Beretning 2013 INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2013 INDLEDNING"

Transkript

1 Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt mere medbør. Det gælder både på det politiske og administrative niveau. Vi er blevet lyttet til; vi er blevet spurgt til råds; man har indirekte bedt om vores støtte; ja, en enkelt gang eller to har man inddraget os. Men det er ikke sådan, at vi kan plastre væggen til med trofæer. Vi har i højere grad en rolle, hvor vi er med til at indstille sigtet. Kan man få det vendt den rigtige vej, må andre godt trykke på aftrækkeren. Og med træhjemmesiden har vi i år også vist, at vi selv kan og vil. Vores egentlige arbejde går således godt. Hvor det knager lidt, og der skal rydde op og gøres rent er på den organisatoriske front med hensyn til økonomi og medlemstal. Lad os se lidt nærmere på det hele. Først nogle centrale problemfelter, så årets gang i øvrigt, dernæst noget om organisationen og til sidst nogle pile ud i fremtiden. CENTRALE PROBLEMFELTER Respekten for foreningen I sidste års beretning udtrykte jeg nogen utilfredshed med den svage kontakt, vi havde til politikerne igennem de enkelte sager, først og fremmest fordi den kommunale administration i vid udstrækning er blevet bemyndiget til at træffe afgørelser. Man har i kommunen anerkendt problemet, og teknisk direktør har i januar skrevet til foreningen om, hvilke procedurer der kan og skal sikre, at politikerne bliver bekendte med de henvendelser, vi stiler til udvalget. Denne opblødning i kontakten fortsatte, da vi temmelig krast havde kritiseret sagsbehandlingen vedrørende Christiansgade 36. Borgmesteren tog naturligt nok og sympatisk sine ansatte i forsvar og inviterede til et møde i marts, hvor han og teknisk direktør ville forklare kommunens fremgangsmåde. Men selv om vi kunne forstå interessen i at behandle investor godt og forsøget på at tilrettelægge arbejdet, så det bliver overkommeligt for administrationen, så måtte vi fastholde, at den demokratiske borgermedindflydelse ikke måtte lide under det og skulle tages alvorligt. Som en sidegevinst til mødet ville borgmesteren og teknisk direktør arbejde for, at FBL i lighed med Naturfredningsforeningen ind imellem kan mødes direkte med Teknik- og miljøudvalget. 1

2 Som det fremgår, er sidste års skyer ved at lette. Og der har også været betydelig større kontakt til administrationen ud over høringssvar. Lad mig opliste følgende: I forbindelse med et lokalplanforslag i Mellemgade, Hjørring, blev vi bedt om at uddybe nogle bemærkninger, hvilket resulterede i justeringer af det endelige forslag. I forbindelse med en ansøgning om at sætte plasticvinduer i Børsen 1, Hjørring, kunne vi mærke på administrationen, at man meget gerne så vores opbakning til at forhindre det. Og vi fremskaffede billeder af bygningens oprindelige udseende. Vi blev inviteret til en test af brugervenligheden af den elektroniske kommuneplan. Jeg blev inviteret til et kort indlæg på et borgermøde om en helhedsplan for udviklingen i Løkken og vil få invitation som almindelig deltager til de kommende møder. Når vi dertil lægger, at borgmesteren uden tøven sagde ja til at åbne træhjemmesiden, som jeg vender tilbage til senere, fornemmer vi, at der nu står en vis respekt om foreningens arbejde. Klager til NMKN Sidste år blev to klagesager til Natur- og Miljøklagenævnet omtalt i beretningen. Vi havde ud fra de sagsbehandlingstider, vi fik oplyst, regnet med at få svar i henholdsvis december sidste år og i marts i år. Den første sag vedrørende byggeriet på Garni-grunden, som skulle have været afgjort senest i december sidste år, afventer stadig en afgørelse. Og nu står byggeriet der i fuld højde. Hvis vi får medhold, er der reelt ikke andre muligheder end en retslig lovliggørelse, hvilket vil sige dispensation. Fjernelse af altanerne og et par etager synes helt utopisk. Den anden klagesag, den om byggeriet i Skolegade, hvor kaffehandlen og autoværkstedet lå, fik vi en afgørelse på i sidste uge mere end halvandet år efter, at klagen blev sendt. Vi fik ikke medhold. Afgørelsen en inappellabel, men synes for mig at se at være fremkommet lidt på samme måde, som når man sidder og laver matematikopgaver ved et skrivebord. Afgørelsen viser os imidlertid, hvor lidt den bevarende lokalplan for Gl. Hjørring i virkeligheden beskytter, hvis man pludselig får andre ideer. Uanset om man bryder sig om den nye bygning eller ej, tror jeg, at ingen ved deres fulde fem vil tænke, at den er omfattet af den bevarende lokalplan for Gl. Hjørring. Men det er den. Og man kan på den baggrund være bekymret for, hvad fremtiden bringer. En tredje klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet har foreningen kun fulgt på sidelinjen om end engageret. Den handler om Christiansgade 36, hvor en nabo, som er medlem af vores forening, rejste klagesagen om den manglende lokalplan og bemærkelsesværdigt hurtigt fik svar med positivt udfald. Et svar så betids, at det konkrete 2

3 projekt fysisk kunne være blevet ændret, men bygherre og myndigheder agerede så besværligt og fodslæbende, at man som høringspart i den netop overståede høringsfase vedr. lokalplanen stod over for et fait accompli. En to år gammel sag stadig uden svar, en sag, som uforståeligt gik os imod, og en sag med medhold, men uden effekt. Lige nu må vi overveje, om denne klagemulighed overhovedet kan gavne foreningens arbejde. ÅRETS GANG Træhjemmesiden Den vel nok største begivenhed i foreningen i årets løb er åbningen af hjemmesiden Træer i Hjørring kommune. Projektet tog sin spæde begyndelse ved generalforsamlingen i 2010, hvor der blev gjort opmærksom på den gamle træregistrant fra 1977 og plæderet for en revision. Efter et år kom arbejdet så i gang med månedlige møder, og for at gøre en lang historie kort (projektet blev også omtalt ved sidste års generalforsamling) endte revisionen af træregistranten for Hjørring by som en hjemmeside om træer i hele kommunen. Den er med sit nuværende omfang ikke færdig og bliver det heller aldrig, for det er ikke meningen. Vi har stadig materiale, som vil blive lagt på i løbet af vinteren; men det er også tanken, at alle brugere kan komme med forslag til indhold ja, det opfordrer vi faktisk til. I øjeblikket mangler vi tilsyneladende at få siden optimeret med hensyn til søgning, så det er bedst, når man vil finde siden, at man i browserens adressefelt skriver: Man skal bare bruge æ og ø man når frem. Da siden blev åbnet, var borgmesteren meget positiv og foreslog selv, at man skulle kunne linke til siden fra kommunens hjemmeside. Det vil vi glæde os til. Trægruppen, som vi kalder redaktionsgruppen, opløses ikke, men vil i fremtiden mødes i mere begrænset omfang. Kommuneplan Det har også været en stor opgave at udarbejde høringssvar til Kommuneplan Planen er endnu ikke vedtaget. Det bliver en af det siddende byråds sidste embedshandlinger. Jeg vil her nævne de vigtigste kommentarer, vi sendte, og hvordan de er blevet modtaget. Vi udtalte os blandt andet om høje huse i Hjørring og Hirtshals. Om Hjørring skrives der, at der kan opføres høje huse i bymidtens kant, men at bykernen skal friholdes. Vi ønskede begreberne bymidtens kant og bykernen præciseret, men administrationen finder det uhensigtsmæssigt med en mere præcis afgrænsning, så nu er der ret vide grænser for, hvor der kan bygges højt. 3

4 I Hirtshals vil man tillade op til fem højhuse på kanten mellem by og havn. Vi foreslog området halveret til øst for Jyllandsgade. Administrationen går ind på at præcisere, at der kun kan planlægges ét højhus, fordi der allerede i lokalplaner er givet mulighed for 4 højhuse. Så heller ikke det fik vi noget ud af. Dog kan vi glæde os over, at Hirtshals mangeårige borgmester, Knud Størup, som privatperson havde gjort indsigelse på linje med vores. I en retningslinje om det visuelle miljø i forbindelse med vej- og gaderum, ønskede vi fra FBL s side, at der også kom til at stå noget om vejtræer. Tilsvarende forslag kom fra Naturfredningsforeningen og Jørgen Stubgaard privat. Administrationen tilføjede på den baggrund, at beplantning er et væsentligt element i forbedringens af det visuelle miljø. Dér var der en imødekommelse. Selvfølgelig har vi fra FBL s side også udtalt os om værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Med hensyn til kulturmiljøerne er der ingen ændringer fra Kommuneplan Der står en omfattende liste, som mangler nærmere beskrivelse. Vi ønskede, at man opprioriterede arbejdet, men administrationens urbane svar kan ret præcis tolkes til et Nå!. Så der er udsigt til fire år mere, uden at der sker noget på området. I den tidligere Sindal kommune har man ved en genregistrering luget pænt ud i det store antal bevaringsværdige bygninger; men derefter er kommunens interesse for, at tilvejebringe et ensartet administrationsgrundlag, som det udtrykkes, kølnet betragteligt i forhold til resten af kommunen. Nu har man jo så også begrænset administrationens arbejde med nedrivningsansøgninger fra Sindal-området. Når vi så fra FBL s side foreslår, at de tre øvrige tidligere kommuner screenes for bevaringsværdige bygninger, svarer administrationen oversat til daglig dansk, at det er for dyrt, og mener, at yderligere udpegninger bør ske på baggrund af administrationen, museet og FBL s lokalkendskab. Vi har meldt tilbage, at vi er interesseret i at medvirke og meget gerne vil høre om administrationens tanker desangående. Endelig bebuder kommuneplanforslaget et rådgivningstilbud til ejere af bevaringsværdige bygninger. Det initiativ har vi rost og anbefaler, at tilbuddet etableres hurtigst muligt. Dertil svarer administrationen: Ejere af bevaringsværdige bygninger kan allerede nu søge vejledning hos kommunens administration, hvilket kan gøre én bekymret for, om der overhovedet er tænkt noget indhold i initiativet, eller det blot er ord. Bygningspræmiering Den 1. oktober 2012 uddelte FBL i samarbejde med Nordjyske Bank tre bygningspræmier. Vi syntes det var et vellykket arrangement og havde stor lyst til at gentage det. Vi vidste ganske vist, at kommunen havde planer om noget tilsvarende. Det havde man meddelt os, da kommunen takkede nej til at have plads i bedømmelseskomiteen. 4

5 Da man stadig efter nytår ikke havde behandlet sagen politisk, forespurgte vi, om kommunens planer ville resultere i noget konkret i år. Vi fik et svar, som kunne tolkes i alle retninger, og tolkede det så som, at der ikke ville ske noget i kommunalt regi i Vi meddelte kommunen denne tolkning og bad om en reaktion, hvis vi var galt afmarcheret. Der kom aldrig svar, men en dag stod sagen på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden. Vi var heldigvis ikke rigtig kommet ud af starthullerne med vores arrangement, men gav skarp lyd fra os, og både direktør og udvalg fandt, at vi burde tages med på råd, så man kunne finde den bedst koordinerede løsning, som det blev udtrykt i udvalgsreferatet. Det viste sig dog, at kommunen, da det kom til stykket, overhovedet ikke havde noget at tilbyde, så vi kunne holde et arrangement i vores regi, men vi har fået sæde i bedømmelseskomiteen for det, der nu hedder Hjørring Kommunes Arkitekturpris. Vi fik også sat det fingeraftryk på projektet, at et flertal ikke kan trumfe en prismodtager igennem; der skal være enighed i bedømmelseskomiteen. Efter dette forløb, hvor kommunen med den ene hånd har inddraget og med den anden tromlet, skal det indrømmes, at selve forløbet med valg af prismodtagere har været rigtig udmærket, og det lover godt for næste år. Sager Efter disse tre mere specielle sager, vil jeg i korthed nævne en håndfuld andre, som har været interessante. Det røde pakhus i Sindal Kulturstyrelsen har efter en rundtur i landet for at besigtige de fredede bygninger indstillet, at det røde pakhus i Sindal affredes. Det har vi modsat os. Fredningen er sket så sent som i 1987, hvorefter bygningen blev ombygget i samarbejde med fredningsmyndighederne. Derfor er det ikke rimeligt, at bruge den ombygning som begrundelse for en affredning, når pakhuset i øvrigt står som dengang og er vedligeholdt efter reglerne. Den endelige afgørelse er så vidt vides stadig ikke truffet. Politigrunden Statens ejendomsselskab Freja, som ejer den tidligere politistation i Hjørring, har ønsket udarbejdet en lokalplan, der tillader mere byggeri på grunden. Da selskabets henvendelse til kommunen kom på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden, råbte vi vagt i gevær og nævnte, at FBL på et borgermøde om teaterhuset og området omkring havde foreslået politistationen nedrevet og grunden lagt til amtmandshaven, som den oprindelig var en del af, så der mellem Metropol og teaterhuset ville løbe et grønt bånd. Forslaget fik den gang stor applaus. Udvalget besluttede da også, at planer for politigrunden skal ses i nærmere sammenhæng med teaterhuset og amtmandshaven. 5

6 Hjørring Stadion Efter at byrådet i flere år vægelsindet ikke har kunnet beslutte, om Hjørring Stadion skulle ligge ved Park Vendia eller på Femhøje, er man pludselig endt på den sidste mulighed. Man vil rive den gamle tribune ned og bygge nyt på det areal med mulighed for en mindre tribune på banens østside. FBL arbejder for, at man tænker modsat og bygger nyt på østsiden og bevarer den gamle tribune som den billige langside. Hvor mange steder i landet findes nu tribuner fra sidst i 40 erne? Hirtshals Station Gamle havneadministration Netop nu ligger en ansøgning om nedrivning af stationen i Hirtshals til behandling i kommunen. Vi og mange hirtshalsborgere er rystede over tiltaget. Bygningen er Hirtshals dåbsattest. Den blev bygget, for at man derfra kunne lede byggeriet af havnen, uden hvilken Hirtshals intet var. Desuden er arkitekten den lokale Jens Jakobsen, som også tegnede en lang række bygninger i Hjørring, blandt andet det gamle bibliotek i Brinck Seidelins Gade, der nu er fredet. FBL har i sit høringssvar også skitseret nogle muligheder for en nutidig funktion for bygningen. Bevaringsværdig gård i Tolne Netop nu behandles også en nedrivningsansøgning vedrørende en gård på Kirkevej i Tolne. Det er den første ansøgning efter, at der er blevet luget ud i de mange bevaringsværdige bygninger i den tidligere Sindal Kommune. Vi mener, at sagen rejser nogle spørgsmål af generel karakter: Skal man allerede nu tillade nedrivning af bygninger, som netop er genudpegede som bevaringsværdige? Den reducerede udpegning må betyde større karrighed. Hvor hårdt skal der arbejdes for at bevare en sådan gård? Det store antal tomme landbrugsbygninger, som man ikke kan finde funktioner til i dag, vil resultere i nedrivninger også blandt ellers bevaringsværdige anlæg. Der mangles et bedre samlet overblik over kommunens bevaringsværdige bygninger. Vi har bedt om, at denne sag bliver politisk behandlet, selv om beslutningskompetencen ellers er uddelegeret til administrationen. Medlemsarrangementer Der har det forgangne år været afholdt tre arrangementer: Arkitekturforedrag med Maria Bjerg Nørkjær, besøg ved Mårup Kirke og åbning af træhjemmesiden. Foredraget med Maria omhandlede nybyggeri, hvor facaden bevarer principperne fra det ældre omkringliggende byggeri, men udformes med nye teknologier, funktioner og byggemetoder. Det blev arrangeret i samarbejde med Kunstmuseet og trak omkring 50 tilhørere. Besøget ved Mårup Kirke, hvor brødrene Allan og Frank Normann Sørensen guidede og fortalte om kirkens historie og nedbrydning både ved kirken og ved kaffebordet på Hotel Kirkedal, havde omkring 20 deltagere. 6

7 Endelig var der åbningen af træhjemmesiden, som foregik ved, at borgmesteren klikkede på musen, og Esther Mortensen præsenterede sidens indhold, mens forsamlingen nød et glas vin. Arrangementet havde omkring 30 gæster. Efter vores tommelfingerregel skulle vi nok have haft et arrangement mere, men træhjemmesiden har krævet sin indsats. ORGANISATIONEN Landsforeningen Jeg nævnte sidste år, at Landsforeningen havde henvendt sig om et nærmere samarbejde angående centralskoler. Projektet er forankret i Landsforeningens udvalg for nyere tids arkitektur. For vores del har vi bedt Mogens Thøgersen være ankermand og har dermed også Historisk Arkiv i hånden. Arbejdet har længe stået i stampe, men har for nylig igen taget fart. Der er lavet en bruttoliste over de centralskoler, der er blevet bygget i kommunen. Nu forestår den vanskeligere udarbejdelse af en nettoliste over interessante skolebygninger, som ikke har undergået for store forandringer. Lokalforeningen Vores lokale forening har gennemgået en omstillingsproces, efter at vores mangeårige kasserer ved sidste generalforsamling trådte ud af bestyrelsen. Vi har brugt anledningen til at få en aftale med museets administration om at forestå vores bogholderi. Omstillingen har ført bogholder, kasserer og formand tæt på alle forhold, der berører kassererfunktionen. Nu er det første år gået, vi har fundet en rytme og er rigtig glade for samarbejdet. Ved sidste års generalforsamling beklagede jeg, at foreningens medlemstal var gået lidt tilbage. I år er det stabiliseret, idet vi uændret har 57 indbetalinger. Når jeg vil tælle hoveder og graduerer medlemskaberne så personligt medlemskab tæller 1, familiemedlemskab 2 og firmamedlemskaber 3 bliver resultatet 99 mod sidste år 100. Selv om denne opgørelse gør min fornemmelse af tilbagegang til skamme, vil jeg mene, at medlemstallet bør være højere. Ikke mindst når man tager foreningens økonomiske situation i betragtning. Og den er utilfredsstillende. Når regnskabet forelægges vil I se, at vi har driftsunderskud. Vi tærer på en lille formue, men det fedtlag kan hurtigt forsvinde. Vi vil meget gerne bevare en lille buffer til ekstraordinære situationer, så den almindelige drift bør hvile i sig selv. Vi har allerede rebet sejlene lidt ved at opkræve et beløb for fortæringen ved generalforsamlingen og forsøger også at tænke i sponsorering, hvor det er en mulighed. Men den knap, vi først og fremmest kan skrue på, er kontingentets størrelse. Og det er i øjeblikket meget, meget lavt. Af vores laveste kontingentbeløb på 110 kr. har vi i øjeblikket når Landsforeningen har fået sit kontingent og betaling for blad 7

8 siger og skriver 3 kroner og 25 øre at drive forening for. Jeg gentager: 3 kroner og 25 øre! Af de små ti tusinde kroner, vi samlet kræver ind, går de tre fjerdedele til Landsforening og blad. Og de er bestemt ikke urimelige med deres priser. Et abonnement på bladet uden foreningsmedlemskab koster 220 kr. I øjeblikket får man her i Hjørring blad plus medlemskab hos os og derigennem også hos Landsforeningen for 110 kr. Det synes vi godt, vi kan tillade os at gøre noget ved; men mere om det under et senere punkt. Vi kan også forbedre de økonomiske kår ved at anstrenge os for at øge medlemsskaren, og bestyrelsen er fuldstændig klar over, at det er en nødvendig opgave, som ligger blandt de øverste i stakken. FREMTIDEN Opgaver udadtil De opgaver, der ligger foran os, er for en stor del nogle, som ret pludseligt opstår og skal håndteres, når de dukker op. Allerede nu ved vi dog, at Teateroplevelseshuset og tilstødende områder (politigrunden, amtmandshaven, Mammutpladsen, Sysseltinget og Det Blå Hjørne) vil kræve vores opmærksomhed. Og i samme område kan den nye busterminal og den trafikomlægning, der planlægges i Dronningensgade vise sig at kræve reaktioner. I forbindelse med det sidste har vi en ikke færdigtænkt idé om, at når Dronningensgade føres igennem Prinsensgade, og det sidste nuværende stykke efter s-svinget lukkes, bør gaden mellem de to Hack Kampmann-bygninger, hvor Hjørring Ny Tiende har haft til huse samt pladsen syd for omdannes til lille grøn oase, Hack Kampmanns Plads, med udsigt til den gamle toldbygning, som er tegnet af samme arkitekt. Den idé kunne vi muligvis omsættes i en skitse og præsentere offentligt. Vi har også berørt en idé om at rejse spørgsmålet: Hvor blev spirene af? Flere bygninger i Hjørring er tydeligvis blevet amputeret i så henseende, og der er givetvis bygninger af samme slags andre steder i kommunen. Det ville være morsomt og forskønnende, om man kunne få genskabt nogle af disse spir. Foreningen indadtil Efter det vellykkede arkitekturforedrag i samarbejde med Kunstmuseet, er vi åbne for flere arrangementer af den slags, hvis vi er trygge ved de økonomiske konsekvenser. Vi har også i sinde at genoptage vores åbent-hus-arrangmenter med fokus på arkitektur og kulturhistorie, selv om det initiativ i år har været stillet på standby. Sommerudflugten i 2012 måtte desværre aflyses, og i år havde vi ikke kræfterne til at løfte opgaven. Men nu er der nedsat en gruppe med to repræsentanter for Muse- 8

9 umsforeningen og to her fra FBL, som skal arrangere en udflugt til sommer. Det er tanken, at gruppen mødes første gang her inden jul. Træhjemmesiden, som i år har tæret på bestyrelsens kræfter, skal naturligvis udbygges, men i roligere tempo. Et arbejde, som der under alle omstændigheder skal være tid og kræfter til, er en organisatorisk revitalisering af foreningen. Det er helt nødvendigt, at vi kommer ud og gør os interessante for grupper, vi anser som potentielle medlemmer. I den sammenhæng får vi brug for en revision af foreningsfolderen og for at få pustet nyt liv i foreningens hjemmeside, så man der i højere grad kan gøre sig bekendt med foreningens vigtige, men ofte temmelig skjulte arbejde. Vi vil også gennemgå foreningens vedtægter, hvor der i hvert fald er brug for præciseringer et par steder. AFSLUTNING Med denne beretning har jeg forsøgt at give generalforsamlingen en grundig orientering om foreningens virke, og hermed overgiver jeg den til forsamlingens behandling. 9

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Beretning 2011 INDLEDNING

Beretning 2011 INDLEDNING Beretning 2011 INDLEDNING Selv om man kan sige det så enkelt, at FBL s arbejde handler om at forholde sig til planarbejde og bygningsbevaring, så er det alligevel en broget liste af arbejdsopgaver, som

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Hjørring, 3. maj 2013. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet. Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan 2013.

Hjørring, 3. maj 2013. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet. Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan 2013. FORENINGEN FOR I HJØRRING-OMRÅDET Formand: Søren Thirup, Åkandevej 37 9800 Hjørring Telefon 98 90 33 03 E-mail: thirup@has.dk Hjørring, 3. maj 2013 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Høringssvar vedr.

Læs mere

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup.

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup. Niels-Kristian Balle Fra: Iben Koch Sendt: 20. februar 2014 22:57 Til: Ole Ørnbøl; Andreas Duus; Niels-Kristian Balle Emne: Svar på nabohøring om dispensationssag på ejendommen Klitten

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

EBK ApS Vibøgevej Sydals

EBK ApS Vibøgevej Sydals EBK ApS Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et ny stuehus med garage/udhus på ejendommen matr.nr. 8 Mjang, Hørup, der ligger på Mjangmark 4, 6470 Sydals Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals

EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej Sydals EBK ApS - ENERGI- OG BYGNINGSKONSULENTEN Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 21 Sønderby, Kegnæs der ligger på Vestermark 7, 6470 Sydals

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals

SVANE TEGN IVS Kløverlykke Sydals SVANE TEGN IVS Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 143 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Østerbakken 19, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

- Det skal du bare ikke blande dig i! Vi skal ha et møde med postmesteren!

- Det skal du bare ikke blande dig i! Vi skal ha et møde med postmesteren! 12. kapitel Mødet med Nis Juul Dagen efter frokostmødet på plejecenteret Ældrero mødte postbudene Lars Lang og Robert Juul på posthuset kl. 8.30, en halv time før de skulle møde på dagtur. Det var under

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten Per Slothuus Tørsbølgade 17 6300 Gråsten Landzonetilladelse til kombineret garage/carport/udhus på 141 m² på ejendommen matrikel nr. 90 Tørsbøl Kværs, der ligger på Tørsbølgade 17, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat.

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat. Generalforsamling fredag den 24.04.2015 Referat. 1.Valg af dirigent Keld Lorentsen valgt Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00.

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Bestyrelsens beretning. Velkommen til generalforsamling nr. 40. Godt at se det store fremmøde. Mange af jer er

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur DE INDRE LINIER Bestyrelsen Efter årsmødet i 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Peter M. Hee, formand Karen Margrethe Olsen,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Søren Vedel Vernersmindevej 4 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Onsdag d. 21. jun. 2017 - kl. 06:54 Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Lensgreve Bendt Tido Wedell er ifølge Skagens lokale borgere på vej mod at smadre områdets unikke

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ejer. Dispensation til opført tagterrasse, udvendig adgangstrappe og udvidelse af carport indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Ejer. Dispensation til opført tagterrasse, udvendig adgangstrappe og udvidelse af carport indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen Ejer Sag: 2016/03541 005 Id: 013974 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 07. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: TMS@Gribskov.dk

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals Leif Jacobsen Lambjergskov 37 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en fritliggende udestue på ejendommen matr.nr. 95 Lambjerg, Hørup, der ligger på Lambjergskov 37, 6470 Sydals Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere