Velkommen! Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen! Generalforsamling 8.10.2015"

Transkript

1 Velkommen! Generalforsamling

2 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 2

3 BERLIN IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Selskabsmeddelelse 1067 København K nr. 18 / 2015 Aarhus, 7. oktober 2015 CVR. nr Berlin IV A/S Uopfordret tilkendegivelse af interesse i en erhvervelse af Berlin IV A/S Berlin IV A/S har modtaget en uopfordret henvendelse, hvori der udtrykkes en ikke-bindende interesse i at erhverve en bestemmende aktiepost i selskabet. Den modtagne interessetilkendegivelse opremser visse betingelser, der skal være opfyldte, før der eventuelt afgives et frivilligt tilbud. Berlin IV A/S har fået oplyst, at visse af selskabets aktionærer, der er interesseforbundne med visse medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion og som samlet udgør en betydelig andel af stemmerettighederne og kapitalen i selskabet, har givet forhåndstilsagn om at deltage i et frivilligt tilbud, hvis et sådant fremsættes. Skønt det ikke er sikkert, at henvendelsen i sidste ende vil føre til et tilbud, har bestyrelsen enstemmigt besluttet at indlede en strategisk gennemgang af henvendelsen for at opfylde bestyrelsens betroede hverv og dermed på bedste måde varetage selskabets og dets aktionærers interesser. Selskabet vil informere markedet, så snart dette er påkrævet. Med venlig hilsen Erik Stannow Bestyrelsesformand Kontaktpersoner: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på eller formand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S ejer og driver en portefølje bestående af 135 ejendomme med i alt bolig og erhvervslejemål beliggende i Berlin. Berlin IV A/S B-aktier har siden 2007 været noteret på NASDAQ OMX København. Strategien er at optimere driften og udnytte potentialet i ejendommene med henblik på at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. Berlin IV A/S Side 1 af 1 Jens Baggesens vej 90N Selskabsmeddelelse 8200 Aarhus N nr. 18/2015

4 4

5 Finansåret 2014/15 Eksekvering af strategi Driftsfokus Accelereret opdeling i ejerlejligheder Øget indsats omkring udvikling af byggeretter Forøget focus på Investor Relations Faif godkendelse Refinansiering af lån Ny stor aktionær 5

6 Investor Relations 6

7 Finansåret 2014/15 Eksekvering af strategi Driftsfokus Accelereret opdeling i ejerlejligheder Øget indsats omkring udvikling af byggeretter Forøget focus på Investor Relations Faif godkendelse Refinansiering af lån Ny stor aktionær 7

8 Forretningsmodel Investeringer og afkast til aktionærer Udvikling Udlejning Ejerlejligheder Langfristet fleksibel finansiering 8

9 Årets resultat Omsætning TEUR (sidste år TEUR) Årets resultat TEUR (sidste år TEUR) Egenkapital TEUR (sidste år TEUR) 9

10 Ejerlejligheder Pipeline udvidet fra kvm til kvm (ca. 70% heraf er opdelt) Realiseret salg de seneste to år på ca kvm Forventet salgspipeline på kvm (med forventet kvm salg i 15/16) 10

11 Oversigt refinansiering 2015 (ultimo marts) Før Efter Lån 131 mio. 151 mio. Gennemsnitlig rente inkl. marginal 5,10 % 2,22 % * Særlige betingelser - Nykredit lån er afdragsfrie Fleksibilitet omkring salg af ejerlejligheder * Heri indgår fastforrentet lån på 23 mio. med rente på 4,08%. Lånet udløber marts

12 37,8 mio værditilvækst T.EUR 2014/ / /2013 Forbedringer Periodens dagsværdiændring Periodens afgang Bogført værdi

13 Udvikling i driften T.EUR / / / / /2015 Omsætning EBVAT

14 Berlin IV Benchmark /6/07 9/10/07 11/19/07 1/29/08 4/7/08 6/16/08 Udvikling i ak+ekurs siden børsnotering 06/07/ /09/2015 8/19/08 10/22/08 12/30/08 3/6/09 5/15/09 7/24/09 9/28/09 12/1/09 2/9/10 4/19/10 6/28/10 8/31/10 11/3/10 1/10/11 3/15/11 5/20/11 7/26/11 9/28/11 12/1/11 2/6/12 4/13/12 6/25/12 8/28/12 10/31/12 1/10/13 3/15/13 5/29/13 8/2/13 10/7/13 12/10/13 2/19/14 4/29/14 7/9/14 9/11/14 14/11/14 26/01/15 31/03/15 15/06/15 18/08/15 28/09/15 Indeksudvikling Berlin IV Small Cap Copenhagen Benchmark Real Estate

15 Daglig omsætning på 816 TDKK i 2015 (560 TDKK i 2014) Stk. antal omsatte aktier Omsætning DKK Antal aktionærer 2010/ / / / / /16* *Omsætningen i 2015/16 er frem til 28. september 2015

16 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 16

17 Fremlæggelse af årsrapport Regnskabsmæssige resultater Drift Markedet Forventninger 17

18 Årsrapporten 2014/2015 Resultatopgørelse 2014/2015 koncernen 2014/ /2014 t.eur. t.eur. Omsætning Dagsværdiregulering;på;ejendomme Driftsomkostninger SalgsE;og;marketingomkostninger Administrationsomkostninger Resultat;før;finansielle;poster; Finansielle;indtægter Finansielle;omkostninger Resultat;før;skat Årets&resultat Årets&resultat&før&skat&ekskl.&dagsværdiændring&på& ejendomme&og&realiseret&tab/gevinst&på&renteswap

19 Årsrapporten 2014/2015 Balance pr. 30. juni 2015 koncernen Aktiver 30.$juni$2015 t.eur. 30.$juni$2014 t.eur. Passiver 30.$juni$2015 t.eur. 30.$juni$2014 t.eur. Langfristede$aktiver Investeringsejendomme Afledte$finansielle$instrumenter Langfristede$aktiver$i$alt Kortfristede$aktiver Tilgodehavende$fra$udlejning$D$netto Andre$tilgodehavender Likvide$beholdninger Kortfristede$aktiver$i$alt Aktiver(i(alt Egenkapital Aktiekapital Reserve$for$rentesikring 1.580? Overført$resultat Egenkapital$i$alt Langfristede$gældsforpligtelser Gæld$til$kreditinstitutter Udskudt$skat Afledte$finansielle$instrumenter Langfristede$gældsforpligtelser$i$alt Kortfristede$gældsforpligtelser Gæld$til$kreditinstitutter Selskabsskat 0 14 Leverandører Afledte$finansielle$instrumenter Anden$gæld Kortfristede$$gældsforpligtelser$i$alt Passiver(i(alt

20 Vækst i omsætningen 2014/ /2014 t.eur. t.eur. Omsætning,5beboelse % Omsætning,5erhverv % Anden5omsætning % I"alt % T.EUR / / / / / /16 Exp. Omsætning Omsætning guidance 2015/16 20

21 Fremgang i EBVAT 100 % EBVAT andel af omsætning 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2010/ / / / / /2016 Exp. EBVAT andel af omsætning 21

22 Pengestrømme 2014/ / /2014 Pengestrømsopgørelse Årets/resultat t.eur t.eur. Pengestrømme/fra/driftsaktivitet,/jf./årsrapport C Indfrielse/af/renteswap/henført/til/finansieringsaktivitet /C Pengestrømme/fra/driftsaktivitet,/ekskl./renteswap Pengestrømme/fra/investeringsaktivitet,/jf./årsrapport C1.750 C1.015 Pengestrømme/fra/finansieringsaktivitet,/jf./årsrapport C6.662 Indfrielse/af/renteswap/henført/til/finansieringsaktivitet C /C Pengestrømme/fra/finansieringsaktivitet,/inkl./renteswap 484 C6.662 Periodens/pengestrømme Likvider/ultimo,/jf./balance

23 Drivers i positive fremadrettede pengestrømme T.EUR Finansielle omkostninger i forhold til omsætning / / / / /15* 2015/16 Exp. Omsætning Finansielle omkostninger Omsætning guidance 15/16 Finansielle omkostninger guidance 15/16 23 * Finansielle poster er ekskl. swapindfrielse

24 Vurdering af porteføljen 3-årig aftale med JLL DeskTop opdatering af sidste års Full scope vurdering med besigtigelse af samtlige ejendomme Byggeretter er inkluderet i vurdering Værdiansættelse af investeringsejendomme på baggrund af Fair Value definition ifølge IFRS 13: "The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date" Der er således på baggrund af input fra gennemgangen samt aktuelle data og andre kilder foretaget en beregning med en 10-årig tilbagediskontering af det fremtidige forventede cash-flow fra ejendommene, samt en vurdering af potentialet i ejendommene. Værdiansættelse af investeringsejendomme skal, jf. IFRS 13, ske efter samme gældende metode og principper. IFRS/IAS anbefaler brug af ekstern ekspertise til værdiansættelse af investeringsejendomme. 24

25 Udvikling ejendomsværdier T.EUR / / / / /15 Ejendomsværdi Berlin IV Deutsche Wohnen* Værdi /kmv Markedsværdien af ejendommene svarer til en gennemsnitsfaktor på 18,90 svarende til et bruttoafkast på 5,3%. Den samlede værdi svarer til gennemsnitligt /kvm. For så vidt angår de ejendomme, som er opdelt i ejerlejligheder og hvor det er besluttet at indlede salg, svarer værdiansættelsen til /kvm. 25 * Deutsche Wohnen pr pba halvårsrapport. Halvårlig udvikling på 122 /kvm. i Grossraum Berlin området. (Deutsche Wohnen årsrapport 2013 er første år med oplysninger separat omkring Berlin porteføljen) Kilder: Deutsche Wohnen årsrapporter 2013 og 2014 samt halvårsrapport 2015.

26 Oversigt refinansiering 2015 (ultimo marts) Før Efter Lånesammensætning Hypothekenbank Frankfurt (afdrag) Berliner Sparkasse (afdrag) Deutsche Pfandbriefbank (afdrag) I alt 72 mio. 31 mio. 28 mio. 131 mio. Nykredit Realkredit (afdragsfrit) Berliner Sparkasse (afdrag) I alt 128 mio. 23 mio. 151 mio. Gennemsnitlig rente inkl. marginal 5,10 % 2,22 % * Rentesikring 73% rentesikret med gennemsnitligt sikringsperiode på 2,5 år. 95% rentesikret med gennemsnitlig sikringsperiode på 7 år Cash flow til finansiering 9 mio. 4 mio. Særlige betingelser - Nykredit lån er afdragsfrie Fleksibilitet omkring salg af ejerlejligheder 26 * Heri indgår fastforrentet lån på 23 mio. med rente på 4,08%. Lånet udløber marts 2017

27 Loan to value på 50,8% Gæld + swap i forhold til dagsværdi af investeringsejendomme 100 % 80 % 75 % 73 % 60 % 40 % 65 % 58 % 51 % 20 % 0 % 2010/ / / / /2015 Loan To Value 27

28 Egenkapital og kursværdi T.EUR ,72 DKK pr. aktie 4, , , ,15 1, ,75 2,55 3,10 3,00 2, ,09 1,00 0 0, / / / / /16 Egenkapital Swap Indre værdi ekskl. egne aktier Børskurs 0,00 28

29 Berlin IV Benchmark Berlin'IV'A/S'' NOI'af'omsætning'2014/15' EgnsINVEST*Ejendomme*Tyskland*A/S* NOI*af*omsætning*2014* Dri$somkostninger- NOI-margin,- 51%- NOI-margin,- 74%- Dri$somkostninger- NOI-margin,- 76%- (Værdi af ejendomsportefølje på T.EUR) Kilde: Egen beregning ud fra årsrapporten 2014 fra EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S (Værdi af ejendomsportefølje på T.EUR) Berlin IV Deutsche Wohnen Kilde: Årsrapport EgnsINVEST Kilde: Årsrapport Deustche(Wohnen( NOI(af(omsætning(2014( Like for like vækst i omsætning Kilde: Årsrapport % 2,5 % 2 % Afkastningsgrad (ROIC) 16 % 12 % 5 % Dri$somkostninger- Egenkapitalens forretning % 20 % 6 % Kilde: Deutsche Wohnen årsrapport for 2014 (Værdi af ejendomsportefølje på T.EUR)

30 Opsummering årsrapport Resultatopgørelse Aktiver Omsætning på TEUR Ejendomme stiger med 14,8% EBVAT på TEUR Afkastningsgrad på 15,7% Pengestrømme Passiver EBVAT forbedret med 39,5% Egenkapitalforrentning på 16% Afdragsfri refinansiering til 2,22% Loan To Value på 50,8% 30

31 31 Drift

32 Forretningsmodel Stærke pengestrømme, der benyttes til investeringer og afkast til aktionærer (udbytte eller aktietilbagekøb) Udvikling Udlejning Ejerlejligheder Sikring af byggetilladelser - tilgang baseret på lav risiko Mulighed for intern vækst i kvm på ca. 12,5% Fokus på renovering, genudlejning og effektiv drift Guidance: Omsætning EUR 15,8 mio EBVAT EUR 7,5 mio 50% af porteføljen er under opdeling. Bidrager til forbedring af pengerstrømme og ejendomsværdier Langfristet finansiering: - Udelukkende realkreditlignende 1. prioritetslån - 95% er rentesikret med en gns rentesikringsperiode på 7 år - LTV of approx. 50% - gns løbetid er ca. 8,5 år - gns rente er 2,22% inkl. marginal - gns afdragsforpligtelse udgør 0,3% p.a. 32

33 Positiv lejeudvikling Leje pr. kvm 7,00 50 % 5,25 5,17 5,47 5,66 6,01 6,29 40 % 3,50 21 % 19 % 22 % 24 % 29 % 30 % 20 % 1,75 10 % 0, / / / / /2015 Boliger Lejepotentiale boliger 0 % 33

34 Positiv lejeudvikling Leje pr. kvm 9,00 6,75 8,35 8,22 8,10 8,25 8,82 50 % 40 % 4,50 5,17 21 % 5,47 19 % 5,66 22 % 6,01 24 % 6,29 29 % 30 % 20 % 2,25 10 % 0, / / / / /2015 Boliger Erhverv Lejepotentiale boliger 0 % 34

35 consolidation of sub-asset classes which a new growth angle. Antal kvadratmeter Salg af ejerlejligheder k of condos to capture market trends 50% Potentiale uld adapt their business models more DWNG (30%) have the largest stock of that they should stand ready to benefit d and revaluation at retail prices WOA to play the rent cap theme ld benefit the most from rent cap forced AV growth though: dos and consequently get a wholesale ( ) valuation adjustment do portfolio as the fair value spread has 0 0 world (>20%). I Proces/Myndighedsbehandling Under Salg/forberedelse til salg ppreciation for average condo units Opdelt Source: Deutsche Bank Figure 7: Expected fair value from condo sales Company (Reuters ticker) % sellable in single condo units BWOA 40 DWNG 30 ANN 15 CONW 20 GYC 5 LEG 5 TEGG 5 Source: Deutsche Bank, company data Kilde: Deutsche Bank Markets Research Expec value (

36 Objektnummer 244 Development case by case Pannierstraße Berlin Neukölln Neukölln Ausbauvariante Det samlede potentiale udgør ca kvm aktuelt arbejder vi aktivt med ca. 40% heraf byggetilladelser for i alt ca kvm er sikret (og sat til salg), yderligere ca kvm forventesinden udgangen af 2015 projekter vurderes individuelt i forhold til potentiel merindtægt ctr. risiko 480 kvm tagrumsprojekt solgt som led i ejerlejlighedsprojekt oben: perspektivische Darstellung Neubau Gartenhaus mit Nachbarbebauung unten: perspektivische Darstellung Vorderhaus Dachgeschoßausbau mit Nachbarbebauung 812 kvm nybyggeri - Pannierstrasse LEGENDE OK UK FF RF RD FD BRH DFF LK RWA RW Bestand Abbruch Neuerstellung Bestand Abbruch Neuerstellung Oberkante Unterkante Fertigfussboden Rohfussboden Rohdecke Fertigdecke Brüstunghöhe (FF) Dachflächenfenster Lichtkuppel Rauch- und Wärmeabzug Rettungsweg fb hfh fh rb dt dts rdts ia ai wmb sfl nbr BW BBW Portfolio Berlin IV A/S, Stand Juni ±0.00 VH DG - ANSICHT STRASSE Index Änderung Datum Gezeichnet Urheberrechtlich geschützt. Änderung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Planverfassers Pan nier stra sse 2.20 ÄNDERUNGEN SCHUTZ 1.15 STANDORT / AUSSCHNITT 865 PROJEKT 3.00 PAN 20 Dachgeschossneubau Vorderhaus und Neubau Quergebäude zu Wohnzwecken Pannierstraße Berlin - Neukölln Bauherr: Greta 40. Vermögensverwaltungs GmbH BAUHERR 1.04 Datum Signatur PLANUNG 2.20 Datum Signatur BEHÖRDE Datum Signatur c/o Ernst Hachmann GmbH Westfälische Str. 37, Berlin Architekt: Archi-TEC Planungsgesellschaft mbh Friedelstraße Berlin Tel.: Behörde: Stadtentwicklungsamt Neukölln Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht Karl-Marx-Str Berlin Index Planungsphase DARSTELLUNG Vegetation Bestand Vegetation Neu feuerbeständig (F90) hochfeuerhemmend (F60) feuerhemmend (F30) raumabschließendes Bauteil dichtschließend dicht- und selbstschließend rauchdicht und selbstschließend von innen nach außen von außen nach innen widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung schwerentflammbar nichtbrennbar Brandwand Bauart von Brandwand Bauantrag Datum - Gezeichnet Becker VH Dach Neubau Ansicht Strasse Geprüft Maßstab Ebert 1:100 Plan Nr. BA-20 H/B = 297 / 420 (A3) 160 kvm taglejligheder - Pannierstrasse Visualisering af solgt tagprojekt

37 37 Markedsopdatering

38 Dynamisk Dynamische Bevölkerungsentwicklung befolkningsudvikling Berlin Neuste Prognose des Senats mit bis zu zusätzlichen Einwohnern bis Population Bevölkerung : +14 % Households Haushalte : +17 % * 2030* Sources: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Jones Lang Lasalle Opjusteret prognose fra til nye indbyggere i såvel 2015 som i 2016 Quelle: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, JLL Tendens mod færre personer pr husholdning, og hver person efterspørger flere kvm Stærk tendens blandt tilflytningen af unge mennesker 15 38

39 Udbud vs. Efterspørgsel Unzureichende Bautätigkeit Baugenehmigungszahlen 2015: voraussichtlich Wohneinheiten Building permits Baugenehmigungen Neubaubedarf BBSR New build demand BBSR Building completions Baufertigstellungen New build demand JLL Neubaubedarf JLL Sources: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung, Jones Lang Lasalle Markant højere efterspørgsel end udbud Quelle: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, JLL Politiske hasteindgreb for at gøre det lettere at bygge 80-90% af alt nybyggeri sker med henblik på salg 16 39

40 God økonomisk vækst Kilde: Statistische Ämter der Länder, GfK, Arbeitsagentur, Jones Lang Lasalle Solid vækst i beskæftigelsen og et robust jobmarked Økonomisk vækst, som ligger over gennemsnittet - men Berlin halter forsat efter, når det kommer til købekraften Stabile positive prognoser fremadrettet 40

41 Positiv prisudvikling Steigende Angebotsmieten und -kaufpreise 9,50 9,00 /m²/monat 9,05 /m² 8,50 8,00 7,50 Development rental price Entwicklung der Wohnungsmieten : +47 % 7,00 6,50 6,00 5,50 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H /m² /m² Development purchase price condominiums Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswohnungen : +80 % H1 Sources: 2004 H Amt H für H2 Statistik 2005 H Berlin H Brandenburg, H H2 2007Bundesinstitut H H H1 für 2009Bau, H Stadt H und H Raumforschung, H H H1 Jones 2012 H2 Lang 2012 H1 Lasalle 2013 H H H H Source: Jones Lang Lasalle Quelle: JLL 17 41

42 Risici Yderligere politiske indgreb, f.eks. Stramning af Mietpreisbremse Beslaglæggelse af tomme kvm Udvidelse af områder med begrænsede muligheder for opdeling i ejerlejligheder Stigende lange renter For en nærmere redegørelse for og beskrivelse af risici henvises til selskabets årsrapport 2014/2015 Grunewaldstrasse 82 42

43 Forventninger 4% vækst i omsætningen fra EUR 15,2 mio. til EUR 15,8 mio. 35% vækst i driftsresultatet (EBVAT) fra EUR 5,6 mio. til EUR 7,5 mio. Salg af kvm som ejerlejligheder 43

44 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 44

45 Beslutning om anvendelse af overskud Bestyrelsen anbefaler: at der udbetales et udbytte på 0,21 DKK pr. aktie 45

46 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 46

47 Valg af bestyrelse Bestyrelsen foreslår valg af: Erik Stannow Jette Jakobsen Jens Hald Mortensen Ole E. Mortensen 47

48 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår: Price Waterhouse Coopers 48

49 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 49

50 Forslag fra bestyrelsen 6.1.a. Aktietilbagekøb Bestyrelsen bemyndiges til at hjemkøbe op til 15% af selskabets aktiekapital i en periode frem til 7. oktober Vederlaget for aktierne skal for såvel A- som B-aktier svare til den på erhvervelsestidspunktet noterede købskurs med maksimalt en margin på +/- 10% 50

51 Forslag fra bestyrelsen 6.1.b. Ekstraordinært udbytte Bestyrelsen bemyndiges til, i overensstemmelse med selskabslovens regler, at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte ad en eller flere omgange i perioden frem til 30. juni Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med selskabslovens regler. 51

52 Forslag fra aktionærer 6.2. Forslag fra Allan Thestrup 6.2.a. Forslag om at ejendomsporteføljen opdeles i en salgsportefølje (ejerlejligheder) og en udlejningsportefølje. 6.2.b. Forslag om ændring af værdiansættelsesmetode for ejendomme i salgsporteføljen (ejerlejligheder). 52

53 Forslag fra aktionærer 6.3. Forslag fra Thomas Mikkelstrup 6.3.a. Forslag om at selskabet opprioriterer indsatsen omkring køb og salg af ejendomme og lejligheder. 53

54 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 7. Eventuelt Dagsorden 54

55 TAK FOR IDAG Generalforsamling

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien November 2014 AGENDA 1. Om Berlin IV A/S - overblik over porteføljen og strategien 2. Finansielle resultater og forventninger 3. Hvorfor investere i Berlin 4. Hvorfor investere i Berlin IV A/S 2 Om Berlin

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 8. oktober 2015, klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø. Bestyrelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Generalforsamling 10. 10. 2014

Generalforsamling 10. 10. 2014 Generalforsamling 10. 10. 2014 Velkommen! Generalforsamling 10. 10. 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin IV A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 15/2015 Aarhus, 15. september 2015 CVR. nr. 29 14 98 60 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin IV A/S (CVR.nr. 29 14 98 60) Torsdag

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 Aarhus, 24. februar 2015 CVR. Nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Selskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser

Nyhedsbrev 3. Kære Aktionær / Læser Kære Aktionær / Læser Nu hvor overgangen til det nye år er vel overstået er det blevet tid til tredje udgave af vores nyhedsbrev. I denne udgave vil vi kort: Præsentere selskabets nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Referat fra ordinær generalforsamling d. 28.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 150 Side 1 af 18 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin IV A/S Selskabsmeddelelse nr. 100/2012 Aarhus, 18. september 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin IV A/S (CVR.nr. 29 14 98 60) Fredag den 12. oktober 2012 kl.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 6. april 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 159 Side 1 af 17 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere