UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise Wulff) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag handler om, hvorvidt Dansk Bjergning og Bugsering A/S opsigelse af befaren skibsassistent A, der er farveblind, skete i strid med lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, herunder om farveblindhed er omfattet af begrebet handicap. Fagforeningen Danmark som mandatar for A har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 5. december 2012.

2 - 2 - Dansk Bjergning og Bugsering A/S (herefter Dansk Bjergning og Bugsering) har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen Ved beviser udstedt den 14. december 2001 i overensstemmelse med den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold blev det attesteret, at A opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, og at A kan indgå i brovagten under opsyn af en kvalificeret officer. Der er ikke på vagtholdsbeviset attesteret for, at A på tilfredsstillende måde har gennemført mindst to måneders brovagttjeneste under opsyn, således at han er fuldt kvalificeret efter reglement II/4. Dansk Bjergning og Bugsering er et rederi, der er indehaver af et bugserskib ved navn Asterix og en flydekran ved navn Samson. Ifølge besætningsfastsættelsen for Asterix udfærdiget af Søfartsstyrelsen anses Asterix for at være forsvarligt bemandet, hvis det, når det forlader havn, har en bemanding, der mindst svarer til en skibsfører, en overstyrmand, en maskinchef og to befarne skibsassistenter, sidstnævnte med sønæringsbevis II/4. Ved ansættelsesaftale udfærdiget den 16. december 2011 blev A ansat som befaren skibsassistent hos Dansk Bjergning og Bugsering med tiltrædelsesdato den 24. januar I forbindelse med ansættelsen blev A tilset af en læge, der i As Blå Bog ved påtegning om resultat af lægeundersøgelse foretaget den 19. december 2011 noterede, at A var egnet til skibstjeneste, men uskikket til udkigstjeneste på grund af farveblindhed. Det var i feltet Arbejdsområde anført: Ikke udkig. Farveblind. Den 1. juni 2012 tog A en udvidet lanterneprøve i regi af Søfartsstyrelsen med henblik på at få undersøgt, om han kunne skikkes til udkig og få ophævet begrænsningen i ej udkig i sit sundhedsbevis. Samme dag konkluderede overlæge Toke Bek, at A på begge øjne havde

3 - 3 - svært nedsat skelneevne mellem rød og grøn, der kunne karakteriseres som protanopi, og at han ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne skelne mellem rød og grøn til brug som udkig. Ved brev af 20. juli 2012 til A meddelte Søfartsstyrelsen, at A på baggrund af resultatet af den udvidede laterneprøve ikke opfyldte betingelserne for, at Søfartsstyrelsen kunne ophæve begrænsningen ej udkig i As sundhedsbevis. Ved brev af 25. juni 2012 afskedigede Dansk Bjergning og Bugsering A med virkning fra den 2. juli Som begrundelse for afskedigelsen blev det anført, at A var farveblind og ikke kunne kende forskel på grøn og hvid, hvorfor A ikke kunne opfylde bemandingskravet til Asterix for skibsassistenter. Af parternes efterfølgende korrespondance fremgår det blandt andet af brev af 17. juli 2012 til Det Faglige Hus fra Dansk Bjergning og Bugsering, at Dansk Bjergning og Bugsering under alle omstændigheder var nødsaget til at afskedige personale på grund af manglende beskæftigelse. Lovregler I lov om skibets besætning 18 er der fastsat regler om uddannelseskrav for skibets besætning, og i 19 er der fastsat regler om betingelser for erhvervelse af de i loven omhandlede sønæringsbeviser. I henhold til lovens 25, stk. 1, nr. 1, skal rederen og skibsføreren sikre, at ansatte søfarende opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations-, og beviskrav, og at de foreskrevne originalbeviser findes om bord. I medfør af lovens 27 kan overtrædelse af blandt andet 25 straffes med bøde. I medfør af lov om skibets besætning er der udstedt en bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Bekendtgørelsens 4, stk. 1, er sålydende: 4. For erhvervelse af vagtholdsbevis kræves, at vedkommende

4 - 4-1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset givet ret til, og herunder er skikket til udkig, 2) er fyldt 16 år, 3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev og 4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør og herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten. I medfør af sømandsloven er der udstedt en bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. Af denne bekendtgørelses oversigt over sygdomme, defekter mv, der normalt vil medføre kassation eller begrænsning, er der under 7. farvesans Farveblindhed anført ikke udkigstjeneste. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af A og skibsreder Ove C. Eriksen. A har forklaret, at han siden 2002 har sejlet ved ansættelse i forskellige rederier. Han er nu ansat i A2SEA som assistent og arbejder her som smed på havnen. I 10 år var han ansat ved J. Lauritzen som befaren og faglig skibsassistent, hvor han reparerede ting på skibet. I slutningen af 2011 blev han kontaktet af en tidligere kollega, der arbejdede hos Dansk Bjergning og Bugsering. Den tidligere kollega oplyste, at Dansk Bjergning og Bugsering manglede en skibsassistent på dækket. Arbejdet hos Dansk Bjergning og Bugsering ville medføre, at han skulle gå ned i løn, men arbejdstiderne var meget bedre, idet han skiftevis skulle være 14 dage ude på vandet og 14 dage hjemme. Hos J. Lauritzen kunne han godt risikere at arbejde 10 uger ude, inden han kom hjem. Han kontaktede derfor skibsreder Ove Eriksen, og de holdt efterfølgende et møde. På mødet fortalte han Ove Eriksen om sine kompetencer. Han fortalte også, at han er farveblind. Ove Eriksen svarede hertil, at det ikke havde stor betydning, da Ove Eriksen skulle bruge ham på dækket. Hans farveblindhed var aldrig et problem, da han arbejdede hos J. Lauritzen, da han under denne ansættelse kun arbejdede i maskinrummet og på dækket og aldrig havde vagt på broen. J. Lauritzen tilpassede arbejdet, så

5 - 5 - han ikke skulle have vagt på broen. Under sin ansættelse hos Dansk Bjergning og Bugsering har han heller ikke haft opfattelsen af, at hans farveblindhed har været et problem. Den makker, han var tilknyttet, tog en ekstra vagt på broen, og så tog han omvendt en ekstra vagt på dækket, indtil makkeren var klar til at møde ind igen. Kaptajnen hos Dansk Bjergning og Bugsering sagde også til ham den første arbejdsdag, at han kunne se, at han ikke var skikket til udkig. Han fortalte kaptajnen, at det ikke var noget problem for Ove Eriksen, hvorefter kaptajnen svarede, at så var det heller ikke noget problem for ham. I løbet af ansættelsen hos Dansk Bjergning og Bugsering blev hans farveblindhed heller ikke drøftet, førend han fik oplyst af en søfartslæge, at det var muligt for ham at tage en speciel, udvidet lanternetest. Kaptajnen syntes, det var en god ide, at han tog lanternetesten. Efter lanternetesten fik han samme dag besked på, at han på grund af sin farveblindhed ikke kunne få et bevis til at stå vagt på broen. Det fortalte han kaptajnen, da han kom tilbage på skibet. Herefter fortsatte de arbejdsopgaverne, som de hidtil havde gjort. Næste gang han var hjemme, fik han ved anbefalet brev besked om, at han var afskediget. Han kontaktede telefonisk Ove Eriksen, der dog ikke havde tid til at tale med ham på det tidspunkt. Efterfølgende har han ikke kunnet komme i telefonisk kontakt med Ove Eriksen. Han synes, at hans farveblindhed var en mærkelig årsag til afskedigelsen, da Ove Eriksen efter hans opfattelse fra starten af havde været bekendt hermed. Han havde aldrig skiftet job til Dansk Bjergning og Bugsering, hvis han havde vidst, at det kun var en seks måneders ansættelse. Det er korrekt, at han efter reglerne ikke kunne holde udkig. Han mener, at Ove Eriksen kunne have flyttet ham over på den flydekran, som Dansk Bjergning og Bugsering havde. Flydekranen og slæbebåden var sammen hele tiden, og det var en blandet besætning. På flydekranen arbejdede der seks mand, og der var ikke noget til hinder for, at han kunne udføre sit arbejde på flydekranen. Ove Eriksen har forklaret, at han er direktør og eneejer af rederiet Dansk Bjergning og Bugsering. Dansk Bjergning og Bugsering er et specialrederi med et bugserskib, Asterix, og en flydekran, Samson. I 2012 havde han ansat 16 mand. Der arbejder fire mand i skiftehold på både Asterix og Samson. På Asterix var der en skipper, en styrmand, en maskinchef og en

6 - 6 - befaren skibsassistent, hvilket er i overensstemmelse med Asterix besætningsfastsættelse, der er udfærdiget af Søfartsstyrelsen. I tilfælde af, at Asterix sejlede mere end 14 timer, skulle der være to skibsassistenter om bord. Asterix sejler stort set altid mere end 14 timer. I så fald anvender de den skibsassistent, der er på Samson. Når der i besætningsfastsættelsen er anført II/4 betyder det, at skibsassistenten skal være skikket til udkig. Det betyder, at der skal være to mand på broen, og de skal arbejde i to hold. Det kan normalt ikke planlægges således, at den ene ikke skal kunne være på broen. I så fald kan de risikere at blive sat til kaj, indtil besætningen lever op til kravene. Minimumsbemandingen på Samson er en skipper, en maskinmand og en befaren skibsassistent. Skibsassistenten på Samson skal ikke nødvendigvis være skikket til udkig. Når Asterix sejler mere end 14 timer, anvender de skibsassistenten fra Samson. I de tilfælde bliver Samson slæbt og skal derfor ikke opfylde minimumsbesætningen. I 2011 var der en af hans styrmænd, der foreslog A som skibsassistent. Når de ansætter nye folk, vil de gerne have en, som de kender, da de er lille selskab og arbejder tæt sammen. A tog telefonisk kontakt til ham og kom til møde hos ham sidst i A fortalte, hvad han tidligere havde arbejdet med. Han så ikke As papirer under mødet. De talte ikke om, at A var farveblind, og A fortalte ikke, at han ikke var egnet til brovagt. Han tog det som en selvfølge, at A var egnet til brovagt. Hvis han havde fået oplyst, at A ikke var skikket til udkig, så havde han ikke ansat ham. Han kan ikke risikere, at mandskabet bliver stoppet midt i et projekt, fordi besætningen ikke lever op til lovkravene. A startede hos Dansk Bjergning og Bugsering omkring årsskiftet 2011/2012. Det kan godt passe, at det var den 24. januar 2012 som anført i ansættelsesaftalen. Kort efter As ansættelse blev han kontaktet af kaptajnen, der oplyste, at A ikke var skikket til udkig, fordi han var farveblind. Han besluttede da at se tiden lidt an, fordi han ville se, om de kunne finde en løsning. Det blev herefter aftalt, at A skulle tage en udvidet farvetest hos lægen, en såkaldt udvidet lanternetest i regi af Søfartsstyrelsen. De ville afvente og se resultatet heraf. Lige umiddelbart kunne de godt klare de opgaver, de havde, indtil A havde taget testen. Da resultatet af testen forelå, fik han besked om resultatet af kaptajnen. Han drøftede situationen

7 - 7 - med kaptajnen, og de blev enige om, at de var nødsaget til at afskedige A på grund af hans farveblindhed og manglende evne og adgang til at holde udkig. Det havde ikke været en mulig løsning at flytte A over på flydekranen Samson, fordi de som forklaret skulle bruge fem mand, når de sejlede over 14 timer, herunder 2 befarne skibsassistenter. Den skibsassistent, de flytter mellem Asterix og Samson, skal derfor også opfylde kravene til at kunne holde udkig. Dansk Bjergning og Bugsering er et lille rederi, så der var ikke mulighed for bare at ansætte en ekstra mand til at overtage As brovagt. I så fald ville der være to lønninger i stedet for en til at varetage en mands arbejde. Det var heller ikke muligt at anvise A andre arbejdsopgaver, idet der så ville mangle en til at holde udkig. Samtidig med afskedigelsen af A var de nødsaget til at reducere besætningen, da et af deres projekter ikke varede så længe som ventet, og der var samtidig en anden medarbejder, der sagde sit arbejde op. Der er ikke ansat en anden i stedet for A. Inden afskedigelsen af A sejlede skibene ikke med minimumsbemanding, idet der var en mand i overskud. Efter hans vurdering skulle A ikke have fået udleveret vagtholdsbevis, da han ikke opfylder lovkravene hertil. Parternes synspunkter Fagforeningen Danmark har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 9. oktober 2014, hvori er anført følgende anbringender: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det (..) indledningsvist gældende, at sagsøger qua sin farveblindhed er at betragte som handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, således som handicapbegrebet efterhånden er defineret ud fra EU-domstolens og de nationale retters praksis. I de forenede sager C-335/11 og C 337/11 Ring / Skoubo Werge fastslog EF-Domstolen, at:

8 - 8 - "...begrebet handicap i direktiv 2000/78 (implementeret i dansk lov ved lov nr. 31 af 12/1 2005, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven), red.) skal fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed." (præmis 47) Det gøres gældende, at sagsøgers farveblindhed, der er medfødt, således langvarig og i øvrigt lægeligt diagnosticeret medfører en begrænsning, der forhindrer sagsøger i at udføre sit arbejde på lige fod med sine kolleger, hvorefter han uvægerligt må betragtes som handicappet i lovens forstand. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det herefter gældende, at sagsøgte var bekendt med sagsøgers handicap, idet dette fremgik af sagsøgers Blå Bog, og at sagsøger da heller ikke på noget tidspunkt i løbet af sin ansættelse blev pålagt udkigstjeneste. Sagsøger blev efterfølgende opsagt med henvisning til sin farveblindhed, hvorfor opsigelsen må betragtes som værende direkte begrundet i sagsøgers handicap. Det gøres derfor gældende, at sagsøger har påvist omstændigheder, der sandsynliggør at forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt, og at bevisbyrden for at det ikke skulle være tilfældet herefter påhviler sagsøgte. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet, i det sagsøgte ikke har overholdt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2a. Hertil gøres det ydermere gældende, at tilpasningsforpligtelsen kunne have været overholdt ved ansættelse af yderligere besætning evt. i form af en personlig hjælper - hvilket på ingen måde ville være stridende mod bemandingsfastsættelsen, der må betragtes som en minimumsbesætning. Tilpasning af ansættelsesforholdet kunne ligeledes være foretaget ved en omplacering af sagsøger, idet han - som det fremgår af ansættelseskontrakten - havde "Rederiets skibe og flåder" som arbejdssted. I relation til mulighederne for tilpasning henledes opmærksomheden da også på, at forpligtelsen efter forskelsbehandlingslovens 2a påhviler sagsøgte som ar-

9 - 9 - bejdsgiver, og det gøres i den forbindelse gældende, at sagsøgte end ikke har undersøgt mulighederne for tilpasning af arbejdspladsen for sin handicappede medarbejder. Det gøres på denne baggrund sammenfattende gældende, at opsigelsen er sket i strid med forskelsbehandlingsloven, og at sagsøger dermed efter lovens 7 har krav på en godtgørelse, der passende kan fastsættes til 6 måneders løn på baggrund af sagsøgers anciennitet. Der kan henvises til Højesterets dom i U H, hvor Højesteret fastslog, at godtgørelsesniveauet på forskelsbehandlingslovens område bør tage udgangspunkt i praksis efter ligebehandlingslovens 9 om opsigelse af gravide og barslende. Dansk Bjergning og Bugsering har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 7. oktober 2014, hvori er anført følgende anbringender: Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at A ikke opfylder kravene til at kunne få et gyldigt vagtholdbevis, og at han dermed ikke kan bestride stillingen som skibsassistent i henhold til rederiets besætningsfastsættelse, jf. bilag A. På det grundlag var det sagligt, at rederiet, herunder som følge af nødvendige personaletilpasninger, opsagde A med henvisning til, at han ikke havde de fornødne kompetencer, som lovgivningen foreskriver, til at bestride en stilling som befaren skibsassistent med sønæringsbevis (STCW II/4) og dermed skikket til udkig. Sagsøgte gør endvidere gældende, at situationen omkring opsigelsen ikke er omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven. A kunne ikke bestå Søfartsstyrelsens lanternetest, fordi han ikke er "farvesikker", jf. sagens bilag 12, og dermed var han ikke egnet og kompetent til at løfte de opgaver, man som skibsassistent skal kunne udføre i henhold til lovgivningen. Det bestrides, at manglende farvesikkerhed kan betragtes som et handicap efter de kriterier, der er anført af EU-Domstolen i dom af 11. april 2013 i C-3135/11, Ring og C-337/11, Skouboe Werge. Det følger heraf, at begrebet handicap skal fortolkes således, "at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret, helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af

10 lang varighed", jf. Højesterets dom af 13. juni 2013 i sag 250/2011 (UfR H). Baggrunden for, at A ikke kan indgå som en del af besætningen om bord på rederiets skib er, at han ikke opfylder de lovmæssige krav, der er fastsat for at kunne bestride stillingen som skibsassistent. Det gøres således gældende, at opsigelsen er objektivt begrundet i de lovmæssige krav, der stilles til rederiet i forbindelse med besætningsfastsættelsen. At rederiet henholder sig til de lovmæssige krav, der er gældende og herunder den bemandingsfastsættelse, som myndighederne har fastsat, udelukker i sig selv, at A kan siges at opfylde kriterierne for at være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og det må dermed afvises, at forskelsbehandlingsloven finder anvendelse i den konkrete situation. Såfremt retten måtte lægge til grund, at sagsøgers manglende farvesikkerhed kan betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, gøres det gældende, at opsigelsen af sagsøger ikke var i strid med lovens bestemmelser. Det er ikke muligt at dispensere fra lovkravet om vagtholdbevis, således at A alligevel ville kunne udfylde jobbet som skibsassistent i henhold til besætningsfastsættelsen. A var som følge af de kvalifikationskrav, der stilles til en skibsassistent, jf. lov om skibes besætning og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende mv., dermed ikke kompetent, egnet eller disponibel til at udføre arbejdet som skibsassistent skikket til udkig om bord på rederiets skibe, og sagsøgte var berettiget til at disponere herefter, da man blev opmærksom herpå. Det afvises endvidere, at det vil være muligt at dele stillingen mellem to personer. Pligten til at gå vagt ligger hos den skibsassistent, der skal være om bord i henhold til besætningsfastsættelsen. A ville derfor nødvendigvis skulle erstattes af en anden fuldtidsansat skibsassistent med fornødent vagtholdbevis, og som dermed kunne påtage sig alle opgaver i henhold til besætningsfastsættelsen. Ikke mindst som følge af de særlige forhold omkring udmønstringsperioder mv. giver det ikke i praksis mening at indsætte en anden til at varetage de opgaver, som A ikke kunne bestride, sådan som sagsøger anfører. Rederiet kan således ikke pålægges at skulle dobbeltbesætte stillingen som skibsassistent, som følge af at A ikke kunne bestå den lovpligtige lanternetest. Endvidere gøres det gældende, at rederiet undersøgte muligheden for, at A kunne få dispensation til at opnå fuldt vagtholdbevis, hvilket imidlertid blev afvist af

11 Søfartsstyrelsen, jf. sagens bilag 12. Rederiet har dermed ikke tilsidesat den særlige tilpasningsforpligtelse, der følger af forskelsbehandlingslovens 2a. Rederiet har derved hverken udsat A for direkte eller indirekte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2, og 3, og der er dermed ikke grundlag for at tilkende sagsøger en godtgørelse efter lovens 7. Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat Begrebet handicap i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Det er lægeligt diagnosticeret, at A er farveblind. Farveblindhed er en medfødt, uhelbredelig lidelse, som i mange tilfælde kun har ringe betydning for den berørte persons livsudfoldelse og erhvervsmuligheder. Når det imidlertid gælder visse særlige erhverv inden for f.eks. luftfart, togdrift, militær, redningstjeneste, politi og søfart, kan farveblindhed være en barriere, der kan hindre den pågældende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre. I forhold til As arbejdsopgaver hos Dansk Bjergning og Bugsering var han på grund af sin farveblindhed ikke i stand til - og havde heller ikke lovmæssigt adgang til - at bestride udkigstjeneste, som efter det oplyste er en sædvanlig del af arbejdsopgaverne for en befaren skibsassistents - også hos Dansk Bjergning og Bugsering. Under de anførte omstændigheder finder retten, at As farveblindhed, der indebar, at han ikke kunne deltage i nødvendige arbejdsopgaver hos Dansk Bjergning og Bugsering på lige

12 fod med andre skibsassistenter, var et handicap i forskelsbehandlingslovens og det bagvedliggende EU-direktivs forstand. Det er fremgået af sagens oplysninger og er direkte anført i Dansk Bjergning og Bugserings opsigelsesbrev af 25. juni 2012, at A blev afskediget på grund af sin farveblindhed. Dette skete, efter at A havde gennemgået en udvidet lanternetest den 1. juni 2012, hvis resultat medførte, at han ikke kunne få ophævet begrænsningen ej udkig i sit sundhedsbevis. Under disse omstændigheder påhvilede det Dansk Bjergning og Bugsering at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre As fortsatte ansættelse, jf. forskelsbehandlingslovens 2 a, 1. pkt., med mindre Dansk Bjergning og Bugsering derved ville blive pålagt en uforholdsmæssig stor byrde. Efter oplysningerne i sagen kan det lægges til grund, at Dansk Bjergning og Bugsering kun havde få ansatte, og at virksomheden havde et helt særligt og afgrænset forretningsområde, som indebærer bemanding af flydekranen Samson og kranens egen slæbebåd Asterix i en fleksibel døgnturnus i 2 uger ad gangen, idet de ansatte arbejdede efter grundprincippet 2 uger ude, 2 uger hjemme. Under de 2 ugers arbejde ude på havet var der behov for, at skibsassistenterne kunne skiftes mellem de to enheder, og det var således nødvendigt, at begge skibsassistenter kunne holde udkig. Det kan endvidere lægges til grund, at der ikke var andre jobfunktioner ombord på de to enheder, hvor As kvalifikationer som skibsassistent kunne udnyttes fuldt ud. Under disse omstændigheder finder retten det godtgjort, at det ville indebære en uforholdsmæssig stor byrde for Dansk Bjergning og Bugsering at pålægge virksomheden at træffe foranstaltninger, der kunne afhjælpe As handicap, jf. forskelsbehandlingslovens 2 a, 2. pkt., idet den eneste reelle afhjælpningsmulighed ville være at ansætte en overtallig skibsassistent til også at være på havet i de 2 uger, hvor A var det. Herefter, og idet retten bemærker, at der ikke under sagen er rejst spørgsmål om, hvorvidt A skulle være usagligt afskediget på andet grundlag end forskelsbehandlingsloven, frifindes

13 Dansk Bjergning og Bugsering for den påstand, som Fagforeningen Danmark har nedlagt som mandatar for A. Efter sagens udfald, forløb og omfang skal Fagforeningen Danmark betale kr. i sagsomkostninger til Dansk Bjergning og Bugsering A/S. Thi kendes for ret: Dansk Bjergning og Bugsering A/S frifindes. Fagforeningen Danmark som mandatar for A skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til Dansk Bjergning og Bugsering A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. Claus Forum Petersen Lotte Wetterling Torben Kuld Hansen Jens Fage-Pedersen Jens Boye (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3774005 - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Anne Louise Bormann og Hanne Weirup Malten (kst.)). 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). 17. afd. nr. B-4491-12: 1) Scandinavian Airlines System

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere