BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV"

Transkript

1 BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet kunden ) og bolig:net a/s, CVR-nr (herefter kaldet bolig:net ) 1.2 Handels- & abonnementsbetingelser der vedrører den enkelte forenings beboers kundeforhold hos bolig:net kan til en hver tid rekvireres og findes på 2 NETVÆRK OG AKTIVT UDSTYR 2.1 Kundens netværk og alt aktivt udstyr som er installeret, skal være fuldt funktionsdygtigt. 2.2 Det interne netværk og leveret udstyr, dog ikke modem eller andet aktivt udstyr tilknyttet det leverede kredsløb, er kundens ejendom. 2.3 bolig:net kan uden omkostninger anvende den leverede infrastruktur som base for en udbygning af netværket til evt. interesserede naboforeninger, dog forudsat at kunden ikke stilles ringere derved. 3 KREDSLØB OG ABONNEMENT 3.1 bolig:net tager forbehold for det lokale netværk hos kunden og dets indflydelse på løsningens funktionalitet, samt om det er muligt at levere det faste kredsløb på adressen. 3.2 I tilfælde af kobberkredsløb tages højde for kobberkvaliteten og placering, som har indflydelse på de tilbudte hastigheder. bolig:net yder ikke kompensation herfor. 3.3 Der tages forbehold for forhold som ikke kan kontrolleres af bolig:net, som kan skabe problemer for leverancen. 3.4 Den i tilbuddet & kontrakten angivet installationspris inkluderer etablering af føringsvejen samt trækning af fiberkabel fra indføringspunkt til teknikrum/krydsfelt - dog maks. 50 meter og uden etageskift. Såfremt der er etageskift eller der skal etableres ekstra føringsvej, faktureres dette udover. 3.5 bolig:net har den fulde ejendoms- og brugsret til føringsvejen/infrastrukturen, defineret som værende det kobber- fiber- eller trådløst baserede kredsløb, som bolig:net leverer og kobler til Kundens netværk for at levere tjenesterne i medfør af aftalen. Kunden har ingen rettigheder over nævnte føringsvej, medmindre bolig:net ved særskilt, skriftlig aftale giver denne til kunden. 4 HÅNDVÆRKERARBEJDE 4.1 Der tages forbehold for skjulte installationer ved gennemboringer, herunder ikke oplyste metal-, tegl, rørog elinstallationer. 4.2 Aftalen omfatter ikke retableringsarbejder, herunder murer- og malerarbejde, som følge af nødvendige installationsarbejder. V2. juni 2013 Side 1 af 6

2 5 TEKNIKKER HJÆLP 5.1 Rekvirerer kunden en bolig:net tekniker, fx til afhjælpning af et udefrakommende teknisk problem, vil denne blive afregnet til gældende timepris, som på nuværende tidspunkt er kr. + moms pr. time. Udenfor bolig:net s åbningstider vil der blive tillagt et gebyr på 50 % pr. time. 6 ANSVAR & ANSVARSFRITAGELSE 6.1 Alle data som måtte komme bolig:net i hænde, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjepart ved skriftlig accept fra kundens ansvarlige ledelse / retskendelse - dog indenfor gældende lovgivning. 6.2 bolig:net kan ikke stilles ansvarlig for evt. tab der direkte eller indirekte skyldes nedbrud eller driftsproblemer, herunder tab af data. bolig:net kan ikke stilles ansvarlig for evt. lovovertrædelser der er begået i kundens netværk. 6.3 bolig:net kan ikke stilles ansvarlig for idriftsættelsesproblemer, der skyldes manglende kompatibilitet imellem kundens eksisterende udstyr, som skal være funktionelt og klar til modtagelse af bolig:net s udstyr, men som ikke er det. bolig:net s arbejde forbundet med at idriftsætte, som skyldes sådanne problemer, faktureres kunden efter bolig:net s sædvanlige takster. 6.4 Kunden har intet krav mod bolig:net ved skade som følge af jordskælv og andre naturforstyrrelser, krig eller krigslignende handlinger, oprør, borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, stråling eller radioaktivitet. 6.5 bolig:net kan afvige fra serviceydelser og tider i tilfælde af omfattende forstyrrelser i arbejdets gang, som bolig:net ikke er herre over, f.eks. strejker, lockout, omfattende kabelfejl, langvarigt strømsvigt, induceret overspænding. 6.6 bolig:net påtager sig ansvaret for at opfylde lovgivningens krav, herunder terrorlovgivningen til leverandører af IT ydelser, herunder opfyldelse af kravene til lovgivning m.v. 6.7 bolig:net er ikke ansvarlig for drift og vedligeholdelse af internt netværk, som drives af andre operatører. 6.8 bolig:net er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af bolig:net s forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for bolig:net s kontrol, og bolig:net ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. 6.9 bolig:net benytter elektronisk kommunikation som den primære kommunikationsform. Det er kundens ansvar at opgive og vedligeholde oplysninger om en gyldig -adresse, som bolig:net kan benytte til distribution af informationer til kunden. Ved indgåelse af denne aftale accepterer kunden, at bolig:net som udgangspunkt alene fremsender informationer og materiale elektronisk Er kunden en virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen afgive oplysning om virksomhedens navn, adresse, selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal endvidere oplyse eventuel installationsadresse, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende abonnementet skal sendes Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. bolig:net er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement. bolig:net videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder og domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser Der tages forbehold for skjulte installationer ved gennemboringer, herunder ikke oplyste metal-, tegl, rørog elinstallationer. Aftalen omfatter ikke retableringsarbejder, herunder murer- og malerarbejde, som følge af nødvendige installationsarbejder. V2. juni 2013 Side 2 af 6

3 7 KUNDENS FORPLIGTELSER 7.1 Kunden er forpligtet til at sikre en konkret og forsvarlig opbevaring og behandling af bolig:net s hardware og installationer hos kunden i overensstemmelse med bolig:net s anvisninger, herunder sikre at bolig:net - og ingen uvedkommende til enhver tid har adgang hertil. Kunden er forpligtet til at sikre, at bolig:net s hardware og installationer hos kunden er tilstrækkeligt forsikrede. Kunden er uberettiget til at foretage indgreb i bolig:net s hardware og installationer. Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for hel eller delvis beskadigelse samt bortkomst af bolig:net s hardware og installationer hos kunden, og er forpligtet til at yde bolig:net erstatning for tab som følge heraf. 7.2 I den udstrækning bolig:net s hardware og installationer anbringes hos kunden, bevarer bolig:net ejendomsretten til disse, og kunden er straks ved ophør af aftalen forpligtet til at returnere disse til bolig:net. Kunden er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i bolig:net s ejendele i forbindelse med eventuelle krav på bolig:net. 7.3 Det er kundens ansvar at der er adgang til fællesarealer, samt at der er ryddet hvor arbejdet skal udføres. I modsat fald må arbejdet udføres ved senere lejlighed mod ekstra betaling. 7.4 Det er kundens ansvar at sikre at bolig:net kan få adgang til installationen i forbindelse med evt. fejlsøgning og fejlretning. 8 BETALING & PRISÆNDRINGER 8.1 Ved en eventuel etableringsomkostning skal dette betales senest 1 måned efter idriftsættelse af netværket (Se afsnittet produktbeskrivelse/forening i aftalen). bolig:net fremsender fakturaen herfor, når netværket er erklæret driftsklart af bolig:net. 8.2 bolig:net har ret til at ændre priserne på de tilbudte ydelser i aftalens løbetid. Evt. ændringer vil ske med et varsel på minimum 1 måned, gældende fra den næste faktureringsperiode. 8.3 Prisforhøjelser på abonnementer til beboerne på mere end 10 % på den til enhver tid gældende abonnementspris, giver kunden ret til at opsige aftalen med et forkortet varsel på 1 måned. Dette gælder også i aftaleperioden. Skyldes prisforhøjelserne pålagte meromkostninger fra 3 part, kan denne paragraf ikke anvendes. 8.4 Krav fra kundens side mod bolig:net berettiger ikke kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til den indgået skriftelige aftale. 8.5 Der vil på den første faktura ikke blive pålagt faktureringsgebyr. Herefter vil alle fakturaer der ikke er tilmeldt PBS, blive opkrævet et faktureringsgebyr i henhold til gældende prisliste. 8.6 Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er bolig:net berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (for tiden udgør gebyret 100 kr. inkl. moms). 8.7 bolig:net er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (for tiden udgør gebyret 100 kr. inkl. moms) for at anmode et autoriseret inkassobureau om at inddrive fordringen på bolig:net s vegne. Ved inkassobureauets inddrivelse pålægges kunden tillige sædvanlige inkassoomkostninger. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale eller forlig herom, overdrages sagen til retslig inkasso ved advokat. Omkostninger til den retslige inkasso pålægges tillige kunden. bolig:net er berettiget til at holde sin internettjeneste tilbage samt lukke for forbindelsen uden forudgående varsel, såfremt kunden er forsinket med betaling. 8.8 Hvis kunden er helt eller delvist forsinket med betaling i mere end 14 dage efter, at bolig:net har fremsendt en påmindelse om betaling, har bolig:net ret til med øjeblikkelig virkning at bringe den pågældende abonnementsaftale med kunden til ophør samt lukke for forbindelsen uden yderligere varsel. V2. juni 2013 Side 3 af 6

4 8.9 bolig:net forbeholder sig ret til at fakturere foreningen for manglende antal tilslutninger. Ultimo hvert kvartal opgøres det samlede antal tilslutninger i foreningen. Antallet er ikke en gennemsnitsberegning men en d.d. opgørelse. bolig:net vil sørge for at informere foreningen såfremt tilslutningen af beboer afviger fra den i kontrakten aftalte tilslutningsprocent. For at kompensere for evt. manglende antal tilslutninger, afregnes foreningen for det manglende tilslutningsantal ganget med prisen for det billigste internetabonnement i foreningen 9 OPHØR 9.1 Aftalen kan ikke opsiges af kunden i aftaleperioden. Aftalen kan, efter endt aftaleperiode, af hver af parterne (bolig:net og kunden) opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af aftaleperioden. Opsigelsen skal sendes skriftligt til bolig:net. Såfremt aftalen ikke opsiges til ophør ved aftaleperiodens udløb, vil leverancen fortsætte med 12 måneder ad gangen, og med samme betingelse for opsigelse for hver gentegningsperiode. 9.2 I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af aftalen er bolig:net berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for internettet, kundens misbrug af bolig:net s og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring mod kunden, anmeldelse om betalingsstandsning mv. 10 KLAGER OG TVISTER 10.1 Klager indsendes til bolig:net. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. bolig:net træffer afgørelse i sagen senest 3 måneder efter klagens indgivelse Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i Danmark, og hvor andet ikke følger retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København Enhver tvist som måtte opstå mellem kunden og bolig:net i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København. V2. juni 2013 Side 4 af 6

5 SERVICEAFTALER 11 BETALINGSBETINGELSER 11.1 Abonnementsafregningen for serviceaftalen sker ved fremsendelse af kvartalsvise fakturaer til foreningen Alle udgifter i forbindelse med fejlsøgning/fejlretning, som ikke er omfattet af serviceaftalen, herunder men ikke begrænset til, kørsel, teknikertimer, udskiftning af hardware, afholdes af foreningen og faktureres umiddelbart efter fejlretningen er afsluttet. Der henvises, for så vidt angår gældende serviceteknikerpriser, til hvor disse er annonceret. 12 PRISÆNDRINGER 12.1 bolig:net forbeholder sig ret til at forhøje gældende abonnementspris hver den 1. marts med den højeste indeksering af enten udviklingen i nettoprisindekset fra oktober september i året forud for reguleringsåret eller med minimum 5 % p.a Eventuelle øvrige ændringer vil ske med et varsel på minimum 1 måned, gældende fra den næste faktureringsperiode. 13 EKSKLUSIVITET OG OPSIGELSE 13.1 Alene bolig:nets teknikere må servicere boligselskabets anlæg i serviceaftalens løbetid, herunder men ikke begrænset til servicesaftalens uopsigelighedsperiode. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af kundens forpligtelser, at andre end bolig:nets teknikere yder service på anlægget Såfremt bolig:net konstaterer sådan væsentlig misligholdelse, er bolig:net berettiget til at ophæve både serviceaftalen samt hovedaftalen med øjeblikkelig virkning. Det betyder at bolig:nets kontraktlige forpligtelser i medfør af begge aftaler straks ophører. Kunden skal fortsat betale sædvanligt serviceabonnement for serviceaftalen fra ophævelsestidspunktet og til det tidspunkt, hvor kontrakten kunne ophøre med sædvanligt opsigelsesvarsel Aftalen kan ikke opsiges af kunden i aftaleperioden. Aftalen kan, efter endt aftaleperiode, af hver af parterne (bolig:net og kunden) opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af aftaleperioden. Opsigelsen skal sendes skriftligt til bolig:net. Såfremt aftalen ikke opsiges til ophør ved aftaleperiodens udløb, vil leverancen fortsætte med 12 måneder ad gangen, og med samme betingelse for opsigelse for hver gentegningsperiode. 14 AFTALEN OMFATTER IKKE FØLGENDE HÆNDELSER 14.1 Udbedring som følge af indgreb i anlægget udført af andre end bolig:nets godkendte teknikere 14.2 Gravearbejde og reetablering der ikke vedrører bolig:net 14.3 Servicetilkald hvor en beboer/abonnent selv er skyld i fejlen som følge af indgreb i anlægget, fejl ved eget udstyr, uhensigtsmæssigt / ikke godkendt udstyr, tilsluttet anlægget, eller forkert tilslutning 14.4 Udbedring af skader forårsaget af mekanisk overlast, overspænding, hærværk, brand, tyveri, lyn, vandskade, stormskade, skybrud, skypumpe, væltede eller nedstyrtede genstande, påkørsel, opgravning og tæring eller slitage 14.5 Fejl relateret til elforsyningen 14.6 Serviceaftalen gælder ikke fejl, der skyldes misligholdelse, hærværk, åbenlyse forseelser fra kundens samt beboernes side samt force majeure situationer V2. juni 2013 Side 5 af 6

6 14.7 Beboernes private udstyr i boligen er ikke omfattet af serviceaftalen. 15 FEJLSØGNING & REKVIRERET SERVICE 15.1 bolig:net forpligter sig til at påbegynde fejlsøgning af eventuelle opståede problemer senest 6 timer efter at fejlen er registreret. En fejl er registreret når følgende er opfyldt: bolig:nets driftscenter detekterer fejlen via et af vores overvågningssystemer bolig:net modtager opkald fra flere kunder i boligselskabet og de indkommende opkald har en karakter af et muligt generelt problem Såfremt bolig:net tilkaldes til udbedring af fejl og det viser sig at bolig:net ikke kan komme ind i installationen grundet manglende eller forkerte nøgler, forbeholder bolig:net sig ret til at fakturere for forgæves teknikertimer samt forgæves kørsel bolig:net gør opmærksom på, at service der er rekvireret som kontraktmæssig service, kan vise sig ikke at være det. Om det er omfattet, kan til tider kun vise sig under udførelse af opgaven, og således ikke forlods. bolig:net forbeholder sig ret til at fakturere for udført service, der under opgavens udførelse viser sig ikke at være kontraktservice Hvor bolig:net udfører service, som ikke er omfattet af denne aftale, udføres det i medgået tid efter regning til de enhver tid gældende priser herfor. Der henvises for så vidt angår gældende serviceteknikerpriser til hvor disse er annonceret. V2. juni 2013 Side 6 af 6

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere