Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab"

Transkript

1 Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

2 Indledning I alle demokratier søger en bred kreds af interesseorganisationer politisk indflydelse. Projektet INTERARENA Interesseorganisationer i politiske arenaer belyser organisationernes indflydelse i forhold til forvaltning, parlament og medier. Projektet undersøger blandt andet, hvilke organisationer der har succes med at optræde i medierne, med at blive inddraget i forvaltningens og i Folketingets arbejde og dermed i sidste ende har indflydelse på politiske og administrative beslutninger. Projektet gennemføres ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og løber over en fire årig periode fra 1. januar 2011 til 31. december I denne periode skal der blandt andet foretages undersøgelser i Danmark og Storbritannien. Projektet har modtaget en Sapere Aude bevilling fra Det Fri Forskningsråd Samfund og Erhverv. Projektet ledes af Anne Skorkjær Binderkrantz, mens de øvrige deltagere er Peter Munk Christiansen, Darren Halpin, Helene Helboe Pedersen og Anne Rasmussen. Dette papir giver et overblik over nogle af projektets første resultater. Det drejer sig dels om udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske interesseorganisationer, dels om opgørelser af organisationernes optræden i medierne. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i efteråret 2011, mens materialet vedrørende medier dækker perioden 1. juli 2009 til 30. juni Mere information om fremgangsmåde og resultater kan findes på projektets hjemmeside: 2

3 Overblik over organisationerne Et første skridt i kortlægningen af danske interesseorganisationers politiske rolle er at få et samlet overblik over, hvilke organisationer der findes. Tabel 1 og 2 præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske interesseorganisationer. Skemaet er sendt til alle organisationer, der har kunnet identificeres gennem søgning på internettet, i forskellige databaser samt i projektets opgørelser over organisationer repræsenteret i medierne, i råd og nævn eller aktive i forhold til Folketinget. Organisationerne blev indledningsvist spurgt, om de søger nogen form for politisk indflydelse. Kun organisationer, der har bekræftet dette, har udfyldt resten af spørgeskemaet. Undersøgelsen havde en svarprocent på 65 procent. Figur 1 viser fordelingen af de organisationer, der svarede, fordelt på otte hovedkategorier af organisationer, mens tabel 1 giver oplysninger om, hvordan organisationerne fordeler sig på forskellige underkategorier. Figur 1: Fordelingen af danske interesseorganisationer Fagforeninger Erhvervsorganisationer Organisationer for institutioner og myndigheder Faglige foreninger Identitetsorganisationer Organisationer for hobby og fritid Religiøse organisationer Ideelle organisationer Undersøgelsen tegner et billede af et meget varieret organisationslandskab. Erhvervsorganisationer fylder mest i billedet, mens fx også ideelle organisationer, identitetsorganisationer og fagforeninger tegner sig for en betydelig del af organisationerne. Hertil kommer som det ses i tabel 1 at hver af disse hovedkategorier dækker over ret forskellige organisationer. Blandt de ideelle organisationer er der blandt andet organisationer, der beskæftiger sig med miljøspørgsmål og humanitære emner, mens vi hos de organisationer, der her kaldes identitetsorganisationer, især finder mange patientforeninger. Der er også betydelige forskelle på organisationernes ressourcer. Nogle organisationer har ganske små budgetter og drives udelukkende af frivillige, mens de allerstørste organisationer har samlede indtægter i milliardstørrelser og store professionelle sekretariater. 3

4 Tabel 1: Fordeling af interesseorganisationer i undersøgelsen Antal (1.109 i alt) Procent Fagforeninger LO fagforeninger 38 3,4 Andre fagforeninger ,6 Andre lønmodtagerorganisationer 2 0,2 Erhvervsorganisationer Paraply erhvervsorganisationer 17 1,5 Erhvervsorganisationer for sektorer ,4 Avlsforeninger 10 0,9 Tekniske sammenslutninger 17 1,5 Organisationer for institutioner Sammenslutninger af lokale myndigheder 7 0,6 og myndigheder Sammenslutninger af offentlige institutioner 15 1,4 Sammenslutninger af institutionsledere 13 1,2 Andre institutionelle organisationer 35 3,2 Faglige foreninger Sammenslutninger af læger 38 3,4 Sammenslutninger af andre medicinske professioner 14 1,3 Sammenslutninger af lærere 39 3,5 Andre faglige foreninger 36 3,2 Identitetsorganisationer Patientorganisationer 80 7,2 Organisationer for ældre 5 0,5 Organisationer for studerende 12 1,1 Venskabsforeninger 4 0,4 Etniske organisationer 6 0,5 Andre identitetsorganisationer 53 4,8 Organisationer for hobby og fritid Sportslige foreninger 37 3,3 Andre foreninger for hobby og fritid 73 6,6 Religiøse organisationer Organisationer tilknyttet Folkekirken 21 1,9 Andre religiøse organisationer 10 0,9 Ideelle organisationer Organisationer for miljø og dyrevelfærd 32 2,9 Organisationer for internationale humanitære spørgsmål 33 3,0 Organisationer for nationale humanitære spørgsmål 44 4,0 Forbrugerforeninger 7 0,6 Andre ideelle organisationer 57 5,1 Total ,0 Organisationer i medierne Et vigtigt arbejdsområde for rigtig mange interesseorganisationer knytter sig til medierne. Projektet har undersøgt, hvilke organisationer der har opnået medieomtale i perioden 1. juli 2009 til 30. juni Konkret er halvdelen af årets udgaver af Jyllands Posten og Politiken gennemgået, og her er det registreret, hver gang en interesseorganisation omtales i artikler, der er poli 4

5 tisk relevante (i indenrigsstof i første sektion samt i erhvervsstoffet). Figur 2 viser, hvor mange organisationer der tegner sig for forskellige procentdele af alle optrædener i materialet. Første observation viser andelen af artikler, som den mest omtalte organisation optræder i, herefter lægges andelen af artikler med den næstmest omtalte organisation til og så fremdeles. I alt 485 organisationer optræder mindst én gang i materialet. Figur 2 viser, hvordan fordelingen af opmærksomhed mellem disse organisationer er særdeles skæv. Blot 10 organisationer står således for 35 procent af alle optrædener, mens 25 organisationer får halvdelen af al opmærksomhed. Samtidig er der 200 organisationer, der kun optræder en enkelt gang i materialet. Figur 2: Akkumuleret fordeling af medieopmærksomhed Note: Figuren viser sammenhængen mellem antal interesseorganisationer og den akkumulerede andel af medieopmærksomhed. De ti organisationer, der opnår mest omtale er i prioriteret rækkefølge: 1) Dansk Industri, 2) Kommunernes Landsforening, 3) Landsorganisationen i Danmark, 4) Dansk Erhverv, 5) Fagligt Fælles Forbund, 6) Forbrugerrådet, 7) Danske Regioner, 8) Finansrådet, 9) FOA Fag og Arbejde og 10) Danmarks Lærerforening. Her er primært tale om organisationer, der organiserer store grupper på det private og offentlige arbejdsmarked og i erhvervslivet. Forbrugerrådet adskiller sig ved at repræsentere bredere interesser frem for interesser knyttet til en bestemt lønmodtager eller erhvervsgruppe. En anden måde at undersøge fordelingen af mediernes opmærksomhed på er at se på, hvordan omtalen fordeler sig på tværs af organisationstyper og aviser. Figur 3 nedenfor viser derfor, 5

6 hvor mange artikler i henholdsvis Jyllands Posten og Politiken forskellige typer organisationer optræder i. Figur 3: Fordeling af opmærksomhed i Jyllands Posten (øverst) og Politiken (nederst) Fagforeninger Erhvervsorganisationer Organisationer for institutioner og myndigheder Faglige foreninger Identitetsorganisationer Organisationer for hobby og fritid Religiøse organisationer Ideelle organisationer Fagforeninger Erhvervsorganisationer Organisationer for institutioner og myndigheder Faglige foreninger Identitetsorganisationer Organisationer for hobby og fritid Religiøse organisationer Ideelle organisationer Note: Figurerne omfatter optrædener i Jyllands Posten og i Politiken. De to figurer kan sammenlignes med hinanden, men også med fordelingen af alle interesseorganisationer (vist i figur 1). Begge dele viser interessante mønstre. Fx fylder hverken faglige foreninger eller organisationer for hobby og fritid ret meget i medierne, selvom der findes en betydelig mængde af disse organisationer. Det skyldes blandt andet, at mange af organisationerne har politisk arbejde som en relativt lavt prioriteret aktivitet. Sammenligner man Jyllands Posten 6

7 og Politiken er det iøjnefaldende, at balancen mellem erhvervsorganisationer og fagforeninger er vidt forskellig. Politiken bringer mange historier med fagforeninger, mens Jyllands Posten har langt mere opmærksomhed på erhvervsorganisationerne. Samtidig optræder ideelle organisationer som humanitære foreninger og miljøorganisationer mere i Politiken end i Jyllands Posten. Det skyldes sandsynligvis forskellig redaktionel prioritering både i forhold til, hvilke stofområder der dækkes og i forhold til, hvilke typer historier og kilder der bringes. Organisationernes politiske indflydelse En vigtig grund til at interessere sig for interesseorganisationer er organisationernes indflydelse på politik. Indflydelse kan være mange forskellige ting: at sætte en sag på mediernes dagsorden, at påvirke lovgivningen eller at få indflydelse på de beslutninger, der træffes i forvaltningen. I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt organisationerne om, hvor ofte de selv vurderer at have indflydelse på forskellige områder. Resultaterne heraf kan ses i tabel 2. Tabel 2: Organisationernes politiske indflydelse, procent Meget ofte Ret ofte Lejlighedsvis Aldrig Ændringer i befolkningens holdninger 2,2 12,5 53,9 31,4 Medierne har taget en sag op 9,4 25,5 50,0 15,0 Et lovforslag er blevet ændret under ministeriets behandling Et lovforslag er blevet ændret under folketingsbehandlingen Der er blevet rejst forespørgselsdebatter eller stillet spørgsmål til ministre 2,3 9,4 37,2 51,1 1,4 4,9 33,6 60,1 3,1 11,2 40,2 45,5 Der er sket ændringer i den offentlige forvaltnings beslutninger 1,6 10,8 47,8 39,8 Note: Tabellen viser svar på det overordnede spørgsmål: Vi vil nu bede Dem svare på, hvor ofte organisationens svar inden for det seneste år har ført til forskellige resultater. Vi vil bede Dem angive, hvor ofte De vurderer, at organisationens arbejde har haft væsentlig betydning. Mellem og organisationer har svaret på spørgsmålene. Overordnet set er organisationerne ikke specielt optimistiske omkring deres egen indflydelse. For de fleste spørgsmål svarer kun en lille del, at de meget ofte har haft betydning, mens lidt flere angiver, at organisationen ret ofte har gjort en forskel. Mest hyppigt er det ifølge organisationerne selv at få medierne til at tage en sag op, mens det er mindst almindeligt at have succes med at få et lovforslag ændret under folketingsbehandlingen. Figur 4 viser, hvordan de organisationer, der fortæller, at de ret ofte eller meget ofte har indflydelse under lovbehandlingen enten i det relevante ministerium eller i Folketinget, fordeler sig. I alt drejer det sig om 130 organisationer blandt dem, der har deltaget i undersøgelsen. Der viser sig her et billede, der afviger meget markant fra både fordelingen af organisationer generelt og fra billedet i medierne. Især erhvervsorganisationerne tegner sig for en meget stor andel af de indflydelsesrige organisationer 46 procent men også organisationer for institutioner og 7

8 myndigheder er ganske succesfulde. Fagforeningerne udgør til gengæld kun ca. 15 procent af de organisationer, der fortæller, at de hyppigt har indflydelse på lovgivningen, og for de øvrige organisationstyper ligger tallene endnu lavere. Figur 4: Organisationer medindflydelse på lovgivningen Fagforeninger Erhvervsorganisationer Organisationer for institutioner og myndigheder Faglige foreninger Identitetsorganisationer Organisationer for hobby og fritid Religiøse organisationer Ideelle organisationer Note: Figuren viser fordelingen af organisationer, der angiver at de ret ofte eller meget ofte har indflydelse på lovforslag Afslutning Dette notat giver nogle indtryk af de deskriptive resultater fra forskningsprojektet Interarena interesseorganisationer i politiske arenaer. Disse tegner et billede af et særdeles varieret organisationslandskab, hvor vidt forskellige interesser bliver organiseret. Følger man organisationernes vej ind i de politiske arenaer bliver landskabet dog mindre varieret, idet særligt erhvervsorganisationer men også fagforeninger, institutionelle organisationer og ideelle organisationer bliver dominerende på bekostning af især faglige, hobby og identitetsorganisationer. Hvorvidt dette især skyldes organisationernes forskelligartede karakterer og målsætninger eller særlige forhold på de specifikke politiske arenaer, er nogle af de spørgsmål, vi nu vil fokusere på. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til projektet. Det gælder især de interesseorganisationer, der har besvaret spørgeskemaet. Forskningsprojektet løber frem til 31. december 2014, og projektets resultater vil løbende blive gjort tilgængelige på hjemmesiden: 8

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere