Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: Notat 1. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 4 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 9 SKOLEUDVALGET...12 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...20 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...28 TEKNISK UDVALG...28 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...34 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning Årets første opfølgning er udarbejdet pr. 29. februar Tidligere år har 1. opfølgning været tidspunktet, hvor eventuelle skred i forudsætningerne fra vedtagelsestidspunktet sidste efterår til ultimo februar afdækkes. Dette har bevirket, at der traditionelt har været præsenteret relativt store afvigelser ved 1. opfølgning. Dette gør sig dog ikke gældende i 2012, idet tet forventes overholdt på samtlige udvalg, og der søges som konsekvens heraf ingen driftstillægsbevillinger ved denne opfølgning. På trods af forventningen om overholdelse er der områder, som i årets første to måneder har haft en udvikling i økonomien, som gør, at der i den kommende tid skal være fokus på disse. På skoleområdet forudser forvaltningen på baggrund af udviklingen i januar og februar et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere elever på specialskole og special SFO, samt flere elever på statsbidragspligtig uddannelse. Skoleudvalget afventer dog udviklingen i den kommende tid, for at se om tendensen fortsætter. På Sundhedsområdet tegner der sig et merforbrug, hvis man fremskriver årets første regninger fra Region Syddanmark vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Regningerne til aktivitetsbestemt medfinansiering varierer over året, men kommunen har ingen direkte muligheder for at påvirke regningernes størrelse. Forvaltningen afventer, om regningerne fra regionen fortsætter i samme størrelsesorden de kommende måneder. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen er i øjeblikket noget større end teret. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer, at det vil blive nødvendigt med justering af tet på dette område, men afventer foreløbigt udviklingen de kommende par måneder. Til gengæld forventer både Familieafdelingen og Handicap- og psykiatriområdet - områder som tidligere har udvist betydelige merforbrug - at de overholder deres ter for Såvel anlægstet som finansieringstet forventes overholdt. Indstillinger: Samlet set: Søges der ingen tillægsbevillinger på driften. Der søges frigivelse af i alt -0,350 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Der søges ved denne opfølgning ikke om tillægsbevillinger på driften. Indstillinger anlæg: Vedr. salg af areal til boligformål: At indtægten på -0,35 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,35 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget. 3

4 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Staben Løn og Økonomi Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Job- og vækstcentret Boliger Erhverv og turisme Staben Fælles funktioner Forsikring Rengøring Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Adminstration Løn og Økonomi - IT sikkerhed Staben - Samling af administration Erhverv og Turisme Staben LAG-projekter Konklusion På økonomiudvalgets område forventes tet at balancere. Der forventes ingen afvigelser på hverken drift eller anlæg. 4

5 3. Opsamlinger opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Det kan bemærkes, at regnskab 2011 viste et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Der var bl.a. et mindreforbrug vedrørende valget. I tet for 2012 forventes der ikke afholdt valg, og der er heller ikke afsat hertil Administration Staben Budgettet forventes at holde. Stabens indeholder også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overholdt. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Udgifter til arbejdsmiljø Omstillingspulje Sundhed indefra HR strategi Lederudvikling Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner Barselspuljen viste ved regnskab 2011 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 2010 viste et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Hvordan forbruget på barselspuljen vil udvikle sig i 2012 er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Forbruges følges løbende. Tjenestemandspensioner har de sidste par vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette skulle betyde, at tet for 2012 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. 5

6 Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Budgettet til IT-systemer forventes at holde, måske vil der opstå et mindreforbrug hen over året. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset, hvorfor det forventes at tet for 2012 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes at holde. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes at holde. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer at holde tet Erhverv og Turisme Regnskabet for 2011 viste et lille merforbrug på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2012 forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 6

7 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året, skøn 490 I alt Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 2011 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 2012 holdes. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er endnu ikke foretaget for 2012, men forventes inden næste opfølgning. Denne afventes. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstræk-ning. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at tet holdes. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. 7

8 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 8

9 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der forventes en merudgift på rammen, men der er flere faktorer der skal undersøges nærmere. Budgetopfølgningen tages til efterretning. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: 3. Opsamling opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Der forventes en kompensation i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet senere på året. Danskuddannelse m.v. forventes at holde. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 83 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 78 sager. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 70 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 68 sager. 9

10 Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der blev teret med 230 passive og 120 aktiverede sager, i alt 350 sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 229 og 121 sager, i alt 350 sager. Området ser ud til at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregnet eventuelt forslag til ændring. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med 240 sager på aktiv forsørgelse og 210 sager på passiv forsørgelse. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 274 på aktiv og 299 på passiv forsørgelse. Totalt set forventes området ikke at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud, og baseret på de første måneder, vil der blive merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen vil blive holdt inden for det afsatte. I forbindelse med regnskabet, nul-stilles området, og det overskydende beløb overføres til status, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales/modtages i 2013 som regulering af beskæftigelsestilskuddet.. Revalidering: Der blev teret med 90 sager. Der er p.t. i gennemsnit 75 ydelsessager. På området forventes et mindreforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 105 sager hvoraf de 32 er uden refusion. På området forventes et merforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Totalt set ser området ud til at holde. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 103 pladser til forsikrede ledige, 10 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 75, 12 og 4. Området ser ud til at holde. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 10

11 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ved denne opfølgning ingen bevillinger. 11

12 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Folkeskoler, SFO og SFO Fællessted for folkeskoler Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Fællessted for SFO på folkeskoler Befordring af elever Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskolen Tandplejen Anlæg Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skolerenoveringsplan Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken O/U er over overført fra regnskab 2011 til O/U er ikke overført ved denne opfølgning. - = Mindreudgift/merindtægt. 12

13 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 29. februar 2012 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,632 mio. kr. i forhold til det korrigerede til drift (uden over) ved denne opfølgning. Forvaltningen forventer at afholde merudgiften indenfor Skoleudvalgets område og afventer næste opfølgning. Merudgifter og mindreudgifter fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit 1. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over) er konstateret på følgende områder: Merudgift på 1,555 mio. kr. på Fællessted for folkeskoler. Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på tet til PPR. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på Fællessted for SFO på folkeskoler. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Merudgift på 0,100 mio. kr. på Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgift på 1,177 mio. kr. på visitationsområdet. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når de ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, grundet 8 elever mere end forventet. Merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i 2012, grundet flere elever end forventet. Merudgift på 0,131 mio. kr. til UU vejledning, grundet besparelse fra lægning af 2012 som ikke kan opnås. Mindreudgift på 2,0 mio. kr. til STU, grundet færre elever end forventet. Forvaltningen afventer visitation til kommende skoleår på visitationsmøde i april. Ved denne opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes af- 13

14 holdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Merudgifterne fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 29. februar 2012 Fællessted for folkeskoler -1,555 mio. kr. PPR 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO på folkeskoler 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler -0,100 mio. kr. Visitationsområdet -1,177 mio. kr. Statsbidragspligtige uddannelser -1,669 mio. kr. UU vejledning -0,131 mio. kr. STU 2,000 mio. kr. Total 1,632 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,148 mio. kr. under temaet Folkeskoler, SFO og SFO 2. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale ter til skole, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO, SFO 2 og fra Heldagsskolen. Skolerne afventer Byrådets behandling af klassedannelse for skoleåret 2012/2013 og reguleringen af energiprojektet. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at de decentrale ter overholdes. Fællessted for folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 13,338 mio. kr. under temaet Fællessted for folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,555 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Forvaltningen afventer antal nyansatte ved det kommende skoleår 2012/2013. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Puljen indeholder til regulering af skolernes ved det nye skoleår 2012/2013, besparelser og udvidelser på skoleområdet og andre udgifter på skoleområdet. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og

15 Forvaltningen afventer Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2012/2013 den 10. april Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen havde en nettoafgang på området i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Forvaltningen har herefter konstateret, at der i slutningen af 2011 er kommet udgifter til 2 nye sygepensioner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen afventer kommende mellemkommunale betalinger vedrørende grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen havde store merudgifter på dette område i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Antal elever med mellemkommunal betaling i 2012 fastsættes pr. 5. september Merudgiften i 2011 skyldtes blandt andet en stor stigning i antal elever fra Middelfart Kommune, som valgte 10. klasse i Fredericia Kommune. Med baggrund i det nuværende antal elever fra Middelfart Kommune, som er indmeldt i Fredericia Kommunes 10. klasse til skoleåret 2012/2013, forventer forvaltningen at antal elever vil være lavere end forudsætningerne. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,028 mio. kr. i 2012 fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører en rammebesparelse, som deles mellem Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr., som følge af en forventet effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Effektiviseringsforslaget sendes i høring ifm Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Fællessted for SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 10,490 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og mellemkommunale betalinger. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Heri er der indregnet, at forvaltningen i 2012 forventer at overføre 0,600 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende udsving i udgifter til søskenderabat i SFO og daginstitutioner. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Forvaltningen afventer ind- og udmeldinger i forbindelse med det kommende skoleår. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 15

16 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret på 1,103 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet til befordring af elever i normalområdet med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen afventer den kommende kørselsanalyse i Middelfart Kommune og udgifter til befordring i forbindelse med ændret skolestruktur i Gelsted og Ejby. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at det korrigerede overholdes. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 1,110 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og pulje til regulering af decentrale ter. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 0,100 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,519 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget. Budgettet vedrører en pulje, som anvendes til driftstilskud til Stribklubben. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret på 46,170 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale, herunder SFO. Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,177 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen forventer udgifter til 2 elever færre end forventet ved lægningen af Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når folkeskolen ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler. Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætninger og de forventede udgifter: 16

17 Specialskoler og SFO på specialskoler 2012 Antal helårselever i forudsætninger Antal helårselever ved 1. opfølgning Forskel i antal helårselever Forventet forskel i udgifter Skrillingeskolen 81,25 86,83 5, Skole Specialskoler i andre 23,33 22,58-0, kommuner Regionale specialskoler 2,0 3,75 1, Interne skoler på 4,6 5,0 0, opholdssteder i andre kommuner Natur- og Helhedsskolen 4,0 5,42 1, Billesbølle I alt 115,18 123,58 8, Skrillingeskolen 69,92 78,0 8, SFO Forældrebetaling vedr. elever i Skrillingeskolens SFO Merindtægt SFO på specialskoler 6,75 7,42 0, i andre kommuner I alt 8, Total På enkelte områder er der både flere elever end forventet og mindreudgifter. Dette skyldes, at den forventede gennemsnitsudgift er lavere end forventet ved lægningen af Forvaltningen kan konstatere, at der er flere elever på specialskoler og i SFO på specialskoler end forventet ved lægningen af Forvaltningen har indregnet nye elever ved skoleåret 2012/2013 og afventer herefter de kommende møder i skolevisitationsudvalget i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Taksterne for kørsel vedrørende elever på Skrillingeskolen er lavere i foråret 2012 end forventet, da der er indregnet et overskud fra 2011 i taksterne. Forvaltningen afventer ny kørselsaftale pr. august 2012 på Skrillingeskolen og kørselsanalysen i Middelfart Kommune. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,163 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører pulje til udgifter i forbindelse med elever med hjemmetræningsordning. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 1. opfølgningen har forvaltningen kendskab til elevtal for statslige- og private skoler og efterskoler, da disse tal fastsættes pr. 5. september Elevtal for produktionsskoler opgøres i juni Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætningerne og de forventede udgifter til statsbidragspligtige uddannelser: 17

18 Statsbidragspligtige uddannelser 2012 Antal helårselever Budgetforudsætningefølg-ning Antal helårselever ved 1. op- Forskel i antal helårselever Takst 2012 (Kr.) Forventet forskel i udgifter (Kr.) 2012 Statslige- og private skoler 848, , SFO på statslige- og private 194, , skoler Efterskoler 224, , Husholdnings- og håndarbejdsskoler 2,03 4 1, Produktionsskoler 22,813 20,681-2, Elever under 18 år* Produktionsskoler 22,696 25,207 2, Elever over 18 år* Merudgift i alt Der er fratrukket elever med andre betalingskommuner i ovenstående tabel. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen modtager den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 2012 er der indarbejdet en besparelse på 0,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås og forvaltningen forventer dermed en merudgift på 0,131 mio. kr. i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,773 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer STU visitationsudvalgets møde i april, hvor elever til det kommende skoleår visiteres. Herudover afholdes der 2-3 årlige STU visitationsmøder, hvor nye elever løbende kan visiteres. Forvaltningen har opgjort alle de elever, som stopper med STU pr. juli Da der endnu ikke er visiteret nye elever til det kommende skoleår, har forvaltningen p.t. 12,5 helårselever færre end forventet og en mindreudgift til uddannelse og kørsel på 4,6 mio. kr. Mindreudgiften forventes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2012, når udgifter til forventede nye elever indregnes. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 18

19 Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 5,316 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Musikskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 10,462 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale. Byrådet besluttede den 5. marts 2012, at Bjergbanken nedlægges som en selvstændig decentral enhed og herefter bliver en ny afdeling under Ungdomsskolen pr. 1. januar Budgettet flyttes fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget ved nul-sagen ved denne opfølgning. Budget 2012 for afdelingen Bjergbanken indgår dermed først i Ungdomsskolens ved næste opfølgning. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Ungdomsskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 13,006 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale. Heraf udgør ca. 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Tandplejen og forventer at det korrigerede overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret på 19,627 mio. kr. til anlæg. I 2012 har Skoleudvalget 2 større anlægsprojekter på Gelsted Skole og Østre Skole. ved 1. opfølgning forventer forvaltningen, at tet for begge anlægsprojekter overholdes. Ved 1. opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes afholdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Forvaltningen forventer, at der ved regnskabsopgørelsen overføres 9,474 mio. kr. fra regnskab 2011 til 2012 vedr. anlæg. 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger. 19

20 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. uden o/u Budget afvigelse Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. med o/u Budget afvigelse Anlæg i alt Stordriftsmodel, daginstitutioner Myretuen - Tilbygning = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen (Bemærk at forvaltningen afventer overførsel af uforbrugte anlægsmidler til de flerårige anlægsprojekter, som vil indgå i anlægsoversigten fra og med 3. opfølgning). 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 29. februar 2012 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at tet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 20

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere