UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise Wulff) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag handler om, hvorvidt Dansk Bjergning og Bugsering A/S opsigelse af befaren skibsassistent A, der er farveblind, skete i strid med lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, herunder om farveblindhed er omfattet af begrebet handicap. Fagforeningen Danmark som mandatar for A har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 5. december 2012.

2 - 2 - Dansk Bjergning og Bugsering A/S (herefter Dansk Bjergning og Bugsering) har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen Ved beviser udstedt den 14. december 2001 i overensstemmelse med den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold blev det attesteret, at A opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, og at A kan indgå i brovagten under opsyn af en kvalificeret officer. Der er ikke på vagtholdsbeviset attesteret for, at A på tilfredsstillende måde har gennemført mindst to måneders brovagttjeneste under opsyn, således at han er fuldt kvalificeret efter reglement II/4. Dansk Bjergning og Bugsering er et rederi, der er indehaver af et bugserskib ved navn Asterix og en flydekran ved navn Samson. Ifølge besætningsfastsættelsen for Asterix udfærdiget af Søfartsstyrelsen anses Asterix for at være forsvarligt bemandet, hvis det, når det forlader havn, har en bemanding, der mindst svarer til en skibsfører, en overstyrmand, en maskinchef og to befarne skibsassistenter, sidstnævnte med sønæringsbevis II/4. Ved ansættelsesaftale udfærdiget den 16. december 2011 blev A ansat som befaren skibsassistent hos Dansk Bjergning og Bugsering med tiltrædelsesdato den 24. januar I forbindelse med ansættelsen blev A tilset af en læge, der i As Blå Bog ved påtegning om resultat af lægeundersøgelse foretaget den 19. december 2011 noterede, at A var egnet til skibstjeneste, men uskikket til udkigstjeneste på grund af farveblindhed. Det var i feltet Arbejdsområde anført: Ikke udkig. Farveblind. Den 1. juni 2012 tog A en udvidet lanterneprøve i regi af Søfartsstyrelsen med henblik på at få undersøgt, om han kunne skikkes til udkig og få ophævet begrænsningen i ej udkig i sit sundhedsbevis. Samme dag konkluderede overlæge Toke Bek, at A på begge øjne havde

3 - 3 - svært nedsat skelneevne mellem rød og grøn, der kunne karakteriseres som protanopi, og at han ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne skelne mellem rød og grøn til brug som udkig. Ved brev af 20. juli 2012 til A meddelte Søfartsstyrelsen, at A på baggrund af resultatet af den udvidede laterneprøve ikke opfyldte betingelserne for, at Søfartsstyrelsen kunne ophæve begrænsningen ej udkig i As sundhedsbevis. Ved brev af 25. juni 2012 afskedigede Dansk Bjergning og Bugsering A med virkning fra den 2. juli Som begrundelse for afskedigelsen blev det anført, at A var farveblind og ikke kunne kende forskel på grøn og hvid, hvorfor A ikke kunne opfylde bemandingskravet til Asterix for skibsassistenter. Af parternes efterfølgende korrespondance fremgår det blandt andet af brev af 17. juli 2012 til Det Faglige Hus fra Dansk Bjergning og Bugsering, at Dansk Bjergning og Bugsering under alle omstændigheder var nødsaget til at afskedige personale på grund af manglende beskæftigelse. Lovregler I lov om skibets besætning 18 er der fastsat regler om uddannelseskrav for skibets besætning, og i 19 er der fastsat regler om betingelser for erhvervelse af de i loven omhandlede sønæringsbeviser. I henhold til lovens 25, stk. 1, nr. 1, skal rederen og skibsføreren sikre, at ansatte søfarende opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations-, og beviskrav, og at de foreskrevne originalbeviser findes om bord. I medfør af lovens 27 kan overtrædelse af blandt andet 25 straffes med bøde. I medfør af lov om skibets besætning er der udstedt en bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Bekendtgørelsens 4, stk. 1, er sålydende: 4. For erhvervelse af vagtholdsbevis kræves, at vedkommende

4 - 4-1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset givet ret til, og herunder er skikket til udkig, 2) er fyldt 16 år, 3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev og 4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør og herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten. I medfør af sømandsloven er der udstedt en bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere. Af denne bekendtgørelses oversigt over sygdomme, defekter mv, der normalt vil medføre kassation eller begrænsning, er der under 7. farvesans Farveblindhed anført ikke udkigstjeneste. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af A og skibsreder Ove C. Eriksen. A har forklaret, at han siden 2002 har sejlet ved ansættelse i forskellige rederier. Han er nu ansat i A2SEA som assistent og arbejder her som smed på havnen. I 10 år var han ansat ved J. Lauritzen som befaren og faglig skibsassistent, hvor han reparerede ting på skibet. I slutningen af 2011 blev han kontaktet af en tidligere kollega, der arbejdede hos Dansk Bjergning og Bugsering. Den tidligere kollega oplyste, at Dansk Bjergning og Bugsering manglede en skibsassistent på dækket. Arbejdet hos Dansk Bjergning og Bugsering ville medføre, at han skulle gå ned i løn, men arbejdstiderne var meget bedre, idet han skiftevis skulle være 14 dage ude på vandet og 14 dage hjemme. Hos J. Lauritzen kunne han godt risikere at arbejde 10 uger ude, inden han kom hjem. Han kontaktede derfor skibsreder Ove Eriksen, og de holdt efterfølgende et møde. På mødet fortalte han Ove Eriksen om sine kompetencer. Han fortalte også, at han er farveblind. Ove Eriksen svarede hertil, at det ikke havde stor betydning, da Ove Eriksen skulle bruge ham på dækket. Hans farveblindhed var aldrig et problem, da han arbejdede hos J. Lauritzen, da han under denne ansættelse kun arbejdede i maskinrummet og på dækket og aldrig havde vagt på broen. J. Lauritzen tilpassede arbejdet, så

5 - 5 - han ikke skulle have vagt på broen. Under sin ansættelse hos Dansk Bjergning og Bugsering har han heller ikke haft opfattelsen af, at hans farveblindhed har været et problem. Den makker, han var tilknyttet, tog en ekstra vagt på broen, og så tog han omvendt en ekstra vagt på dækket, indtil makkeren var klar til at møde ind igen. Kaptajnen hos Dansk Bjergning og Bugsering sagde også til ham den første arbejdsdag, at han kunne se, at han ikke var skikket til udkig. Han fortalte kaptajnen, at det ikke var noget problem for Ove Eriksen, hvorefter kaptajnen svarede, at så var det heller ikke noget problem for ham. I løbet af ansættelsen hos Dansk Bjergning og Bugsering blev hans farveblindhed heller ikke drøftet, førend han fik oplyst af en søfartslæge, at det var muligt for ham at tage en speciel, udvidet lanternetest. Kaptajnen syntes, det var en god ide, at han tog lanternetesten. Efter lanternetesten fik han samme dag besked på, at han på grund af sin farveblindhed ikke kunne få et bevis til at stå vagt på broen. Det fortalte han kaptajnen, da han kom tilbage på skibet. Herefter fortsatte de arbejdsopgaverne, som de hidtil havde gjort. Næste gang han var hjemme, fik han ved anbefalet brev besked om, at han var afskediget. Han kontaktede telefonisk Ove Eriksen, der dog ikke havde tid til at tale med ham på det tidspunkt. Efterfølgende har han ikke kunnet komme i telefonisk kontakt med Ove Eriksen. Han synes, at hans farveblindhed var en mærkelig årsag til afskedigelsen, da Ove Eriksen efter hans opfattelse fra starten af havde været bekendt hermed. Han havde aldrig skiftet job til Dansk Bjergning og Bugsering, hvis han havde vidst, at det kun var en seks måneders ansættelse. Det er korrekt, at han efter reglerne ikke kunne holde udkig. Han mener, at Ove Eriksen kunne have flyttet ham over på den flydekran, som Dansk Bjergning og Bugsering havde. Flydekranen og slæbebåden var sammen hele tiden, og det var en blandet besætning. På flydekranen arbejdede der seks mand, og der var ikke noget til hinder for, at han kunne udføre sit arbejde på flydekranen. Ove Eriksen har forklaret, at han er direktør og eneejer af rederiet Dansk Bjergning og Bugsering. Dansk Bjergning og Bugsering er et specialrederi med et bugserskib, Asterix, og en flydekran, Samson. I 2012 havde han ansat 16 mand. Der arbejder fire mand i skiftehold på både Asterix og Samson. På Asterix var der en skipper, en styrmand, en maskinchef og en

6 - 6 - befaren skibsassistent, hvilket er i overensstemmelse med Asterix besætningsfastsættelse, der er udfærdiget af Søfartsstyrelsen. I tilfælde af, at Asterix sejlede mere end 14 timer, skulle der være to skibsassistenter om bord. Asterix sejler stort set altid mere end 14 timer. I så fald anvender de den skibsassistent, der er på Samson. Når der i besætningsfastsættelsen er anført II/4 betyder det, at skibsassistenten skal være skikket til udkig. Det betyder, at der skal være to mand på broen, og de skal arbejde i to hold. Det kan normalt ikke planlægges således, at den ene ikke skal kunne være på broen. I så fald kan de risikere at blive sat til kaj, indtil besætningen lever op til kravene. Minimumsbemandingen på Samson er en skipper, en maskinmand og en befaren skibsassistent. Skibsassistenten på Samson skal ikke nødvendigvis være skikket til udkig. Når Asterix sejler mere end 14 timer, anvender de skibsassistenten fra Samson. I de tilfælde bliver Samson slæbt og skal derfor ikke opfylde minimumsbesætningen. I 2011 var der en af hans styrmænd, der foreslog A som skibsassistent. Når de ansætter nye folk, vil de gerne have en, som de kender, da de er lille selskab og arbejder tæt sammen. A tog telefonisk kontakt til ham og kom til møde hos ham sidst i A fortalte, hvad han tidligere havde arbejdet med. Han så ikke As papirer under mødet. De talte ikke om, at A var farveblind, og A fortalte ikke, at han ikke var egnet til brovagt. Han tog det som en selvfølge, at A var egnet til brovagt. Hvis han havde fået oplyst, at A ikke var skikket til udkig, så havde han ikke ansat ham. Han kan ikke risikere, at mandskabet bliver stoppet midt i et projekt, fordi besætningen ikke lever op til lovkravene. A startede hos Dansk Bjergning og Bugsering omkring årsskiftet 2011/2012. Det kan godt passe, at det var den 24. januar 2012 som anført i ansættelsesaftalen. Kort efter As ansættelse blev han kontaktet af kaptajnen, der oplyste, at A ikke var skikket til udkig, fordi han var farveblind. Han besluttede da at se tiden lidt an, fordi han ville se, om de kunne finde en løsning. Det blev herefter aftalt, at A skulle tage en udvidet farvetest hos lægen, en såkaldt udvidet lanternetest i regi af Søfartsstyrelsen. De ville afvente og se resultatet heraf. Lige umiddelbart kunne de godt klare de opgaver, de havde, indtil A havde taget testen. Da resultatet af testen forelå, fik han besked om resultatet af kaptajnen. Han drøftede situationen

7 - 7 - med kaptajnen, og de blev enige om, at de var nødsaget til at afskedige A på grund af hans farveblindhed og manglende evne og adgang til at holde udkig. Det havde ikke været en mulig løsning at flytte A over på flydekranen Samson, fordi de som forklaret skulle bruge fem mand, når de sejlede over 14 timer, herunder 2 befarne skibsassistenter. Den skibsassistent, de flytter mellem Asterix og Samson, skal derfor også opfylde kravene til at kunne holde udkig. Dansk Bjergning og Bugsering er et lille rederi, så der var ikke mulighed for bare at ansætte en ekstra mand til at overtage As brovagt. I så fald ville der være to lønninger i stedet for en til at varetage en mands arbejde. Det var heller ikke muligt at anvise A andre arbejdsopgaver, idet der så ville mangle en til at holde udkig. Samtidig med afskedigelsen af A var de nødsaget til at reducere besætningen, da et af deres projekter ikke varede så længe som ventet, og der var samtidig en anden medarbejder, der sagde sit arbejde op. Der er ikke ansat en anden i stedet for A. Inden afskedigelsen af A sejlede skibene ikke med minimumsbemanding, idet der var en mand i overskud. Efter hans vurdering skulle A ikke have fået udleveret vagtholdsbevis, da han ikke opfylder lovkravene hertil. Parternes synspunkter Fagforeningen Danmark har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 9. oktober 2014, hvori er anført følgende anbringender: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det (..) indledningsvist gældende, at sagsøger qua sin farveblindhed er at betragte som handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, således som handicapbegrebet efterhånden er defineret ud fra EU-domstolens og de nationale retters praksis. I de forenede sager C-335/11 og C 337/11 Ring / Skoubo Werge fastslog EF-Domstolen, at:

8 - 8 - "...begrebet handicap i direktiv 2000/78 (implementeret i dansk lov ved lov nr. 31 af 12/1 2005, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven), red.) skal fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed." (præmis 47) Det gøres gældende, at sagsøgers farveblindhed, der er medfødt, således langvarig og i øvrigt lægeligt diagnosticeret medfører en begrænsning, der forhindrer sagsøger i at udføre sit arbejde på lige fod med sine kolleger, hvorefter han uvægerligt må betragtes som handicappet i lovens forstand. Til støtte for den nedlagte påstand gøres det herefter gældende, at sagsøgte var bekendt med sagsøgers handicap, idet dette fremgik af sagsøgers Blå Bog, og at sagsøger da heller ikke på noget tidspunkt i løbet af sin ansættelse blev pålagt udkigstjeneste. Sagsøger blev efterfølgende opsagt med henvisning til sin farveblindhed, hvorfor opsigelsen må betragtes som værende direkte begrundet i sagsøgers handicap. Det gøres derfor gældende, at sagsøger har påvist omstændigheder, der sandsynliggør at forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt, og at bevisbyrden for at det ikke skulle være tilfældet herefter påhviler sagsøgte. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet, i det sagsøgte ikke har overholdt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2a. Hertil gøres det ydermere gældende, at tilpasningsforpligtelsen kunne have været overholdt ved ansættelse af yderligere besætning evt. i form af en personlig hjælper - hvilket på ingen måde ville være stridende mod bemandingsfastsættelsen, der må betragtes som en minimumsbesætning. Tilpasning af ansættelsesforholdet kunne ligeledes være foretaget ved en omplacering af sagsøger, idet han - som det fremgår af ansættelseskontrakten - havde "Rederiets skibe og flåder" som arbejdssted. I relation til mulighederne for tilpasning henledes opmærksomheden da også på, at forpligtelsen efter forskelsbehandlingslovens 2a påhviler sagsøgte som ar-

9 - 9 - bejdsgiver, og det gøres i den forbindelse gældende, at sagsøgte end ikke har undersøgt mulighederne for tilpasning af arbejdspladsen for sin handicappede medarbejder. Det gøres på denne baggrund sammenfattende gældende, at opsigelsen er sket i strid med forskelsbehandlingsloven, og at sagsøger dermed efter lovens 7 har krav på en godtgørelse, der passende kan fastsættes til 6 måneders løn på baggrund af sagsøgers anciennitet. Der kan henvises til Højesterets dom i U H, hvor Højesteret fastslog, at godtgørelsesniveauet på forskelsbehandlingslovens område bør tage udgangspunkt i praksis efter ligebehandlingslovens 9 om opsigelse af gravide og barslende. Dansk Bjergning og Bugsering har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 7. oktober 2014, hvori er anført følgende anbringender: Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at A ikke opfylder kravene til at kunne få et gyldigt vagtholdbevis, og at han dermed ikke kan bestride stillingen som skibsassistent i henhold til rederiets besætningsfastsættelse, jf. bilag A. På det grundlag var det sagligt, at rederiet, herunder som følge af nødvendige personaletilpasninger, opsagde A med henvisning til, at han ikke havde de fornødne kompetencer, som lovgivningen foreskriver, til at bestride en stilling som befaren skibsassistent med sønæringsbevis (STCW II/4) og dermed skikket til udkig. Sagsøgte gør endvidere gældende, at situationen omkring opsigelsen ikke er omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven. A kunne ikke bestå Søfartsstyrelsens lanternetest, fordi han ikke er "farvesikker", jf. sagens bilag 12, og dermed var han ikke egnet og kompetent til at løfte de opgaver, man som skibsassistent skal kunne udføre i henhold til lovgivningen. Det bestrides, at manglende farvesikkerhed kan betragtes som et handicap efter de kriterier, der er anført af EU-Domstolen i dom af 11. april 2013 i C-3135/11, Ring og C-337/11, Skouboe Werge. Det følger heraf, at begrebet handicap skal fortolkes således, "at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret, helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af

10 lang varighed", jf. Højesterets dom af 13. juni 2013 i sag 250/2011 (UfR H). Baggrunden for, at A ikke kan indgå som en del af besætningen om bord på rederiets skib er, at han ikke opfylder de lovmæssige krav, der er fastsat for at kunne bestride stillingen som skibsassistent. Det gøres således gældende, at opsigelsen er objektivt begrundet i de lovmæssige krav, der stilles til rederiet i forbindelse med besætningsfastsættelsen. At rederiet henholder sig til de lovmæssige krav, der er gældende og herunder den bemandingsfastsættelse, som myndighederne har fastsat, udelukker i sig selv, at A kan siges at opfylde kriterierne for at være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og det må dermed afvises, at forskelsbehandlingsloven finder anvendelse i den konkrete situation. Såfremt retten måtte lægge til grund, at sagsøgers manglende farvesikkerhed kan betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, gøres det gældende, at opsigelsen af sagsøger ikke var i strid med lovens bestemmelser. Det er ikke muligt at dispensere fra lovkravet om vagtholdbevis, således at A alligevel ville kunne udfylde jobbet som skibsassistent i henhold til besætningsfastsættelsen. A var som følge af de kvalifikationskrav, der stilles til en skibsassistent, jf. lov om skibes besætning og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende mv., dermed ikke kompetent, egnet eller disponibel til at udføre arbejdet som skibsassistent skikket til udkig om bord på rederiets skibe, og sagsøgte var berettiget til at disponere herefter, da man blev opmærksom herpå. Det afvises endvidere, at det vil være muligt at dele stillingen mellem to personer. Pligten til at gå vagt ligger hos den skibsassistent, der skal være om bord i henhold til besætningsfastsættelsen. A ville derfor nødvendigvis skulle erstattes af en anden fuldtidsansat skibsassistent med fornødent vagtholdbevis, og som dermed kunne påtage sig alle opgaver i henhold til besætningsfastsættelsen. Ikke mindst som følge af de særlige forhold omkring udmønstringsperioder mv. giver det ikke i praksis mening at indsætte en anden til at varetage de opgaver, som A ikke kunne bestride, sådan som sagsøger anfører. Rederiet kan således ikke pålægges at skulle dobbeltbesætte stillingen som skibsassistent, som følge af at A ikke kunne bestå den lovpligtige lanternetest. Endvidere gøres det gældende, at rederiet undersøgte muligheden for, at A kunne få dispensation til at opnå fuldt vagtholdbevis, hvilket imidlertid blev afvist af

11 Søfartsstyrelsen, jf. sagens bilag 12. Rederiet har dermed ikke tilsidesat den særlige tilpasningsforpligtelse, der følger af forskelsbehandlingslovens 2a. Rederiet har derved hverken udsat A for direkte eller indirekte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2, og 3, og der er dermed ikke grundlag for at tilkende sagsøger en godtgørelse efter lovens 7. Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat Begrebet handicap i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Det er lægeligt diagnosticeret, at A er farveblind. Farveblindhed er en medfødt, uhelbredelig lidelse, som i mange tilfælde kun har ringe betydning for den berørte persons livsudfoldelse og erhvervsmuligheder. Når det imidlertid gælder visse særlige erhverv inden for f.eks. luftfart, togdrift, militær, redningstjeneste, politi og søfart, kan farveblindhed være en barriere, der kan hindre den pågældende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre. I forhold til As arbejdsopgaver hos Dansk Bjergning og Bugsering var han på grund af sin farveblindhed ikke i stand til - og havde heller ikke lovmæssigt adgang til - at bestride udkigstjeneste, som efter det oplyste er en sædvanlig del af arbejdsopgaverne for en befaren skibsassistents - også hos Dansk Bjergning og Bugsering. Under de anførte omstændigheder finder retten, at As farveblindhed, der indebar, at han ikke kunne deltage i nødvendige arbejdsopgaver hos Dansk Bjergning og Bugsering på lige

12 fod med andre skibsassistenter, var et handicap i forskelsbehandlingslovens og det bagvedliggende EU-direktivs forstand. Det er fremgået af sagens oplysninger og er direkte anført i Dansk Bjergning og Bugserings opsigelsesbrev af 25. juni 2012, at A blev afskediget på grund af sin farveblindhed. Dette skete, efter at A havde gennemgået en udvidet lanternetest den 1. juni 2012, hvis resultat medførte, at han ikke kunne få ophævet begrænsningen ej udkig i sit sundhedsbevis. Under disse omstændigheder påhvilede det Dansk Bjergning og Bugsering at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre As fortsatte ansættelse, jf. forskelsbehandlingslovens 2 a, 1. pkt., med mindre Dansk Bjergning og Bugsering derved ville blive pålagt en uforholdsmæssig stor byrde. Efter oplysningerne i sagen kan det lægges til grund, at Dansk Bjergning og Bugsering kun havde få ansatte, og at virksomheden havde et helt særligt og afgrænset forretningsområde, som indebærer bemanding af flydekranen Samson og kranens egen slæbebåd Asterix i en fleksibel døgnturnus i 2 uger ad gangen, idet de ansatte arbejdede efter grundprincippet 2 uger ude, 2 uger hjemme. Under de 2 ugers arbejde ude på havet var der behov for, at skibsassistenterne kunne skiftes mellem de to enheder, og det var således nødvendigt, at begge skibsassistenter kunne holde udkig. Det kan endvidere lægges til grund, at der ikke var andre jobfunktioner ombord på de to enheder, hvor As kvalifikationer som skibsassistent kunne udnyttes fuldt ud. Under disse omstændigheder finder retten det godtgjort, at det ville indebære en uforholdsmæssig stor byrde for Dansk Bjergning og Bugsering at pålægge virksomheden at træffe foranstaltninger, der kunne afhjælpe As handicap, jf. forskelsbehandlingslovens 2 a, 2. pkt., idet den eneste reelle afhjælpningsmulighed ville være at ansætte en overtallig skibsassistent til også at være på havet i de 2 uger, hvor A var det. Herefter, og idet retten bemærker, at der ikke under sagen er rejst spørgsmål om, hvorvidt A skulle være usagligt afskediget på andet grundlag end forskelsbehandlingsloven, frifindes

13 Dansk Bjergning og Bugsering for den påstand, som Fagforeningen Danmark har nedlagt som mandatar for A. Efter sagens udfald, forløb og omfang skal Fagforeningen Danmark betale kr. i sagsomkostninger til Dansk Bjergning og Bugsering A/S. Thi kendes for ret: Dansk Bjergning og Bugsering A/S frifindes. Fagforeningen Danmark som mandatar for A skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til Dansk Bjergning og Bugsering A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. Claus Forum Petersen Lotte Wetterling Torben Kuld Hansen Jens Fage-Pedersen Jens Boye (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 Sag 25/2014 (2. afdeling) Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum) mod HK Danmark som mandatar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske.

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Bevis på sundheden : DE MÅSKE EGNEDE Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Absolut kassation! Med den dom er fisk noget,

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Sømændenes Forbund. mod

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Sømændenes Forbund. mod Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2012.0119) Sømændenes Forbund (advokat Christian Riewe) mod Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere