..-i Göteborgs. ~ StuveriAB. Svenska Hamnarbetarförbundet, a vd 4 Box GÖTEBORG ÅH/KW. Bl ockadvarsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..-i Göteborgs. ~ StuveriAB. Svenska Hamnarbetarförbundet, a vd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG 1983-02- 02 ÅH/KW. Bl ockadvarsel"

Transkript

1 ..-i Göteborgs ~ StuveriAB Svenska Hamnarbetarförbundet, a vd 4 Box GÖTEBORG Bl ockadvarsel ERT DATUM Yt:Alfdale ÅH/KW DATUM C:Udme Med hänvisning till tidiga r e korr espondens beträffa nde gods destinera t till Da nma rk översändervi kopior av Arbejdsrettens. /. behandling a v den d a nska konflikten den 23 och 28 december 1982, 6 och 21 j a nuari Som framgår av rättens behandling h a r den d a nska konflikten förkla r ats olaglig, varför v i på nytt a nmodar Er att omedelb art avibryta Era stridsåtgärder. hälsning S STUVERI AB l'.t9~~n Å Helleman 8 Posiadiess ~ Telelon Telex 8ankgro Box7027 t-.1 ottice address Telephona No 8ankng 8CCOUnl No GOTEBOAG Posllll address Gothenburg Stevedoring Co POBox7027 Andråegatan 9 C.AI\? ~ 1 Golhenburg GOTEBORG Huvudkontocet ScantElf S Pos9o Postal accounl

2 u d s k r i f t a f Arbejdsretter.s rets b o g A. 50, pag. SO, 51 og 52. År 1983, den 21. januar kl holdt r ettp-n m9.sde i r ei;sbygninge n, Sankt An na:! Plads 5, K., til behandling af sag nr : Dansk Arbe jåsgive rfore nlng f o r Sammenslutninge n af Havne- og K~bma n dsorganisat i o n e r i Danmark for en r ~kke fc~en1nge r o g virksomheder und~r dp-nn c sar:unens l ll tning lilo d Landsorgnnisatio11en i Danmark for Spec ialarbejderforbundet i Danmark og for Havnearbejdernes Fagforening i Ålbo rg, Havn ea rb~jd e rnes Fagfor e n ing i Århus, Ha vnearbe jdernes Fa! l lesf orbund, K!Oberih a vn, SID - afd e ling transport, Esbjerg, SID Afde ling, Åber.r~. f! a vnearbejdern e.s K.i ub under Lager- og Pakhusa rbejdernes Fc~foren in g i Horsen s, Havnearbejdern es Klub under Lager- og Pakhu sa rb cjdeln~~ Fagforening i Vejlc og Ha vnearbejdern~s Klub under Lager- og Pakhusarbejdernes : agfor e ning i Odense, Havnearbejdernes Klub, SID, afdeling R95nne, samt et antal rnedlemmer af Sp~c i ala rb ejderforb und et i Danmark, orga niseret i f95lgende fagforeninger eller afdeli11ger : Havnearb e jdernes Fagfor~ ning i Ålbo rg, Havnearbejde rnes Fagfor e ning i Århus, Havn e~ rb ejde rn es Fa!llesforbund, K95be nh a vn, Hc.vnearbeJdernes Klub under Lager - og Pcikh u sarb ej derne ~ Fngfor enin g i Horsen s, Ha vnearb ejdernes Klub und e r Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening i Vejle, i h vilken sag sidste m95d e afhgldtes d e n 6. januar 1S8 3. Ret t e n b e kl ~dtes af n a:!stformand, h95jesteretsdommer Jor.s. Ba nger t samt d omme rne Bre dm o~e, Ole Esp~rse n, Vagn-Aage J e nsen, Arn o ld Ha nsen, J ~rge n Pedersen og Erik Jensen. Som retsskriver fungerede r e ttens se~ret~r. civild ommer C. Ove christensen. For klagerne m95dte : Dans k Arbejdsgive rfo r e ning ved kontorchef Raund a hl J c nsen og Havn esamrnenslutningen ved und e rdir e kt ~ r Chr. Br ock og sek r e t ~r Chr. Sandc r samt e ndvide r e b estyrer Erik Holm, Rs-6nne, forretningsf9,srer Bent L. Fabrin, Esbjerg, og f o r retningsf95rer Hedcgaard Knudsen, Esbjerg, ste vedore M95lle r Thomsen, Ho r sens, s ki bsm~g l e r N. C. Ha n sen, Kolding, direkt~r

3 - 2 - L. G.Christe nsen, K~be nhavn, og kontorchef Finn J ensen, K~be nh avn, direkt~r C. Daus Petersen, Aabenraa, vejer og måler Knud Christnsen, Aalborg,, og konto r c hef Baastru p, Aal b org, sekret~r Frans Harboe, Aarhus, og e ndelig kontorchef Raben- Koch, D.L.G., og ingeni~r P. H. Ha n sen. Fo r indklagede 1n~d te: Landsorganisationen i Da nm ark ved ko~ s ul ent N. C. Daugaard og f orbundet ved formandne Hardy Hansen, gruppe f o r ma nd Arne Kruse og for re tningsf~rer Eli Seiding samt af d e ling sfo r m~nde n e Orla Nielsen, Eli Lyth, Sv. Erik Christensen og Egon Jesse n. De r fremlagdes yderli gcre k ontinuatio nskl age I V af 13. januar 1983 med bilag nr. 47 og svarskrift af 19. j a nuar 1983 med bilag A - K og r 2plik af 19. januar 1983 med bilag Sagen forel~gdes. Vidneforklaringer blev afgivet af : Fo rbundsformand Hardy Hansc n, gruppef0rmand Arne Kruse, forr et nin gsf~rer Eli Seiding, afdelingsformand Orla Ni elsen, Aalborg, afdelingsformand Eli Ltitn, Aarhus, afdelingsformand Sv. Erik Chris t ensen, Esbjerg, og afdelingsformand Egon Jessen, Aabenraa. Sage n procederedes mundtlig t af parterne. Efter r eplik å g duplik optoges sagen til dom, og dommerne v o t erede. E~ter den af klagerne n edlagte påstand a fsagde r e tten sål yde nde f o r el~bige kendelse : De l~b ende a rbejds n ed l ~ggels er og m~nstringsv~gringer I er overens k omststridige og vil s traks v~re at bringe til oph~r, sål edes at arbejdet i h avn~ne omgående normaliseres. M ~de til d omsvedtagelse afholdes d e n 3. febru ar 1983 kl. lst. Retten h~v et. B?.ngert /C. Ove Christ~nsen

4 L' d s k r i f t ' '1 a f Arbejdsrettens retsbog A. 50, pag År 1982, den 23. decemb~r kl holdt rctten m~de i retscygningen, sankt Ann~ Plads 5, K., til forberedtlse af sag nr. 9803: Dansk Arbejdsgiverforening for Sammenslutningen af Havne- og K bmandsorganisationer i Danmark I r.iod Landsorganisationen i Danmark for Specialurbejderforbundet i Danmark for. Havnearb~jdernes Fagforening i Vejle, Odense og R~nne an~al navngivne?.rbejdere. Aalborg, Aarhus, Horsen~, og forbundet for et Retten bekl~dtes af n ~stformand, landsdomrner J rgen Mundt. Som retsskrivei fungerede rettens sekret~r, civildornmer C. Ove Christensen. For kldgerne m dte: Dan sk Arbejdsgiverforening ved kon~or~hef Raundahl Jcnsen og sekret~r Sven Ers og Havnesammenslutninge~ ved underdirekt r Christen Broch og sekret~r Chr. Sander. For indklagede m~dte: Landsorganisaticnen i Danmark ved xonsuj Niels Chr. Döugaard og forbundet ved forretni~gsf ~rer Knud Hansen, delingsformand Holger Nielsen, R~nne, afdejingsn~stformand Herbert Stidsen, Vejle A, afd~lingsformand Eli Lilth, A~rhus, og aräejingsf mand Jens Chr. Hansen, Odense. D~! fremlagdes klage af 21. december 1982 med bilag. Svarskrift var ikke afgivet; Sagen iorhandled~s. Indklageåe erkender, at arbe jdsstandsningen er over~nskomsts dig, ög ~rgani3atione~ ne vil pål~gge de strejkende straks at geno arbejdec. ' Retsformanden opfordrer indtr~ng e nde de strejkende arbejdere at t lge organisatio nernes pål~g om straks at genoptage arbejdet. Sagen udsat til tirsdag den 28. d.m. kl ' Retten h~vet. Mundt /C. Ove Christen

5 a f Arbejdsrettens retsbog A. 50, pag : År 1982, den 28. december kl holdt retten m~de retsbygningen, Sankt Anna! Plads 5, K., til forberedelse af sag nr : Dansk Arbejdsgiverforening for Sammen i slutningen af Havne- og K~bmandsorgani sa tioner i Danmark mod Landsorganisationen i Danmark fo~ Specialarbejderforbundet, i Danmark for Havnearbejdernes Fagfurening i Aalborg, Aarhus, Hor~ens, Vejle,.Odense og R~nne og forbundet for et antal uavngivne arbejdere, i hvilken sag sidste m~de afholdtes den 23. december I Retten bekla!d tes af na!stformand, landsdommer J~rgen Mundt. Som retsskriver fungerede rettens sekreta!r, civildommer C. Ove Christensen. For klagerne m~dte: Dansk Arbejdsgiverforening ved kontorchef Raundahl Jensen og afdelingschef Steen A. Rasmussen og Havn~sammenslutningen ved vicedirekt~r Stig Andersen. ~or indklagede m~dte: Landsorganisationen i Danmark ved kgnsule~t N. C. Daugaard og forbundet ved forretningsf~rer Eli Seiding og Havne.:trbejdernes Fa!llesforbund i K~benhavns ved formanden Carl Ha~en og tillidsma!ndene William Vinterberg og Svend Jensen samt afd~lingsformand Svend Erik Christensen, Esbjerg, afdelingsformand Egon Jessen og tillidsmand Bent Knuds~n, begge Kolding, afdelingsformand Jan He~nfngsen, Kcrs~r, afdelingsformand Gerner Olsen, Svendborg, og afdelingsformand Bent Sch~ster, Fredericia~ Der frer.il.:igde.s kontinuationsklager af 23. december 1982 og af 27. december 1982 med bilag, hvorefter yderligere en lang ra!k!~e fagforeningsmed~emmer er indklaget. navngi vne Sagen forhandlede s. Indklagede erkender, at arbejdsstandsningerne er overenskom~tstridige, og organisationerne vil påla!gge de strejkende straks at gen qp-. tage arbejdet. Retsformanden opfordrer indtr<l!ngende de strejkende arbejdere til at f~lge organisationernes påla!g om straks at genoptage arbejdet. Sagen udsat. Retten ha!vet Mundt /C. Ove Christensen

6 Arbejdsrettens retsbog_a~ ~O, pag Q:)l\.i"b- {i ~ Ar 1983, den 6. januar kl holdt r etten m~de 1 ~ retsbygningen, Sankt Ann~ Plads 5, K., til fortsat f orberedelse af sag nr. 9803: Dansk Arbejdsgiverforening f o r Sammenslutningen af Havne- og K~bmandsorganisatio ner i Danmark mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danma~k for Havnearbejderne3 Fagforening i Vejle, Odense og R~nne antål navngivne arbejdere, Aalborg, Aarhus, Horsens, og forbundet f o r et i hvilken sag sidste m~de afholdtes den 28. december I J1 r!l, '.",, Retten bekl~dtes af n~stformand, h~jesteretsd ommer J. Dangert. Som r ets skriver fungerede r ettens sekret~r. c h ris ten: en. For klagerne m~dte: civilco mmer C. Ove Dansk Arbejdsgiverforening ved kontorchef Ranndahl.Jens en, 'afdelingschef Steen A. Rasmusser1 og fulåm~gtig Svend ELS~ oq Havnesammensl utningen ved vicedirekt~r Christen Broc h og sekret~r Chr. Sander. For indklagede m~dte: Landsorganisationen i Danmark ved konsulent N. c. Daugaard og SiD ved forretningsf ~rer Eli. Seiding. Der fremlagdes yderligere kontinuationsklage nr. 3 af 5. ja nu ar 1983, hvorefter yderligere en r~kke navngivne arbejdere indklages. Endvidere fremlagdes navnelister over havnearbejdere i havne. Sagen forhandledes påny. en lang r~kkc Klagerne påstår, at Havnearbejdernes F~llesforbund i K~benhavn har ~~draget sig et ansvar og påstås ikendt bod. ~lägerne provokerer de lndk!agede til at freml~gge en navnelis over samtlige medle~mer af f~llesfo~bundet i K~benhav n samt samtlig havnearbejdere, der er medlemmer af afdeling T i In.dklagede erkender påny, at arbejdsstandsningerne er overenskomststridige,. og organisationerne vi! pål~gge at genoptage arbejdet. Esbjerg. de strejke nde ~tiakg '. Retsformanden opfordrer indtr~ngende de strejkende. arbejder~ til at f~lge organisationernes pål~g om straks at genoptag~ arbejde Farlig kunne ikke opnås. Domsforhandling berammet til den 21. januar 1983 kl Retten ha!vet.

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk Murer og murerarbejdsmænd Tillidsmandsmappen - Håndbogen for byggefolk Indhold 1 Vigtige telefonnumre og adresser 2 Satser - Kørepenge, værktøjspenge, skurpenge og meget mere 3 Timelønsarbejde 4 Akkordarbejde

Læs mere

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København.

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. mod mod Z) og I 2) Der foretoges AF UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0845000- ii Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. (kst.), førstnvnte som rettens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere