Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes"

Transkript

1 ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- ' \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes blinde mcend. Stevedoren kan ikke rigtig få ind i hovedet, hvor meget betalingen skal vcere for disse blinde mcend. Lad os bare tage et af de seneste exempler. Båden hed lylargrid og den -- r i'nde d Den skal suge lmekerne ved m0llen og der bliver taget et sugehold på 4 mand. A"lt i orden. ~en inden den skal suge er der en d på dcekket der skal hives i land. Til dette stykke arbejde krceves jo et stykgodshold, altså 7 mand. Dvs. der mangler 3 mand. Stevedoren giver betaling for J blinde mcend. ~ r en nu er pointen al tså bare den, at en betaling for 3 blinde mcend under ingen omstcendigheder kan vcere mindre end 3 gange 140 kr. For man kan ikke a.fregne hverken blinde eller seende med mindre end mindstebeta.lingen. Dette undlader stevdoren. De giver betaling for blinde mcend for det tidsrum arbejdet varer, i dette tilfcelde 1 time. Det er lan~t ude og de ved red det. ~ en går den sä går den. I dette tilfcelde er havnearbejderne blevet snydt for ca. Joo kr. tilsammen. Fagforeningen vil selvf0lgelig kla. ge, og de vil få ~edhold. Ligesom alle de andre gange, hvor det samme er sket. l\~en hvorfor fors~ger stevedoren, gang på gang at snyde havnearbejderne for deres penge. Derfor : Hold 0je med de arbejdssedler, altid og iscer når der har vceret blinde mcend på frerde:! Eller endnu bedre. Krcev de folk, der skal vcere. RED.

2 BOYKOT SYDAFRIKA Der har i det sidste halve års tid vreret meget debat bl. a. i fagf oreningerne og f orbundene om Sydafrikas brutale apartheid politik. Men hvad er apartheid egentlig for noget? Ordet "apartheid" betyder adskillelse og når der ta.les om sydafrikansk apartheid-politik, menes der helt prrecis adskillelse mellem den sorte og hvide race. Det denne adskillelsespolitik skal bruges til er kort og godt at opretholde de hvides totale politiske og konomiske herred mme over afrikanerne. Hvordan apartheidpolitikken kommer til udtryk, kan man f.ex. se på den måde, som jorden i Sydafrika er fordel t på. I Sydafrika ejer de 4 mill. hvide 87 % af jorden. De 18 mill. sorte er ved lov blevet tildelt de resterende 13 % af jorden - de såkaldte reservater eller bantustans, og det drejer sig om den absolut dårligste jord, her findes nemlig hverken jern, uran, guld, krom eller a.ndre af de mineralforekomster, som Sydafrikan ellers er så rig på. - I princippet skulle de 18 mill. - afrikanere opholde sig på de 13 % af jorden, som reservaterne udg r, men da de hvide bygger deres konomiske magt på den billige "sorte" arbejdskraft, får de lo mill. af afrikanerne "lov til" at rejse ud og arbejde på de hvides farme eller i de store industri- og minef oretagender. Den ene gruppe afde ca. lo mill. sorte afrikanere, der lever udenfor reservaterne, er de såkaldte vandrearbejdere. De 11 af årets måneder m~ disse vandrearbejde-. re pukle l de hvides virksomheder, mens deres kone og b rn sidder tilbage i reservaterne. Hvis konen ikke har arbejdstilla.dels i det samme område som sin mand, er det forbudt hende at opholde sig der. Familierne splittes under dette system. I den anden gruppe forbliver familierne nogenlunde samlet, og de enkelte familiemedlemmer har hver isrer deres opholds- og ar- Et I/lie udvalg af sydafrikanske varer i danske butikker. bejdstilladelse. Frelles for begge gruper er, at de samles i ghettoer uden for de hvides byer. SOWETO udenfor Johannesburg er en af de mest kendte af disse ghettoer. De sorte arbejdere bliver groft underbetalt i forhold til de hvide. F.ex. tjente hvide minearbejdere i gange så meget som de sorte, der i vrigt bliver sat til det farligste og mest beskidte arbejde. _.

3 I Soweto Det er forbudt afrikanerne at strejke, deres fagforeninger bliver undertrykt og loven f orbyder fagforeningerne at ha.ve. medlemmer fra flere racer. Gennem lovgivningen er en rrekke stillinger forbeholdt hvide, og en hvid arbe jder må aldrig v~e underordnet en sort på sin arbejdsplads. De sorte afrikanske arbejdere er som fremmedarbejdere i deres eget land, uden politiske og sociale rettigheder overhovedet. I det hele taget kan man sige at apartheid systemet bygger på sys tematisk forskelsbehandling. De t r således et faktum at.. f or hver rone myndighederne i 1973 brugte til undervisning på en hvid, va.r bel~bet for en sort 5 Q'.lre. Mens de hvide har gratis skolegang må afrineren beta.le skolepenge for at å undervist sine bq'.lrn. Indenfor sundhedssektoren er mq5nstret det samme. Over en f jerdedel af de afrikanske spredbq5rn d~r inden de bliver et år, mens tallet for europreerne er 1 for hver loo spredb~rn. terror- Vorster Menat 4 mill. hvide i lrengden er i stand til at holde 18 mill. afrikanere i apartheidpolitikkens jerngreb skyldes s~ligt to ting. Nemlig de meget store. investeringer som vestlige multinationale selskaber foretager i Sydafrika, og desuden den meget omfattende samhandel Sydarika driver med vestlige kapitalistiske lande, deribla.ndt Danmark. Danske firma.er som ~K, F.L. Smidt og Christani og Nielsen kan frit investere i Sydafrika. Og den danske sa.mhandel med Sydafrika var i 1976 på over Joo mill. kroner. En del af denne samhandel er foregået over Århus Havn. Med disse investeringer og denne samhandel er Danmark alt~å med til at opretholde apartheidsystemet i Sydafrika. Som tidligere nrevnt har en rrekke fagf ore~inger og f orbund på generalf orsamlinger og kongresser i resolutioner ta.get afstand fra den sydafrikanske apartheidpolitik. Således har ~jvind Larsen, formand for de kq5benhavnske havnearbe jdere, på den nyligt afholdte SID komgres opfordret til a.t vi havnea.rbejdere selv starter en boycot. Også vores egen fagforeningsformand har på SID-kongressen vreret med til at "give startskuddet" (se Fagbladet nr. 18, okt. 1977) til en landsomfattende solidari - tetska mpagne....

4 Men hvis ' denne solidaritetska.mpagne overhovedet skal have noget reelt indhold, er det n~dvendigt at der tages konkrete initiat~ver fra vores side. Som havnearbejdere står vi jo netop med henblik på boycot af handelsvarer i en n~gleposi ti on. En total boycot af gods til og fra Sydafrika fra vores side, vil simpel then vcere den mest effektive måde a.t vise vores solidaritet med det sydafrikanske folk på. RED. S I D S T E N Y T På bestyrelsesm{bdet d. 5-~2 blev det besluttet at fagforen1ngen -skulle fors{bge at få indkaldt fa.gforeningsformamdene fra de danske havne til en dr{bftelse af, hvorledes man kunne koordinere en eventuel boykot af sydafrikansk gods på landsplan. SUGER M0DE I sidste nr af HAVNEARBEJDEREN blev det omtalt, Bt der i begyndelsen af nov. ville falde dom i sagen angående mandskabsantallet ved KFK's nye sugeanlreg. Dette er imidlertid ikke sket,fordi dommeren ikke mente, at han havde tilstrrekkeligt teknisk kendskab til, hvad sugearbejdet indebrerer, til at kunne afsige en kendelse. Derfor blev det pålagt nogkonsulenter, dels fra arbe jds~i-, verside og dels fra forbundet. i '. frellesskab at udfrerdige en rapport om sugearbejdet til dommeren. På basis af denne rapport ville dommeren så afsige sin kendelse. For at give havnearbejderne en o- rientering om, hva.d arbejdskonsulen ternes opgave mere prrecist gik Ud på, ha.vde Stevedore og fagf9reningen i f~llesskab indka.ldt til m{bde med konsulenterne torsdag d. lo nov Vel omkring en Jo -35 ha.vnearbejdere var mt,lldt op. Forbundets konsulent - og altså "vores mand" - poul l'f.andrup, fors{bgte efter bedste evne at give os det indtryk, at der var tale om en helt igennem "upa.rtisk" unders{bgelse. Det man havde fået til opgave, var ikke at pille ved vores akkordsa.tser, men udelukkende ved hjrelp af "frekvensstudier" at. finde ud af om der ville vrere basis for en "finjustering" af mandskabsantallet. At denne"finjustering" blot drekker o ver et arbejdsgiverkrav om en nedskcering a f mandskabsantallet med 2 mand, blev der gået let hen over.,,-,

5 5 Hva.d. "frekvensstudier" er for noget, brev forklaret på S~lgende måde: hvert 5. minut ville arbejdskonsulenterne notere ned på et stykke papir, hvilke arbejdsprocesser hver enkelt ma.nd i holdet havde ud- f~rt i de foregående fem minutter, og dette ville man fortsrette med hele dagen igennem. Som "bevis" på frekvensstudiernes "upartiskhed", nrevnte en af. konsulenterne, at det man noterede ned i virkeligheden blot ville svare til, at lll2:n en hel dag anbragte en filmoptager i las- J, der registrerede hvad der forek. Så enkelt og så "uvildigt" be troede konsulenterne os. Og i q,vrigt kunne vi trygt forlade oa. på, at man ville drekke så mange varearter skibstyper som muligt. * Der blev på mv>det sat ma.nge sp~rgsmålstegn ved disse frekvensstudier, og det, den rapport der ville komme ud af a.rbe jdskonsulenternes arbejde. skulle bruges til. Det stak for det f~rste i ~jnenne, a.t arbejdsgiversiden var reprresenteret ved 2 konsulenter, mens forbundet kun havde sendt 1 mand. * Mange var også inde på, at arbejdskonsulenterne selvf~lge- -lig ikke ville kunne få ordentlig indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en suger 15 ti- ; mer i trrek, når de ikke selv havde pr~vet at deltage i selve arbe jde;t. Endelig blev der fra en del kammeraters side rejst tvivl om, hvorvid t rapporten virkelig var så "upartisk", som konsulenterne forsq,gte at give det udseende af. Unders~gelsens resultat vil jo uv<egerligt - da det udelukkende er arbejdsprocesserne man skal registrere - komme til at stq,tte arbejdsgivernes krav om nedskrering i mandskabsa.nta.llet. Når konsulenterne efter en dag skal g~re op hvor mange timer havnearbejderne rent faktisk har arbejdet, vil de ikke kunne undgå at nå frem til det resultat, at, at hele holdet ikke alle 15 timer har befundet sig ved rv>ret. N!ed en sådan ra.pport i hånden kan ingen vrere i tvivl om, hvordan dammen vil falde ud. Men alle de milj~mressige faktorer som st~j, st~v og udst~dningsgas fra bobcaten bliver if0lge konsulenterne selv overhovedet ikke nrevnt i rapporten. Og det er netop disse miij~gener, der er vores bedste argument for a t der intet grundlag er for en nedskrering af mandskabsantallet. Hvis mandskabsantallet ned.skreres med to mand vil det komme til at betyde, at man vil kunne risikere at stå i st~v, benzinos og et infernalsk spetakel i op til 5-6 timer i trrek uden mulighed for at komme op og trrekke frisk luft. Og så dårlige milj~- og arbejdsforhold er der na.turligvis ingen havnearbejdere, der kan vrere tjent med at arbejde under. Unders~gelsen bliver uden tvivl et godt gedigent stykke arbejdsgiverarbejde. For os er den til.. mere skade end gavn.

6 Det var stort set også den holdning, der kom til ud tryk fra de tilstedevrerende havnearbejdere p ~ m0det. Der blev givet udtryk for at havnearbejderne selvf0lgelig ikke vil affinde sig med en kendelse, der giver arbejdsgiverne medhold, når kendelsen er faldet på grundlag a.f en så åbenbart partisk og uretfrerdig rapport, og dette burde ikke komme som nogen overraskelse for stevedoren. Direkt0r Friis og co. må endelig ikke tro, at havnearbejderne b~jer sig i ydmyghed, hvis kendelsen går os imod. RED. TRUCKF0REN'E I Torsdag d kl. 13.oo skete der ikke noget på Birgitte Skou. Og det skulle der have gjort. Men trucksf~rerne holdt m0de. De var tttilfredse. Havnearbejderne i båden k~rte på fast pris, 45 i timen. Trucksf~rerne k0rte som sredvanlig på deres normale ordnin~. hvilket vil sige c2. 42 i timen~ måske mindre. Dette har jo forekommet masser af gang~. Havnearbejderne får en fast pris, men trucksf~rerne, som jo skal a.rbejde under samme forhold, <ler.har rimeliggjort en fast pris til havnearbejderne, får ikke en skid. Trucksf0rernes tillidsmrend sendes til m0de med spidserne fra stevedore. Man bliver enige om, at for denne ene gangs skyld, da vil der blive tilf0rt puljen det antal point, der svarer til den faste pris på 45 kr. i timen. l\':en det var absolut en engangsforestilling, bedyrede de h0je herrer alvorsfuldt. Men så sker der selvf0lgelig det, at der bare en f jorten dags tid senere opstår det samme problem. Båden er en brasilianer, og det er igennoget lort. Havnearbejderne får fast pris, 45 i timen. Trucksf0rerne krrever det samme. Det bliver afvist, og de holder. Men trucksf0rerne er ub0jelige, de står fast på deres rimelige krav. Båden ligger stille hele eftermiddagen og der forhandles. Stevedore går langt om lrenge med til at lave den samme Ördning som ved Birgitte Skou, men under protest, som det hedder i den fagretslige jargon. Men hvad ligger der egentlig bag disse episoder? j Adskillige trucksf0rere har givet ud tryk for at deres afl~nningsform er uigennemskuelig, og svrer at kontrollere. Ikke fordi, de tror de bliver snydt, men lidt f0- ling med systemet kunne de godt trenke sig. ~ > ' ~ ~~~iiiiiiill Denne produktionsordning er par år gammelp og den er sammensat af et hav af pointsystemer, som det er umuligt for almindelige mennesker at gennemskue. Ordningen kan jo siges op med 3 måneders varsel. Og sp0rgsmålet er om ikke det var vrerd at overve je. Dette er selvf0lgelig alt sammen noget trucksf0rerne skal tage stilling til, men for os at se, er det fulstrendig pip, at det skulle vreres n0dvendigt at lave et så kompliceret system, for at finde ud af hvad folk skal have for deres arbejde. RED.

7 STREJKEN 0 PA DOl<KEN I knap 3 uger stre jkede arbe jdsmrendene på Dannebrog Vrerft for et krav på 1,37 kr. Et bel~b de. lå under landsgennemsnittet for vrerfte~ne iflg. l~nstati stikker for januar kvartal. Vi bringer her et interview med af arbejdsmrendene der var med 1 aktionsudvalget 'orfor blev et så beskedent li>nkrav mi>dt med så skarp modstand fra ledelsens side? Det hrenger sammen med, at strejken samtidig var vendt mod arnejdsgivernes forsi>g på at srette den hrevdvundne li>fteparag-raf ud af kraft. Li>fteparagraff~n giver ret til l~nforhandlinger ud~n organisationernes indblanding, hv1lket er den eneste mulighed w.i indenfor minimall~nsområdet har for l<tmforbedringer mellem overenskomsterne. Hv~d fik jer til at genoptage ar- 9Jdet? Med 2 stemmers flertal genoptog vi aruejdet med l~fte om, at der samme dag ville komme forhandlin """er i ga.ng mellem forbundet og rbejdsgiverforeningen. Hvad mener du I fik ud af jeres kamp? Det vresentligste i strejken var at det lykkedes at gennembryde arbejdsgivernes konsekvente nejpoli tik. Resultatet blev at vi fik 35 ~re + 1 point fra 5. december, og 15 ~re + 1 point pr. 2. januar. Samme dag vi gik i arbejde stillede vi et nyt l~nkrav på 1,37 kr. som nu skal forhandles lokalt. Der er gået rygter om, at ledelsen har forsr/jgt at få havnearbejdere og andre faggrupper til at udf~re strejkeramt arbejde. Hvad skete der egentlig? Det startede med, at dokken skulle bruge en truck til at lresse en lastvogn af med, og at man fra dokken havde henvendt sig til stevdore co. Vi snakkede med Viggo Hedegaard, som hurtigt sr/jr~ede for, at arbejdet aldrig blev udfi>rt. Var der andre lignende episoder? Ja, bl.a. med flydekranen og med et forsyningsskib, men både kommunale kranf~rer og s~f olkene har holdt fingrene vrek, så snart de har fået fortalt, at det var strejkeramt arbejde de havde med at gr/jre. HvordFm har solidaritet ;n fra andre arbejdspladser vreret? Den har vreret fin. Vi har fået stlbtte fra både arbejdspladser, fagforeninger, private, politiske organisationer og uddannelsessteder over hele landet. Hvorledes gik det med jeres eget solidaritetsarbejde? Det gik udmrerket, selv ~m man fra visse sider pri>vede at sabotere solidaritetsarbejdet. På det tidspunkt hvor strejken sluttede samlede vi ca. lo.ooo ind om dagen. I alt har vi samlet ca kr. ind til drekning af den bod vi i to omgange blev idrbmt i arbejdsretten. Bodsst~rrelsen er endnu ikke opgjort, men den ligger omkring 2.ooo kr. pr. mand.

8 ; g, ~~ ! 1 Hvilke erfaringer h~stede I i forbindelse med solidaritetsarbejdet? Den erfaring som vi kan give videre til andre i samme situation hvad indsamling angår er, at der går mellem 14 dage og 3 uger f ~r pengene.rigtigt begynder at rulle. Efter strejken er der blandt nogle arbejdsmrend blevet snakket ~ om oprettelsen af en "arbe jdsmcendenes st ttefond". Vi har selv erfaret hvor vigtigt det er, at der lynhurtigt kommer ikke kun konomisk, men også moralsk st~tte. Ved de offentlige solidaritetsm der og i presseudtalelser har I kraftigt angrebet DKP. Hvorfor det? DKP's rolle blev på et tidligt tidspunkt ret klar, I stedet for at koncentrere sig om at kncegte arbejdsgiverne, k~rte man fra '.JKP s side frem med angreb på vores adresse i SAK' s lokaler. Enkeltpersoner i både SAK og i vores egen klub blev hrengt ud som professionelle strejkemagere. 1. maj fonden, som var nogle af de f~rste til at st~tte os, bleb beskyldt for at financiere vores stre jke. Hvad med DKP'erne på jeres egen arbejdsplads? Ja, det vrerste var vel nok de beskyldninger vi m~dte fra. visse tillidsmrend på dokken. Man beskyld te os for ikke at stå fast på kravet, ja, man beskyldte os ligefrem for at profitere på strejken. l'jian forhindrede andre fagf oreningsmedlemmer i at st~tte os, ved at opfordre til at vores materiale- skulle sendes retur. Det står faktisk sort på hvidt i Snedker-t~mrerforbundets forhandlingsbog. Hvorledes reagerede jeres arbejdskammerater på dette? Holdningen blandt arbejdskammeraterne var heldigvis som regel den stik modsatte. Hvorledes forklarer du DKP's holdning? Indtrykket af DKP er, at så snart de ikkg kan få lov til at styre og dirigere l~bet så modarbejder de konsekvent. Der findes få undtagelser indenfor partiet. Vi fik både moralsk og ~konomisk st~tte fra R~r og Blik i K~benhavn. Hvad synes I om st~tten fra _havnearbejderne? Det var godt at trucken blev standset; men egentlig havde jeg i hvert fald nok håbet på en st~ttetilkendegi vel se fra jeres generalforsamling. På åen anden side viste I jo også at I godt gad st~tte os ~konimisk. Indsamlingen ved stevedoren var da udmrerket. rog Vcerft PÅ R0VEN ~ Nu er vi igen på r~ven, kassen er TOM. Det betyder at vi i redaktionen har splejset, til dette blad, af egne lommer. Da vi imidlertid her til marts 197 fylder 3 år, vil vi traditionen tro holde en f~dselsdagsfest, for bladet, og håber herigennem at få ~konomi til endnu et par numre. Skulle der blandt lreserne vrere nogle der er interesseret i at st~tte bladet konomisk kan bel~b og cheks sendes til bladet på nedstående ~dresse. red. BEMM"RK Stavefejl m.m. i dette blad er lavet af hensyn til de lresere, der ikke kan finde andet at klage over. red.

9 10 Men hvad kan vi selv stille op her på havnen? Det er et meget kompliceret problem. Men for os at se spiller overflytningsreglen en stor rolle speciel t i containerbåde. Fjernede vi overflytningsreglen ville det betyde 1 hold pr. båd og ikke som nu hvor det samme hold på 1 dag kan have J-4 både. Samtidig skal vi ved de nreste overenskomstf orhandlinger forlange flere folk i de traditionelle stykgodsbåde og ikke n~jes med 1 ma.nd i srekkegods som sidste gang. Og endelig kan man nrevne at vi måske skulle arbejde mere på at få terminalarbejdet i forbindelse med fyldning og tcpmning af containere tilbage. Vi ved jo alle, at stevedoren for 3 år siden havde en_ fast stab af terminalarbejdere. Nu har lager- og pakhusarbejdernes fagforening overtaget det arbejde. Dette blot for at nrevne nogle af de ting man kunne g~re. Men vi skal indr~mme at de t er et svrert problem at gå i gang med. Men et er sikkert. Gcpr vi ikke noget ved det er vi som selvstrendig faggruppe snart en saga blot. RED. sikkerhed. MED I REDAKTIONEN HAR DENNE GANG V~ RET :erik ~,ib l,niels m,ole m,kasper n,svend v,max s,svenne a Anhuggeren skal n0je f~lge de givne instrukser og vejledninger. Kommer han i tvivl under arbejdet, f. eks. om byrdens vcegt, anhugnin~ ens forsvprlighed eller andre forhold, skal han straks standse arbejdet, og r ådf0re si~ med sin ncermeste foresette (eventuelt kr2nf0reren). Hvis problemet ikke hermed kan 10ses tilk2ldes sikkrehedsreprcesentanten, og sp0rgsmålet må eventuelt behandl es p8. normal m:0ic1e ;:if' sikkerhedsor- ~e nisationen. ' Hvis lq>ftet er påbegyndt, skpl byrden straks scenkes til nrermeste, sikre hvileposition. S ikkerhedsrenr~sentant. Tommy Jacobsen. S K 0 V G A R D S G A D E $ $ $ Havnearbejdernes f agforening i Århus, har traditionen tro indsendt forslag til frellesledelsens generalforsamling, om ligel~n til kvinderne i skovgårdsgade. Forslaget blev traditionen tro nedstemt. På et tidspunkt stod stemrnerne 14 mod 14 for. Men efter en fagforenings formand råbte "Op med lapperne gutter", kom der 4 stemrner mere mod. red.

10 LOFT[t, KRONISK BROt\C\-\1\lS Ved Socialmedicinsk Institut har man, som der stod i sidste nr af Fagbladet, foretaget en ut ks0gelse af specialarbe j-... d~es sundhedstilstand og belastningen ved forskellige slags specialarbejde. Over en 1 årig periode (i \-,fulgte man samtlige af SIDs m.ige medlemmer i alderen fra 2o- 64 år. ~a.n registrerede antallet af tilkendte invalidepensi oner og d0ds fald, samt hvilke sygdomme, der var grundene til at folk fik invalidepension, Det billede unders0gelsen viser ser ret så sort ud. Har man ikke vist det f0r, så er der nu tal for, at speciala.r-' be.idet er.meget mere krrevende og nedslidende end langt de fleste andre slags arbejde i dette land. Antallet af inyalidepensioneringer indenfor SID området ligger 12% h0jere end gennemsni ttet for den mandlige befolkning i landet som helhed Unders0gelsen viste videre, at der var nogle specialarbejdere, det stod specielt dårligt til med nemlig havnearbejdere og et par enkelte andre af'. - 1.inger indenfor SID. ( havne.: be jde::: ne L~ r-ed hensyn til dodsfald og i~va:i : e ~ ensionering helt' i topnen inaenfor sneci3larbejderomr ldet. - tå..:rhus Eavn f orekor:: 13 dedsfald bland t hc-wnear :ie jdere indenfor de 3 ur unders 01;elsen va.rede. Fore ~ tiller man sig en ~e nnem s ni~sarbejdsplads med en aldersfordeling svarend e til havnen, si vil2. e de.:ne kun have haft 5 dedsfald på de t re är. Blandt havne ;~r b,_7 j ::en :e c,j. Arhu::: Havn er dsdelif; i1e (ler. al tgå Th"'.sten 3 g =.m :~ e E:& h.jj, s om gennemsnit~ ~ t blandt cpecialerbejdere. l'ien i kl{ e alle havnearb~ jdere still er trmskoene. l'; o~~ le n0 jes med i nvalidepensionen. Og her er havnearbe jderne o ~ å helt i top. Hm anal apot:el( appof1 Jc i AFl8E'JOEJ2 HOMO L>BOllA : person,der. f-. er oe!>l<<ft set.; 10<1u~rit'l" Nu er la;gerne også begyrrlt at i.ii.l:eressere sig for arbejdsmedicin.? :'... ~ -~= benhavm: Havn fi"~ 105 per:rnn,'i' ud af en sa!"jl:?t ~- r bejdsstyrke pi lo :7 tilkendt invalidepe!1uion i :r1erioden 197)- 75. l 'å l:un 3 år ti l :.::endes l o 7~ af ar be jd ~ st.~rr.~en invalidepen sion. Ogsä.det er langt over gennemsnittec for specialarbejdere. Hen hs.vnearbe j derne er i ::<~ e kun s,ccielle pä det omride. Ki g,=:er vi igen P''-, hvor:for folk fif. invali de~ens ion, så var det a lr:intieli;:t, at for:::. :;kellie;e eriivervsc;ru)cer fik invalidepension som fel( e af en eller to slag.:; sygdomme, Jord og J eten får ryt;,5en 0delag t og i nvalidenension af den grunä. Andre- har i 3~r oroblemer med psykiske «.ygc omme o.s.v. l<ien der er en.:;rup::ie, der lir: ger i top på alle omrider, nemlir, havnearbejderne. De har alle hovedlide!sern~. Havne ~,rbe jderne li[;.::;er over gennec:nittet med hensyn til rye:;lidelser. De li:-1:er over gennemsnittet me i ~ Y G dom i luftve jene. Og de li s~ er o ~3ä ~ver gennemsnittet hvad angår p a y~ i ske lidelser. Jo vi li ~gc r ik~e bare i 1. divihion me ~ hensyn til skavanker. Vi li ;;;~; er i s::ids en af 1. divis ion. (;g vi har i k.:e bare en dårligdom. Vi er et homogent man ~is:rnb, der har : :et hele, Denne ~on~lu s i o n ~0r det svc:;rt, n.t man ::;kal pe;:e :::cä. de områder, der må forbedres, såfremt Havnen skal blive et oruentlic-t sted at arbejde. Det betyder nemlig, at det iklce er nok meä enkel te <endringer. Der ma nc i vendi 5vis ske forbedringer over et bredt områ de. For eksampel i form af helbred::;unders0gelser, lavere vce :;t gr- :nser, s t0vudsugningsanl~g, mere sikaerhed på Havnen mindre l arm og mere sik}~erhed i ansrettelsen. De r er man ;::e ting, der tr: nger si; på, o ~ åisse ting kan ikke 10ses blot i kr.ft af per :: onligt sundhedsudstyr. Havnearbejclet er så usundt på så mange for.;l~ elli g e omrider, at vi bliver til rummrend uden bevegelighed, hvis det personlic e sikkerhedsuds t yr alene skal 10se problemerne. hen unders0gel 3en understreg~r ogsä en anden ting. Der er i kke plaäs for en yderligere forrincelse af vores arbe jdsforhcld. Det står så dår.t i 2; t til, at viikke kan gå med til den yder-. ligere forringelse af vores arbejds1jilj0, som.. f. eks. kra. vet om netlskrering af mandskabsantallet ved KFI:s sugere, er et udtryk for. Vi ha~ brue for forbedringer o g iki:e en yderligere forringel s e af,ar be jd3forholdene. Sundshedsunä ers~gel se n under =tregcr blandt än.det n0dvendigheden af at siä fast overfor et hvert anj r eb fra arbejds giverne pä vores i forvejen e~ lendi;e arbejdcvilkår.

11 ,1 I C-ONTAINER STREJKE \ \~ De amerikanske havnearbejdere på 0stkysten startede d. 1. G~to- ber en strejke, der skulle sikre at også havnearbejderne h0stede fordel af den omsiggribende containerisering. Havnearbejdernes hovedkrav var, at arbe jdsgiverne skulle yd e garantier som f0lge af overgang til containertrafik. Hvad disse garantier helt n0jagtigt gik ud på, har det vreret ''vrert at få rede på. Dagspressens ehandling af strejken har vreret mangelfuld og forvirrende. Men i hvert fald besluttede de ~o.ooo havnearbe jdere omkring december at gå i arbejde igen, efter at de havde fået stillet visse arbejdsmressige garantier over en 3-årig periode. Vi vil til et senre nummer pr0ve at fremskaffe konkrete oplysnin~er om strejken, eller boycotten, og dens resultat. Vi anser det nemlig for et vort fags hovedproblemer, hvorledes vi kan sikre os at også vi havnearbejdere får fordel af containeriseringen. Fordi også her i Århus har vi jo mcerket containerproblemet. Samtidig med at havnen er blevet betydeligt udbygget er antallet af havnearbejdere blevet mere end halveret indenfor de sidste lo år. Og vi ved jo, at udbygningen langt fra er frerdig endnu. l'tår vi ser ncermere på containerne, er det klart, at der også er nogle fordele for os havnearbejdere. Bl.a. vil meget af det gods, der kommer i 8o-9o kgs. srekke, mere og mere komme i containere, og det vil jo betyde, at man ikke så hurtigt vil få sin ryg 0delagt. Men det er jo trods alt en ringe tr0st når alternativet er arbejds- 10shed. For hvor stammer pengene til de store investeringer fra? De s tammer selvf0lgelig fra vores arbejdskraft. Og derfor må vi også have vores andel af det. For det kan i kke vcer e rigtigt, at de der i forvejen har tjent de store penge endnu engang bare kan skrabe til sig, og så sende os ud i arbejdsl-sheden. Derfor må v.i begynde at forlange kompensation for det a.rbejde vi mister. Men man kan nok ikke komme uden om at sp0rgsmålet om kompensation kun kan 10ses ved et sa.marbejde mellem havnene på internationalt plan. Men her i Danmark må svaret overf or rationaliseringer bl.a. vrere kortere arbejdstid, lrengere ferier, f0rtidspensionering o.l. Og det er sp0rgsmål som LO b0r ta- ~ ge mere alvorligt når de forhandler overenskomst. ~

12 .. l..:. REDAKTIONEN PA "HAVNEARBEJDEREN" 0NSKER KAMMERATERNE PA HAVNENE EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTAR. I HABET OM ET ENDNU BEDRE SAMARBEJDE HAVNENE IMELLEM. I KAN I HVERT FALD REGNE MED AT "HAVNEARBEJDEREN" VENDER FRYGTELIG TILBAGE I RED. R0D JUL ROD JUL HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsbl8d. Det laves 8f havnearbejdere på Århus havn og uddeles gratis til alle n~ h8vnen. Bladm~derne er å".ne for alle h8vnearbejdere. Tid og sted s+~r i hvp.rt nummer. Alle indlffig optages uden cencur. Indlreg til nummer 2? skal sendes til Ib Lund. 0stergade 46, 8000 Arhus c. Inden d. 1 feb Nffiste bl8dm~de a fholdes onsdag d. 4 jan Adressen er 0stergade 46, og tidspunktpt er kl Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller Här följer nu en artikelserie om kylarmaskeringar och dess tillbehör. Vi i Svenska Bl l-klubben tackar Torsten Vig och Jens Moller Nicolaisen och tidningen ATTRACTION för att vi får publicera dessa trevliga

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede.

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede. Mandag den 27. april 2009 kl. 19,30 afholdtes ordimer generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rageleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillemd, Milnersvej 39,3400 Hillemd.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31".

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen Willemoesgade 63 - Livjregergade 31. Ejerlejlighed 1-16 afmatr.ill. 1550 Udenbys Klredebo BeIiggenhed: Livjregergade 31 Willemoesgade 63, 2100 K0benhavn 0 Anmelder: Anders Meilvang Livjregergade 31, 3 tho 2100 K0benhavn 0 TIL 31 426055 VEDTJEGTER

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman Fra min tidlige dage som medlem i Fountain House for lênge siden, og gennem mine seneste oplevelser som medarbejder og gêst i andre klubhuse rundt om i landet, og gennem mange samtaler med kolleger pâ

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere