Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14"

Transkript

1 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen står overfor store udfordringer med at holde prisen på leveret varme nede, som følge af energipriserne, de årlige energiafgiftsstigninger samt de os pålagte omkostninger til at finde energibesparelser. Vi har i det forløbne år, arbejdet videre med vores varmeforsyningsprojekt til Geotermi, mere herom senere, og ligeledes er der brugt megen tid på vores anbragte sag hos Energitilsynet, om at få efterprøvet prisen på leveret varme fra Brdr. Hartmann. I oktober 2013 blev der vedtaget nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering der følger Dansk Fjernvarmes vejledning, og er anmeldt til Energitilsynet. Tønder Fjernvarmeselskab har fået ny hjemmeside med et nyt Look, en bedre betjening samt løbende information om drift. Adressen er den samme: FORBRUGERE Der er tilsluttet 15 nye forbrugere hovedsageligt med ny-opførte bygninger og ved et skifte fra elvarme til fjernvarme. Der var den 31. maj 2014 i alt forbrugere, med et samlet etageareal på m² en tilgang over året på m². Der er flere projekter i gang, med ny opførte bygninger og tillige ejendomme der vil skifte fra gas og elvarme til fjernvarme en spændende udvikling i det kommende regnskabsår. Som nævnt sidste år, husk at kontrollere om din boligs BBR-data passer med bygningens m² boligareal, der kan være afvigelser i de anførte m² på de nyligt fremsendte budget- og energikontrol skemaer. Yderligere oplysninger samt en vejledning til at kontrollere dine BBR-data kan læses på Tønder Fjernvarmeselskabs hjemmeside. VARMESALG OG PRISER Den varme og milde vinter har sænket varmesalget til MWh. et fald på MWh i forhold til sidste år. Behovet for opvarmning har i det forløbne år målt i graddagetal været ca. 18 % lavere end ud fra et normalår, mod sidste års 4 % højere end et normalår. For at udjævne de store variationer på behovet for varme, budgetterer vi efter et normalår på graddage. Salgsprocenten af den producerede varmemængde er på 78,74 %, et mindre fald i forhold til sidste år, der skyldes den milde vinter og deraf et større varmetab på nettet. Rekord beløb tilbage til forbrugerne den 1. juli Årets måleraflæsning hos forbrugerne viste, at 2508 forbrugere skulle have udbetalt 8,7 mill. kr. og 244 forbrugere skulle betale 471 tusinde kr. Vi har i det kommende budgetår valgt at holde salgsprisen pr. MWh til 670,- kr., det faste bidrag hæves fra 11,00 kr. til 13,00 kr. pr. tilsluttet m², hvorimod abonnement på 500,- kr. pr. installation fastholdes alle priser er eksklusive moms. Det betyder, at et hus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh vil få en stigning på 325,- kr. til i alt kr. inklusiv moms i den kommende regnskabsperiode svarende til 1,8 % stigning. Side 1 af 6

2 PRODUKTION Varmeleveringen fra Brødrene Hartmann A/S kører nu på 19. år og har i det forløbne år udgjort 94 % af den samlede varme -produktion til fjernvarmenettet på MWh mod 91 % året før. Resterende 6 % blev suppleret med produktion på egne gas- kedler. Vore egne kedler på Østergade er underlagt CO2-kvote reglerne, der er vedtaget nye regler for kvoteordningens tredje periode, der strækker sig fra 2013 til 2020, CO2-kvoterne der tildeles er gratis og bliver år for år gradvis reduceret, ved udløb 2020 må vi påregne at skulle købe kvoter, for at bruge gas til reserve- og spidslastkedlerne. LEDNINGSNET OG MÅLERE Der er i det forløbne år nyetableret og renoveret 606 meter hovedforsyningsledninger og brønde på strækningerne, Strucksalle, Digevej, Martin Hammerichsvej, Viben og Carstensgade. Derudover er der etableret 479 meter stikledninger i forbindelse med tilgang og renovering. Der er med ny tilgang og måler-kontrolsystem udskiftet 131 målere, samt hen over året udskiftet 399 batterier i fjernvarmemålerne. En investering, der sammen med målervedligehold beløber sig til ca. 2,0 mill. kr. ENERGISPAREAKTIVITETER Tønder Fjernvarmeselskab skal som tidligere år finde og dokumentere gennemførte energibesparelser for året 2013, der skal virke til gavn for miljøet og besparelse på energiudgifterne. Vi kan ikke længere opfylde de nye bestemmelser, for indgåelse af aftaler om energibesparende projekter, der stiller krav til dokumentation i aftalekæde samt specifikke opgørelser på omkostninger og de opnåede energibesparelser. Der bliver løbende ændret i krav for opgørelser og hvad vi må indberette, samt i standardværdikataloget der oplyser hvad de enkelte energispareforslag kan opgøres til, i kilo watt timer pr. år. Vi har derfor indgået aftale med Dansk Fjernvarmes fællesindkøb af energibesparelser, fremover vil indberetning og dokumentation til klima og bygningsministeriet indberettes via Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarmes fællesindkøb består af ca. 60 varmeværker der tilsammen skal finde ca MWh, en så stor energimængde kan liciteres ud, og vi forventer en lavere pris pr. MWh end den vi hver især skulle forhandle os til. Tønder Fjernvarmeselskab skal i 2014 finde MWh. svarende til årsforbruget i 135 huse, som det ser ud for øjeblikket vil den energimængde, vi er pålagt at finde til besparelser, stige og dermed også prisen for de projekter der skal gennemføres i årene fremover. FREMTIDENS VARMEPRODUKTION Siden sidste generalforsamling den 3. september 2013, har der fortsat været arbejdet intenst med projektet både på det tekniske og økonomiske plan. Efter den kommunale godkendelse af projektforslaget sidste sommer og generalforsamlingens godkendelse af det fulde geotermiprojekt med 2 sæt geotermiske boringer gik vi i arbejdstøjet og fik Side 2 af 6

3 igangsat indretning af borepladsen, som nu står færdig, samt de nødvendige EU-procedurer omkring prækvalifikation af borerig og andre ydelser og leverancer, som var nødvendige for at kunne påbegynde arbejdet. Sideløbende hermed fortsattes sagsbehandlingen i Energistyrelsen med henblik på godkendelse af indvindingsplanen, og projektmaterialet i form af udarbejdelse af boreprogrammet blev igangsat alt med henblik på, at borearbejdet skulle have startet i forsommeren i år. Imidlertid kom der en forhindring på banen i slutningen af 2013, da det viste sig, at forsikringsselskabet Munich RE trak sig fra forsikring af geotermiprojekter, og som følge deraf ikke kunne vedstå sit foreløbige tilsagn til Tønder Fjernvarme om tegning af Exploration Risk Incurance. Alle andre forsikringer såsom ansvarsskade og miljøskade samt All-risk entrepriseforsikring var på plads, men uden den sidste forsikring af risikoen for mislykket boring var kommunens forudsætninger om kommunegaranti ikke opfyldt. Tønder Fjernvarme ville ikke kunne påtage sig så stor en risiko uden forsikringsdækning og uden kommunegaranti for finansieringen ville projektet vanskeligt kunne gennemføres. Henover vinteren og foråret er der arbejdet intenst sammen med forsikringsmægleren Jørgen Kjærulff fra selskabet Willies på at finde et andet forsikringsselskab, der ville påtage sig opgaven, og det ser nu ud til at have udsigter til at kunne lykkes, idet der i øjeblikket føres forhandlinger med et andet tysk selskab. I den forbindelse har vi haft stor glæde af vor tyske rådgiver Erdwerk, som har været med til at åbne dørene og til at underbygge soliditeten i projektet. Denne pause i projektet forårsaget af de forsikringsmæssige forhold og den manglende opfyldelse af forudsætningen for kommunegaranti for finansieringen har imidlertid ikke betydet, at tiden er spildt. Tiden har i meget stort omfang været brugt til yderligere at underbygge projektet rent teknisk, og der er foretaget en lang række analyser af geologisk og geoteknisk karakter for at reducere de usikkerheder, der altid er forbundet med at bore i undergrunden. Herunder er der blandt andet udført nogle stabilitetsanalyser af jordlagene, der skal gennembores, samt analyse af risikoen for udvaskning af sand fra reservoirlaget. Vi står således langt bedre rustet og med langt færre usikkerheder end det var tilfældet med de tidligere geotermiske boringer, der måtte opgives i det nordjyske. Vi har dog måttet se i øjnene, at vi kunne komme i den situation, at vi ikke kunne opnå forsikringsdækning, og at vi som følge deraf måtte udskyde projektet indtil videre. Indtil videre vil i så fald betyde indtil der forhåbentlig bliver etableret en national garantiordning for de fjernvarmeselskaber, der ønsker at etablere geotermianlæg. Det stiller os så overfor nye udfordringer, da vi i løbet af de næste par år skal have etableret alternativer til den nuværende forsyning både af prismæssige årsager, men også af den årsag, at det nuværende produktionsanlæg er utidssvarende og for flere anlægs vedkommende udtjente. På denne front er der så imidlertid nogle positive nyheder, da afgiftsreglerne for el til store varmepumper er blevet ændret, så det nu er muligt, at producere varme til en fornuftig pris, hvis der kan findes gode og billige kilder af overskudsvarme, som ikke bliver belagt med den dræbende industrioverskudsvarmeafgift, som indtil nu har forhindret udnyttelse af overskudsvarme fra industrien. Sådanne kilder ser ud til at være til rådighed, da nogle store firmaer i Tønder vil have fordel af væsentlige køleleverancer, som til forskel fra salg af overskudsvarme ikke er afgiftsbelagt. Sammen med nedsættelsen af afgiften på el til varmepumper rummer det nogle interessante muligheder, som vi i øjeblikket er i gang med at undersøge. Tilsvarende muligheder, men blot af mindre størrelse, findes i køling af udløbet fra rensningsanlægget. Side 3 af 6

4 En anden mulighed er genoptagelse af planerne om et biomasseværk baseret dels på udvidelse af kapacitetsbehovet som følge af udvidelse af forsyningsområdet og dels på basis ORC-teknikken for biomassekraftvarme. (ORC = Organic Rankine Cycle) Et sådant biomasseanlæg kunne med fordel placeres på grunden ved Søndre Industrivej og være et supplement til geotermianlægget, når dette etableres. Der vil under alle omstændigheder være behov for supplerende produktionskapacitet i vinterhalvåret og reservekapacitet i sommerperioden, når hovedproduktionsanlægget skal serviceres. Målet er fortsat uændret det samme nemlig væsentlig billigere og vedvarende bæredygtig energiforsyning baseret på ikke fossile energikilder. Opgaven er at få skabt det rette mix med flere brændsler og flere leverandører samt at få etableret den nye kapacitet indenfor kort tid. VARMEKØBSPRISEN FRA BRDR. HARTMANN Det er nu ca. 6 år siden vi besluttede at indbringe Hartmanns priser for Energitilsynet. Formelt skete det den 17. november Vi har mere end en gang i det langvarige forløb fejlagtigt troet, at nu stod vi med en afgørelse i hånden. Det kan derfor være farlig at gentage dette, men vi vover det. Vi mener at have baggrund for, at både domstolene og Energitilsynet i erkendelse af tidligere fejltagelser har tænkt sig så grundig om, at der med den tilkendegivelse, der netop er fremkommet, vil være en god chance for, at det også bliver det endelige resultat. Lad mig først nævne retssagen. Da den blev anlagt i 2010 gjorde vi først og fremmest forsøg på at få denne sag udsat, så den ikke skulle behandles af retsvæsnet før Energitilsynet havde taget stilling. Det afviste først Retten i Sønderborg og siden landsretten, men heldigvis er landsretten nu blevet klogere. De vil vist gerne tilskrive det, at de havde fået nogle flere oplysninger, men egentligt kunne de godt være kommet til det resultat allerede i Da byretten i Sønderborg ikke ville udsætte sagen, blev sagen endeligt behandlet der i sommeren 2012 og den 28. september 2012 dømte dommeren i Sønderborg os til at betale Hartmann mere end 15 millioner kr. og afviste desuden vore krav. Vi ankede til landsretten, og da sagen endeligt kom til behandling dér (hvor kravet i øvrigt var blevet væsentligt højere), fandt landsretten da heldigvis ud af, at denne sag selvfølgelig ikke kunne behandles af domstolene, så længe der var en klage over priserne under behandling i Energitilsynet. Derfor bestemte Vestre Landsret i november sidste år, at sagen skal udsættes, indtil der foreligger en endelig administrativ afgørelse. Til trods for at vi umiddelbart forinden sagens behandling i landsretten havde klaget til ombudsmanden over Energitilsynets behandling af sagen eller mangel på samme, gik det hele tilsyneladende i stå igen i løbet af første halvår af Mere eller mindre i frustration valgte bestyrelsen herefter at rette henvendelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. (Det hedder nu Klima-, Energi- og Bygningsudvalget). Vi fortalte udvalget, at det efter vores mening så ud som om, at der ikke var bevillinger til, at Energitilsynet kunne behandle de sager, som de havde fået til opgave, og at man enten skulle nedlægge det eller bevilge lidt mere. Om det nu har været medvirkende til at fremme sagens behandling, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald har vi den 4. juli 2014 fået en såkaldt tilkendegivelse fra Energitilsynet om, hvordan de agter at afgøre sagen, hvis ikke de kan løse den gennem en forhandling mellem parterne. Det sidste må anses for at være en på forhånd afgjort sag, idet der i høringssvar som både vi og Hartmann allerede har sendt til Energitilsynet fremgår, at vi har forskelligt syn på tingene stadigvæk. Side 4 af 6

5 Selvom der absolut er enkelte elementer i Energitilsynets seneste og forventeligt sidste tilkendegivelse af sagens resultat, vi ikke er tilfredse med, må vi samlet konstatere, at det bliver Tønder Fjernvarme, der får langt mest medhold i den sag, der er på vej til at finde en foreløbig afgørelse. Når jeg siger foreløbig afgørelse skyldes det, at den kan indbringes for Energiklagenævnet, hvilket vi må forudse at Hartmann gør. Energiklagenævnets behandlinger er dog erfaringsmæssigt betydeligt hurtigere overståede og må forventes inden for et halvt til et helt år. Herefter kan sagen yderligere indbringes for domstolene. Lad mig så endeligt komme med nogle konkrete ord om, hvad den omtalte tilkendegivelse kort går ud på. For det første fastslår man, at den drejer sig om priserne helt fra 2003, altså fra det tidspunkt, hvor vi ikke længere efter eget ønske, men dikteret efter omstændighederne skulle aftage varme fra Hartmann til den pris, som Hartmann ensidigt fastsatte. For det andet at fjernvarmen ikke skal betales for den gas, der anvendes til economiseren eller sagt på en anden måde: Al den varme, der på den ene eller anden måde er overskudsvarme eller genvinding, skal der ikke betales variabel omkostning (gas) til fremstilling af. Dette har været fjernvarmens overordnede synspunkt gennem hele forløbet, og det er det, der flytter absolut de fleste kroner fra den ene til den anden side. For det tredje godkender tilsynet en række af de såkaldte fællesomkostninger, som vi har været utilfreds med størrelsen af, hvilket vi stadig protesterer imod, men det er dog ikke dette, der kunne flytte så mange penge. For det fjerde får vi ret på et andet i hvert fald principielt væsentligt punkt, som dog også har en rimelig økonomisk betydning, nemlig Hartmanns adgang til at beregne sig et overskud efter de regler i loven, der ellers kan give adgang hertil. Årsagen er kort sagt, at Hartmann ikke har opfyldt lovens bestemmelser om prisanmeldelser. Der er flere andre punkter i afgørelsen, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu. Energitilsynet har ikke udregnet, hvor meget disse forhold kommer til at betyde økonomisk, men for os at se er det klart, at vi skal have endda betydelige beløb tilbage. Hartmann har i sit svar til tilsynet gjort os den tjeneste at angive, at de to punkter, som jeg netop har omtalt, som betyder noget for os, i kroner og øre over perioden på 10 år vil medføre en samlet tilbagebetaling på 45 millioner, hvoraf de 40 millioner er på grund af det forhold med gasprisen, som jeg anførte, mens de 5 millioner er det mistede overskud. Her skal vi lige huske, at vi fra fjernvarmens side har holdt tilbage i betalingerne siden begyndelsen af 2012, således ca. halvdelen af det anførte beløb ikke er betalt til Hartmann. Hvis tilkendegivelsen blev virkelighed i morgen, altså en endelig afgørelse, ville det med andre ord betyde, at vi ikke skulle efterbetale de ca. 25 millioner. AFSLUTNING: I foråret fik Tønder Fjernvarmeselskab etableret et møde med fjernvarmeværkerne i Tønder Kommune, vi havde et godt møde, med indlæg fra de enkelte varmeværker, om gennemførte og kommende projekter, dette gav en god debat og erfaringsudveksling, de store udfordringer vi hver især står over for ved den kommende varmeplanlægning, hvor man i 2035, vil udfase de fossile brændstoffer til opvarmningsformål dette kræver et godt og tæt samarbejde med Tønder Kommune, vi henvendte os derfor til Tønder Kommune, der straks tog opfordringen til et møde med fjernvarmeværkerne op, og sendte en invitation med en dagsorden omhandlende, den kommunale varmeplanlægning, klimaplan, Agenda 21 mv. Tønder Kommune vil fremover indkalde til et årligt fællesmøde med fjernvarmeværkerne. Side 5 af 6

6 Tønder Fjernvarmeselskab går en spændende fremtid i møde og forventer at kunne bringe mere nyt i løbet af året, hvor vi arbejder på at udfase de fossile brændsler til varmeforsyning og ligeledes arbejdes der på at udvide det fremtidige forsyningsområde. Vore mål for fremtiden vil være, at skabe en stabil og fremtidssikret varmeforsyning der samtidig sikrer vore nuværende og fremtidige varmeforbrugere, en god brugerøkonomi med konkurrencedygtige priser. Beretning til generalforsamlingen den 09. september Side 6 af 6

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere