Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?"

Transkript

1 Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får varige mén. Desværre undlader mange forældre at ulykkesforsikre deres børn. Undersøgelser viser, at kun en tredjedel af danske børn er ulykkesforsikret. Forhåbentlig skyldes det uvidenhed. Mange tror, at den almindelige familie- eller indboforsikring også dækker person-skader. Men denne forsikring dækker kun de skader, som kan ske på indboet derudover er der bl.a. også tilknyttet en ansvarsforsikring til indboforsikringen. En ulykkesforsikring tegnes som udgangspunkt på barnet personligt. Man kan selv vurdere, hvilken sum, der skal udbetales, hvis barnet ved en ulykke bliver 100 pct. Invalid. Prisen på en ulykkesforsikring for et barn er meget rimelig. En dækning tegnes for ca. 500 kr. Det er ikke meget for at sikre vores børn en økonomisk fremtid, hvis der sker en ulykke. En ting er, at børn selv kan komme til skade, men de kan også skade andre og andres ejendele. Her bør man som forældre sørge for, at familien har tegnet en indboforsikring, der indeholder en ansvarsforsikring, som også dækker børnene, hvis de ved en uagtsomhed er årsag til skader på andre og deres ejendele. I retspraksis taler man om, at et lille barn på op til ca. 4 år, normalt ikke kan gøres ansvarlig for sine handlinger. Det betyder, at ansvarsforsikringen normalt ikke dækker skader forvoldt af små børn. Forældrene kan heller ikke bare gøres ansvarlig for de skader børnene forvolder, medmindre man kan bebrejde forældrene noget i forbindelse med skadens opståen. F.eks. kan skaden skyldes, at forældrene ikke har ført tilstrækkeligt opsyn med barnet. Kan forældrene bebrejdes skaden, vil ansvarsforsikringen komme ind i billedet. Det samme gør sig gældende, når barnet er i vuggestue, dagpleje og børnehave. Her gælder det så blot, at det er pædagogerne og dagpleje-mødrene, som har tilsynet med barnet. Hvis de på grund af svigtende tilsyn, kan gøres ansvarlig for en skade barnet har lavet, så vil det være arbejdsgiverens dvs. kommunens ansvarsforsikring, som tager sig af sagen. Kilde: Kirsten Skov Johansen, Forsikringsoplysningen.

2 Familieforsikring Den 29. august 1989 indgik Forbrugerrådet og Assurandør Societetet en aftale om en standard forsikring til privatkunder. Forsikringen/aftalen fik navnet Familiensbasisforsikring. Denne aftale var resultatet af et mangeårigt ønske fra Forbrugerrådet om, at der blev markedsført en ensartet standard forsikring, derved havde forbrugeren muligheden for at sammenligne ikke kun på dækningsomfang men også på præmie og service. Aftalen indeholder dog mulighed for at selskaberne, kan markedsføre andre tilsvarende produkter. I dag findes der derfor kombinerede familieforsikringsprodukter under navne som Privatforsikring, Hjemforsikring og Familieforsikring. Her vil vi dog begrænse os til Familiens Basisforsikring, da denne er det sammenligne produkt på markedet. Familiens Basisforsikring består af: Indboforsikring Ansvarsforsikring Retshjælpsforsikring Derudover er der en helt række tilvalgsdækninger: Små både og windsurfere Glas og kumme forsikring El-skadeforsikring Inden du tegner en Familie Basisforsikring, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, da de har betydning for dækningen, og den pris du skal betale for forsikringen. En Basisforsikring indeholder altid følgende hoveddækninger, en indboforsikring, en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. De to sidstnævnte er stort set ens i alle selskaber, men på indboforsikringen kan der være forskelle. Det er dit ansvar, at forsikringssummen er rigtig, er den for lille, risikerer du kun at få delvis dækning i tilfælde af skade. Det er derfor vigtigt, at forsikringssummen mindst svarer til den samlede værdi af alle familiens ejendele. Du har almindeligvis mulighed for selv at bestemme størrelsen af en eventuel selvrisiko, større selvrisiko vil normalt medføre mindre præmie. Dækningen af penge og særlige private værdigenstande som f.eks. guld, sølv, smykker og frimærkesamling er normalt begrænset til en mindre del af forsikringssummen, ofte 10 eller 15%, man kan normalt mod yderligere præmie udvide denne dækning. Da langt de fleste skader er tyveri, er det vigtigt, man sætter sig ind i betingelserne for dækning ved tyveri. Det kan være krav om, at alle vinduer skal være tilhaspede, for at hjemmet er forsvarligt aflåst, og der kan være begrænsning i dækningen ved tyveri fra bil, pulterrum eller uaflåst beboelse. Endvidere må du undersøge hvordan stjålne cykler dækkes, normalt højst med 2% af forsikringssummen, og om rejsegodsdækning evt. også er udvidet til at dække bortkomst/forveksling og beskadigelse af bagage. Endelig bør man også være opmærksom på,

3 hvordan dækningen er for private genstande der medbringes i f.eks. campingvogn og sommerhus. Mange skader efter lynnedslag skyldes overspænding i ledningsnettet, der ødelægger elektriske apparater, uden at der opstår brand. Sådanne skader vil kun være dækket, hvis forsikringen omfatter el-skade. Det er normalt et tilvalg. Bor du til leje, bør du undersøge om, det er er dig, der skal forsikre glas, kummer og hårde hvidevarer. Ønsker du disse dækninger, kan de normalt tilkøbes. Endelig er det værd at undersøge, om forsikringen dækker hvad der kaldes anden pludselig skade, f.eks. hvis et vægskab falder ned og indholdet ødelægges. Det er ikke alle selskaber der tilbyder denne dækning, og hos dem der gør det, skal dækningen normalt tilvælges. Som du nok allerede forstår, er der tale om en jungle, men vi vil her på siderne fremover forsøge at gøre tingene mere overskuelige og gennemsigtige. Ulykkesforsikring En ulykkesforsikring kan dække ved dødsfald, invaliditet eller ved begge dele. Ulykkesforsikringen kan endvidere udvides til også at dække tandskader. Forudsætningen for forsikringsdækning er dog, at der er tale om et ulykkestilfælde.det vil sige: En, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. Der findes dog krøller i de forskellig selskabers betingelser, som man bør være opmærksom på. En ulykkesforsikring kan tegnes dels som Fritidsulykkesforsikring - dækker kun i fritiden (kun lønmodtagere). Heltidsulykkesforsikring - dækker hele døgnet. En ulykkesforsikring dækker også de fleste ulykker under sportsudøvelse, dog undtaget enkelte farlige sportsgrene. Hvorfor tegne en ulykkesforsikring? Mange skræmmes ved tanken om et totalt ødelagt liv ved tab af synet, arme eller ben; men faktisk er de fleste ulykker langt fra så voldsomme og dramatiske, de sker ved fald på trapper, ved brug af spidse og skarpe genstande og lignende. Ulykkesforsikringen dækker ved varige skader helt ned til 5% invaliditet, man behøver således nødvendigvis ikke være blevet gjort uarbejdsdygtig, det er f.eks. skade på tænder, tæer, fingre og knæ. Ulykkesforsikringen bør absolut omfatte tandskadedækning, ikke mindst for børn, idet mange tandskader hos børn først kan laves flere år senere, ofte efter barnet ikke længere er omfattet af en eventuel kommunal skoletandpleje. Det er i det hele taget vigtigt, at børnene er ulykkesforsikrede. Mange forældre tror, at det automatisk er skolen eller børnehaven, der skal betale, hvis deres barn kommer til skade der, men sådan er det imidlertid ikke altid. Svigter institutionen sin tilsynspligt, er den ansvarlig og skal betale erstatning, men det vil kun være tilfældet de færreste gange. Mange skoler og

4 børnehaver har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene, men disse har ofte en ret beskeden invaliditetssum, og man må også være opmærksom på, at den kun dækker i og ved institutionen og ikke på vejen til og fra. En undersøgelse har vist, at kun 35% af børnene har en privat ulykkesforsikring, mens 90% af børnenes cykler er forsikret mod tyveri. Det må derfor kraftigt anbefales, at forældrene sørger for, at børnene er ulykkesforsikrede med tandskade og helst med en invaliditetssum på et passende niveau, dvs. omkring 1 million kr. Selvom 1 million kr. lyder af meget, så koster en forsikring i denne størrelsesorden, mindre end 2pk. cigaretter om måneden. Af Torben Stubberup

5 Checkliste Har du en børneulykkesforsikring, der dækker alle børnene? Hvis dit barn mister evnen til at arbejde, er dit barn så økonomisk forsikret? Dyrker dit barn en sport, der kræver speciel forsikring? Har institutionen en kollektiv ulykkesforsikring? Har du husket at forsikre dit barn lige fra fødslen? Hvordan skal børnene klare sig, hvis man falder bort? den? Ved du, at familiens ulykkesforsikring kun dækker de personer, der står på Børns ansvar Børn kan på samme måde, som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ejendele. Lige som ansvarsforsikringen i indboforsikringen med visse undtagelser dækker voksnes erstatningsansvar, dækker den også børns erstatningsansvar. Med børn menes her: hjemmeboende børn uanset deres alder, samt udeboende, ugifte børn under 21 år, som bor alene. Indbo-forsikringen kan have forskellige navne, som f.eks. familiens basisforsikring, familie- eller husstands-forsikring. Hvornår er barnet erstatningsansvarlig? Man er kun erstatningsansvarlig, når man kan gøre for, at skaden sker. Når det skal vurderes, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have handlet. Har det skadevoldende barn handlet anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, pålægges der barnet et erstatningsansvar. Selv om børn under ca. 4 år normalt ikke kan gøres erstatningsansvarlige, dækker ansvarsforsikringen alligevel personskade forvoldt af børn under ca. 4 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. På sammen måde dækker familiens basisforsikring modsat andre indboforsikringer også tingskader, forvoldt af børn under ca. 4 år, dog med en selvrisiko på kr. Dette beløb er indeksreguleret i nogle selskaber. Når et barn er juridisk erstatningsansvarlig for en skade, er det barnet, der selv skal betale erstatning, hvis familien ikke har en ansvarsforsikring, der rækker. Forældrene har ikke pligt til at betale. Hændeligt Barnet kan ikke gøre for, at skaden sker. Det har gjort, som ethvert ordentligt og fornuftigt barn ville gøre, og alligevel sker uheldet. Den slags skader er barnet ikke ansvarlig for. Den skadelidte må altså selv bære tabet, og har ikke krav på erstatning. F.eks. barnet åbner en dør og rammer en forbipasserende, der får ødelagt sine briller. Simpel uagtsomhed Barnet forvolder personskade eller ødelægger andres ejendele pga. et øjebliks uopmærksomhed. Det kan barnet godt bebrejdes. Barnet er ansvarlig og skal betale erstatning. F.eks. to børn går på fortovet og pjatter. Optaget af pjatteriet ser de sig ikke for, men går lige ud foran en cyklist, som kommer til skade. Grov uagtsomhed

6 Barnet ser bevidst bort fra sikkerhed og hensyn, selvom det godt ved, at der er en risiko for at skade. Dette kan barnet i høj grad bebrejdes, og derfor skal barnet betale erstatning. F.eks. to drenge har taget et ur fra en skolekammerat og kaster uret til hinanden. De taber uret, og det går i stykker. Forsæt Barnet ødelægger med vilje. Det er barnet, der skal betale. Forældrene skal ikke betale, medmindre de har svigtet deres tilsynspligt., som beskrevet nedenfor. F.eks. to drenge knuser ruder på skolen, fordi de er sure over at være blevet bortvist. Hvornår betaler ansvarsforsikringen? Hvis dit barn har forvoldt en hændelig skade, er barnet ikke ansvarlig, og din ansvarsforsikring betaler ikke. Har dit barn foretaget en skade ved simpel eller grov uagtsomhed, betaler ansvarsforsikringen som hovedregel erstatning. Har dit barn forsætligt forvoldt en skade, vil ansvarsforsikringen ikke betale erstatning. Dit barn må altså selv betale. Dog vil forsikrings-selskaberne betale erstatning, hvis dit barn er under 14 år med mindre andet er aftalt. Forældres tilsynspligt Forældre og andre, der har tilsyn med barnet, har pligt til at holde opsyn med barnet samt fortælle barnet, hvordan man forventer, at det opfører sig. Tilsynsforpligtelsen er naturligvis størst over for små børn. Den aftager, efterhånden som børnene vokser og selv bør kunne overskue følgerne af deres handlinger. Når små børn ikke kan gøres erstatningsansvarlige, betyder det ikke automatisk, at forældrene eller andre tilsynsførende skal betale erstatning til skadelidte. Kun hvis tilsynet med barnet har været tilsidesat og det manglende tilsyn har været årsag til, at der sker skade, kan den tilsynsførende eventuelt drages til ansvar. Der skal noget til, før tilsynet anses for tilsidesat. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde. Men er tilsynspligten tilsidesat ved simpel eller grov uagtsomhed, vil den tilsynsførendes ansvarsforsikring som hovedregel betale erstatning. Børns leg Skader, der sker under børn fælles leg, eller når de skændes, slås, dyrker sport, dækkes ikke af forsikringen, da der i disse situationer er en fælles risiko for at få skader, ligesom der er svært at placere ansvaret. I juridisk sprog kaldes det accept af risiko. Godt råd Forvolder dit barn en skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten; overlad sagen til dit forsikringsselskab, så vil det tage stilling til skyldsspørgsmålet. Kilde: Brochure Børns ansvar Henvendelse: Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf.:

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere