By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: Sagsbehandler: eta Dok id: Notat om statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober marts 2015 m.v. Indledning Af Folketingets By- og Boligudvalgs beretning nr. 11 af 30. april 2015 om opfølgning på beretning om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed fremgår bl.a. følgende: Udvalget har med tilfredshed løbende modtaget statistik udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter over, hvordan tilstandsrapporter rekvireres. Udvalget anmoder ministeren for by, bolig og landdistrikter om fortsat løbende at udarbejde denne statistik og halvårligt levere denne statistik til udvalget, med henblik på at udvalget har mulighed for løbende at følge udviklingen på området. Udvalget har noteret sig, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fortsat arbejder med digitalisering af sælgeroplysningsskema. Udvalget opfordrer ministeren for By, Bolig og Landdistrikter til at have fokus på dette arbejde, og udvalget imødeser en status på dette arbejde. Dette notat indeholder statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. april september 2014 samt en status for projektet vedrørende digitalisering af oplysninger, som afgives af sælgere i forbindelse af udarbejdelse af tilstandsrapporter. Bestilling af tilstandsrapporter Tilstandsrapporten indeholder sælgers oplysninger om ejendommen, herunder sælgers oplysninger om bestilling af tilstandsrapporter. I tabel 1 er vist, hvordan sælgernes oplysninger om bestilling af tilstandsrapporterne fordeler sig i perioden 1. oktober marts 2015 samt hvordan fordelingen var i de to foregående statistikperioder (1. oktober marts 2014 og 1. april september 2014). Gammel Mønt København K T E

2 Tabel 1. Sælgeroplysninger om bestilling af tilstandsrapporterne i perioden 1. oktober marts 2015 Svarmulighed Via 1,1 pct. 1,1 pct. 1,1 pct. Via anden internetside 5,5 pct. 6,2 pct. 6,8 pct. Via familie, venner og bekendte 5,2 pct. 5,4 pct. 5,9 pct. Via en liste over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler 9,6 pct. 10,6 pct. 9,4 pct. Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig 48,2 pct. 48,5 pct. 48,3 pct. På anden vis 13,0 pct. 12,3 pct. 12,5 pct. Uoplyst 17,4 pct. 15,9 pct. 16,0 pct. Tabellen viser, at 7,9 pct. sælgere finder beskikkede bygningssagkyndige via forskellige internetsider, herunder Sælgere, som finder en beskikket bygningssagkyndig via deres netværk, udgør 5,9 pct. Knap hver tiende sælger har oplyst, at den pågældende har valgt en bygningssagkyndig ved hjælp af en liste over bygningssagkyndige udleveret af ejendomsmægleren, som har stået for salget. Den største gruppe er bestillinger via forsikringsselskaber. Tabellen viser, at sælgere har oplyst, at næsten halvdelen af rapporterne er bestilt via sælgerens ejendomsmæglers henvendelse herom til et forsikringsselskab efter sælgerens anmodning. Blandt de ca. 12,5 pct. af tilstandsrapporter, som er omfattet af kategorien på anden vis findes der mulighed for, at sælgere kan angive på hvilken vis, de har bestilt rapporten. Der er tale om et fritekstfelt, således at oplysningerne ikke kan bearbejdes digitalt. 16 pct. af sælgerne har ikke svaret på spørgsmålet om bestilling, hvilket bl.a. kan skyldes, at der er tale om et dødsbo eller salg af boliger på tvangsauktioner, hvor sælgere normalt ikke udfylder sælgeroplysningsskema, herunder heller ikke svarer på spørgsmålet om bestilling af tilstandsrapporten. 2 af 7

3 En sammenligning af ovennævnte statistik med de tilsvarende statistikker for henholdsvis 1. oktober marts 2014 og 1. april september 2014 viser, at der ikke er sket nogen væsentlig afvigelse i sælgernes måde at bestille en tilstandsrapport på. På baggrund af den tekniske gennemgang af ministeriets tidligere tilsvarende halvårlige statistikker, som fandt sted i By- og Boligudvalget den 5. februar 2015, herunder de spørgsmål, som blev stillet af By- og Boligudvalgets medlemmer vedrørende ovennævnte spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporter, har ministeriet valgt at gennemføre visse tiltag med henblik på yderligere at forbedre statistikken, jf. nedenfor under Digitalisering af sælgeroplysningsskema. Markedsandele Ministeriet har foretaget en analyse af tilstandsrapporter indberettet i perioden 1. oktober marts 2015 med henblik på at undersøge forholdet mellem de beskikkede bygningssagkyndiges virksomhedstilknytning og antal af de udarbejdede tilstandsrapporter. De virksomheder, som har udarbejdet tilstandsrapporter i analyseperioden, er blevet opdelt i tre grupper efter antal tilknyttede bygningssagkyndige: - virksomheder med 1 beskikket bygningssagkyndig ( enkeltmandsvirksomheder ), - virksomheder med 2-9 beskikkede bygningssagkyndige ( mellemstore virksomheder ) og - virksomheder med 10 eller flere bygningssagkyndige ( store virksomheder ). I opgørelsen kombineres de i perioden indberettede tilstandsrapporter med den bygningssagkyndiges HE-nummer og den pågældendes virksomhedstilknytning. Oplysningen om virksomhedstilknytning trækkes fra de generelle oplysninger om den bygningssagkyndige, som er registreret i HEWEB. De beskikkede bygningssagkyndige, som arbejder for flere virksomheder, eller dels er selvstændige, dels arbejder for en eller flere virksomheder, har siden 1. oktober 2013 haft pligt til at oplyse, hvilken virksomhed den konkrete tilstandsrapport er udarbejdet for. I HEWEB var det i perioden 1. oktober marts 2015 registreret 406 beskikkede bygningssagkyndige, som mindst har indberettet en tilstandsrapport. Tabel 2. Fordeling af tilstandsrapporter efter den beskikkede bygningssagkyndiges virksomhedstilknytning i perioden 1. oktober marts 2015: 1 beskikket bygningssagkyndig 2-9 beskikkede bygningssagkyndige 10 eller flere beskikkede bygningssagkyndige Antal virksomheder Antal bygningssagkyndige Antal rapporter Markedsandel 29,26 pct. 13,06 pct. 57,68 pct. 3 af 7

4 Det fremgår af tabel 2, at 29,26 pct. af de i perioden udarbejdede tilstandsrapporter er udarbejdet af bygningssagkyndige i enkeltmandsvirksomheder, 13,06 pct. af de indberettede tilstandsrapporter er udarbejdet af virksomheder, som har haft mellem 2 og 9 bygningssagkyndige knyttet til virksomheden, og 57,68 pct. af rapporterne er udarbejdet af virksomheder, som har haft 10 eller flere beskikkede bygningssagkyndige knyttet til virksomheden. Tilsvarende statistik for perioden 1. april 2014 til 30. september 2014, som blev forelagt udvalget ved notat af 29. oktober 2014 (BYB alm. del - bilag 10), viste, at 29,7 pct. af de i perioden udarbejdede tilstandsrapporter var udarbejdet af de bygningssagkyndige i enkeltmandsvirksomheder, 15,8 pct. af de bygningssagkyndige knyttet til virksomheder med mellem 2 og 9 bygningssagkyndige og 54,5 pct. i virksomheder med 10 eller flere bygningssagkyndige. Det bemærkes i den forbindelse, at de fire største virksomheders (Botjek A/S, EBAS - Energi- & Bygningsrådgivning A/S, factum2 A/S og OBH Ingeniørservice A/S) markedsandel er stort set uændret, idet det i perioden 1. april 30. september 2014 udgjorde 54,5 pct. mod 54,4 pct. i perioden 1. oktober marts Det bemærkes, at forskellen mellem det samlede antal beskikkede bygningssagkyndige (424 bygningssagkyndige), som har været knyttet til virksomhederne i statistikperioden, jf. tabel 2, og antallet af registrerede bygningssagkyndige (406 bygningssagkyndige), som har indberettet mindst én rapport i perioden, skyldes det forhold, at 13 bygningssagkyndige har haft tilknytning til to virksomheder, én bygningssagkyndig til tre og én til fire virksomheder. Digitalisering af sælgeroplysningsskema Som oplyst over for By- og Boligudvalget i forbindelse med de tidligere halvårlige afrapporteringer arbejder ministeriet med digitalisering af oplysninger, som afgives af sælgere i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter. Projektet omfatter etablering af en NemLogin-løsning, en revision af det gældende sælgeroplysningsskema og færdigudvikling af en webservice, som kan anvendes i forbindelse med indberetning af tilstandsrapporter. Det bemærkes, at det uanset digitalisering af indberetningen af sælgeroplysninger om ejendommen stadigvæk vil være muligt for sælgeren at udfylde sælgeroplysningsskemaet på papir, hvis sælgeren ikke har mulighed for at udfylde skemaet digitalt. Det kommende sælgeroplysningsskema vil indeholde visse ændringer af de spørgsmål, som stilles til sælgere. Ændringerne er foretaget på baggrund af arbejde udført i en arbejdsgruppe, som blev nedsat under Følgegruppen for huseftersynsordningen, som består af ordningens hovedinteressenter. Udover ændringer af visse spørgsmål vil skemaet som noget nyt indeholde hjælpetekster til hvert spørgsmål, som skal bidrage til, at sælgere bedre forstår spørgsmålene og blive i stand til at besvare dem så præcist som muligt. På baggrund af erfaringer med hidtidige statistikker samt drøftelserne af statistikkerne i By- og Boligudvalget den 5. februar 2015 har ministeriet tillige besluttet at revidere spørgsmålet om, hvordan sælgeren har bestilt tilstandsrapporten. Formålet med revisionen er dels at mindske antallet af besvarelser På anden vis dels at reducere antallet af ubesvarede spørgsmål. 4 af 7

5 Ministeriet forventer, at den kommende digitalisering af sælgeroplysningsskemaet dels vil gøre det nemmere for sælgere at forstå og besvare spørgsmålet, dels vil forbedre statistikken vedrørende bestilling af tilstandsrapporter, idet det ikke vil være muligt at indberette skemaet, medmindre spørgsmålet om bestilling af tilstandsrapporten er besvaret. Det betyder eksempelvis, at dødsboer og tvangsauktionssælgere også skal besvare spørgsmålet om bestilling af tilstandsrapporten, selv om de ikke kan besvare andre spørgsmål i sælgeroplysningsskemaet, som vedrører selve ejendommen. Siden 1. oktober 2013 har spørgsmålet om bestilling af tilstandsrapporten være affattet således: Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? (sæt kun ét kryds) Via Via anden internetside Via familie, venner og bekendte Via en liste over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig På anden vis, angiv hvilken Det nye spørgsmål vedrørende bestilling af tilstandsrapporten skal lyde således (teksten i den grønne boks er hjælpetekst): Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? (sæt kun ét kryds) Via annonce i medier eller på internet, herunder Sæt kryds her, hvis du fandt den bygningssagkyndige eller det firma, som den bygningssagkyndige er ansat i, via annonce i landsdækkende eller lokale aviser, opslagstavler, radio, fjernsyn eller andre medier eller via internetsider, som du fandt selv eller blev henvist til fra andre, herunder din ejendomsmægler eller ejendomsformidler (advokat, som udøver ejendomsformidling), f.eks. eller andre hjemmesider. Via familie, venner og bekendte m.v. Sæt kryds her, hvis du har fundet den bygningssagkyndige eller det firma, som den bygningssagkyndige er ansat i, via din familie, venner, kollega fra arbejde eller andre bekendte fra dit netværk. Via en liste over bygningssagkyndige udleveret af min ejendomsmægler eller ejendomsformidler 5 af 7

6 Din ejendomsmægler eller ejendomsformidler (advokat, som udøver ejendomsformidling) skal enten udlevere en liste over bygningssagkyndige i lokalområdet til dig eller henvise dig til hjemmesiden (eller til anden hjemmeside, hvor listerne kan hentes). Du skal sætte kryds her, hvis du fandt den bygningssagkyndige ved hjælp af listen over lokale bygningssagkyndige, som du har fået udleveret af ejendomsmægleren eller ejendomsformidleren. Min ejendomsmægler/ejendomsformidler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig Ejendomsmægleren eller ejendomsformidleren (advokat, som udøver ejendomsformidling) må ikke foreslå dig konkrete bygningssagkyndige eller firmaer, der beskæftiger bygningssagkyndige. Hvis det er aftalt med dig, kan ejendomsmægleren/ejendomsformidleren dog rekvirere en tilstandsrapport gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer. Du skal sætte kryds her, hvis det er tilfældet. Jeg har kendt den bygningssagkyndige i forvejen, herunder genbestilling eller fornyelse Sæt kryds her, hvis du allerede kender den bygningssagkyndige eller det firma, som den bygningssagkyndige er ansat i. Der kan være tale om, at den bygningssagkyndige eller firmaet har udarbejdet en tilstandsrapport eller et energimærke for dig, da du tidligere solgte et hus. Dette gælder også, hvis du i forbindelse med salg af dit nuværende hus skal genbestille eller forny tilstandsrapporten, fordi tilstandsrapportens gyldighedsperiode på 6 måneder er udløbet. Endelig kan det være, at du på anden måde fik kendskab til den bygningssagkyndige eller firmaet, før du overhovedet besluttede at sætte huset til salg. På anden vis Sæt kryds her, hvis alle de andre svarmuligheder ikke er dækkende i dit tilfælde. Den ændrede formulering af svarmulighederne skal ses i sammenhæng med indføringen af en valideringsfunktion, som indebærer, at tilstandsrapporten ikke vil kunne indberettes før alle spørgsmålene, herunder spørgsmålet om bestilling, er besvaret. Dødsboer og tvangsauktionssælgere skal også besvare spørgsmålet om bestilling af tilstandsrapporten, selv om de ikke kan besvare andre spørgsmål i sælgeroplysningsskemaet, som vedrører selve ejendommen Dette forventes at ville nedbringe antallet af uoplyste svar samt antallet af svarene På anden vis. Der forventes, at ændringerne efter test af det digitale skema vil kunne træde i kraft i løbet af sommeren, hvor aktiviteten på markedet er forholdsvis lav. 6 af 7

7 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil fortsat orientere By- og Boligudvalget om statistik over rekvisition af tilstandsrapporter og arbejdet med digitalisering af sælgeroplysningsskema. 7 af 7

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere