Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes"

Transkript

1 ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- ' \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes blinde mcend. Stevedoren kan ikke rigtig få ind i hovedet, hvor meget betalingen skal vcere for disse blinde mcend. Lad os bare tage et af de seneste exempler. Båden hed lylargrid og den -- r i'nde d Den skal suge lmekerne ved m0llen og der bliver taget et sugehold på 4 mand. A"lt i orden. ~en inden den skal suge er der en d på dcekket der skal hives i land. Til dette stykke arbejde krceves jo et stykgodshold, altså 7 mand. Dvs. der mangler 3 mand. Stevedoren giver betaling for J blinde mcend. ~ r en nu er pointen al tså bare den, at en betaling for 3 blinde mcend under ingen omstcendigheder kan vcere mindre end 3 gange 140 kr. For man kan ikke a.fregne hverken blinde eller seende med mindre end mindstebeta.lingen. Dette undlader stevdoren. De giver betaling for blinde mcend for det tidsrum arbejdet varer, i dette tilfcelde 1 time. Det er lan~t ude og de ved red det. ~ en går den sä går den. I dette tilfcelde er havnearbejderne blevet snydt for ca. Joo kr. tilsammen. Fagforeningen vil selvf0lgelig kla. ge, og de vil få ~edhold. Ligesom alle de andre gange, hvor det samme er sket. l\~en hvorfor fors~ger stevedoren, gang på gang at snyde havnearbejderne for deres penge. Derfor : Hold 0je med de arbejdssedler, altid og iscer når der har vceret blinde mcend på frerde:! Eller endnu bedre. Krcev de folk, der skal vcere. RED.

2 BOYKOT SYDAFRIKA Der har i det sidste halve års tid vreret meget debat bl. a. i fagf oreningerne og f orbundene om Sydafrikas brutale apartheid politik. Men hvad er apartheid egentlig for noget? Ordet "apartheid" betyder adskillelse og når der ta.les om sydafrikansk apartheid-politik, menes der helt prrecis adskillelse mellem den sorte og hvide race. Det denne adskillelsespolitik skal bruges til er kort og godt at opretholde de hvides totale politiske og konomiske herred mme over afrikanerne. Hvordan apartheidpolitikken kommer til udtryk, kan man f.ex. se på den måde, som jorden i Sydafrika er fordel t på. I Sydafrika ejer de 4 mill. hvide 87 % af jorden. De 18 mill. sorte er ved lov blevet tildelt de resterende 13 % af jorden - de såkaldte reservater eller bantustans, og det drejer sig om den absolut dårligste jord, her findes nemlig hverken jern, uran, guld, krom eller a.ndre af de mineralforekomster, som Sydafrikan ellers er så rig på. - I princippet skulle de 18 mill. - afrikanere opholde sig på de 13 % af jorden, som reservaterne udg r, men da de hvide bygger deres konomiske magt på den billige "sorte" arbejdskraft, får de lo mill. af afrikanerne "lov til" at rejse ud og arbejde på de hvides farme eller i de store industri- og minef oretagender. Den ene gruppe afde ca. lo mill. sorte afrikanere, der lever udenfor reservaterne, er de såkaldte vandrearbejdere. De 11 af årets måneder m~ disse vandrearbejde-. re pukle l de hvides virksomheder, mens deres kone og b rn sidder tilbage i reservaterne. Hvis konen ikke har arbejdstilla.dels i det samme område som sin mand, er det forbudt hende at opholde sig der. Familierne splittes under dette system. I den anden gruppe forbliver familierne nogenlunde samlet, og de enkelte familiemedlemmer har hver isrer deres opholds- og ar- Et I/lie udvalg af sydafrikanske varer i danske butikker. bejdstilladelse. Frelles for begge gruper er, at de samles i ghettoer uden for de hvides byer. SOWETO udenfor Johannesburg er en af de mest kendte af disse ghettoer. De sorte arbejdere bliver groft underbetalt i forhold til de hvide. F.ex. tjente hvide minearbejdere i gange så meget som de sorte, der i vrigt bliver sat til det farligste og mest beskidte arbejde. _.

3 I Soweto Det er forbudt afrikanerne at strejke, deres fagforeninger bliver undertrykt og loven f orbyder fagforeningerne at ha.ve. medlemmer fra flere racer. Gennem lovgivningen er en rrekke stillinger forbeholdt hvide, og en hvid arbe jder må aldrig v~e underordnet en sort på sin arbejdsplads. De sorte afrikanske arbejdere er som fremmedarbejdere i deres eget land, uden politiske og sociale rettigheder overhovedet. I det hele taget kan man sige at apartheid systemet bygger på sys tematisk forskelsbehandling. De t r således et faktum at.. f or hver rone myndighederne i 1973 brugte til undervisning på en hvid, va.r bel~bet for en sort 5 Q'.lre. Mens de hvide har gratis skolegang må afrineren beta.le skolepenge for at å undervist sine bq'.lrn. Indenfor sundhedssektoren er mq5nstret det samme. Over en f jerdedel af de afrikanske spredbq5rn d~r inden de bliver et år, mens tallet for europreerne er 1 for hver loo spredb~rn. terror- Vorster Menat 4 mill. hvide i lrengden er i stand til at holde 18 mill. afrikanere i apartheidpolitikkens jerngreb skyldes s~ligt to ting. Nemlig de meget store. investeringer som vestlige multinationale selskaber foretager i Sydafrika, og desuden den meget omfattende samhandel Sydarika driver med vestlige kapitalistiske lande, deribla.ndt Danmark. Danske firma.er som ~K, F.L. Smidt og Christani og Nielsen kan frit investere i Sydafrika. Og den danske sa.mhandel med Sydafrika var i 1976 på over Joo mill. kroner. En del af denne samhandel er foregået over Århus Havn. Med disse investeringer og denne samhandel er Danmark alt~å med til at opretholde apartheidsystemet i Sydafrika. Som tidligere nrevnt har en rrekke fagf ore~inger og f orbund på generalf orsamlinger og kongresser i resolutioner ta.get afstand fra den sydafrikanske apartheidpolitik. Således har ~jvind Larsen, formand for de kq5benhavnske havnearbe jdere, på den nyligt afholdte SID komgres opfordret til a.t vi havnea.rbejdere selv starter en boycot. Også vores egen fagforeningsformand har på SID-kongressen vreret med til at "give startskuddet" (se Fagbladet nr. 18, okt. 1977) til en landsomfattende solidari - tetska mpagne....

4 Men hvis ' denne solidaritetska.mpagne overhovedet skal have noget reelt indhold, er det n~dvendigt at der tages konkrete initiat~ver fra vores side. Som havnearbejdere står vi jo netop med henblik på boycot af handelsvarer i en n~gleposi ti on. En total boycot af gods til og fra Sydafrika fra vores side, vil simpel then vcere den mest effektive måde a.t vise vores solidaritet med det sydafrikanske folk på. RED. S I D S T E N Y T På bestyrelsesm{bdet d. 5-~2 blev det besluttet at fagforen1ngen -skulle fors{bge at få indkaldt fa.gforeningsformamdene fra de danske havne til en dr{bftelse af, hvorledes man kunne koordinere en eventuel boykot af sydafrikansk gods på landsplan. SUGER M0DE I sidste nr af HAVNEARBEJDEREN blev det omtalt, Bt der i begyndelsen af nov. ville falde dom i sagen angående mandskabsantallet ved KFK's nye sugeanlreg. Dette er imidlertid ikke sket,fordi dommeren ikke mente, at han havde tilstrrekkeligt teknisk kendskab til, hvad sugearbejdet indebrerer, til at kunne afsige en kendelse. Derfor blev det pålagt nogkonsulenter, dels fra arbe jds~i-, verside og dels fra forbundet. i '. frellesskab at udfrerdige en rapport om sugearbejdet til dommeren. På basis af denne rapport ville dommeren så afsige sin kendelse. For at give havnearbejderne en o- rientering om, hva.d arbejdskonsulen ternes opgave mere prrecist gik Ud på, ha.vde Stevedore og fagf9reningen i f~llesskab indka.ldt til m{bde med konsulenterne torsdag d. lo nov Vel omkring en Jo -35 ha.vnearbejdere var mt,lldt op. Forbundets konsulent - og altså "vores mand" - poul l'f.andrup, fors{bgte efter bedste evne at give os det indtryk, at der var tale om en helt igennem "upa.rtisk" unders{bgelse. Det man havde fået til opgave, var ikke at pille ved vores akkordsa.tser, men udelukkende ved hjrelp af "frekvensstudier" at. finde ud af om der ville vrere basis for en "finjustering" af mandskabsantallet. At denne"finjustering" blot drekker o ver et arbejdsgiverkrav om en nedskcering a f mandskabsantallet med 2 mand, blev der gået let hen over.,,-,

5 5 Hva.d. "frekvensstudier" er for noget, brev forklaret på S~lgende måde: hvert 5. minut ville arbejdskonsulenterne notere ned på et stykke papir, hvilke arbejdsprocesser hver enkelt ma.nd i holdet havde ud- f~rt i de foregående fem minutter, og dette ville man fortsrette med hele dagen igennem. Som "bevis" på frekvensstudiernes "upartiskhed", nrevnte en af. konsulenterne, at det man noterede ned i virkeligheden blot ville svare til, at lll2:n en hel dag anbragte en filmoptager i las- J, der registrerede hvad der forek. Så enkelt og så "uvildigt" be troede konsulenterne os. Og i q,vrigt kunne vi trygt forlade oa. på, at man ville drekke så mange varearter skibstyper som muligt. * Der blev på mv>det sat ma.nge sp~rgsmålstegn ved disse frekvensstudier, og det, den rapport der ville komme ud af a.rbe jdskonsulenternes arbejde. skulle bruges til. Det stak for det f~rste i ~jnenne, a.t arbejdsgiversiden var reprresenteret ved 2 konsulenter, mens forbundet kun havde sendt 1 mand. * Mange var også inde på, at arbejdskonsulenterne selvf~lge- -lig ikke ville kunne få ordentlig indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en suger 15 ti- ; mer i trrek, når de ikke selv havde pr~vet at deltage i selve arbe jde;t. Endelig blev der fra en del kammeraters side rejst tvivl om, hvorvid t rapporten virkelig var så "upartisk", som konsulenterne forsq,gte at give det udseende af. Unders~gelsens resultat vil jo uv<egerligt - da det udelukkende er arbejdsprocesserne man skal registrere - komme til at stq,tte arbejdsgivernes krav om nedskrering i mandskabsa.nta.llet. Når konsulenterne efter en dag skal g~re op hvor mange timer havnearbejderne rent faktisk har arbejdet, vil de ikke kunne undgå at nå frem til det resultat, at, at hele holdet ikke alle 15 timer har befundet sig ved rv>ret. N!ed en sådan ra.pport i hånden kan ingen vrere i tvivl om, hvordan dammen vil falde ud. Men alle de milj~mressige faktorer som st~j, st~v og udst~dningsgas fra bobcaten bliver if0lge konsulenterne selv overhovedet ikke nrevnt i rapporten. Og det er netop disse miij~gener, der er vores bedste argument for a t der intet grundlag er for en nedskrering af mandskabsantallet. Hvis mandskabsantallet ned.skreres med to mand vil det komme til at betyde, at man vil kunne risikere at stå i st~v, benzinos og et infernalsk spetakel i op til 5-6 timer i trrek uden mulighed for at komme op og trrekke frisk luft. Og så dårlige milj~- og arbejdsforhold er der na.turligvis ingen havnearbejdere, der kan vrere tjent med at arbejde under. Unders~gelsen bliver uden tvivl et godt gedigent stykke arbejdsgiverarbejde. For os er den til.. mere skade end gavn.

6 Det var stort set også den holdning, der kom til ud tryk fra de tilstedevrerende havnearbejdere p ~ m0det. Der blev givet udtryk for at havnearbejderne selvf0lgelig ikke vil affinde sig med en kendelse, der giver arbejdsgiverne medhold, når kendelsen er faldet på grundlag a.f en så åbenbart partisk og uretfrerdig rapport, og dette burde ikke komme som nogen overraskelse for stevedoren. Direkt0r Friis og co. må endelig ikke tro, at havnearbejderne b~jer sig i ydmyghed, hvis kendelsen går os imod. RED. TRUCKF0REN'E I Torsdag d kl. 13.oo skete der ikke noget på Birgitte Skou. Og det skulle der have gjort. Men trucksf~rerne holdt m0de. De var tttilfredse. Havnearbejderne i båden k~rte på fast pris, 45 i timen. Trucksf~rerne k0rte som sredvanlig på deres normale ordnin~. hvilket vil sige c2. 42 i timen~ måske mindre. Dette har jo forekommet masser af gang~. Havnearbejderne får en fast pris, men trucksf~rerne, som jo skal a.rbejde under samme forhold, <ler.har rimeliggjort en fast pris til havnearbejderne, får ikke en skid. Trucksf0rernes tillidsmrend sendes til m0de med spidserne fra stevedore. Man bliver enige om, at for denne ene gangs skyld, da vil der blive tilf0rt puljen det antal point, der svarer til den faste pris på 45 kr. i timen. l\':en det var absolut en engangsforestilling, bedyrede de h0je herrer alvorsfuldt. Men så sker der selvf0lgelig det, at der bare en f jorten dags tid senere opstår det samme problem. Båden er en brasilianer, og det er igennoget lort. Havnearbejderne får fast pris, 45 i timen. Trucksf0rerne krrever det samme. Det bliver afvist, og de holder. Men trucksf0rerne er ub0jelige, de står fast på deres rimelige krav. Båden ligger stille hele eftermiddagen og der forhandles. Stevedore går langt om lrenge med til at lave den samme Ördning som ved Birgitte Skou, men under protest, som det hedder i den fagretslige jargon. Men hvad ligger der egentlig bag disse episoder? j Adskillige trucksf0rere har givet ud tryk for at deres afl~nningsform er uigennemskuelig, og svrer at kontrollere. Ikke fordi, de tror de bliver snydt, men lidt f0- ling med systemet kunne de godt trenke sig. ~ > ' ~ ~~~iiiiiiill Denne produktionsordning er par år gammelp og den er sammensat af et hav af pointsystemer, som det er umuligt for almindelige mennesker at gennemskue. Ordningen kan jo siges op med 3 måneders varsel. Og sp0rgsmålet er om ikke det var vrerd at overve je. Dette er selvf0lgelig alt sammen noget trucksf0rerne skal tage stilling til, men for os at se, er det fulstrendig pip, at det skulle vreres n0dvendigt at lave et så kompliceret system, for at finde ud af hvad folk skal have for deres arbejde. RED.

7 STREJKEN 0 PA DOl<KEN I knap 3 uger stre jkede arbe jdsmrendene på Dannebrog Vrerft for et krav på 1,37 kr. Et bel~b de. lå under landsgennemsnittet for vrerfte~ne iflg. l~nstati stikker for januar kvartal. Vi bringer her et interview med af arbejdsmrendene der var med 1 aktionsudvalget 'orfor blev et så beskedent li>nkrav mi>dt med så skarp modstand fra ledelsens side? Det hrenger sammen med, at strejken samtidig var vendt mod arnejdsgivernes forsi>g på at srette den hrevdvundne li>fteparag-raf ud af kraft. Li>fteparagraff~n giver ret til l~nforhandlinger ud~n organisationernes indblanding, hv1lket er den eneste mulighed w.i indenfor minimall~nsområdet har for l<tmforbedringer mellem overenskomsterne. Hv~d fik jer til at genoptage ar- 9Jdet? Med 2 stemmers flertal genoptog vi aruejdet med l~fte om, at der samme dag ville komme forhandlin """er i ga.ng mellem forbundet og rbejdsgiverforeningen. Hvad mener du I fik ud af jeres kamp? Det vresentligste i strejken var at det lykkedes at gennembryde arbejdsgivernes konsekvente nejpoli tik. Resultatet blev at vi fik 35 ~re + 1 point fra 5. december, og 15 ~re + 1 point pr. 2. januar. Samme dag vi gik i arbejde stillede vi et nyt l~nkrav på 1,37 kr. som nu skal forhandles lokalt. Der er gået rygter om, at ledelsen har forsr/jgt at få havnearbejdere og andre faggrupper til at udf~re strejkeramt arbejde. Hvad skete der egentlig? Det startede med, at dokken skulle bruge en truck til at lresse en lastvogn af med, og at man fra dokken havde henvendt sig til stevdore co. Vi snakkede med Viggo Hedegaard, som hurtigt sr/jr~ede for, at arbejdet aldrig blev udfi>rt. Var der andre lignende episoder? Ja, bl.a. med flydekranen og med et forsyningsskib, men både kommunale kranf~rer og s~f olkene har holdt fingrene vrek, så snart de har fået fortalt, at det var strejkeramt arbejde de havde med at gr/jre. HvordFm har solidaritet ;n fra andre arbejdspladser vreret? Den har vreret fin. Vi har fået stlbtte fra både arbejdspladser, fagforeninger, private, politiske organisationer og uddannelsessteder over hele landet. Hvorledes gik det med jeres eget solidaritetsarbejde? Det gik udmrerket, selv ~m man fra visse sider pri>vede at sabotere solidaritetsarbejdet. På det tidspunkt hvor strejken sluttede samlede vi ca. lo.ooo ind om dagen. I alt har vi samlet ca kr. ind til drekning af den bod vi i to omgange blev idrbmt i arbejdsretten. Bodsst~rrelsen er endnu ikke opgjort, men den ligger omkring 2.ooo kr. pr. mand.

8 ; g, ~~ ! 1 Hvilke erfaringer h~stede I i forbindelse med solidaritetsarbejdet? Den erfaring som vi kan give videre til andre i samme situation hvad indsamling angår er, at der går mellem 14 dage og 3 uger f ~r pengene.rigtigt begynder at rulle. Efter strejken er der blandt nogle arbejdsmrend blevet snakket ~ om oprettelsen af en "arbe jdsmcendenes st ttefond". Vi har selv erfaret hvor vigtigt det er, at der lynhurtigt kommer ikke kun konomisk, men også moralsk st~tte. Ved de offentlige solidaritetsm der og i presseudtalelser har I kraftigt angrebet DKP. Hvorfor det? DKP's rolle blev på et tidligt tidspunkt ret klar, I stedet for at koncentrere sig om at kncegte arbejdsgiverne, k~rte man fra '.JKP s side frem med angreb på vores adresse i SAK' s lokaler. Enkeltpersoner i både SAK og i vores egen klub blev hrengt ud som professionelle strejkemagere. 1. maj fonden, som var nogle af de f~rste til at st~tte os, bleb beskyldt for at financiere vores stre jke. Hvad med DKP'erne på jeres egen arbejdsplads? Ja, det vrerste var vel nok de beskyldninger vi m~dte fra. visse tillidsmrend på dokken. Man beskyld te os for ikke at stå fast på kravet, ja, man beskyldte os ligefrem for at profitere på strejken. l'jian forhindrede andre fagf oreningsmedlemmer i at st~tte os, ved at opfordre til at vores materiale- skulle sendes retur. Det står faktisk sort på hvidt i Snedker-t~mrerforbundets forhandlingsbog. Hvorledes reagerede jeres arbejdskammerater på dette? Holdningen blandt arbejdskammeraterne var heldigvis som regel den stik modsatte. Hvorledes forklarer du DKP's holdning? Indtrykket af DKP er, at så snart de ikkg kan få lov til at styre og dirigere l~bet så modarbejder de konsekvent. Der findes få undtagelser indenfor partiet. Vi fik både moralsk og ~konomisk st~tte fra R~r og Blik i K~benhavn. Hvad synes I om st~tten fra _havnearbejderne? Det var godt at trucken blev standset; men egentlig havde jeg i hvert fald nok håbet på en st~ttetilkendegi vel se fra jeres generalforsamling. På åen anden side viste I jo også at I godt gad st~tte os ~konimisk. Indsamlingen ved stevedoren var da udmrerket. rog Vcerft PÅ R0VEN ~ Nu er vi igen på r~ven, kassen er TOM. Det betyder at vi i redaktionen har splejset, til dette blad, af egne lommer. Da vi imidlertid her til marts 197 fylder 3 år, vil vi traditionen tro holde en f~dselsdagsfest, for bladet, og håber herigennem at få ~konomi til endnu et par numre. Skulle der blandt lreserne vrere nogle der er interesseret i at st~tte bladet konomisk kan bel~b og cheks sendes til bladet på nedstående ~dresse. red. BEMM"RK Stavefejl m.m. i dette blad er lavet af hensyn til de lresere, der ikke kan finde andet at klage over. red.

9 10 Men hvad kan vi selv stille op her på havnen? Det er et meget kompliceret problem. Men for os at se spiller overflytningsreglen en stor rolle speciel t i containerbåde. Fjernede vi overflytningsreglen ville det betyde 1 hold pr. båd og ikke som nu hvor det samme hold på 1 dag kan have J-4 både. Samtidig skal vi ved de nreste overenskomstf orhandlinger forlange flere folk i de traditionelle stykgodsbåde og ikke n~jes med 1 ma.nd i srekkegods som sidste gang. Og endelig kan man nrevne at vi måske skulle arbejde mere på at få terminalarbejdet i forbindelse med fyldning og tcpmning af containere tilbage. Vi ved jo alle, at stevedoren for 3 år siden havde en_ fast stab af terminalarbejdere. Nu har lager- og pakhusarbejdernes fagforening overtaget det arbejde. Dette blot for at nrevne nogle af de ting man kunne g~re. Men vi skal indr~mme at de t er et svrert problem at gå i gang med. Men et er sikkert. Gcpr vi ikke noget ved det er vi som selvstrendig faggruppe snart en saga blot. RED. sikkerhed. MED I REDAKTIONEN HAR DENNE GANG V~ RET :erik ~,ib l,niels m,ole m,kasper n,svend v,max s,svenne a Anhuggeren skal n0je f~lge de givne instrukser og vejledninger. Kommer han i tvivl under arbejdet, f. eks. om byrdens vcegt, anhugnin~ ens forsvprlighed eller andre forhold, skal han straks standse arbejdet, og r ådf0re si~ med sin ncermeste foresette (eventuelt kr2nf0reren). Hvis problemet ikke hermed kan 10ses tilk2ldes sikkrehedsreprcesentanten, og sp0rgsmålet må eventuelt behandl es p8. normal m:0ic1e ;:if' sikkerhedsor- ~e nisationen. ' Hvis lq>ftet er påbegyndt, skpl byrden straks scenkes til nrermeste, sikre hvileposition. S ikkerhedsrenr~sentant. Tommy Jacobsen. S K 0 V G A R D S G A D E $ $ $ Havnearbejdernes f agforening i Århus, har traditionen tro indsendt forslag til frellesledelsens generalforsamling, om ligel~n til kvinderne i skovgårdsgade. Forslaget blev traditionen tro nedstemt. På et tidspunkt stod stemrnerne 14 mod 14 for. Men efter en fagforenings formand råbte "Op med lapperne gutter", kom der 4 stemrner mere mod. red.

10 LOFT[t, KRONISK BROt\C\-\1\lS Ved Socialmedicinsk Institut har man, som der stod i sidste nr af Fagbladet, foretaget en ut ks0gelse af specialarbe j-... d~es sundhedstilstand og belastningen ved forskellige slags specialarbejde. Over en 1 årig periode (i \-,fulgte man samtlige af SIDs m.ige medlemmer i alderen fra 2o- 64 år. ~a.n registrerede antallet af tilkendte invalidepensi oner og d0ds fald, samt hvilke sygdomme, der var grundene til at folk fik invalidepension, Det billede unders0gelsen viser ser ret så sort ud. Har man ikke vist det f0r, så er der nu tal for, at speciala.r-' be.idet er.meget mere krrevende og nedslidende end langt de fleste andre slags arbejde i dette land. Antallet af inyalidepensioneringer indenfor SID området ligger 12% h0jere end gennemsni ttet for den mandlige befolkning i landet som helhed Unders0gelsen viste videre, at der var nogle specialarbejdere, det stod specielt dårligt til med nemlig havnearbejdere og et par enkelte andre af'. - 1.inger indenfor SID. ( havne.: be jde::: ne L~ r-ed hensyn til dodsfald og i~va:i : e ~ ensionering helt' i topnen inaenfor sneci3larbejderomr ldet. - tå..:rhus Eavn f orekor:: 13 dedsfald bland t hc-wnear :ie jdere indenfor de 3 ur unders 01;elsen va.rede. Fore ~ tiller man sig en ~e nnem s ni~sarbejdsplads med en aldersfordeling svarend e til havnen, si vil2. e de.:ne kun have haft 5 dedsfald på de t re är. Blandt havne ;~r b,_7 j ::en :e c,j. Arhu::: Havn er dsdelif; i1e (ler. al tgå Th"'.sten 3 g =.m :~ e E:& h.jj, s om gennemsnit~ ~ t blandt cpecialerbejdere. l'ien i kl{ e alle havnearb~ jdere still er trmskoene. l'; o~~ le n0 jes med i nvalidepensionen. Og her er havnearbe jderne o ~ å helt i top. Hm anal apot:el( appof1 Jc i AFl8E'JOEJ2 HOMO L>BOllA : person,der. f-. er oe!>l<<ft set.; 10<1u~rit'l" Nu er la;gerne også begyrrlt at i.ii.l:eressere sig for arbejdsmedicin.? :'... ~ -~= benhavm: Havn fi"~ 105 per:rnn,'i' ud af en sa!"jl:?t ~- r bejdsstyrke pi lo :7 tilkendt invalidepe!1uion i :r1erioden 197)- 75. l 'å l:un 3 år ti l :.::endes l o 7~ af ar be jd ~ st.~rr.~en invalidepen sion. Ogsä.det er langt over gennemsnittec for specialarbejdere. Hen hs.vnearbe j derne er i ::<~ e kun s,ccielle pä det omride. Ki g,=:er vi igen P''-, hvor:for folk fif. invali de~ens ion, så var det a lr:intieli;:t, at for:::. :;kellie;e eriivervsc;ru)cer fik invalidepension som fel( e af en eller to slag.:; sygdomme, Jord og J eten får ryt;,5en 0delag t og i nvalidenension af den grunä. Andre- har i 3~r oroblemer med psykiske «.ygc omme o.s.v. l<ien der er en.:;rup::ie, der lir: ger i top på alle omrider, nemlir, havnearbejderne. De har alle hovedlide!sern~. Havne ~,rbe jderne li[;.::;er over gennec:nittet med hensyn til rye:;lidelser. De li:-1:er over gennemsnittet me i ~ Y G dom i luftve jene. Og de li s~ er o ~3ä ~ver gennemsnittet hvad angår p a y~ i ske lidelser. Jo vi li ~gc r ik~e bare i 1. divihion me ~ hensyn til skavanker. Vi li ;;;~; er i s::ids en af 1. divis ion. (;g vi har i k.:e bare en dårligdom. Vi er et homogent man ~is:rnb, der har : :et hele, Denne ~on~lu s i o n ~0r det svc:;rt, n.t man ::;kal pe;:e :::cä. de områder, der må forbedres, såfremt Havnen skal blive et oruentlic-t sted at arbejde. Det betyder nemlig, at det iklce er nok meä enkel te <endringer. Der ma nc i vendi 5vis ske forbedringer over et bredt områ de. For eksampel i form af helbred::;unders0gelser, lavere vce :;t gr- :nser, s t0vudsugningsanl~g, mere sikaerhed på Havnen mindre l arm og mere sik}~erhed i ansrettelsen. De r er man ;::e ting, der tr: nger si; på, o ~ åisse ting kan ikke 10ses blot i kr.ft af per :: onligt sundhedsudstyr. Havnearbejclet er så usundt på så mange for.;l~ elli g e omrider, at vi bliver til rummrend uden bevegelighed, hvis det personlic e sikkerhedsuds t yr alene skal 10se problemerne. hen unders0gel 3en understreg~r ogsä en anden ting. Der er i kke plaäs for en yderligere forrincelse af vores arbe jdsforhcld. Det står så dår.t i 2; t til, at viikke kan gå med til den yder-. ligere forringelse af vores arbejds1jilj0, som.. f. eks. kra. vet om netlskrering af mandskabsantallet ved KFI:s sugere, er et udtryk for. Vi ha~ brue for forbedringer o g iki:e en yderligere forringel s e af,ar be jd3forholdene. Sundshedsunä ers~gel se n under =tregcr blandt än.det n0dvendigheden af at siä fast overfor et hvert anj r eb fra arbejds giverne pä vores i forvejen e~ lendi;e arbejdcvilkår.

11 ,1 I C-ONTAINER STREJKE \ \~ De amerikanske havnearbejdere på 0stkysten startede d. 1. G~to- ber en strejke, der skulle sikre at også havnearbejderne h0stede fordel af den omsiggribende containerisering. Havnearbejdernes hovedkrav var, at arbe jdsgiverne skulle yd e garantier som f0lge af overgang til containertrafik. Hvad disse garantier helt n0jagtigt gik ud på, har det vreret ''vrert at få rede på. Dagspressens ehandling af strejken har vreret mangelfuld og forvirrende. Men i hvert fald besluttede de ~o.ooo havnearbe jdere omkring december at gå i arbejde igen, efter at de havde fået stillet visse arbejdsmressige garantier over en 3-årig periode. Vi vil til et senre nummer pr0ve at fremskaffe konkrete oplysnin~er om strejken, eller boycotten, og dens resultat. Vi anser det nemlig for et vort fags hovedproblemer, hvorledes vi kan sikre os at også vi havnearbejdere får fordel af containeriseringen. Fordi også her i Århus har vi jo mcerket containerproblemet. Samtidig med at havnen er blevet betydeligt udbygget er antallet af havnearbejdere blevet mere end halveret indenfor de sidste lo år. Og vi ved jo, at udbygningen langt fra er frerdig endnu. l'tår vi ser ncermere på containerne, er det klart, at der også er nogle fordele for os havnearbejdere. Bl.a. vil meget af det gods, der kommer i 8o-9o kgs. srekke, mere og mere komme i containere, og det vil jo betyde, at man ikke så hurtigt vil få sin ryg 0delagt. Men det er jo trods alt en ringe tr0st når alternativet er arbejds- 10shed. For hvor stammer pengene til de store investeringer fra? De s tammer selvf0lgelig fra vores arbejdskraft. Og derfor må vi også have vores andel af det. For det kan i kke vcer e rigtigt, at de der i forvejen har tjent de store penge endnu engang bare kan skrabe til sig, og så sende os ud i arbejdsl-sheden. Derfor må v.i begynde at forlange kompensation for det a.rbejde vi mister. Men man kan nok ikke komme uden om at sp0rgsmålet om kompensation kun kan 10ses ved et sa.marbejde mellem havnene på internationalt plan. Men her i Danmark må svaret overf or rationaliseringer bl.a. vrere kortere arbejdstid, lrengere ferier, f0rtidspensionering o.l. Og det er sp0rgsmål som LO b0r ta- ~ ge mere alvorligt når de forhandler overenskomst. ~

12 .. l..:. REDAKTIONEN PA "HAVNEARBEJDEREN" 0NSKER KAMMERATERNE PA HAVNENE EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET GODT NYTAR. I HABET OM ET ENDNU BEDRE SAMARBEJDE HAVNENE IMELLEM. I KAN I HVERT FALD REGNE MED AT "HAVNEARBEJDEREN" VENDER FRYGTELIG TILBAGE I RED. R0D JUL ROD JUL HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsbl8d. Det laves 8f havnearbejdere på Århus havn og uddeles gratis til alle n~ h8vnen. Bladm~derne er å".ne for alle h8vnearbejdere. Tid og sted s+~r i hvp.rt nummer. Alle indlffig optages uden cencur. Indlreg til nummer 2? skal sendes til Ib Lund. 0stergade 46, 8000 Arhus c. Inden d. 1 feb Nffiste bl8dm~de a fholdes onsdag d. 4 jan Adressen er 0stergade 46, og tidspunktpt er kl Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse. EFTERTRYK ANBEFALES!

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Bomuldens Dronning Hjælp til læsningen..!

Bomuldens Dronning Hjælp til læsningen..! Bomuldens Dronning Hjælp til læsningen..! Det første brev 1. Hvad betyder Nedenstående godkendt som følger; censureret af sikkerhedschef og statscensor P. Van der Viljoen 2. Giv et kort referat af brevet.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Jeg er den direkte vej til en tastefejl

Jeg er den direkte vej til en tastefejl Flemming Jensen Jeg er den direkte vej til en tastefejl - om livet med en talblind Papyrus Publishing Tilegnet Louise Bech Via sin kærlighed og ærlighed har hun givet mig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 Cykelstatistik Før første branchemøde og nu! Metal hovedstaden havde 152 medlemmer fra branchen, det er nu

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Folkelig opbakning er n0dvendig

Folkelig opbakning er n0dvendig Gert Petersen: Folkelig opbakning er n0dvendig v. Nis Bech, Jesper Morvilleog Else Pihl Midteropr0rets Informationscenter har bofrellesskab med Nordisk Altemativ Kampagnen, hvor videnskabsfolk og grresr0dder

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Tusind tak for invitationen til at holde dagens festtale.

Tusind tak for invitationen til at holde dagens festtale. Forbundssekretær Anders Laubjerg Tale ved FIU-Ligestillings 10 års-jubilæum 1. oktober 2015 Tusind tak for invitationen til at holde dagens festtale. FIU-Ligestillings jubilæum er absolut værd at fejre.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Åbningskonference: Danmark i Balance? 16. maj 2017. Hvem vi er - Længere forudgående

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Test dig selv og løs sjove opgaver

Test dig selv og løs sjove opgaver r a k s m s ejest n a D v i e bl m t e d s u ter r k Test dig selv og løs sjove opgaver kære lærere Kære forældre Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse sommeraftner, hvor vi griller med

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutrid ved Kebenhavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutrid ved Kebenhavns Universitet Standardforretningsorden for Institutr3d ved Kobenhavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtregten for Ke:benhavns Universitet fastsretter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

DET EUROP~ISKE RAD FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROP~ISKE RAD FORMANDSKABETS KONKLUSIONER - 1 - DET EUROP~ISKE RAD den 14. og 15. DECEMBER 1990 i ROM FORMANDSKABETS KONKLUSIONER ( 2. de 1) vedr0rende forbindelserne med Sovjetunionen og landene i Central- og 0steuropa SN 428/90 DK - 2 - Forbindelserne

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere