MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold og narkotika tryghed i nattelivet 3 Tricktyverier og tyverier fra lomme/taske 4 Utryghedsskabende knallertkørsel 4 Særlig indsats mod indbrud i beboelse 5 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandermedlemmer 5 Intensiveret indsats i de mest belastede by og boligområder (ghettoer) 6 Målrettet indsats på færdselsområdet 6 Fokus på de større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet 7 Større straffesagsproduktion og øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed 7 Hurtigere sagsbehandlingstider i straffesager 8 Stram og effektiv økonomi- og ressourcestyring 9 Fastholdelse af hurtige responstider 9 Stærk fokus på brugertilfredshed 10 Borgerne skal hurtigt kunne komme i telefonisk kontakt med politiet 10 Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet 11 Effektiv styring af POLSAG-programmet 11 Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd 12 Arbejdsmiljø, jobtilfredshed og sygefravær 12 Fokus på målunderstøttende kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere 13 1

3 Indledning I strategien beskrives de væsentligste mål for Midt- og Vestsjællands Politi i Strategien rummer elementer, der (også) på nationalt plan er højest prioriterede såvel som elementer, der vurderes som særligt betydningsfulde for Midt- og Vestsjællands Politi. Vision og overordnede mål Midt- og Vestsjællands Politis vision er: I samarbejde med det øvrige samfund skaber vi tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds Visionen skal ses i forlængelse af den overordnede strategi for hele dansk politi og anklagemyndighed for , som Rigspolitiet og Rigsadvokaten sammen med politikredsene har udarbejdet i tæt dialog med samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. De overordnede mål for dansk politi og anklagemyndighed er: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindre konflikter, uro og kriminalitet. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere. Midt- og Vestsjællands Politis vil i 2011 udmønte disse overordnede mål gennem arbejdet med de nedenfor nævnte fokusområder, der er koncentreret omkring politikredsens operative aktiviteter, sagsbehandlingen og service overfor borgerne, men indeholder også mål, der skal udvikle politikredsen og dens medarbejdere. På hvert enkelt fokusområde er der fastsat en række resultatkrav, hvoraf de væsentligste er anført (i faktaboksene) nedenfor. Udmøntningen af politikredsens strategi skal ses i lyset af de større reformprojekter, der løbende gennemføres i dansk politi, hvor bl.a. arbejdet med effektiviseringsprocessen og implementeringen af et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem (POLSAG) for alvor tager fart i

4 Prioriterede fokusområder De højest prioriterede mål for Midt- og Vestsjællands Politi i 2011 er beskrevet nedenfor. I faktaboksene beskrives (de vigtigste) konkrete målkrav på områderne. De procentvise forbedringer i 2011 er - hvis intet andet er angivet relateret til gennemsnittet for perioden Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes Politikredsen har udvalgt 3 former for borgervendt, utryghedsskabende kriminalitet, som det efter en vurdering af det lokale trusselsbillede her i politikredsen, giver særlig god mening at sætte ind over for: Vold og narkotika tryghed i nattelivet Midt- og Vestsjællands Politi har konstateret en svag stigning i antallet af anmeldelser om vold i politikredsen gennem de seneste år. Hvert sjette af disse voldsanmeldelser angik i 2010 vold begået i nattelivet i politikredsens travleste gå i byen områder i Roskilde, Holbæk, Køge, Kalundborg og Ringsted. Netop vold begået i nattelivet er et område, hvor en offensiv og målrettet politimæssig indsats må forventes at kunne gøre en forskel. Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor arbejde på at nedbringe antallet af voldsanmeldelser gennem øget tilstedeværelse i og tilsyn med restaurationsområderne i de nævnte gå i byen områder. Endvidere vil dialogen med restauratører mv. blive intensiveret. Målet skal ses i sammenhæng med det mål i samarbejdsplanen, der fokuserer på især de unges tryghed i nattelivet. MÅL FOR INDSATSEN MOD VOLD OG NARKOTIKA TRYGHED I NATTELIVET Mindst 5 % færre voldsanmeldelser i gå i byen områderne i Roskilde, Holbæk, Køge Kalundborg og Ringsted, eller højere sigtelsesprocent for vold i samme områder, og mindst 15% flere sigtelser for besiddelse af narkotika. Eftersom der erfaringsmæssigt er sammenhæng mellem voldsudøvelse og narkotikaindtag vil politikredsen endvidere intensivere indsatsen overfor besiddelse af narkotika. 3

5 Tricktyverier og tyverier fra lomme/taske Midt- og Vestsjællands Politi har endvidere et prioriteret mål om at nedbringe antallet af anmeldelser om tricktyverier og tyverier fra lomme/taske i politikredsen. Særligt for disse former for kriminalitet er, at de ofte rettes mod ældre eller svagelige personer, der er nemmere at forvirre og som erfaringsmæssigt har vanskeligere ved at give signalementer eller andre relevante oplysninger, der kan medvirke til sagens opklaring. Indsatsen vil bl.a. bestå i intensiveret analyse af kriminalitetsmønstrene på området, således at den politimæssige indsats kan koncentreres der, hvor problemerne er størst, ligesom den forebyggende indsats på området styrkes. MÅL FOR INDSATSEN MOD TRICKTYVERIER OG TYVERIER FRA LOMME/TASKE Mindst 5 % færre anmeldelser om tricktyverier og tyverier fra lomme/taske eller højere sigtelsesprocent for samme kriminalitet. Utryghedsskabende knallertkørsel Midt- og Vestsjællands Politi vil endelig sætte markant ind over for utryghedsskabende knallertkørsel i lokalområderne. Politikredsen modtager ganske mange henvendelser fra borgere, der føler sig generet af hensynsløs knallertkørsel, der ofte foregår på stisystemer i boligområder. Knallertkørslen foregår i mange tilfælde på konstruktivt ændrede og/eller brugsstjålne knallerter. Dette har ofte den konsekvens, at kørslen i særlig grad bliver hensynsløs og uforsvarlig, hvorved knallertføreren udsætter sig selv og sine omgivelser for fare. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2011 styrke indsatsen gennem flere målrettede kontroller af knallerter i særligt udpegede områder samt intensivere dialogen med forældrene til de unge knallertførere, der antræffes på ulovlige knallerter. MÅL FOR INDSATSEN MOD UTRYGHEDSSKA- BENDE KNALLERTKØRSEL I LOKALOMRÅDERNE Mindst 10 % flere sigtelser for konstruktive ændringer af knallerter, og mindst 10 % flere sigtelser for tyveri og brugstyveri af knallert. 4

6 Særlig indsats mod indbrud i beboelse Den stigende indbrudskurve i Midt- og Vestsjællands politikreds knækkede sidste år, hvor antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse faldt med 13% fra 2009 til Antallet af indbrud er imidlertid stadig højt, og Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2011 fortsat styrke indsatsen på indbrudsområdet. Dette vil bl.a. ske gennem en styrkelse af politikredsens særlige indbrudsgruppe, ligesom der vil blive fokuseret yderligere på analyse af indbrudskriminalitet, opfølgning i relation til kendte indbrudstyve og bedre sporsikring på gerningssteder. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD INDBRUD I BEBOELSE Mindst 2 % færre anmeldelser om indbrud i beboelse eller højere sigtelsesprocent for samme kriminalitet. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandermedlemmer Konflikten på rocker-/bandeområdet har gennem de seneste par år udviklet sig meget markant i især Københavnsområdet, hvor den bl.a. gav sig udslag i en lang række skudepisoder i det offentlige rum. Også i Midt- og Vestsjællands politikreds var der i 2009 og 2010 voldelige konfrontationer mellem grupperinger af bande- eller bandelignende karakter, herunder skyderier og andre former for voldelige overfald samt bilafbrændinger, hærværk mv. Midt- og Vestsjællands politikreds er bl.a. på grund af nærheden til de københavnske bandeopgør udpeget som såkaldt bandekreds, og har gennem de senere år anvendt betydelige ressourcer på området. Politikredsens aktiviteter på bandeområdet sker i tæt samarbejde med den særlige sjællandske bande-taskforce (Task Force Øst), som har til huse på en af politikredsens politistationer. En vigtig del af politikredsens arbejde på bandeområdet er granskning af bandemedlemmernes økonomiske forhold. Formålet med dette efterforskningsspor er af bagvejen at afsløre bandemedlemmernes ulovlige aktiviteter f.eks. når bandemedlemmerne kører i dyre biler og motorcykler, som de efter deres almindelige indtægt ikke burde have råd til. Disse undersøgelser udføres i tæt samarbejde med SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) og politikredsens 10 kommuner. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD ROCKERE OG BANDER Mindst 26 af de rocker-/bandemedlemmer, som moniteres af politiet, skal hen over året gennemsnitligt være fængslet, der skal være opnået positive resultatet af samarbejdet med SKAT og SØK, og et nærmere angivet antal af iværksatte undersøgelser skal være afsluttet, og der skal med udgangspunkt i lokale analyser være iværksat en indsats med henblik på forebyggelse af rekruttering af børn og unge til rocker-/bandemiljøet. 5

7 Intensiveret indsats i de mest belastede by og boligområder (ghettoer) Regeringen lancerede i oktober 2010 handlingsplanen Ghettoen tilbage til samfundet, der rummer en række forskellige initiativer i forhold til særligt udsatte boligområder, herunder kriminalitetsbekæmpelse. I Midt- og Vestsjællands politikreds findes 2 af de udpegede særligt udsatte boligområder: Askerød i Greve og Agervang m.v. i Holbæk. De politimæssige problemstillinger i de 2 boligområder er forskellige. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor lavet planer for en styrket politimæssig indsats, der er målrettet problemstillingerne i hver af de 2 områder. Den styrkede indsats vil bl.a. bestå i en øget politimæssig tilstedeværelse i boligområderne og en yderligere intensivering af samarbejdet med kommuner, boligorganisationer mv. omkring især det forebyggende arbejde. MÅL FOR DEN INTENSIVEREDE INDSATS I DE MEST BELASTEDE BOLIGOMRÅDER En højere sigtelsesprocent end i 2010 for straffelovsovertrædelser i boligområderne, og tiltale for straffelovsovertrædelser i boligområderne skal i mindst 65% af sagerne være rejst senest 2 måneder efter sigtelse. Målrettet indsats på færdselsområdet Antallet af trafikuheld og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på landsplan og i Midt- og Vestsjællands politikreds er faldet væsentligt gennem de seneste 3 år, men indsatsen på området skal fastholdes, således at den gunstige udvikling kan fortsætte i Midt- og Vestsjællands Politi sætter derfor ind på en række områder, herunder bl.a. i forhold til hastighed, trafikfarlige forseelse og tungvognskontroller. MÅL FOR FÆRDSELSINDSATSEN Antallet af måletimer i forhold til hastighedskontrol (laser og ATK) skal være på mindst samme niveau som i Der indføres et internt pointsystem i forhold til politikredsens kontrol af trafikfarlige forseelser, således at de politimæssigt tidskrævende trafikfarlige forseelse (særligt vigepligtsforseelser og kørsel frem for rødt løs) i øget omfang tilgodeses. Der er gennemført vejkontrol af mindst 960 tunge køretøjer vedrørende overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. 6

8 Fokus på de større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet Politiet har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af en projektorienteret tilgang til efterforskningen af større sager om økonomisk kriminalitet. Projektmodellen er sidste år udbredt til også at omfatte visse større sager vedrørende organiseret kriminalitet. Politikredsen vil i 2011 arbejde videre efter denne model, ligesom der vil være fokus på hvidvasksager og udbyttekonfiskation. MÅL FOR INDSATSEN MOD STØRRE ØKONOMISK OG ORGANISERET KRIMINALITET Der skal opstilles milepælsplaner i alle relevante større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet, og planerne skal følges. Politikredsen skal efterforske alle modtagne underretninger om hvidvask. Der rejses flere tiltaler for økonomisk kriminalitet end i Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Større straffesagsproduktion og øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed Politikredsene har siden 2007 arbejdet målrettet på at indhente det produktionstab, som implementeringen af politireformen har betydet for straffesagsbehandlingen i politikredsene. Midt- og Vestsjællands Politi har hvert år efter reformen rejst flere tiltaler end det foregående år, og det er Midt- og Vestsjællands Politis mål, at produktiviteten og effektiviteten i straffesagsbehandlingen forbedres også i MÅL FOR STRAFFESAGSPRODUKTIONEN OG EFFEKTIVITET Produktionen af henholdsvis straffesager og straffelovssager forbedres med henholdsvis 2 og 2,5 % i forhold til Effektiviteten i anklagemyndigheden skal forbedres med 4 % i forhold til 2010 (antal ekspederede standardsager i forhold til lønudgift). Der skal iværksættes et eller flere relevante LEAN-projekter i politikredsens anklagemyndighed. 7

9 Hurtigere sagsbehandling i straffesager Sagsbehandlingstiden hos Midt- og Vestsjællands Politi er ikke tilfredsstillende. Dette gælder især i tiden fra anmeldelse frem til sigtelse/henlæggelse. Der er derfor behov for yderligere initiativer som opfølgning på de tiltag, som blev gennemført i 2010 (som f.eks. indførelse af stationsmodel i hele politikredsen, justering af patruljeplan og LEAN-projekt på politistationen i Køge). Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2011 fortsætte bestræbelserne på at sikre, at stationsmodellens fordele omkring øget lokal beslutningskraft og fleksibilitet udkrystaliseres i kortere sagsbehandlingstider. Politikredsen vil i den forbindelse fokusere meget på den indledende visitation af de indkomne anmeldelser samt sikre et bedre sagsflow gennem hele sagsbehandlingen. Politikredsen vil således både i lokalpolitiet og i anklagemyndigheden fortsætte arbejdet med LEAN i tilrettelæggelsen af sagsgange og processer. Samtidig sikres med implementeringen af et nyt ledelsesinformationssystem en bedre ledelsesmæssig styring af sagsforløb og belastning i hele politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2010 opfyldt målene vedrørende sagsbehandlingstiden i voldsager, men målkravene er i 2011 skærpet yderligere. Politikredsen skal derfor i 2011 fastholde et skarpt fokus på behandlingen af voldsagerne. MÅL FOR INDSATSEN FOR FORBEDREDE SAGS- BEHANDLINGSTIDER I STRAFFESAGER Sagsbehandlingstiden i straffelovssager nedbringes, således at mindst 63% af tiltalerne i disse sager rejses senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet, den gennemsnitlige varighed af de 20% mest langvarige sigtelser nedbringes i forhold til 2010, mindst 65% af tiltalerne i voldssager skal være rejst senest en måned efter sigtelse og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid må højest være 50 dage fra sigtelse til tiltale. 8

10 Stram og effektiv økonomi- og ressourcestyring En effektiv styring af politikredsens økonomi kombineret med en velovervejet og fleksibel prioritering af politikredsens ressourcer, udgør det grundlag og den ramme, som politikredsen skal løse alle sine opgaver inden for. Politikredsen vil derfor fortsætte bestræbelserne på at sikre, at ressourcemæssige overvejelser indgår i planlægningen af aktiviteter og indsatser på alle niveauer i organisationen. Iværksættelsen af den effektiviseringsproces, som budgetanalysen og finanslovsaftalen for 2011 har sat i gang i dansk politi har yderligere understreget behovet for en tæt og stram økonomi- og ressourcestyring i politikredsen. MÅL FOR POLITIKREDSENS ØKONOMI- OG RES- SOURCESTYRING Bevilling og låneramme overholdes. Perioderegnskaber er retvisende og indsendes rettidigt. Realisere de effektiviseringer, som er meldt ud til politikredsen i form af iværksatte effektiviseringsprojekter for Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Fastholdelse af hurtige responstider Midt- og Vestsjællands Politi har hvert år siden politireformen blev gennemført i 2007 forbedret sin gennemsnitlige responstid på hastende henvendelser fra borgerne. Fra 12:23 i 4. kvartal 2006 (sidste måling før reformen) over 11:01 i 2007, 9:58 i 2008, 9:44 i 2009 til 9:17 i Responstiden vil ikke kunne forbedres i det uendelige der vil være en naturlig grænse for, hvor langt den kan komme ned. Politikredsens mål er derfor at fastholde responstiderne på det nuværende niveau, der vurderes som fornuftigt. MÅL FOR INDSATSEN FOR FASTHOLDELSE AF HURTIGE RESPONSTIDER Politikredsens gennemsnitlige responstid skal være bedre end gennemsnittet for de seneste 3 år. 9

11 Fortsat stærk fokus på brugertilfredshed Midt- og Vestsjællands Politi opnåede i 2010 gode resultater i Rigspolitiets årlige undersøgelse af brugertilfredsheden blandt såvel henvendelser via 112 som anmeldelser af indbrud, tyveri og vold. I forhold til 112-hevendelser steg borgertilfredsheden fra 3,21 i 2009 til 3,32 i 2010 (på en skala fra 1 til 4), mens den for anmelderes vedkommende steg fra 3,25 til 3,40. Det er politikredsens mål at fastholde brugertilfredsheden på mindst det samme niveau som i MÅL FOR BRUGERTILFREDSHEDEN Brugertilfredsheden på 112-henvendelse er mindst 3,32. Brugertilfredsheden på anmeldere af indbrud, tyveri og vold er mindst 3,40 Borgerne skal hurtigt kunne komme i telefonisk kontakt med politiet Telefonen er borgernes mest benyttede indgang til politiet, både når det haster (112) og når det gælder ikke-hastende anmeldelser, forespørgsler, videregivelse af information mv. til politiet (114). Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2011 sætte yderligere fokus på telefonbetjeningen i politikredsens servicecenter, der modtager alle borgernes ikkehastende telefoniske henvendelser til politikredsen. Det er alene opkald via 114, der behandles i servicecentret. 112-opkald viderestilles direkte fra en alarmcentral til politikredsens vagtcentral. MÅL FOR INDSATSEN FOR EN HURTIG OG EF- FEKTIV TELEFONSERVICE Mindst 95% af alle opkald til politikredsens servicecenter skal være besvaret inden for 2 minutter. 10

12 Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet På kredsrådsmødet den 13. december 2010 blev der i lighed med tidligere opnået enighed om en samarbejdsplan mellem politi, kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. for I planen opregnes i alt 6 indsatsområder, som der skal være særlig fokus på i samarbejdet mellem politi og kommuner m.v. MÅL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE I KREDSRÅDET Politikredsen afrapporterer vedrørende de enkelte indsatsområder på den i samarbejdsplanen fastsatte måde, herunder vedrørende den kriminalpræventive indsats, indbrud, bander og færdsel. Der arbejdes sammen med kommunerne videre på at etablere et Ungesamråd i politikredsen. Politikredsen fremlægger på kredsrådsmødet den 19. september 2011 en plan for lejlighedstilladelser med et klart alkohol- og stofforebyggende sigte. Effektiv styring af POLSAG-programmet Politiets nye elektroniske sagsbehandlingssystem POLSAG rulles ud i politikredsene i løbet af 2011 og Med POLSAG går politiet fra papirbaseret til elektronisk sagsbehandling, hvilket vil påvirke alle sagsgange i politiet. For Midt- og Vestsjællands Politis vedkommende er implementeringstidspunktet fastsat til den 1. marts Implementering af POLSAG kræver allerede i 2011 en række forberedende handlinger, herunder bl.a. en præcis kortlægning af personalets IT-kompetencer samt gennemførelse af IT-undervisning, der kan dække identificerede kompetencegab. Der skal endvidere etableres en lokal POLSAGprojektorganisation, der kan planlægge og styre implementeringen af POLSAG i politikredsen. MÅL FOR EN EFFEKTIV STYRING AF POLSAG- PROGRAMMET I POLITIKREDSEN IT-kompetenceundersøgelse er afviklet blandt medarbejderne senest den 1. maj 2011, og relevant IT-kompetenceundervisning er gennemført senest 1. oktober 2011, samt lokal POLSAG-styregruppe er udpeget og konstitueret senest den 15. august

13 Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd En forsøgsordning med konfliktråd, hvor gerningsmand og forurettede til en forbrydelse mødes og drøfter den strafbare handling, blev gjort landsdækkende sidste år. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2011 arbejde for, at et større antal gerningsmænd og forurettede tager imod tilbuddet om konfliktmægling, idet erfaringer viser positive effekter for alle involverede parter. MÅL FOR FORTSAT ARBEJDE MED KONFLIKT- RÅD Der er gennemført konfliktmægling i mindst 40 sager. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Arbejdsmiljø, jobtilfredshed og sygefravær Arbejdsmiljøet er vigtigt for såvel jobtilfredshed som sygefravær, og politikredsen vil derfor i 2011 udarbejde en ny overordnet strategi på området. Jobtilfredsheden i Midt- og Vestsjællands Politi har været stigende hvert år siden politikredsen blev etableret i Det er politikredsens mål at denne udvikling fortsætter i Politikredsen har netop gennemført et større projekt vedrørende sygefravær. Anbefalingerne herfra skal i 2011 indgå i et pilotprojekt vedrørende sygefravær, der skal gennemføres på en af politikredsens lokalpolitistationer. Det er samlet set politikredsens mål, at sygefraværet nedbringes i forhold til 2010, hvor politikredsens medarbejdere i gennemsnit havde et sygefravær på 10,3 dage. MÅL FOR ARBEJDSMILJØ, JOBTILFREDSHED OG SYGEFRAVÆR Der udarbejdes senest den 1. juni 2011 en ny overordnet arbejdsmiljøstrategi for politikredsen. Der afholdes i første halvår 2011 et arbejdsmiljøseminar for hele politikredsens arbejdsmiljøorganisation. Mindst 75% af medarbejderne deltager i jobtilfredshedsundersøgelse Resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen er mindst 2,69. Sygefraværet nedbringes til 9 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Der gennemføres et pilotprojekt vedrørende nedbringelse af sygefraværet på en lokalpolitistation. 12

14 Fokus på målunderstøttende kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Fastholdelse og udvikling af de rette kompetencer blandt politikredsens ledere og medarbejdere er helt centralt for løsningen af politikredsens opgaver og for udviklingen af organisationen. Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor med afsæt i de årlige leder- og medarbejderudviklingssamtaler styrke sammenhængen mellem kompetenceudvikling og målopfyldelse. Politikredsen vil som led i kompetenceudviklingen styrke den formaliserede jobrotation (PUtjeneste) internt i kredsen. I 2010 gennemførtes en omfattende lederevaluering i hele dansk politi. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2011 arbejde videre med resultaterne af evalueringen og nyttiggøre den i forbindelse med politikredsens øvrige lederudviklingsarbejde. MÅL FOR EN MÅLUNDERSTØTTENDE KOMPE- TENCEUDVIKLING AF POLITIKREDSENS LEDERE OG MEDARBEJDERE Der afholdes i 2011 medarbejderudviklingssamtaler med samtlige medarbejdere og ledere. Der sikres sammenhæng mellem kompetenceudvikling og strategi. Der oprettes i 2011 et yderligere antal PU-stillinger i politikredsen. Der udarbejdes udviklingsplan for alle ledere inden 1. maj Der afholdes i 2011 et lederseminar om god ledelse og ledelsesudvikling for alle politikredsens ledere. Der iværksættes i 2011 et forsøg med ledernetværk for alle ledere på tværs af politikredsen. Indsatsen omkring spotning af ledertalenter og udvikling af udnævnte ledere styrkes gennem øget fokus på førlederforløb og lederuddannelse. 13

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit FYNS POLITI Virksomhedsplan 2011 Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit Indhold Indledning...3 1.0. Baggrund og forudsætninger...4 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 5 5 5 6 7 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 FORORD RAMMERNE FOR POLITIKREDSENS ARBEJDE I 2010 STATIONSMODEL

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 11 12 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 FORORD

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2012 ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2 Indhold side Forord 3 indsatsområder i 2012 4 tryghedsindsatser 4 Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4 efterforskning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI Samarbejdsplan 2011 1 Indledning 1. Samarbejdet i og opgaver for kredsrådet... 4 2. Samarbejdet i og opgaver for lokalrådene... 4 3. Øvrige samarbejdsfora... 4 4.

Læs mere

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2012 Indhold Indledning til årsberetningen 4 Rammer for årets indsats 5 Den politiske ramme

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde Mellem rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt politidirektør Poul Bjørnholdt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 5. september 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 INDLEDNING... 3 1. RESPONSTID... 5 1.1. Politiet er hurtigere fremme på gernings eller

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding

BERETNING TIL KREDSRÅDET. Skanderborg OM 2007. Horsens. Hedensted. Vejle. Hedensted. Billund. Fredericia SYDØSTJYLLANDS. Kolding BERETNING TIL Skanderborg KREDSRÅDET OM 2007 Horsens Hedensted Vejle Hedensted Billund Fredericia Kolding SYDØSTJYLLANDS Januar 2008 INDLEDNING Årsberetning for 2007 i Sydøstjyllands Politikreds. Sydøstjyllands

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordjyllands Politi. Planen

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 16. oktober 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 29. juli 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere