BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds)"

Transkript

1 BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (med eventuelle senere ændringer) af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) November 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 3 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE OBLIGATIONER 10 2 DANSK REALKREDITLOVGIVNING 10 3 DLR S OVERHOLDELSE AF BALANCEPRINCIPPET 20 4 VILKÅR FOR UDSÆTTELSE AF BETALINGER I MEDFØR AF 33 E 21 5 FÆLLES FUNDING 21 6 YDERLIGERE RISIKOFAKTORER 21 C REGISTRERINGSDOKUMENT 22 1 ANSVARLIGE 22 2 REVISORER 22 3 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 22 4 RISIKOFAKTORER 23 5 OPLYSNINGER OM UDSTEDER 23 6 FORRETNINGSOVERSIGT 24 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR 24 8 TRENDOPLYSNINGER 25 9 RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS STØRRE AKTIONÆRER OPLYSNINGER OM UDSTEDERS AKTIER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE 30 D VÆRDIPAPIRNOTE 31 1 ANSVARLIGE 31 2 RISIKOFAKTORER 31 3 NØGLEOPLYSNINGER 31 4 OPLYSNING OM DE VÆRDIPAPIRER, DER OPTAGES TIL HANDEL 31 5 VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET 37 6 OPTAGELSE TIL HANDEL OG HANDELSAFTALER 38 7 YDERLIGERE OPLYSNINGER 38 8 FINANSIELLE FORMIDLERES BRUG AF DETTE BASISPROSPEKT 39 E LEDELSESPÅTEGNING 40 F BILAG 41 BILAG 1: DEFINITIONER 42 BILAG 2: FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I BASISPROSPEKTET 43 Side 2 af 52

3 BILAG 3: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I BASISPROSPEKTET 44 BILAG 4: SKABELON FOR ENDELIGE VILKÅR 45 Dette basisprospekt er udformet i henhold til Kommissionens forordning 809/2004 med senere ændringer. Forordningen indeholder skemaer, der angiver, hvilke oplysninger udstederen skal angive i et prospekt. Ved udarbejdelsen af basisprospektet er følgende skemaer i forordningen lagt til grund: BILAG IV: Mindstekrav til oplysninger i registreringsdokumentet for gældsværdipapirer og derivater BILAG V: Mindstekrav til oplysninger i værdipapirnoten vedrørende gældsværdipapirer BILAG XXII: Oplysningskrav vedrørende resuméer BILAG XXX: Yderligere oplsyninger vedrørende tilsagn omhandlet i artikel 20a Dette basisprospekt er underlagt dansk lovvalg og værneting. Salgsrestriktioner Udsteder har ikke eller vil ikke foretage sig noget i nogen jurisdiktion, med undtagelse af Danmark, som måtte medføre et offentligt udbud af obligationer udstedt i henhold til dette basisprospekt. Udlevering af dette basisprospekt kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Basisprospekt må ikke anvendes som tilbud eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette basisprospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe obligationer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Udsteder forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af dette basisprospekt, gør sig bekendt med og overholder alle sådanne begrænsninger, herunder skatteforhold og valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med udbuddet af obligationer under dette basisprospekt. Der gælder endvidere overdragelses- og videresalgsbegrænsninger for obligationerne i visse jurisdiktioner. Basisprospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt og de udbudte obligationer må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i andre jurisdiktioner end Danmark, med mindre en sådan distribution, et sådant udbud eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion og Udsteder skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Udsteder, at nogen investorer hjemmehørende i andre jurisdiktioner end Danmark muligvis ikke vil kunne få basisprospektet udleveret og muligvis ikke vil kunne erhverve obligationerne. Udsteder foretager ikke noget udbud eller nogen opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Side 3 af 52

4 A RESUMÉ Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i sektioner A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Idet det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort beskrivelse af elementet og teksten Ikke relevant. RESUMÉ Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsler Udsteder gør potentielle investorer i obligationerne opmærksomme på: A.2 Finansielle formidleres brug af basisprospektet at dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet, at enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed, at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet, inden sagen indledes, og at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. Udsteder erklærer udtrykkeligt at være indforstået med at dette basisprospekt anvendes ved videresalg eller endelig placering af obligationerne via finansielle formidlere. Den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af obligationerne kan finde sted fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Eventulle betingelser der er knyttet til tilsagnet til de finansielle formidlere fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Såfremt en finansiel formidler anvender dette basisprospekt til at lave et udbud af obligationer, er den finansielle formidler forpligtet til at oplyse investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. Side 4 af 52

5 B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Udsteders domicil og retlige form og indregistreringsland Afsnit B Udsteder Udsteders fulde navn er DLR Kredit A/S. Udsteders eneste binavn er: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S). Adressen for Udsteders domicil er: DLR Kredit A/S Nyropsgade København V Webside: Telefon: Udsteder er et dansk registreret aktieselskab, der driver realkredit-virksomhed og anden virksomhed, som er tilladt efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. Udsteder er underlagt dansk lovgivning og er under tilsyn af Finanstilsynet. B.4b Trendoplysninger Ikke relevant, idet Udsteder ikke har kendskab til tendenser, der kan forventes at få en væsentlig indflydelse på Udsteders fremtidsudsigter i indeværende regnskabsår. B.5 Beskrivelse af Ikke relevant. Udsteder indgår ikke i en koncern. koncernen og Udsteders plads i koncernen B.9 Resultatforventninger Ikke relevant, idet dette basisprospekt ikke indeholder resultatforventninger eller prognoser. B.10 Forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger Ikke relevant, idet der ikke indgår forbehold i revisionsrapporten. B.12 Historiske Regnskabsoplysninger Mio.kr K-3K 2011* 1K-3K 2012* Resultatopgørelse Netto rente- og 808,5 579,7 944,2 649,1 773,6 gebyrindtægter Andre ordinære 17,5 22,5 18,4 13,7 14,3 indtægter mv. Udgifter til -183,5-185,6-188,4-141,8-151,6 personale og administration Basisindtjening 768,5 409,9 622,7 521,0 636,3 Tab/nedskrivning -158,7-106,4-140,8-100,2-54,7 på udlån Resultat før skat 449,9 336,1 369,0 230,5 450,4 Resultat efter skat 336,9 251,1 275,3 172,3 337,2 Balance: Udlån Udstedte obligationer Basiskapital Side 5 af 52

6 Nøgletal: Solvensnøgletal, 11,7 12,0 12,2 12,1 12,9 %** Kernekapital, %** 11,6 12,0 12,2 12,1 12,9 Egenkapitalforrentning 7,4 4,9 5,0 3,2 5,6 før skat, % *Ikke revideret. ** Inkl. periodens resultat B.13 Seneste hændelser Bortset fra Udsteders udstedelse af aktier den 20. juli 2012, Udsteders optagelse af hybrid kernekapital den 27. august 2012 og Udsteders indfrielse af statslig hybrid kernekapital den 28. august 2012, er der ikke indtrådt væsentlige ændringer i relation til Udstedets finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Der er efter udarbejdelsen af Udsteders seneste halvårsrapport indtruffet følgende begivenheder, der har væsentlig indflydelse på Udsteders solvens: Udsteders aktiekapital er den 20. juli 2012 blevet forhøjet med nom kr. til i alt nom kr. Kapitalforhøjelsen indbragte et provenu på kr. Udsteder har den 27. august 2012 optaget hybrid kernekapital med konverteringspligt på i alt nom kr. Udstedelsen indbragte et provenu på kr. B.14 Afhængighed af andre koncernenheder B.15 Udsteders hovedvirksomhed B.16 Kontrol med Udsteder B.17 Kreditvurdering Udsteder har anvendt provenuet fra udstedelsen af hybrid kernekapital samt provenuet fra den gennemførte aktiekapitalforhøjelse til den 28. august 2012 at gennemføre indfrielse af Udsteders statslige hybride kernekapital med konverteringsret på i alt kr. Ikke relevant, idet Udsteder ikke er afhængig af andre koncernenheder. Udsteder driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget i Grønland og Færøerne er dog af minimal betydning. Udsteder yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme og industri- og håndværksejendomme. Ikke relevant. Udsteder har ikke kendskab til, at Udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre. På tidspunktet for dette basisprospekt har DLR som udsteder en Long-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på BBB+ med positivt outlook og en Short-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på A-2 med stabilt outlook. Endvidere har Udsteder en Issuer Rating fra Moody s Investors Service på Ba1 med negativt outlook. Såfremt Udsteder vælger at få ratet obligationer udstedt under dette basisprospekt, vil ratingen fremgå af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé for den konkrete udstedelse. Side 6 af 52

7 Afsnit C - Værdipapirer C.1 Værdipapirtype og fondskode (ISIN) Obligationer (senior secured bonds) udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Fondskoden (ISIN) for obligationerne fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. C.2 Valuta Den anvendte valuta, som obligationerne er udstedt i, fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. C.5 Indskrækninger i Ikke relevant. Obligationerne er frit omsættelige. værdipapirernes omsættelighed C.8 Rettigheder Amortisering sker ved indløsning af obligationerne til pari ved obliationernes udløb. Obligationerne forrentes indtil indløsning med en fast eller variabel rente. Rentevilkår fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Obligationsejerne har i tilfælde af DLR s konkurs sekundær separatiststilling til aktiverne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i. Dette indebærer, at obligationsejerne i tilfælde af DLR s konkurs opnår en privilegeret stilling til midlerne i kapitalcentret forud for al anden gæld (simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital) bortset fra omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer. DLR er berettiget til at udsætte betalingerne til ejerne af obligationerne, hvis: (a) (b) sådanne betalinger vil medføre brud på balanceprincippet, eller DLR har indledt en rekonstruktion efter konkurslovens regler, eller konkursdekret afsiges over DLR. Udsteder kan opkøbe obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. C.9 Rente Den nominelle rente fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Datoen for forrentningens påbegyndelse og forfaldsdag for betaling af renter fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Såfremt obligationerne forrentes med en variabel rente, fastlægges den nominelle rente for en bestemt periode som følger: (i) referencerenten, svarende til den offentliggjorte eller noterede markedskonforme pengemarkedssats for den relevante periode i den valuta, som obligationerne er udstedt i, Side 7 af 52

8 med tillæg af (ii) et fastsat rentetillæg. Referencerenten, den relevante periode og rentetillægget fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Obligationernes løbetid og forfaldsdag fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse. Amortisering sker ved indløsning af obligationerne til pari på forfaldsdagen. Den effektive rente på obligationerne afhænger af renten (herunder om denne er fast eller variabel), løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne. Den effektive rentesats kan derfor ikke beregnes præcist. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne. C.10 Derivatkomponent i Ikke relevant, idet der ikke indgår derivatkomponenter i rentebetalingen. rentebetalingen C.11 Optagelse til handel Såfremt Udsteder vælger at ansøge om optagelse af obligationerne på et reguleret marked, fremgår dette, sammen med datoen for den forventede optagelse til handel, af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Afsnit D - Risici D.2 Risikofaktorer vedrørende Udsteder D.3 Risikofaktorer vedrørende værdipapirerne Udsteder påtager sig som realkreditinstitut kredit-, likviditet-, option, renteog valutarisici. Som følge af balanceprincippet kan Udsteder kun i meget begrænset omfang påtage sig andre risici end kreditrisiko. Investering i obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendt med. I tilfælde af DLR s konkurs, opnår obligationsejerne først en privilegeret stilling til midlerne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i, når omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, (og eventuelt obligationer, der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer, modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer er betalt. Risiciene omfatter i øvrigt den effektive rente på obligationerne, kursdannelsen på obligationerne, den cirkulerende mængde af obligationer, omsætteligheden af obligationerne, obligationernes løbetid, skattemæssige forhold og Udsteders ret til at udsætte betalinger på obligationerne under visse omstændigheder. Side 8 af 52

9 E.2b Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici Afsnit E - Udbud Ikke relevant. Provenuet ved udstedelse af obligationer under dette basisprospekt skal anvendes til anskaffelse af supplerende sikkerheder med henblik på at kunne opfylde kravet om, at værdien af de aktiver, der ligger til sikkerhed for de af Udsteder udstedte særligt dækkede obligationer, til enhver tid mindst svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer. Provenuet kan endvidere anvendes til at øge overdækningen i et kapitalcenter, såfremt lovgivningen giver mulighed herfor. E.3 Udbuddets vilkår og betingelser Udbuddets vilkår og betingelser fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. E.4 Interessekonflikter Udsteder er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbud af obligationer under dette basisprospekt. Beskrivelsen af eventulle interessekonflikter, der i forbindelse med en udstedelse af obligationer er væsentlige for Udsteder, herunder angivelse af de involverede personer og interessens karakter, vil fremgå af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. E.7 Udgifter De anslåede udgifter, som en investor eventuelt pålægges af Udsteder, fremgår af de endelige vilkår for den konkrete udstedelse og af det hertil vedlagte resumé af den konkrete udstedelse. Side 9 af 52

10 B RISIKOFAKTORER Den følgende gennemgang af risikofaktorer er ikke endelig udtømmende og står ikke i en prioriteret rækkefølge, men er alene udformet med henblik på at orientere interesserede investorer. Investorer anbefales nøje at gennemlæse dette basisprospekt i sin helhed samt at konsultere rådgivere inden køb af de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den risiko, der er forbundet med investeringen. 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE OBLIGATIONER Den effektive rente på obligationerne påvirkes af en række faktorer, som ikke kan forudsiges på tidspunktet for investeringen. Markedskursen på obligationerne kan ændre sig i obligationens levetid. Mængden af cirkulerende obligationer i hver enkelt serie kan stige og falde i obligationsseriens løbetid. Omsætteligheden af obligationerne kan ændre sig i obligationens løbetid. DLR kan i de endelige vilkår fastsætte, at løbetiden for de udstedte obligationer kan forlænges. Betingelserne herfor, herunder længde, ændring af rente og under hvilke omstændigheder løbetiden kan forlænges, fremgår af de endelige vilkår. Betalinger på obligationerne kan blive reduceret eller tilbageholdt, hvis Danmark indfører kuponskat eller tilbageholdelse af skat på skattepligtig indkomst (kildeskat). I henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. har en obligationsejer i tilfælde af DLR s konkurs sekundær separatiststilling til aktiverne i det kapitalcenter som obligationerne er udstedt i. Sekundær separatiststilling indebærer, at ejerne af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i tilfælde af DLR s konkurs opnår en privilegeret stilling til midlerne i kapitalcentret forud for al anden gæld (simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital) bortset fra omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer. DLR er berettiget til at udsætte betalingerne til ejerne af obligationerne, hvis a) sådanne betalinger vil medføre brud på balanceprincippet, eller b) DLR har indledt en rekonstruktion efter konkurslovens regler, eller konkursdekret afsiges over DLR. 2 DANSK REALKREDITLOVGIVNING Udsteders aktiviteter er reguleret i lovgivningen. Der drejer sig bl.a. om lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om finansiel virksomhed samt disses tilhørende bekendtgørelser. Lovgivningen regulerer, hvorledes udsteder må finansiere realkreditudlån, sætter øvre grænser for de enkelte låns og engagementers størrelse, afdragsprofil, valuta-, rente- og likviditetsrisici samt opstiller kapitalkrav til udsteder. Lovgivningen angiver også regler for optagelse af lån med henblik på at stille supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer og indeholder endvidere også regler om tilsyn. DLR er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der er en myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynet foretager løbende kontrol af DLR s aktiviteter, herunder ved Side 10 af 52

11 inspektion på stedet, samt ved regelmæssig rapportering fra DLR. Desuden påser Finanstilsynet DLR s overholdelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, mv. samt lov om finansiel virksomhed mv. Følgende er et sammendrag af udvalgte dele af lovgivningen, som regulerer udstedelsen og driften af realkreditinstituttet. Såfremt den lovgivning, der regulerer DLR s virksomhed, ændres, forbeholder DLR sig muligheden for at ændre basisprospektet ved tillæg, således at DLR s fremtidige udstedelser af obligationer i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de forretningsmæssige muligheder herfor. 2.1 Udlånsvirksomhed DLR må yde lån mod registreret pant i fast ejendom, lån til offentlige myndigheder uden pant, lån garanteret af offentlige myndigheder eller lån mod øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos og garantier stillet af kreditinstitutter på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. DLR har tilladelse fra Finanstilsynet til at udstede særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. DLR har dermed også adgang til at udstede obligationer i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. DLR s udstedelse af de under dette basisprospekt omfattede obligationer i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (med eventulle senere ændringer) er afledt af DLR s udlån, idet obligationerne udstedes med henblik på at fremskaffe supplerende sikkerhed til DLR s kapitalcentre og, såfremt lovgivningen giver mulighed herfor, for at øge overdækningen i et kapitalcenter. 2.2 Tilladte aktiver som udstedelse for realkreditobligationer og SDO Følgende aktivtyper kan indgå som sikkerhed for DLR s udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer: Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed. Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed, ydet af andre kreditinstitutter i overensstemmelse med lovbestemmelserne om fælles funding. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af offentlige myndigheder og centralbanker. Endvidere kan følgende aktivtype indgå som sikkerhed for DLR s udstedelse af særligt dækkede obligationer: Obligationer, gældsbreve samt andre fordringer og garantier udstedt af kreditinstitutter, dog højest med en værdi svarende til nominelt 15 % af udsteders udstedte særligt dækkede obligationer. Denne begrænsning omfatter tillige engagementer i finansielle instrumenter til risikoafdækningsformål med kreditinstitutter som modpart. Eventuel overskridelse heraf skal straks modsvares af supplerende sikkerhedsstillelse i sikre og likvide aktiver, der ikke er omfattet af den nævnte grænse på 15 %. Tilgodehavender, der opstår i forbindelse med terminsbetalinger på og indfrielser af lån sikret ved pant i fast ejendom, refinansiering og præemission, indgår ikke i grænsen på 15 %. Placeringen indenfor kapitalcentret af midler fra udlånsvirksomheden i egne udstedte obligationer indgår heller ikke i grænsen på 15 %. Finansielle instrumenter må alene medregnes, hvis de anvendes til at afdække risici mellem aktiver vedrørende på den ene side serien (kapitalcentret) og på den anden side de udstedte obligationer, Side 11 af 52

12 hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at realkreditinstituttets påbegyndelse af rekonstruktion efter konkurslovens regler, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke er misligholdelsesgrund. Finansielle instrumenter, som anvendes til at afdække risici mellem aktiver og udstedte obligationer, skal for at indgå i dækningsgrundlaget være indgået med en modpart kvalificeret til 20 % vægtning iht. Bilag 3, nr. 10, litra a, i bekendtgørelse om kapitaldækning. Kravet til modpartens vægtning skal løbende være opfyldt. Aktiver, som ligger til sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer eller realkreditobligationer, holdes i et særskilt kapitalcenter. Der kan ikke fra det samme kapitalcenter udstedes realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. 2.3 Lånegrænser Realkreditinstitutter skal foretage værdiansættelse og låneudmåling ved udlån mod pant i fast ejendom finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer på baggrund af reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Udlån mod pant i fast ejendom udmåles på grundlag af den pantsatte ejendoms værdi. Reglerne om værdiansættelse og låneudmåling har til formål at sikre, at lån udmåles og ydes inden for de i lovgivningen fastsatte grænser. Værdien af de aktiver, der kan dække de udstedte særligt dækkede obligationer, jf. lov om finansiel virksomhed, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer, og pantsikkerheden for det enkelte lån, der indgår som et sådant aktiv, skal til enhver tid overholde lånegrænsen for den pågældende ejendomskategori. Inden for en lånegrænse på 80 % kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Ejerboliger til helårsbrug Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri Ungdomsboliger Ældreboliger mv. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål (Lånegrænsen for lån på grundlag af udstedelse af særligt dækkede obligationer er 60 % for disse ejendomme. Denne lånegrænse kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi). Inden for en lånegrænse på 70 % (for lån på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer) og 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer): Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. Side 12 af 52

13 Lånegrænsen på 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer) kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Inden for en långrænse på 60 % kan ydes lån til nedenstående ejendomskategorier: Kontor- og forretningsejendomme Industri- og håndværksejendomme Kollektive energiforsyningsanlæg Lånegrænsen på 60 % (for lån på grundlag af særligt dækkede obligationer) kan forhøjes til 70 %, hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 % for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Inden for en lånegrænse på 60 % kan der ydes lån til følgende ejendomskategori: Fritidshuse Inden for en lånegrænse på 40 % kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde Til etableringen af alment boligbyggeri kan lånegrænsen øges udover 65 %, hvis der stilles kommunegaranti. 2.4 Afdragsprofil og løbetid for realkreditudlån mod pant i fast ejendom Den maksimale løbetid på lån er 30 år. Den maksimale løbetid er dog 35 år for lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger, såfremt långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Ved fastsættelse af lånets løbetid og afdragsprofil skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Inden for løbetiden kan mindstekravet til amortisationsforløb fraviges i en periode på op til 10 år under hensyn til pantets forventede værdiforringelse. For ejerboliger til helårsbrug kan mindstekravet til amortisationsforløb fraviges i en periode på mere end 10 år, hvis det ydede lån ikke overstiger en lånegrænse på 75 %. For følgende ejendomskategorier gælder den maksimale løbetid på 30 år ikke for lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer, hvis det ydede lån ikke overstiger en lånegrænse på 75 %: Ejerboliger til helårsbrug Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri Ungdomsboliger Side 13 af 52

14 Ældreboliger mv. 2.5 Hæftelse for realkreditudlån mod pant i fast ejendom For et udlån mod pant i fast ejendom hæfter låntager både med den pantsatte ejendom og personligt. DLR kan fravige kravet om personlig hæftelse. 2.6 Tilladte aktiver som supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer Hvis værdien af de aktiver, der dækker de udstedte særligt dækkede obligationer, ikke længere mindst svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer eller ikke overholder lånegrænserne herfor, skal realkreditinstituttet, for at obligationerne kan bevare deres status som særligt dækkede obligationer, straks stille supplerende sikkerhed til opfyldelse af kravet samt give Finanstilsynet meddelelse herom. Supplerende sikkerhed skal stilles i form af sikre og likvide værdipapirer. Se nærmere i lov om finansiel virksomhed vedrørende angivne aktiver. Hvis realkreditinstituttet ikke stiller supplerende sikkerhed, mister alle obligationer udstedt i den pågældende serie med seriereservefond betegnelsen særligt dækkede obligationer. Hvis obligationerne efterfølgende på ny opfylder kravene til særligt dækkede obligationer, kan Finanstilsynet tillade, at obligationerne på ny betegnes særligt dækkede obligationer. Følgende aktivtyper kan indgå som supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer: Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, herunder også mod midlertidig sikkerhed. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af offentlige myndigheder og centralbanker. Obligationer, gældsbreve samt andre fordringer og garantier udstedt af kreditinstitutter, dog højest med en værdi svarende til nominelt 15 % af udsteders udstedte særligt dækkede obligationer. Denne begrænsning omfatter tillige engagementer i finansielle instrumenter til risikoafdækningsformål med kreditinstitutter som modpart. Egne obligationer fra samme kapitalcenter indgår ikke i grænsen på 15 %. Begrænsningen på 15 % omfatter ifølge 4 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring ikke visse nærmere angivne placeringer. 2.7 Optagelse af lån Realkreditinstituttet har mulighed for at optage lån i henhold til 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder gennem udstedelse af obligationer, med sikkerhed i aktiverne i et kapitalcenter, med henblik på at fremskaffe midler til opfyldelse af krav om supplerende sikkerhed for de udstedte særligt dækkede obligationer. Udstedelse af obligationer i henhold til 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. kan ske, førend kravet om at stille supplerende sikkerhed opstår. Obligationer kan endvidere udstedes under dette basisprospekt med henblik på at øge overdækningen i kapitalcenteret, såfremt lovgivningen giver mulighed herfor. Det skal fremgå af låneaftalen, hvilket kapitalcenter lånemidlerne kan henføres til. Midlerne skal straks placeres i særligt sikre aktiver, jf. lov om finansiel virksomhed 152 c, stk. 1. Aktiverne skal fra det tidspunkt, hvor lånet optages eller obligationerne sælges, placeres på en særskilt konto, i et særskilt depot eller på anden måde mærkes som hidrørende fra det pågældende lån, indtil aktiverne om nødvendigt skal anvendes som supplerende sikkerhed eller, såfremt lovgivningen giver mulighed herfor, til overdækning. Kravet om midlernes placering i særligt sikre aktiver gælder uanset, om de ikke er anvendt, eller om de er anvendt som supplerende sikkerhed eller til overdækning. Side 14 af 52

15 Når aktiverne anvendes som supplerende sikkerhed eller, såfremt lovgivningen giver mulighed herfor, til overdækning, skal de indgå i det pågældende kapitalcenter. Der er dog ikke noget krav om mærkning eller segregering af de supplerende sikkerheder. De indlagte supplerende sikkerheder indgår derfor som en del af den almindelige aktivmasse i kapitalcentret. Disse sikkerheder er således ikke reserveret til fyldestgørelse af alene ejerne af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 2.8 Balanceprincip DLR skal overholde et balanceprincip og et regelsæt for risikostyring i forbindelse med udstedelse af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. De nærmere bestemmelser er fastlagt i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, som er udstedt i medfør af loven. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring fastsætter grænser for, hvor store forskelle der må være mellem på den ene side indbetalingerne fra låntagerne med lån mod pant i fast ejendom, udlån til offentlige myndigheder uden pant eller mod offentlig garanti, andre placeringer i aktiver der kan indgå som sikkerhed, afledte finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og placeringer i henhold til 4 stk. 5 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, og på den anden side udbetalingerne til ejerne af de udstedte realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, andre værdipapirer med privilegeret status udstedt af realkreditinstitutter og afledte finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Grænserne reguleres ved tabsrammer for den rente-, valuta-, options- og likviditetsrisiko, der følger af betalingsforskelle på balancen. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring indeholder derudover en række andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. Midler fremkommet ved optagelse af lån i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder gennem udstedelse af obligationer, er alene omfattet af bekendtgørelsens andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. De samme bestemmelser gælder for realkreditinstituttets fondsbeholdning. Balanceprincippet og risikostyringen tager udgangspunkt i følgende to hovedpunkter: A. Lovgivningens krav til placering af provenuet i godkendte aktiver ved realkreditinstitutters udstedelse af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer samt andre værdipapirer med privilegeret status udstedt af realkreditinstitutter. B. Rente-, valuta- og optionsrisici er kun tilladt i et begrænset omfang. Der er dog en række tekniske forhold i forbindelse med realkreditinstituttets udlånsvirksomhed, som medfører, at en række placeringer ikke er omfattet af lovgivningens begrænsning på usikrede fordringer på andre kreditinstitutter i forbindelse med udstedelse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer: Placering af midler i forbindelse med udbetaling af nye lån og refinansiering, omlægning eller indfrielse af eksisterende lån, hvormed der vil cirkulere obligationer, for hvilke kreditinstituttet endnu ikke har pant i fast ejendom (udbetalinger og refinansiering) eller afventer indfrielse af cirkulerende obligationer (omlægning og indfrielse). Garantier, der udgør en midlertidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån mod pant i fast ejendom, indtil endeligt tinglyst pantebrev foreligger. Egne udstedte obligationer inden for samme kapitalcenter. Side 15 af 52

16 Virksomheder med tilladelse til at udstede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer skal overholde et balanceprincip. Overholdelse af balanceprincippet kan foregå ved opfyldelse af bestemmelserne i enten det overordnede balanceprincip (jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring) eller i det specifikke balanceprincip (kapitel 3 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring). Det overordnede balanceprincip Nutidsværdien af de fremtidige indbetalinger ind i kapitalcentret skal til enhver tid være større end nutidsværdien af de fremtidige udbetalinger ud af kapitalcentret. Rentebetalinger ind i kapitalcentret skal endvidere være større end renteudgifter ud af kapitalcentret over en periode på løbende 12 måneder. Til rentebetalinger ind i kapitalcentret kan medregnes overdækning samt likviditetsplaceringer, såfremt disse er placeret i sikre og likvide værdipapirer. Realkreditinstitutter må kun tage begrænsede renterisici som følge af forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, andre værdipapirer udstedt af realkreditinstitutter samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, placeringer samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Renterisikoen opgøres som det største tab i nutidsværdi som følge af 6 forskellige antagelser for udviklingen af rentestrukturen. Den opgjorte renterisiko må, afhængig af antagelserne for udviklingen i rentestrukturen, ikke overstige 1 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 2 % af yderligere overdækning eller 5 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 10 % af yderligere overdækning. Uanset at realkreditinstituttet ikke kan foretage modregning af renterisici hidrørende fra forskellige valutaer, kan realkreditinstituttet modregne renterisiko som følge af betalingsforskelle i euro med renterisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 % af renterisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste opgjorte renterisiko. I forbindelse med etablering eller lukning af et kapitalcenter kan renterisikoen uanset grænserne herfor udgøre op til 20 mio. kr. Renterisikoen på realkreditinstituttets fondsbeholdning må ikke overstige 8 % af realkreditinstituttets basiskapital. Realkreditinstitutter må kun tage begrænsede valutarisici som følge af forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer, andre værdipapirer udstedt af realkreditinstitutter samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, udlån til offentlige myndigheder eller mod offentlig garanti, placeringer samt finansielle instrumenter til afdækning af betalingsforskelle. Valutakursrisiko opgøres som tabet ved en stigning eller et fald i valutakurserne på 10 % for valutaer tilhørende EU, EØS eller Schweiz og som tabet ved en stigning eller et fald i valutakurser på 50 % for alle øvrige valutaer. Den opgjorte valutakursrisiko må for realkreditinstitutter ikke overstige 10 % af solvenskravet tillagt 10 % af yderligere overdækning for euro, samt 1 % af solvenskravet tillagt 1 %. af yderligere overdækning for øvrige valutaer. Valutarisikoen på realkreditinstituttets fondsbeholdning må ikke overstige 10 % af realkreditinstituttets basiskapital. Risici i forbindelse med afdækning af betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer samt løbetids-mismatch mellem betingede (asymmetriske) fordringer på debitorer og afdækkende optioner i et kapitalcenter, må alene forekomme i begrænset omfang. Optionsrisikoen måles ved risikoparameteren vega og opgøres som det største tab i nutidsværdien af betalingsforskelle som følge af to forskellige antagelser for udviklingen af volatilitetsstrukturen. Den opgjorte optionsrisiko må ikke overstige 0,5 % af solvenskravet for realkreditinstitutter tillagt 1 % af yderligere overdækning. Uanset at realkreditinstitutter ikke kan foretage modregning af optionsrisici hidrørende fra forskellige valutaer, kan realkreditinstitutter modregne optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i euro med optionsrisiko som følge af betalingsforskelle i danske kroner med op til 50 % af optionsrisikoen i den af de to valutaer med den numerisk mindste optionsrisiko. Side 16 af 52

17 Det specifikke balanceprincip Forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer samt finansielle instrumenter og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, finansielle instrumenter og placeringer skal kunne opgøres på daglig akkumuleret tilbagediskonteret basis for alle fremtidige ind- og udbetalinger. Et fremtidigt likviditetsunderskud for instituttet som følge af at udbetalingerne overstiger indbetalingerne må ikke i forhold til instituttets basiskapital overstige: 25 % i år % i år % fra og med år 11 De enkelte perioder er regnet fra opgørelsestidspunktet. Renterisikoen, som instituttet påtager sig som følge af de nævnte betalingsforskelle, må højst udgøre et beløb svarende til 1 % af instituttets basiskapital. Betalingsforskelle omfatter ikke betalingsoverskud som følge af, at debitor betaler sine ydelser eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end instituttets betalinger til ejerne af de bagvedliggende særligt dækkede obligationer, når kunden ikke har krav på en kompenserende betaling herfor. I forbindelse med etablering eller lukning af et kapitalcenter kan renterisikoen uanset grænserne herfor udgøre op til 20 mio. kr. Renterisikoen på instituttets fondsbeholdning samt midler fremskaffet ved udstedelse af obligationer i henhold til 33 e i lov om realkreditudlån og realkreditobligationer, mv. må ikke overstige 8 % af instituttets basiskapital. Valutakursrisikoen på instituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster må maksimalt udgøre 0,1 % af instituttets basiskapital. Valutakursrisikoen opgøres ved anvendelse af valutakursindikator Kapitaldækning Udsteder skal have en basiskapital, som udgør mindst 8 % af de risikovægtede aktiver (dog mindst 5 mio. euro). Kravet gælder både for DLR som helhed, for hvert eksisterende kapitalcenter, herunder for Instituttet i øvrigt, samt for kapitalcentre DLR siden hen måtte åbne. I tilfælde af at et kapitalcenter ikke kan leve op til kapitaldækningskravet, skal der overføres midler fra Instituttet i øvrigt, dog ikke hvis Instituttet i øvrigt som følge deraf ikke selv kan leve op til kravet om 8 % i basiskapital. Overskydende kapital kan overføres fra de enkelte kapitalcentre til kapitalcentret Instituttet i øvrigt. Direktionen træffer beslutning om, hvorvidt der skal overføres overskudskapital til Instituttet i øvrigt Placering af likviditet Et realkreditinstitut skal mindst have anbragt midler i nedenstående aktiver, der svarer til 60 % af kravet til realkreditinstituttets basiskapital med tillæg af midler i serier med tilbagebetalingspligt, der ikke medtages i basiskapitalen: Indskud i centralbanker i zone A. Obligationer og gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A. Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer samt andre obligationer udstedt af et kreditinstitut i et land inden for Side 17 af 52

18 Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som frembyder tilsvarende sikkerhed. Ifølge lov om finansiel virksomhed vil opgørelsen af DLR s basiskapital blive fratrukket et beløb svarende til den kapitalandel, DLR har i kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforeninger, der overstiger 10 % af kapitalandelen i de nævnte virksomheder. Derudover vil opgørelsen af basiskapitalen blive fratrukket et beløb svarende til 15 % af kapitalandelen i en anden virksomhed eller virksomheder i samme koncern. Et realkreditinstitut må ikke eje fast ejendom eller have ejerandele i ejendomsselskaber for et beløb svarende til mere end 20 % af instituttets basiskapital. Ejendomme, som et realkreditinstitut har erhvervet for derfra at drive realkreditvirksomhed, pengeinstitutvirksomhed eller forsikringsvirksomhed, er dog ikke omfattet af bestemmelsen. Midler fremkommet ved optagelse af lån, herunder gennem obligationsudstedelse, i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. indgår ikke i opgørelsen af realkreditinstituttets basiskapital Placering af midler hos pengeinstitutter Pengeinstitutkonti skal være oprettet i pengeinstitutter med en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, jf. dog nedenfor. DLR vil løbende overvåge og sikre, at den samlede størrelse af indestående på pengeinstitutkonti relateret til henholdsvis DLRs kapitalcenter B og DLRs generelle kapitalcenter (Instituttet i øvrigt) hos individuelle pengeinstitutter ikke overstiger en grænse 5 % af den udestående cover-pool i henholdsvis kapitalcenter B og Instituttet i øvrigt. Såfremt det samlede indestående hos et enkelt pengeinstitut overstiger 5 %, vil DLR straks nedbringe indeståendet hos pengeinstituttet og placere beløbet på en måde, der er i overensstemmelse med disse regler. Hvis pengeinstituttet ikke længere har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, vil DLR ophøre med at modtage betalinger på konti i det pågældende pengeinstitut og overføre indestående til et pengeinstitut, der har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, inden for 30 dage. I den forbindelse vil berørte låntagere modtage meddelelse fra DLR om, at fremtidige betalinger til DLR ikke længere skal foretages til konti i det pågældende pengeinstitut, men til en konto i et andet pengeinstitut anvist af DLR. Uanset ovennævnte kan midler indestå på konti i pengeinstitutter, der ikke har en rating på mindst BBB/A-2 hos Standard & Poor s, inden for en beløbsramme på DKK 40 mio vedrørende kapitalcenter B og DKK 10 mio. for det generelle kapitalcenter (Instituttet i øvrigt). Ovennævnte bestemmelse bortfalder, såfremt obligationerne udstedt af DLR ikke længere rates af Standard & Poor s i henhold til aftale med DLR Kredit A/S. Såfrent Standard & Poor s ændrer ratingmetode eller ændrer kriterier vedrørende modpartsrisici, kan DLR ændre ovennævnte bestemmelse, så den er i overensstemmelse med ændringerne foretaget af Standard & Poor s Konkurs Bliver et realkreditinstitut insolvent, kan Finanstilsynet indgive konkursbegæring. Efter afsigelse af konkursdekret kan der ikke ske overførsel af midler mellem serier og Instituttet i øvrigt. Det beløb, indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer har separatistret til, udgøres af en series til enhver tid værende aktiver opgjort efter fordeling af indtægter og udgifter. Erklæres instituttet konkurs, gælder følgende, jf. 27, stk. 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Side 18 af 52

19 Midler i serier med fælles seriereservefond anvendes, efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale mv., til betaling af krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer, jf. 27 a, stk. 2 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.) og andre værdipapirer i den pågældende serie eller gruppe af serier med seriereservefonde, krav fra finansielle modparter i henhold til indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter til afdækning af risici på de nævnte fordringer, samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Herefter dækkes obligationer og anden gæld, som realkreditinstituttet har optaget i medfør af 33 e, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Overskydende midler indgår herefter i realkreditinstituttets konkursmasse, jf. 32 i konkursloven. Konkursmassen anvendes til betaling af krav i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 10. Eventuelle udækkede krav fra indehaverne af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer betales dog i lige forhold efter kravene i konkurslovens 96, men før de simple fordringer i konkurslovens 97. Ejere af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., opnår derfor i tilfælde af udsteders konkurs en privilegeret stilling til midlerne i et kapitalcenter forud for al anden gæld (simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital) bortset fra omkostninger til konkursboet og krav fra ejere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer), modparter på finansielle aftaler og de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på disse fordringer, jf. 27, stk. 1. Såfremt et konkursdekret afsiges over realkreditinstituttet, og midler fra udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. endnu ikke indgår i et kapitalcenter, da har modparter på finansielle aftaler samt ejerne af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt fra det kapitalcenter, hvortil lånet er optaget, fortrinsret til disse midler. Hvis der herefter er overskydende midler, skal disse udbetales til ejerne af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. 27 b i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Er der i det pågældende kapitalcenter ikke tilstrækkeligt med aktiver til at dække krav fra ejere af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., da vil de kunne gøre restkravet gældende i konkursmassen i instituttet i øvrigt (som et simpelt krav, jf. konkurslovens 97). Finansielle instrumenter må alene medregnes som aktiver eller passiver i en serie eller en gruppe af serier med seriereservefond, hvis de anvendes til at afdække risici mellem aktiver vedrørende på den ene side serien og på den anden side de udstedte realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, hvis det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at realkreditinstituttets påbegyndelse af rekonstruktion efter konkurslovens regler eller konkurs ikke er misligholdelsesgrund. Erklæres et realkreditinstitut konkurs, sidestilles modparter på de finansielle instrumenter indgået til afdækning af risici i en serie af realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer med indehaverne af realkreditobligationerne eller de særligt dækkede obligationer. Afsigelse af konkursdekret over realkreditinstituttet kan ikke af indehavere af særligt dækkede obligationer og ydere af lån i henhold til 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder indehavere af obligationer udstedt i medfør af samme bestemmelse, gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser. Ligeledes er der heller ikke tale om misligholdelse, såfremt realkreditinstituttet ikke overholder sine forpligtelser til at stille supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer. Side 19 af 52

20 Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Kurator skal i videst muligt omfang ved udførelsen af sit hverv fortsætte eller genoptage honoreringen af realkreditinstituttets forpligtelser, herunder i de enkelte serier og instituttet i øvrigt i form af renter og afdrag over for indehavere af særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer. I det omfang, der ikke er tilstrækkelige midler, betales renter over for indehavere af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt andre værdipapirer, før udtrækninger foretages. I tilfælde af en rekonstruktion efter konkurslovens regler eller konkurs skal realkreditinstituttet, jf. 32 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., i videst muligt omfang fortsat opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer ved forfaldstid, medmindre rekonstruktøren eller kurator bestemmer andet. Rekonstruktøren og kurator kan indgå aftaler om finansielle instrumenter, optage lån for at foretage disse betalinger og stille sikkerhed for sådanne lån i aktiver, bortset fra realkreditpantebreve, der ligger til sikkerhed for obligationer, tilhørende den eller de serier med seriereservefond, for hvilke betaling finder sted. Til dækning af indfrielse af obligationer, der udløber, kan rekonstruktøren eller kurator endvidere udstede refinansieringsobligationer til erstatning af udløbne obligationer i den pågældende serie. Refinansieringsobligationer får tilsvarende sikkerhed som de realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller eventuelle refinansieringsobligationer, som refinansieringsobligationerne erstatter. I tilfælde af Udsteders konkurs kan forskellen i retsstillingen mellem på den ene side ejere af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer og på den anden side ejere af obligationer udstedt i henhold til 33 e i lov om realkreditudlån og realkreditobligationer mv. sammenfattes som følger: Først anvendes midlerne i det kapitalcenter, som obligationerne er udstedt i (efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale mv.) til betaling af krav fra indehavere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og visse andre fordringer, der har tilknytning til realkreditobligationerne og de særligt dækkede obligationer. Herefter dækkes obligationer og anden gæld, som realkreditinstituttet har optaget i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder obligationer udstedt under dette basisprospekt Restancer Såfremt betalingerne på et lån ikke falder rettidigt, har instituttet mulighed for at gennemføre en tvangsauktion for at rejse midler til betaling. I perioden, hvor låntager ikke betaler ydelser på sit realkreditlån, betaler instituttet obligationsejeren, så længe der er midler i kapitalcentret. 3 DLR S OVERHOLDELSE AF BALANCEPRINCIPPET Obligationer udstedt i DLR s kapitalcentre opfylder bestemmelserne i det specifikke balanceprincip i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Træffer DLR på et senere tidspunkt beslutning om, at realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt i DLR s kapitalcentre i stedet skal opfylde bestemmelserne i det overordnede balanceprincip i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring, vurderes en sådan beslutning at kunne medføre en øget eksponering mod markedsrisici i DLR s kapitalcentre. Det er dog ikke muligt på forhånd nærmere at kvantificere betydningen heraf for investorer i obligationer udstedt i medfør af dette basisprospekt. Midlerne fra optagelse af lån og udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. er underlagt de samme regler for risikostyring som Side 20 af 52

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB-20 B OA 2019 Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 II. RISIKOFAKTORER...2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Erhvervsudvalget 2006-07 L 199 Bilag 13 Offentligt Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring I medfør af 152 e, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK variabelt forrentet obligationslån 2016/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK variabelt forrentet obligationslån 2016/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 2.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2016/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT (EUR)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT (EUR) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT2 2019 (EUR) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcenter T i medfør af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. udstedt af Realkredit Danmark A/S Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) Nr. 427 14. mai 2012 Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Overordnet balanceprincip Kapitel 3 Specifikt balanceprincip

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

2011 Udgivet den 6. september august Nr. 945.

2011 Udgivet den 6. september august Nr. 945. Lovtidende A 2011 Udgivet den 6. september 2011 31. august 2011. Nr. 945. Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1) I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 6, og 373, stk. 4, i

Læs mere

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T.

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Kapitalcenter T Oktober 2011 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter T af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter T af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter T af Realkredit Danmark A/S 18. december 2013 17. december 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast.

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast. BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 6. april 2017 vedrørende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX København A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 2. marts

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning ved udstedelse af RO er...2 4.1.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse Resumé... 2

1. Indholdsfortegnelse Resumé... 2 BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.dk Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF LR REALKREDIT A/S

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF LR REALKREDIT A/S BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF LR REALKREDIT A/S NOVEMBER 2009 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning... 5 Registreringsdokument....

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort 2. april 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Maj 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Resumé...4 Risikofaktorer...6 Dansk realkreditlovgivning...6 Registreringsdokument

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bloomberg: BRFK

Bloomberg: BRFK BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 20. maj, 2016 vedrørende

Læs mere

PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S I MEDFØR AF 33E I LOV OM REALKRE- DITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER M.V.

PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S I MEDFØR AF 33E I LOV OM REALKRE- DITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER M.V. BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.dk Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF

Læs mere

6. Oversigt over dokumenter, som ved henvisning indgår i dette prospekt... 25

6. Oversigt over dokumenter, som ved henvisning indgår i dette prospekt... 25 BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.dk Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK PROSPEKT FOR OBLIGATIONER UDSTEDT AF

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt 'ere - en oversigt over det ny regelsæt August 2007 Realkreditrådet Udstedere af obligationer med sikkerhed i fast ejendom Udstedere Indtil 1. juli 2007 Efter 1. juli 2007 Realkreditinstitutter Realkreditobligationer

Læs mere

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 30. september 2014 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 17. juni 2014

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

Bloomberg: BRFK

Bloomberg: BRFK BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 3. november 2016

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov nr. 454 af 11. juni 2003 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bloomberg: BRFK

Bloomberg: BRFK BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 14. marts 2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1)

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1) LBK nr 851 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0004 Senere ændringer til

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 7. februar 2007 15. november 2007 Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november

Læs mere

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 5. december 2014 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 21. september 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 06. april 2016 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) SKJAL 1 danska lógin LBK nr 1261 af 15/11/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-11-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010 31 LOV nr

Læs mere

udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder )

udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 28. november 2016 Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, obligationer i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere