-2,0 Frederiksberg Hospital 0,0 5,1 5,1 0,0 2,6 2,6 Frederikssund Hospital 0,0-1,0-1,0 0,0 11,6 11,6 Gentofte Hospital 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0-7,0 Glostrup Hospital 0,0-11,7-11,7 0,0-16,2-16,2 Helsingør Hospital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 Herlev Hospital 0,0-16,0-16,0 0,0-13,4-13,4 Hillerød Hospital 0,0-22,0-22,0 0,0-22,3-22,3 Hvidovre Hospital 0,0-15,3-15,3 0,0-25,0-25,0 Region Hovedstadens Psykiatri -5,7-30,0-35,7-5,7-25,7-31,4 Rigshospitalet 0,0-81,2-81,2 0,0-96,1-96,1 Sundhedsområdet, fælles -336,0-168,2-504,2-395,4-280,3-675,7 Den Præhospitale Virksomhed 0,0-2,0-2,0 0,0-6,1-6,1 Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5-2,5 IMT 0,0-21,3-21,3 0,0-106,6-106,6 HRU 0,0-19,5-19,5-5,0-28,2-33,2 Sygehusbehandling udenfor regionen -10,0 0,0-10,0-50,0 0,0-50,0 Fælles driftsudgifter m.v. -326,0-125,4-451,4-340,4-136,9-477,3 Praksisområdet -60,0 0,0-60,0-91,3 0,0-91,3 Praksisområdet -60,0 0,0-60,0-91,3 0,0-91,3 I alt Sundhed, ekskl. Administration -401,7-372,1-773,8-492,4-509, ,2 Administration Administration til sundhedsområdet 0,0-22,3-22,3-11,4-23,6-35,0 I alt Sundhed -401,7-394,5-796,2-503,8-533, ,2 *Inkl. gældsafvikling på 15,9 mio. kr. vedrørende Hvidovre Hospital 3

150 Bilag # 4 Side 4 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 504 mio. kr., der ikke genbevilges i De 504 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kasseforøgelse) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb. Det tilsvarende forventede beløb i 4. økonomirapport 2012 udgjorde et mindreforbrug på 402 mio. kr., og forskellen mellem de 402 mio. kr. og de 504 mio. kr. udgør en forøgelse på 102 mio. kr., der fremkommer i forbindelse med den endelige opgørelse. Forøgelsen kan især henføres til sygehusbehandling uden for regionen og til praksisområdet. Ud over mindreforbruget på 504 mio. kr., der ikke genbevilges, er der et mindreforbrug på 533 mio. kr., som søges genbevilget i Beløbet rummer også en fremrykket tilbagebetaling på 16 mio. kr. af Hvidovre Hospitals gæld fra 2009 og Det tilsvarende beløb i 4. økonomirapport 2012 udgjorde 395 mio. kr., og der er dermed en yderligere forskydning på 139 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 85 mio. kr. IMT-virksomheden, og 26 mio. kr. hospitalerne, mens de resterende 27 mio. kr. er summen af en række mindre afvigelser på øvrige konti. Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende. 4

151 Bilag # 4 Side 5 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Specifikation af opgørelsen for 2012 Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport Mio. kr., 2012-priser Budget 4.ØR før justering til regnskabsprog nose 1) Regnskab Resultat Korrektioner Korrigeret resultat ekskl. overførsler Korrigeret resultat inkl. overførsler og gældsafvikling Bevillingsniveau Virksomheder , ,0-235,4 0,1-235,2-5,7 Amager Hospital 305,0 299,0-6,0 0,4-5,5 0,0 Bispebjerg Hospital 1.700, ,7-41,4 10,6-30,8 0,0 Bornholms Hospital 382,3 382,6 0,4-2,4-2,0 0,0 Frederiksberg Hospital 487,5 495,7 8,3-5,6 2,6 0,0 Frederikssund Hospital 174,0 190,0 16,0-4,4 11,6 0,0 Gentofte Hospital 1.154, ,8-12,8 5,8-7,0 0,0 Glostrup Hospital 1.479, ,4-23,2 7,0-16,2 0,0 Helsingør Hospital 197,2 196,7-0,5 0,9 0,4 0,0 Herlev Hospital 2.903, ,2-20,1 6,7-13,4 0,0 Hillerød Hospital 1.895, ,8-16,0-6,3-22,3 0,0 Hvidovre Hospital 1.966, ,8-15,2-9,8-25,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.888, ,2-26,8-4,6-31,4-5,7 Rigshospitalet 4.367, ,9-98,0 1,8-96,1 0,0 Sundhedsområdet, fælles 4.288, ,8-543,7-132,0-675,7-395,4 Den Præhospitale Virksomhed 548,8 542,7-6,2 0,1-6,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek 222,7 239,9 17,2-19,7-2,5 0,0 IMT 1.091, ,7 8,0-114,6-106,6 0,0 HRU 341,8 308,8-33,0-0,2-33,2-5,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 918,0 868,1-50,0 0,0-50,0-50,0 Fælles driftsudgifter m.v ,4 685,7-479,7 2,4-477,3-340,4 Praksisområdet 6.937, ,2-91,3 0,0-91,3-91,3 Praksisområdet 6.937, ,2-91,3 0,0-91,3-91,3 I alt Sundhed, ekskl. Administration , ,0-870,3-131, ,2-492,4 Administration Administration til sundhedsområdet 531,3 496,3-35,0 0,0-35,0-11,4 I alt Sundhed , ,2-905,4-131, ,2-503,8 1) I 4. økonomirapport blev bevillingerne tilpasset den forventede regnskabsprognose. Budgettet er her opgjort uden denne korrektion I 2012 har alle hospitaler haft mindreforbrug, bortset fra Frederiksberg, Frederikssund og Helsingør Hospitaler. Merforbrugene på de tre hospitaler er modsvaret af mindreforbrug på Bispebjerg Hospital henholdsvis Hillerød Hospital. For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 235,2 mio. kr. Fratrækkes overførsler og gældsafvikling, resterer 5,7 mio. kr. af mindreforbruget, der ikke genbevilges. For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 675,7 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 395,4 mio. kr., der fordeler sig med 340,4 mio. kr. vedrørende kontoen for fælles driftsudgifter, 50,0 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen og 5 mio. kr. vedrørende HRU-virksomheden. Vedrørende praksisområdet er der et mindreforbrug på 91,3 mio. kr., hvoraf 2/3 vedrører medicintilskud. 5

152 Bilag # 4 Side 6 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 35,0 mio. kr., hvor der efter fradrag af overførsler resterer et mindreforbrug 11,4 mio. kr. De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport Korrektioner til resultatet for virksomhederne Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen og øvrige korrektioner. Forbruget af medicin på hospitalerne er steget lidt. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 8,1 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport Med hensyn til barselsudgifter er der en mindre afvigelse på 0,7 mio. kr.. Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til merindtægter på i alt 7,3 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport. For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en reduktion af genbevillingsgrundlaget på 22,5 mio. kr., da der har været en større mindreaktivitet end forudsat på en række hospitaler. Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for merudgifter på virksomhedernes lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der udgifter afholdt under investeringsprojekter der af tekniske grunde registreres som driftsudgifter, og som skal udelades ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2012 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Forbedringerne kan henføres til mindreudgifter på institutionsdriften, tidsforskydning af vedligeholdelses- og uddannelsesprojekter, forsinket afregning vedrørende Sosu-praktikanter mv. Inden for socialpsykiatriens område søges om genbevilling på 11,2 mio. kr. og på Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 15,4 mio. kr. De overførte beløb/genbevillingerne er finansieret via takstindtægterne i På det regionale udviklingsområde forventedes i 4. økonomirapport overført 162,7 mio. kr. til I forbindelse med regnskabet kan genbevillingen opgøres til 159,2 mio. kr. 6

153 Bilag # 4 Side 7 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Investeringsområdet På investeringsområdet søges et mindreforbrug på samlet 1.082,3 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport Heraf udgør overførslerne vedrørende kvalitetsfondsprojekterne117,9 mio. kr., mens overførslerne vedrørende øvrige investeringsprojekter udgør 964,4 mio. kr. Beløbet svarer til yderligere forskydninger på i alt 49,9 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 1.032,4 mio. kr. Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport I 4. økonomirapport 2012 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til Budgetterne for 2012 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler. Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter på 704,5 mio. kr., som søges genbevilget i 2013 eller senere. Beløbet er ekskl. gældsafvikling på 15,9 mio. kr. på Hvidovre Hospital. 7

154 Bilag # 4 Side 8 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Hospitaler 138,0 346,9 213,6 Amager Hospital 5,8 15,9 5,5 Bispebjerg Hospital 37,0 15,8 30,8 Bornholms Hospital 6,8 4,8 2,0 Frederiksberg Hospital -10,1 2,1-2,6 Frederikssund Hospital -0,7 0,0-11,6 Gentofte Hospital 13,9 12,4 7,0 Glostrup Hospital -16,5 7,9 16,2 Helsingør Hospital 4,4 6,6-0,4 Herlev Hospital -17,5 22,0 13,4 Hillerød Hospital -25,4 21,8 22,3 Hvidovre Hospital -46,7 5,0 9,1 Region Hovedstadens Psykiatri 32,4 62,5 25,7 Rigshospitalet 154,6 170,1 96,1 Sundhedsområdet, fælles 118,4 237,3 280,3 Den Præhospitale Virksomhed 0,0 0,0 6,1 Region Hovedstadens Apotek 3,2 10,2 2,5 IMT 0,0 0,0 106,6 HRU 0,0 0,0 28,2 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 115,2 227,1 136,9 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Administration 57,2 46,4 23,6 Administration, sundhed 57,2 46,4 23,6 I alt sundhed 313,6 630,6 517,5 Social- og specialundervisningsområdet 19,0 19,7 26,6 Regional udvikling 267,9 326,6 159,2 Administration, regional- og socialområdet 3,9 3,2 1,2 I alt regional- og socialområdet 290,8 349,5 187,0 I alt Region Hovedstaden 604,4 980,1 704,5 Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte virksomheder i kapitel 2 og i underbilag 1. For alle virksomheder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2013, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse. Der er derudover for flere af virksomhederne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne. 8

155 Bilag # 4 Side 9 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Endelig er der for Amager Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og IT-, Medico- og Telefonivirksomheden tale om, at et resterende mindreforbrug indstilles overført til 2013, jf. følgende: For Amager Hospital overføres 4,3 mio. kr. til vinduesudskiftning og fusion af fællesarkivet på Amager Hospital med journal på Hvidovre Hospital For Region Hovedstadens Apotek overføres 1,6 mio. kr. til mindre byggearbejder For den Præhospitale Virksomhed overføres 1,9 mio. kr. til advokat og- konsulentudgifter til ambulanceudbud samt flytning af base til akutlægebil fra Københavns Hovedbrandstation til Rigshospitalet For IT-, Medico- og Telefonivirksomheden overføres 25,8 mio. kr. til fremrykning af driftshandleplan m.v. og 20,0 mio. kr. til LAN-investering (drift) På investeringsområdet er der grundlag for at søge genbevilget i alt 1.082,3 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2013 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2012 til Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt fx. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. 9

156 Bilag # 4 Side 10 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr * * * Kvalitetsfondsprojekter 117,9 Nyt Hospital Herlev 80,0 Nyt Hospital Nordsjælland 6,1 Nyt byggeri ved Rigshospitalet 9,7 Nyt Hospital Hvidovre 2,2 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans 1,9 Nyt Hospital Bispebjerg 18,0 Hospitaler 1094,5 1351,4 757,1 Amager Hospital 19,1 24,9 37,0 Bispebjerg Hospital 65,4 35,6 49,1 Bornholms Hospital 24,8 24,8 9,0 Frederiksberg Hospital 32,9 9,6 6,3 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital 112,4 244,3 117,5 Glostrup Hospital 52,0 80,0 37,2 Helsingør Hospital 11,6 1,5 3,3 Herlev Hospital 268,2 344,6 206,9 Hillerød Hospital 46,9 80,9 39,9 Hvidovre Hospital 291,2 283,6 186,0 Region Hovedstadens Psykiatri 92,1 76,4 36,7 Rigshospitalet 77,9 145,2 28,3 Sundhedsområdet, fælles 169,1 138,6 175,3 Den Præhospitale Virksomhed 0,0 0,0 1,9 Region Hovedstadens Apotek 1,6 1,3 3,2 IMT 0,0 0,0 99,7 HRU 0,0 0,0 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 167,5 137,3 70,4 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Administration 0,0 0,0 1,0 Administration, sundhed 0,0 0,0 1,0 I alt sundhed 1263,6 1490,0 1051,4 Social- og specialundervisningsområdet 21,1 35,7 30,8 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 Administration, regional- og socialområdet 0,0 0,0 0,1 I alt regional- og socialområdet 21,1 35,7 30,9 I alt Region Hovedstaden 1284,7 1525,7 1082,3 * Inklusiv lokale investeringsrammer 10

157 Bilag # 4 Side 11 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport. Der er derudover foretaget følgende korrektioner: Korrektioner på sundhedsområdet Mio. kr., 2012-priser Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter Takststyring Øvrige Korrektioner i alt Bevillingsniveau Virksomheder -8,1-1,0 7,3 22,5-20,5 0,1 Amager Hospital 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 Bispebjerg Hospital -0,9-0,7 2,3 3,5 6,4 10,6 Bornholms Hospital -0,6 0,2 1,2 0,0-3,2-2,4 Frederiksberg Hospital -1,2 0,3 2,3-7,0 0,0-5,6 Frederikssund Hospital -0,4 0,1-1,7 1,2-3,5-4,4 Gentofte Hospital 2,2 0,1-7,8 11,3 0,0 5,8 Glostrup Hospital -5,9-0,5 12,0 0,0 1,4 7,0 Helsingør Hospital 0,7 0,2-0,1 0,1 0,0 0,9 Herlev Hospital -8,4-1,3 13,2 0,0 3,3 6,7 Hillerød Hospital 3,3 1,0-3,8 0,7-7,4-6,3 Hvidovre Hospital 3,6 0,0-5,7-5,6-2,1-9,8 Region Hovedstadens Psykiatri 2,1-0,2-6,4 0,0-0,1-4,6 Rigshospitalet -2,7-0,3 1,8 18,3-15,3 1,8 Sundhedsområdet, fælles 8,1 0,3-7,3-22,5-110,6-132,0 Den Præhospitale Virksomhed 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0 0,0-19,7-19,7 IMT 0,0 0,4 0,0 0,0-115,0-114,6 HRU 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 8,1 0,0-7,3-22,5 24,1 2,4 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Sundhed, ekskl. Administration 0,0-0,7 0,0 0,0-131,1-131,9 Administration Administration til sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Sundhed 0,0-0,7 0,0 0,0-131,1-131,9 Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder. Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere samt takststyring modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto. Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 131,1 mio. kr. Beløbet vedrører især korrektion for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af udgifter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter. 11

158 Bilag # 4 Side 12 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.1 Amager Hospital Amager Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport 0 A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin 264 Barselsudgifter 178 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter 0 Takststyring 0 Korrektioner i alt 442 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Øvrige overførsler Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler. 800 Vinduesudskiftning i bygning 1 og Overførsler i alt Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Beløbet kan henføres til tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed. Af mindreforbruget søges 1,2 mio. kr. genbevilget til anskaffelse af apparatur m.v. Derudover søges om genbevilling til fusion af journalcenter på 0,8 mio.kr., samt vinduesudskiftning til i alt 3,5 mio.kr. 12

159 Bilag # 4 Side 13 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.2 Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital kr Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin -943 Barselsudgifter -660 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Investeringer bogført på driften -149 Merforbrug lokal investeringsramme Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydning: Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter Overførsel af saldi på flerårige projekter Tilbageholdendhed inden for 0,4 % af driftsrammen: Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Merforbrug Frederiksberg Hospital Overførsler i alt Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til periodeforskydninger vedr. interne projekter og generel tilbageholdenhed. Af det samlede mindreforbrug anvendes 2,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på Frederiksberg Hospital. Det resterende mindreforbrug på i alt 28,2 mio. kr. søges genbevilget i til videreførelse af projekter samt til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v. 13

160 Bilag # 4 Side 14 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.3 Bornholms Hospital Bornholms Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin -555 Barselsudgifter 154 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring 0 Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster -703 Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydning: Forsinkede projekter 545 Interne flerårige projekter Trepartsmidler til ikke afholdte kurser 142 Overførsler i alt Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 søges der overført i alt 2,0 mio. kr. til Beløbet kan henføres til videreførelse af en række projekter, herunder kvalitetsprojekter, videreførelse af specialuddannelse for sygeplejersker samt endelig trepartsmidler til endnu ikke afholdte kurser. 14

161 Bilag # 4 Side 15 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.4 Frederiksberg Hospital Frederiksberg Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet merforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter 345 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Øvrige poster 0 Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Øvrige overførsler Merforbrug overført til Bispebjerg Hospital Overførsler i alt Frederiksberg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 et merforbrug på 5,1 mio. kr. grundet mindreaktivitet. Efter korrektioner for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat reduceret til et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. Frederiksberg Hospitals merforbrug dækkes af Bispebjerg Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i

162 Bilag # 4 Side 16 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.5 Frederikssund Hospital Frederikssund Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin -403 Barselsudgifter 102 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Merforbrug på den lokale investeringsramme Øvrige korrektioner Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Øvrige overførsler Overførsel til merforbrug Overførsler i alt Frederikssund Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter, takststyringsresultatet, samt øvrige korrektioner, udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. i Frederikssund Hospitals merforbrug dækkes af Hillerød Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i

163 Bilag # 4 Side 17 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.6 Gentofte Hospital Gentofte Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport 0 A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter 67 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. anskaffelser Forskning og fonde - overførsel til Overførsler i alt Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2013 genbevilget til blandt andet forskningsmidler og til afholdelse af driftsudgifter som på grund af periodeforskydninger først forfalder til betaling i

164 Bilag # 4 Side 18 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.7 Glostrup Hospital Glostrup Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet merforbrug mindreforbrug i 4. i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter -539 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring 0 Merforbrug lokal investeringsramme Øvrige poster 0 Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler 134 Overførsel af midler fra Ældreplan Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken 700 Overførsel til Shared Care på Vestegnen 130 Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA 300 Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik 698 Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M 490 Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Overførsler i alt Glostrup Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i

165 Bilag # 4 Side 19 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.8 Helsingør Hospital Helsingør Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport 0 A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin 703 Barselsudgifter 164 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter -61 Takststyring 102 Øvrige poster 0 Korrektioner i alt 908 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* -430 * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Øvrige overførsler -430 Overførsel til merforbrug -430 Overførsler i alt -430 Helsingør Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 budgetoverholdelse. Efter en række korrektioner udviser det korrigerede regnskab et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i Helsingør Hospitals merforbrug dækkes af Hillerød Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i

166 Bilag # 4 Side 20 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.9 Herlev Hospital Herlev Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring 0 Øvrige poster Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydning Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen 50 Overførsel vedr.tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper 390 Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejersker Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Overførsler i alt Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et mindreforbrug på 16 mio. kr. Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter og det endelige takststyringsresultat, udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i Mindreforbruget er dermed mindre end det forudsatte mindreforbrug i 4. økonomirapport 2012, og afvigelse skyldes et lidt højere forbrug i de sidste måneder af 2012 end forudsat i forbindelse med 4. økonomirapport Af mindreforbruget på 13,4 mio. kr. søges 1,7 mio. kr. genbevilget i 1. Økonomirapport 2013 som følge af tidsforskydninger og 11,7 mio. kr. søges genbevilget til anskaffelse af apparatur og andre mindre anskaffelser, som følge af generel tilbageholdenhed ved hospitalet i

167 Bilag # 4 Side 21 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.10 Hillerød Hospital Hillerød Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter 967 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring 656 Investeringsbevilling afholdt som drift Øvrige poster Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Automatisk temp. overvågning, samt udskudte vedligeholdelsesprojekter Apparaturindkøb Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Merforbrug Frederikssund Hospital Merforbrug Helsingør Hospital 430 Overførsler i alt I 4. økonomirapport 2012 var det forventningen, at hospitalet ville have et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i Efter korrektioner er opgjort et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, blandt andet vedrørende indkøb af apparatur og uafsluttede bygningsmæssige tilpasninger relateret til fusionen af Nordsjællands Hospital. Dertil kommer generel tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I1. økonomirapport søges om en genbevilling af det samlede mindreforbrug på 22,3 mio. kr. 21

168 Bilag # 4 Side 22 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.11 Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter -14 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Patologikompensation Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydning: Skadesudbedrende tiltag - skybrud Uddannelse af beskrivende radiografer 400 Arbejdsmiljøprojekt 300 Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen 764 Renovering og vedligeholdelse 460 Ekstraordinære anskaffelser 304 Overførsler i alt Anvendes til gældsafvikling: Gældsafvikling * I alt * Der blev i det vedtagne budget 2013 forudsat en gældsprofil, hvori der afdrages med 19 mio.kr. som følge af mindreforbrug i Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 15,3 mio.kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,0 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed. 22

169 Bilag # 4 Side 23 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Af mindreforbruget søges 7,7 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2013 som følge af tidsforskydning vedrørende skadesudbedring i forbindelse med skybruddet i Derudover søges om genbevilling til uddannelse af radiografer, samt arbejdsmiljøprojekt på i alt 0,7 mio.kr. Hospitalets årsafvigelse fører derudover til ekstraordinær afvikling af gæld vedrørende merforbrug fra Den samlede gældsafvikling i forbindelse med mindreforbrug for regnskabsår 2012 er dermed i alt 15,9 mio.kr. 23

170 Bilag # 4 Side 24 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.12 Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter -163 Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Øvrige poster -140 Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt Tilbageholdenhed indenfor 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug Overførsler i alt Ved 4. økonomirapport 2012 varsledes et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 35,7 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger blandt mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler samt forsinkelse i opstart af skilteprojekt mv. Herudover vedrørte mindreforbruget forsinkelser i etableringen af yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser svarende til 5,7 mio. kr. Det blev i 4. økonomirapport forudsat, at beløbet på 5,7 mio. kr. ikke genbevilges i Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. Det lavere mindreforbrug end forventet ved 4. økonomirapport 2012 skyldes hovedsageligt, at der i perioden har været færre indtægter end forudsat. 24

171 Bilag # 4 Side 25 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Af det samlede mindreforbrug søges netto 25,7 mio. kr. fra 2012 genbevilget i 1. økonomirapport

172 Bilag # 4 Side 26 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.13 Rigshospitalet Rigshospitalet kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter -273 Indtægter vedr behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydning: Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. 747 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn 450 Overførsel vedrørende tilskudsordning 166, stk Overførsel vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen: Overførsel til effektiviseringsprojekter Overførsler i alt I forbindelse med 4. økonomirapport blev opgjort et forventet mindreforbrug på 81,2 mio. kr. Efter korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug på 81,2 mio. kr., er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 96,1 mio. kr. Korrektionerne vedrører merudgifter til medicin i forhold til det i 4. økonomirapport forventede og merudgifter til barsel, øgede indtægter fra behandling af fremmede patienter samt korrektion for mindreaktivitet. Dertil kommer, at der er afholdt en række investeringsudgifter på driftsrammen. 26

173 Bilag # 4 Side 27 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre uafsluttede byggearbejder, forsinkelse i forbindelse med indkøb af bl.a. apparatur mm. Dertil kommer generel tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Det samlede mindreforbrug søges overført til afholdelse af de udskudte driftsudgifter, samt til effektiviseringsprojekter. 27

174 Bilag # 4 Side 28 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.14 Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Barseludgifter 101 Korrektioner i alt 101 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation Øvrige Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation 412 Overfrøsel anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud Overførsler i alt Mindreforbruget i genbevillingsgrundlaget - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 6,1 mio. kr., som i 2013 søges genbevilget. Dette er 4,1 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport, og svarer til det konstaterede yderligere mindreforbrug. 28

175 Bilag # 4 Side 29 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.15 Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Barselsudgifter 23 Fremrykket indkøb af lægemidler Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 891 Overførsel til mindre byggearbejder 891 Øvrige overførsler Overførsel til mindre byggearbejder Overførsler i alt Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Medio december 2012 viste der sig ud over det tidligere forudsatte mulighed for indkøb af sygehusmedicin for ca. 20 mio. kr. til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013, og administrationen besluttede at gennemføre et sådant indkøb, jf. formandsmeddelelse bragt på forretningsudvalgets møde den 29. januar Der blev rent faktisk indkøbt sygehusmedicin til lager for 19,7 mio. kr., som indgår i de samlede udgifter i Når der korrigeres for dette indkøb, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2013 genbevilget til mindre bygge- og vedligeholdelsesarbejder. 29

176 Bilag # 4 Side 30 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden It-, Medico- og Telefonivirksomheden kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Barselsudgifter 394 Mindreforbrug den lokale investeringsramme Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Tidsforskydning af projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr., fra 4. ØR Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v Øvrige Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift) Overførsler i alt Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 106,6 mio. kr., som i 2013 søges genbevilget. Mindreforbruget fremkommer efter korrektion for udgifter til it-udstyr, bogført som drift, men budgetteret under den lokale investeringsramme, jf. orientering i møde i forretningsudvalget den 29. januar Genbevillingen er således 85,6 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport, og svarer til det konstaterede yderligere mindreforbrug. 30

177 Bilag # 4 Side 31 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden HR- og Uddannelsesvirksomheden kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Barselsudgifter -233 Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Løntilskud, elever samt driftsbudget grundet flytning af virksomheden Lederuddannelsesprogrammet Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX Projekter, diverse systemer Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet 247 Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter Overførsler i alt Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 33 mio. kr., hvoraf 28,2 mio. kr søges genbevilget i 2013 grundet tidsforskydninger. 31

178 Bilag # 4 Side 32 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.18 Sygehusbehandling uden for regionen Sygehusbehandling uden for regionen kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling i 4. økonomirapport inkl. mindreforbrug Faktisk regnskab Korrektioner Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Overførsler i alt 0 I 4. økonomirapport 2012 blev budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceret til 908,0 mio. kr. efter en reduktion med det forventede mindreforbrug på 10 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et endeligt mindreforbrug på 50,0 mio. kr. Regnskab 2012 viser et fald på 24 mio. kr. i forhold til Regnskab Udgifterne til det udvidede frie sygehusvalg er faldet med ca. 16 mio. kr. fra 2011 til 2012 til 204 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der i regionen fortsat har været arbejdet målrettet med en optimal udnyttelse af regionens egne ressourcer, og at der er sket en ændring i visitationsretningslinierne for blandt andet fedmepatienter, således at andelen af meget dyre behandlinger er faldet. I forhold til 2011 er udgifterne til andre offentlige sygehuse på stort set uændret niveau og udgjorde i mio. kr.. På øvrige områder, herunder foreningsejede sygehuse, har der samlet været et svagt fald i udgifterne på ca. 9 mio. kr. til 354 mio. kr. 32

179 Bilag # 4 Side 33 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.19 Fælles driftsudgifter m.v. Sundhedsområdet, fælles driftsudgifter mv kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster Korrektioner i alt B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Kræftplan III, palliativ behandling og rehabilitering IT-systemer og telemedicinsk center Decentrale enheder, KPUK og KKO Personalepolitisk pulje Arbejdsmiljø, pulje Uddannelse sygeplejersker, korte uddannelser mv Forskning, herunder fordelt forskningsfond for Kvalitet og udvikling Praksisplaner -konsulenter sundhedscenter mv Samarbejde med kommuner mv Ældreplan Energimærkning mv Psyk.info Sundhedsdage Overførsler i alt I 4. økonomirapport 2012 blev budgettet reduceret med det forventede mindreforbrug på 326 mio. kr. Der blev endvidere i 4. økonomirapport 2012 foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 125,4 mio. kr. i I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 451,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2012 overføres 2,4 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende sy- 33

180 Bilag # 4 Side 34 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden gehusmedicin, indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter, takststyring og øvrige poster. De 125,4 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2012 var forudsat genbevilget i 2013, øges til i alt 136,9 mio. kr. som følge af ændringer i resultatet på en række poster. Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 341 mio. kr. i Det foreløbige regnskabsresultat med et mindreforbrug på 341 mio. kr. er en forbedring i forhold til det forventede mindreforbrug i 4. økonomirapport 2012 på 15 mio. kr. Der er sket en række ændringer på flere budgetposter i forhold forventningen i 4. økonomirapport. I nedenstående opstilling er oplistet bevægelserne, som de er opgjort i 4. økonomirapport 2012 og tilsvarende kan opgøres i det foreløbige regnskab for Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v. Foreløbigt Mio. kr. 4.ØR regnskab Ændring Medicin på hospitaler Aftalen med Region Sjælland Kommunale indtægter samt efterregulering fra Udlodning af overskud fra Amgros Ejendomsskatter Uddannelse Kvalitetspulje og DUT-sager Intensiv kapacitet Nye og udvidede behandlinger Respiratorbehandling Byggeorganisation hospitalsplan Patienterstatninger Mindreforbrug renoveringspulje Aktivitet på hospitalerne Takstindtægter Samarbejde kommuner Øvrigt Klinisk basisuddannelse og forskningsområdet Overført mindreforbrug øvrige konti, 3. ØR Disponeret til nye initiativer, ØR Sund fælles i alt Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne: Mindreforbruget på sygehusmedicin er faldet fra 72 mio. kr. til 65 mio. kr. i forbindelse med, at der ved regnskabsafslutningen er sket korrektion af hospitalernes resultat som følge af et større forbrug på hospitalerne. 34

181 Bilag # 4 Side 35 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Der er ved regnskabsafslutningen en samlet mindreudgift på 73 mio. kr. vedr. meraktivitetspuljen. I forhold til 4. økonomirapport 2012 er der tale om en stigning i mindreudgiften på 22 mio. kr. idet der ved regnskabsafslutningen er sket korrektion af hospitalernes resultat. De samlede merindtægter vedr. takster er ved regnskabsafslutningen øget fra 64 mio. kr. til 71 mio. kr. Der er ved regnskabsafslutningen en samlet mindreudgift på klinisk basisuddannelse og forskningsområdet på i alt 13 mio. kr. Der er yderligere disponeret 20 mio. kr. til en fremrykning af indkøb af medicin. 35

182 Bilag # 4 Side 36 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.20 Praksisområdet Praksisområdet kr. Bevilling i 4. økonomirapport Praksisydelser ekskl. medicin Medicin Administration Forventet mindreforbrug praksisydelser Forventet mindreforbrug medicin Praksisydelser ekskl. medicin Medicin Administration A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Praksisydelser ekskl. medicin Medicin Administration Faktisk regnskab i alt Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner Praksisydelser ekskl. medicin Medicin Administration A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: 0 Overførsler i alt 0 Regnskabet for praksisområdet udviser et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. Når der korrigeres for det forventede mindreforbrug ved 4. økonomirapport er der et samlet mindreforbrug på 91,4 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 14,4 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskud på 60,3 mio. kr. På administration er der et mindreforbrug på 16,7 mio.kr. Vedrørende praksisydelser eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. Økonomirapport bogført udgifter på 12 mio.kr. for behandling på Øfeldt-centeret, hvor budgettet i 4. Økonomirapport blev placeret under administrationen. Det reelle mindreforbrug på praksisydelser eksklusiv medicin er dermed 26,4 mio.kr., hvilket omtrentligt svarer til det forudsatte i 4. Økonomirapport Vedrørende medicin er der et forøget mindreforbrug på 20 mio.kr. i forhold til 4. Økonomirapport

183 Bilag # 4 Side 37 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Det sociale område Socialpsykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) kr. Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport A Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til 2013 til følgende formål: SOSU-praktikanter, forsinket afregning Planlagt uddannelse af personale Istandsættelse/renovering Orion Mindre opgaver på Lunden Overførsler i alt Socialpsykiatrien har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2012 til At socialpsykiatriens omkostninger er større end indtægterne skyldes genbevillinger fra 2011 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 16,4 mio. kr. Der har været mindre udgifter på grund af manglende opkrævning af betaling for SOSU-praktikanter samt tidsforskudte vedligeholdelsesprojekter. Desuden skyldes mindreforbruget, at tilbuddene har udvist stor forsigtighed i besættelse af vakante stillinger og at planlagte uddannelsesforløb er blevet forsinket. Desuden har Skovvænget haft et mindreforbrug som følge af den fortsatte tilpasning af lønudgifterne til antallet af pladser/boliger på institutionen i forbindelse med ombygninger. Dette er yderligere udtryk for, at den planlagte ændring af målgruppen endnu ikke er fuldt gennemført. På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 11,2 mio. kr. af mindreforbruget til at finansiere den forsinkede opkrævning af betaling for SOSU-praktikanter, planlagt efteruddannelse af personalet på Skovvænget i forbindelse med ændring af tilbuddets målgruppe 37

184 Bilag # 4 Side 38 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden samt forskellige igangværende vedligeholdesesprojekter vedrørende de sociale tilbuds fysiske rammer. At ikke hele mindreforbruget på 16,4 mio. kr. søges genbevilget i 2013 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal hvile-i-sig-selv over tid. Genbevillingen på 11,2 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet. 38

185 Bilag # 4 Side 39 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomhed kr. Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport A Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug Søges overført til følgende formål: SOSU-praktikanter, forsinket afregning Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser 80 Solvang, diverse opgaver 200 Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv. 250 Bredegaard, diverse projekter 800 Overførsel af mindreforbrug (VISO) 336 Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift) Overførsler i alt Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2012 til At DSV s indtægter er større end omkostningerne skyldes, at bevillingen skal dække DSV s andel af den fælles koncernadministration (indirekte administrationsomkostninger). I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 33,5 mio. kr. Afvigelsen kan primært tilskrives et mindreforbrug på tilbudsdriften på 12,8 mio. kr. hvoraf 7,9 mio. kr. søges genbevilget. De øvrige 4,9 mio. kr. skyldes en besparelse på Sølager grundet lukning af 5 særligt sikrede pladser i Derudover har der været et mindreforbrug i administrationen i form af besparelser på IT-området på 5,2 mio. kr. og 4,4 mio. kr. mere end forventet i takstindtægter hovedsageligt som følge af større aktivitet på tilbuddene. I alt søges der i 1. økonomirapport 2013 genbevilget 15,4 mio. kr. af mindreforbruget. Der søges genbevilget 4,9 mio. kr. til forsinket afregning vedr. SOSU-praktikanter og 3,6 mio. kr. til igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Der ønskes yderligere genbevilget 0,3 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug af VISO-midler, som er midler der er indgået aftale med Servicestyrelsen om, samt 6,6 mio. kr. i form af generelle overførsler af mindreforbrug inden for rammerne af 2 pct. af budgettet og vurderet i forhold til belægningen på de enkelte tilbud. 39

186 Bilag # 4 Side 40 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden At ikke hele mindreforbruget på 33,5 mio. kr. søges genbevilget i 2013 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal hvile-i-sig-selv over tid. Genbevillingen på 15,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet. 40

187 Bilag # 4 Side 41 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.22 Regional udvikling Kollektiv trafik Regional udvikling - Kollektiv trafik kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til 2013 til følgende formål: Driftsopgaver, Kollektiv Trafik Overførsler i alt Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport at overføre mindreforbrug på i alt 51,7 mio. kr. fra 2012 til I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. Dette er hovedsagelig ophobede midler, som stammer fra mindreforbrug på drift, pensioner og investeringer. At overskuddet bliver mindre end forventet skyldes at der i 2012 er afregnet med Region Sjælland vedr. udgifter til tjenestemandspensioner for tjenestemænd ved Østbanen. På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 42,3 mio. kr 41

188 Bilag # 4 Side 42 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Erhvervsudvikling Regional udvikling - Erhvervsudvikling kr. Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til 2013 til følgende formål: Driftsopgaver, Erhvervsudvikling Overførsler i alt Erhvervsudvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. fra 2012 til I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. Derudover er der fortsat fremdrift i afviklingen og dermed udbetalingerne til projekterne under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2012 om en genbevilling på 27,3 mio. kr. 42

189 Bilag # 4 Side 43 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Miljø Regional udvikling - Miljø kr. Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport 0 A Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til 2013 til følgende formål: Driftsopgaver, Miljø Overførsler i alt Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at anvende hele bevillingen i I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 3,6 mio. Mindreforbruget skyldes, primært forsinkelse på oprensningsprojekter med ny teknologi. På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 3,6 mio. kr. 43

190 Bilag # 4 Side 44 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Øvrig regional udvikling Regional udvikling - Øvrig regional udvikling kr. Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport A Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner Sygehusmedicin Barselsudgifter Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter Takststyring Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet Øvrige poster Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til 2013 til følgende formål: Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling Overførsler i alt Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 88,8 mio. kr. fra 2012 til I forbindelse med regnskabet kan der samlet opgøres et mindreforbrug på 86,0 mio. På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 86,0 mio. kr. 44

191 Bilag # 4 Side 45 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 2.23 Administration Udgiftsregnskab Administration kr. Bevilling i 4. økonomirapport Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport Faktisk regnskab Korrektioner i alt 0 B Regnskab efter korrektioner A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse* * ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merfrorbrug Søges overført til følgende formål: Tidsforskydninger Diverse administration mv Opi-pulje stop-loss pulje, udbedring af skade Personalepolitiske puljer Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer Agenda IT-projekter i de enkelte stabe Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv Overførsler i alt Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 47,2 mio. kr. Heraf søges i 2013 genbevilget 24,8 mio. kr. hovedsageligt grundet tidsforskydninger, hvilket er 1 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport. I forhold til forventet i 4. økonomirapport kan der konstateres et yderligere mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes en lang række forhold. Heraf kan nævnes områder såsom forsikringsområdet samt diverse afsatte puljebeløb. Fordelingsregnskab udgifter og omkostninger Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede regnskab både udgifter og omkostningselementer - på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling. På udgiftsområdet udgør mindreforbruget i regnskabet som tidligere nævnt 23,4 mio. kr. i forhold til forventet i 4. økonomirapport medens der for omkostnings-elementerne kan konstateres et merforbrug 14,9 mio. kr. således at mindreforbruget for det samlede omkostningsregnskab udgør 8,4 45

192 Bilag # 4 Side 46 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden mio. kr. Årsagen til merforbruget vedr. omkostningselementerne kan henføres til regulering af feriepengehensættelsen i forbindelse med oprettelse af de nye tværgående virksomheder. På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer. Som det fremgår af oversigterne herunder medfører dette, at 95,4 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,2 % til socialområdet og 2,4 % til regional udvikling. Fordelingsregnskab udgifter og omkostninger kr. Korrigeret Regnskab Afvigelse budget i 4.ØR Fordelingsregnskab, udgifter - direkte og indirekte: Sundhedsområdet Socialområdet Regional Udvikling Fordelingsregnskab, omkostningselementer - direkte og indirekte: Sundhedsområdet Socialområdet Regional Udvikling Fordelingsregnskab, omkostninger - direkte og indirekte: Sundhedsområdet Socialområdet Regional Udvikling

193 Bilag # 4 Side 47 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 3. Investeringer Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2012 før overførsler til 2013 udgør 303,1 mio. kr. kr. Heraf består 79,8 mio. kr. af overførsler fra I 4. økonomirapport 2012 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2012 ville udgøre 226,0 mio. kr., og at overførslerne til 2013 ville udgøre 77,1 mio. kr. Genbevillingsgrundlaget for 2012 udviser et forbrug på 180 mio. kr., og overførsler til 2013 på i alt 117,9 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 40,8 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport Kvalitetsfondsprojekter, overførsler af mindreforbrug Overførsel fra 2012 til 2013 i 1. økonomirapport Ændring i overførsler i forhold til 4. økonomirapport 2012 Forventet overførsel fra Mio. kr. i 2012-priser Overført fra 2011 til til 2013 i 4. økonomirapport Investeringsbevillinger i alt 79,8 77,1 117,9 40,8 Vedrørende øvrige projekter udgør det korrigerede investeringsbudget før overførsler til 2013 i alt 3.136,6 mio. kr. (inkl. 100 mio. kr. til pc er, som senere er besluttet bogført på driften). I 4. økonomirapport 2012 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2012 ville udgøre 2.181,4 mio. kr., og at overførslerne til 2013 ville udgøre 955,3 mio. kr. Genbevillingsgrundlaget for 2012 udviser et forbrug på 2.071,6 mio. kr. og overførsler til 2013 på i alt 964,3 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 9,0 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport Af forbruget i 2012 udgør i alt 13,0 mio. kr. merforbrug, som er registreret på den lokale investeringsramme og som bliver dækket af driftsrammen. Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 130,2 mio. kr. (inkl. 100 mio. kr. pc er) Investeringsbudget, overførsler af mindreforbrug Mio. kr. i 2012-priser Overført fra 2011 til 2012 Forventet overførsel fra 2012 til 2013 i 4. økonomirapport 2012 Overførsel fra 2012 til 2013 i 1. økonomirapport 2013 Ændring i overførsler i forhold til 4. økonomirapport 2012 Investeringsbevillinger i alt 1.450,5 955,3 964,3 9,0 47

194 Bilag # 4 Side 48 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden 4. Indtægter og finansielle poster Indtægter til sundhed Mio. kr., 2012-priser Vedtaget Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget budget Finansiering sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , , ,5 55,3 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -838,2-838,2-838,2 0,0 Statsligt bloktilskud , , ,5-0,3 Bløderudligning -34,5-34,5-34,5 0,0 Nettodriftsudgifter , , ,7 55,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Den bogførte indtægt vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) er på 6.037,5 mio. kr., 55,3 mio. kr. lavere end det loft for finansieringsindtægt, der var fastsat af staten. Beløbet består af for meget bogført i 2011-regnskabet på 2,8 mio. kr., og en skønnet indtægt ved bogføringsafslutningen vedrørende 2012 på 6.040,3 mio. kr. Forventningen ved 4. økonomirapport var budgetoverholdelse og muligvis en mindre tilbage betaling til staten af indtægter ud over loftet for finansieringsindtægt. Aktiviteten i den sidste del af året har været lavere end forventet var første år med nye principper for beregning af kommunal medfinansiering, hvilket har medvirket til prognoseusikkerhed i årets løb. Afvigelsen fra budgettet er 0,9 %. Øvrige indtægter til sundhed Med hensyn til øvrige indtægter til sundhed er der stort set ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget efter 4. økonomirapport. Finansielle poster Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger og der vil først blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning. 48

195 Bilag # 4 Side 49 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Bilag 1 Overførsler fra 2012 til 2013 på driftsområdet kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Amager Hospital Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Øvrige overførsler Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler. 800 Vinduesudskiftning i bygning 1 og Bispebjerg Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Ekstraordinære udgifter Merforbrug Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft 175 Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation 400 Overførsel af midler til Kvalitetspojekter 800 Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner 370 Forsinkede projekter 545 Interne flerårige projekter Frederiksberg Hospital Øvrige overførsler Merforbrug som følge af mindreaktivitet Merforbrug overført til Bispebjerg Hospital Frederikssund Hospital Tidsforskydninger Klargøring på Frederikssund 305 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen 695 Øvrige overførsler 49

196 Bilag # 4 Side 50 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Overførsel til merforbrug Gentofte Hospital Tidsforskydninger Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. Anskaffelser Forskning og fonde - overførsel til Glostrup Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler Overførsel af midler fra Ældreplan Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken Overførsel til Shared Care på Vestegnen Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA 300 Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik 698 Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M 490 Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Helsingør Hospital Øvrige overførsler -430 Overførsel til merforbrug Herlev Hospital Tidsforskydninger Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R) Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen Overførsel af overskud afd O 500 Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Hillerød Hospital Tidsforskydninger Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget

197 Bilag # 4 Side 51 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden kr. Varslet ved 4. økonomirapport Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord 800 Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør Endelig opgørelse Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg) Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Merforbrug Frederikssund Hospital Merforbrug Helsingør Hospital 430 Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Uddannelse af beskrivende radiografer Arbejdsmiljøprojekt Skybrud Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Renovering og vedligeholdelse 460 Ekstraordinære anskaffelser 304 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning 166, stk Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til effektiviseringsprojekter Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydninger Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv

198 Bilag # 4 Side 52 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden kr. Varslet ved 4. økonomirapport Modernisering af hjertestopdatabasen Endelig opgørelse Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation Øvrige overførsler Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation 412 Mindreforbrug anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud Region Hovedstadens Apotek Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til mindre byggearbejder 891 Øvrige overførsler Overførsel til mindre byggearbejder IMT Tidsforskydninger Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr Tidsforskydning ABT-projekt Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v Øvrige overførsler Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift) Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v HRU Tidsforskydninger Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet Tidsforskydning løntilskudsordning Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX Projekter, diverse systemer Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter Sygehusbehandling udenfor regionen 0 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv Overførsel af midler vedr. Personalepolitik Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter

199 Bilag # 4 Side 53 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv Overførsel af midler vedr. Ældreplan Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage Decentrale enheder, KPUK og KKO Praksisområdet 0 0 Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Planlagt uddannelse af personale Istandsættelse/renovering af Orion Mindre opgaver på Lunden Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, diverse opgaver Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv Bredegaard, diverse projekter Overførsel af mindreforbrug (VISO) 336 Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift) Kollektiv trafik Overførsler Driftsopgaver, Kollektiv Trafik Erhvervsudvikling Overførsler Driftsopgaver, Erhvervsudvikling Miljøområdet Overførsler 0 Driftsopgaver, Miljø Øvrig regional udvikling Overførsler Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling

200 Bilag # 4 Side 54 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Administration Tidsforskydninger Diverse administration mv Direktionspulje Opi-pulje stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade Personalepolitiske puljer Agenda IT-projekter i de enkelte stabe Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv I alt

201 Bilag # 4 Side 55 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Bilag 2 Overførsler fra 2012 til 2013 på investeringsområdet Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Kvalitetsfondsprojekter Nyt Hospital Herlev 53,6 80,0 Udarbejdelse af byggeprogram 18,6 13,5 Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 5,0 4,8 Køb af Sygeplejeskole 24,4 24,4 Indretning/renovering af Sygeplejeskole -0,4-1,4 Projektkonkurrence 3,5 3,5 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape 2,0 13,4 Projekteringsfase delprojekt A 0,0 3,2 Projekteringsfase delprojekt B 0,0 3,1 Bygherreomkostninger 0,5 15,5 Nyt Hospital Nordsjælland 6,4 6,1 Idéoplæg og placering 6,4 0,0 Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 0,0 6,1 Nyt byggeri ved Rigshospitalet -2,4 9,7 Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) 15,4 16,6 Totalrådgivning -22,3-11,4 Fornyelse af elforsyning (medfinansiering) 3,0 3,0 Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering) 1,5 1,5 Nyt Hospital Hvidovre 4,0 2,2 Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 4,0 2,2 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans 0,0 1,9 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 1,9 Nyt Hospital Bispebjerg 15,5 18,0 Helhedsplanskonkurrence 7,5 10,0 Rådighedsbeløb 8,0 8,0 Kvalitetsfondsprojekter i alt 77,1 117,9 Øvrige projekter 55

202 Bilag # 4 Side 56 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Amager Hospital 32,4 37,0 Lokal investeringsramme 2,0 4,9 Samling på Italiens vej 24,5 26,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,7 1,2 Medicoteknik ,3 0,3 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,0 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 2,5 3,0 Ramme til renoveringsprojekter ,5 0,5 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Bispebjerg Hospital 59,5 49,1 Lokal investeringsramme 3,5 Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel 17,8 2,5 Energibesparende foranstaltninger ,2 14,8 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 0,9 1,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,1 0,0 Anskaffelse og installation af CT-scanner -0,1 0,0 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) -0,1 0,0 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 3,1 1,9 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4,0 3,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2,3 2,8 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 0,4 Ramme til renoveringsprojekter ,0 0,9 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 3,0 4,6 Pavillon til akutmodtagelsen 12,0 14,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,1 Medicoteknik rammebevilling 1,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,9 Ramme til anskaffelse af el-senge 2,4 Bornholm Hospital 6,5 9,0 Lokal investeringsramme 0,5 Søvandskøling med solceller m.v. 4,0 3,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7-0,1 Ramme til renoveringsprojekter ,2 4,3 MR-scanner 1,1 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Frederiksberg Hospital 1,0 6,3 56

203 Bilag # 4 Side 57 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 3,4 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 0,1 Medicoteknik ,2 0,2 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 1,2 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,4 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,1 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 Gentofte Hospital 85,5 117,5 Lokal investeringsramme 15,0 23,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,4 2,1 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 36,0 42,0 Energibesparende foranstaltninger ,2 18,4 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 4,2 8,2 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 3,0-0,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage 7,0 8,3 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J -0,3 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 Ramme til renoveringsprojekter ,5 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 4,9 Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur ,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,6 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,8 Glostrup Hospital 29,8 37,2 Lokal investeringsramme 1,0 0,0 Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg 4,1 4,6 Lokal inv.ramme: Søvnapnø, udvidelse af kapacitet 0,8 1,8 Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr. 0,6 Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavl 0,4 Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb 4,7 4,7 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus 4,0 4,4 Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus 0,9 1,2 Respirations Center Øst (RCØ) 1,7 1,9 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 2,3 2,1 Ændring i optageområder 1,0 2,3 Asbestsanering i bygning 05 0,1 1,6 57

204 Bilag # 4 Side 58 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,3 0,5 Tilgængelighedsprojekt 1,4 1,1 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 Ramme til medicoteknisk udstyr ,4 Ramme til renoveringsprojekter ,3 4,3 Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter 1,5 1,8 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Helsingør Hospital 1,9 3,3 Lokal investeringsramme 0,6 1,6 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,9 1,1 Medicoteknik rammebevilling 0,4 0,5 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,2 Herlev Hospital 266,0 206,9 Lokal investeringsramme 16,9 0,0 Onkologisk ambulatorium 39,1 39,7 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 4,9 4,8 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 5,0 5,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,8 0,8 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 2,0 DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,7 0,2 Anskaffelse af urologisk robot, Herlev 1,1-0,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 8,5 7,6 Etablering kvinde/barn center (B ) 0,4 0,4 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB 9,9 13,5 Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) 0,5 2,8 Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner) -0,4-0,6 Medicoteknik rammebevilling 2,2-0,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 14,4 13,6 Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 0,0 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 22,3 6,0 Renovering Radiokemisk Laboratorium 0,0 0,1 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 3,9 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital -0,1-0,1 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 5,9 5,9 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 80,4 71,5 Sag nr. 11 på RR d.15. november ,5 9,3 Samling af urologiske funktioner 8,0 7,7 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0-4,8 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,4 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 12,9 12,8 58

205 Bilag # 4 Side 59 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,5 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 1,2 Hillerød Hospital 19,4 39,9 Lokal investeringsramme 13,5 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 1,9 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,1 1,0 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 0,5 3,7 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 0,8-0,5 Medicoteknik ,1 0,0 MR- og CT-scanner 2,8 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder -0,1 0,0 Renovering af kloakanlæg, Hillerød -0,9 0,0 Medicoteknik rammebevilling 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 1,3 Fjernvarmekøling 4,8 5,1 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 0,6 1,3 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 0,5 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,3 Patienthotel 7,0 7,6 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,0 Hvidovre Hospital 190,2 186,0 Lokal investeringsramme 12,8 6,8 Tagaptering, bygning 1&2 39,4 46,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 12,3 12,6 PET/CT-scanner 9,5 3,7 Dialysesatellit (B ) 19,8 17,8 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -0,3 0,0 Medicoteknik rammebevilling 0,0 1,6 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B ,1 46,7 Udvidelse af operationskapacitet B ,9 17,7 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 2,4 3,1 Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10 2,9 3,5 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 11,6 12,9 Skadesforebyggende tiltag 0,6 0,2 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,0 4,1 Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning 3,0 2,8 Udskiftning af olietanke 0,0 0,0 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 4,9 59

206 Bilag # 4 Side 60 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,4 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,4 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,0 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden 98,3 99,7 IT-strategi 98,3 99,5 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 Den Præhospitale Virksomhed 0,0 1,9 Lokal investeringsramme 1,9 Region Hovedstadens Apotek 6,5 3,2 Lokal investeringsramme 5,4 2,5 Energibesparende investeringer 09 (el) 1,1 0,6 Region Hovedstadens Psykiatri 4,8 36,7 Lokal investeringsramme 0,2 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) 7,0 19,1 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -7,0 0,0 Udvidet kapacitet PC Ballerup 4,8 4,9 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 1,7 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 4,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup -2,3 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 5,2 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 0,6 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 0,2 Ramme til renoveringsprojekter ,8 Rigshospitalet 58,6 28,3 Lokal investeringsramme 46,7 17,3 Akut kræft - Patologiafdelingen 0,7 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 0,7 Energibesparende foranstaltninger ,2 Etablering af genomisk medicinsk enhed ,9 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning -0,4 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg -0,1 Medicoteknik rammebevilling 1,4 1,7 Mindre projekter med statslig medfinansiering 3,5 Midler til renoveringsprojekter ,6 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering -0,4 60

207 Bilag # 4 Side 61 af 61 på punkt # 1 1. Økonomirapport Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2013 Region Hovedstaden Mio. kr. Varslet i 4. økonomirapport 2012 Endelig opgørelse Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet 8,0 8,5 Ramme til medicoteknisk udstyr ,5-11,1 Ramme til renoveringsprojekter ,6 8,8 Udvidelse af intensivkapacitet 1,7 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,3 Rigshospitalet - flytning og rokader 0,8 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 0,6 Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger 0,8 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,1 Anskaffelse af hyperpolarisator -0,1 Fælles projekter - sundhedsområdet 65,5 70,4 Effektiviseringstiltag, pulje 21,7 21,7 Renoveringspulje 9,6 9,6 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 39,4 34,6 REFLEX (etablering af regionalt lager) 16,7 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 17,1 0,0 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 Optionssag -1,1 0,0 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj 0,1-0,4 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -10,7-10,9 Køb af den nyeste del af Regionsgården -0,4 0,0 Naturstensgulv, forhal GLO - indtægt (forligssag) -3,2 0,0 Salg af jordarealer -2,0-2,0 Anskaffelse og installation af info-tv skærme til regionens hospitaler 6,1 Socialpsykiatri (RHP) 16,0 17,5 Investeringsramme 16,0 17,5 Den Sociale Virksomhed 13,3 13,3 Investeringsramme 13,3 13,3 Administration 0,0 1,1 Lokal investeringsramme 1,1 Øvrige projekter i alt 955,3 964,3 Investeringsområdet i alt 1.032, ,3 61

208 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 3 Emne: Letbaneprojektet i Ring 3 godkendelse af forslag til principaftale samt høring vedr. udredning 6 bilag (Bilag 1 og 2 trykt separat)

209

210 Bilag # 3 Side 1 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) København den 13. marts 2013 UDKAST Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune (parterne) er enige om at anlægge en letbane på Ring 3. Letbanen på Ring 3 planlægges anlagt som beskrevet i Udredning om letbane på Ring 3, martsr Den overordnede linjeføring og placering af stationer fremgår af bilag 1. Letbanen anlægges af et interessentskab, Ring 3 Letbane I/S, som parterne stifter på grundlag af en lov om Ring 3 Letbane. Transportministeren vil fremsætte forslag til lov om en letbane på Ring 3 snarest muligt. XXX forudsættes at varetage interessentskabets administration, projekterings- og udbudsopgaver samt styring af såvel anlægs- som drifts- og vedligeholdelseskontrakter. Letbanen forventes ifølge Udredningen at kunne åbne for passagerdrift 7-8 år efter Folketingets vedtagelse af letbaneloven. Drift- og vedligeholdelse af letbanen vil blive varetaget af Ring 3 Letbane I/S, idet Transportministeriet udtræder af interessentskabet, når letbanen tages i brug til passagerdrift. De øvrige interessenter, Region Hovedstaden og de deltagende kommuner fortsætter interessentskabet med samme indbyrdes ejerforhold som hidtil. Principaftalens beslutninger Med denne principaftale træffes der beslutning om følgende: - Parterne beslutter at anlægge en letbane på Ring 3. Dette betyder, at parterne igangsætter, udbud af anlægsopgaverne (og tilknyttede tekniske opgaver). Parterne tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, inden der underskrives kontrakter med entreprenører. - Parterne beslutter, at anlægsomkostningerne skal holdes inden for en ramme på 3,8 mia. kr., inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., og at omkostningerne skal fordeles mellem parterne, således at staten bærer 40 pct., kommunerne tilsammen 34 pct. og Region Hovedstaden 26 pct. - Kommunerne og regionen afsætter 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen - Parterne stifter, så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor, et interessentskab, som indgår aftale med xxx om at stå for interessentskabets administration og projekt- og kontraktstyring - Parterne etablerer umiddelbart efter indgåelsen af denne principaftale en interimsbestyrelse, som påbegynder de forberedende arbejder med henblik på at muliggøre en hurtig igangsætning af anlægsarbejdet. - Såfremt projektet ikke gennemføres, betaler parterne tilsammen udgifterne til de forberedende arbejder efter den fastlagte fordelingsnøgle. Udgiften skønnes at udgøre 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 1 of 9

211 Bilag # 3 Side 2 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med ½ år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr. Uanset hvilken af de to løsninger, der vælges, indgår de nævnte beløb i den samlede anlægssum. Formål Formålet med etablering af en letbane på Ring 3 er først og fremmest at styrke udviklingen i Hovedstadsregionen. En letbane vil kunne medvirke til at skabe vækst i Ringbykommunerne og dermed i Hovedstadsregionen. De kommende stationer på letbanen vil således udgøre både en forudsætning for og en katalysator i udviklingen af en række nye byområder i de involverede kommuner. Samtidig kan letbanen skabe grobund for fornyelsen af en række byrum med bedre og mere attraktive forhold både for de bløde trafikanter og for beboerne og de handlende i Ring 3 s tætte bydele. Alle i området får glæde af et fredeligere og samtidig mere levende bymiljø. Letbanen vil desuden yde et væsentligt bidrag til at øge mobiliteten både for de lokale beboere, arbejdspladser og studiepladser m.v. og for en betydelig del af Hovedstadsregionens befolkning. Letbanen gør det således lettere og hurtigere at komme omkring i regionen. Letbanen forbinder fingerbyerne på tværs og danner sammen med den effektive S-togsbetjening af fingrene og et omfattende lokalt busnet et sammenhængende kollektivt trafiknet til gavn for betydelige dele af Hovedstadsregionens befolkning. Samtidig forbinder letbanen vigtige uddannelsesinstitutioner i Ringbykommunerne og to af regionens store hospitaler, Herlev og Glostrup, både med befolkningen i Ringbyområdet og gennem et sammenhængende net af effektive kollektive trafikforbindelser med en stor del af Hovedstadsregionens befolkning. Letbanen vil desuden kunne medvirke til at forbedre miljøforholdene, dels ved at få flere til at lade bilen stå og i stedet bruge den kollektive trafik, dels ved brugen af en renere teknologi, både når det gælder energiforbrug, og for så vidt angår begrænsning af støj og andre lokale gener. Endelig vil etablering af letbanen medvirke til at øge beskæftigelsen både i anlægsperioden og i driftsperioden. Beslutningsproces Med henblik på at sikre en effektiv anlægsproces og dermed den bedst mulige udnyttelse af de investerede ressourcer forudsættes forslag til lov om en letbane på Ring 3 fremsat snarest muligt efter indgåelsen af nærværende principaftale. Umiddelbart efter, Folketinget har vedtaget loven, stifter aftaleparterne interessentskabet, Ring 3 Letbane I/S og indgår aftale med XXX om varetagelse af selskabets administration og projekt- og kontraktstyringsopgaver. Umiddelbart efter stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S udarbejder interessentskabet et dispositionsforslag samt en VVM-redegørelse for letbanen. Udkastet til VVM-redegørelse forelægges kommunerne og Region Hovedstaden til udtalelse inden den offentlige høring. Resultatet af den offentlige høring og forslag til eventuelle ændringer som følge heraf sendes til kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på udarbejdelse af en fælles indstilling til transportministeren om endelig godkendelse af projektet og VVM-redegørelsen. Med henblik på at fremme anlægget af letbanen, herunder udarbejdelsen af dispositionsforslag og VVM-redegørelse, agter parterne, så snart nærværende principaftale er indgået, at etablere en Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 2 of 9

212 Bilag # 3 Side 3 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) interimsbestyrelse og indgå aftale med xxx om varetagelse af selskabets opgaver. Parterne vil desuden søge hjemmel hos de respektive bevilgende myndigheder herunder Folketingets Finansudvalg til at udbyde og indgå relevante rådgiverkontrakter og påbegynde udbud og gennemførelse af de forberedende arbejder. De forberedende arbejder består bl.a. af geotekniske undersøgelser, opmålinger, arkæologiske udgravninger, m.v. Når transportministeren efter indstilling fra Regionsrådet og de berørte kommuner har godkendt dispositionsforslaget og VVM-redegørelsen i henhold til lov om en letbane på Ring 3, vil de forberedende arbejder kunne gennemføres parallelt med udarbejdelse af udbudsprojekt og gennemførelse af udbud og forhandlinger om de store anlægs- og leverancekontrakter, herunder anskaffelser af rullende materiel, anlæg af jernbaneinfrastruktur, anlæg af Kontrol- og Vedligeholdelses Center, anlæg af øvrige større vej- og brokonstruktioner m.v. Når forhandlingerne med tilbudsgiverne er så langt fremme, at der kan indgås kontrakter, forelægger interessentskabet en indstilling til interessenterne om det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter. Først når interessenterne har godkendt det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter, kan disse kontrakter indgås af interessentskabet. Kort beskrivelse af letbanen på Ring 3 Letbanen på Ring 3 er 27 km lang, får 27 stationer og forløber fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd primært ad Ring 3. Letbanen forventes efter en indsvingsperiode på et par år at få daglige passagerer. Det svarer til mio. passagerer om året. Ved udnyttelse af kommunernes fulde byudviklingspotentiale og en række andre tiltag vil antallet af passagerer kunne stige til mio. om året. Til sammenligning havde Kystbanen i 2011 ca. 10 mio. passagerer. De største stationer er trafikknudepunkterne, som er betjent med både S-tog og/eller regionaltog, letbane og busser. Letbanen vil have en gennemsnitshastighed på ca. 30 kilometer i timen, inklusiv stop på stationer og ved lyskryds. Det vil tage ca. 55 minutter at komme fra stationen v/lundtofte til Ishøj station. Den relativt høje gennemsnitshastighed skyldes, at letbanen på Ring 3 på lange strækninger kører i eget tracé. Letbaner, der kører i blandet trafik, har normalt en gennemsnitshastighed på kilometer i timen. Det samlede anlæg vurderes i 2013 priser at koste ca. 3,8 mia. kr., inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., som skal finansieres af staten, regionen og de involverede kommuner. Det er forudsat, at regionens og kommunernes andele af anlægsomkostningerne ikke medtages under det kommunale og regionale anlægsloft. De forberedende arbejder indgår med ca. 265 mio. kr. i anlægsbudgettet på ca. 3,8 mia. kr. Dette beløb er forudsat anvendt i perioden forud for den endelige beslutning om gennemførelse af letbanen. I de ca. 265 mio. kr. er medtaget geotekniske undersøgelser, men i øvrigt ikke fysiske arbejder i marken. Det kan eventuelt besluttes at påbegynde nogle af de fysiske forberedende arbejder, f.eks. ledningsomlægninger, parallelt med udbudsprocessen. I så fald vil anlægsperioden kunne forkortes med ca. et halvt år. Samtidig vil det betyde, at yderligere ca. 110 mio. kr. - i alt ca. 375 mio. kr. - fremrykkes til perioden forud for den endelige beslutning. Ud over de egentlige anlægsomkostninger kommer de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, som i 2013 priser vurderes at være på ca. 1,3 mia. kr., til anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift, reservedele og reinvesteringer, og som skal finansieres af regionen og de involverede kommuner som en del af de årlige driftsomkostninger. Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 3 of 9

213 Bilag # 3 Side 4 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, hvori kommunerne og regionen tilkendegiver at ville arbejde for en mulig anden etape af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme og med henblik på at øge letbanens passagertal er det aftalt mellem kommunerne og regionen, at der afsættes 25 mio. kr. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer til anlæg, der kan øge fremkommeligheden for busserne på den strækning, der er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme. Transportministeriet har noteret sig kommunernes og regionens ønsker om at arbejde videre med en anden etape af letbanen. Principaftale På denne baggrund er der mellem staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner indgået følgende principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3: Økonomi og finansiering af anlæg af en letbane Staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner er enige om at anlægge en letbane på Ring 3 som beskrevet i Udredning om letbane på Ring 3, marts Parterne er enige om at fastholde den forholdsmæssige fordeling af deres bidrag til finansieringen af anlægget af letbanen, som er fastlagt i Samarbejdsaftalen af 29. juni Det vil sige, at staten finansierer 40 pct., Region Hovedstaden 26 pct. og kommunerne i fællesskab 34 pct. Kommunerne betragtes tilsammen i relation til denne Principaftale som én interessent. Med udgangspunkt i anlægsbudgettet fra Udredning om letbane på Ring 3 indebærer dette følgende bidrag fra parterne: Fordeling af anlægsbudgettet Staten Kommunerne Regionen Mio. kr priser* Samlet 40% 34% 26% Anlægsbudget** pct. Korrektionsreserve Samlet anlægsbudget *Ved fremskrivningen af anlægsbudgettet fra 2010 priser til 2013 priser er - under hensyn til statens princip om Ny Anlægsbudgettering - finanslovindekset anvendt. Dette indeks forudsættes anvendt, indtil selskabets stiftelse og ved indbetaling af det statslige indskud. De årlige anlægs- og driftsindskud reguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. **Inklusiv en besparelse på 3 pct. Det er aftalt, at Ring 3 Letbane I/S forestår finansieringen af anlægsomkostningerne for letbanen gennem optagelse af lån. Interessentskabets lån til dækning af anlægs- og finansieringsomkostningerne tilbagebetales enten gennem engangsindskud eller engangsindskud kombineret med faste årlige indskud fra interessenterne. Statens indbetalinger fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan. For kommunerne og regionen udgør engangsindskuddene (forudbetalingen) minimum 15 pct. af deres respektive andele af det samlede anlægsbudget. Kommunernes forudbetaling indskydes i en periode på tre år fra selskabets stiftelse ( ). Umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år ( )). Regionens forudbetaling indskydes samlet i 2019, og umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således at regionens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år ( ). Kommunernes og regionens årlige indskud fastlægges ved Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 4 of 9

214 Bilag # 3 Side 5 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer af anlægs- og finansieringsomkostningerne fastlægges. Interessenterne kan hver især vælge at indbetale deres respektive indskud hurtigere end fastsat i betalingsplanen, eventuelt som et engangsbeløb ved stiftelsen af interessentskabet. Under forudsætning af, at kommunerne og regionen følger den ovenfor beskrevne betalingsplan, vil indskuddene til anlæg af letbanen, inkl. 15 pct. korrektionsreserve, i 2013 priser være følgende: - Staten 1525 mio. kr. - Kommunernes samlede forudbetaling 195 mio. kr. og indskuddene mio. kr. årligt - Regionens samlede forudbetaling 150 mio. kr. og indskuddene mio. kr. årligt Det er forudsat, at den endelige beslutning om anlæg af en Letbane på Ring 3 først træffes, når resultatet af udbuddet af de store anlægs- og leverandørkontrakter kendes og dermed de samlede økonomiske konsekvenser af projektets gennemførelse. Endelig beslutning om letbanens gennemførelse vil blive forelagt de bevilgende myndigheder hos de involverede interessenter. Indtil da begrænses interessenternes risiko til deres respektive andele af de forberedende arbejder, som forudsættes gennemført på grundlag af særskilt bevillingsmæssig hjemmel. Omkostningerne til forberedende arbejder, herunder udarbejdelse af dispositionsforslag og VVMredegørelse, gennemførelse af udbud af de store kontrakter, forberedelse af ledningsomlægninger, arkæologiske undersøgelser og ekspropriationer samt varetagelse af bygherrefunktion og administration frem til interessenternes endelige beslutning om letbanens gennemførelse, vurderes at være på ca. 265 mio. kr., hvoraf ca. 75 mio. kr. forventes anvendt i interimsperioden indtil stiftelse af Ring 3 Letbane I/S. Det er herved forudsætningen på nuværende tidspunkt, at de fysiske arbejder i marken ikke påbegyndes, før ejernes endelige beslutning om gennemførelse af letbanen er truffet på grundlag af resultatet af udbuddet af de store anlægskontrakter. Såfremt ledningsomlægninger og de dertil knyttede ekspropriationer igangsættes parallelt med udbuddet og dermed før den endelige beslutning om gennemførelse af letbanen, vil omkostninger på 110 mio. kr. skulle fremrykkes til forberedelsesperioden. Samtidig vil anlægsperioden kunne forkortes med ca. et halvt år. Forskydningen af de forberedende arbejder til den tidlige fase påvirker ikke det samlede anlægsbudget. Det er forudsat, at interessentskabets bestyrelse vurderer fordele og ulemper ved en sådan fremrykning af arbejderne og forkortelse af anlægsperioden og forelægger en indstilling til ejerne om valg af fremgangsmåde. Det forudsættes, at disse omkostninger afholdes af Ring 3 Letbane I/S, henholdsvis interimsorganisationen, gennem optagelse af lån. Omkostningerne indgår i det samlede anlægsbudget og forudsættes finansieret som en del heraf gennem indskud fra interessenterne, jf. ovenfor. Såfremt det efter gennemførelse af udbud af de store kontrakter måtte blive besluttet ikke at anlægge letbanen, vil disse omkostninger skulle finansieres af interessenterne i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle. Kommunernes andel af de samlede omkostninger til de forberedende arbejder vil være på 90 mio. kr. henholdsvis 128 mio. kr. Kommunernes forudbetaling i perioden 2014, 2015 og 2016 på til sammen 195 mio. kr. vil således i givet fald mere end dække disse omkostninger. Korrektionsreserven på 15 pct. forudsættes indskudt i selskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. De 15 pct. reserve vil være bundet, således at træk på denne reserve kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne, det vil sige staten, kommunerne og regionen. Når de samlede anlægsomkostninger er endeligt opgjort ved Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 5 of 9

215 Bilag # 3 Side 6 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) statens udtræden af selskabet, vil den uforbrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerandele. Det er forudsat, at uforudsete udgifter - det vil sige udgifter, der ikke har været forudset ved fastlæggelsen af budgettet for letbanen, men som er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, og som ligger ud over reserven på 15 pct. - afholdes af Ring 3 Letbane I/S. Såfremt finansieringen af uforudsete udgifter ikke kan rummes inden for interessentskabets langtidsbudget, må interessentskabet over for interessenterne rejse spørgsmålet om, hvorledes interessenterne ønsker ekstraomkostningerne finansieret. Såfremt interessenterne beslutter, at ekstraomkostningerne skal finansieres ved ekstraordinære indskud fra interessenterne, fordeles interessenternes indskud efter den fordelingsnøgle, der gælder for statens, Region Hovedstadens og de involverede kommuners finansielle bidrag til anlægsopgaven. I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 er parterne enige om, at anlæg af letbanen er omfattet af et tilkøbsprincip, der definerer anlæggets udformning, således som det er beskrevet i Udredning om letbane på Ring 3, som det nødvendige og tilstrækkelige. Såfremt staten, kommunerne eller regionen ønsker væsentlige ændringer i anlægget, vil denne part selv skulle finansiere den eventuelle merudgift, der er forbundet hermed, fuldt ud. Anlæg af en letbane er et vigtigt samfundsprojekt, som derfor også er forbundet med en række samfundsmæssige forpligtelser, herunder bl.a. beskæftigelse og oplæring af lærlinge og praktikanter. Ejerne er enige om, at disse forpligtelser skal søges opfyldt gennem projektets tilrettelæggelse, herunder bl.a. gennem sociale klausuler. I Udredningen er der enkelte udestående spørgsmål. Det gælder spørgsmålet om linjeføringen ved DTU, hvor Lyngby-Taarbæk kommune har ønsket, at den endelige beslutning afventer en afklaring af en eventuel økonomisk medvirken fra DTU. Det gælder endvidere indpasning af letbanen ved de to store hospitaler i Herlev og Glostrup, hvor Region Hovedstaden har ønsket yderligere undersøgelser af en ændret placering af stationen ved Herlev hospital og andre adgangsforhold ved Glostrup hospital. Endelig gælder det udformningen af og standsningsmønstret på Glostrup og Herlev stationer, hvor disse stationers fremtidige betydning som knudepunktsstationer er taget op i henholdsvis Transportministeriets Analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet og i Trængselskommissionen. Der er enighed om, at disse forhold må tages op i den videre planlægnings- og projekteringsproces efterhånden, som de udestående spørgsmål afklares. Staten deltager alene i anlægget af letbanen og i omkostningerne forbundet hermed og udtræder af interessentskabet, når letbanen tages i brug til passagerdrift. Ved statens udtræden overdrager staten vederlagsfrit sin andel af selskabet til de fortsættende interessenter, mod at staten efter sin udtræden ikke hæfter for eventuelle krav mod selskabet. Det fortsættende interessentskab overtager således alle selskabets aktiver og passiver samt rettigheder og pligter. Interimsbestyrelse Parterne aftaler, at de umiddelbart efter indgåelsen af nærværende aftale vil etablere en interimsbestyrelse og indgå aftale med XXX om varetagelse af selskabets opgaver. Parterne vil endvidere søge tilslutning fra de respektive bevilgende myndigheder til at gennemføre udbud og indgå kontrakter om de nødvendige forberedende arbejder. Når Folketinget har vedtaget lov om Ring 3 Letbanen, og interessentskabet, Ring 3 Letbane I/S, formelt er stiftet, vil interimsbestyrelsen kunne fortsætte som selskabets egentlige bestyrelse. Økonomi og finansiering af driften, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer Mellem Region Hovedstaden og de involverede kommuner er det aftalt, at disse parter viderefører Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 6 of 9

216 Bilag # 3 Side 7 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) interessentskabet med samme indbyrdes ejerforhold som hidtil. Region Hovedstaden vil således eje 43 pct. og de involverede kommuner 57 pct. af interessentskabet efter statens udtræden. Efter statens udtræden vil Region Hovedstaden og de involverede kommuner i det nævnte indbyrdes forhold dække nettoomkostningerne til drift og vedligeholdelse af letbanen på Ring 3, herunder omkostningerne til finansiering af de for driften nødvendige investeringer, blandt andet anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele og afholdelse af reinvesteringer. I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, hvori kommunerne og regionen tilkendegiver at ville arbejde for en mulig anden etape af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme, og med henblik på at fremme letbanens passagertal er det mellem kommunerne og regionen aftalt at afsætte 25 mio. kr. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer til anlæg, der kan forbedre busfremkommeligheden på den strækning, der er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme. Transportministeriet har noteret sig kommunernes og regionens ønske om at arbejde videre med en anden etape af letbanen. Det forudsættes, at Ring 3 Letbane I/S forestår finansieringen af de investeringer, som er relateret til drift og vedligeholdelse af letbanen, og som skal betales som en del af de årlige driftsomkostninger af de tilbageblivende interessenter efter statens udtræden af interessentskabet, jf. ovenfor. Region Hovedstadens og de involverede kommuners årlige indskud til dækning af de løbende omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen, herunder til dækning af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet indtægterne fra passagerdriften, fastlægges ved stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer som følge af ændrede investeringer relateret til driften og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges. Betalingsplanen opdateres senest et år før statens udtræden af interessentskabet. Samtidig fastlægges regionens og de involverede kommuners indbyrdes økonomiske rettigheder og forpligtelser i forhold til overskud/underskud af drift og vedligeholdelse af letbanen efter ibrugtagning til passagerdrift. Fordelingen mellem kommunerne og regionen af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, samt passagerindtægterne fastsættes til 43 pct. til Regionen og 57 pct. til kommunerne. Fordelingsnøglen mellem kommunerne indbyrdes for driftsfasen er ikke fastlagt i denne aftale. Det samlede årlige indskud fra kommunerne og regionen vurderes på det nu kendte grundlag at være på 78 mio. kr., hvoraf Regionen bærer 34 mio. kr. og kommunerne 44 mio. kr. I denne beregning er der ikke medtaget konsekvenser af en optimering af busdriften, men det er forudsat, at etableringen af letbanen skal give et samlet løft for den kollektive trafik. Indregnes busbesparelser på eksempelvis 10 pct. vil de årlige indskud reduceres til 23 mio. kr. for Regionens vedkommende og 28 mio. kr. for kommunernes vedkommende. Konsekvenserne af aftalen for de enkelte parter: Staten ved transportministeren Staten indskyder i henhold til en betalingsplan fastlagt ved stiftelsen 1525 mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane I/S, heraf 15 pct. korrektionsreserve, som bindes i selskabet, jf. ovenfor. Region Hovedstaden Region Hovedstaden indskyder i alt 991 mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane I/S, heraf 15 pct. korrektionsreserve, som bindes i selskabet, jf. ovenfor. Regionen indskyder således som Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 7 of 9

217 Bilag # 3 Side 8 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) forudbetaling i mio. kr. i 2013 priser svarende til 15 pct. af regionens andel af anlægsomkostningerne. Herefter indskyder Regionen i perioden årlige indskud på 50 mio. kr. i 2013 priser til dækning af anlægsomkostningerne i letbanen. Region Hovedstaden indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift 43 pct. af det nødvendige årlige indskud til dækning af driftsomkostningerne, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, det vil på det nu kendte grundlag sige 34 mio.kr. årligt. De berørte kommuner De berørte kommuner indskyder til sammen i alt 1296 mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane I/S, heraf 15 pct. korrektionsreserve, som bindes i selskabet, jf. ovenfor. Kommunerne indskyder således som forudbetaling ved stiftelsen og i hvert af de følgende to år ( ) 65 mio. kr. i 2013 priser, i alt 195 mio. kr., svarende til 15 pct. af kommunernes samlede andel af anlægsomkostningerne. Herefter indskyder Kommunerne i perioden faste årlige indskud på 59 mio. kr. i 2013 priser til dækning af anlægsomkostningerne i letbanen. Kommunerne indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift 57 pct. af det nødvendige faste årlige indskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, det vil på det nu kendte grundlag sige 44 mio. kr. årligt. Organisation Organisationen af letbaneprojektet forudsættes at følge nedenstående principper: For anlægsperioden har Staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner aftalt, at det fælles selskab, som skal stå for anlæg og drift af letbanen på Ring 3, skal etableres som et interessentskab ejet af parterne i samme forhold som parternes finansieringsbidrag, det vil sige - Staten 40 pct. - Region Hovedstaden 26 pct. - Kommunerne tilsammen 34 pct. at der afholdes interessentskabsmøder, hvor staten ved transportministeren, Region Hovedstaden og de berørte kommuner kan deltage med en stemmevægt, som svarer til ovenstående fordeling af finansieringen. Kommunerne deltager sammen i interessentskabsmøderne som én interessent modsvarende staten og regionen. at kommunerne etablerer et Borgmesterforum til koordinering og afklaring af kommunernes fælles mandater for deltagelse i Interessentskabsmøder og bestyrelsesmøder. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af interessentskabet. at der afholdes mindst ét interessentskabsmøde årligt at alle væsentlige beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed at følgende beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne til beslutning: - Ændring af vedtægt for interessentskabet - Vedtagelse af anlægs, drifts- og likviditetsbudget Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 8 of 9

218 Bilag # 3 Side 9 af 9 på punkt # 3 Udkast til principaftale (underbilag til principaftale er meget omfattende og ligger til gennemsyn i Politisk Sekretariat) - Indgåelse af kontrakter om anlæg af Letbanen på Ring 3 - Vedtagelse af regnskab og årsrapport at der sikres interessenterne mulighed for at indkalde ekstraordinære interessentskabsmøder, såfremt forhold, interessenterne er blevet orienteret om, eller forhold, interessenternes bestyrelsesrepræsentanter har valgt at forelægge interessenterne, giver anledning hertil at der udpeges en bestyrelse for interessentskabet med den sammensætning, som er fastlagt i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, det vil sige Staten 3 medlemmer Regionen 2 medlemmer Kommunerne 2 medlemmer Bestyrelsesformanden udpeges af XX og [næstformænd] af YY. [Udpegning af formand og (næstformænd) forudsætter enighed mellem interessenterne.] Formand og [næstformænd] forbereder i fællesskab bestyrelsens møder. at der sikres mindretalsbeskyttelse i interessentskabets bestyrelse, idet et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde. at bestyrelsen indgår aftale med XXX om varetagelse af interessentskabets administration og projektog kontraktstyring. at staten ved transportministeren udtræder af interessentskabet, når letbanen påbegynder passagerdrift. For driftsperioden har Region Hovedstaden og de involverede kommuner aftalt, at interessentskabet videreføres af Region Hovedstaden og de involverede kommuner i samme indbyrdes ejerforhold og med samme indbyrdes vægt i interessentskabsmøder og bestyrelse, som disse to parter har indgået i det oprindelige interessentskab. Det betyder, at regionen vil eje 43 pct. og de involverede kommuner til sammen 57 pct. at det fortsættende interessentskab efter statens udtræden varetager styringen af drifts- og vedligeholdelseskontrakten for letbanen og genudbud heraf. at interessentskabets bestyrelse efter statens udtræden sammensættes således: Regionen 3 medlemmer Kommunerne 3 medlemmer Bestyrelsesformanden udpeges af kommunerne og næstformanden af regionen. Udpegning af formand og næstformand forudsætter enighed mellem interessenterne. Formand og næstformand forbereder i fællesskab bestyrelsens møder. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. at interessentskabets øvrige forhold, herunder afholdelse af interessentskabsmøder, interessentskabsmødernes kompetence, enstemmighed og mindretalsbeskyttelse samt aftale med xxx om varetagelse af selskabets opgaver, videreføres efter statens udtræden af interessentskabet. Feltkode ændret MS-X-DIR-LET-0034 Version Page 9 of 9

219

220 Bilag # 4 Side 1 af 1 på punkt # 3 Overordnet tidsplan

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 09-04-2013 11:30. Pharmakon, Milnersvej 42. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 09-04-2013 11:30. Pharmakon, Milnersvej 42. Forretningsudvalg - mødesager Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 09-04-2013 11:30 MØDESTED Pharmakon, Milnersvej 42 MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte Fischer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere