Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring"

Transkript

1 Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: Status: Udkast Oprettet: Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Første version RSP/SD Rettelser ifølge reviewmøde MMI/MBBL Læsevejledning udvidet MMI/MBBL Tidsplan opdateret PLL/MBBL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING KILDEHENVISNINGER OVERBLIK QA1: KVALITETSSIKRING AF FORRETNINGSMÆSSIGE BESKRIVELSER Formål Indhold Forudsætninger Omfang QA2: KVALITETSSIKRING AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER Formål Indhold Forudsætninger Omfang TEST Formål Indhold Forudsætninger Omfang TESTMÅL HVAD DER TESTES HVAD DER IKKE TESTES TESTDATA GENERELLE KRAV STYRING AF BRUGEN AF TESTDATA OG TESTMILJØ TESTMILJØER DATAFORDELERENS ROLLE HOVEDKRAV TIL TESTMILJØ FORDELING AF TESTAKTIVITETER OG TESTMILJØER af 20 - MBBL-REF:

3 6. TESTFORBEREDELSE RAPPORTERING TESTVÆRKTØJER TESTSTYRINGSVÆRKTØJ TESTLINK FEJLRAPPORTERINGSVÆRKTØJ JIRA TESTVÆRKTØJER KVALITETSSIKRINGSVÆRKTØJER TRÆNING OG UDDANNELSE BILAG 1 - PROJEKTLEDER OG TESTMANAGER af 20 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Hovedplanens formål er at beskrive de test og kvalitetssikringsaktiviteter, ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemfører, med henblik på: Sikring af at de i Målarkitekturen definerede forretningsprocesser fungerer som beskrevet Sikring af at registrenes hændelser er specificeret entydigt og kan anvendes med relevante abonnementer Sikring af at Ajourføringsservices mellem registrene, er specificeret og fungerer som beskrevet Sikring af at sammenstillede services er specificeret og fungerer som beskrevet 1.2 Metode Hovedplanen skal anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til de tværgående test og kvalitetssikringsaktiviteter mellem GD1, GD2 og GD7. Planen beskriver rammerne, forudsætningerne og scope for den tværgående kvalitetssikring samt de overordnende milepæle, relateret til den tværgående kvalitetssikring. Hovedplanen sætter således rammerne for arbejdet både i selve grunddataprogrammerne og i de enkelte registre. Udover selve test- og kvalitetssikringsaktiviteterne, fastsætter hovedplanen også hvilken testmetodik og hvilke testværktøjer, der skal anvendes. 1.3 Proces Hovedplanen er udarbejdet af ejendomsdataprogrammets sekretariat, med udgangspunkt i den fælles teststrategi samt tidligere, i projektforum, aftalte kvalitetssikringsaktiviteter. Derudover har der været afholdt forskellige workshops, med andre fokusområder, som har givet input til udarbejdelsen og afgrænsningen af de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter: 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en overordnet beskrivelse af de samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter med angivelse af formål, indhold, forudsætninger, milepæle og omfang. Kapitlets målgruppe er Grunddataprogrammets styregrupper og andre interessenter, med et behov for et samlet overblik og test og kvalitetssikringsaktiviteter. Kapitel 3 Testmål Indeholder et overblik over testen vil indeholde og hvad test ikke omfatter. Kapitlet beskriver testomfanget med udgangspunkt i teststrategien. Kapitel 4 - Testdata Dette kapitel beskriver de overordnede krav til testdata til den fælles test. Dette kapi- - 4 af 20 - MBBL-REF:

5 tel indeholder en summarisk beskrivelse af krav til testdata og det afspejler det nuværende afklaringsniveau. I den næste version af hovedplanen (januar 2016) vil dette kapitel omfatte flere detaljer om specifikation og etablering af fælles testdata Kapitel 5 - Testmiljøer Dette kapitel indeholder de to delprogrammers ønsker til et fælles testmiljø. Da mulighederne for et fælles testmiljø, på nuværende tidspunkt, ikke er fuldt afklaret vil dette kapitel blive uddybet i den næste version af hovedplanen (januar 2016). Kapitel 6 - Testforberedelse Indeholder en oversigt over nogle af de fælles testworkshops, som vil blive afholdt i efteråret Kapitel 7 - Testværktøjer Indeholder en oversigt over de værktøjer, som skal anvendes til planlægning og afviklingen af testen. Beskrivelse af fejlhåndtering og ændringshåndtering er ikke medtaget i denne version af hovedplanen. Idet det forventes, at der en yderligere afstemning mellem projekterne, før proceduren bliver endeligt fastlast. Hovedplanen betragtes som et rammeværk for de fælles testaktiviteter og vil blive udbygget og ændret når emnerne er afklaret. 1.5 Kildehenvisninger Nr. Titel Version [1] GD1 UHA diagrammer 0.7 [2] Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet 1.2 [3] Arbejdspakkebeskrivelser Tværgående test og kvalitetssikring 0.22 [4] Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services 1.0 [5] Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan 1.2 [6] Ejendomsdataprogrammet Implementeringsplan 2.0 [7] Dataleverancespecifikation 1.0 [8] Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services 1.0 [9] (Datafordeleren) Underbilag 3B, Leverandørens løsningsbeskrivelse 4.5 [10] GD1 sekvensdiagrammer vedr. tværgående forretningsprocesser [11] GD2 sekvensdiagrammer vedr. tværgående forretningsprocesser [12] Kvalitetssikring af DLS leverancer Metode og detailplan af 20 - MBBL-REF:

6 2. Overblik De samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter omfatter både skrivebordstest og fysiske test af projekternes systemer. Skrivebordstest anvendes til at kvalitetssikre at forretningsmæssige beskrivelser og tekniske specifikationer kan sammenholdes med og overholder de beskrevne forretningsprocesser og anvenderbehov. Fysiske test anvendes til at verificere at systemernes funktionalitet, hændelser og services fungerer som beskrevet og indeholder de oplysninger, der fremgår af de tekniske specifikationer. Aktiviteterne kan inddeles i 3 faser (QA1, QA2 og TEST), som illustreret nedenfor Figur 1: Fase- og milepælsoversigt for tværgående test og kvalitetssikring. QA1: QA2: TEST: Kvalitetssikring af forretningsmæssige beskrivelser af udstillingsmodeller, services og hændelser Kvalitetssikring af tekniske specifikationer af services og hændelser Tværgående test af services og hændelser Forklaring til oversigten Kvalitetssikring Forretning Kvalitetssikring Teknisk Testforberedelse Testmiljø En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres, at der sammenhæng mellem de forretningsmæssige specifikationer En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres at modeller, services og hændelser hænger sammen på tværs af projekterne og de to delprogrammer på et forretningsmæssigt niveau Her fastlægges, planlægges og etableres det fælles testmiljø - 6 af 20 - MBBL-REF:

7 Testdata Testafvikling Testinfrastruktur Opbygning af kompetencer Snitfladetest (Projekt) Integrationstest (Program) Anvendere (SKAT, KL/Kombit,CVR, CPR,DST) Øvrige anvendere (Øvrige Anvendere) Leverancer godkendt Hovedplan version 1.0 Hovedplan version 2.0 Testplan/testcase Kvalitetssikringsplan Kvalitetssikringsrapport Testrapport Her fastlægges, planlægges og etableres de fælles testdata sæt. Testdata er fuldt konverterede produktionsdata fra et begrænset geografisk område Her bliver den nødvendige infrastruktur fastlagt og etableret (arbejdssted, værktøjer, etc.) Her er det planen at afholde arbejdsmøder om testscope, testcase, testafvikling, fejlhåndtering etc. for test manager og tester i projekterne og delprogrammerne Her vil projekterne sikre at grænsefladerne mellem registrene virker korrekt. Her er testes de tværgående processer i begge delprogrammer Her bliver test for anvendere understøttet Her bliver test for øvrige anvendere understøttet Denne plan En opdateret hovedplan med specifikationerne af testmiljø, testdata og testinfrastruktur Detaljeret testplan med testcase for hver testafvikling Oversigt over hvordan den tværgående kvalitetssikring bliver afviklet. Resultatet af kvalitetssikringen Resultatet af testafvikling Faser og milepæle beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. Aktører GD1 Delprogram MU/BEA GST BBR MBBL EJF GST GD2 Delprogram DAR MBBL DAGI GST DS GST GD7 Delprogram DAF GST Primære anvendere CPR CPR CVR ERST Ejendomsskat og bidrag KL/Kombit - 7 af 20 - MBBL-REF:

8 Øvrige anvendere Vurderingssystemer Systemer, som anvender adresser Repræsentanter fra GD1 anvenderforum SKAT DST 2.1 QA1: Kvalitetssikring af forretningsmæssige beskrivelser Formål Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de forretningsmæssige beskrivelser af de enkelte projekters udstillingsmodeller, ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. En detaljeret beskrivelse af plan og metode for kvalitetssikring er beskrevet i [12] Indhold Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de forretningsmæssige beskrivelser med de tilsvarende beskrivelser i projekternes løsningsarkitekturer. Udstillingsmodellerne sammenholdes med informationsmodellerne, beskrevet i løsningsarkitekturernes bilag B, mens ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser sammenholdes med beskrivelserne i løsningsarkitekturernes bilag A Forudsætninger Før kvalitetssikringen kan afvikles, skal projekterne afleverer følgende til GD1 s henholdsvis GD2 s programsekretariat: Udstillingsmodeller, der kan godkendes af DIGST, i et læsbart format (XMI+HTML) Ajourføringsservices, udstillingsservices og sammenstillede services beskrevet i den opdaterede skabelon. Skabelonen er magen til den skabelon, der blev anvendt i løsningsarkitekturen, blot med en detaljering på attributniveau. Hændelsesbeskeder beskrevet i den nye skabelon. Skabelonen er udarbejdet i henhold til det af DIGST offentliggjorte format for hændelsesbeskeder og er markant anderledes end den skabelon, der blev anvendt i løsningsarkitekturerne. De nye skabeloner til beskrivelse af services og hændelser er tidligere fremsendt til projekterne af den tværgående testmanager Omfang Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 projekter og omfatter: 7 Udstillingsmodeller (MU, BEA, BBR, EJF, DAR, DAGI, DS) 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 1 En eventuel opdatering af projekternes løsningsarkitektur, ligger forud for aktiviteterne i denne plan og er ikke medtaget i planen, da det anses for en projektopgave at holde løsningsarkitekturen ajour. - 8 af 20 - MBBL-REF:

9 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Udstillingsmodeller: 7*4 timer á 3 personer i alt 84 timer Ajourføringsserviceoperationer: 23*0,5 timer á 3 personer i alt 34,5 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*1,5 timer á 5 personer i alt 67,5 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*0,5 timer á 3 personer i alt 46,5 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*1 timer á 3 personer i alt 75 timer Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 1: 307,5 timer 2.2 QA2: Kvalitetssikring af tekniske specifikationer Formål Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de tekniske specifikationer af de enkelte projekters ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser Indhold Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de tekniske specifikationer med de tilsvarende forretningsmæssige beskrivelser fra fase 1 kvalitetssikringen. Ud over den kontrol, der på dette grundlag kan foretages af objekter og attributter, omfatter kvalitetssikringen også en sikring af at datatyper er anvendt konsekvent samt at angivelsen af obligatoriske og valgfrie attributter er korrekt Forudsætninger Før kvalitetssikringen kan afvikles, skal projekterne afleverer følgende til GD1 s henholdsvis GD2 s programsekretariat: Ajourføringsservices, udstillingsservices og sammenstillede services beskrevet som WSDL filer. Suppleret med krav til sikkerhedsroller og returkoder, såfremt disse ikke fremgår af WSDL filerne. Hændelsesbeskeder beskrevet i DLS-skabelonen, inklusiv anvendelse af Load(<Feltnavn>) -syntaksen. DLS skabelonerne fra GST/DIGST er tidligere distribueret til projekterne. WSDL er en generel standard. Derudover skal fase 1 kvalitetssikringen være godkendt for alle projekter Omfang Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 projekter og omfatter: 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: - 9 af 20 - MBBL-REF:

10 Ajourføringsserviceoperationer: 23*1 timer á 2 personer i alt 46 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*1 timer á 2 personer i alt 18 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*1 timer á 2 personer i alt 62 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*1 timer á 2 personer i alt 50 timer Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 2: 176 timer 2.3 Test Formål Formålet i denne fase er at teste de enkelte projekters ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser i en forretningsmæssig tværgående sammenhæng, der afspejler det forventede anvendelsesmønster Indhold Fasen består af tre afgrænsede testforløb: Snitfladetest Tværgående test i GD1 og GD2 Ekstern test med udvalgte anvendere I snitfladetesten er der fokus på at få testet de forskellige services mellem grunddataregistrene samt anvendelse af Datafordeler tjenester (services og hændelser). Dette gøres ved at udskifte de forskellige stubbe og drivere en-for-en for derigennem at sikre, at den enkelte snitflade også fungerer teknisk og forretningsmæssigt korrekt som live integration. I den tværgående test, på tværs af GD1, GD2 og GD7, er der fokus på den forretningsmæssige sammenhæng mellem grunddataregistrene. Testen afvikles via et antal forretningsmæssige end-to-end testcases, som til sammen anvender alle klienter, services og hændelser i GD1 og GD2. Den eksterne test har fokus på de forretningsmæssige behov hos de nære eksterne anvendere, såsom KOMBIT s nye løsning til beregning og opkrævning af ejendomsskat og finanssektorens systemer og processer til understøttelse af realkreditlån Forudsætninger Udover at fase 2 kvalitetssikringen skal være gennemført, har denne fase en lang række andre afhængigheder: Systemer og tjenester: Datafordeleren skal være klarmeldt til test, inklusiv funktionalitet til hændelsesbeskeder. Projekternes enkelte systemer skal være klarmeldt til test, inklusiv integration til Datafordeleren. Testmiljøer: Etablering af projekt til projekt testmiljøer, for de registre, der anvender ajourføringsservices hos andre registre, eks. BBR skal kunne oprette BPFG hos Matriklen af 20 - MBBL-REF:

11 Datafordeleren skal have testmiljø(er) til udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. Dette/Disse miljø(er) skal samtidig have integration til de enkelte registres testmiljøer, med henblik på løbende opdatering af data. Testdata: Der skal etableres sammenhængende produktionslignende testdata på tværs af registrene og Datafordeleren, hvilket indebærer: o Fastlæggelse af testdata (sandsynligvis Fyns kommuner) o Indhentning af eventuelle tilladelser til anvendelse af en kopi af produktionsdata til testformål o Etablering af testdata, ved simulering af implementeringsforløbet Hvilket stiller krav til projekterne om tidlig klargøring af konverteringsprogrammel og implementeringsprocedurer, herunder indhentning af kildedata o Etablering af backup procedurer eller lignende, således at udgangspunktet for en given test kan genskabes i forbindelse med fejlrettelser og gentest Testcases: Test omfanget skal fastlægges Alle testcases skal beskrives på en ensartet måde, med tydelig angivelse af hvilket testmiljø og hvilke testdata, der skal anvendes til testen og hvilket resultat, der forventes. Testværktøjer: Der skal anskaffes et fælles testværktøj, med henblik på at kunne foretage en fornuftig løbende opfølgning på testfremdriften. Værktøjet skal indeholde testcases, test resultater, fundne fejl og status på disse samt fælles test-metrikker til eksempelvis fejlkategorier. Til snitfladetesten og generel fejlfinding, skal det sikres at alle services og hændelser kan testes særskilt med en testklient. Testklienten kan enten være et standard værktøj, eller en specialudviklet klient. Til verificering af data, skal der anskaffes en værktøj, der giver adgang til at læse registrenes og Datafordelerens database direkte Omfang Testens samlede omfang er kun estimeret i forhold til projekternes arbejdstid for forberedelse, afvikling og opfølgning af testen. Der er således ikke medtaget omkostninger til projekterne leverandører i forbindelse med aktiviteterne i fase 3, ligeledes er der heller ikke medtaget omkostninger til anskaffelse af testværktøjer. Forberedelse og forudsætninger: Testmiljøer: 3 uger pr. projekt Testdata: 6 uger pr. projekt Testcases: 4 uger pr. projekt Testværktøjer: 3 uger + 3 uger pr. projekt, hvis der skal udvikles testklienter Snitfladetest Testen skal foretages for 7 projekter og omfatter: 23 Ajourføringsserviceoperationer 9 Sammenstillede serviceoperationer 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) - 11 af 20 - MBBL-REF:

12 25 Hændelsesbeskedtyper Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Ajourføringsserviceoperationer: 23*3 timer á 1 personer i alt 69 timer Sammenstillede serviceoperationer: 9*3 timer á 1 personer i alt 27 timer Udstillingsserviceoperationer: 31*3 timer á 1 personer i alt 93 timer Hændelsesbeskedtyper: 25*2 timer á 1 personer i alt 50 timer Samlet arbejdstid for afvikling af snitfladetest: 239 timer Tværgående test Testen skal foretages for 7 tværgående processer og omfatter: Ejendomsdannelse: o Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom o Ejerlejlighedsopdeling og forandring o Oprettelse af BPFG via kommunen o Stedfæstelse af BPFG Ejerskifte o Ejerskifte via Digital Tinglysning o Ejerskifte via kommunen o Vedligeholdelse af Ejendomsadministrator Hver af disse tværgående processer afvikles i 3 varianter, hvor processerne afsluttes og 1 variant, hvor processen afbrydes og annulleres undervejs. Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: Gennemførte processer: 21*4 timer á 2 personer i alt 168 timer Afbrudte processer: 7*6 timer á 2 personer i alt 84 timer Samlet arbejdstid for afvikling af snitfladetest: 252 timer Anvender test Testen skal sikre at de primære anvendere 2 kan anvende data, hændelser og services fra datafordeleren og støtte migrerer til de nye fagsystemer. Testen drives af de primære anvendere, som er ansvarlige for udarbejdelse af detaljerede testplaner. Disse testplaner vil blive koordineret af den fælles testmanager. De enkelte projekters i denne test vil være at støtte med hovedsagelig fejlhåndtering af de enkelte registre. De primær anvendere dokumenter testen i en testrapport. Det er endnu ikke besluttet, hvem der godkender den samlede testrapport. Der er endnu ikke estimeret noget tidsforbrug for denne test, men dette vil være indeholdt i hovedplan for test for kvalitetssikring version 2.0 Øvrige anvender test Testen skal sikre at de øvrige anvendere fra den private sektor kan tilgå det nye grunddatasystem og støtte deres konvertering fra de eksisterende systemer til det nye grunddatasystem. 2 SKAT, KL/Kombit,CVR, CPR,DST - 12 af 20 - MBBL-REF:

13 Denne test er ikke planlagt til at være en del af dette testprojekt, men er indsat i planen, hvor at vise, hvornår det kunne være muligt for den private sektor at tilgå et testmiljø. Indholdet af denne test præciseres nærmere i hovedplan for test for kvalitetssikring version af 20 - MBBL-REF:

14 3. Testmål Det overordnede mål med at denne test er at tilvejebringe information om kvaliteten af samtlige registrer i GD1 og GD1, både separat og især tværgående sammenhænge, således at styregrupperne for henholdsvis GD1 og GD2 kan træffe beslutninger om idriftsættelse på et oplyst grundlag.[her mangler en beskrivelse af hvordan den forretningsmæssige sammenhæng sikres på udvalgte tværgående forretningsprocesser] Baggrunden for denne test er kravene til de tværgående- og sammenstillede services, som er formuleret som usecase og funktionsbeskrivelse i de to dokumenter [1] og [4]. Forskellen på de to sæt af usecases er, at de sammenstillede services omhandler transaktioner, som foregår hovedsagelig mellem registrene, mens de sammenstillede services er opslagsservices (kun læsning). 3.1 Hvad der testes Scope af testen er Funktion/integration Test af sammenhænge på tværs de enkelte projekter baseret på use case og funktionelle krav Sikkerhed Funktionel test af sikkerheden af systemet som en helhed Samtidighed og konsistens Test af systemet kan håndtere samtidige opdateringer korrekt 3.2 Hvad der ikke testes Performance Det forventes, at de enkelte projekter, inkl. Datafordeleren tester ydeevne af deres løsninger Loadtest Det forventes, at de enkelte projekter test om registrene er robuste overfor højt dataload Brugervenlighed Det forventes, at brugervenlighed af klienter, der indgår projekterne, testes i projekterne Dokumentation Det forventes, at al bruger- og administrationsdokumentation kvalitetssikres i projekterne Installation Det forventes, at projekterne tester at registrene kan installeres, herunder integrationen i datafordeleren - 14 af 20 - MBBL-REF:

15 4. Testdata For at gennemføre test af de to udvalgte testområder, er det vigtigt, at testdata ikke alene opfylder de funktionelle krav, men også er så realistiske som muligt. Dette kapitel vil beskrive kravene til testdata. Bemærk, at etablering af testdata ikke er en del af denne test men at specifikationer og detaljerede krav til testdata er en del af denne test. 4.1 Generelle krav Der er stillet følgende generelle krav til testdata til brug ved integrationstesten 1. Testdata skal være migrerede produktionsdata fra Fyn. 2. De skal være fuldstændige. Det betyder, at testdata skal være migreret og at den logiske sammenkædning skal være foretaget. 3. De skal ligne rigtige produktionsdata så meget som muligt. 4. De skal være i en kendt tilstand. Det betyder, at man skal kunne nulstille testdata for at kunne bringe dem i en kendt initial tilstand (for at kunne genteste). 5. Testdata skal være identificerbare via versionering (via dobbelt historik) 6. Testdata skal dække alle positive flows igennem Systemet. Det betyder bl.a. at der skal være tilstrækkelig spredning i testdata til at kunne afprøve de funktionelle flows. 7. Testdata skal dække negative test ved data input til Systemet, herunder data som også kan indgå i sikkerhedstest. 8. Testdata skal kunne afprøve operationelle test som f.eks. rapportering af fejl til overvågningssystemer. (krav opfyldes register) 9. Testdata skal have en så stor spredning som muligt og gerne understøtte blandede testscenarier, hvor der veksles mellem testdata, der giver et validt svar og testdata, hvor der returneres fejl. 4.2 Styring af brugen af testdata og testmiljø For at sikre en effektiv udnyttelse af testmiljø vil det være nødvendigt at styre brugen af det fælles testmiljø og de fælles testdatasæt. Målet er, at have et fleksibelt i adgangen til miljøet - 15 af 20 - MBBL-REF:

16 på, men også at sikre, at testen afvikles på et veldefineret grundlag. Dette gøres ved at give den ansvarlige testmanager mulighed for at reservere testmiljø på for en given tidsperiode af 20 - MBBL-REF:

17 5. Testmiljøer For at muliggøre afvikling af testen på tværs af grunddataregistrene er det nødvendigt at etablere et fælles testmiljø. I den tværgående test er det en forudsætning, at testmiljøet ligner det endelige produktionsmiljø med hensyn til konfiguration og funktionalitet. Dette afsnit vil fastlægge de overordnede krav til testmiljø, som er set på nuværende tidspunkt. En detaljering og præcisering af testmiljø vil ske i testforberedelsesfasen. 5.1 Datafordelerens rolle Datafordeleren spiller en central rolle i testen, idet alle hændelser og udstillingsservices kommunikeres til interne og eksterne anvendere via henholdsvis datafordeleren og beskedfordeleren. Der forligger ikke en afklaring af mulige testmiljøer på nuværende tidspunkt. Hovedplanen bliver opdateret når datafordelerens kundetestmiljø er endelig afklaret. 5.2 Hovedkrav til testmiljø 1. Testmiljøet skal være en realistisk kopi af det endelige produktionsmiljø. 2. Testmiljøet skal understøtte kontrolleret udrulning af testdata 3. Testmiljøet skal have de samme logfaciliteter som produktionsmiljøet 4. Testmiljøet skal understøtte de samme sikkerhedsfaciliteter som produktionsmiljøet 5. Al tilgang til testmiljøet skal være kontrolleret og registeret 5.3 Fordeling af testaktiviteter og testmiljøer I den følgende tabel er fordelingen mellem testaktiviteter fra hovedplanen og testmiljøer vist. Testmiljø Snitfladetest Integrationstest Anvendere Øvrige Anvendere Integration Integration Pre-produktionsmiljø Pre-produktionsmiljø - 17 af 20 - MBBL-REF:

18 6. Testforberedelse Da det er nyt for alle aktører at test et komplekst system bestående af nye systemer, forskellige organisationer og forskellige aktører er det vigtigt, at der bruges den fornødne tid på at hæve kompetenceniveauet for tester og testmanager, og sikre at alle har det samme mål og syn på den tværgående test. Til at sikre dette vil der blive planlagt en serie af workshops med samtlige testere, heriblandt 1. Test omfang ( scope ) for den tværgående test. 2. Test omfang ( scope ) for ekstern anvender test 3. Testmiljø. Hvordan tilgår man testmiljøet. 4. Sammenhængende testdata til tværgående test og ekstern anvender test. Hvordan bruges de? Historik i data. 5. Sikkerhed. Hvordan anvendes det givne brugerkontrolsystem? 6. Testværktøjer fra datafordeleren hvordan tester man i datafordelerens testmiljøer? 7. Hvordan skriver man testcase fra testbeskrivelse til testcase. Brug af teststyringsværktøj. 8. Testafvikling, fejlhåndtering og rapportering. Brug af teststyringsværktøj. Udover workshops, forventes det at følgende aktiviteter er gennemført af de involverede testmanagere: Testcase udarbejdes (inkludere bestemmelse af testdata) Hul-igennem test af testmiljøer og første test Sikkerhedsprofiler til hver tester er klar Aftaler om stand-by af projekternes leverandører til hurtig fejlrettelse og support. Detaljeplanlagt testafviklingen på testgruppe niveau (dag-for-dag plan) For at sikre en effektiv arbejdsform til udarbejdelse af testcase og afvikling af test, vil testmanager og tester udfører dette arbejde i dedikerede testlokaler 6.1 Rapportering I hele testperioden vil der forgå en rapportering af testaktiviteter og status for test. Hovedparten af testrapportering ske automatisk ved brug af teststyringsværktøjet og der regnes med én samlet statusrapport per måned. Den fælles testmanager vil være ansvarlig for rapportering til delprogrammerne. Der påregnes med en samlet statusrapport ved slutningen af testen af 20 - MBBL-REF:

19 7. Testværktøjer 7.1 Teststyringsværktøj TestLink Testlink er et værktøj til at håndtere 1. Kravspecifikationer 2. Testplaner 3. Testallokering 4. Testcase 5. Afvikling af test 6. Udarbejdelse af testrapporter 7. Løbende teststatus Adgang til testlink sker via link og administrationen varetages af den ansvarlige testmanager. Dokumentation og manualer om testlink findes på samme link. 7.2 Fejlrapporteringsværktøj JIRA JIRA skal bruges til at håndtere alle fejlhændelser fundet i forbindelse med test, men også 1. Status over fejlrapporter 2. Overblik over fejlrapporter 7.3 Testværktøjer Til afvikling af test skal der bruges SoapUI version og SQL Query Browser (1.1.20) til verifikation af testresultaterne (opslag i registrene). 7.4 Kvalitetssikringsværktøjer Til kvalitetssikring af de tekniske specifikationer anvendes Sparx Enterprice Manager. 7.5 Træning og uddannelse For testmanager og testere er en vigtig forudsætning, at der er den tilstrækkelige viden og kompetence tilstede. Her listes de vigtigste områder fordelt på de forskellige roller. Erfaringer Testmanager Testmetoder Testværktøjer testlink JIRA Tester WSDL SOAP Grundlæggende kendskab til databaser og sqlquery Testværktøjer testlink JIRA Sikkerhed Forretningsmæssig viden om deres specifikke domæner - 19 af 20 - MBBL-REF:

20 8. Bilag 1 - Projektleder og Testmanager De involverede projekter, organisationer, projekt ledere og testmanager er følgende Projekt Ejer Projekt Leder Testmanager MU GST Peter Knudsen/Peter Snedker Lars Hoff BBR MBBL Karen Skjelbo Morten Rostved EJF GST Jesper Andersen Tadeusz Tajchman DAR MBBL Karen Skjelbo Morten Rostved DAGI GST Krestine Pollas Tadeusz Tajchman DS GST Jens Bo Rykov Tadeusz Tajchman DAF DIGST Leif Hernø Jakob Skov CPR CPR Jeanne Olsen Jeanne Olsen CVR ERST Lone Kai Hansen SKAT SKAT (Dep.) Morten Thaarup Trine Wrist Lundorf - 20 af 20 - MBBL-REF:

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11 Bilag 11 Prøver Vejledning: Afprøvning af Leverancen sker ved en fabriksprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve. Såfremt Leverancen er opdelt i delleverancer, gennemføres der tillige delleveranceprøver

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 1.1 Kundens medvirken i forbindelse med Leveranceaftale 1.... 3 1.1.1 Kundens medvirken

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere