BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose ? Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

2 Side 2 af 60

3 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, det fremtidsbillede, prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunalbestyrelsen snarere skal arbejde for at ændre de præmisserne, der ligger til grund for prognosen. Som noget nyt er der således i år medtaget et scenarie, hvor manglen på arbejdskraft vil føre til øget tilflytning til Bornholm fra Derimod kan befolkningsprognosen ikke bruges til at aflæse, om der f.eks. bliver behov for en ekstra børnehaveklasse eller 8. klasse om fire år. Hvert år flytter personer til og fra regionskommunen, og personer flytter internt i kommunen; hvert år varierer den andel af en årgang, der vælger privatskole, og hvert år varierer den andel af en årgang, hvis forældre vælger at udsætte skolegangen et år. Og i øvrigt revideres prognosen hvert år ud fra den seneste kendte udvikling. Befolkningsprognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. I dette hæfte indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udvalgte delområder af regionskommunen. Andre aldersopdelinger, beregninger og områder kan fås ved henvendelse til Økonomisk og Analyse. Side 3 af 60

4 Side 4 af 60

5 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indholdsfortegnelse Resume Læsevejledning Prognosens baggrund Samfundsmæssige betingelser Erhvervsmæssig udvikling Arbejdsløshed Uddannelse Boligbyggeriet Flygtninge Befolkningsudviklingen i de senere år Arbejdsstyrken Konklusion Prognosemetode Modellens udgangspunkt Parametre Regionsprognosen Historisk periode Forblivelsesraten Fertilitetshyppighed og -niveau Dødelighed Boligbyggeriet Delområder Prognoseresultat Aldersfordeling Gennemsnitsalder Prognosen genererer børn! Geografisk fordeling De fem gamle kommuner Byer og landdistrikter Husstandsstørrelsen Skoledistrikter Bilagsoversigt Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Side 5 af 60

6 0. Resume Ifølge Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer til omkring ved slutningen af prognoseperioden. Det svarer til en tilbagegang på ca. 7,4 pct. Det er en lidt større tilbagegang end forudset i sidste års prognose. Samtidig må man forvente store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Den største tilbagegang forventes i gruppen af helt unge (12-17-årige) samt deres forældre (30-49-årige) med ca pct., mens antallet af 0-11-årige børn vil falde med omkring 15 pct. Omvendt forventes både antallet af årige og antallet af 95+årige at stige kraftigt, nemlig med ca. 60 pct. i løbet af prognoseperioden. Væksten i antallet af årige forventes at blive mere beskeden: 17 pct. Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 44,9 år i 2011 til 48,7 år i Indbyggertallet forventes at falde mindst i byerne (5,5 pct.) og mest i landdistrikterne (ca. 13,5 pct.). Målt i forhold til bykategorier forventes Rønne at fastholde sit indbyggertal på bekostning af de mindre byer og landdistrikterne, mens de tre større erhvervs-, handels- og servicebyer bevarer deres relative andel af indbyggertallet, svarende til en tilbagegang på 7 pct. Set i forhold til de fire skoledistrikter vil folketallet være uændret i Distrikt Vest, og tilbagegangen på pct. i de tre øvrige distrikter. Tilsvarende ventes antallet af børn at være uændret i Distrikt Vest og falde med pct. i de øvrige distrikter. I store aldersgrupper kan man sige, at børnene (0-17 år) i 2011 bor i Midt, de unge/yngre (18-39 år) i Vest, de midaldrende (40-64 år) i Nord og de ældre (65+ år) i Øst. Denne 'arbejdsdeling' vil ændre sig over tid, således at Vest i 2022 vil huse både børnene og de unge/yngre, mens de midaldrende vil bo i Midt, og de ældre fortsat vil bo i Øst. Den gennemsnitlige beregnede husstandsstørrelse i regionskommunen forventes at falde fra 1,99 i 2011 til 1,79 i Læsevejledning Hæftet er opdelt i tre hovedafsnit. I første afsnit beskrives den samfundsmæssige baggrund for befolkningsudviklingen på Bornholm samt den faktiske udvikling de sidste fem år. Andet afsnit redegør for prognosemetoden og de valgte forudsætninger for udarbejdelsen af dette års prognose. Prognosens hovedresultater findes i tredje afsnit, herunder alderssammensætningen samt fordelingen på delområder af regionskommunen (skoledistrikter samt by/land). Hæftets sidste halvdel indeholder bilagstabeller. Side 6 af 60

7 1. Prognosens baggrund Den prognosemodel, regionskommunen anvender, tager blandt andet udgangspunkt i de demografiske forhold i en given historisk periode. Det har derfor betydning for prognosen, om der kan forventes ændringer i den samfundsmæssige udvikling, som vil bryde med de historiske forudsætninger, som kommer til udtryk i form af flytninger, vandringer og fødsler/dødsfald. 1.1 Samfundsmæssige betingelser Med de samfundsmæssige betingelser menes først og fremmest udviklingen i antallet af arbejdspladser, men for eksempel også ledigheden, uddannelsesmulighederne, boligbyggeriet, trafikforbindelserne og flygtninge er parametre, der påvirker befolkningsudviklingen Erhvervsmæssig udvikling Bornholms Regionskommunes erhvervsstruktur er baseret på nogle få hovederhverv: Landbrug, turisme, fiskeri samt transporterhverv; med andre ord en erhvervsstruktur, som er typisk for udkantsområder, og som ud over at være præget af lav vækst også er sårbar i forhold til ændringer i de givne rammebetingelser. I de sidste femten år har især udviklingen inden for fiskerierhvervene været endog meget negativ med store tab af arbejdspladser i såvel det primære erhverv som i fiskeindustrien og følgeerhvervene. Landbrugserhvervene er præget af stadige koncentrationer, og slagteriets eksistens på Bornholm har i flere omgange været truet. Indtil videre er det dog lykkedes at fastholde de store arbejdspladser på Bornholm, som er knyttet til landbruget. På positivsiden tæller viljen til og enigheden om at vende udviklingen. Det kommer blandt andet til udtryk i de fælles bestræbelser på at samarbejde og realisere de forskellige udviklingsstrategier, herunder brandingstrategien, energistrategierne og erhvervsudviklingsstrategien, og her senest ses det i de samlede kræfter, der er sat ind på at gøre det første Folkemøde til en succes. Trafikken til og fra Bornholm er en væsentlig rammebetingelse for både produktionserhvervene og turismeerhvervene, og i øvrigt for opfattelsen af Bornholm som et attraktivt sted at flytte til. En konkurrerende flyforbindelse førte fra efteråret 2009 til lavere flypriser, som er fortsat også efter det pågældende selskabs lukning. Om de lavere priser kan skabe grundlag for et ændret pendlingsmønster, vil blandt andet bero på de potentielle pendleres tillid til billetpriser og regularitet på længere sigt. Finanskrisen er ikke løbet sporløst hen over Bornholm, som på nuværende tidspunkt (juni 2011) er den landsdel med den højeste ledighed. Også det vigende boligsalg har haft negativ betydning for Bornholm, da mobili- Side 7 af 60

8 teten blandt de fraflyttende unge er stort set er uændret, mens tilflytningen af familier er gået noget tilbage Arbejdsløshed Arbejdsløsheden på Bornholm lå frem til 1989 lavere end landsgennemsnittet, men især de gentagne fiskerikriser i 90 erne gjorde arbejdsløsheden på Bornholm til landets absolut største (målt på landsdelsniveau), trods den samtidige intensiverede fraflytning. De seneste par år har Bornholm både haft del i opsvinget og i den efterfølgende finanskrise. Figur 1. Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent Procent 12 Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i pct. april 2000-april 2010 Bornholm København by 10 Nordjylland Fyn 8 Hele landet Vest- og Sydsjælland Sydjylland Vestjylland Østjylland Københavns omegn Østsjælland Nordsjælland Kilde: Statistikbanken Uddannelse Siden 2004 er udbuddet af videregående uddannelsespladser på Bornholm mere end halveret. Samtidig er søgningen til flere af de udbudte uddannelser mindsket de seneste år, og der er derfor risiko for, at de pågældende uddannelser forsvinder. Også på uddannelsesområdet har strukturreformen umiddelbart flyttet beslutningskompetence væk fra Bornholm, men har samtidig åbnet andre muligheder for tværgående samarbejder på forskellige uddannelsesniveauer, og etablering af en campus og projektet Uddannelse til alle kan betyde ny fremgang på uddannelsesområdet Boligbyggeriet Selv om Bornholms indbyggertal har været faldende siden 1980 (hvor Bornholm havde indbyggere), er der stadig behov for nye boliger. I omstående diagram (figur 2) er vist både antallet af indbyggere (mørkeblå) og antallet af beboede boliger (lyseblå) gennem de sidste 30 år; dvs. at Side 8 af 60

9 tomme boliger ikke indgår i statistikken. Diagrammet viser, at mens indbyggertallet faldt med ca steg antallet af beboede boliger med ca Denne sammenhæng udtrykker de reelle ændringer i husstandsstørrelsen over tid; fra 2,65 i 1981 til 2,06 i Figur 2. Den faldende husstandsstørrelse Antal boliger Indbyggertal og antal beboede boliger, Bornholm, Antal personer Beboede boliger Indbyggere Kilde: Statistikbanken På Bornholm nåede opsvinget i ikke at slå igennem i boligbyggeriet. I perioden 70'erne og 80'erne blev der gennemsnitligt opført 200 boliger pr. år, mens der siden 1991 kun er opført omkring 50 boliger om året i gennemsnit, jf. figur 3. Heraf har størsteparten været støttet boligbyggeri, især ældrevenlige boliger. Figur 3. Antal opførte boliger i årene Antal boliger 350 Beboede boliger i 2010 efter opførelsesperiode (pr. år over 5 år) Kilde: Statistikbanken Side 9 af 60

10 1.1.5 Flygtninge Bornholm har først i de sidste femten år fået andel i den indvandring, det øvrige land har oplevet siden slutningen af 1960 erne. Der har indtil 1995 alene været tale om enkeltstående tilfælde, og først med særlovgivningen i 1995, hvor flygtninge fra det tidligere Jugoslavien fik opholdstilladelse, er der tale om en indvandring, der påvirker befolkningstallet. I lighed med alle øvrige kommuner er Bornholms Regionskommune pålagt at tage imod en bestemt flygtningekvote hvert år. Hovedparten af de såkaldte kvoteflygtninge fraflytter dog Bornholm efter udløbet af den treårige integrationsperiode, hvilket har betydning i prognosesammenhæng. Imidlertid er flygtningestrømmen til Danmark nu reduceret ganske væsentligt, hvorfor det ikke længere er aktuelt at opgøre flygtninge som en særskilt del af befolkningen i prognosen. 1.2 Befolkningsudviklingen i de senere år I figur 4 er befolkningsudviklingen på Bornholm sammenlignet med resten af landet i perioden Frem til 1985 var Bornholm karakteriseret ved et stabilt indbyggertal, mens resten af landet havde en begrænset vækst i 1970 erne og stagnation i 1980 erne. Siden 1985 er befolkningstallet på Bornholm med få undtagelser gået støt tilbage hvert år. I resten af landet skyldes væksten de seneste 15 år især øget indvandring. Figur 4. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark, (indeks: 1971=100) Kilde: Statistikbanken Så sent som i 1990 havde Bornholm en alderssammensætning, som i store træk svarede til resten af landets, dog med lidt færre unge og lidt flere børn og årige (se bilag 1, hvor aldersfordelingen på Bornholm er sammenlignet med hele landet for 1991, 2001 og 2011). Allerede ti år senere var antallet af unge reduceret betragteligt, og der var relativt færre børn end på landsplan. I 2011 er disse udviklingstendenser slået yderligere igennem, således at antallet af unge i 20 erne i visse årgange nu er mindre end antallet af ældre i 80 erne på Bornholm. Side 10 af 60 Bornholm Øvrige Danmark

11 De sidste seks års befolkningsbevægelser på Bornholm er vist i nedenstående tabel 1, hvor flytninger betegner til- og fraflytninger mellem danske kommuner, mens vandringer er til- og fraflytninger over landegrænsen. Tabel 1. Befolkningens bruttobevægelser, BRK, Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Statistikbanken Note: Differencen mellem ultimo-tallene og primo-tallene fra 2007 skyldes en omlægning hos Danmarks Statistik I løbet af 2009 faldt regionskommunens indbyggertal med 399 personer til , hvilket var den største tilbagegang siden Heraf udgjorde fødselsunderskuddet 242 personer og flytte- og vandringsunderskuddet 153 personer. De sidste -4 er statistiske korrektioner. Fødselstallet lå med 306 levendefødte på samme lave niveau som i 2009, mens dødstallet var mere 'normalt'. Antallet af tilflyttere til Bornholm lå på samme rekordlave niveau som i 2009 (se bilag 2, hvor befolkningens bevægelser siden 1985 er gengivet), men da også antallet af fraflyttere var det laveste i 25 år, kan det generelt lave flytteniveau antagelig tilskrives nedgangen i boligomsætningen på grund af finanskrisen. Denne hypotese bekræftes af, at antallet af unge, der fraflytter øen stort set er uændret. Tabel 2. Indenlandske nettoflytninger , udvalgte aldersgrupper Nettotilflytning Pr. år til Bornholm år år år år år år år år I alt Kilde: Statistikbanken Side 11 af 60

12 Den gennemsnitlige nettotilflytning (fra det øvrige Danmark) set over fem år er vokset fra minus 92 personer pr. år i til minus 133 i Der er store forskelle på flyttehyppigheden i de enkelte aldersgrupper. Fraflytningen er næsten helt koncentreret i aldersgruppen årige (se tabel 2 og figur 5), og denne aldersgruppe står for 40 pct. af alle flytninger fra Bornholm, mens den største tilflytning finder sted i aldersgrupperne år og 0-5 år. Figur 5. Indenlandske bruttoflytninger , etårsaldersgrupper Antal personer i gennemsnit/år Årlig til- og fraflytning i etårsaldersklasser, Bornholm, gennemsnit Til Fra Netto Alder år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Kilde: Statistikbanken Nettoindvandring på i gennemsnit 84 personer/år (se tabel 3, næste side) opvejer næsten to tredjedele af den indenlandske fraflytning i de fem undersøgte år. Ca. 80 pct. af nettoindvandringen udgøres af udenlandske statsborgere. Ca. 30 pct. af de indvandrede udenlandske statsborgere kommer fra Asien (heraf to tredjedele fra Myanmar, Malaysia og Thailand) og 60 pct. fra europæiske lande (heraf to tredjedele fra Tyskland, Polen, Sverige og Norge i nævnte rækkefølge). Nettoindvandringen til Bornholm har i øvrigt været positiv siden 1990 og kunne indtil for to år siden opveje nettofraflytningen. Tabel 3. Vandringer til og fra Bornholm fordelt på statsborgerskab, Danske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Pr. år Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Statistikbanken Side 12 af 60

13 De indenlandske flytninger gennem de seneste fem år (se figur 6) viser, at regionskommunen har flytteoverskud i forhold til Region Hovedstaden uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner, men flytteunderskud i forhold til resten af landet. Figur 6. Indenlandske bruttoflytninger Kbh. og Fr.berg Kommuner Øvrige hovedstadsregion Øvrige Sjælland og Fyn Flytninger til og fra Bornholm, gennemsnit pr. år, Jylland Antal per soner Til Bornholm fra (1.122 pr. år) Kilde: Statistikbanken Fra Bornholm til (1.259 pr. år) Omkring halvdelen af de årige fraflyttere flytter til Københavns Kommune, og en lige så stor andel af de tilflyttende 0-5-årige kommer fra Københavns Kommune. I bilag 3 er flytningerne til og fra Bornholm vist fordelt på henholdsvis de tidligere amter og aldersgrupper. 1.3 Arbejdsstyrken Gennem de seneste år er antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64-årige) faldet på Bornholm, og i de kommende år vil faldet øges, efterhånden som 40'ernes store årgange forlader arbejdsmarkedet. En mulig konsekvens af denne udvikling er søgt illustreret i figur 7 på næste side: Antallet af årige er dels den historiske udvikling frem til 2011, dels dette års befolkningsprognose frem til Arbejdsstyrken 1 (dvs. beskæftigede + ledige) er fremskrevet med samme andel som i 2009, nemlig 71,53 pct. Endelig er udbuddet af arbejdspladser fastholdt på 2009-niveau. Som det ses, krydser de to kurver (arbejdsstyrken og antal arbejdspladser) hinanden mellem 2012 og Hvis disse forudsætninger holder, vil den forventede reduktion af arbejdsstyrken derfor inden for få år kunne vende den nuværende arbejdsløshed til en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der hvis den kan honoreres både vil betyde efteruddannelse af ledige og øget tilflytning til Bornholm, eller modsat hvis den ikke kan honoreres vil kunne føre til øget fraflytning/lukning af arbejdspladser på Bornholm. Eller måske føre til en udvikling, der ligger midt imellem disse scenarier? 1 Forskellen mellem antal årige og antal personer i arbejdsstyrken udgøres af uddannelsessøgende, førtidspensionister, efterlønnere m.fl. Side 13 af 60

14 Figur 7. Arbejdsstyrken årige, arbejdsstyrken og antal arbejdspladser Antal årige Arbejdsstyrken (beskæftigede + ledige) Beskæftigede årige (arbejdsplads) Kilde: Statistikbanken 1.4 Konklusion Udviklingen i arbejdsstyrken kan som nævnt føre til, at de senere års accelererende befolkningsnedgang opbremses eller måske endda afløses af en tilvækst på grund af øget tilflytning. Imidlertid synes et sådant "knæk i kurverne" endnu at være meget usikkert, og da befolkningsprognosen samtidig er udgangspunkt for budgettildelingsmodellerne, vil dette års prognose følge det hidtidige fremskrivningsmønster uden justeringer hverken i nedadgående eller opadgående retning. I afsnit 3 er vist en alternativ befolkningsprognose, som bygger på en uændret arbejdsstyrke altså hvordan det kan gå, hvis det bornholmske arbejdsmarked er i stand til at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til at fastholde det nuværende antal arbejdspladser. Side 14 af 60

15 2. Prognosemetode Bornholms Regionskommune anvender KMD s befolkningsprognosemodel, Opus Simulering Befolkning, baseret på den såkaldte Jeppe-model. 2.1 Modellens udgangspunkt Den grundlæggende filosofi i Jeppe-modellen er, at befolkningsudviklingen i et område afhænger af befolknings- og boligudviklingen i den region 2 som området tilhører. Modellen er derfor baseret på en nedbrydning af resultater fra et højere geografisk niveau (en region henholdsvis en kommune) til et lavere (en kommune henholdsvis et delområde). Summen af indbyggere i alle kommuner/delområder kan ikke overstige indbyggertallet i regionen/kommunen. I praksis udarbejdes befolkningsprognosen i to tempi: Først udarbejdes en prognose for hele regionskommunen, dernæst for delområder af regionskommunen. Filosofien er, at mængden af arbejdspladser bestemmer befolkningstallet i hele regionen, mens boligbyggeriet og boligudbuddet i den enkelte kommune er afgørende for fordelingen af befolkningen mellem kommunerne i regionen. Befolkningsprognosen for hele regionen er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning Regionsdannelse i forhold til Bornholms Regionskommune At Bornholm både er et selvstændigt arbejdskraftopland (og dermed en region i prognosemodelsammenhæng) og en kommune, udgør et prognoseteknisk problem som på anbefaling fra KMD er løst ved at definere regionen som et område bestående af Bornholm og følgende 18 geografisk sammenhængende kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland: Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje Taastrup, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Greve, Køge, Roskilde, Solrød. Området er udvalgt på baggrund af dels flyttestatistikken og dels pendlingsstatistikken, dog således at Københavns og Frederiksberg Kommuner er udtaget af området. I forhold til opdelingen i delområder defineres hele regionskommunen som regionen. 2.2 Parametre I befolkningsudviklingen fra et år til et andet indgår forskellige parametre fødsler, dødsfald og flytninger. Endvidere indgår den valgte historiske periode og det forventede boligbyggeri med forholdsvis stor vægt. 2 Regionen er her defineret som det arbejdskraftopland, kommunen er en del af Side 15 af 60

16 2.2.1 Regionsprognosen Danmarks Statistik udarbejder hvert år i maj befolkningsfremskrivninger for alle landets kommuner. På beregningstidspunktet for regionskommunens 2011-prognose var Danmarks Statistiks 2010-fremskrivning den nyeste, og derfor er denne valgt som regionsprognose for regionskommunens 2011-prognose. Regionsprognosen er defineret som summen af fremskrivninger for de 18 kommuner, nævnt i afsnit Efter prognosens udarbejdelse i marts har Danmarks Statistik i maj 2011 offentliggjort sin 2011-fremskrivning, jf. afsnit Historisk periode Normalt omfatter den historiske periode fire år. Ved at medtage flere år er der risiko for, at nogle flyttemønstre, som ikke længere er aktuelle, indgår i den historiske periode. Som historisk periode for denne prognose er dog valgt femårsperioden for at på den ene side at medtage den samme historiske periode som indgår i Danmarks Statistiks prognose ( ) og på den anden side at supplere med den seneste kendte udvikling i Forblivelsesraten I Jeppe-modellen slås dødsfald samt til- og fraflytninger til den eksisterende boligmasse sammen i én nettobevægelse, kaldet forblivelsesraten, mens fødsler og tilflytning til nye boliger behandles for sig. Forblivelsesraten defineres som (antallet af personer i eksisterende boliger ultimo året) divideret med (antallet af personer i eksisterende boliger primo året). Hvis forblivelsesraten er 1, forbliver områdets befolkning uændret, mens en forblivelsesrate på mindre end 1 er udtryk for, at området udtyndes, det vil sige, at antallet af personer i den eksisterende boligmasse falder. I regionskommunen var forblivelsesraten for de 1-99-årige i ,9587 for mænd og 0,9401 for kvinder. De tilsvarende forblivelsesrater i den øvrige region var henholdsvis 0,9591 og 0,9531. Der sker altså nogen udtynding af befolkningen i den eksisterende boligmasse både på Bornholm og i hovedstadskommunerne i regionen. En vis udtynding er normal, idet fødsler ikke indgår, og husstandsstørrelsen i øvrigt falder over tid, jf. afsnit Sidstnævnte skyldes især, at familiemønstret ændrer sig med færre børn, flere skilsmisser og særligt for Bornholms vedkommende befolkningens alderssammensætning med forholdsvis mange ældre mennesker Fertilitetshyppighed og -niveau Fertiliteten er defineret som, hvor mange børn en kvinde får i løbet af sit liv (mænd får ikke nogen børn!). Reproduktionsniveauet ligger ved en fertilitet på ca. 2,10. På landsplan er fertiliteten vokset kraftigt, fra lav- Side 16 af 60

17 punktet 1,377 i 1983 til et foreløbigt højdepunkt 1,892 i 2008, se figur 8. På Bornholm lå fertiliteten noget højere i 80 erne, men har i årene omkring århundredeskiftet ligget tæt på landsgennemsnittet. I steg fertiliteten kraftigt på Bornholm og lå med 2,233 i 2008 noget over reproduktionsniveauet. I 2009 faldt fertiliteten med 15 pct. og lå i 2010 på et tilsvarende lavt niveau: 1,934 tæt på landsgennemsnittet på 1,875. Figur 8. Antal børn pr. kvinde i den fødedygtige alder på Bornholm og i hele landet Kilde: Statistikbanken Fertiliteten , Bornholm og hele landet I prognosemodellen 2,5 anvendes den fertilitetshyppighed (= antal børn pr. Bornholm Hele landet kvinder i alderen år), der er konstateret i den historiske periode for 2,0 grupper af ensartede kommuner, korrigeret for det faktiske niveau i den pågældende kommune. 1,5 For regionskommunen er der regnet med en fertilitetshyppighed i den historiske periode på 2.057,7, og korrektionsfaktoren for regionskommunen 1,0 var 1,0335. I den øvrige region var fertilitetshyppigheden 1.943,5 med korrektionsfaktoren 1, ,5 0, Dødelighed Som nævnt indregnes dødeligheden i forblivelsesraten, men for de 85+årige er forblivelsesraten i modellen erstattet af Danmarks Statistiks overlevelsestavler for Bornholm årene Levealderen forudsættes at være stigende i hele perioden for både mænd og kvinder, men i forhold med sidste års prognose har Danmarks Statistik ændret på fremskrivningsmetoden, hvilket betyder at der sammenlignet med sidste års prognose forventes færre ældre på Bornholm Boligbyggeriet Boligbyggeriet er en meget væsentlig parameter i prognosemodellen og samtidig en af de få parametre, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for direkte at have indflydelse på opfyldelsen. I prognosemodellen er indregnet et nettoboligbyggeri på nogenlunde samme niveau som det nuværende, nemlig ca. 50 boliger pr. år i regionskommunen. I resten af regionen (= de 18 sjællandske kommuner) forventes opført 572 boliger om året, svarende til at regionskommunen bevarer sin andel af regionens boligbyggeri i forhold til de seneste ti år. Boligbyggeriet er specificeret på boligtyper, idet modellen beregner indflytning af forskellige standardfamilier i de forskellige boligtyper. I 2011-prognosen er valgt den fordeling på boligtyper, der er vist i nedenstående tabel: Side 17 af 60

18 Boligtyper BRK Øvrig region 1. parcelhuse andelsboliger tæt-lav boliger nye plejeboliger Nedlagte plejeboliger -177 I alt I regionskommunen forventes boligbyggeriet alene opført i byerne. Byggeriet er fordelt mellem de enkelte bysamfunds størrelse som følger: Boligbyggeprogram Nedlagte Opførte Opførte pr. by i alt Rønne Nexø Aakirkeby Allinge-Sandvig Hasle Svaneke, Tejn Gudhjem, Snogebæk Nyker, Klemensker Listed 5 5 Østerlars 4 4 Østermarie, Sorthat-Muleby, Aarsdale, Nylars, Vestermarie, Pedersker, Lobbæk I alt Delområder Til brug for prognosen er regionskommunen geografiske område opdelt i 156 fremskrivningsområder. Det betyder, at der er mulighed for at sammenstille prognosens resultater på flere typer af områdeinddelinger, for eksempel i forbindelse med dannelse af nye skoledistrikter. I afsnit 3 og i bilagene er medtaget hovedresultater på følgende områdeinddelinger: Byer og landområder De fem gamle kommuner Skole- og skoleafdelingsdistrikter Side 18 af 60

19 3. Prognoseresultat I figur 9 er vist antallet af indbyggere på Bornholm i perioden samt tre forskellige fremskrivninger for perioden frem til 1. januar 2022: dels Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2011, dels regionskommunens egen "normale" Jeppe-prognose og endelig en alternativ Jeppe-prognose, som den kunne se ud, hvis reduktionen i arbejdsstyrken fører til så stor efterspørgsel efter arbejdskraft, at der genereres ny tilflytning til Bornholm, jf. afsnit 1.3. Figur 9. Faktisk udvikling samt alternative Jeppe-prognoser og DS 2011-prognose Antal indbyggere på Bornholm, Faktisk udvikling og alternative prognoser Faktisk udvikling DS-prognose 2011 Alternativ Jeppe Jeppe-prognose Kilde: Jeppe og Statistikbanken Ifølge den alternative Jeppe-prognose vil der fra 2015 ske en opbremsning af befolkningstilbagegangen, og det samlede fald gennem prognoseperiode bliver på ca personer. I den "normale" Jeppe-prognose 2011 forventes regionskommunens indbyggertal at falde med personer fra de nuværende til personer i Det svarer til et fald på i alt ca. 7,4 pct., eller i gennemsnit 259 personer pr. år. Den prognosticerede tilbagegang er noget større end i sidste års prognose, der var udarbejdet delvis i lyset af højkonjunkturen. Danmarks Statistik udarbejder hvert år fremskrivninger for alle landets regioner og kommuner. Den senest udarbejdede fremskrivning for Bornholms Regionskommune er fra maj 2011 og vist i diagrammet ovenfor (figur 9). Ifølge Danmarks Statistik vil indbyggertallet på Bornholm i begyndelsen af perioden falde lidt hurtigere end fremskrevet af Jeppe-prognosen. Forskellen på de to fremskrivninger er størst i 2016 (267 personer), hvorefter de to kurver krydser hinanden i Danmarks Statistik forventer, at regionskommunen i 2021 vil have indbyggere eller ca. 125 flere personer end Jeppe-prognosen. Som nævnt i afsnit 1.4 er den "normale" Jeppe-prognose det fælles planlægnings- og budgetgrundlag for Bornholms Regionskommune i , Side 19 af 60

20 idet forløbet af de to Jeppe-prognoser først udskiller sig fra hinanden fra De følgende beskrivelser knytter sig alene til Jeppe-prognose Aldersfordeling Prognosen forudser meget store aldersmæssige forskydninger i forhold til i dag. I nedenstående skema er angivet den absolutte og relative aldersfordeling for udvalgte aldersgrupper. Tabel 4. Aldersfordeling i BRK, Alder pr Vækst januar Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ 0-5 år ,3% ,8% ,0% 6-14 år ,4% ,0% ,6% år ,0% ,3% ,0% år ,9% ,3% ,1% år ,9% ,7% ,4% år ,0% ,5% ,6% år ,8% ,6% ,8% år ,1% ,8% ,6% 75+ år ,7% ,0% ,0% I alt ,0% ,0% ,4% Kilde: Statistikbanken og Jeppe Mest iøjnefaldende er den voldsomme stigning i antallet af over 65-årige, hvis andel af hele befolkningen vokser fra at udgøre 21,8 pct. i 2011 til 30,8 pct. i Det skyldes dels, at 40'ernes store årgange i løbet af prognoseperioden vil være vokset helt ind i denne aldersgruppe, dels at tilgangen af årige ikke kan opveje den stadige fraflytning af årige, jf. tabel 2. Figur årige i femårsaldersgrupper, Antal Antal ældre fordelt på femårsaldersgrupper, 1. jan. 2004, 2011 og 2022 Alder Kilde: Statistikbanken og Jeppe Side 20 af 60

21 Tilbagegangen i antallet af årige slår også igennem i antallet af børn. Tilbagegangen er dels et resultat af de sidste 15 års store fraflytning af årige, dels et resultat af de stadig mindre fødselsårgange op gennem 70'erne og i starten af 80'erne. I midten 1940'erne blev der i gennemsnit født børn pr. år, i børn, og i 2010 blev der født omkring børn i Danmark. Den mindste fødselsårgang i hele det 20. århundrede er 1983-årgangen. Det kan blandt andet aflæses i gruppen af årige, der på Bornholm havde sin mindste størrelse i 2007 med kun 5,56 pct. af befolkningen. Herefter forventes antallet af unge i regionskommunen igen at stige svagt frem til 2015, hvorefter der må forventes et nyt både absolut og relativt fald i denne aldersgruppe, jf. bilag 4. Se endvidere bilag 5 med indekskurver over udvalgte aldersgrupper samt bilag 6, der viser regionskommunens befolkning i 2011 og 2022 som befolkningspyramider. At forholdsmæssige store forskydninger mellem aldersgrupperne ikke er usædvanlige heller ikke på landsplan viser figur 11, hvor de seneste ti års relative udvikling er gengivet. Figur 11. Relativ vækst i aldersgrupper Relativ vækst år 6-14 år år år år år år 80+ år Bornholm Hele landet -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Kilde: Statistikbanken I de fleste aldersgrupper har de sidste ti års ændringer på Bornholm adskilt sig markant fra resten af landet. Det gælder særligt den store tilbagegang i antallet af børn og i den tilsvarende forældregruppe. Der er også i resten af landet en markant højere vækst i antallet af unge. Omvendt har den relative vækst i antallet af over 60-årige forløbet helt parallelt på Bornholm og i hele landet. De kommende ti års udvikling på Bornholm forventes at forstærke tendenserne, således at alle aldersgrupper under 60 år kan forventes at gå tilbage, mens der er stor vækst i antallet af ældre. Side 21 af 60

22 Figur 12. Forventet relativ vækst i aldersgrupper, Forventet relativ vækst år 6-14 år år år år år år 80+ år Bornholm Hele landet -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Kilde: Statistikbanken og Jeppe Gennemsnitsalder Som nævnt i afsnit ligger fertilitetsniveauet væsentligt under reproduktionsniveauet, både på Bornholm og i hele landet. Alligevel vokser den danske befolkning hvert år i modsætning til den bornholmske. Det skyldes hovedsageligt forskelle i indvandringsmønsteret, og denne forskel kan desuden aflæses af befolkningernes gennemsnitsalder, jf. tabel 5. Tabel 5. Gennemsnitsalder, Bornholm og hele landet Bornholm 41,7 44,9 48,4 Hele landet 38,7 39,8 41,3 Forskel 3,0 5,1 7,1 Kilde: Statistikbanken og Jeppe Det ses af tabellen, at forskellen på gennemsnitsalderen fortsat vokser, og at stigningstakten forventes at være nogenlunde den samme i det kommende tiår sammenlignet med det forudgående, således at forskellen mellem Bornholm og hele landet bliver stadig større Prognosen genererer børn! Antallet af 0-årige udviser fortsat et fald i løbet af prognoseperioden; fra ca. 310 pr. år i begyndelsen til omkring 280 børn pr. år mod slutningen. Men det samlede børnetal falder ikke i samme omfang, da prognosen forudsætter en nettotilflytning af børn. Der er historisk belæg for at regne med en tilflytning af børn i næsten alle aldersgrupper, trods et dalende samlet indbyggertal. I tabel 6 er vist den faktiske udvikling i udvalgte årgangsgrupper i perioden , samt den tilsvarende forventede udvikling i prognoseperioden. I tabellerne er de enkelte årgangsgrupper fastholdt, så at der over tid er tale om børn fra samme fødselsårgang. Den registrerede vækst er således alene udtryk for en nettotilflytning i de pågældende fødselsårgange. Side 22 af 60

23 Tabel 6. Nettotilflytning i fastholdte aldersgrupper Historiske tal Alder pr. Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr. Vækst år år år år år år Prognosetal Alder pr. Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr. Vækst år år år år år år Alder pr. Antal i årgangsgruppen pr. 1. januar Alder pr. Vækst år år år år år år Kilde: Statistikbanken og Jeppe 3.2 Geografisk fordeling I befolkningsprognosen er regionskommunen opdelt i 156 små fremskrivningsområder, som her er sammenlagt i tre forskellige distriktsinddelinger: - de fem tidligere kommuner - byer og landdistrikter - skoledistrikter Distriktsinddelingen fremgår af bilag 7. Skoledistriktsinddelingen i denne prognose afspejler den skolestruktur med fire skoledistrikter, som har været gældende siden 1. august Hvert af de fire distrikter er underopdelt i to-tre afdelingsskoledistrikter med flydende grænser, der kan variere fra år til år, afhængig af elevtallet. Befolkningsprognosen kan imidlertid ikke opdeles efter variable grænser, idet en historisk udvikling herved ikke kan følges. De afdelingsskoledistriktsgrænser der arbejdes med i denne prognose, var de gældende skoledistrikter i skoleåret 2005/06; dog er Østermarie og Østerlars-Gudhjem distrikter slået sammen under navnet Mosaik, Bodilsker er lagt til Nexø, og Klemensker er lagt til Hasle, jf. principperne i den struktur, der er gældende fra skoleåret 2011/ De fem gamle kommuner Ifølge 2011-prognosen forventes Rønne at kunne bevare sit nuværende indbyggertal, mens de fire øvrige tidligere kommuner må forvente en tilbagegang på pct. Side 23 af 60

24 Boligbyggeprogrammet er som nævnt en væsentlig parameter i Jeppemodellen. Det betyder, at prognoseresultatet er følsomt over for det planlagte byggeri i de enkelte distrikter. Det samlede boligbyggeprogram er vist i bilag 8. Figur 13. Befolkningsudviklingen i de tidligere kommuner 116 Befolkningsudviklingen i de tidligere kommuner, , indeks: 2011 = Allinge-Gudhjem K Hasle K Nexø K Rønne K Aakirkeby K Kilde: Statistikbanken og Jeppe Gennemsnitsalderen forventes at stige i alle fem distrikter, men mest i Nexø og mindst i Rønne, jf. figur 14. Tidligere Allinge-Gudhjem Kommune vil dog stadig have den højeste gennemsnitsalder (52,1 år) i Figur 14. Gennemsnitsalder i de fem tidligere kommuner Gennemsnitsalder i de fem gamle kommuner, 2006, 2011 og 2022 Allinge-Gudhjem (K) Hasle (K) Nexø (K) Rønne (K) Aakirkeby (K) Kilde: Jeppe Byer og landdistrikter Lidt mere end tre fjerdedele af Bornholms befolkning bor i et af de 29 bysamfund. Rønne er helt dominerende med godt en tredjedel af øens ind- Side 24 af 60

25 byggere. I løbet af prognoseperioden ventes tilbagegangen at blive noget større i landdistrikterne (-13,5 pct.) sammenlignet med byerne (-5,5 pct.), jf. tabel 8, side 26. Det påvirker indbyggertallet i de fire skoledistrikter meget forskelligt, da der er stor forskel på, hvor stor en andel af befolkningen, der bor i landdistrikterne; fra kun 3 pct. Af indbyggerne i Vest til 51 pct. i Midt. Tabel 7 viser, at Rønne har en lille fremgang (1 pct.), og at tilbagegangen er mindst i de større erhvervs-, handels- og servicebyer, der fastholder deres relative andel af befolkningen. Tabel 7. Andel indbyggere i bykategorier og landdistrikter Område Prognose Det kommunale center, Rønne 32,5% 33,6% 35,0% 36,8% Større EHS-byer (3 byer) 17,5% 17,8% 17,8% 17,8% Mindre HS-byer (11 byer) 18,8% 18,3% 17,8% 17,3% Boligbyer (14 byer) 6,5% 6,5% 6,2% 5,9% Byer i alt 75,3% 76,2% 76,8% 77,8% Landdistrikt Nord 7,5% 7,0% 6,8% 6,5% Landdistrikt Vest 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Landdistrikt Midt 11,9% 11,6% 11,4% 11,0% Landdistrikt Øst 4,2% 4,2% 4,0% 3,8% Landdistrikter i alt 24,7% 23,8% 23,2% 22,2% Kilde: Jeppe I tabel 8 på næste side er vist en oversigt over den forventede udvikling i regionskommunens byområder. Der skal gøres opmærksom, på at prognosens usikkerhed er endog meget stor i de meget små byer. De anførte vækstprocenter i tabel 8 skal derfor især for de meget små byers vedkommende tages med stor forsigtighed, idet prognoseusikkerheden her er væsentlig; fx når den forventede tilbagegang på 31 pct. i Bølshavn kun svarer til en tilbagegang på ¾ person om året. I de lidt større byer kan ses en sammenhæng mellem gennemsnitsalderen og den forventede befolkningstilbagegang jo højere gennemsnitsalder, jo større tilbagegang fx har Svaneke, Snogebæk og Gudhjem en gennemsnitsalder i 2011 på år og forventes at få en tilbagegang på pct. I den anden ende af skalaen ligger Lobbæk med en gennemsnitsalder på 39,8 år. Gennemsnitsalderen er højest i byerne langs øens nordog østkyst, med Nexø som eneste undtagelse. Generelt er gennemsnitsalderen lavest i kommunens landdistrikter (40-42 år), hvilket hænger sammen med, at mange flytter ind til byerne, når de når op i alderen. Landdistrikterne forventes gennem hele prognoseperioden at have en lavere gennemsnitsalder (ca. 46,9 år i 2022) end regionskommunen som helhed 48,7 år). Side 25 af 60

26 Tabel 8. og prognose for byerne og landdistrikterne Nr. Område Historisk udvikl. Gn.snitalder Prognose Vækst Abs. Rel Allinge-Sandvig By , % 1200 Tejn By , % 1700 Rø By , % 1800 Olsker By , % 3100 Vang By , % 3200 Hasle By , % 3300 Sorthat-Muleby By , % 3400 Nyker By , % 3500 Rutsker By , % 3600 Klemensker By , % 3700 Årsballe By , % Byer i Distrikt Nord , % 7101 Knudsker-Møllev. by , % Rønne By 44, % 9 9 Byer i Distrikt Vest , % 1300 Gudhjem By , % 1400 Bølshavn By , % 1500 Østermarie By , % 1600 Østerlars By , % 9100 Pedersker By , % 9200 Aakirkeby By , % 9400 Nylars By , % 9500 Vestermarie By , % 9600 Arnager By , % 9900 Lobbæk By , % Byer i Distrikt Midt , % 5100 Listed By , % 5200 Svaneke By , % 5300 Aarsdale By , % 5400 Nexø By , % 5500 Balka By , % 5600 Snogebæk By , % Byer i Distrikt Øst , % Byer i alt , ,5% 2199 Kongeskær land , % 2499 Hasle land , % 2099 Landdistrikt Nord , % 4199 Aavang land , % 4399 Søndermark land , % 4099 Landdistrikt Vest , % 6199 Mosaik land , % 6299 Vestermarie land , % 6399 Aaker land , % 6099 Landdistrikt Midt , % 8199 Svaneke land , % 8499 Nexø land , % 8099 Landdistrikt Øst , % Landdistrikter i alt , ,5% Hele kommunen , ,4% Kilde: Jeppe Side 26 af 60

27 3.2.3 Husstandsstørrelsen De seneste 30 år er husstandsstørrelsen faldet betydeligt på Bornholm. Som nævnt i afsnit er antallet af beboede boliger siden 1981 vokset med boliger, mens indbyggertallet er dalet med personer. Det betyder, at den gennemsnitlige reelle husstandsstørrelse faldt fra 2,65 i 1981 til 2,06 i På landsplan faldt husstandsstørrelsen i samme periode fra 2,51 til 2,16 altså noget mindre end på Bornholm. Den faldende husstandsstørrelse er især udtryk for en stigning i antallet af husstande bestående af en enkelt person typisk for områder med mange ældre (og/eller unge). Den beregnede husstandsstørrelse (dvs. beregnet ud fra samtlige boliger) i regionskommunen forventes ifølge prognosen at falde fra de nuværende 2,01 til 1,80 i slutningen af prognoseperioden. I beregningen er det forudsat, at andelen af tomme boliger er konstant. Der er stor forskel på den gennemsnitlige husstandsstørrelse i byområderne og landdistrikterne. Det hænger sammen med, at gennemsnitsalderen som beskrevet i forrige afsnit er lavest i kommunens landdistrikter. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at husstandsstørrelsen i Rønne forventes at være større end i de øvrige bykategorier i slutningen af prognoseperioden, jf. figur 15. Figur 15. Gennemsnitlige beregnede husstandsstørrelser i bykategorier Den gennemsnitlige husstandsstørrelse fordelt på bykategorier, Kommunalt center Større erhv.-, hand.-, servicebyer Mindre handels- og servicebyer Boligbyer Landdistrikter BRK 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Jeppe Skoledistrikter Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikter afspejler mønsteret, hvor tilbagegangen er størst i landområderne og i områder med et højt aldersgennemsnit, se tabel 9. Størst relativ tilbagegang (ca. 13 pct.) ventes i Distrikt Øst, hvor især Svaneke afdeling går tilbage trods et indregnet byggeri af 17 boliger i løbet af prognoseperioden. Den største absolutte Side 27 af 60

28 tilbagegang (1.178 personer) ses i Distrikt Midt, hvor afdeling Mosaik alene tegner sig for næsten halvdelen af tilbagegangen. Tabel 9. Indbyggertal fordelt på skoledistrikter, historisk udvikling og prognose Prognoseperiode Vækst Nr. Distrikt/afdeling Absolut Relativ 21 Kongeskær % Side 28 af Hasle % 20 Distrikt Nord % 41 Aavang % 42 Østre % 43 Søndermark % 40 Distrikt Vest % 61 Mosaik % 62 Vestermarie % 63 Aaker % 60 Distrikt Midt % 81 Svaneke % 84 Nexø % 80 Distrikt Øst % 1 Hele kommunen % Kilde: Jeppe Imidlertid er tilbagegangen langt mere ujævnt fordelt blandt de 6-14-årige, altså børnene i den undervisningspligtige alder, jf. tabel 10. Tabel 10. Antal 6-14-årige fordelt på skoledistrikter Nr. Distrikt/afdeling Prognoseperiode Vækst Absolut Relativ 21 Kongeskær % 24 Hasle % 20 Distrikt Nord % 41 Aavang % 42 Østre % 43 Søndermark % 40 Distrikt Vest % 61 Mosaik % 62 Vestermarie % 63 Aaker % 60 Distrikt Midt % 81 Svaneke % 84 Nexø % 80 Distrikt Øst % 1 Hele kommunen % Kilde: Jeppe I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 6-14-årige børn at falde med næsten 740, svarende til ca. 18 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i Hasle afdelingsskoledistrikt (der også inkluderer tidligere Klemensker afdelingsskoledistrikt), mens Svaneke står for den største relative tilbagegang på 56 pct. Det skal dog igen understreges, at prognosens usikkerhed vokser, jo mindre delområdet er. Der er stor forskel på, hvor mange af de potentielle elever, der er indskrevet i eget distrikt eller egen afdelingsskole, jf. nedenstående tabel 11 over elevgrundlaget pr. 1. januar 2011 i henholdsvis grundskolen (de årige) og overbygningen (de årige), sammenlignet med det faktiske antal skolebørn i normalklasser pr. 5. september 2010 i de enkelte skoler,

29 Tabel 11. Antal elever i normalklasser (1.-9. klasse) i forhold til elevgrundlaget Nr. Distrikt/afdeling det vil sige, før beslutningen om at sammenlægge afdelingerne i Klemensker og Bodilsker med henholdsvis Hasle og Nexø afdelingsskoler er gennemført årige klasse I pct årige klasse I pct. 21 Kongeskær 1) % % 22 Hasle 1) % 23 Klemensker 1) % 20 Distrikt Nord % % 41 Aavang % % 42 Østre % % 43 Søndermark % % 40 Distrikt Vest % % 61 Mosaik 2) % 62 Vestermarie 2) % 63 Aaker 2) % % 60 Distrikt Midt % % 81 Svaneke 3) % 82 Nexø 3) % % 83 Bodilsker 3) % 80 Distrikt Øst % % 1 Hele kommunen % % Kilde: Jeppe og Fagsekretariatet for Børn og Skole 1) De årige i Distrikt Nord er indregnet i Kongeskær afdelings elevgrundlag 2) De årige i Distrikt Midt er indregnet i Aaker afdelings elevgrundlag 3) De årige i Distrikt Øst er indregnet i Nexø afdelings elevgrundlag De 0-5-åriges pasningstilbud følger de samme distriktsgrænser som skolerne. Også her er forskellen mellem områderne stor, jf. tabel 12, varierende fra en vækst i Distrikt Vest på 9 pct. til en tilbagegang i Distrikt Øst på 37 pct. Tabel 12. Antal 0-5-årige fordelt på skoledistrikter Nr. Distrikt/afdeling Prognoseperiode Vækst Absolut Relativ 21 Kongeskær % 24 Hasle % 20 Distrikt Nord % 41 Aavang % 42 Østre % 43 Søndermark % 40 Distrikt Vest % 61 Mosaik % 62 Vestermarie % 63 Aaker % 60 Distrikt Midt % 81 Svaneke % 84 Nexø % 80 Distrikt Øst % 1 Hele kommunen % Kilde: Jeppe I bilag 10 er aldersfordelingen vist for hvert af de 10 afdelingsskoledistrikter i perioden Side 29 af 60

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2014-2026? Kommunalbestyrelsen Side 2 af 52 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm

Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm Oktober 2014 Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud Serviceøkonom - Bornholm Link 1 Aftale om vækstplan for dansk turisme, 20. juni 2014 - http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere