2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3"

Transkript

1 2. planperiode Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose Natura 2000-område nr. 3 Habitatområde H3 Fuglebeskyttelsesområde F6

2 Titel: Natura 2000-handleplan for område N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose Udgiver: Frederikshavn kommune År: 2016 Forsidefoto: Rimmer og dobber, taget af Frederikshavn Kommune Kort: Frederikshavn Kommune Må citeres med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Baggrund... 5 Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan... 6 Behov for indsatser... 7 Indsatser fordelt på aktør... 8 Prioritering af den forventede indsats... 9 Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan... 2 Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag... 5 Bilag 4: Kortbilag... 6

4 Resumé Handleplanen for habitatområde H3 og fuglebeskyttelsesområde F6, Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af Målet er, at området udgør et stort sammenhængende rimme-dobbe landskab med en blanding af tørre og våde naturtyper samt udbredte levesteder for den truede art hedepletvinge. Desuden skal de naturtyper, der udgør den største del af området, sikres og udvides. Det gælder tør og våd ehde, tidvis våd eng, hængesæk og tørvelavning. De truede naturtyper og arter sikres, og det samlede areal med tør og våd hede, surt overdrev og rigkær udvides. Arealer med velegnede levesteder for hedepletvinge øges og/ eller sammenkædes. Arealet med aktiv højmose udvides, hvor der tidligere har været aktiv højmose. Desuden er målet, at vandløb og søer opnår en god naturtilstand og vandkvalitet. Levesteder for mosehornugle sikres. Områdets naturlige sammenhæng sikres i form af en hensigtsmæssig drift/ pleje og hydrologi, en lav næringsstof belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem NaturErhvervstyrelsen.

5 Baggrund Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden Natura planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Frederikshavn Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for område nr. 3, Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Hjørring Kommune ejer et mindre område, indenfor Natura 2000-området. Hjørring kommunes andel af Natura 2000-området indgår ligeledes i denne handleplan. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner gælder således fortsat. Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen, Forsvaret og Kriminalforsorgen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne arealer, og resuméer af disse planer kan ses i bilag 1. Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura handleplaner (bekendtgørelse nr af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2014). Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde: En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført. Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen. De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af 10. december 20). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering.

6 Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura handleplanen for planperioden Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området. Life-projekt Der er et igangværende Life-projekt i området, Life Wet hab. Rimme-dobbe landskabet i området er enestående på europæisk plan og projektet vil genoprette og pleje nogle af de lysåbne naturtyper som veksler mellem tør natur på rimmerne og fugtig natur i dobberne. Strukturen i landskabet vil blive mere synlig og projketet vil skabe rammer for den fremtidige pleje. Life-projektet er planlagt til at forløbe i perioden Der er søgt om førlægelse af Life-projektet. Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen vil sammen med lodsejerne og Statsfængslet Kragskovhede gennemføre projektet. Projektarealet er sammensat af 557 individuelle ejere, heraf er der 4 offentlige ejere. Strukturen med mange ejere med små arealer gør det svært for den enkelte selv at kunne pleje arealerne på en effektiv og overskuelig måde. Det projektet kan gøre, er at tilbyde, at plejen kan ske i et fællesskab, samt i projektperioden betale udgifterne. Et af tiltagene i projektet er også at lave en lodsejerforening til at skabe fællesskab om projektet og den fremtidige forvaltning af naturarealerne, så naturværdierne sikres også efter projektperiodens udløb. Opgaverne er delt således at Kragskovhede (primære offentlige lodsejer), Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen alle stiller arbejdskraft og midler til rådighed for projektet. Kragskovhede primært til aktiviteter på egne arealer. Frederikshavn Kommune har indgået en aftale med Hjørring Kommune om at varetage deres interesse også. Projektområdet er det samme som Natura 2000-området. Det overordnede mål er at sikre og bevare en lang række lysåbne naturtyper og arter samtidig med, at grundlaget for en fremtidig drift af disse arealer sikres. For at opfylde dette har Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen fastlagt følgende mål for projektet: Rydde og bekæmpe ikke hjemmehørende og invasive arter der påvirker en lang række fugle og naturtyper negativt. Pleje egnede områder med græssende husdyr. Skabe betingelser for, at den eksisterende rest af højmose på lang sigt kan udvide sig Oprette en forening til styrkelse af interessefællesskaber knyttet til området Skabe opmærksomhed om den unikke natur samt lokalforankret ejerskab til naturpleje på arealerne Tabel 1. Gennemført gennem Life-projekter: Indsats Rydning * Hydrologiske forundersøgelser Afgræsning Bekæmpelse af den invasive art Japansk pileurt Antal ha Ca. 500 ha (heraf ca. 350 ha på habitatnatur) Ca ha Ca. 26 ha 0,6 ha Ud over de ovennævnte indsatser har kommunen søgt at gennemføre Natura 2000-handleplanen gennem følgende tiltag: - Der er oprettet en lodsejerforening, med det formål at få de lokale involveret i projektet, så de kan stå for at vedligeholde arealerne efter udløbet af Life. Der har været holdt tre lodsejermøder i foreningen. - Der har været afholdt naturture i området for at øge kendskabet til området og til Life-projektet - Projektet er formidlet på kommunens hjemmeside - Frederikshavn Kommune har kontakt til samtlige relevante lodsejere i området for at høre om de er interesserede i at indgå i LIFE-projektet. - Der er etableret græsningslaug og indkøbt kvæg for Life-midler.

7 Behov for indsatser Natura 2000-planen for område nr. 3, Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose, beskriver de konkrete mål for indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 3. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor igangsatte indsatser fra handleplanen for planperioden ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag. Tabel 2. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne* Forventede forvaltningstiltag og metoder Lysåbne naturtyper* Skovnaturtyper uden fredskovspligt** Skovnaturtyper med fredskovspligt** Sammenbinding af naturtyper*** Ny habitatnatur*** Igangværende indsats Skøn over behov: Ny indsats Samlet behov for indsats Rydning af uønsket opvækst Ca. 353 ha Ca. 184 ha Op til 437 ha Forbedring af hydrologi # Ca ha Ca ha Ca ha Græsning eller høslæt ca. 67 ha Op til 812 ha Op til 879 ha Afskrælning eller afbrænding 0 ha Op til 249 ha Op til 249 ha Skovnaturtypebevarende drift og pleje Ca. 2 ha Op til 27 ha Op til 29 ha Urørt skov 0 ha 0 ha 0 ha Forbedring af hydrologi 0 ha 0 ha 0 ha Skovnaturtypebevarende drift og pleje Ca. 4 ha Op til 2 ha Op til 6 ha Urørt skov 0 ha 0 ha 0 ha Forbedring af hydrologi 0 ha Op til 4 ha Op til 4 ha Ingen konkrete planer * Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1. # Ifølge MILJØSTYRELSENs overvågning var der behov for hydrologiske tiltag på et mindre område. Det er imidlertid vurderet gennem LIFE-projektet, at det ville give mening at lave en hydrologisk forundersøgelse, hvor behovet for hydrologiske tiltag kunne blive nærmere vurderet. Igangværende indsats dækker forundersøgelsen. Ny indsats og samlet indsats er det område, hvor det er vurderet, at der skal ske tiltag for at forbedre hydrologien. Kommunen har vurderet, at det ikke er alle de lysåbne naturtyper i området det vil gavne med afgræsning eller høslæt. Det er vurderet at enebærklit, gråris klit, grå/grøn klit, hængesæk og nedbrudt højmose i de fleste tilfælde ikke vil have gavn af afgræsning eller høslæt. Desuden er der et stort område med rimmer og dobber (ca. 390 ha), hvor det er så vådt, at man ikke engang kan gå med gummistøvler i dobben, - her er det også vurderet, at det ikke er gavnligt med afgræsning. Kommunen vurderer umiddelbart, at de resterende naturtyper kan have gavn af afgræsning. Der kan imidlertid være andre hensyn, der gør at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt. Der er umiddelbart planlagt afgræsning på ca. 300 ha gennem Life. ** Indsatsen videreføres fra sidste planperiode da de vedtagende skovhandleplaner gælder i 12 år, dvs. perioden ***Der er ikke konkrete planer om udvidelse af bestemte naturtyper. Arealet med habitatnatur er imidlertid øget med 258 ha siden sidste planperiode og de fortsatte tiltag i Life-projektet forventes at øge dette areal yderligere. Eventuelle fremtidige klimatiltag skal fremmes indenfor Natura 2000-området.

8 Indsatser fordelt på aktør Hele Natura 2000-området indgår i Life-projektet. Indenfor området er der en masse private lodsejere og derudover ejer Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Statsfængslet en del af området. Fængslet plejer hovedsageligt på egne arealer, mens Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen tager sig at de tiltag, der skal iværksættes på egne og private arealer, for at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

9 Prioritering af den forventede indsats Natura 2000-planerne har fokus på: Sikring af naturpleje færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden sammenhæng i naturen levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter. Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 2). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag. - Indsatser bygger på frivillighed og derfor vil kommunen prioritere samarbejde med lodsejere, der er særligt interesserede i at gennemføre en indsats - Rydde lysåbne områder, der er truet af tilgroning - Realisering af hydrologiprojekt - Etablering af hegn og afgræsning - Bekæmpelse af Rynket Rose, glansbladet hæg og japansk pileurt - Bekæmpelse af mink - Slæt af udvalgte engarealer af hensyn til hedepletvingen

10 Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse Det er Frederikshavn Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 3, og i den forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne. Tabel 3 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det. Tabel 3. Forventet plan for interessentinddragelse Projektnavn Initiativ Tidsplan Naturture Kommunen laver naturture, hvor naturen og Life-projektet formidles Direkte kontakt til Kommune fortsætter kontakt til relevante lodsejere indenfor lodsejere Life-projekt om afgræsning og rydning. Lodsejerforening Der er oprettet en lodsejerforening, med det formål at få de lokale involveret i projektet, så de kan stå for at vedligeholde arealerne efter udløbet af Life. Arbejdet med lodsejerforeningen vil fortsætte i den kommende planperiode. Græsningslaug Der er etableret græsningslaug og indkøbt kvæg for Lifemidler. Der gøres en indsats for at få græsningslaugene ordentligt op at køre, så de selv kan fortsætte når Lifeprjektet udløber Projekterne gennemføres ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget.

11 Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner Natura 2000 plejeplan For lysåbne naturtyper og arter på Kragskovhede Fængsels arealer. 2. planperiode I Natura 2000-område nr. N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser, Habitatområde N3, Fuglebeskyttelsesområde F6.

12 Som det fremgår af forrige side, er Kragskovhede Fængsel lokaliseret i den nordlige ende af Natura 2000 området.

13 De kortlagte lysåbne naturtyper, på Fængslets område, udgøres arealmæssigt af nedenstående tabel: Habitatnatur: Nr. Type Ha Grå/grøn klit 2, Klithede 29, Klitlavning 7, Våd hede 41, Tør hede 65, Tidvis våd eng 31, Hængesæk 13, Surt overdrev 2, Højmose 2, Nedbrudt højmose 11, Tørvelavning 2,6 91D0 Skovbevokset tørvemose 10,5 Habitatnatur i alt 219,7 Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale til at kunne indfinde sig, på Fængslets dele af Natura 2000-området, alle fuglearter er udpeget som ynglefugle: Hedepletvinge Trane Tinksmed Mosehornsugle Rødrygget Tornskade

14 Status for 1. planperiode Rydninger i habitatnatur ha. Rydninger udenfor habitatnatur, med potentiale til betegnelsen Tør hede Fældning af frøbærende sitkalæbælter 1.80 ha km. Afgræsning af habitatnatur ha. Tiltag vi ikke har gennemført som planlagt: Vi er kort tid efter planlægningen af 1. planperiode, blevet en stor del af LIFE- Projektet; LIFE WETHAB. Og i forbindelse med det har vi valgt at prioriter anderledes end planlagt. Så vi har endnu ikke udført grøftelukninger. Der afventer vi konklusionerne fra den hydrologiske forundersøgelse. Og på grund af ovenstående har vi valgt at vente med de Tidvise våde enge samt Højmosen.

15 Mål og plejetiltag, I forbindelse med LIFE-Projektet, vil vi i samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel og Frederikshavn kommune udføre grøftelukninger, således at vi sikrer den aktive del af højmosen på vores arealer. Desuden vil mange andre grøftelukninger/stemmeværk, forbedre hovedparten af de fugtige sommer-udtørrende naturarealer. Vi vil fortløbende fjerne frøbærende sitka og contortia, på alle vores arealer i udpegningsområdet. Foruden vores løbende afgræsning af 119,99 ha. habitatnatur, vil vi tilføje yderlige 7 ha. afgræsning i habitatnatur; Våd/tør hede. Vi vil derforuden være Naturstyrelsen behjælpelig med afgræsning af yderligere ca ha. Habitatnatur. I forbindelse med LIFE-Projektet, vil der ske rydninger, af endnu ukendt omfang, i habitatnatur. Dette vil primært foregå i; Tør/våd hede Tidvis våd eng Nedbrudt højmose Højmose Det overordnede mål er: levesteder for Mosehornsugle, Tinksmed og hedepletving Tranen yngler og har det godt. Som naturtype bør højmosen få det bedre, og brede sig med ovenstående tiltag. Invasive arter som sitka og contortia begrænses

16 Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura område N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser. Natura20000området domineres af landets største Rimme-Dobbe-system med en mosaik af naturtyper, især hede og mose. Naturstyrelsen arealer er beliggende i Råbjerg Mose, Napstjert Mose og Napstjert Enge. Råbjerg og Napstjert Mose domineres af Rimmer og Dobber med hede og mose natur, ved Napstjert Mose er der desuden større områder med flyvesand og klitdannelser. Videslet i Napstjertenge er en eng domineret af rigkær, lokaliteten er efter lokale forhold meget artsrigt flora og rummer en pæn bestand af hedepletvinger. Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanenlysåbne naturtyper (ha) naturtype Total 7230 Rigkær 7, Tidvis våd eng 45, Klithede 45, Våd hede 11, Nedbrudt højmose 6, Tørvelavning 5, Tør hede 26, Surt overdrev 2, Hængesæk 18,7 Hovedtotal 168,8 Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning, afbrænding og afgræsning. Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit, klithede, tidvis våd eng, tør og våd hede med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %. Naturstyrelsen vil være særlig opmærksomme på naturtyperne tør og våd hede, tidvis våd eng, hængesæk og tørvelavning samt levesteder for Hedepletvinge, Mosehornugle og Tinksmed. Indsats for de lysåbne naturtyper I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i 2 tabeller: Lysåbne naturtyper Planlagte udvidelser af naturtyperne

17 Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper Målsatte habitatnaturtyper (ha) Naturtype Målsætning Total Eksisterende habitatnatur 4010 Våd hede Sikring af naturtypen 11,6 Naturtypebevarende pleje 10,0 Forbedring af hydrologi 4, Tidvis våd eng Sikring af naturtypen 45,7 Naturtypebevarende pleje 45,7 Forbedring af hydrologi 0, Klithede Sikring af naturtypen 45,1 Naturtypebevarende pleje 45, Nedbrudt højmose Sikring af naturtypen 6,5 Naturtypebevarende pleje 6,5 Udvikling mod 7110 Højmose 6, Tør hede Sikring af naturtypen 26,1 Naturtypebevarende pleje 26, Tørvelavning Sikring af naturtypen 5,4 Naturtypebevarende pleje 5,4 Forbedring af hydrologi 2, Surt overdrev Sikring af naturtypen 2,5 Naturtypebevarende pleje 2, Rigkær Sikring af naturtypen 7, Hængesæk Sikring af naturtypen 18,7 Naturtypebevarende pleje 18,7 Forbedring af hydrologi 9,4 Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Eksisterende habitatnatur Naturtype Plejetiltag 4010 Våd hede Bekæmpelse af invasive arter Omfattet af eksisterende planlægning Total Eksisterende 5,3 Rydning af opvækst Eksisterende 9,5 Nyt 1,6 Græsning Nyt 1, Tidvis våd eng Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 8,2 Rydning af opvækst Eksisterende 29,6 Nyt 16,1 Græsning Eksisterende 21,5 Nyt 1,4

18 Bekæmpelse af andre problemarter Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det afslåede Eksisterende 2,5 Eksisterende 2, Klithede Rydning af opvækst Eksisterende 28,6 Nyt 14,8 Græsning Eksisterende 25,7 Nyt 2,9 Afbrænding Nyt 1, Nedbrudt højmose Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 6,5 Rydning af opvækst Eksisterende 6,5 Nyt 0, Tør hede Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 22,9 Rydning af opvækst Eksisterende 22,8 Nyt 3,1 Græsning Nyt 1, Tørvelavning Rydning af opvækst Eksisterende 3,4 Nyt 2, Surt overdrev Rydning af opvækst Eksisterende 2,5 Græsning Eksisterende 2,5 Bekæmpelse af andre problemarter Eksisterende 2,5 Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det afslåede Eksisterende 2, Rigkær Rydning af opvækst Eksisterende 7,4 Græsning Eksisterende 7,4 Bekæmpelse af andre problemarter Eksisterende 7,4 Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det afslåede 7140 Hængesæk Bekæmpelse af invasive arter Eksisterende 7,4 Eksisterende 9,4 Rydning af opvækst Eksisterende 18,7

19 Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Eksisterende habitatnatur Naturtype Plejetiltag 4010 Våd hede Aktiv lukning af dræn og grøfter Omfattet af eksisterende planlægning Total Eksisterende 4,8 Hegning Nyt 1,4 Rydning af bevoksning Eksisterende 4, Tidvis våd eng Aktiv lukning af dræn og grøfter Eksisterende 19,3 Hegning Nyt 1, Klithede Aktiv lukning af dræn og Nyt 1,4 grøfter Hegning Eksisterende 25,7 Nyt 2,9 Rydning af bevoksning Nyt 1, Tør hede Hegning Nyt 1, Tørvelavning Aktiv lukning af dræn og grøfter Eksisterende 2, Surt overdrev Anden særlig udformning af arealplejen 7140 Hængesæk Aktiv lukning af dræn og grøfter I tabel III og IV er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": Eksisterende : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for Eksisterende 2,5 Eksisterende 9,4 Tabel V: Planlagte udvidelser af naturtyper Udvidelse af naturtyper (ha) Målsætning Total Udvikling mod 7110 Højmose 6,5 Tabel VI: Planlagte konverteringer af naturtyper Konvertering af naturtyper (ha) Naturtype Total 7120 Nedbrudt højmose 6,5 Særlig indsats for arter Plejen af områdets lysåbne naturtyper vil samtidig tilgodese en række arter på udpegningsgrundlaget. Herudover planlægger Naturstyrelsen en særlig indsats for Hedepletvinge, Mosehornugle og Tinksmed, som fremgår af tabel VIII. Natura 2000-plejeplan

20 Tabel VII: Mål for arter Målsatte arter (antal) Art Navn Målsætning Total 1065 Hedepletvinge Sikring af artens spredningsmuligheder 1 Sikring af artens levested 1 Etablering af potentielt levested 1 A127 Trane Sikring af artens levested 1 A166 Tinksmed Sikring af artens levested 1 Etablering af potentielt levested 1 Forbedring af hydrologi 1 A222 Mosehornugle Sikring af artens levested 1 Etablering af potentielt levested 1 A338 Rødrygget Tornskade Sikring af artens levested 1 Tabel VIII: Planlagte artsplejetiltag for arter udover plejetiltagene for de lysåbne naturtyper Indsatser for arter (antal) Art Navn Indsatstype Total 1065 Hedepletvinge Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det afslåede 1 Græsning 1 Anden særlig udformning af arealplejen 1 A127 Trane Ingen indsats i perioden aht. art alene 1 A166 Tinksmed Anden særlig udformning af arealplejen 1 Aktiv lukning af dræn og grøfter 1 Rydning af opvækst 1 Begrænsning af prædation 1 A222 Mosehornugle Anden særlig udformning af arealplejen 1 Rydning af opvækst 1 Begrænsning af prædation 1 A338 Rødrygget Tornskade Ingen indsats i perioden aht. art alene 1 Forventningen til den samlede indsats For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. Natura 2000-plejeplan

21 For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges. For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. De kortlagte levesteder for tinksmed og plettet rørvagtel inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for området. Side 1 af 3

22 Notat Etablissement: FKO-6435 Depot Jerup Dato: 18. november 2016 Bilag 1: Resumé af plejeplan for Forsvarsministeriets arealer i Natura 2000-område nr. 3 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses drifts- og plejeplan omfatter i alt 14 ha, som alle er belig- gende i Natura område nr. 3. Dette område indbefatter Habitatområde H3 Jerup Hede, Råb- jerg og Tolshave mose og Fuglebeskyttelsesområde F6 Råbjerg og Tolshave mose. På Depot Jerup er der udpeget flere terrestriske naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for Natura området. Habitatnaturtyper Areal (ha) på Depot Jerup Naturtilstanden på Depot Naturtype Jerup 2140 Klithede 2,2 III 3130 Søbred med småurter 0,1 III 6410 Tidvis våd eng 2,5 III 4030 Tør hede 1,6 III 4010 Våd hede 0,3 III I alt 6,7 Side 2 af 3

23 1. TABEL I: KORTLAGTE LYSÅBNE NATURTYPER I PLEJEPLANEN Lysåbne naturtyper (ha) Naturtype Areal (ha) på Depot Jerup 2140 Klithede 2, Søbred med småurter 0, Tidvis våd eng 2, Tør hede 1, Våd hede 0,3 I alt 6,7 2. INDSATS FOR DE LYSÅBNE NATURTYPER I det følgende angives Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i 2 tabeller: Lysåbne naturtyper Evt. forbedring af naturtilstand 3. TABEL II: PLEJEMÅL OG PLANLAGTE LØBENDE PLEJETILTAG FOR LYSÅBNE NATURTYPER Den planlagte rydning på 5,7 ha hedeareal gennemføres i Rydningen vil suppleres af opfølgende rydning af fremspirende trævækst efter behov. Dette sker på samme areal. Med hensyn til indsatsen i de specifikke delområder (ID er) henvises til drifts- og plejeplanen for Depot Jerup. Muligheden for græsning på hele terrænet samordnet med græsning på naboarealer, og iværksæt- telse inden for planperioden afklares. Lysåbne naturtyper (ha) Naturtype Trusler Målsætning Plejetiltag Total 2140 Klithede Tilgroning Forbedre naturtilstan- Rydning og græsning den til II. 2, Søbred med småurter Tilgroning Forbedre naturtilstanden til II Tidvis våd eng Tilgroning Forbedre naturtilstanden til II Tør hede Tilgroning Forbedre naturtilstanden til II Våd hede Tilgroning Forbedre naturtilstanden til II. Rydning og græsning 0,1 Rydning og græsning 2,5 Rydning og græsning 1,6 Rydning og græsning 0,3 Sagsnr.: 2016/ Dok.nr.: Side 2 af 3

24 4. SÆRLIG INDSATS FOR ARTER Arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag skønnes kun i mindre grad at have relevans for forvaltningen af arealerne på Depot Jerup. Således indgår naturarealerne på Depot Jerup som et delområde i potentielle levesteder for trane, rødrygget tornskade og he- depletvinge. Grundet det begrænsede arealmæssige omfang vurderes arealerne ikke at kunne ud- gøre selvstændige levesteder for de pågældende arter. 5. FORVENTNINGEN TIL DEN SAMLEDE INDSATS Den samlede indsats for naturtyper på Forsvarsministeriets arealer forventes at medføre, at de udpegede naturtyper tilstand ikke forringes og gerne forbedres.

25

26 Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura plan Indsatsprogrammet Opfyldelsen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivernes krav om gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som direktiverne omfatter, er en opgave, som strækker sig over flere planperioder. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen i den enkelte planperiode, således at det sikres, at Danmark efterlever de EU-retlige forpligtelser, og der kan etableres en sammenhæng mellem indsats og tilgængelige virkemidler. Den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte indsats i 1. planperiode fastholdes og afsluttes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, samt at der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne naturarealer. Indsatsen fra de gældende planer videreføres. Hvis den forudsatte indsats for planperioden ikke er gennemført, når de kommunale handleplaner for 2. planperiode træder i kraft, forudsættes det, at den allerede igangsatte indsats færdiggøres i 2. planperiode, med mindre den udestående indsats vil være i strid med nærværende plan. Nedenstående retningslinjer for indsatsen er opbygget efter mål- og rammestyringsprincippet, således at den statslige plan fastlægger de krav til indsatsen i planperioden, der er nødvendige for at sikre nationalt besluttede prioriteringer. Indsats til bedring af vandkvaliteten i overflade- og grundvand gennemføres som led i vandplanlægningen, ligesom reduktion af kvælstofdeposition sker gennem husdyrgodkendelsesloven og generelle tiltag til at mindske luftforureningen, og er således ikke en del af Natura 2000-planens indsatsprogram. Retningslinjerne er opdelt i generelle retningslinjer, der gælder for alle områder og specifikke retningslinjer for det enkelte Natura 2000-område. Til gennemførsel af planerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at kommunerne i mindre omfang bidrager økonomisk. Områdets fredskovpligtige skovnaturtyper er omfattet af retningslinjer i Natura 2000-planen og videreføres i denne plan. Generelle retningslinjer 1. Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget. 2. Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje. 3. Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter. 4. Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet og udvidelse/sikring af levesteder fra Natura planen afsluttes. Natura 2000 plan For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen. 6. Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats. Område specifikke retningslinjer 1. Der gennemføre en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning/ skrælning/ afbrænding. 2. Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/ grøn klit, klithede, tidvis våd eng, tør og våd hede med fokus på arealer med en forekomst på over 10%.

27 3. Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtyperne tør og våd hede, tidvis våd eng, hængesæk og tørvelavning samt levesteder for hedepletvinge, mosehornugle og plettet rørvagtel, som har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang. Der er en fælles opgave for kommuner og offentlige lodsejere at aftale nærmere på hvilke arealer og i hvilke kommuner, den konkrete indsats skal foregå.

28 Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område bestående af habitatområde H3 og fuglebeskyttelsesområde F6. Tabel 4. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1* Naturtype nr. Habitatnaturtypenavn Frederikshavn kommune 1330 Strandeng 9 ha 2130 Grå/ grøn klit 38 ha 2170 Grårisklit 0,5 ha 2190 Klitlavning 0,5 ha 2250 Enebærklit 5 ha 3130 Søbred med småurter 0,8 ha 3150 Næringsrig sø 0,8 ha 3160 Brunvandet sø 0,7 ha 3140** Kransnålalge-sø 0,3 ha 3260 Vandløb? km 4010 Våd hede 117 ha 4030 Tør hede 434 ha 5130 Enekrat 0 ha 6230 Surt overdrev 62 ha 6410 Tidvis våd eng 431 ha 6430 Urtebræmme 0 ha 7110 Højmose 0 ha 7120 Nedbrudt højmose 8,5 ha 7140 Hængesæk 98 ha 7150 Tørvelavning 17 ha 7230 Rigkær 40 ha 9190 Stilkegekrat 0 ha 91D0 Skovbevokset tørvemose 0 ha * Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemføre Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan. ** Er ikke på udpegningsgrundlaget for området Arter på udpegningsgrundlaget. Hedepletvinget (1065) Fugle på udpegningsgrundlaget. Ynglefugle: Plettet rørvagtel Trane Mosehornugle Engsnarre Tinksmed Rødrygget tornskade

29 Bilag 4: Kortbilag

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skagen Gren og Skagerrak Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område N1 Skagen Gren og Skagerrak Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og Klitter i

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000 handleplan 2016-2021 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000-område nr. 6 Habitatområde H6 April 2017 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H136 Natura 2000-plejeplan 2016-2021 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000 handleplan 2016-2021 T S DKA U Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde 5 September 2016 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Uggerby

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Kongens Mose og Draved Skov

Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Titel: Natura 2000-handleplan for Kongens Mose og Draved

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F 56 1 Titel: Forslag

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-område nr. 4 Habitatområde H4 Fuglebeskyttelsesområde F11 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182 SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 NORDBY BAKKER Natura 2000-område nr. 58 Habitatområde H182 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Natura 2000-område nr. 171 Habitatområde H150 og H207 Fuglebeskyttelsesområde F90 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura 2000-område nr. 32 Habitatområde H32 Kolofon Titel: Natura 2000-ndleplan 2016-2021. Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge Natura

Læs mere

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Natura 2000-område nr. 24 Habitatområde H24 og H220 Fuglebeskyttelsesområde F22

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Busemarke Mose og Råby Sø Natura 2000-område nr. 183 Habitatområde nr. H192 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Busemarke Mose og Råby Sø Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver:

Læs mere

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne

Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne Natura 2000-område nr. 210 Habitatområde H159 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Spællinge

Læs mere

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Natura 2000 - Handleplan 2016-2021 2. planperiode Store Vildmose Habitatområde H12 Natura 2000-område nr. 12 Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund 5 Redegørelse for gennemførsel

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112

Natura 2000-handleplan Hesselø med omliggende stenrev. Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hesselø med omliggende stenrev Natura 2000-område nr. 128 Habitatområde H112 Titel: Hesselø med omliggende stenrev Udgiver: Halsnæs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Habitatnaturtype

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Titel: Natura 2000 handleplan, Skovene ved Vemmetofte Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F53 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose BRØNDERSLEV KOMMUNE

Natura Handleplan planperiode. Store Vildmose BRØNDERSLEV KOMMUNE Natura 2000 - Handleplan 2016-2021 2. planperiode Store Vildmose Habitatområde H12 Natura 2000-område nr. 12 BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund 5 Redegørelse for gennemførsel af

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stenholt Skov og Stenholt Mose Natura 2000-område nr. 228 Habitatområde H228 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Stenholt Skov og Stenholt Mose Udgiver:

Læs mere

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Forslag

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Forslag Natura 2000 - Handleplan 2016-2021 2. planperiode Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Habitatområde H13 Natura 2000-område nr. 13 Forslag Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund 5 Redegørelse for gennemførsel

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63

:11. Forslag til Natura 2000-handleplan Sønder Ådal. Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 19-10-2016 15:11 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sønder Ådal Natura 2000-område nr. 101 Fuglebeskyttelsesområde F63 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Sønder Ådal Udgiver: Aabenraa Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Frøslev Mose. Natura 2000-område nr. 97 Habitatområde H87 Fuglebeskyttelsesområde F70

Forslag til Natura 2000-handleplan Frøslev Mose. Natura 2000-område nr. 97 Habitatområde H87 Fuglebeskyttelsesområde F70 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Frøslev Mose Natura 2000-område nr. 97 Habitatområde H87 Fuglebeskyttelsesområde F70 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Frøslev Mose Udgiver: Aabenraa

Læs mere

Kolofon. Må citeres med kildeangivelse. Plan- og Miljøafdelingen Vandløb og natur Kirkevej Hurup

Kolofon. Må citeres med kildeangivelse. Plan- og Miljøafdelingen Vandløb og natur Kirkevej Hurup Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Habitatområde H27. Fuglebeskyttelsesområde F21. Udgiver: Thisted Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Ribe Holme. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ribe Holme Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dråby Vig Natura 2000-område nr. 29 Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016-2021 for Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan Dråby Vig. Natura 2000-område nr. 29. Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26

Natura 2000-handleplan Dråby Vig. Natura 2000-område nr. 29. Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dråby Vig Natura 2000-område nr. 29 Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016-2021 for Natura 2000 område

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Forslag Natura 2000-handleplan 2016 2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Oktober 2016 Kolofon Titel: Forslag Natura

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER

Forslag til Natura 2000-handleplan GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 GIBER Å, ENEMÆRKET OG SKÅDE HAVBAKKER Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H234 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Forslag August Natura 2000-handleplan Rødme Svinehaver. Natura 2000-område nr. 241 Habitatområde H241

Forslag August Natura 2000-handleplan Rødme Svinehaver. Natura 2000-område nr. 241 Habitatområde H241 1 Forslag August 2016 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rødme Svinehaver Natura 2000-område nr. 241 Habitatområde H241 2 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan 2016-2021, Rødme Svinehaver Natura 2000-område

Læs mere

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, Habitatområde H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75.

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75. Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage Natura 2000-område nr.75 Habitatområde H64 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021. Harrild Hede, Ulvemosen

Læs mere

Store Øresø, Sortesø og Iglesø Natura 2000-område nr. 122

Store Øresø, Sortesø og Iglesø Natura 2000-område nr. 122 FORSLAG Natura 2000-handleplan 2016-2021 Store Øresø, Sortesø og Iglesø Natura 2000-område nr. 122 Habitatområde H106 1 Kolofon Titel Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Store Øresø, Sortesø og

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Mågerodde og Karby Odde Natura 2000-område nr. 42 Habitatområde H177 Fuglebeskyttelsesområde F25 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Allindelille Fredskov. Natura 2000-område nr. 158 Habitatområde H138

Natura 2000-handleplan Allindelille Fredskov. Natura 2000-område nr. 158 Habitatområde H138 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Allindelille Fredskov Natura 2000-område nr. 158 Habitatområde H138 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Allindelille Fredskov Udgiver: Ringsted Kommune År: 2016 Foto:

Læs mere

UDKAST Natura 2000-handleplan

UDKAST Natura 2000-handleplan UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 Natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup

Læs mere

STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE

STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 STAVNS FJORD, SAMSØ ØSTERFLAK OG NORDBY HEDE Natura 2000-område nr. 55 Habitatområde H51 Fuglebeskyttelsesområde F31 20. oktober 2016 FORSLAG

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon År: 2016 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Læs mere