Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes"

Transkript

1 ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- ' \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes blinde mcend. Stevedoren kan ikke rigtig få ind i hovedet, hvor meget betalingen skal vcere for disse blinde mcend. Lad os bare tage et af de seneste exempler. Båden hed lylargrid og den -- r i'nde d Den skal suge lmekerne ved m0llen og der bliver taget et sugehold på 4 mand. A"lt i orden. ~en inden den skal suge er der en d på dcekket der skal hives i land. Til dette stykke arbejde krceves jo et stykgodshold, altså 7 mand. Dvs. der mangler 3 mand. Stevedoren giver betaling for J blinde mcend. ~ r en nu er pointen al tså bare den, at en betaling for 3 blinde mcend under ingen omstcendigheder kan vcere mindre end 3 gange 140 kr. For man kan ikke a.fregne hverken blinde eller seende med mindre end mindstebeta.lingen. Dette undlader stevdoren. De giver betaling for blinde mcend for det tidsrum arbejdet varer, i dette tilfcelde 1 time. Det er lan~t ude og de ved red det. ~ en går den sä går den. I dette tilfcelde er havnearbejderne blevet snydt for ca. Joo kr. tilsammen. Fagforeningen vil selvf0lgelig kla. ge, og de vil få ~edhold. Ligesom alle de andre gange, hvor det samme er sket. l\~en hvorfor fors~ger stevedoren, gang på gang at snyde havnearbejderne for deres penge. Derfor : Hold 0je med de arbejdssedler, altid og iscer når der har vceret blinde mcend på frerde:! Eller endnu bedre. Krcev de folk, der skal vcere. RED.

2 BOYKOT SYDAFRIKA Der har i det sidste halve års tid vreret meget debat bl. a. i fagf oreningerne og f orbundene om Sydafrikas brutale apartheid politik. Men hvad er apartheid egentlig for noget? Ordet "apartheid" betyder adskillelse og når der ta.les om sydafrikansk apartheid-politik, menes der helt prrecis adskillelse mellem den sorte og hvide race. Det denne adskillelsespolitik skal bruges til er kort og godt at opretholde de hvides totale politiske og konomiske herred mme over afrikanerne. Hvordan apartheidpolitikken kommer til udtryk, kan man f.ex. se på den måde, som jorden i Sydafrika er fordel t på. I Sydafrika ejer de 4 mill. hvide 87 % af jorden. De 18 mill. sorte er ved lov blevet tildelt de resterende 13 % af jorden - de såkaldte reservater eller bantustans, og det drejer sig om den absolut dårligste jord, her findes nemlig hverken jern, uran, guld, krom eller a.ndre af de mineralforekomster, som Sydafrikan ellers er så rig på. - I princippet skulle de 18 mill. - afrikanere opholde sig på de 13 % af jorden, som reservaterne udg r, men da de hvide bygger deres konomiske magt på den billige "sorte" arbejdskraft, får de lo mill. af afrikanerne "lov til" at rejse ud og arbejde på de hvides farme eller i de store industri- og minef oretagender. Den ene gruppe afde ca. lo mill. sorte afrikanere, der lever udenfor reservaterne, er de såkaldte vandrearbejdere. De 11 af årets måneder m~ disse vandrearbejde-. re pukle l de hvides virksomheder, mens deres kone og b rn sidder tilbage i reservaterne. Hvis konen ikke har arbejdstilla.dels i det samme område som sin mand, er det forbudt hende at opholde sig der. Familierne splittes under dette system. I den anden gruppe forbliver familierne nogenlunde samlet, og de enkelte familiemedlemmer har hver isrer deres opholds- og ar- Et I/lie udvalg af sydafrikanske varer i danske butikker. bejdstilladelse. Frelles for begge gruper er, at de samles i ghettoer uden for de hvides byer. SOWETO udenfor Johannesburg er en af de mest kendte af disse ghettoer. De sorte arbejdere bliver groft underbetalt i forhold til de hvide. F.ex. tjente hvide minearbejdere i gange så meget som de sorte, der i vrigt bliver sat til det farligste og mest beskidte arbejde. _.

3 I Soweto Det er forbudt afrikanerne at strejke, deres fagforeninger bliver undertrykt og loven f orbyder fagforeningerne at ha.ve. medlemmer fra flere racer. Gennem lovgivningen er en rrekke stillinger forbeholdt hvide, og en hvid arbe jder må aldrig v~e underordnet en sort på sin arbejdsplads. De sorte afrikanske arbejdere er som fremmedarbejdere i deres eget land, uden politiske og sociale rettigheder overhovedet. I det hele taget kan man sige at apartheid systemet bygger på sys tematisk forskelsbehandling. De t r således et faktum at.. f or hver rone myndighederne i 1973 brugte til undervisning på en hvid, va.r bel~bet for en sort 5 Q'.lre. Mens de hvide har gratis skolegang må afrineren beta.le skolepenge for at å undervist sine bq'.lrn. Indenfor sundhedssektoren er mq5nstret det samme. Over en f jerdedel af de afrikanske spredbq5rn d~r inden de bliver et år, mens tallet for europreerne er 1 for hver loo spredb~rn. terror- Vorster Menat 4 mill. hvide i lrengden er i stand til at holde 18 mill. afrikanere i apartheidpolitikkens jerngreb skyldes s~ligt to ting. Nemlig de meget store. investeringer som vestlige multinationale selskaber foretager i Sydafrika, og desuden den meget omfattende samhandel Sydarika driver med vestlige kapitalistiske lande, deribla.ndt Danmark. Danske firma.er som ~K, F.L. Smidt og Christani og Nielsen kan frit investere i Sydafrika. Og den danske sa.mhandel med Sydafrika var i 1976 på over Joo mill. kroner. En del af denne samhandel er foregået over Århus Havn. Med disse investeringer og denne samhandel er Danmark alt~å med til at opretholde apartheidsystemet i Sydafrika. Som tidligere nrevnt har en rrekke fagf ore~inger og f orbund på generalf orsamlinger og kongresser i resolutioner ta.get afstand fra den sydafrikanske apartheidpolitik. Således har ~jvind Larsen, formand for de kq5benhavnske havnearbe jdere, på den nyligt afholdte SID komgres opfordret til a.t vi havnea.rbejdere selv starter en boycot. Også vores egen fagforeningsformand har på SID-kongressen vreret med til at "give startskuddet" (se Fagbladet nr. 18, okt. 1977) til en landsomfattende solidari - tetska mpagne....

4 Men hvis ' denne solidaritetska.mpagne overhovedet skal have noget reelt indhold, er det n~dvendigt at der tages konkrete initiat~ver fra vores side. Som havnearbejdere står vi jo netop med henblik på boycot af handelsvarer i en n~gleposi ti on. En total boycot af gods til og fra Sydafrika fra vores side, vil simpel then vcere den mest effektive måde a.t vise vores solidaritet med det sydafrikanske folk på. RED. S I D S T E N Y T På bestyrelsesm{bdet d. 5-~2 blev det besluttet at fagforen1ngen -skulle fors{bge at få indkaldt fa.gforeningsformamdene fra de danske havne til en dr{bftelse af, hvorledes man kunne koordinere en eventuel boykot af sydafrikansk gods på landsplan. SUGER M0DE I sidste nr af HAVNEARBEJDEREN blev det omtalt, Bt der i begyndelsen af nov. ville falde dom i sagen angående mandskabsantallet ved KFK's nye sugeanlreg. Dette er imidlertid ikke sket,fordi dommeren ikke mente, at han havde tilstrrekkeligt teknisk kendskab til, hvad sugearbejdet indebrerer, til at kunne afsige en kendelse. Derfor blev det pålagt nogkonsulenter, dels fra arbe jds~i-, verside og dels fra forbundet. i '. frellesskab at udfrerdige en rapport om sugearbejdet til dommeren. På basis af denne rapport ville dommeren så afsige sin kendelse. For at give havnearbejderne en o- rientering om, hva.d arbejdskonsulen ternes opgave mere prrecist gik Ud på, ha.vde Stevedore og fagf9reningen i f~llesskab indka.ldt til m{bde med konsulenterne torsdag d. lo nov Vel omkring en Jo -35 ha.vnearbejdere var mt,lldt op. Forbundets konsulent - og altså "vores mand" - poul l'f.andrup, fors{bgte efter bedste evne at give os det indtryk, at der var tale om en helt igennem "upa.rtisk" unders{bgelse. Det man havde fået til opgave, var ikke at pille ved vores akkordsa.tser, men udelukkende ved hjrelp af "frekvensstudier" at. finde ud af om der ville vrere basis for en "finjustering" af mandskabsantallet. At denne"finjustering" blot drekker o ver et arbejdsgiverkrav om en nedskcering a f mandskabsantallet med 2 mand, blev der gået let hen over.,,-,

5 5 Hva.d. "frekvensstudier" er for noget, brev forklaret på S~lgende måde: hvert 5. minut ville arbejdskonsulenterne notere ned på et stykke papir, hvilke arbejdsprocesser hver enkelt ma.nd i holdet havde ud- f~rt i de foregående fem minutter, og dette ville man fortsrette med hele dagen igennem. Som "bevis" på frekvensstudiernes "upartiskhed", nrevnte en af. konsulenterne, at det man noterede ned i virkeligheden blot ville svare til, at lll2:n en hel dag anbragte en filmoptager i las- J, der registrerede hvad der forek. Så enkelt og så "uvildigt" be troede konsulenterne os. Og i q,vrigt kunne vi trygt forlade oa. på, at man ville drekke så mange varearter skibstyper som muligt. * Der blev på mv>det sat ma.nge sp~rgsmålstegn ved disse frekvensstudier, og det, den rapport der ville komme ud af a.rbe jdskonsulenternes arbejde. skulle bruges til. Det stak for det f~rste i ~jnenne, a.t arbejdsgiversiden var reprresenteret ved 2 konsulenter, mens forbundet kun havde sendt 1 mand. * Mange var også inde på, at arbejdskonsulenterne selvf~lge- -lig ikke ville kunne få ordentlig indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en suger 15 ti- ; mer i trrek, når de ikke selv havde pr~vet at deltage i selve arbe jde;t. Endelig blev der fra en del kammeraters side rejst tvivl om, hvorvid t rapporten virkelig var så "upartisk", som konsulenterne forsq,gte at give det udseende af. Unders~gelsens resultat vil jo uv<egerligt - da det udelukkende er arbejdsprocesserne man skal registrere - komme til at stq,tte arbejdsgivernes krav om nedskrering i mandskabsa.nta.llet. Når konsulenterne efter en dag skal g~re op hvor mange timer havnearbejderne rent faktisk har arbejdet, vil de ikke kunne undgå at nå frem til det resultat, at, at hele holdet ikke alle 15 timer har befundet sig ved rv>ret. N!ed en sådan ra.pport i hånden kan ingen vrere i tvivl om, hvordan dammen vil falde ud. Men alle de milj~mressige faktorer som st~j, st~v og udst~dningsgas fra bobcaten bliver if0lge konsulenterne selv overhovedet ikke nrevnt i rapporten. Og det er netop disse miij~gener, der er vores bedste argument for a t der intet grundlag er for en nedskrering af mandskabsantallet. Hvis mandskabsantallet ned.skreres med to mand vil det komme til at betyde, at man vil kunne risikere at stå i st~v, benzinos og et infernalsk spetakel i op til 5-6 timer i trrek uden mulighed for at komme op og trrekke frisk luft. Og så dårlige milj~- og arbejdsforhold er der na.turligvis ingen havnearbejdere, der kan vrere tjent med at arbejde under. Unders~gelsen bliver uden tvivl et godt gedigent stykke arbejdsgiverarbejde. For os er den til.. mere skade end gavn.

6 Det var stort set også den holdning, der kom til ud tryk fra de tilstedevrerende havnearbejdere p ~ m0det. Der blev givet udtryk for at havnearbejderne selvf0lgelig ikke vil affinde sig med en kendelse, der giver arbejdsgiverne medhold, når kendelsen er faldet på grundlag a.f en så åbenbart partisk og uretfrerdig rapport, og dette burde ikke komme som nogen overraskelse for stevedoren. Direkt0r Friis og co. må endelig ikke tro, at havnearbejderne b~jer sig i ydmyghed, hvis kendelsen går os imod. RED. TRUCKF0REN'E I Torsdag d kl. 13.oo skete der ikke noget på Birgitte Skou. Og det skulle der have gjort. Men trucksf~rerne holdt m0de. De var tttilfredse. Havnearbejderne i båden k~rte på fast pris, 45 i timen. Trucksf~rerne k0rte som sredvanlig på deres normale ordnin~. hvilket vil sige c2. 42 i timen~ måske mindre. Dette har jo forekommet masser af gang~. Havnearbejderne får en fast pris, men trucksf~rerne, som jo skal a.rbejde under samme forhold, <ler.har rimeliggjort en fast pris til havnearbejderne, får ikke en skid. Trucksf0rernes tillidsmrend sendes til m0de med spidserne fra stevedore. Man bliver enige om, at for denne ene gangs skyld, da vil der blive tilf0rt puljen det antal point, der svarer til den faste pris på 45 kr. i timen. l\':en det var absolut en engangsforestilling, bedyrede de h0je herrer alvorsfuldt. Men så sker der selvf0lgelig det, at der bare en f jorten dags tid senere opstår det samme problem. Båden er en brasilianer, og det er igennoget lort. Havnearbejderne får fast pris, 45 i timen. Trucksf0rerne krrever det samme. Det bliver afvist, og de holder. Men trucksf0rerne er ub0jelige, de står fast på deres rimelige krav. Båden ligger stille hele eftermiddagen og der forhandles. Stevedore går langt om lrenge med til at lave den samme Ördning som ved Birgitte Skou, men under protest, som det hedder i den fagretslige jargon. Men hvad ligger der egentlig bag disse episoder? j Adskillige trucksf0rere har givet ud tryk for at deres afl~nningsform er uigennemskuelig, og svrer at kontrollere. Ikke fordi, de tror de bliver snydt, men lidt f0- ling med systemet kunne de godt trenke sig. ~ > ' ~ ~~~iiiiiiill Denne produktionsordning er par år gammelp og den er sammensat af et hav af pointsystemer, som det er umuligt for almindelige mennesker at gennemskue. Ordningen kan jo siges op med 3 måneders varsel. Og sp0rgsmålet er om ikke det var vrerd at overve je. Dette er selvf0lgelig alt sammen noget trucksf0rerne skal tage stilling til, men for os at se, er det fulstrendig pip, at det skulle vreres n0dvendigt at lave et så kompliceret system, for at finde ud af hvad folk skal have for deres arbejde. RED.

7 STREJKEN 0 PA DOl<KEN I knap 3 uger stre jkede arbe jdsmrendene på Dannebrog Vrerft for et krav på 1,37 kr. Et bel~b de. lå under landsgennemsnittet for vrerfte~ne iflg. l~nstati stikker for januar kvartal. Vi bringer her et interview med af arbejdsmrendene der var med 1 aktionsudvalget 'orfor blev et så beskedent li>nkrav mi>dt med så skarp modstand fra ledelsens side? Det hrenger sammen med, at strejken samtidig var vendt mod arnejdsgivernes forsi>g på at srette den hrevdvundne li>fteparag-raf ud af kraft. Li>fteparagraff~n giver ret til l~nforhandlinger ud~n organisationernes indblanding, hv1lket er den eneste mulighed w.i indenfor minimall~nsområdet har for l<tmforbedringer mellem overenskomsterne. Hv~d fik jer til at genoptage ar- 9Jdet? Med 2 stemmers flertal genoptog vi aruejdet med l~fte om, at der samme dag ville komme forhandlin """er i ga.ng mellem forbundet og rbejdsgiverforeningen. Hvad mener du I fik ud af jeres kamp? Det vresentligste i strejken var at det lykkedes at gennembryde arbejdsgivernes konsekvente nejpoli tik. Resultatet blev at vi fik 35 ~re + 1 point fra 5. december, og 15 ~re + 1 point pr. 2. januar. Samme dag vi gik i arbejde stillede vi et nyt l~nkrav på 1,37 kr. som nu skal forhandles lokalt. Der er gået rygter om, at ledelsen har forsr/jgt at få havnearbejdere og andre faggrupper til at udf~re strejkeramt arbejde. Hvad skete der egentlig? Det startede med, at dokken skulle bruge en truck til at lresse en lastvogn af med, og at man fra dokken havde henvendt sig til stevdore co. Vi snakkede med Viggo Hedegaard, som hurtigt sr/jr~ede for, at arbejdet aldrig blev udfi>rt. Var der andre lignende episoder? Ja, bl.a. med flydekranen og med et forsyningsskib, men både kommunale kranf~rer og s~f olkene har holdt fingrene vrek, så snart de har fået fortalt, at det var strejkeramt arbejde de havde med at gr/jre. HvordFm har solidaritet ;n fra andre arbejdspladser vreret? Den har vreret fin. Vi har fået stlbtte fra både arbejdspladser, fagforeninger, private, politiske organisationer og uddannelsessteder over hele landet. Hvorledes gik det med jeres eget solidaritetsarbejde? Det gik udmrerket, selv ~m man fra visse sider pri>vede at sabotere solidaritetsarbejdet. På det tidspunkt hvor strejken sluttede samlede vi ca. lo.ooo ind om dagen. I alt har vi samlet ca kr. ind til drekning af den bod vi i to omgange blev idrbmt i arbejdsretten. Bodsst~rrelsen er endnu ikke opgjort, men den ligger omkring 2.ooo kr. pr. mand.

8 ; g, ~~ ! 1 Hvilke erfaringer h~stede I i forbindelse med solidaritetsarbejdet? Den erfaring som vi kan give videre til andre i samme situation hvad indsamling angår er, at der går mellem 14 dage og 3 uger f ~r pengene.rigtigt begynder at rulle. Efter strejken er der blandt nogle arbejdsmrend blevet snakket ~ om oprettelsen af en "arbe jdsmcendenes st ttefond". Vi har selv erfaret hvor vigtigt det er, at der lynhurtigt kommer ikke kun konomisk, men også moralsk st~tte. Ved de offentlige solidaritetsm der og i presseudtalelser har I kraftigt angrebet DKP. Hvorfor det? DKP's rolle blev på et tidligt tidspunkt ret klar, I stedet for at koncentrere sig om at kncegte arbejdsgiverne, k~rte man fra '.JKP s side frem med angreb på vores adresse i SAK' s lokaler. Enkeltpersoner i både SAK og i vores egen klub blev hrengt ud som professionelle strejkemagere. 1. maj fonden, som var nogle af de f~rste til at st~tte os, bleb beskyldt for at financiere vores stre jke. Hvad med DKP'erne på jeres egen arbejdsplads? Ja, det vrerste var vel nok de beskyldninger vi m~dte fra. visse tillidsmrend på dokken. Man beskyld te os for ikke at stå fast på kravet, ja, man beskyldte os ligefrem for at profitere på strejken. l'jian forhindrede andre fagf oreningsmedlemmer i at st~tte os, ved at opfordre til at vores materiale- skulle sendes retur. Det står faktisk sort på hvidt i Snedker-t~mrerforbundets forhandlingsbog. Hvorledes reagerede jeres arbejdskammerater på dette? Holdningen blandt arbejdskammeraterne var heldigvis som regel den stik modsatte. Hvorledes forklarer du DKP's holdning? Indtrykket af DKP er, at så snart de ikkg kan få lov til at styre og dirigere l~bet så modarbejder de konsekvent. Der findes få undtagelser indenfor partiet. Vi fik både moralsk og ~konomisk st~tte fra R~r og Blik i K~benhavn. Hvad synes I om st~tten fra _havnearbejderne? Det var godt at trucken blev standset; men egentlig havde jeg i hvert fald nok håbet på en st~ttetilkendegi vel se fra jeres generalforsamling. På åen anden side viste I jo også at I godt gad st~tte os ~konimisk. Indsamlingen ved stevedoren var da udmrerket. rog Vcerft PÅ R0VEN ~ Nu er vi igen på r~ven, kassen er TOM. Det betyder at vi i redaktionen har splejset, til dette blad, af egne lommer. Da vi imidlertid her til marts 197 fylder 3 år, vil vi traditionen tro holde en f~dselsdagsfest, for bladet, og håber herigennem at få ~konomi til endnu et par numre. Skulle der blandt lreserne vrere nogle der er interesseret i at st~tte bladet konomisk kan bel~b og cheks sendes til bladet på nedstående ~dresse. red. BEMM"RK Stavefejl m.m. i dette blad er lavet af hensyn til de lresere, der ikke kan finde andet at klage over. red.

9 10 Men hvad kan vi selv stille op her på havnen? Det er et meget kompliceret problem. Men for os at se spiller overflytningsreglen en stor rolle speciel t i containerbåde. Fjernede vi overflytningsreglen ville det betyde 1 hold pr. båd og ikke som nu hvor det samme hold på 1 dag kan have J-4 både. Samtidig skal vi ved de nreste overenskomstf orhandlinger forlange flere folk i de traditionelle stykgodsbåde og ikke n~jes med 1 ma.nd i srekkegods som sidste gang. Og endelig kan man nrevne at vi måske skulle arbejde mere på at få terminalarbejdet i forbindelse med fyldning og tcpmning af containere tilbage. Vi ved jo alle, at stevedoren for 3 år siden havde en_ fast stab af terminalarbejdere. Nu har lager- og pakhusarbejdernes fagforening overtaget det arbejde. Dette blot for at nrevne nogle af de ting man kunne g~re. Men vi skal indr~mme at de t er et svrert problem at gå i gang med. Men et er sikkert. Gcpr vi ikke noget ved det er vi som selvstrendig faggruppe snart en saga blot. RED. sikkerhed. MED I REDAKTIONEN HAR DENNE GANG V~ RET :erik ~,ib l,niels m,ole m,kasper n,svend v,max s,svenne a Anhuggeren skal n0je f~lge de givne instrukser og vejledninger. Kommer han i tvivl under arbejdet, f. eks. om byrdens vcegt, anhugnin~ ens forsvprlighed eller andre forhold, skal han straks standse arbejdet, og r ådf0re si~ med sin ncermeste foresette (eventuelt kr2nf0reren). Hvis problemet ikke hermed kan 10ses tilk2ldes sikkrehedsreprcesentanten, og sp0rgsmålet må eventuelt behandl es p8. normal m:0ic1e ;:if' sikkerhedsor- ~e nisationen. ' Hvis lq>ftet er påbegyndt, skpl byrden straks scenkes til nrermeste, sikre hvileposition. S ikkerhedsrenr~sentant. Tommy Jacobsen. S K 0 V G A R D S G A D E $ $ $ Havnearbejdernes f agforening i Århus, har traditionen tro indsendt forslag til frellesledelsens generalforsamling, om ligel~n til kvinderne i skovgårdsgade. Forslaget blev traditionen tro nedstemt. På et tidspunkt stod stemrnerne 14 mod 14 for. Men efter en fagforenings formand råbte "Op med lapperne gutter", kom der 4 stemrner mere mod. red.

10 LOFT[t, KRONISK BROt\C\-\1\lS Ved Socialmedicinsk Institut har man, som der stod i sidste nr af Fagbladet, foretaget en ut ks0gelse af specialarbe j-... d~es sundhedstilstand og belastningen ved forskellige slags specialarbejde. Over en 1 årig periode (i \-,fulgte man samtlige af SIDs m.ige medlemmer i alderen fra 2o- 64 år. ~a.n registrerede antallet af tilkendte invalidepensi oner og d0ds fald, samt hvilke sygdomme, der var grundene til at folk fik invalidepension, Det billede unders0gelsen viser ser ret så sort ud. Har man ikke vist det f0r, så er der nu tal for, at speciala.r-' be.idet er.meget mere krrevende og nedslidende end langt de fleste andre slags arbejde i dette land. Antallet af inyalidepensioneringer indenfor SID området ligger 12% h0jere end gennemsni ttet for den mandlige befolkning i landet som helhed Unders0gelsen viste videre, at der var nogle specialarbejdere, det stod specielt dårligt til med nemlig havnearbejdere og et par enkelte andre af'. - 1.inger indenfor SID. ( havne.: be jde::: ne L~ r-ed hensyn til dodsfald og i~va:i : e ~ ensionering helt' i topnen inaenfor sneci3larbejderomr ldet. - tå..:rhus Eavn f orekor:: 13 dedsfald bland t hc-wnear :ie jdere indenfor de 3 ur unders 01;elsen va.rede. Fore ~ tiller man sig en ~e nnem s ni~sarbejdsplads med en aldersfordeling svarend e til havnen, si vil2. e de.:ne kun have haft 5 dedsfald på de t re är. Blandt havne ;~r b,_7 j ::en :e c,j. Arhu::: Havn er dsdelif; i1e (ler. al tgå Th"'.sten 3 g =.m :~ e E:& h.jj, s om gennemsnit~ ~ t blandt cpecialerbejdere. l'ien i kl{ e alle havnearb~ jdere still er trmskoene. l'; o~~ le n0 jes med i nvalidepensionen. Og her er havnearbe jderne o ~ å helt i top. Hm anal apot:el( appof1 Jc i AFl8E'JOEJ2 HOMO L>BOllA : person,der. f-. er oe!>l<<ft set.; 10<1u~rit'l" Nu er la;gerne også begyrrlt at i.ii.l:eressere sig for arbejdsmedicin.? :'... ~ -~= benhavm: Havn fi"~ 105 per:rnn,'i' ud af en sa!"jl:?t ~- r bejdsstyrke pi lo :7 tilkendt invalidepe!1uion i :r1erioden 197)- 75. l 'å l:un 3 år ti l :.::endes l o 7~ af ar be jd ~ st.~rr.~en invalidepen sion. Ogsä.det er langt over gennemsnittec for specialarbejdere. Hen hs.vnearbe j derne er i ::<~ e kun s,ccielle pä det omride. Ki g,=:er vi igen P''-, hvor:for folk fif. invali de~ens ion, så var det a lr:intieli;:t, at for:::. :;kellie;e eriivervsc;ru)cer fik invalidepension som fel( e af en eller to slag.:; sygdomme, Jord og J eten får ryt;,5en 0delag t og i nvalidenension af den grunä. Andre- har i 3~r oroblemer med psykiske «.ygc omme o.s.v. l<ien der er en.:;rup::ie, der lir: ger i top på alle omrider, nemlir, havnearbejderne. De har alle hovedlide!sern~. Havne ~,rbe jderne li[;.::;er over gennec:nittet med hensyn til rye:;lidelser. De li:-1:er over gennemsnittet me i ~ Y G dom i luftve jene. Og de li s~ er o ~3ä ~ver gennemsnittet hvad angår p a y~ i ske lidelser. Jo vi li ~gc r ik~e bare i 1. divihion me ~ hensyn til skavanker. Vi li ;;;~; er i s::ids en af 1. divis ion. (;g vi har i k.:e bare en dårligdom. Vi er et homogent man ~is:rnb, der har : :et hele, Denne ~on~lu s i o n ~0r det svc:;rt, n.t man ::;kal pe;:e :::cä. de områder, der må forbedres, såfremt Havnen skal blive et oruentlic-t sted at arbejde. Det betyder nemlig, at det iklce er nok meä enkel te <endringer. Der ma nc i vendi 5vis ske forbedringer over et bredt områ de. For eksampel i form af helbred::;unders0gelser, lavere vce :;t gr- :nser, s t0vudsugningsanl~g, mere sikaerhed på Havnen mindre l arm og mere sik}~erhed i ansrettelsen. De r er man ;::e ting, der tr: nger si; på, o ~ åisse ting kan ikke 10ses blot i kr.ft af per :: onligt sundhedsudstyr. Havnearbejclet er så usundt på så mange for.;l~ elli g e omrider, at vi bliver til rummrend uden bevegelighed, hvis det personlic e sikkerhedsuds t yr alene skal 10se problemerne. hen unders0gel 3en understreg~r ogsä en anden ting. Der er i kke plaäs for en yderligere forrincelse af vores arbe jdsforhcld. Det står så dår.t i 2; t til, at viikke kan gå med til den yder-. ligere forringelse af vores arbejds1jilj0, som.. f. eks. kra. vet om netlskrering af mandskabsantallet ved KFI:s sugere, er et udtryk for. Vi ha~ brue for forbedringer o g iki:e en yderligere forringel s e af,ar be jd3forholdene. Sundshedsunä ers~gel se n under =tregcr blandt än.det n0dvendigheden af at siä fast overfor et hvert anj r eb fra arbejds giverne pä vores i forvejen e~ lendi;e arbejdcvilkår.

11 ,1 I C-ONTAINER STREJKE \ \~ De amerikanske havnearbejdere på 0stkysten startede d. 1. G~to- ber en strejke, der skulle sikre at også havnearbejderne h0stede fordel af den omsiggribende containerisering. Havnearbejdernes hovedkrav var, at arbe jdsgiverne skulle yd e garantier som f0lge af overgang til containertrafik. Hvad disse garantier helt n0jagtigt gik ud på, har det vreret ''vrert at få rede på. Dagspressens ehandling af strejken har vreret mangelfuld og forvirrende. Men i hvert fald besluttede de ~o.ooo havnearbe jdere omkring december at gå i arbejde igen, efter at de havde fået stillet visse arbejdsmressige garantier over en 3-årig periode. Vi vil til et senre nummer pr0ve at fremskaffe konkrete oplysnin~er om strejken, eller boycotten, og dens resultat. Vi anser det nemlig for et vort fags hovedproblemer, hvorledes vi kan sikre os at også vi havnearbejdere får fordel af containeriseringen. Fordi også her i Århus har vi jo mcerket containerproblemet. Samtidig med at havnen er blevet betydeligt udbygget er antallet af havnearbejdere blevet mere end halveret indenfor de sidste lo år. Og vi ved jo, at udbygningen langt fra er frerdig endnu. l'tår vi ser ncermere på containerne, er det klart, at der også er nogle fordele for os havnearbejdere. Bl.a. vil meget af det gods, der kommer i 8o-9o kgs. srekke, mere og mere komme i containere, og det vil jo betyde, at man ikke så hurtigt vil få sin ryg 0delagt. Men det er jo trods alt en ringe tr0st når alternativet er arbejds- 10shed. For hvor stammer pengene til de store investeringer fra? De s tammer selvf0lgelig fra vores arbejdskraft. Og derfor må vi også have vores andel af det. For det kan i kke vcer e rigtigt, at de der i forvejen har tjent de store penge endnu engang bare kan skrabe til sig, og så sende os ud i arbejdsl-sheden. Derfor må v.i begynde at forlange kompensation for det a.rbejde vi mister. Men man kan nok ikke komme uden om at sp0rgsmålet om kompensation kun kan 10ses ved et sa.marbejde mellem havnene på internationalt plan. Men her i Danmark må svaret overf or rationaliseringer bl.a. vrere kortere arbejdstid, lrengere ferier, f0rtidspensionering o.l. Og det er sp0rgsmål som LO b0r ta- ~ ge mere alvorligt når de forhandler overenskomst. ~

12 .. l..:. REDAKTIONEN PA "HAVNEARBEJDEREN" 0NSKER KAMMERATERNE PA HAVNENE EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTAR. I HABET OM ET ENDNU BEDRE SAMARBEJDE HAVNENE IMELLEM. I KAN I HVERT FALD REGNE MED AT "HAVNEARBEJDEREN" VENDER FRYGTELIG TILBAGE I RED. R0D JUL ROD JUL HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsbl8d. Det laves 8f havnearbejdere på Århus havn og uddeles gratis til alle n~ h8vnen. Bladm~derne er å".ne for alle h8vnearbejdere. Tid og sted s+~r i hvp.rt nummer. Alle indlffig optages uden cencur. Indlreg til nummer 2? skal sendes til Ib Lund. 0stergade 46, 8000 Arhus c. Inden d. 1 feb Nffiste bl8dm~de a fholdes onsdag d. 4 jan Adressen er 0stergade 46, og tidspunktpt er kl Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere