LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct."

Transkript

1 LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer for første gang er registreret ANALYSE Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Christian Lyhne Ibsen 30. maj 2012 Medlemstallet i de faglige organisationer i Danmark er fra 1. januar 2011 til 1. januar 2012 som det fremgår af tabel 1 steget svagt. Stigningen er på medlemmer, så der nu er i alt medlemmer. Da arbejdsstyrken samtidig er faldet lidt i perioden, har det ført til en begrænset stigning i organisationsgraden på knap et halvt procentpoint fra 66,9 til 67,3 pct. Årsagen til den samlede stigning er dog alene, at to organisationer, der ikke hidtil har registreret deres medlemstal til Danmarks Statistik, nu er kommet med. Det er henholdsvis FRIE Funktionærer med medlemmer og JOBtryghed med medlemmer. Begge disse organisationer tilhører gruppen af ideologisk alternative fagforeninger, dvs. organisationer der ikke alene står udenfor hovedorganisationerne, men også definerer sig som et ideologisk modstykke ikke mindst til LO. Det betyder en usædvanlig kraftig stigning i de gule organisationers medlemstal fra til , dvs nye medlemmer eller godt en fjerdedel. Men hvis vi alene ser på de gule organisationer, som hidtil har været registreret, begrænses stigningen til , dvs. en vækst på godt 10 pct. Med de nye registreringer fremstår den underliggende tendens i den samlede medlemsudvikling siden 1995 endnu tydeligere end hidtil. LO-forbundene taber fortsat medlemmer, mens det mest er de gule organisationer, der går frem. LOforbundenes kontingentbetalende medlemstal er således fra 2011 til 2012 faldet fra til , dvs. en nedgang på medlemmer. For første gang er LO-organisationernes andel af de samlede fagforeningsmedlemmer faldet til under 50 pct. (se tabel 2). FTF-organisationerne er samlet gået svagt tilbage, mens AC-området fortsat vokser især hvis man medregner ingeniørerne, der i disse år står uden for akademikernes hovedorganisation. Også Lederne går frem. Fra 2010 til 2011, så det ud som om, at også de gule organisationers vækst blev bremset op, som et resultat af at flere og flere helt holder sig uden for fag-

2 2 lig organisering. Men den nye vækst for de alternative foreninger fra 2011 til 2012, synes at vise, at den langsigtede tendens til gul vækst fortsætter. Tabel 1: Medlemstallene Hovedorganisationer på lønmodtagersiden (antal i 1000'er - organisationsgrad i procent) LO FTF AC ** 139** 142** LH Ideologiske alternative* Uden for ** 105** 108** hovedorganisation 2 I alt I alt (ekskl. alternative) Lønmodtagere og ledige Organisationsgrad 69,8 % 73,1 % 71,5 % 71,7 % 67,4% 66,9 % 67,3 % Eksklusiv 69,3 % 71,0 % 68,9 % 68,1 % 60,9% 60,4 % 59,1 % alternative Kilder: Statistisk Årbog, Arbejdskraftundersøgelserne (AKU), 1.kvartal (siden kvartal) de udvalgte år, Danmarks Statistik, tal fra LO, Kristelig Fagforening samt egne beregninger. Medlemstallene er pr. 1. januar de udvalgte år. * Organisationer, der ikke alene står uden for hovedorganisationerne, men også opfatter sig som et alternativ til de etablerede fagforbund såkaldt gule fagforeninger 4. 1 Vedr. LO kan Statistisk Årbogs tal ikke anvendes, da der i modsætning til de øvrige organisationer er tale om bruttotal og ikke nettotal. Siden 2002 offentliggør LO selv årligt det samlede medlemstal og herunder både bruttotallet (aktive og passive medlemmer, dvs. inkl. pensionister o. lign.) og nettotallet (kontingentbetalende medlemmer). Tallene i tabellen fra 2005 og frem er derfor fra LO s egne opgørelser. For de tidligere år er nettotallet fastsat skønsmæssigt, idet der er regnet med, at 80 pct. af det officielle medlemstal er kontingentbetalende medlemmer. Det svarer nogenlunde til forskellen mellem brutto- og nettotal i LO s egne opgørelser fra de senere år. I 2012 er Kristelig Fagforening også begyndt at oplyse bruttotal til Danmarks Statistik. Vi har beregnet nettotallet for 2012 ved at lægge de nye medlemmer, Kristelig Fagforening ifølge organisationens egen beretning har fået i løbet af 2011, til medlemstallet per Der er i gruppen Uden for hovedorganisationerne enkelte dobbelttællinger i Statistisk Årbog, hvor organisationer både er rubriceret her og under en af hovedorganisationerne. Da det er inden for bagatelgrænsen, har vi valgt her at se bort fra disse dobbelttællinger. Vores samlede tal er derfor især for 1995 og 2000 en anelse større end det reelle antal organiserede. Siden 2009 har der kun været en enkelt dobbelttælling af Brancheforeningen Trafik & Jernbane, der er del af HK. Dertil kommer en mindre gruppe af Dansk Journalistforbunds medlemmer, der også er registreret under AC. 3 Bemærk, at vi for 2011 og fremover bruger AKU, 4. kvartal 2010 tallene for lønmodtagere og ledige. Dette er gjort for at synkronisere medlemsopgørelserne og tallet for arbejdsstyrken. 4 Her er medregnet organisationerne fra Det faglige Hus (dvs. Fagforeningen Danmark, Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen og 2B Bedst og Billigst), Kristelig Fagforening og fra 2012 FRIE Funktionærer samt JOBtryghed, men ikke Business Danmark (tidl. Danske Sælgere

3 3 ** AC s tilbagegang og fremgang for Uden for hovedorganisation siden 2009 er alene et resultat af, at Ingeniørforeningen i Danmark og Landinspektørforeningen per 1. januar 2009 forlod akademikerorganisationernes sammenslutning. Vi har i tidligere analyser 5 anført, at faldet i organisering er et særligt problem for overenskomstsystemet, idet de overenskomstbærende organisationer i systemets kerneområde, den private sektor, oplever den største nedgang. Måler man organisationsgraden uden de alternative, der betragtes som en trussel for den etablerede fagbevægelse, er tallet nu lige under 60 pct. i forhold til højdepunktet på over 70 pct. i Hvis de overenskomstbærende organisationers fastholdelse af en høj organisationsgrad kan ses som en forudsætning for opretholdelsen af den danske model med parternes selvregulering af løn og arbejdsvilkår, kan den fortsatte tendens til faldende medlemstal vurderes som en langsigtet trussel mod aftalesystemet. Fordelingen mellem hovedorganisationerne Den langsigtede tendens fra 1985 til 2012 er markant. LO-forbundene er gået fra at dække to tredjedele af de organiserede lønmodtagere til at dække knapt halvdelen. Samtidig er det først og fremmest AC og kun i begrænset udstrækning FTF der er gået frem og har opnået en lidt større andel. Den øvrige del af det, der kan betegnes som den etablerede fagbevægelse, har således kun i en vis udstrækning kunnet kompensere LO-organisationernes tab. Det er, som nævnt, alene Ingeniørforeningens og Landinspektørforeningens udmeldelse af AC pr. 1. januar 2009, der er årsagen til akademikersammenslutningens faldende andel af fagforeningsmedlemmerne fra 2005 til Hvis disse organisationer fortsat blev rubriceret sammen med de øvrige akademikerorganisationer, ville AC ikke alene bevare sin andel, men endda gå lidt frem fra 8 til 11 procent. Det er i høj grad de ideologisk alternative organisationer, der har vundet frem. Deres andel er vokset fra 1 til godt 12 procent på de 27 år siden Selv om de stadig kun repræsenterer lidt mere end hvert tiende fagforeningsmedlem, er de vokset fra at være et marginalt element til at udgøre en reel trussel mod den etablerede fagbevægelse i almindelighed og LO-forbundene i særdeleshed. Vedrørende de ideologisk alternative Det er i den første opgørelse dvs kun Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation, der er med. I 1990 er der i alt 4 alternative organisationer: Funktionærkartellet, Tekniker Sammenslutningen, Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation. I 1995 er det de samme organisationer, men her er de første to slået sammen til Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen (de blev siden grundlaget for Det Faglige Hus i Esbjerg). I 2000 er der også sket en fusion i den kristelige familie, så der nu kun er to gule sammenslutninger med: Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen og og Danmarks Aktive Handelsrejsende), der er en branchespecifik organisation, og ikke som eksempelvis De Kristelige kan siges at deltage i en ideologisk kamp mod den traditionelle fagforeningsbevægelse selv om de måske nok i HK vil se dem som gule. Danmarks Frie Fagforening fra Aalborg er ikke med i statistikken, da de åbenbart har valgt at undlade at indsende oplysninger til Danmarks Statistik (jf. anmærkning til tabellen i Statistisk Årbog for de udvalgte år). 5 Se bl.a. LO-dokumentation nr. 1/2010, Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model.

4 4 Kristelig Fagforening. I 2005 er Fagforeningen Danmark (som en del af det Det Faglige Hus i Esbjerg) kommet med i tabellens opgørelse af forbund uden for hovedorganisationerne. Så her har vi ud over denne nye organisation i statistikken stadig Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen og Kristelig Fagforening indregnet. Tabel 2: Fordelingen på hovedorganisationer Fagforeningsmedlemmer fordelt på hovedorganisationer (antal i 1000'er og i procent af alle fagforeningsmedlemmer) LO Andel af organiserede 65,8% 64,9% 62,4% 60,3% 52,9% 51,6% 48,9% FTF Andel af organiserede 18,2% 17,8% 18,7% 19,1% 19,8% 20,0% 19,8% AC Andel af organiserede 4,4% 7,1% 8,0% 8,6% 7,6% 7,8% 8,0% LH Andel af organiserede 1,4% 4,0% 4,3% 4,0% 4,6% 4,8% 5,1% Ideologiske alternative Andel af organiserede 0,8% 2,8% 3,6% 5,0% 9,6% 9,7% 12,2% Uden for hovedorg Andel af organiserede 9,5% 3,3% 2,9% 3,0% 5,4% 5,9% 6,1% I alt Andel af organiserede 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% I alt (ekskl. alternative) Andel af organiserede 99,2% 97,2% 96,4% 95,0% 90,4% 90,3% 90,3% Kilder: Samme som i Tabel 1 I en anmærkning til tabellen i Statistisk Årbog skrives det, at Danmarks Frie Fagforening (der er baseret i Aalborg) ikke er med, idet organisationen ikke har indberettet sit medlemstal. I 2010 er en ny fagforening under Det Faglige Hus, nærmere bestemt 2B Bedst og Billigst, også kommet med i den officielle statistik. Tallene for de ideologisk alternative har hidtil været undervurderet ikke mindst fordi den før benævnte organisation, Sammenslutningen af Firmafunktionærer, der nu hedder Frie Funktionærer, hidtil har været uden for opgørelsen. I sin tid var SFF med under FTF, mens denne organisation kæmpede med HK om funktionærmedlemmer i den private sektor. Men i sammenhæng med normaliseringen af forbindelserne mellem FTF og LO røg SFF ud af det gode selskab, og denne organisation må derfor siges at tilhøre den ideologisk alternative gruppe. FRIE Funktionærer har nu valgt at indregistrere deres medlemstal på godt til Danmarks Statistik og er derfor for første gang pr med i tabellen. Dertil kommer en nyere organisation, JOBtryghed, der er en fagforening under ASE, som nu er blevet registreret med medlemmer. FRIE Funktionærer har i øvrigt også en tværfaglig a-kasse, der er med i Arbejdsdirektoratets statistik over arbejdsløshedskasser (med lidt over medlemmer per 1. november 2010). De Esbjerg-baserede alternative faglige organisationer, Fagforeningen Danmark og Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen har i øvrigt fælles a-kasse, der hedder Det Faglige Hus A-

5 5 kasse (tidligere Danske Lønmodtageres A-kasse) med et medlemstal på over Med de to nye registreringer gives der et mere retvisende billede af de gule organisationers omfang. Det er nu kun den sandsynligvis relativt lille organisation, Danmarks Frie Fagforeninger, som stadig ikke er med. Muligvis er flere fagforeningsdannelser på vej, idet enkelte fritstående a-kasser tilbyder advokathjælp for en beskeden sum, og det kan være, at også disse på et tidspunkt ønsker at lade deres medlemstal registrere i Statistisk Årbogs tabel over fagforeningsmedlemmer. Spørgsmålet er så, hvor grænsen skal sættes for, hvad man kan betegne som en fagforening? Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er professorer og Christian Lyhne Ibsen ph.d.-stipendiat ved forskningscenteret FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere