4. FORHOLD VED NABOER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. FORHOLD VED NABOER"

Transkript

1 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis vest og øst for møllerne påvirkes mest af skyggekast, mens naboer nord for et mølleområde oplever de største visuelle gener, idet boligerne typisk er orienteret mod syd med de udendørs opholdsarealer. Dette er generelle betragtninger, hvilke der altid er lokale afvigelser fra. I det konkrete tilfælde er disse generelle betragtninger rimeligt dækkende, dog er skyggekast begrænset ved naboerne mod øst og vest, hvilket dels skyldes møllerækkens orientering og dels afstandsforholdene. Hertil kommer, at der er et stort antal eksisterende vindmøller i Tyskland umiddelbart syd for mølleområdet ved Vindtved. Disse møller påvirker i forvejen området, og ikke mindst i forhold til naboerne i Tyskland vil de eksisterende møller være mest dominerende. Der er endvidere planlagt opstilling af yderligere seks nye vindmøller umiddelbart syd for grænsen. G I 6 x totalhøjde 4 x totalhøjde Den danske bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller fastlægger, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelser end 4 x møllens totalhøjde. Det betyder, at ingen nabobeboelse må ligge nærmere end 600 meter fra møllerne i projektforslaget. Afstandskravet er vist på figur 4.1. I Tyskland (Schleswig-Holstein) er afstandskravet til beboelser på 3 x møllens totalhøjde svarende til en afstand på 450 meter [4a]. I det efterfølgende foretages en kort beskrivelse Figur 4.1. Afstandskrav på 4 gange totalhøjde til nabobeboelser fra projektforslagets seks møller på lige under 150 meter. Desuden angivelse af afstand på 6 gange totalhøjde, hvor de to danske beboelser inden for denne afstand er angivet med betegnelser som i støj- og skyggeberegningerne. 127 VINDMØLLER VED VINDTVED

2 Figur 4.2. Nabo G Grøngårdvej 23 Figur 4.3. Nabo I Sædholm 1 VINDMØLLER VED VINDTVED af de to nærmeste nabobeboelser, som ligger indenfor en afstand af godt 6 gange møllernes totalhøjde, hvilket svarer til 900 meter fra møllerne. For disse naboer, der begge ligger nord for møllerækken på den danske side af grænsen, foretages en vurdering af den visuelle påvirkning, som møllerne vil medføre på disse ejendommes beboelser og udendørs opholdsarealer. I forbindelse med en eventuel taksation vil der blive udarbejdet visualiseringer fra udendørs opholdsarealer ved alle de nabobeboelser, hvor der anmeldes krav om erstatning for værditab i henhold til lov om fremme af vedvarende energi. Ejere af beboelsesejendomme beliggende i Danmark indenfor en afstand af 6 gange møllernes totalhøjde kan få vurderet værditab uden at skulle betale gebyr. Der er desuden foretaget en generel vurdering af den visuelle påvirkning af de øvrige omkringliggende beboelser og landsbyer i Danmark og Tyskland, der alle ligger omkring 1 km eller mere fra de planlagte vindmøller. For disse vurderinger henvises til kapitel 3. Beskrivelser af naboer Nabo G og I ligger som vist på oversigtskortet figur 4.1, samt på figur 4.2 og 4.3, hvor retning fra beboelserne mod den nye møllerække er markeret med pile. Bogstav-betegnelserne er de samme, som benyttes i forbindelse med de efterfølgende beregninger af støj og skyggekast i afsnit 4.2 og Nabo G (Grøngårdvej 23) Nabo G er en landbrugsejendom beliggende nord for møllerækken, hvor beboelsen ligger ca. 795 meter fra nærmeste mølle (mølle 3). Nord for beboelsen er der en gårdsplads, og haven ligger mod syd i retning mod mølleområdet. Øst for beboelsen, gårdspladsen og haven ligger driftsbygninger, som afskærmer udsynet til den østlige del af møllerækken, men fra dele af gårdspladsen og beboelse samt ikke mindst fra opholdsarealerne i haven vil der være udsyn til møllerne i den vestlige del af møllerækken. Fra den sydligste del af haven vil der kunne være udsyn til det meste af møllerækken, der vil brede sig over en stor del af synsfeltet, og møllerne vil fremstå markante og dominerende. Beplantning i haven mod syd og især vest for ejendommen vil særligt i sommerhalvåret, når der er blade på træerne, kunne begrænse udsynet til møllerne. Nabo I (Sædholm 1) Nabo I er en landbrugsejendom beliggende nord for møllerækken og omkring 300 meter øst for nabo G. Beboelsen ligger ca. 811 meter fra nærmeste mølle (mølle 3). Nord og øst for beboelsen er der en gårdsplads afgrænset af driftsbygninger, som i nogen grad afskærmer udsynet til møllerne. Fra gårdspladsen øst for beboelsen vil der dog være frit udsyn til dele af møllerækken. Set fra beboelsen og opholdsarealer i haven mod syd vil møllerækken brede sig over en stor del af synsfeltet, og møllerne vil fremstå markante og dominerende. Der er dog en del markant beplantning i og omkring haven, som særligt i sommerhalvåret, når der er blade på træerne, vil kunne begrænse udsynet til møllerne Støj Støjniveau Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Ved måling af lydens styrke bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden db(a). En stigning på 3 db(a) svarer til en fordobling af lydstyrken, og en dæmpning på 3 db(a) svarer til en halvering af lydstyrken. Men-

3 nesker opfatter dog i praksis en ændring på 8-10 db(a) som en fordobling eller en halvering. Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor frekvensområdet Hz og særlig følsomt i området Hz. Dybe toner i frekvensområdet Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnelsen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt overfor dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og den vil da ofte være generende. En række undersøgelser har dokumenteret, at niveauet for infralyd fra vindmøller ligger langt under den normale høretærskel selv tæt på møllerne, og infralyd fra vindmøller betragtes derfor ikke som et problem. Det konkrete støjniveau afhænger, udover afstanden til vindmøllerne, af de klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed) og de vindmølletekniske forhold. For så vidt angår den lavfrekvente støj indendørs er den afhængig af boligens indretning, konstruktion og isolering. Lovgivning i Danmark I henhold til 'Bekendtgørelse om støj fra vindmøller beregnes støjpåvirkningen ved en beboelse i 1,5 meters højde ved en vindhastighed på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s målt i eller korrigeret til 10 meters højde ved en ruhedslængde på 0,05 meter (betegner en terræntype bestående af landbrugsarealer med vegetation). Bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier på 42 db(a) og 44 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s, som gælder ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land. I områder med støjfølsom arealanvendelse er grænseværdierne fastsat til 37 db(a) og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s i det mest støjbelastede punkt. Herudover fastsætter bekendtgørelsen en grænseværdi på 20 db for lavfrekvent støj. Denne grænseværdi gælder indendørs for beboelse i det åbne land såvel som indendørs i områder med støjfølsom arealanvendelse ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Ved beregning af den indendørs lavfrekvente støj korrigeres for lydisolationen af typiske danske boliger. Værdierne for lydisolation er fastsat i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller på baggrund af målinger af lydisolationen af udvalgte, repræsentative boliger, hvor niveauet af den indendørs lavfrekvente støj er bestemt efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i eksternt miljø [4b]. Lovgivning i Tyskland I Tyskland er der ikke opstillet særskilte regler og grænseværdier for støj fra vindmøller, idet vindmøllestøj her reguleres som industristøj. Støjen vurderes og reguleres med udgangspunkt i de generelle forskrifter i 'Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm' (TA Lärm) [4c]. Støjgrænserne er opdelt på en række forskellige områdetyper og -anvendelser, og der gælder desuden forskellige støjgrænser om dagen (kl. 6 til 22) og om natten (kl. 22 til 6). Støjgrænsen er på 60 db(a) om dagen og 45 db(a) om natten ved beboelser i det åbne land og i landsbyer. I industri- og erhvervsområder er der lempede krav, og i forskellige typer af boligområder og ved hospitaler mv. er der skærpede krav. Indledende analyse Vindmøller og naboer i Danmark Med udgangspunkt i vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, er der foretaget en analyse af, hvilke eksisterende møller og eventuelt naboer til disse, der skal indgå i støjberegningerne for projektforslaget ved Vindtved. Et notat om analysen fremgår af miljørapportens bilag 1. De to enkeltstående vindmøller på henholdsvis 600 kw og 750 kw, som er placeret i området mellem Vindtved og Jejsing, medtages i beregningerne af det samlede støjbidrag. Der er dog ingen beboelser tæt på disse møller, og de nye vindmøller vil derfor ikke have betydning for overholdelse af støjgrænserne ved beboelserne omkring de to møller. Der er derfor ikke afsat beregningspunkter ved de nærmeste omkringliggende beboelser. Møllegruppen umiddelbart vest for Jejsing, der består af en mølle på 600 kw og to møller på 900 kw medtages ligeledes i de samlede beregninger, da støjbidraget fra de nye vindmøller potentielt kan have betydning for den samlede støj ved Jejsing. Det fremgår af notatet i bilag 1, at de eksisterende møller ikke overholder de støjgrænser, som gælder for vindmøller, der opstilles i dag. Det samlede støjbidrag fra de nye vindmøller ved Vindtved er imidlertid mindst 15 db lavere end det samlede støjbidrag fra de eksisterende vindmøller ved de dele af det afgrænsede boligområde i Jejsing, som påvirkes mest. I henhold til vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er kravene dermed overholdt, og de nye møller vil ikke i praksis have betydning for støjen ved Jejsing. De nærmeste eksisterende vindmøller på den tyske side af grænsen medtages i beregningerne, og herudover er der lavet supplerende beregninger, hvori de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen ligeledes indgår. Der er i dette 129 VINDMØLLER VED VINDTVED

4 projekt tale om to Siemens-møller med 113 meter rotor og totalhøjder på henholdsvis 128 og 150 meter samt fire Siemens-møller med 130 meter rotor og en totalhøjde på 180 meter. Ved opstilling af disse møller nedtages én af de eksisterende tyske vindmøller i området. Flere af de eksisterende og planlagte tyske vindmøller kører med forskellige støjindstillinger om dagen og om natten, hvor der gælder forskellige støjgrænser i Tyskland. Ved beregning af støjen ved de danske naboer, hvor der gælder samme støjgrænser døgnet rundt, er der regnet med de støjindstillinger, som gælder for de tyske vindmøller om dagen, hvor de i henhold til de tyske regler må støje mere end om natten. Det fremgår af bilag 1, at det samlede støjbidrag fra de planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er mindst 15 db lavere end det samlede støjbidrag fra de eksisterende vindmøller og projektforslagets vindmøller ved Vindtved i forhold til det afgrænsede boligområde i Jejsing. I henhold til vejledningen til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er kravene dermed overholdt, og de planlagte nye vindmøller syd for grænsen vil ikke i praksis have betydning for støjen ved Jejsing. Vindmøller og naboer i Tyskland Ved beregning af støjen ved de tyske naboer er der benyttet de støjpunkter, som er godkendt af de tyske myndigheder i forbindelse med de seks planlagte nye vindmøller lige syd for grænsen. Der er her udelukkende tale om beboelser i det åbne land, herunder i den lille landsby Ellhöft, hvor støjgrænsen er på 60 db(a) om dagen og 45 db(a) om natten. Da de danske vindmøller kører med samme støjindstilling døgnet rundt, er det kun relevant at se på overholdelse af støjgrænsen om natten, hvor vindmøllerne i henhold til de VINDMØLLER VED VINDTVED 37 db(a) 42 db(a) Figur 4.4. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s. 130

5 tyske regler må støje væsentligt mindre end om dagen. Ved beregning af den samlede støj ved hver enkelt beboelse kan man i henhold til de tyske regler se bort fra de vindmøller, som hver for sig isoleret set har et støjbidrag, der ligger 15 db eller mere under støjgrænsen, idet disse vindmøller ikke vurderes at have praktisk betydning for overholdelse af støjgrænsen ved de pågældende beboelser. I bilag 2 er der foretaget en beregning af støjbidraget fra hver enkelt af de seks planlagte vindmøller ved Vindtved i forhold til hver af de tyske beboelser. Det fremgår heraf, at mølle 1 bidrager med 30,14 db(a) ved den tyske nabo C (IP 04 - Böglumer Straße 6), og at mølle 4 bidrager med 30,23 db(a) ved den tyske nabo D (IP 05 - Uhlenberg), mens det beregnede støjbidrag fra hver enkelt vindmølle er under 30 db(a) i alle øvrige tilfælde. 39 db(a) 44 db(a) De beregnede værdier skal i henhold til tysk praksis afrundes til hele tal. Støjgrænsen på 45 db(a) ved beboelserne i det åbne land anses således først for overskredet, hvis den samlede støj er beregnet til 45,5 db(a) eller mere. Vindmøller der isoleret set bidrager med mindre end 30,5 db(a) skal derfor ikke indgå ved beregning af den samlede støj ved den pågældende nabo. På denne baggrund kan der ses bort fra støjbidraget fra alle de danske vindmøller ved beregning af den samlede støj ved alle tyske naboer. Støjbidraget fra de danske vindmøller ved de tyske naboer er dermed også uden betydning ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen. Der er derfor ikke foretaget nærmere beregninger af den samlede støj fra vindmøller ved de tyske beboelser. Figur 4.5. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s. 131 VINDMØLLER VED VINDTVED

6 Beregninger Støj ved naboer i Danmark Der er foretaget beregning af støjen i henhold til de danske regler i forhold til de nærmeste beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen og landsbyen Sæd, som udgør det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse. Herudover er støjen beregnet ved Jejsing. Beregningerne er udført efter retningslinjerne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller med programmet WindPRO 3.1 og 3.2 Beta (ibel). Støjudbredelsen i forhold til beboelser i det åbne land og områder med støjfølsom arealanvendelse omkring de seks planlagte vindmøller ved Vindtved fremgår af kortene figur 4.4 til 4.7. Her er de enkelte beboelser og de mest støjbelastede punkter i områder med støjfølsom arealanvendelse markeret, og støjpåvirkningen i området er vist med forskellige farver. Kortene viser støjudbredelsen ved opstilling af projektforslagets Vestas-møller med 126 meter rotor, og de beregnede støjværdier ved de enkelte naboer og områder med støjfølsom arealanvendelse fremgår af oversigtsskemaet i figur 4.8, hvor støjpåvirkningen ved beboelserne i det åbne land er beregnet i forhold til det mest støjbelastede punkt ved de udendørs opholdsarealer beliggende indtil 15 meter fra beboelsen i retning mod vindmøllerne. Det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse er beliggende i Sæd, hvor der er afsat punkter ved de nærmeste dele af området for blandet bolig og erhverv, som er afgrænset i kommuneplanen. Der er endvidere foretaget beregning i forhold til det mest støjbelastede punkt ved det afgrænsede boligområde i Jejsing, som er beliggende i retning mod de eksisterende vindmøller vest for Jejsing og på væsentligt større afstand fra de planlagte vindmøller ved Vindtved. Den indendørs lavfrekvente støj er beregnet i forhold til den nærmest VINDMØLLER VED VINDTVED 17 db(a) 20 db(a) Figur 4.6. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 6 m/s. 132

7 beliggende del af beboelserne i det åbne land og de mest støjbelastede dele af de afgrænsede områder ved Sæd og Jejsing. De samlede støjberegninger fra WindPRO i forhold til danske beboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse er gengivet i bilag 3 til 8 bagerst i miljørapporten med beregninger for henholdsvis 0-alternativet, samlet støj ved opstilling af projektforslagets seks Vestas-møller med 126 meter rotor ved Vindtved samt samlet støj ved opstilling af de seks planlagte nye Siemensmøller på den tyske side af grænsen. Vindmøllerne i projektforslaget har mulighed for at få justeret kildestøjen. De enkelte møller kan justeres individuelt, men en nedjustering af kildestøjen medfører, at møllen producerer mindre strøm. Som det fremgår af de uddybende bilag bagerst i miljørapporten, er det forudsat, at der sker en dæmpning af kildestøjen på Vestas-møllerne i projektforslaget, når de seneste fabriksangivne kildestøjstal anvendes. Kildestøjen er fastsat til 102,5 / 103,0 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s for fem af møllerne, mens kildestøjen for den ene af møllerne (mølle 4) er fastsat til 100,2 / 100,4 db(a). Ved beregning af lavfrekvent støj indendørs er kildestøjen fastsat til 90,6 / 91,0 db ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s for mølle 1, 2, 3, 5 og 6, og for mølle 4 er kildestøjen fastsat til 89,2 / 89,4 db. 17 db(a) 20 db(a) Figur 4.7. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 8 m/s. Kildestøjen for de eksisterende vindmøller i Danmark samt de eksisterende og planlagte vindmøller i Tyskland, som indgår i beregningerne, fremgår af miljørapportens bilag. Beregningerne er foretaget med de støjtal, som gælder for de tyske møller i dagtimerne, hvor de må støje mere 133 VINDMØLLER VED VINDTVED

8 end om natten i henhold til de tyske regler. Dette bevirker, at de tyske møllers bidrag til den samlede støj reelt vil være lidt mindre om natten, hvor flere af de eksisterende såvel som planlagte tyske vindmøller vil være dæmpet. Som tidligere nævnt forudsættes én af de eksisterende tyske vindmøller nedtaget ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen, og herudover skal det bemærkes, at det i det tyske projekt forudsættes, at én af de eksisterende tyske møller stoppes om natten for at sikre, at den skærpede støjgrænse overholdes ved alle tyske nabobeboelser. Kildestøjen for de nye møller er fastsat af mølleproducenten på baggrund af støjmålinger på tilsvarende møller, og producenten står inde for, at det beregnede støjbidrag vil kunne overholdes ved en eventuel efterprøvning. Det forudsættes generelt, at ingen af møllerne udsender tydeligt hørbare toner (rentoner), idet den beregnede støjbelastning ved modtageren herved øges med 5 db. Jævnfør bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er der en samlet ubestemthed på +/- 2 db(a) ved måling af en mølles kildestøj og beregning af støjbidraget ved naboer. Møllernes kildestøj justeres løbende af fabrikanten i takt med udvikling af nye komponenter, og som det fremgår af projektbeskrivelsen vil andre tilsvarende mølletyper kunne være aktuelle, når projektet skal realiseres, herunder eventuelt en mølletype med lidt større rotor på 130 meter eller mølletyper med mindre rotor på 117 eller 113 meter. Disse mølletyper må som udgangspunkt forudsættes at have en tilsvarende kildestøj, og de vil ligeledes skulle støjdæmpes individuelt i nødvendigt omfang. Det vil derfor være den kildestøj, der fastsættes i forbindelse med mølleleverancen, som vil være den gældende, og det VINDMØLLER VED VINDTVED vil her kunne vise sig, at der større eller mindre behov for støjdæmpning af de pågældende møller end forudsat i denne miljørapport. Ved opstilling af møllerne skal der indgives anmeldelse med dokumentation for, at støjgrænserne - uden hensyntagen til ubestemtheden - kan overholdes for den valgte mølletype. Støjberegningerne for projektforslaget viser, at den beregnede støj ved nærmeste beboelser i det åbne land og i områder med støjfølsom arealanvendelse kan overholde de gældende regler. Dette gælder ligeledes ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen. Kommunen kan kræve, at der foretages en støjmåling, når møllerne er sat i drift. Hvis støjmålingen og den efterfølgende beregning viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal vindmøllerne støjdæmpes eller driften af vindmøllerne indstilles. Støjgrænserne anses i denne sammenhæng for overholdt, hvis beregningsresultatet minus ubestemtheden overholder støjgrænserne. Støj ved naboer i Tyskland Som det fremgår af den indledende analyse og miljørapportens bilag 2, er støjbidraget fra hver enkelt af de planlagte vindmøller ved Vindtved beregnet til at ligge mindst 15 db under støjgrænsen ved alle tyske naboer. Med de aktuelle støjtal har projektforslagets vindmøller med 126 meter rotor derfor ikke betydning for overholdelse af støjgrænsen, og de skal ikke indgå i beregningen af den samlede støj ved de tyske naboer. Der er derfor ikke foretaget nærmere beregninger og vurderinger af den samlede støj fra vindmøller ved de tyske beboelser. Ved opstilling af de planlagte vindmøller ved Vindtved skal det sikres, at vindmøllerne kan 134 overholde støjkravene ved de tyske beboelser såfremt kildestøjen ændres i forhold til miljørapportens beregninger for Vestas-møllerne med 126 meter rotor eller der vælges en af de tilsvarende mølletyper med lidt større eller mindre rotor, som har afvigende støjtal. Vurdering af støjforhold i Danmark Støj ved udendørs opholdsarealer Det fremgår af kortene i figur 4.4 og 4.5 og af de detaljerede støjberegninger ved hver nabo, som er gengivet i figur 4.8 samt i miljørapportens bilag 4, at ingen udendørs opholdsarealer ved beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen omkring mølleområdet ved Vindtved vil blive udsat for mere end henholdsvis 42,0 og 44,0 db(a) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Ingen dele af landsbyen Sæd eller tilsvarende områder, som anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, vil blive udsat for mere end henholdsvis 37,0 og 39,0 db(a) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Ved Jejsing er de støjgrænser, som gælder i dag ved opstilling af nye vindmøller, dog ikke overholdt, men støjbidraget fra de planlagte vindmøller ligger mindst 15 db under støjbidraget fra de eksisterende vindmøller, og de nye møller har derfor i praksis ikke betydning for støjen ved Jejsing. Hermed er lovkravene for støj ved udendørs opholdsarealer overholdt i projektforslaget. Nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), der ligger vest for mølleområdet, og nabo G (Grøngårdvej 23), der ligger nord for mølleområdet, er de beboelser i det åbne land omkring de nye møller i projektforslaget, som påvirkes mest. Støjbidraget er beregnet til henholdsvis 40,6 / 41,6 db(a) og 40,8 / 41,3 db(a), hvor den maksimalt må være 42,0 / 44,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjgrænserne vil således være overholdt med en

9 margin på mere end 1 db(a). Ved den mest støjbelastede del af Sæd, som er det nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse i forhold til de nye møller i projektforslaget, er støjbidraget beregnet til 36,8 / 37,6 db(a). De skærpede lovkrav ved denne områdetype, som er på 37,0 / 39,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s, er således overholdt med en forholdsvis lille margin. Ved Jejsing, hvor de nye vindmøller ikke i praksis har betydning for den samlede støj, er der beregnet 37,7 / 39,8 db(a). Det fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 5, at der ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er beregnet et samlet støjbidrag ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) og nabo G (Grøngårdvej 23) på henholdsvis 40,8 / 41,7 db(a) og 41,1 / 41,7 db(a). Støjgrænserne er således overholdt med lidt mindre margin end i projektforslaget. Den største stigning er beregnet ved nabo J (Karlsmindevej 2), som ligger nordøst for de planlagte vindmøller ved Vindtved, hvor det samlede støjbidrag stiger fra 36,7 / 37,3 db(a) til 37,8 / 38,4 db(a). Ved landsbyen Sæd er der beregnet et samlet støjbidrag på 37,0 / 37,9 db(a), og her vil støjgrænsen ved 6 m/s således lige akkurat være overholdt. Ved Jejsing er der beregnet et samlet støjbidrag på 37,7 / 39,9 db(a). Der er således en mindre stigning på 0,1 db(a) ved 8 m/s, men kravene er overholdt, idet støjbidraget fra de planlagte tyske møller vil ligge mere end 15 db under støjbidraget fra de øvrige eksisterende og planlagte vindmøller, som angivet i bilag 1. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller STØJ Nabo Udendørs opholdsareal Indendørs (lavfrekvent) db(a) ved 6 m/s db(a) ved 8 m/s db ved 6 m/s db ved 8 m/s Grænseværdi 42,0 44,0 20,0 20,0 Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ A - Sønderløgumlandevej 9B 40,6 (40,8) 40,0 41,6 (41,7) 41,0 15,2 (15,6) 14,8 17,3 (17,5) 16,9 B - Sønderløgumlandevej 12 39,8 (40,0) 39,1 40,7 (40,9) 40,1 14,6 (15,0) 14,1 16,6 (16,9) 16,2 C - Grøngårdvej 18A 36,7 (37,0) 34,9 37,4 (37,7) 35,8 11,9 (12,5) 10,8 13,6 (14,2) 12,8 D - Grøngårdvej 18B 36,8 (37,0) 35,0 37,5 (37,8) 35,8 11,9 (12,6) 10,8 13,7 (14,2) 12,8 E - Grøngårdvej 20 37,2 (37,5) 35,2 37,9 (38,2) 36,1 12,2 (12,8) 11,0 13,9 (14,5) 13,0 F - Grøngårdvej 22 37,4 (37,7) 35,4 38,1 (38,4) 36,2 12,3 (12,9) 11,1 14,0 (14,6) 13,1 G - Grøngårdvej 23 40,8 (41,1) 37,2 41,3 (41,7) 37,9 14,3 (15,2) 12,0 15,7 (16,5) 13,8 H - Grøngårdvej 24 38,3 (38,7) 35,4 38,9 (39,4) 36,1 12,7 (13,7) 10,9 14,2 (15,2) 12,8 I - Sædholm 1 40,6 (41,0) 37,0 41,1 (41,6) 37,7 14,2 (15,2) 11,9 15,6 (16,6) 13,8 J - Karlsmindevej 2 36,7 (37,8) 34,9 37,3 (38,4) 35,4 11,8 (13,6) 10,6 13,4 (15,0) 12,5 Grænseværdi 37,0 39,0 20,0 20,0 K - Sæd (boligområde) 36,8 (37,0) 35,6 37,6 (37,9) 36,5 12,2 (12,8) 11,4 14,1 (14,5) 13,5 L - Sæd (boligområde) 36,5 (36,7) 35,1 37,3 (37,5) 36,0 11,9 (12,5) 11,0 13,7 (14,2) 13,0 M - Jejsing (boligområde) 37,7 (37,7) 37,6 39,8 (39,9) 39,8 11,6 (12,0) 11,4 14,6 (14,9) 14,5 Figur 4.8. Skema med beregning af samlet støj ved de nærmeste beboelser og områder med støjfølsom arealanvendelse på den danske side af grænsen ved opstilling af projektforslagets seks nye vindmøller og i 0-alternativet. Beregning inklusiv seks planlagte nye møller i Tyskland angivet i parentes. 135 VINDMØLLER VED VINDTVED

10 ved Vindtved, er der beregnet et samlet støjbidrag fra de eksisterende møller i det omkringliggende landskab på 40,0 / 41,0 db(a) ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), der er den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen, som påvirkes mest. Dette er 0,6 / 0,6 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved nabo G (Grøngårdvej 23) er der beregnet et støjbidrag på 37,2 / 37,9 db(a), hvilket er 3,6 / 3,4 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved landsbyen Sæd er der beregnet et samlet støjbidrag på 35,6 / 36,5 db(a), hvilket er 1,2 / 1,1 db(a) mindre end i projektforslaget. Ved Jejsing er der beregnet 37,6 / 39,8 db(a). Den beregnede støj er således 0,1 db(a) mindre end i projektforslaget ved 8 m/s. Projektforslaget overholder dog kravene, som angivet i miljørapportens bilag 1, idet støjbidraget fra de planlagte møller ved Vindtved vil ligge mere end 15 db under støjbidraget fra de eksisterende vindmøller. Beregningerne for 0-alternativet fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 3. Lavfrekvent støj indendørs Det fremgår af kortene figur 4.6 og 4.7 og af de detaljerede støjberegninger ved hver nabo gengivet i figur 4.8 samt i miljørapportens bilag 7, at ingen beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen omkring mølleområdet ved Vindtved vil blive udsat for mere end 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjgrænsen vil ligeledes være overholdt indendørs i landsbyen Sæd og tilsvarende områder, som anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, idet der ikke er fastlagt skærpede grænser for lavfrekvent støj for disse områder. Hermed er lovkravene for lavfrekvent støj indendørs overholdt i projektforslaget. VINDMØLLER VED VINDTVED Nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) er den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen omkring de nye møller i projektforslaget, som påvirkes mest med lavfrekvent støj indendørs. Ved beboelsen, som ligger vest for mølleområdet, er støjbidraget beregnet til 15,2 / 17,3 db, hvor den maksimalt må være 20,0 db ved henholdsvis 6 og 8 m/s, og støjgrænserne vil således være overholdt med en margin på lidt under 3 db. Ved alle øvrige beboelser i det åbne land på den danske side af grænsen såvel som ved landsbyen Sæd og Jejsing vil støjgrænserne være overholdt med større margin. Det fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag 8, at der ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen er beregnet et samlet støjbidrag ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) på 15,6 / 17,5 db. Der vil således ske en mindre stigning, men støjgrænserne vil være overholdt med mindst 2,5 db. Den største stigning er beregnet ved nabo J (Karlsmindevej 2), som ligger nordøst for de planlagte vindmøller ved Vindtved, hvor det samlede støjbidrag stiger fra 11,8 / 13,4 db til 13,6 / 15,0 db. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller i ved Vindtved, er nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) den beboelse i det åbne land på den danske side af grænsen, der påvirkes mest ligesom i projektforslaget. Der er beregnet et samlet støjbidrag fra de eksisterende møller i det omkringliggende landskab på 14,8 / 16,9 db, hvilket er 0,4 / 0,4 db mindre end i projektforslaget. Støjgrænserne vil således være overholdt med en margin på lidt over 3 db. Ved nabo G (Grøngårdvej 23) er der beregnet et støjbidrag på 12,0 / 13,8 db, hvilket er 2,3 / 1,9 db mindre end i projektforslaget. Beregningerne for 0-alternativet fremgår af figur 4.8 og miljørapportens bilag Skyggekast Indledning En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, når solen skinner. Det sker, at denne skygge rammer beboelser, og skyggen vil opleves som blink inde i boligen. Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gennem vindmøllens rotorareal. Der vil derfor være tre forhold, som afgør om der dannes generende skygger. For det første skal solen skinne for, at der kan dannes skygger, og der vil således ikke opstå skyggekast i overskyet vejr. For det andet skal det blæse. Hvis der er vindstille eller vindhastigheder under 3 meter pr. sekund kører møllens vinger almindeligvis ikke rundt, og der dannes ikke skyggekast fra roterende møllevinger, som giver anledning til gener. For det tredje er vindretningen afgørende for mængden af skyggekast. Hvis vindens retning og solretningen er ens giver møllen maksimalt skyggekast, mens der stort set ikke dannes skygge, hvis vindretningen er vinkelret på solretningen. Disse tre meteorologiske forhold indgår, sammen med en række andre tekniske forhold, i de beregninger, som beskrives i det efterfølgende. Der vil ydermere være konkrete lokale forhold, som vil få indflydelse på, om der dannes skyggekast ved nabobeboelser. Placering af bygninger og beplantning samt terrænmæssige forhold kan bevirke, at skyggekast minimeres eller slet ikke opstår ved bestemte beboelser. Lovgivning i Danmark Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til re-

11 gulering af skyggekastforhold, men Miljøministeriet anbefaler i vejledningen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. Der skelnes mellem et forventet antal skyggetimer ('real case') og det værst tænkelige ('worst case'). Forskellen mellem de to opgørelser er, at den ene tager højde for de meteorologiske forhold, som beskrevet i forrige afsnit, mens den anden udregner det teoretisk maksimalt mulige uden hensyntagen til vind og vejr. Derfor er reel skyggetid eller forventede værdier en del lavere end det værst tænkelige, men til gengæld burde det svare til de faktiske værdier, som en nabo vil blive udsat for i gennemsnit over en årrække. Lovgivning i Tyskland Skyggekast fra vindmøller ved beboelser reguleres med udgangspunkt i anvisningerne i 'Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen' [4d]. Her er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 30 timer om året og 30 minutter pr. dag beregnet som det maksimalt mulige eller værst tænkelige ('worst case'). Ved overskridelse af grænseværdierne skal møllerne stoppes. Dersom der installeres automatik med lysmåler er der fastsat en grænseværdi på 8 timer om året for reel skyggetid ('real case'). Timer per år, reelt tilfælde Beregninger Naboer i Danmark Skyggekast er beregnet med programmet Wind- PRO 3,1 og 3.2 Beta (Shadow). I beregningsprogrammet indgår generelle statistiske data for sandsynligheden for solskin, og fordeling af møllernes driftstid i forhold til forskellige vindretninger. Figur 4.9. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast med markering af danske naboer. Linjerne viser skyggekast i timer pr. år beregnet som reel værdi og svarer tilnærmelsesvis til det konkret beregnede indendørs skyggekast ved de enkelte nabobeboelser. Rød angiver grænseværdien på 10 timer pr. år. 137 VINDMØLLER VED VINDTVED

12 De anvendte data fremgår af miljørapportens bilag 9 til 12 med beregninger af samlet skyggekast ved danske naboer i henholdsvis 0-alternativet og i projektforslaget. Beregningsmodellen forudsætter, at solhøjden er mindst 3 grader over horisonten, idet skyggen ved lavere solhøjde vil være diffus, og af samme årsag forudsættes skyggekastet at være uden betydning, hvis mindre end 20 % af solen er dækket af møllevingen eller hvis afstanden fra vindmøller er mere end meter. Der er foretaget beregninger af indendørs skyggekast ved alle nabobeboelserne i forhold til en skyggemodtager, der er defineret som et vindue på 1 x 1 meter placeret 1 meter over terræn. De konkret beregnede værdier for indendørs skyggekast ved hver enkelt nabo, som er angivet i oversigtsskemaet i figur 4.10, svarer tilnærmelsesvis til de værdier, der kan aflæses på kortet i figur 4.9. Herudover er der foretaget beregning af udendørs skyggekast i forhold til en skyggemodtager, der er defineret som et teoretisk vandret opholdsareal på 15 x 15 meter placeret 1 meter over terræn i retning mod møllerne. Dette areal består i princippet af en stor samling af 'punkter', og de konkret beregnede værdier for skyggekast på det udendørs opholdsareal ved hver enkelt nabo, som ligeledes er angivet i oversigtsskemaet i figur 4.10, er derfor generelt højere end værdierne for det indendørs skyggekast, herunder de værdier, der kan aflæses på kortet i figur 4.9. Beregningerne er foretaget med den såkaldte Skyggekastberegningerne med de seks nye møller i projektforslaget er gengivet på kort i figur 4.9 samt i miljørapportens bilag 12. Skyggekast fra de nærmeste eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab i Danmark såvel som i Tyskland indgår i beregningerne af det samlede skyggekast. På kortet vises de områder, som påføres skyggekast fra de nye og eksisterende møller, og farverne angiver, hvor tæt på mølleområdet man skal være for at få et vist antal timers skyggekast. Den røde 'amøbe-form' angiver afgrænsningen af området, hvor indenfor der kan forventes mere end 10 timers skyggekast pr. år, hvilket svarer til den anbefalede grænseværdi. Kortet viser skyggekastet ved opstilling af Vestasmøller med 126 meter rotor. Ved opstilling af Siemens-møller med 130 meter rotor vil skyggekastet kunne blive øget en smule, og ved opstilling af mølletyperne med mindre rotor på 113 eller 117 meter vil skyggekastet blive reduceret en smule. Skyggekastet vurderes dog ikke at afvige markant fra det beregnede for Vestas-møllerne med 126 meter rotor, da de nævnte mølletyper har samme totalhøjde og derfor samlet set ikke afviger væsentligt fra hinanden, således som det fremgår af projektbeskrivelsen i kapitel 2. VINDMØLLER VED VINDTVED SKYGGEKAST Nabo Udendørs opholdsareal Indendørs (vindue) Timer og minutter pr. år Timer og minutter pr. år Grænseværdi Figur Skema med beregning af skyggekast ved de nærmeste beboelser og byområder på den danske side af grænsen ved opstilling af projektforslagets seks nye vindmøller og i 0-alternativet. Beregning inklusiv seks planlagte nye møller i Tyskland angivet i parentes. 138 Projekt 0-alternativ Projekt 0-alternativ A - Sønderløgumlandevej 9B 7:48 (7:48) 4:21 6:40 (6:40) 3:36 B - Sønderløgumlandevej 12 4:58 (4:58) 2:03 4:09 (4:09) 1:40 C - Grøngårdvej 18A 3:41 (3:41) 0:00 3:13 (3:13) 0:00 D - Grøngårdvej 18B 3:48 (3:48) 0:00 3:17 (3:17) 0:00 E - Grøngårdvej 20 4:42 (4:42) 0:00 3:59 (3:59) 0:00 F - Grøngårdvej 22 5:01 (5:01) 0:00 4:14 (4:14) 0:00 G - Grøngårdvej 23 11:00 (11:00) 0:00 8:56 (8:56) 0:00 H - Grøngårdvej 24 3:17 (3:17) 0:00 2:33 (2:33) 0:00 I - Sædholm 1 11:12 (11:12) 0:00 9:10 (9:10) 0:00 J - Karlsmindevej 2 3:06 (3:06) 0:00 2:36 (2:36) 0:00 Grænseværdi K - Sæd (boligområde) 1:58 (1:58) 0:00 1:41 (1:41) 0:00 L - Sæd (boligområde) 1:55 (1:55) 0:00 1:39 (1:39) 0:00 M - Jejsing (boligområde)

13 'drivhustilstand', som er en beregningsmetode i WindPRO, der muliggør beregning af skyggekast fra flere retninger samtidigt i modsætning til retningsbestemt beregning, som også kan anvendes. Drivhustilstanden vil teoretisk set resultere i en lidt højere beregnet værdi for skyggekast, især i tilfælde hvor der er tale om beboelser, der kan modtage skyggekast fra flere møller i løbet af dagen og året. Dette er tilfældet i området ved Vindtved, hvor de eksisterende møller i Tyskland umiddelbart syd for grænsen blandt andet kaster skygge ved enkelte af nabobeboelserne vest for de nye vindmøller ved Vindtved. Skyggekastberegningerne med antal skyggetimer for hver enkelt nabobeboelse er angivet i oversigtsskemaet i figur Der redegøres ikke nærmere for skyggekast fra de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen, idet disse ikke vil medføre skyggekast ved de danske nabobeboelser, som påvirkes mest og indgår i beregningerne for projektforslaget. Naboer i Tyskland Skyggekast i forhold til de tyske naboer er beregnet med programmet WindPRO 3.2 Beta (Shadow), og med de samme beregningsforudsætninger som i forhold til de danske naboer. Dog er skyggemodtager defineret som en vandret flade på 10 x 10 meter placeret 2 meter over terræn placeret med centrum midt i beboelsen. De anvendte data fremgår af miljørapportens bilag 13 til 15 med beregninger af samlet skyggekast ved tyske naboer i henholdsvis 0-alternativet og i projektforslaget, samt skyggekast fra projektforslagets vindmøller alene. På den tyske side af grænsen vil der udelukkende kunne forekomme skyggekast fra de planlagte vindmøller i projektforslaget ved de nærmeste naboer mod sydvest, og der er derfor kun foretaget detaljerede beregninger i forhold til skyggemodtagere ved disse naboer. Deres placering fremgår af kortet i figur 4.12 og af kortene i miljørapportens bilag 13 til 15. På kortene vises de områder, som påføres skyggekast fra de eksisterende møller og/eller fra de nye møller i projektforslaget. Den røde linje viser grænseværdien på 30 timers skyggekast om året beregnet som 'worst case'. Det fremgår af beregningerne for 0-alternativet og den samlede beregning med projektforslaget, der er indsat som bilag 13 og 14 i miljørapporten, at det beregnede skyggekast ved de pågældende naboer mod sydvest ligger betydeligt over grænseværdierne på 30 timer pr. år og 30 minutter pr. dag beregnet som 'worst case', idet der i flere tilfælde er beregnet mere end 200 timers skygge pr. år og op til en time og tre kvarters skygge pr. dag. Isoleret set ligger skyggekastet fra de planlagte vindmøller ved Vindtved dog væsentligt under grænseværdierne på 30 timer pr. år og 30 minutter pr. dag ved de tyske nabobeboelser, hvilket fremgår af miljørapportens bilag 15. Det forudsættes, at de eksisterende vindmøller er omfattet af begrænsninger i driften, som sikrer, at grænseværdierne er overholdt. Driften af de planlagte vindmøller ved Vindtved skal derfor begrænses, når de kan kaste skygge ved de tyske nabobeboelser. Hermed vil de ikke øge skyggekastet ved de pågældende nabobeboelser. På denne baggrund redegøres specifikt for skyggekastet fra de planlagte vindmøller ved Vindtved for at belyse behovet for begrænsninger i driften af hensyn til skyggekast ved de tyske nabobeboelser. Skyggekastberegningen med antal skyggetimer ved nabobeboelserne på den tyske side af grænsen er angivet i oversigtsskemaet i figur Ligesom ved de danske naboer indgår beregninger, hvor det er fastsat, hvornår på dagen og hvornår på året skyggekast teoretisk set kan forekomme ved de enkelte beboelser. Resultatet heraf er gengivet i grafisk form i figur Der redegøres ikke nærmere for skyggekast fra de seks planlagte nye vindmøller syd for grænsen. Disse forudsættes ligesom de planlagte vindmøller i projektforslaget at være omfattet af begrænsinger i driften, så skyggekastet ikke øges ved de pågældende tyske nabobeboelser. Mulige foranstaltninger Møllefabrikanterne har udviklet programmer, som kan stoppe en mølle på de tidspunkter, hvor skyggekastgenerne ved bestemte nabobeboelser er størst. Programmet anvendes primært i de tilfælde, hvor projektets beregninger viser, at det anbefalede maksimale antal skyggekasttimer ikke kan overholdes ved alle nabobeboelser. I VVM-tilladelsen til projektet vil der blive stillet krav om installering af teknik og software til håndtering af skygge-stop, så en eller flere af møllerne kan stoppes i nødvendigt omfang, da der er beregnet et skyggekast lidt over den anbefalede grænseværdi på 10 timer pr. år ved et par af de nærmeste danske nabobeboelser, som ligger nord for møllerækken. Herved sikres, at skyggekastet ved de to beboelser kan begrænses til 10 timer pr. år beregnet som reel skyggetid. Det vil ligeledes blive sikret, at skyggekastet ikke øges ved de tyske nabobeboelser, som ligger sydvest for møllerækken og potentielt kan påvirkes af de planlagte vindmøller. Det skal bemærkes, at beregningen af skyggekast ikke tager højde for en eventuel afskærmen- 139 VINDMØLLER VED VINDTVED

14 20:30 20:30 19:30 19:00 19:30 18:30 19:00 18:30 17:30 17:00 17:30 16:30 17:00 16:30 15:30 15:00 15:30 15:00 13:00 12:30 13:00 12:30 11:30 11:00 11:30 10:30 11:00 10:30 09:30 09:00 09:30 08:30 09:00 08:30 07:30 07:00 07:30 07:00 WEA_SV_29: Siemens SWT ,0 m (TOT:139,3 m) (134) WEA_SV_35: ENERCON E !-! 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) WEA_S_05: Siemens SWT :30 92,5 20:30 m (TOT:149,0 m) (120) 19:30 20:30 19:30 19:00 19:00 18:30 20:30 19:30 18:30 19:00 17:30 19:30 18:30 17:30 17:00 19:00 17:00 16:30 18:30 17:30 16:30 17:00 15:30 17:30 16:30 15:30 15:00 17:00 15:00 16:30 15:30 15:00 15:30 13:00 15:00 13:00 12:30 12:30 13:00 11:30 12:30 11:30 11:00 13:00 11:00 10:30 12:30 11:30 10:30 11:00 09:30 11:30 10:30 09:30 09:00 11:00 09:00 08:30 10:30 09:30 08:30 09:00 07:30 09:30 08:30 07:30 07:00 09:00 07:00 08:30 07:30 07:00 07:30 07:00 emd.dk, 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 Beregning: L3 udendørs Beregning: L3 udendørs G: Grøngårdvej 23 D: Grøngårdvej G: Grøngårdvej 18B 23 A: Sønderløgumlandevej 9B Vindmøller Figur Vindmøller : VESTAS Grafisk kalender I: Sædholm 87,0 m (TOT:150,01 over m) (54) skyggekast 3: VESTAS fra eksisterende 87,0 m (TOT:150,0 og m) (56) nye J: møller Karlsmindevej i 5: projektforslaget VESTAS2 87,0 m ved (TOT:150,0 m) et (58) repræsentativt udsnit af de nærmeste nabobeboelser. Lodret akse angiver klokkeslæt og vandret akse an- Vindmøller 1: 2: VESTAS VESTAS 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (54) (55) 3: 4: VESTAS VESTAS 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (56) (57) 5: 6: VESTAS VESTAS 87,0 87,0 m (TOT:150,0 (TOT:150,0 m) m) (58) (59) 1: VESTAS 2: VESTAS 87,0 m (TOT:150,0 87,0 m) m (TOT:150,0 (54) m) (55) WEA_SV_29: Siemens 4: VESTAS SWT ,0 m (TOT:139,3 87,0 m (TOT:150,0 m) (134) m) (57) WEA_S_07: Siemens 6: VESTAS SWT ,5 m 87,0 (TOT:149,0 m (TOT:150,0 m) (122) m) (59) 20:30 2: VESTAS 87,0 m (TOT:150,0 m) (55) WEA_SV_35: ENERCON E !-! 20:30 99,0 m (TOT:149,5 m) (135) giver årets måneder. Farverne angiver skyggekast fra forskellige møller. 18:30 VINDMØLLER 17:30 VED VINDTVED 20:30 20:30 20:30 19:30 19:00 20:30 19:30 19:30 18:30 19:00 19:00 19:30 18:30 18:30 17:30 19:00 17:00 18:30 17:30 17:30 16:30 17:00 17:00 17:30 16:30 16:30 15:30 17:00 15:00 Projekt: 16:30 15:30 15:30 Beskrivelse: 15:00 15:00 15:30 Ecopartner_Saed2 15:00 13:00 12:30 13:00 13:00 12:30 12:30 11:30 13:00 11:00 12:30 11:30 11:30 10:30 11:00 11:00 11:30 10:30 10:30 09:30 11:00 09:00 10:30 09:30 09:30 08:30 09:00 09:00 09:30 08:30 08:30 07:30 09:00 07:00 08:30 07:30 07:30 07:00 07:00 07:30 07:00 Beregning: L3 udendørs I: Sædholm 1 F: Grøngårdvej I: Sædholm 22 1 C: Grøngårdvej 18A SHADOW - Kalender, grafisk id 19:30 19:00 17:00 16:30 15:30 15:00 SHADOW - Kalender, grafisk SHADOW Kalender, grafisk 20:30 20:30 19:30 19:00 19:30 18:30 19:00 18:30 17:30 17:00 17:30 16:30 17:00 16:30 15:30 15:00 15:30 15:00 13:00 12:30 13:00 12:30 11:30 11:00 11:30 10:30 11:00 10:30 09:30 09:00 09:30 08:30 09:00 08:30 07:30 07:00 07:30 07:00 G: Grøngårdvej K: Sæd (boligområde) 23 K: Sæd (boligområde) E: Grøngårdvej 20 3: VESTAS 87,0 m (TOT:150,0 m) (56) :51 / 4 WEA_S_07: Siemens SWT ,5 m (TOT:149,0 m) (122) windpro 20:30 19:30 19:00 18:30 17:30 17:00 16:30 15:30 15:00 13:00 12:30 11:30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 19:30 19:00 18:30 17:30 17:00 16:30 15:30 15:00 13:00 12:30 11:30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 19:30 19:00 18:30 20:30 17:30 19:30 17:00 19:00 16:30 18:30 15:30 17:30 15:00 17:00 16:30 15:30 13:00 15:00 12:30 11:30 11:00 13:00 10:30 12:30 09:30 11:30 09:00 11:00 08:30 10:30 07:30 09:30 07:00 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 20:30 19:30 19:00 19:30 18:30 20:30 19:00 18:30 17:30 19:30 17:00 19:00 17:30 16:30 18:30 17:00 16:30 15:30 17:30 15:00 17:00 15:30 16:30 15:00 15:30 13:00 15:00 12:30 13:00 12:30 11:30 11:00 13:00 11:30 10:30 12:30 11:00 10:30 09:30 11:30 09:00 11:00 09:30 08:30 10:30 09:00 08:30 07:30 09:30 07:00 09:00 07:30 08:30 07:00 07:30 07:00 WEA_S_05: Siemens SWT :30 92,5 m (TOT:149,0 m) (120) 19:00 18:30 17:30 17:00 16:30 15:30 15:00 H: Grøngårdvej 24 H: Grøngårdvej 24 B: Sønderløgumlandevej I: Sædholm12 1 EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. unøjagtigheder, følge af denne konsulentopgave, begrænsninger eller vil EMD s fejl i deansvar anvendte for eventuelle modeller og skader, software. uanset Vedform, eventuelle højst kunne krav, som følge beløbeaf sig denne til størrelsen konsulentopgave, af det aftalte vil EMD s honorar ansvar for konsulentopgaven. for eventuelle skader, En separat uansetrådgiverforsikring form, højst kunnemed beløbe udvidetsig forsikringsdækning til størrelsen af det kanaftalte aftales honorar særskilt. foromkostningerne konsulentopgaven. for En en separat sådan rådgiverforsikring med udvidet afholdesforsikringsdækning kunden. kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. id 11:30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 20:30 19:30 19:00 20:30 19:30 18:30 19:00 19:30 18:30 17:30 19:00 17:00 18:30 17:30 16:30 17:00 17:30 16:30 15:30 17:00 15:00 16:30 15:30 15:00 15:30 15:00 13:00 12:30 13:00 12:30 11:30 13:00 11:00 12:30 11:30 10:30 11:00 11:30 10:30 09:30 11:00 09:00 10:30 09:30 08:30 09:00 09:30 08:30 07:30 09:00 07:00 08:30 07:30 07:00 07:30 07: J: Karlsmindevej 2 J: Karlsmindevej 2 D: Grøngårdvej K: Sæd (boligområde) 18B H: Grøngårdvej L: Sæd (boligområde) 24 L: Sæd (boligområde) F: Grøngårdvej 22 Vindmøller 1: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (97) 20:30 2: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (98) 20:30 19:30 19:00 19:30 18:30 19:00 18:30 17:30 17:00 17:30 16:30 17:00 16:30 15:30 15:00 15:30 15:00 13:00 12:30 13:00 12:30 11:30 11:00 11:30 10:30 11:00 10:30 09:30 09:00 09:30 08:30 09:00 08:30 07:30 07:00 07:30 07:00 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :48/ windpro af EMD International A/S, Tel , DK Aalborg 4444 Ø +45 Thomas 9635/ 4444 Beregnet: Thomas / Beregnet: :48/ :48/ :30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 19:30 19:00 18:30 17:30 17:00 16:30 15:30 15:00 13:00 12:30 11:30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 20:30 19:30 19:00 18:30 17:30 17:00 16:30 15:30 15:00 13:00 12:30 11:30 11:00 10:30 09:30 09:00 08:30 07:30 07:00 3: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (99) 4: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (100) de virkning af beplantning J: Karlsmindevej 2og bebyggelse omkring beboelserne, og at det reelle antal skyggetimer derfor kan være mindre end beregnet. Dette vil gøre sig gældende i forhold til flere af nabobeboelserne i det åbne land, da disse i større eller mindre omfang er omgivet af beplantning eller driftsbygninger. Omvendt varierer de meteorologiske forhold fra år til år, og skyggekastet vil derfor også kunne være større og eventuelt blive øget i møllernes levetid. Vurdering af skyggekast i Danmark Ved opstilling af projektforslagets seks vindmøller L: Sæd (boligområde) med 126 meter rotor er der beregnet et samlet reelt skyggekast fra de nye vindmøller og fra de nærmeste eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab på henholdsvis 9 timer og 10 minutter pr. år indendørs og 11 timer og 12 minutter pr. år udendørs ved nabo I (Sædholm 1) nord for møllerækken, som udsættes for den største påvirkning. Ved nabo G (Grøngårdvej 23), som ligeledes ligger nord for møllerækken, er der beregnet 8 timer og 56 minutter pr. år indendørs og 11 timer og 0 minutter pr. år udendørs. Ved alle øvrige nabobeboelser er skyggekastet beregnet til mindre end 8 timer både indendørs 5: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (101) og udendørs. 6: VESTAS hub: 87,0 m (TOT: 150,0 m) (102) Ved opstilling af de seks planlagte nye vindmøller på den tyske side af grænsen, vil skyggekastet ikke blive øget ved de nabobeboelser på den danske side af grænsen, som indgår i beregningerne, idet de nye møller ikke bidrager med skyggekast ved disse nabobeboelser. Det skal :59 / 5 windpro dog bemærkes, at de østligste af de nye tyske vindmøller vil give skyggekast ved beboelser på lidt større afstand i området omkring Lydersholm, som ligger øst for mølleområdet ved Vindtved.

15 Det fremgår af figur 4.11, at skyggekastet ved nabo G (Grøngårdvej 23) og nabo I (Sædholm 1), der påvirkes mest i projektforslaget, og som begge ligger nord for møllerækken, vil kunne forekomme om morgenen og først på formiddagen samt sidst på eftermiddagen i vintermånederne. Ved nabo J (Karlsmindevej 2) nordøst for møllerækken vil skyggekast udelukkende kunne forekomme sidst på eftermiddagen i vintermånederne. Ved de nærmeste naboer på Grøngårdvej nordvest for møllerækken vil skyggekast udelukkende kunne forekomme om morgenen og først på formiddagen i vinterhalvåret, og ved landsbyen Sæd længere mod vest vil skyggekastet være begrænset til perioder fra slutningen af januar til begyndelsen af marts og i oktober til november. Ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B) og de øvrige nærmeste naboer på Sønderløgumlandevej vest for møllerækken vil skyggekast fra projektforslagets møller udelukkende kunne forekomme om morgenen fra sidst i marts til april og igen fra slutningen af august til september. Ved disse naboer vil der endvidere kunne forekomme skyggekast fra de eksisterende tyske vindmøller om morgenen eller først på formiddagen i kortere perioder fra november til januar og i marts, samt sidst på eftermiddagen fra slutningen af november til januar. I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller ved Vindtved, påvirkes de nabobeboelser på den danske side af grænsen, som indgår i beregningerne, kun i mindre omfang af skyggekast fra vindmøller. Der er således kun beregnet skyggekast ved naboerne på den sydligste del af Sønderløgumlandevej vest for mølleområdet ved Vindtved, hvor der er beregnet henholdsvis 3 timer og 36 minutter pr. år indendørs og 4 timer og 21 minutter pr. år udendørs ved nabo A (Sønderløgumlandevej 9B), som påvirkes mest. A0 Figur Kort over udbredelse af skyggekast fra de planlagte vindmøller ved Vindtved med markering af beboelser på den tyske side af grænsen, som potentielt kan blive påvirket af skyggekast fra de danske møller. Linjerne viser skyggekast i timer pr. år beregnet som værste tilfælde (worst case). Rød angiver grænseværdien på 30 timer pr. år. SKYGGEKAST Nabo Worst case Real case Timer og minutter pr. år Timer og minutter pr. dag Timer og minutter pr. år Grænseværdi 30:00 (0:00) 0:30 (0:00) 8:00 (0:00) A0 - Struxbüller Weg 2 5:05 0:19 1:29 A - Struxbüller Weg 1 7:15 0:22 2:08 B1 - Böglumer Straße 1 15:22 0:20 4:36 B2 - Böglumer Straße 1 16:15 0:22 4:51 B3 - Böglumer Straße 1 11:04 0:19 3:17 C - Böglumer Straße 6 13:39 0:21 4:04 D - Uhlenberg 8:43 0:16 2:35 Figur Skema med beregning af skyggekast fra de planlagte vindmøller ved Vindtved i forhold til alle beboelser på den tyske side af grænsen, som potentielt påvirkes af disse møller. 141 VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone)

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Eksisterende forhold Tønder Kristkirke 28 Fotoet er taget fra Slotfelt, sydøst for Møgeltønder. Til højre i billedet ses de eksisterende møller på den tyske

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten

BILAG 5 SKYGGEKAST. Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten BILAG 5 SKYGGEKAST Fra side 103 nederst (fra afsnit 6.3) til 106 (til afsnit 6.3.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Hvis en støjmåling efter opstilling af

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ollingvej 20, 6933 Kibæk som følge af opstilling af vindmøller ved Assing i henhold til lokalplan nr. 99.T21.1 for Herning Kommune sagsnr.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til, at komme godt igennem

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere