Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtshistorisk Forening Vestsjælland"

Transkript

1 Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens beretning. Se vedlagte bilag. Ved den efterfølgende debat fremkom følgende spørgsmål og kommentarer: Ønsker foreningen at indgå samarbejde med andre foreninger? Hertil svarede formanden ja, det vil vi gerne. Bestyrelsen takkedes for det gode arbejde og for udsendelse af mailadresser. Hvad er grunden til at møderne flyttes til Kalundborgområdet? Formanden svarede, at det skyldes ønsket om spredning af møderne i foreningens område. Medlemmer foreslog at der kunne afholdes møder i Svinninge og Dianalund, hvor der kan forventes at få gratis lokaler. Formandens beretning toges herefter til efterretning. 3. Fremlæggelse af regnskabet. På vegne af kasseren der var syg, fremlagde sekretæren regnskabet, der viste et underskud på kr ,79 for Foreningens aktiver er herefter i alt kr ,19 pr. 1. januar Efter en kort debat blev regnskabet godkendt. 4. Fremlæggelse af budgettet for det kommende år. Da det fremlagte budget for 2007 udviste et underskud på kr redegjorde sekretæren for bestyrelsens fremlagte forslag vedrørende udmeldelse af Sammenslutningen for Slægtshistoriske Foreninger med virkning fra 1. januar 2008, da det ikke kan gennemføres før. Dette vil iflg. kasseren give en årlig besparelse på kr , idet kontingentet er ca. kr , sparet fragt kr. 300 og mindre porto kr Sekretæren oplyste endvidere, at medlemmerne kan tegne privat abonnement af Slægten, såfremt bladet fortsat ønskes. Endvidere er det afsatte beløb til foredrag og møder sat til kr selv om det i 2006 beløb sig til kr ,45. Efter forelæggelsen af budgettet indkom følgende kommentarer m.v.: Det blev foreslået, at få trykt foreningens blad billigt i Andelslandsbyen ved Holbæk. Dette lovede sekretæren at undersøge i forbindelse med næste udgivelse. Det blev endvidere foreslået, at vi udsender bladet SFV-Nyt via mail. Det var måske en mulighed i vores forening, for at spare porto. Hertil svarede sekretæren, at det sidste blad ikke vil kunne udsendes via mail

2 grunde billeder og dermed bladets størrelse. Mange mailadresser blokerer for et så stort dokument. Der var bred opbakning til bestyrelsen om, at foreningen udmeldes af SSF. På spørgsmål om hvad dette vil have af konsekvenser oplyste formanden, at det eneste bestyrelsen bruger bladet til er at få idéer til arrangementer. Forsamlingen tilkendegav herefter, at bestyrelsen/formanden kunne tegne abonnement til dette formål. Det blev påtalt, at besparelsen ved en udmeldelse af SSF ikke kan være kr på kontingent, da budgettet er sat til kr i kontingent. Besparelsen må så alt andet lige være kr ved en udmeldelse af foreningen. Et medlem påtalte, at hvis den nuværende drift fortsætter, må det forventes at foreningen ophører inden for et par år, da kassen da vil være tom. Derfor foresloges en kontingentforhøjelse på kr. 25 pr. medlem, uanset medlemstype. Forslag om en kontingentforhøjelse blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Herefter godkendtes budget Evt. indkomne forslag. Fra bestyrelsen var indkommet følgende forslag: a. Bestyrelsen foreslår, at foreningen udmeldes af SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger), grundet økonomien. Sekretæren havde begrundede forslaget allerede under behandlingen af budgettet, da en udmeldelse gav mulighed for at foreningen fremover vil kunne få økonomien til bedre at hænge sammen. Forslaget blev godkendt med 28 af i alt 29 stemmer for og ingen imod. b. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 1 tilføjes: Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune. 7 ændres fra Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer til Foreningen ledes af en bestyrelse på 3, 4 eller 5 medlemmer. 7 tilføjes efter 1. punktum: Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende. Formanden redegjorde for baggrunden for vedtægtsændringerne og oplyste bl.a., at tilføjelsen til 1 skyldes muligheden for, at foreningen dermed kan få gratis lokaler i Kalundborg Kommune. Ændringen og tilføjelsen til 7 begrundedes af formanden som følge af, at bestyrelsen i øjeblikket er på 4 medlemmer, hvilket fungerer udmærket, hvorfor det rettelig bør være muligt med 4 medlemmer i henhold til vedtægterne også. I forbindelse med dette punkt drøftedes, hvor vidt en vedtægtsændring kunne gennemføres, da punktet ikke var udsendt til og dermed kendt af alle medlemmerne før generalforsamlingen. Årsagen til debatten var, at 8 i vedtægterne anfører, at Medlemmer kan afgive brevstemme ved overdragelse af deres skriftlige fuldmagt til en mødedeltager. Men da ingen har haft mulighed for at gøre dette i forbindelse med vedtægtsændringen, der ikke har været kendt før generalforsamlingen, kunne en ændring opfattes som værende i strid med vedtægterne. Efter en kort debat blev der enighed om, at en vedtægtsændring på det foreliggende grundlag ikke strider mod vedtægterne. Ændringerne sattes herefter til afstemning og forslaget blev godkendt. Af 29 medlemmer stemte 28 for og ingen imod. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Kirsten Larsen og Kaare Grodal, der begge genvalgtes. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var Kjeld Rasmussen, der blev genvalgt.

3 8. Valg af revisorsuppleant. På valg var Arne Nielsen, der blev genvalgt. 9. Eventuelt. Intet. Referent Bjarne Petersen Sekretær

4 Slægtshistorisk forening Vestsjælland Formandens beretning for året 2006 I året 2006 skete der store forandringer i foreningen. Det lykkedes at få en mindre bestyrelse op at stå efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling den 9. marts Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder. Samt en del korrespondance pr. mail. Hvilket har fungeret upåklageligt. Vi har fået en hjemmeside op at stå takket være Bjarne. Vi synes selv det er blevet et flot resultat. Denne hjemmeside opdateres jævnligt med orientering til medlemmerne om afholdte og kommende foredrag. Det har vist sig at være en god ide med en rubrik til aneefterlysninger. I øjeblikket er der 5 efterlysninger. I den forbindelse vil det være en god ide om webmaster fik besked når efterlyseren har modtaget de oplysninger han/hun søger, således at andre kan se om der er fundet noget. I det hele taget modtager bestyrelsen/webmaster nye ideer til hjemmesiden. Vi har fået lavet nogle plakater, som er sat op rundt om på lokale arkiver, biblioteker samt på Landsarkivet. Der er indført en gæstebetaling på kr. 30. Foreningens blad "NYT" er blevet peppet op og fremstår i dag, efter bestyrelsens mening, som et virkelig pænt blad, som vi kan være bekendt. Vi efterlyser indlæg til næste blad. Det kunne jo være et medlem havde en god historie. Sammen med foreningens blad NYT har vi udsendt bladet "Slægten", som foreningen abonnerer på, til samtlige medlemmer.

5 Sidste år efterlyste vi medlemmer, der var interesseret i at oprette små studiegrupper. Desværre er det ikke lykkedes endnu. Der har været et par henvendelser, men afstandene er så store at det ikke har været muligt at arrangere. Men vi har ikke opgivet muligheden endnu. Problemet er også egnede lokaler. ARRANGEMENTER Der har i årets løb været afholdt 5 arrangementer. Slægtens udvandring til Argentina v/kirsten Larsen Godsarkiver med Jan Pedersen fra Landsarkivet. Rodebunke eller slægtshistorie med Knud Prange. Slægtsforskerdag med Erik Kann. I år afholdt i Rosenvængets selskabslokaler i Høng, hvilket ikke var noget dårligt valg. Det Kgl. Biblioteks kort og billedafdeling ved Henrik Dupont. Alle foredrag har været velbesøgt. Referat fra foredragene har været bragt i medlemsbladet NYT hvorfor jeg ikke vil kommentere dem nærmere. Bestyrelsen modtager gerne forslag til emner fremover. DIVERSE aktiviteter. Foreningen har solgt 36 bøger med titlen "Slægtsforskerens hvem-hvad-hvor" dels til medlemmer og ikke medlemmer. Nogle har brugt bogen som gave, hvilket jeg synes var en rigtig god ide. Foreningen har 4 bøger tilbage. Vi har atter i år modtaget en henvendelse om indlæg til bogen "Hvem forsker hvad". Bestyrelsen har valgt ikke at udsende skrivelsen. Skrivelsen er kopieret og ligger fremme på bordet til medlemmerne. FREMTIDEN Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på programmet for efteråret Det kan oplyses at Slægtsforskerdagen igen bliver med Erik Kann og afholdes i Rosenvængets lokaler i Høng. I forbindelse med planlægningen forsøger vi at lægge møder andre steder end i Holbæk. Hvilket jeg vil komme ind på senere.

6 Med hensyn til foreningens økonomi har den det ikke så godt. Der har desværre været en del udmeldinger, hvilket har betydet en mindre indtægt. Foredragsholderne er også blevet dyrere, alt stiger jo. Bestyrelsen arbejder derfor på at arrangere nogle "medlemmernes egen aften" men med et emne som tema for aftenen. Samt kun én betalt foredragsholder pr. sæson. Bestyrelsen vil forsøge at få et samarbejde i stand med lokalhistoriske foreninger/arkiver. Primært for samarbejde omkring arrangementer. Hvis dette kan arrangeres vil der blive opkrævet betaling pr. deltager ved arrangementer/foredrag med foredragsholdere, således at økonomien holdes i et rimeligt leje. Jeg vil, her til sidst, rette en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i den forløbne tid. Alle har lavet et stort stykke arbejde. Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. Kirsten Larsen formand

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere