Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: Notat 1. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 4 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 9 SKOLEUDVALGET...12 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...20 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...28 TEKNISK UDVALG...28 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...34 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning Årets første opfølgning er udarbejdet pr. 29. februar Tidligere år har 1. opfølgning været tidspunktet, hvor eventuelle skred i forudsætningerne fra vedtagelsestidspunktet sidste efterår til ultimo februar afdækkes. Dette har bevirket, at der traditionelt har været præsenteret relativt store afvigelser ved 1. opfølgning. Dette gør sig dog ikke gældende i 2012, idet tet forventes overholdt på samtlige udvalg, og der søges som konsekvens heraf ingen driftstillægsbevillinger ved denne opfølgning. På trods af forventningen om overholdelse er der områder, som i årets første to måneder har haft en udvikling i økonomien, som gør, at der i den kommende tid skal være fokus på disse. På skoleområdet forudser forvaltningen på baggrund af udviklingen i januar og februar et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere elever på specialskole og special SFO, samt flere elever på statsbidragspligtig uddannelse. Skoleudvalget afventer dog udviklingen i den kommende tid, for at se om tendensen fortsætter. På Sundhedsområdet tegner der sig et merforbrug, hvis man fremskriver årets første regninger fra Region Syddanmark vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Regningerne til aktivitetsbestemt medfinansiering varierer over året, men kommunen har ingen direkte muligheder for at påvirke regningernes størrelse. Forvaltningen afventer, om regningerne fra regionen fortsætter i samme størrelsesorden de kommende måneder. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen er i øjeblikket noget større end teret. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer, at det vil blive nødvendigt med justering af tet på dette område, men afventer foreløbigt udviklingen de kommende par måneder. Til gengæld forventer både Familieafdelingen og Handicap- og psykiatriområdet - områder som tidligere har udvist betydelige merforbrug - at de overholder deres ter for Såvel anlægstet som finansieringstet forventes overholdt. Indstillinger: Samlet set: Søges der ingen tillægsbevillinger på driften. Der søges frigivelse af i alt -0,350 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Der søges ved denne opfølgning ikke om tillægsbevillinger på driften. Indstillinger anlæg: Vedr. salg af areal til boligformål: At indtægten på -0,35 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,35 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget. 3

4 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Staben Løn og Økonomi Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Job- og vækstcentret Boliger Erhverv og turisme Staben Fælles funktioner Forsikring Rengøring Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Adminstration Løn og Økonomi - IT sikkerhed Staben - Samling af administration Erhverv og Turisme Staben LAG-projekter Konklusion På økonomiudvalgets område forventes tet at balancere. Der forventes ingen afvigelser på hverken drift eller anlæg. 4

5 3. Opsamlinger opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Det kan bemærkes, at regnskab 2011 viste et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Der var bl.a. et mindreforbrug vedrørende valget. I tet for 2012 forventes der ikke afholdt valg, og der er heller ikke afsat hertil Administration Staben Budgettet forventes at holde. Stabens indeholder også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overholdt. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Udgifter til arbejdsmiljø Omstillingspulje Sundhed indefra HR strategi Lederudvikling Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner Barselspuljen viste ved regnskab 2011 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 2010 viste et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Hvordan forbruget på barselspuljen vil udvikle sig i 2012 er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Forbruges følges løbende. Tjenestemandspensioner har de sidste par vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette skulle betyde, at tet for 2012 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. 5

6 Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Budgettet til IT-systemer forventes at holde, måske vil der opstå et mindreforbrug hen over året. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset, hvorfor det forventes at tet for 2012 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes at holde. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes at holde. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer at holde tet Erhverv og Turisme Regnskabet for 2011 viste et lille merforbrug på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2012 forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 6

7 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året, skøn 490 I alt Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 2011 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 2012 holdes. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er endnu ikke foretaget for 2012, men forventes inden næste opfølgning. Denne afventes. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstræk-ning. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at tet holdes. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. 7

8 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 8

9 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der forventes en merudgift på rammen, men der er flere faktorer der skal undersøges nærmere. Budgetopfølgningen tages til efterretning. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: 3. Opsamling opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Der forventes en kompensation i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet senere på året. Danskuddannelse m.v. forventes at holde. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 83 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 78 sager. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 70 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 68 sager. 9

10 Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der blev teret med 230 passive og 120 aktiverede sager, i alt 350 sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 229 og 121 sager, i alt 350 sager. Området ser ud til at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregnet eventuelt forslag til ændring. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med 240 sager på aktiv forsørgelse og 210 sager på passiv forsørgelse. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 274 på aktiv og 299 på passiv forsørgelse. Totalt set forventes området ikke at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud, og baseret på de første måneder, vil der blive merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen vil blive holdt inden for det afsatte. I forbindelse med regnskabet, nul-stilles området, og det overskydende beløb overføres til status, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales/modtages i 2013 som regulering af beskæftigelsestilskuddet.. Revalidering: Der blev teret med 90 sager. Der er p.t. i gennemsnit 75 ydelsessager. På området forventes et mindreforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 105 sager hvoraf de 32 er uden refusion. På området forventes et merforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Totalt set ser området ud til at holde. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 103 pladser til forsikrede ledige, 10 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 75, 12 og 4. Området ser ud til at holde. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 10

11 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ved denne opfølgning ingen bevillinger. 11

12 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Folkeskoler, SFO og SFO Fællessted for folkeskoler Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Fællessted for SFO på folkeskoler Befordring af elever Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskolen Tandplejen Anlæg Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skolerenoveringsplan Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken O/U er over overført fra regnskab 2011 til O/U er ikke overført ved denne opfølgning. - = Mindreudgift/merindtægt. 12

13 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 29. februar 2012 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,632 mio. kr. i forhold til det korrigerede til drift (uden over) ved denne opfølgning. Forvaltningen forventer at afholde merudgiften indenfor Skoleudvalgets område og afventer næste opfølgning. Merudgifter og mindreudgifter fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit 1. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over) er konstateret på følgende områder: Merudgift på 1,555 mio. kr. på Fællessted for folkeskoler. Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på tet til PPR. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på Fællessted for SFO på folkeskoler. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Merudgift på 0,100 mio. kr. på Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgift på 1,177 mio. kr. på visitationsområdet. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når de ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, grundet 8 elever mere end forventet. Merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i 2012, grundet flere elever end forventet. Merudgift på 0,131 mio. kr. til UU vejledning, grundet besparelse fra lægning af 2012 som ikke kan opnås. Mindreudgift på 2,0 mio. kr. til STU, grundet færre elever end forventet. Forvaltningen afventer visitation til kommende skoleår på visitationsmøde i april. Ved denne opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes af- 13

14 holdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Merudgifterne fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 29. februar 2012 Fællessted for folkeskoler -1,555 mio. kr. PPR 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO på folkeskoler 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler -0,100 mio. kr. Visitationsområdet -1,177 mio. kr. Statsbidragspligtige uddannelser -1,669 mio. kr. UU vejledning -0,131 mio. kr. STU 2,000 mio. kr. Total 1,632 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,148 mio. kr. under temaet Folkeskoler, SFO og SFO 2. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale ter til skole, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO, SFO 2 og fra Heldagsskolen. Skolerne afventer Byrådets behandling af klassedannelse for skoleåret 2012/2013 og reguleringen af energiprojektet. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at de decentrale ter overholdes. Fællessted for folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 13,338 mio. kr. under temaet Fællessted for folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,555 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Forvaltningen afventer antal nyansatte ved det kommende skoleår 2012/2013. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Puljen indeholder til regulering af skolernes ved det nye skoleår 2012/2013, besparelser og udvidelser på skoleområdet og andre udgifter på skoleområdet. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og

15 Forvaltningen afventer Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2012/2013 den 10. april Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen havde en nettoafgang på området i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Forvaltningen har herefter konstateret, at der i slutningen af 2011 er kommet udgifter til 2 nye sygepensioner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen afventer kommende mellemkommunale betalinger vedrørende grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen havde store merudgifter på dette område i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Antal elever med mellemkommunal betaling i 2012 fastsættes pr. 5. september Merudgiften i 2011 skyldtes blandt andet en stor stigning i antal elever fra Middelfart Kommune, som valgte 10. klasse i Fredericia Kommune. Med baggrund i det nuværende antal elever fra Middelfart Kommune, som er indmeldt i Fredericia Kommunes 10. klasse til skoleåret 2012/2013, forventer forvaltningen at antal elever vil være lavere end forudsætningerne. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,028 mio. kr. i 2012 fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører en rammebesparelse, som deles mellem Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr., som følge af en forventet effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Effektiviseringsforslaget sendes i høring ifm Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Fællessted for SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 10,490 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og mellemkommunale betalinger. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Heri er der indregnet, at forvaltningen i 2012 forventer at overføre 0,600 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende udsving i udgifter til søskenderabat i SFO og daginstitutioner. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Forvaltningen afventer ind- og udmeldinger i forbindelse med det kommende skoleår. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 15

16 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret på 1,103 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet til befordring af elever i normalområdet med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen afventer den kommende kørselsanalyse i Middelfart Kommune og udgifter til befordring i forbindelse med ændret skolestruktur i Gelsted og Ejby. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at det korrigerede overholdes. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 1,110 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og pulje til regulering af decentrale ter. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 0,100 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,519 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget. Budgettet vedrører en pulje, som anvendes til driftstilskud til Stribklubben. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret på 46,170 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale, herunder SFO. Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,177 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen forventer udgifter til 2 elever færre end forventet ved lægningen af Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når folkeskolen ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler. Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætninger og de forventede udgifter: 16

17 Specialskoler og SFO på specialskoler 2012 Antal helårselever i forudsætninger Antal helårselever ved 1. opfølgning Forskel i antal helårselever Forventet forskel i udgifter Skrillingeskolen 81,25 86,83 5, Skole Specialskoler i andre 23,33 22,58-0, kommuner Regionale specialskoler 2,0 3,75 1, Interne skoler på 4,6 5,0 0, opholdssteder i andre kommuner Natur- og Helhedsskolen 4,0 5,42 1, Billesbølle I alt 115,18 123,58 8, Skrillingeskolen 69,92 78,0 8, SFO Forældrebetaling vedr. elever i Skrillingeskolens SFO Merindtægt SFO på specialskoler 6,75 7,42 0, i andre kommuner I alt 8, Total På enkelte områder er der både flere elever end forventet og mindreudgifter. Dette skyldes, at den forventede gennemsnitsudgift er lavere end forventet ved lægningen af Forvaltningen kan konstatere, at der er flere elever på specialskoler og i SFO på specialskoler end forventet ved lægningen af Forvaltningen har indregnet nye elever ved skoleåret 2012/2013 og afventer herefter de kommende møder i skolevisitationsudvalget i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Taksterne for kørsel vedrørende elever på Skrillingeskolen er lavere i foråret 2012 end forventet, da der er indregnet et overskud fra 2011 i taksterne. Forvaltningen afventer ny kørselsaftale pr. august 2012 på Skrillingeskolen og kørselsanalysen i Middelfart Kommune. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,163 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører pulje til udgifter i forbindelse med elever med hjemmetræningsordning. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 1. opfølgningen har forvaltningen kendskab til elevtal for statslige- og private skoler og efterskoler, da disse tal fastsættes pr. 5. september Elevtal for produktionsskoler opgøres i juni Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætningerne og de forventede udgifter til statsbidragspligtige uddannelser: 17

18 Statsbidragspligtige uddannelser 2012 Antal helårselever Budgetforudsætningefølg-ning Antal helårselever ved 1. op- Forskel i antal helårselever Takst 2012 (Kr.) Forventet forskel i udgifter (Kr.) 2012 Statslige- og private skoler 848, , SFO på statslige- og private 194, , skoler Efterskoler 224, , Husholdnings- og håndarbejdsskoler 2,03 4 1, Produktionsskoler 22,813 20,681-2, Elever under 18 år* Produktionsskoler 22,696 25,207 2, Elever over 18 år* Merudgift i alt Der er fratrukket elever med andre betalingskommuner i ovenstående tabel. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen modtager den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 2012 er der indarbejdet en besparelse på 0,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås og forvaltningen forventer dermed en merudgift på 0,131 mio. kr. i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,773 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer STU visitationsudvalgets møde i april, hvor elever til det kommende skoleår visiteres. Herudover afholdes der 2-3 årlige STU visitationsmøder, hvor nye elever løbende kan visiteres. Forvaltningen har opgjort alle de elever, som stopper med STU pr. juli Da der endnu ikke er visiteret nye elever til det kommende skoleår, har forvaltningen p.t. 12,5 helårselever færre end forventet og en mindreudgift til uddannelse og kørsel på 4,6 mio. kr. Mindreudgiften forventes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2012, når udgifter til forventede nye elever indregnes. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 18

19 Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 5,316 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Musikskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 10,462 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale. Byrådet besluttede den 5. marts 2012, at Bjergbanken nedlægges som en selvstændig decentral enhed og herefter bliver en ny afdeling under Ungdomsskolen pr. 1. januar Budgettet flyttes fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget ved nul-sagen ved denne opfølgning. Budget 2012 for afdelingen Bjergbanken indgår dermed først i Ungdomsskolens ved næste opfølgning. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Ungdomsskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 13,006 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale. Heraf udgør ca. 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Tandplejen og forventer at det korrigerede overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret på 19,627 mio. kr. til anlæg. I 2012 har Skoleudvalget 2 større anlægsprojekter på Gelsted Skole og Østre Skole. ved 1. opfølgning forventer forvaltningen, at tet for begge anlægsprojekter overholdes. Ved 1. opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes afholdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Forvaltningen forventer, at der ved regnskabsopgørelsen overføres 9,474 mio. kr. fra regnskab 2011 til 2012 vedr. anlæg. 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger. 19

20 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. uden o/u Budget afvigelse Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. med o/u Budget afvigelse Anlæg i alt Stordriftsmodel, daginstitutioner Myretuen - Tilbygning = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen (Bemærk at forvaltningen afventer overførsel af uforbrugte anlægsmidler til de flerårige anlægsprojekter, som vil indgå i anlægsoversigten fra og med 3. opfølgning). 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 29. februar 2012 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at tet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 20

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere