Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget"

Transkript

1 Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person, der ikke var ansat i ministeriet. FOB nr Udtalt, at - selv om det blev lagt til grund, at landbrugsministeren ikke var retligt forpligtet til at udpege en ansat i departementet som ministeriets repræsentant i jordlovsudvalget - det dog måtte ligge fast, at den pågældende i givet fald skulle opfylde den i lovens forarbejder udtrykte forudsætning om, at»landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget«. Det forhold, at ministeriet havde fundet det påkrævet at etablere en (uhjemlet) observatørordning, måtte efterlade alvorlig tvivl om, hvorvidt den nævnte forudsætning var opfyldt. (J. nr ). A anmodede mig om at undersøge lovligheden af, at landbrugsministeren havde udnævnt gårdejer Hans Engell, Rønne, til medlem af jordlovsudvalget. Ministeren havde udnævnt Hans Engell som det ene af de to medlemmer, der efter 32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. skal repræsentere landbrugsministeriet i jordlovsudvalget. A henviste bl.a. til, at ministeriet efter sin hidtidige praksis havde været repræsenteret i udvalget af en ansat i ministeriets departement. I en udtalelse af 12. august 1983 i anledning af A's klage oplyste landbrugsministeriet følgende om baggrunden for udnævnelsen af Hans Engell som den ene af ministeriets to repræsentanter i jordlovsudvalget:» Landbrugsministeriet skal med hensyn til det lovmæssige grundlag for udnævnelsen af gårdejer Hans Engell oplyse, at landbrugsministeriet ved afgørelsen af spørgsmålet om landbrugsministeriets repræsentation i jordlovsudvalget lagde afgørende vægt på en flertalsudtalelse i folketingets landbrugsog fiskeriudvalgs betænkning i forbindelse med behandlingen af forslaget til lov nr. 699 af 21. december 1982 om ændring af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. Landbrugs- og fiskeriudvalgets flertal gav således udtryk for, at ombudsmandens henstilling om at undgå personsammenfald ved landbrugsministeriets repræsentation i det rådgivende udvalg vedrørende loven om udlån til yngre jordbrugere og sagsbehandling i

2 departementet burde følges fuldt ud også i forbindelse med landbrugsministeriets repræsentation i jordlovsudvalget. På denne baggrund fandt man det rigtigst som repræsentant for landbrugsministeriets departement at udpege en person, der på den ene side har kendskab til de forhold, der behandles af jordlovsudvalget, og på den anden side står uden for det hierarkiske system og således ikke kan påvirke den departementale behandling af klagesager vedrørende spørgsmål, der har været afgjort af jordlovsudvalget. «Sagen om den henstilling fra mig til landbrugsministeriet, som er omtalt i landbrugsministeriets udtalelse, er nærmere refereret i ombudsmandens beretning for 1981, s , og i beretningen for 1982, s Fra min brevveksling med landbrugsministeriet i forbindelse med henstillingen skal jeg her referere følgende: I skrivelse af 25. marts 1982 henstillede jeg til landbrugsministeriet at træffe foranstaltninger med henblik på, at ministeriets repræsentant i det bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til 6 i bekendtgørelsen om udlån til yngre jordbrugere, fremtidig afstod fra at deltage i departementets behandling af klagesager, hvor den pågældende havde medvirket ved sagens behandling i bedømmelsesudvalget. Jeg meddelte samtidig landbrugsministeriet, at jeg gik ud fra, at der blev truffet foranstaltninger i overensstemmelse med de synspunkter, der lå til grund for henstillingen, til at undgå tilsvarende inhabilitetstilfælde for så vidt angik andre rådgivende udvalg. Den 31. marts 1982 meddelte landbrugsministeriet mig telefonisk, at ministeriet på baggrund af min henstilling ville foretage en generel gennemgang af udvalg nedsat under ministeriets ressort. Denne gennemgang ville også omfatte statens jordlovsudvalg. Landbrugsministeriet var i jordlovsudvalget repræsenteret af chefen for ministeriets 1. afd., 3. kt., som bl.a. behandler klager over afgørelser, truffet af jordlovsudvalget. I skrivelse af 2. august 1982 meddelte landbrugsministeriet mig, at ministeriet indtil videre havde besluttet ikke at lade sig repræsentere i bedømmelsesudvalget vedrørende loven om udlån til yngre jordbrugere. Endvidere havde ministeriet overvejet sin repræsentation i en række andre udvalg. Disse overvejelser var endnu ikke afsluttede for samtlige udvalg. (Jeg gik ud fra, at landbrugsministeriet hermed bl.a. sigtede til sin repræsentation i statens jordlovsudvalg). For så vidt angik det rådgivende udvalg, der er nedsat i henhold til lov nr. 131 af 9. april 1980 (med senere ændringer) om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, anførte ministeriet, at der her var tale om et administrationsområde i stadig udvikling. Ministeriet tilføjede:»der er erfaringsmæssigt behov for gennem landbrugsministeriets repræsentation i udvalget at deltage i fastlæggelsen af administrativ praksis og udarbejdelsen af retningslinier, vejledninger m.v. Landbrugsministeriet vil derfor fortsat være repræsenteret i udvalget, men der er truffet foranstaltninger til at sikre, at der ikke sker personsammenfald mellem landbrugsministeriets re- 2/8

3 præsentant i udvalget og den medarbejder, der fremover vil behandle klagesager, som tidligere har været forelagt udvalget «. I skrivelse af 13. august 1982 meddelte jeg landbrugsministeriet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning, og at jeg herefter ikke foretog videre i sagen på det foreliggende grundlag. Den 27. oktober 1982 fremsatte landbrugsministeren i folketinget forslag til lov om ændring af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.v. (lovforslag nr. L 44, folketingsåret ). Forslaget omfattede bl.a. en revision af bestemmelserne i lovens 32 om sammensætningen af statens jordlovsudvalg. Efter forslaget ændrede udvalget navn til jordlovsudvalget. Landbrugsministeriet skulle fortsat være repræsenteret i jordlovsudvalget. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget vedrørende lovforslagets administrative konsekvenser anførte ministeriet bl.a. følgende:»ombudsmanden har over for landbrugsministeriet i en afgørelse om det rådgivende udvalg vedrørende lov om udlån til yngre jordbrugere udtalt kritik af et personsammenfald ved landbrugsministeriets repræsentation i dette udvalg og sagsbehandlingen i departementet. For så vidt angår statens jordlovsudvalg var det imidlertid en forudsætning for den i 1975 etablerede ordning, hvorefter landbrugsministerens kompetence i erhvervelsessager blev delegeret til et organ uden for det ministerielle system, statens jordlovsudvalg, at landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget. Der foreslås derfor ingen ændringer i den nuværende praksis«. Folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg afgav den 10. december 1983 betænkning over lovforslaget. Et flertal i udvalget udtalte,»at administrationen i landbrugsministeriet forudsættes tilrettelagt på en sådan måde, at ombudsmandens henstilling følges«. Lovforslaget blev vedtaget af folketinget den 16. december 1982, og loven blev bekendtgjort som lov nr. 699 af 21. december Bestemmelsen i lovens 32, stk. 1, om jordlovsudvalgets sammensætning er efter lovændringen formuleret således:»jordlovsudvalget består af 18 medlemmer og sammensættes således: 1) Landbrugsministeren udpeger 4 medlemmer. Det ene medlem udpeges som formand, medens 2 medlemmer repræsenterer landbrugsministeriet og 1 medlem jordbrugsdirektoratet. 2) Folketinget vælger 10 medlemmer efter forholdstal. Landbrugsministeren udpeger blandt disse udvalgets næstformand. 3/8

4 3) De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Dansk Erhvervsgartnerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vælger hver 1 medlem«. I skrivelser af 29. marts 1983 beskikkede landbrugsministeren 10 medlemmer til jordlovsudvalget valgt af folketinget, jfr. bestemmelsen i lovens 32, stk. 1, nr. 2, og 4 medlemmer valgt af de i lovens 32, stk. 1, nr. 3, nævnte foreninger. Endvidere udnævnte landbrugsministeren i skrivelse af 29. marts 1983 en formand for udvalget, jfr. lovens 32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. I skrivelse af 5. april 1983 udnævnte landbrugsministeren yderligere direktøren for jordbrugsdirektoratet, udstykningschefen i matrikeldirektoratet og gårdejer Hans Engell som medlemmer af udvalget, jfr. lovens 32, stk. 1, nr. 1. I april 1983 anmodede folketingsmedlem Bjørn Westh landbrugsministeren om i folketinget at besvare følgende spørgsmål:»vil ministeren efter indhentet udtalelse fra justitsministeriets lovafdeling oplyse, om udpegelsen af gårdejer Hans Engell (KF), Bornholm, til medlem af jordlovsudvalget i stedet for en embedsmand fra landbrugsministeriets departement er i overensstemmelse med lov om fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.«(spørgsmål nr. S 996). I anledning af spørgsmålet indhentede landbrugsministeren en udtalelse af 25. april 1983 fra justitsministeriets lovafdeling. I udtalelsen anførte justitsministeriet bl.a. følgende:» hverken selve bestemmelsen i 32 eller de tidligere forarbejder til lovgivningen (indeholder) nærmere udtalelser, der fastlægger, ud fra hvilke synspunkter landbrugsministeren skal udpege sine repræsentanter i jordlovsudvalget. Landbrugsministeriets redegørelse i forslaget til den seneste ændringslov for den administrative praksis, man - til trods for ombudsmandens henstilling - fandt det hensigtsmæssig at opretholde sammenholdt med udvalgets flertals tilkendegivelse af, at man i modsætning hertil forudsatte, at landbrugsministeriet efterkom henstillingen, kan efter justitsministeriets opfattelse på denne baggrund næppe i sig selv antages at medføre, at landbrugsministeren herefter må anses for bundet til at udpege en ansat i departementet som landbrugsministeriets repræsentant. Justitsministeriet finder på den baggrund næppe, at der er holdepunkter for at antage, at det skulle være i strid med bestemmelsen i 32 i loven, at landbrugsministeren for helt at undgå, at inhabilitetsproblemer kan opstå, har udpeget en person, der ikke er ansat i landbrugsministeriets departement som den ene repræsentant for landbrugsministeriet «Landbrugsministeren besvarede spørgsmålet fra folketingsmedlem Bjørn Westh i folketinget den 4. maj Ministeren afviste, at udnævnelsen af Hans Engell var i strid med udlånsloven, og henviste til synspunkter svarende 4/8

5 til dem, der er anført i landbrugsministeriets ovenfor refererede udtalelse af 12. august 1983, samt til konklusionen i justitsministeriets udtalelse. I en skrivelse med yderligere bemærkninger til sagen anførte A bl.a. følgende:» Kernen i denne sag er efter min bedste overbevisning, at landbrugsministeriets 2 repræsentanter skal udpeges som værende både juridiske og administrative eksperter og være de personer, der giver ministeriet den nødvendige indseende og viden om jordlovsudvalgets afgørelser. Selve lovforslag L 47 af 1982 indeholder ikke noget forslag om konkrete ændringer af landbrugsministeriets repræsentation i jordlovsudvalget, således som det er sket med udnævnelsen af det elvte medlem, og ombudsmandens kritik kan ikke fortolkes derhen, og folketingsflertallets betænknings udtalelser kan heller ikke. Jeg vil således påstå, at ministeren ikke har nogen lovhjemmel til at ændre praksis, som gjort. I hvert fald må det kræve en særlig begrundelse at udpege en person, som ikke er ansat i landbrugsministeriet, og som ikke opfylder kravet om juridisk og administrativ viden. «I en skrivelse af 2. marts 1984 anmodede jeg landbrugsministeriet om en yderligere udtalelse i sagen. Jeg bemærkede heri, at jeg forstod landbrugsministeriets ovenfor omtalte almindelige bemærkninger til lovforslaget som en tilkendegivelse af, at landbrugsministeriet, uanset min henstilling fra marts 1982, ønskede at fastholde den praksis, der havde udviklet sig, og hvorefter chefen for det kontor i ministeriet, hvortil departementets behandling af klager over jordlovsudvalgets afgørelser er henlagt, var udpeget som landbrugsministeriets repræsentant i udvalget. I tilslutning hertil anførte jeg:» I den betænkning, som folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg den 10. december 1982 afgav bl.a. over dette lovforslag, udtalte et flertal,»at administrationen i landbrugsministeriet forudsættes tilrettelagt på en sådan måde, at ombudsmandens henstilling følges«. Denne udtalelse tager således afstand fra den her omhandlede tilkendegivelse, men anfægter ikke det, der i øvrigt er anført i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om, at det var en forudsætning for den i 1975 etablerede ordning,»at landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget«. Under henvisning hertil finder jeg at måtte anmode landbrugsministeriet om i en supplerende udtalelse nærmere at redegøre for baggrunden for valget af det medlem, som efter lovens 32, stk. 1, nr. 1, skal repræsentere landbrugsministeriet (det andet forudsættes i bemærkningerne til lovforslaget at skulle repræsentere matrikeldirektoratet), herunder for begrundelsen for, at ministeriet ikke ønskede fortsat at udøve sin repræsentation i udvalget ved en 5/8

6 medarbejder i ministeriets departement, men således, at der - i lighed med den ordning, der er gennemført for så vidt angår det rådgivende udvalg vedrørende statsgaranti - ikke ville opstå personsammenfald ved behandlingen af konkrete klagesager. «I skrivelse af 15. marts 1984 udtalte landbrugsministeriet følgende:» på baggrund af den nævnte tilkendegivelse fra flertallet i landbrugs- og fiskeriudvalget blev (det) besluttet for at undgå enhver tvivl med hensyn til habilitetsspørgsmålet at udpege en person, der på den ene side har kendskab til de forhold, der behandles af jordlovsudvalget, og på den anden side står uden for det hierarkiske system og således ikke kan påvirke den departementale behandling af klagesager vedrørende spørgsmål, der har været forelagt jordlovsudvalget. Det tilføjes, at der er etableret en ordning, hvorefter en observatør fra landbrugsministeriets departement deltager i jordlovsudvalgets møder«. I en skrivelse til A udtalte jeg herefter følgende:»jeg finder indledningsvis anledning til at understrege, at min henstilling i skrivelsen af 25. marts 1982 til landbrugsministeriet i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger om speciel inhabilitet (personlig inhabilitet) alene omfatter de tilfælde, hvor landbrugsministeriets repræsentant i en kollegial myndighed deltager i ministeriets behandling af klager vedrørende den kollegiale myndighed. Det vil således ikke (i almindelighed) være i strid med min henstilling eller de nævnte retsgrundsætninger om speciel inhabilitet, at ansatte i landbrugsministeriets departement repræsenterer ministeriet i kollegiale myndigheder, når blot disse ansatte ikke deltager i departementets behandling af klager vedrørende den kollegiale myndighed. I overensstemmelse hermed førte landbrugsministeriets overvejelser af min henstilling da også til, at landbrugsministeriet opretholdt sin repræsentation i det rådgivende udvalg om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, men således,»at der ikke sker personsammenfald mellem landbrugsministeriets repræsentant i udvalget og den medarbejder, der fremover vil behandle klagesager, som tidligere har været forelagt udvalget «, jfr. landbrugsministeriets skrivelse af 2. august 1982 til mig, der er omtalt ovenfor Som anført i min skrivelse af 2. marts 1984 til landbrugsministeriet tog et flertal i folketingsudvalget i betænkningen af 10. december 1982 afstand 6/8

7 fra det ønske om ikke at følge min henstilling for så vidt angik jordlovsudvalget, som landbrugsministeriet tilkendegav i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Udvalgsflertallet anfægtede imidlertid ikke det, der i øvrigt er anført i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om, at det var en forudsætning for den i 1975 etablerede ordning,»at landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget«. Udvalgsflertallet tilkendegav således ikke efter min opfattelse noget ønske om, at den hidtidige praksis for udnævnelse af landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget blev ændret ud over de ændringer, der fulgte af min henstilling. På den baggrund kan der efter min opfattelse ikke i forarbejderne til loven antages at være holdepunkter til støtte for en fravigelse af den hidtidige praksis, hvorefter ministeriet stedse har udøvet sin repræsentation i udvalget gennem en ansat i departementet, når blot den pågældende ikke deltager i departementets behandling af klager vedrørende jordlovsudvalget. Justitsministeriets opfattelse, hvorefter landbrugsministeren næppe kan antages at være bundet til at udpege en ansat i departementet som landbrugsministeriets repræsentant i udvalget, kan på den anden side dog ikke give mig anledning til bemærkninger. Jeg henviser i den forbindelse til Bent Christensen: Nævn og Råd (1958), s. 161, hvor der er anført følgende:»c. Hvor loven foreskriver, at et medlem skal være repræsentant for et ministerium eller en anden myndighed, ligger heri i almindelighed et krav om, at medlemmet skal besidde eller kunne skaffe den sagkundskab, som myndigheden ligger inde med, og at medlemmet skal være i stand til at skabe kontakt mellem nævnet og myndigheden. Men hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, er det ingen betingelse, at medlemmet skal være ansat i den repræsenterede myndighed.«selv om det herefter lægges til grund, at landbrugsministeren ikke er retligt forpligtet til at udpege en ansat i departementet som ministeriets repræsentant i jordlovsudvalget, må det dog efter min opfattelse ligge fast, at den pågældende i givet fald må opfylde den i bemærkningerne til lovforslaget gentagne forudsætning om,»at landbrugsministeriet gennem sin repræsentation i udvalget kan tilføre dette juridisk og administrativ viden om landbrugsloven, og at der kan sikres ministeriet en vis indseende med de afgørelser, der træffes af udvalget«. 7/8

8 Det forhold, at landbrugsministeriet - jeg må forstå i forbindelse med ændringen af ministeriets repræsentationsforhold i udvalget - har fundet det påkrævet at etablere en (uhjemlet) observatørordning, må efterlade alvorlig tvivl om, hvorvidt den nævnte forudsætning er opfyldt. Jeg har gjort landbrugsministeren bekendt med min opfattelse.«8/8

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte)

Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte) Landbrugsministeriets godkendelse af særlig sagkyndige konsulenter (moderniseringsstøtte) Udtalt, at landbrugsministeriet ikke havde været berettiget til at afslå en ansøgning om at blive udpeget som særlig

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Interne auktioner i postvæsenet

Interne auktioner i postvæsenet Interne auktioner i postvæsenet Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Udtalt over for undervisningsministeriet, at der i en konkret sag havde foreligget omstændigheder, der var egnede til at skabe et sådant modsætningsforhold,

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ophævelse af landbrugspligt

Ophævelse af landbrugspligt Ophævelse af landbrugspligt Udtalt, at det ikke kunne give mig anledning til bemærkninger, at konsekvenserne for anvendelsen af reglerne om adgangen til erhvervelse af landbrugsejendomme i landbrugslovens

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Udtalt, at hverken boligministeriet eller byggestyrelsen i sine afgørelser som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart havde angivet at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere