Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fald i organisationsgrad fortsætter 1"

Transkript

1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent fald. ANALYSE Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 13. maj 2011 Medlemstallet i de faglige organisationer i Danmark fortsætter med en svagt faldende tendens fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011 som det fremgår af tabel 1. I alt er medlemstallet faldet med til medlemmer. Den faglige organisationsgrad er samtidig reduceret med 0,5 procentpoint til i alt 66,9 procent af arbejdsstyrken per 1. januar I forhold til faldet fra 1. januar 2009 til 1. januar 2010, der var på ca , må man konstatere, at tendensen ser ud til at have accelereret måske som resultat af, at de gule organisationer ikke vokser som hidtil. Faldet i organisationsgraden er beskedent, men set i forhold til højdepunktet på næsten tre fjerdedele organiserede i 1995 er der tale om en klart vigende tendens. Den bagvedliggende tendens siden midten af 1990 erne er også fortsat i 2010, hvor forbundene under LO har tabt medlemmer, hvorimod FTF og AC henholdsvis holder niveauet og vokser svagt. LO-forbundenes kontingentbetalende medlemmer er således faldet med fra 2010 til 2011, hvilket svarer til et fald i LO-forbundenes medlemmer på ca. 4 procent. Det nye for 2010 er, at de ideologisk alternative organisationer med Kristelig Fagforening og Det Faglige Hus i spidsen ikke har oplevet den samme fremgang, som ellers har været mønstret de seneste årtier. I perioden 2009 til 2010 havde de ideologisk alternative en fremgang på , hvorimod de fra 2010 til 2011 har oplevet en meget beskeden tilbagegang på lidt over 400 medlemmer, hvilket svarer til 0,24 procent. 1 Dette er en revideret udgave. I en tidligere udgave per 13. maj 2011 var et forkert tal for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) opgivet på Danmarks Statistisk, hvilket nu er korrigeret. Dette betyder, at IDA nu står til en fremgang på lidt over medlemmer imod det tidligere opgivne fald på lidt over medlemmer. Dette har fået betydning for den samlede organisationsgrad, hvor faldet nu er ca. 0,5 procentpoint imod det tidligere angivne 0,9 procentpoint.

2 2 Tabel 1: Medlemstallene Hovedorganisationer på lønmodtagersiden (antal i 1000'er - organisationsgrad i procent) LO FTF AC ** 137** 139** LH Ideologiske alternative* Uden for ** 98** 105** hovedorganisation 3 I alt I alt (ekskl. alternative) Lønmodtagere og ledige Organisationsgrad 69,8 % 73,1 % 71,5 % 71,7 % 67,9 % 67,4 % 66,9 % Eksklusiv 69,3 % 71,0 % 68,9 % 68,1 % 62,2 % 60,9 % 60,4 % alternative Kilder: Statistisk Årbog, Arbejdskraftundersøgelserne (AKU), 1.kvartal de udvalgte år, Danmarks Statistik, tal fra LO samt egne beregninger. Medlemstallene er pr. 1. januar de udvalgte år. * Organisationer, der ikke alene står uden for hovedorganisationerne, men også opfatter sig som et alternativ til de etablerede fagforbund såkaldt gule fagforeninger 5. ** AC s tilbagegang og fremgang for Uden for hovedorganisation siden 2009 er alene et resultat af, at Ingeniørforeningen i Danmark og Landinspektørforeningen per 1. januar 2009 forlod akademikerorganisationernes sammenslutning. 2 Vedr. LO kan Statistisk Årbogs tal ikke anvendes, da der i modsætning til de øvrige organisationer er tale om bruttotal og ikke nettotal. Siden 2002 offentliggør LO selv årligt det samlede medlemstal og herunder både bruttotallet (aktive og passive medlemmer, dvs. inkl. pensionister o. lign.) og nettotallet (kontingentbetalende medlemmer). Tallene i tabellen fra 2005 og frem er derfor fra LO s egne opgørelser. For de tidligere år er nettotallet fastsat skønsmæssigt, idet der er regnet med, at 80 pct. af det officielle medlemstal er kontingentbetalende medlemmer. Det svarer nogenlunde til forskellen mellem brutto- og nettotal i LO s egne opgørelser fra de senere år. 3 Der er i gruppen Uden for hovedorganisationerne enkelte dobbelttællinger i Statistisk Årbog, hvor organisationer både er rubriceret her og under en af hovedorganisationerne. Da det er inden for bagatelgrænsen har vi valgt her at se bort fra disse dobbelttællinger. Vores samlede tal er derfor især for 1995 og 2000 en anelse større end det reelle antal organiserede. I 2009 og 2010 er der kun en enkelt dobbelttælling af Brancheforeningen Trafik & Jernbane, der er del af HK. 4 Bemærk, at vi for 2011 og fremover bruger AKU, 4. kvartal 2010 tallene for lønmodtagere og ledige. Dette er gjort for at synkronisere medlemsopgørelserne og tallet for arbejdsstyrken. 5 Her er medregnet organisationerne fra Det faglige Hus (dvs. Funktionærkartellet/ Teknikersammenslutningen, Fagforeningen Danmark og 2B Bedst og Billigst) samt Kristelig Fagforening, men ikke Business Danmark (tidl. Danske Sælgere og Danmarks Aktive Handelsrejsende), der er en branchespecifik organisation, og ikke som eksempelvis De Kristelige kan siges at deltage i en ideologisk kamp mod den traditionelle fagforeningsbevægelse selv om de måske nok i HK vil se dem som gule. Danmarks Frie Fagforening fra Aalborg er ikke med i statistikken, da de åbenbart har valgt at undlade at indsende oplysninger til Danmarks Statistik (jf. anmærkning til tabellen i Statistisk Årbog for de udvalgte år).

3 3 Vi har tidligere anført, at faldet i organisering er et særligt problem for overenskomstsystemet, idet de overenskomstbærende organisationer oplever den største nedgang. Måler man organisationsgraden uden de alternative, der betragtes som en trussel for den etablerede fagbevægelse, er tallet nu 60 pct. i forhold til højdepunktet på over 70 pct. i Hvis de overenskomstbærende organisationers fastholdelse af en høj organisationsgrad kan ses som en forudsætning for opretholdelsen af den danske model med parternes selvregulering af løn og arbejdsvilkår, kan den fortsatte tendens til faldende medlemstal vurderes som en langsigtet trussel mod aftalesystemet. Ud over denne overordnede analyse er FAOS i øjeblikket i gang med at belyse, hvad det er for grupper, de faglige organisationer har særlige vanskeligheder ved at organisere. Analysen er en videreudvikling af rapporten Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model, som blev udgivet i serien LO Dokumentation sidste år. Årets vindere og tabere Nogle forbund har oplevet en voldsom vækst eller fald i løbet af året. Inden for LO-familien kunne 3F fejre en vækst på knapt , hvilket dog må tilskrives sammenlægning med TIB per 1. januar Ser man i LO s egne opgørelser for medlemstallet, hvor de to forbunds medlemstal også er sammenlagt i det foregående år, kan man derimod se et fald i 3F s medlemstal på over , hvilket svarer til 5,5 procent. Det procentuelle medlemsfald for det største LOforbund er altså uændret på over 5 procent per år. I LO-familien er det således kun mindre forbund som Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Artistforbund, som oplever stigninger. Ellers er der fald over hele linjen med HK/Danmark på minus 4,7 procent, FOA på minus 2,3 procent og Dansk Metal på knapt minus 3 procent. FTF-forbundene har holdt skansen, og der er kun små udsving for nogle forbund, der tilsammen giver et begrænset fald for FTF på ca. 0,5 procent i forhold til sidste år. Også for dette år må stagnationen ses i sammenhæng med, at flere og flere uddanner sig ind i FTF-forbund og væk fra LO-forbundene, hvorfor stagnationen måske er en løftet pegefinger til fremtiden for FTFforbundene 6. Blandt de største fald er Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med tab på henholdsvis 700 og 450 medlemmer, hvorimod Uddannelsesforbundet vokser med næsten 400 medlemmer. I forhold til organisationernes størrelser er der dog ikke tale om graverende fald. AC-forbundene har derimod oplevet en moderat stigning på ca medlemmer, hvilket svarer til 1,9 procent. Særligt DJØF, Magisterforeningen men også Tandlægeforeningen samt Gymnasieskolernes Lærerforening driver fremgangen. Tandlægeforeningens stigning på 330 medlemmer svarer til lidt over 20 procent på et år. Ser man på forbund uden for hovedorganisationerne (ekskl. de ideologisk alternative) er det særligt Dansk Journalistforbund og Business Danmark, der har oplevet markante stigninger på henholdsvis knapt 4000 og 2000 medlemmer. Derudover har Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) oplevet en pæn fremgang på lidt over medlemmer, hvilket svarer til 3,5 procent. Udmeldelsen af AC i 2009 ser altså ikke ud til at have svækket organisationen, når man ser på medlemstallet. 6 Faldet i Dansk Musikerforbund udgør ca. en tredjedel af nedgangen for FTF. Det bør derfor nævnes, at medlemstallet for Dansk Musikerforbund indberettes til Danmarks Statistik af FTF og er baseret på medlemmer, der betaler kontingent til FTF. Stigningen i på 583 er angiveligt fejlagtig og er for blevet justeret til et bedst muligt skøn.

4 4 Som vi har påvist i tidligere analyser, har de ideologiske alternative haft fremgang siden 1985 med en markant acceleration inden for de seneste 5-10 år. Alene i perioden steg disse fagforeningers medlemstal med , hvor LO-forbundene oplevede et fald på Men hvor tendensen er fortsat for LO-forbundene, ser man nu også et fald om end beskedent hos de alternative. Det er særligt Det Faglige Hus, der står for nedgangen qua Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningens fald på lige over medlemmer. Omvendt klarede den nyoprettede 2B Bedst og Billigst sig godt med en tilgang i året på knapt medlemmer. Fagforeningen Danmark (også i Det Faglige Hus) oplevede også en beskeden tilbagegang på lidt over 100 medlemmer, hvorimod Kristelig Fagforening, der har nogle overenskomster med Kristelig Arbejdsgiverforening, var status quo. Det er dog som nævnt ikke så meget størrelsen af tilbagegangen hos de alternative, der overrasker. Snarere er det, at fagforeningerne ikke oplever samme tilgang som før. Det bliver således spændende at følge udviklingen for at se, om der fremover er tendens til stagnation eller evt. fald ligesom i den overenskomstbærende fagbevægelse. Lederne i LH kan melde om en pæn fremgang på over medlemmer i løbet af perioden, og dermed fortsætter den opadgående trend for denne fagforening. Fordelingen mellem hovedorganisationerne Den langsigtede tendens fra 1985 til 2011 er markant. LO-forbundene er gået fra at dække to tredjedele af de organiserede lønmodtagere til kun at dække godt halvdelen. Samtidig er det først og fremmest AC og kun i begrænset udstrækning FTF der er gået frem og har opnået en lidt større andel. Den øvrige del af det, der kan betegnes som den etablerede fagbevægelse, har således kun i en vis udstrækning kunnet kompensere LO-organisationernes tab. Det er jf. Tabel 1 og Tabel 2 alene Ingeniørforeningens og Landinspektørforeningens udmeldelse af AC pr. 1. januar 2009, der er årsagen til akademikersammenslutningens faldende andel af fagforeningsmedlemmerne fra 2005 til Hvis disse organisationer fortsat blev rubriceret sammen med de øvrige akademikerorganisationer ville AC ikke alene bevare sin andel, men endda gå lidt frem fra ca. 9 til ca. 10 procent. Det er i høj grad de ideologisk alternative organisationer, der har vundet frem. Deres andel er vokset fra 1 til lige under 10 procent på de 26 år siden Selv om de stadig kun repræsenterer hvert tiende fagforeningsmedlem, er de vokset fra at være et marginalt element til at udgøre en reel trussel mod den etablerede fagbevægelse i almindelighed og LOforbundene i særdeleshed. Spørgsmålet er altså, hvorvidt det seneste års stagnation i medlemsudvikling hos de alternative betyder et brud på tendensen fra de seneste årtier.

5 5 Tabel 2: Fordelingen på hovedorganisationer Fagforeningsmedlemmer fordelt på hovedorganisationer (antal i 1000'er og i procent af alle fagforeningsmedlemmer) LO Andel af organiserede 65,8% 64,9% 62,4% 60,3% 54,3% 52,9% 51,6% FTF Andel af organiserede 18,2% 17,8% 18,7% 19,1% 19,7% 19,8% 20,0% AC Andel af organiserede 4,4% 7,1% 8,0% 8,6% 7,3% 7,6% 7,8% LH Andel af organiserede 1,4% 4,0% 4,3% 4,0% 4,4% 4,6% 4,8% Ideologiske alternative Andel af organiserede 0,8% 2,8% 3,6% 5,0% 8,4% 9,6% 9,7% Uden for hovedorg Andel af organiserede 9,5% 3,3% 2,9% 3,0% 5,9% 5,4% 5,9% I alt Andel af organiserede 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I alt (ekskl. alternative) Andel af organiserede 99,2% 97,2% 96,4% 95,0% 91,6% 90,4% 90,3% Kilder: Samme som i Tabel 1 Vedrørende de ideologisk alternative Det er i den første opgørelse dvs kun Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation, der er med. I 1990 er der i alt 4 alternative organisationer: Funktionærkartellet, Tekniker Sammenslutningen, Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation. I 1995 er det de samme organisationer, men her er de første to slået sammen til Funktionærkartellet/ Teknikersammenslutningen (de blev siden grundlaget for Det Faglige Hus i Esbjerg). I 2000 er der også sket en fusion i den kristelige familie, så der nu kun er to gule sammenslutninger med: Funktionærkartellet/ Teknikersammenslutningen og Kristelig Fagforening. I 2005 er Fagforeningen Danmark (som en del af det Det Faglige Hus i Esbjerg) kommet med i tabellens opgørelse af forbund uden for hovedorganisationerne. Så her har vi ud over denne nye organisation i statistikken stadig Funktionærkartellet/ Teknikersammenslutningen og Kristelig Fagforening indregnet. I en anmærkning til tabellen skrives det, at Danmarks Frie Fagforening (der er baseret i Aalborg) ikke er med, idet organisationen ikke har indberettet sit medlemstal. I 2010 er en ny fagforening under Det Faglige Hus, nærmere bestemt 2B Bedst og Billigst, også kommet med i den officielle statistik. 2B har som nævnt oplevet en pæn medlemsfremgang i på over medlemmer. Tallene for de ideologisk alternative er næppe overvurderet snarere tværtimod. I øvrigt er den gamle Sammenslutningen af Firmafunktionærer, der nu hedder Frie Funktionærer, også uden for opgørelsen. I sin tid var SFF med under FTF, mens denne organisation kæmpede med HK om funktionærmedlemmer i den private sektor. Men i sammenhæng med normaliseringen af forbindelserne med FTF og LO røg SFF ud af det gode selskab, og denne organisation må derfor siges at tilhøre den ideologisk alternative gruppe.

6 6 Ifølge organisationens hjemmeside er FRIE Funktionærer en fagforening med egen tværfaglig a-kasse, der har ca medlemmer, og som siden 1951 år har kæmpet for organisationsfrihed i Danmark. A-kassen er med i Arbejdsdirektoratets statistik over arbejdsløshedskasser (med lidt over medlemmer per 1. november 2010), men de er ikke med i den officielle statistik over faglige organisationer. De Esbjerg-baserede alternative faglige organisationer, Fagforeningen Danmark og Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen har i øvrigt fælles a-kasse, der hedder Det Faglige Hus A-kasse (tidligere Danske Lønmodtageres A-kasse) med et medlemstal på godt per 1. november Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er professorer og Christian Lyhne Ibsen ph.d.-stipendiat ved forskningscenteret FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS

7 7 Bilag Tabel 3: Medlemmer fordelt på hovedorganisation og fagforbund Ændring % Ændring LO - LANDSORGANISATION I DANMARK ,99% Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark ,59% Dansk Artistforbund ,70% Dansk EL-Forbund ,02% Dansk Frisør- og kosmetikerforbund ,53% Dansk Fængselsforbund (2010 -) ,31% Dansk Jernbaneforbund ,74% Dansk Metal ,97% Service- og funktionærforbundet ,08% Fagligt Fælles Forbund (OBS fusion med Træ- Industri-Byg i 2010) ,03% FOA - Fag og Arbejde ,30% Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (OBS fusion med Fagligt Fælles Forbund i 2010) HK/Danmark ,72% Hærens Konstabel- og Korporalforening ,42% Malerforbundet i Danmark ,55% Fødevareforbundet NNF ,17% Socialpædagogisk Landsforbund ,27% Spillerforeningen ,22% Teknisk Landsforbund ,29% FTF - FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD ,48% Attorfillit Kattuffiat ,06% Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsorganisation ,25% CO 10 - GRUPPEN I FTF ,49% CS-Gruppen ,58% Danmarks Kordegneforening CO ,79% Dansk Kirkemusiker Forening CO Dansk teknisk lærerforbund ( ) Dansk Told- og Skatteforbund CO ,92% Erhversskolelederne i Danmark CO 10 (- 2009) Foreningen af Præliminære Organister CO Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT) CO ,97% Forsvarets Civil-Etat CO ,23% Handelsskolernes Lærerforening CO ,42% Politiforbundet i Danmark CO ,10% Trafikforbundet CO ,41% Andre foreninger CO ,54%

8 8 Cabin Union Denmark ,85% Danmarks Lærerforening ,69% Dansk Musiker Forbund ,27% Dansk Skuespillerforbund ( ) ,00% Dansk Socialrådgiverforening ,13% Dansk Sygeplejeråd ,32% Dansk Tandplejerforening ,21% Dansk Teaterforbund ( ) Danske Afspændingspædagoger ,28% Danske Bioanalytikere ,33% Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening ,44% Danske Fysioterapeuter ,58% Danske Skov- og Landskabsingeniører (2010 -) ,76% Danske produktionshøjskolers Lærerforening ( ) Ergoterapeutforeningen ,70% Farmakonomforeningen ,02% Film- og TV-arbejderforeningen ,53% Finansforbundet ,23% Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer Foreningen af Radiografer i Danmark ,20% Frie Skolers Lærerforening ,58% Funktionærforeningen Carlsberg Tuborg ,74% Funktionærforeningen i F.D.B. og COOP Danmarks ,30% Hi - Organisation for ledende medarbejdere i idræt-kultur-fritid ,78% JID ,78% Jordemoderforening ,91% Konstruktørforeningen ,07% Kort- og Landmålingsteknikernes Forening ,04% Kost og Ernæringsforbundet ,50% Københavns Kommunale Embedsmandsforening (- 2011) Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere ( ) Landsforeningen af Statsaut. Fodterapeuter ( ) ,20% Lederforeningen i TDC ,78% LederForum - Social & Sundhedssektoren ,82% Lufthavnsfunktionærerne ( ) Merkonomernes Hovedorganisation ,24% PROSA - EDB-fagets fagforening ,37% SAFU Sammenslutningen af Funktionærer ,30% 7 Medlemstallet for Dansk Musikerforbund indberettes til Danmarks Statistik af FTF og er baseret på medlemmer, der betaler kontingent til FTF. Stigningen i på 583 er angiveligt fejlagtig og er for blevet justeret til et bedst muligt skøn. Faldet udgør ca. en tredjedel af nedgangen for FTF.

9 9 Uddannelsesforbundet ( ) ,34% Andre Foreninger ,32% LEDERNES HOVEDORGANISATION ,04% Lederne ,04% AC - AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION ,89% Arkitektforbundet ,14% Bibliotekarforbundet ,09% Civiløkonomerne (-2009) Dansk Journalistforbund ( ) ,99% Dansk Musikpædagogisk Forening ,24% Den Danske Dyrlægeforening ,41% Forsvarsgruppen i AC ,98% Gymnasieskolernes Lærerforening ,43% Ingeniørforeningen i Danmark ( ) Jordbrugsakademikerne ,02% Jurist- og Økonomforbundet ,86% Kommunikation og Sprog ,18% Landinspektørforeningen ( ) Lægeforeningen ,74% Magisterforeningen ,39% Pharma-Danmark ,39% Præsteforeningen ,87% Psykologforeningen ,56% Tandlægeforeningen ,93% Tandlægernes Ny Landsforening ,61% Andre foreninger ,44% UDEN FOR FÆLLESORGANISATIONERNE ,40% Brancheafdelingen Trafik & Jernbane ,56% Business Danmark ,73% Danmarks Frie Fagforening Dansk Formands Forening ,50% Dansk Journalistforbund ,69% Den Danske Landinspektørforening ( ) ,86% Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte ,75% Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl ,86% Maskinmestrenes Forening ,50% Ingeniørforeningen i Danmark ( ) ,51% IDEOLOGISK ALTERNATIVE ,24% Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen ,11%

10 10 Fagforeningen Danmark ,56% Kristelig Fagforening ,02% 2B - Bedst og Billigst ( ) ,93% I alt ,50% I alt (ekskl. de ideologisk alternative) ,64% Kilder: Samme som i Tabel 1

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere