Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: Notat 1. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 4 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 9 SKOLEUDVALGET...12 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...20 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...28 TEKNISK UDVALG...28 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...34 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning Årets første opfølgning er udarbejdet pr. 29. februar Tidligere år har 1. opfølgning været tidspunktet, hvor eventuelle skred i forudsætningerne fra vedtagelsestidspunktet sidste efterår til ultimo februar afdækkes. Dette har bevirket, at der traditionelt har været præsenteret relativt store afvigelser ved 1. opfølgning. Dette gør sig dog ikke gældende i 2012, idet tet forventes overholdt på samtlige udvalg, og der søges som konsekvens heraf ingen driftstillægsbevillinger ved denne opfølgning. På trods af forventningen om overholdelse er der områder, som i årets første to måneder har haft en udvikling i økonomien, som gør, at der i den kommende tid skal være fokus på disse. På skoleområdet forudser forvaltningen på baggrund af udviklingen i januar og februar et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere elever på specialskole og special SFO, samt flere elever på statsbidragspligtig uddannelse. Skoleudvalget afventer dog udviklingen i den kommende tid, for at se om tendensen fortsætter. På Sundhedsområdet tegner der sig et merforbrug, hvis man fremskriver årets første regninger fra Region Syddanmark vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Regningerne til aktivitetsbestemt medfinansiering varierer over året, men kommunen har ingen direkte muligheder for at påvirke regningernes størrelse. Forvaltningen afventer, om regningerne fra regionen fortsætter i samme størrelsesorden de kommende måneder. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen er i øjeblikket noget større end teret. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer, at det vil blive nødvendigt med justering af tet på dette område, men afventer foreløbigt udviklingen de kommende par måneder. Til gengæld forventer både Familieafdelingen og Handicap- og psykiatriområdet - områder som tidligere har udvist betydelige merforbrug - at de overholder deres ter for Såvel anlægstet som finansieringstet forventes overholdt. Indstillinger: Samlet set: Søges der ingen tillægsbevillinger på driften. Der søges frigivelse af i alt -0,350 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Der søges ved denne opfølgning ikke om tillægsbevillinger på driften. Indstillinger anlæg: Vedr. salg af areal til boligformål: At indtægten på -0,35 mio. kr. vedr. Søndermarken, etape 3 bliver finansieret indenfor 2012 ved at frigive -0,35 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget. 3

4 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Staben Løn og Økonomi Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Job- og vækstcentret Boliger Erhverv og turisme Staben Fælles funktioner Forsikring Rengøring Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Adminstration Løn og Økonomi - IT sikkerhed Staben - Samling af administration Erhverv og Turisme Staben LAG-projekter Konklusion På økonomiudvalgets område forventes tet at balancere. Der forventes ingen afvigelser på hverken drift eller anlæg. 4

5 3. Opsamlinger opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Det kan bemærkes, at regnskab 2011 viste et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Der var bl.a. et mindreforbrug vedrørende valget. I tet for 2012 forventes der ikke afholdt valg, og der er heller ikke afsat hertil Administration Staben Budgettet forventes at holde. Stabens indeholder også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overholdt. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Udgifter til arbejdsmiljø Omstillingspulje Sundhed indefra HR strategi Lederudvikling Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner Barselspuljen viste ved regnskab 2011 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 2010 viste et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for Hvordan forbruget på barselspuljen vil udvikle sig i 2012 er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Forbruges følges løbende. Tjenestemandspensioner har de sidste par vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette skulle betyde, at tet for 2012 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. 5

6 Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Budgettet til IT-systemer forventes at holde, måske vil der opstå et mindreforbrug hen over året. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset, hvorfor det forventes at tet for 2012 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes at holde. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes at holde. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer at holde tet Erhverv og Turisme Regnskabet for 2011 viste et lille merforbrug på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2012 forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på , do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 6

7 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året, skøn 490 I alt Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 2011 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 2012 holdes. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er endnu ikke foretaget for 2012, men forventes inden næste opfølgning. Denne afventes. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstræk-ning. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at tet holdes. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. 7

8 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 8

9 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt 2012 Korrigeret 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der forventes en merudgift på rammen, men der er flere faktorer der skal undersøges nærmere. Budgetopfølgningen tages til efterretning. De vigtigste afvigelser i forhold til det korrigerede er: 3. Opsamling opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 2012 ændret til kontanthjælp. Der forventes en kompensation i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet senere på året. Danskuddannelse m.v. forventes at holde. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 83 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 78 sager. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 70 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 68 sager. 9

10 Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der blev teret med 230 passive og 120 aktiverede sager, i alt 350 sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 229 og 121 sager, i alt 350 sager. Området ser ud til at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregnet eventuelt forslag til ændring. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med 240 sager på aktiv forsørgelse og 210 sager på passiv forsørgelse. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 274 på aktiv og 299 på passiv forsørgelse. Totalt set forventes området ikke at holde. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud, og baseret på de første måneder, vil der blive merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen vil blive holdt inden for det afsatte. I forbindelse med regnskabet, nul-stilles området, og det overskydende beløb overføres til status, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales/modtages i 2013 som regulering af beskæftigelsestilskuddet.. Revalidering: Der blev teret med 90 sager. Der er p.t. i gennemsnit 75 ydelsessager. På området forventes et mindreforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 105 sager hvoraf de 32 er uden refusion. På området forventes et merforbrug. Der vil til næste opfølgning blive beregning forslag til ændring. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Totalt set ser området ud til at holde. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 103 pladser til forsikrede ledige, 10 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 75, 12 og 4. Området ser ud til at holde. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 10

11 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ved denne opfølgning ingen bevillinger. 11

12 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Folkeskoler, SFO og SFO Fællessted for folkeskoler Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Fællessted for SFO på folkeskoler Befordring af elever Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskolen Tandplejen Anlæg Oprindeligt 2012 Korrigeret med O/U 2012 Korrigeret uden O/U 2012 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skolerenoveringsplan Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken O/U er over overført fra regnskab 2011 til O/U er ikke overført ved denne opfølgning. - = Mindreudgift/merindtægt. 12

13 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 29. februar 2012 på Skoleudvalgets område. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,632 mio. kr. i forhold til det korrigerede til drift (uden over) ved denne opfølgning. Forvaltningen forventer at afholde merudgiften indenfor Skoleudvalgets område og afventer næste opfølgning. Merudgifter og mindreudgifter fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit 1. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over) er konstateret på følgende områder: Merudgift på 1,555 mio. kr. på Fællessted for folkeskoler. Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på tet til PPR. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. på Fællessted for SFO på folkeskoler. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Merudgift på 0,100 mio. kr. på Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgift på 1,177 mio. kr. på visitationsområdet. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når de ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, grundet 8 elever mere end forventet. Merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i 2012, grundet flere elever end forventet. Merudgift på 0,131 mio. kr. til UU vejledning, grundet besparelse fra lægning af 2012 som ikke kan opnås. Mindreudgift på 2,0 mio. kr. til STU, grundet færre elever end forventet. Forvaltningen afventer visitation til kommende skoleår på visitationsmøde i april. Ved denne opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes af- 13

14 holdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Merudgifterne fremgår dermed ikke af ovenstående tabel i afsnit Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 29. februar 2012 Fællessted for folkeskoler -1,555 mio. kr. PPR 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO på folkeskoler 0,500 mio. kr. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler -0,100 mio. kr. Visitationsområdet -1,177 mio. kr. Statsbidragspligtige uddannelser -1,669 mio. kr. UU vejledning -0,131 mio. kr. STU 2,000 mio. kr. Total 1,632 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,148 mio. kr. under temaet Folkeskoler, SFO og SFO 2. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale ter til skole, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO, SFO 2 og fra Heldagsskolen. Skolerne afventer Byrådets behandling af klassedannelse for skoleåret 2012/2013 og reguleringen af energiprojektet. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at de decentrale ter overholdes. Fællessted for folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 13,338 mio. kr. under temaet Fællessted for folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,555 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,200 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Forvaltningen afventer antal nyansatte ved det kommende skoleår 2012/2013. Merudgift på 1,500 mio. kr. i pulje til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Puljen indeholder til regulering af skolernes ved det nye skoleår 2012/2013, besparelser og udvidelser på skoleområdet og andre udgifter på skoleområdet. Merudgiften er blandt andet opstået, da den forventede driftsbesparelse på 0,718 mio. kr. ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen ikke kan opnås i 2012 og da Skoleafdelingen i 2012 forventer at finansiere udgifter på 1,0 mio. kr. til projekt Inklusion i nærmiljøet med overskuddet fra 2010 og

15 Forvaltningen afventer Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2012/2013 den 10. april Merudgift på 0,255 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen havde en nettoafgang på området i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Forvaltningen har herefter konstateret, at der i slutningen af 2011 er kommet udgifter til 2 nye sygepensioner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen afventer kommende mellemkommunale betalinger vedrørende grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen havde store merudgifter på dette område i 2011 og tilrettede 2012 herefter. Antal elever med mellemkommunal betaling i 2012 fastsættes pr. 5. september Merudgiften i 2011 skyldtes blandt andet en stor stigning i antal elever fra Middelfart Kommune, som valgte 10. klasse i Fredericia Kommune. Med baggrund i det nuværende antal elever fra Middelfart Kommune, som er indmeldt i Fredericia Kommunes 10. klasse til skoleåret 2012/2013, forventer forvaltningen at antal elever vil være lavere end forudsætningerne. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,028 mio. kr. i 2012 fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører en rammebesparelse, som deles mellem Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr., som følge af en forventet effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Effektiviseringsforslaget sendes i høring ifm Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Fællessted for SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 10,490 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og mellemkommunale betalinger. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,500 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,450 mio. kr. vedrørende søskenderabat og fripladser i SFO. Heri er der indregnet, at forvaltningen i 2012 forventer at overføre 0,600 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende udsving i udgifter til søskenderabat i SFO og daginstitutioner. Mindreudgift på 0,100 mio. kr. i pulje til regulering af SFO. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Merudgift på 0,050 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende SFO og forældrebetaling fra forældre med børn i SFO i andre kommuner. Forvaltningen afventer ind- og udmeldinger i forbindelse med det kommende skoleår. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 15

16 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret på 1,103 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet til befordring af elever i normalområdet med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen afventer den kommende kørselsanalyse i Middelfart Kommune og udgifter til befordring i forbindelse med ændret skolestruktur i Gelsted og Ejby. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen at det korrigerede overholdes. Fællessted for SFO 2 på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 1,110 mio. kr. under temaet Fællessted for SFO 2 på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat og pulje til regulering af decentrale ter. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 0,100 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Merudgift på 0,240 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser i SFO 2. Forvaltningen afventer antal ind- og udmeldinger ved det kommende skoleår. Mindreudgift på 0,140 mio. kr. i pulje til regulering af SFO 2. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,519 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børn, Unge- og Fritidsudvalget. Budgettet vedrører en pulje, som anvendes til driftstilskud til Stribklubben. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret på 46,170 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale, herunder SFO. Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Ved 1. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 1,177 mio. kr. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 0,400 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,450 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen forventer udgifter til 2 elever færre end forventet ved lægningen af Merindtægt på 0,500 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og eksklusionstakster fra folkeskoler, når folkeskolen ekskluderer en elev til et specialtilbud. Merudgift på 2,527 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler. Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætninger og de forventede udgifter: 16

17 Specialskoler og SFO på specialskoler 2012 Antal helårselever i forudsætninger Antal helårselever ved 1. opfølgning Forskel i antal helårselever Forventet forskel i udgifter Skrillingeskolen 81,25 86,83 5, Skole Specialskoler i andre 23,33 22,58-0, kommuner Regionale specialskoler 2,0 3,75 1, Interne skoler på 4,6 5,0 0, opholdssteder i andre kommuner Natur- og Helhedsskolen 4,0 5,42 1, Billesbølle I alt 115,18 123,58 8, Skrillingeskolen 69,92 78,0 8, SFO Forældrebetaling vedr. elever i Skrillingeskolens SFO Merindtægt SFO på specialskoler 6,75 7,42 0, i andre kommuner I alt 8, Total På enkelte områder er der både flere elever end forventet og mindreudgifter. Dette skyldes, at den forventede gennemsnitsudgift er lavere end forventet ved lægningen af Forvaltningen kan konstatere, at der er flere elever på specialskoler og i SFO på specialskoler end forventet ved lægningen af Forvaltningen har indregnet nye elever ved skoleåret 2012/2013 og afventer herefter de kommende møder i skolevisitationsudvalget i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Taksterne for kørsel vedrørende elever på Skrillingeskolen er lavere i foråret 2012 end forventet, da der er indregnet et overskud fra 2011 i taksterne. Forvaltningen afventer ny kørselsaftale pr. august 2012 på Skrillingeskolen og kørselsanalysen i Middelfart Kommune. Ved nul-sagen ved 1. opfølgning 2012 flyttes 0,163 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Budgettet vedrører pulje til udgifter i forbindelse med elever med hjemmetræningsordning. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 1. opfølgningen har forvaltningen kendskab til elevtal for statslige- og private skoler og efterskoler, da disse tal fastsættes pr. 5. september Elevtal for produktionsskoler opgøres i juni Nedenstående skema viser den forventede afvigelse mellem forudsætningerne og de forventede udgifter til statsbidragspligtige uddannelser: 17

18 Statsbidragspligtige uddannelser 2012 Antal helårselever Budgetforudsætningefølg-ning Antal helårselever ved 1. op- Forskel i antal helårselever Takst 2012 (Kr.) Forventet forskel i udgifter (Kr.) 2012 Statslige- og private skoler 848, , SFO på statslige- og private 194, , skoler Efterskoler 224, , Husholdnings- og håndarbejdsskoler 2,03 4 1, Produktionsskoler 22,813 20,681-2, Elever under 18 år* Produktionsskoler 22,696 25,207 2, Elever over 18 år* Merudgift i alt Der er fratrukket elever med andre betalingskommuner i ovenstående tabel. Forvaltningen forventer en merudgift på 1,669 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen modtager den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 2012 er der indarbejdet en besparelse på 0,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås og forvaltningen forventer dermed en merudgift på 0,131 mio. kr. i Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,773 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer STU visitationsudvalgets møde i april, hvor elever til det kommende skoleår visiteres. Herudover afholdes der 2-3 årlige STU visitationsmøder, hvor nye elever løbende kan visiteres. Forvaltningen har opgjort alle de elever, som stopper med STU pr. juli Da der endnu ikke er visiteret nye elever til det kommende skoleår, har forvaltningen p.t. 12,5 helårselever færre end forventet og en mindreudgift til uddannelse og kørsel på 4,6 mio. kr. Mindreudgiften forventes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2012, når udgifter til forventede nye elever indregnes. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 18

19 Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 5,316 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Musikskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 10,462 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale. Byrådet besluttede den 5. marts 2012, at Bjergbanken nedlægges som en selvstændig decentral enhed og herefter bliver en ny afdeling under Ungdomsskolen pr. 1. januar Budgettet flyttes fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget ved nul-sagen ved denne opfølgning. Budget 2012 for afdelingen Bjergbanken indgår dermed først i Ungdomsskolens ved næste opfølgning. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Ungdomsskolen og forventer at det korrigerede overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 13,006 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale. Heraf udgør ca. 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. opfølgning fra Tandplejen og forventer at det korrigerede overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret på 19,627 mio. kr. til anlæg. I 2012 har Skoleudvalget 2 større anlægsprojekter på Gelsted Skole og Østre Skole. ved 1. opfølgning forventer forvaltningen, at tet for begge anlægsprojekter overholdes. Ved 1. opfølgning har forvaltningen konstateret en samlet merudgift på 0,331 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering og anlægsprojektet Vestre Skole Skolemarken. Merudgifterne vedrører uafsluttede udgifter fra 2011 og forventes afholdt indenfor Skoleudvalgets anlægs i Forvaltningen forventer, at der ved regnskabsopgørelsen overføres 9,474 mio. kr. fra regnskab 2011 til 2012 vedr. anlæg. 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger. 19

20 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. uden o/u Budget afvigelse Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. med o/u Budget afvigelse Anlæg i alt Stordriftsmodel, daginstitutioner Myretuen - Tilbygning = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen (Bemærk at forvaltningen afventer overførsel af uforbrugte anlægsmidler til de flerårige anlægsprojekter, som vil indgå i anlægsoversigten fra og med 3. opfølgning). 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 29. februar 2012 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at tet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 20

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere