Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002"

Transkript

1 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er opført : 1870 Samlet bebygget areal er : Ca. 600 m2 Samlet bygningsareal er : Ca m2 Ejendommen består af : 2 opgange, 5 etager med fuld kælder og uudnyttet tagetage. Ejendommen er opført som : Teglstens bygning, grundmuret og med københavnertag. Større byggearbejder: 1980: Fjernvarme indlagt. 1997: Vinduer malet. 1999: Tagrenovering, skorstene renoveret. 1999: Svampeundersøgelse, og udbedring af skader. 2001: Fjernvarme konverteret fra damp til vand. Rapportens omfang: En tilstandsrapport for ejendommens bygningsdele omfattende tage, facader, vinduer, døre, sokler fundamenter, kælder og trapper. Rapporten indeholder en beskrivelse af tilstand og forslag til afhjælpninger med anslåede priser for de større aktiviteter samt anbefalede udførelsesfrister. Samtlige registreringer er foretaget visuelt. Rapporten omfatter ifølge aftale ikke de enkelte le jligheders installationer. Rapporten indeholder ikke svampeundersøgelse, TV-inspektion af kloakker, El-check af hovedinstallationer, geotekniske jordbundsundersøgelser, undersøgelser af forurenet jord eller asbestholdige materialer. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Sammenfatning: Tag: Tagbeklædninger og inddækninger fremstår i god stand. Facader: Gadefacade har udbredt grad af tilsodning. Kvadrepuds på den underste del af gadefacaden er flere steder ved at slå fra. Gårdfacade fremstår i pæn stand, dog er der flere steder konstateret sætningsrevner i murværk og defekt berapning. Vinduer: Alle vinduer til lejligheder er de oprindelige med 1 lag glas. Vinduer er renoveret/malerbehandlet for 5-6 år siden, hvor de mest medtagne rammer blev udskiftet. Vinduer skal male rbehandles inden de næste 2-3 år. Kælder fundamenter m.v.: Der konstateres opstigende grundfugt. Murværk bør eftergås. Defekt murværk pudses med specialpuds. (Saltabsorberende.). Udvendigt, i gård og mod gade, bør sokkel og kælderydermur fri graves således at der kan etableres dræn og fugtisolering. Sætninger i grundmure skal undersøges nærmere. Kældergulve: Kældergulve med støbt klaplag eller teglsten direkte på terræn er en del steder med sætninger, revner og defekter. Skal eftergås. Trapper: Hovedtrapper er i teknisk god stand og bære kun præg af almindelig slid. Bitrapper er meget medtagne som følge af sparsom vedligeholdelse og bør inden for nærmeste årrække gennemgå en større renovering.

2 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 2/10 TAG Tag er som københavnertag med eternitskiffer på skrå del mod gård og smøge og pap på vandret del og skrå del mod Nørrevold. Tagetage er uudnyttet og benyttes til pulterrum og tørreloft. Adgang til tag sker via lem fra loft. Tagbeklædning, inddækninger etc.: Skrå tag mod gård og smøge: Tag er på den skrå del beklædt med skiffe reternit med Monarfol undertag, og er udskiftet i Inddækningerne, der er udført i zink, fremstår sammen med tagflader intakte. Skrå tag mod gade: Tag på den skrå del der vender ud mod Nørrevold er beklædt med tagpap. Hældning er lavere end skrå del mod gård. Vandret tagflade: Ekst. brædder er beklædt med et lag krydsfiner og tagpap. Beklædningen fremstår i hel og god stand. Inddækninger ved skorstene fremstår intakte. Tagpap ved brandkamme i gavl er ikke fastholdt med skinne, men ført op ad denne og brændt fast. Det er ikke en optimal løsning. Tagbelægningens nuværende tilstand giver ikke anledning til større tagarbejder inden for de næste år. Løbende vedligeholdelse vil dog altid være nødvendig. Beløb afsat inkl. lift Tagbelægningens nuværende tilstand giver ikke anledning til større tagarbejder. Løbende vedligeholdelse vil dog altid være nødvendig. Afhjælpningsforslag til tagpap op ad brandkam er med under pkt. brandkamme Tømmerkonstruktioner: I forbindelse med svampeundersøgelser i 1999 er en del at konstruktionen udskiftet. De af de svampeangrebne konstruktioner der ikke er udskiftet er imprægneret med BORpatroner. Bjælke ved tårnværelse der bære flunke er med nedbøjning, med deraf følgende udtalt revnedannelse. (se billeder bagerst i rapporten). Spærsamling mod gade i overgang vandret del og skrå del, er forstærket ved lasker på hver side og gennemgående bolte. Tagfod: Intet at bemærke. Udluftningshætter i zink Faldstammeudluftninger, ventilationshætter etc. er udført i zink og plast. Der viste sig ikke tegn på utætheder omkring disse. Revner udbedres af murer. - X Bjælke der bær flunke kan evt. forstærkes ved montering af lasker på hver side. Bør undersøges nærmere. Beløb ikke afsat

3 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 3/10 Tagrender og nedløb: Plast tagrender og tagnedløb på gård- og gadeside. Render er forsynet med net. Enkelt samling på nedløbsrør i gård er gået fra. Defekt samling i nedløbsrør skal udbedres. Beløb ikke afsat. - X 0 0 Tagvinduer: Tagvinduer på tagflader mod gård og smøge er alle nyere og af forskellig type, udskiftet i forbindelse med tagrenoveringen. Tagvinduer mod Nørrevold er ældre i zink eller støbejern. Der påregnes udskiftning af de ældre tagvinduer inden for en årræ kke. 6 stk Ovenlysvinduer: Kuppelformede ovenlysvindue i aluminium/pvc er i god stand. - 6 stk. 0 0 Brandkamme: Ejendommen er udført med murede og filtsede brandkamme, afdækket med vingetegl. Der er en del pudsafskalninger. En del vingetegl er defekte eller mangler helt. (se Alle defekte afdækningssten udskiftes. Al løstsiddende puds bankes af og der pudses op. Der udføres alu-inddækning af tagpap. Det forudsættes at arbejder kan udføres fra tag. 20 lbm Brandkarm mod nabo ejendom er i generel ringe stand. Skorstene: Der er 16 skorstene. Alle i den flade del. Skorstene er udført uden afdækning og filtset. Øverste indvendige fuger (1m) udkradses og murværk fuges/filtses. 16 stk Skorstene blev i forbindelse med tagudskiftning renoveret men fuger indvendigt i skorsten er meget dårlige (se Tag samlet

4 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 4/10 KÆLDER/FUNDERING Kælder/anve ndelse: Der er fuld kælder under ejendommen. Kælder er indrette med cykelkælder og fyrrum. Efter udbedring af svampeskader blev det besluttet at rydde kælder fuldstændig for træskillevægge og effekter, hvorfor der ikke er indrettet pulterrum. Kældergulvet ligger ca. 1,2 m under gadeniveau. Der er ca. 1,7 m rumhøjde i kælderen, dog er der flere steder mindre p.g.a. tværgående rør. Gulv i fyrrum og cykelkælder er gravet ud og sænket i forhold til øvrige niveau. Der er besigtiget i hele kælderen. Fundering. Fundamentet kan ikke besigtiges da det ikke ligger frit tilgængeligt, men der er konstateret sætninger i murværk For at kunne tjekke fundamentet og funderingsforhold skal der foretages opgravninger og geotekniske undersøgelser. Dette skal overvejes, da sætningsskader er konstateret i baghus. 1. boring koster ca ,- afhængig af dybde. Efterfølgende boringer koster ,-. Priser er eks. en sammenfattende rapport m. konklusioner Murværk indvendigt. Murværket er flere steder beskadiget p.g.a. saltsprængninger. Det kan konstateres at pudsen afskaller og fugerne nedbrydes. På de bærende vægge bevirker det øget risiko for sætninger, idet fugemørtlen forsvinder og dermed forringer bæreevnen. Årsagen til problemet er med stor sandsynlighed opstigende grundfugt, og saltsprængninger ved fordampningen. (se Der er konstateret mange og store revner i murværk, som følge af sætninger i huset. Skader er mest udbredt ved skorstene (se billeder bagerst i rapporten) men også konstateret i mursøjler. Der bør ske en udbedring af skaderne på murværket med saltabsorberende specielpuds. Det vil betyde at fugten kan diffundere ud gennem væggen og saltene absorberes i specialpudsen i gennem en lang årrække uden at svække konstruktionen. Genbehandling må forventes hvert 20. år. Udbedringen kan koncentreres omkring de værst beskadigede vægge, men det anbefales også at reparere de øvrige vægge. svurderingen kræver dog en detaljeret teknisk gennemgang af kælderen. Endvidere skal der sikres effektiv udluftning af kælderen ved at sørge for ventilationsspalter i kælderydervæggene. Placering og størrelse skal vurderes nærmere. Beløb afsat. 50 m² Nærmere forhold omkring sætningsskader på vægge v. skorstene kræver nærmere undersøgelse. Se under pkt. fundering.

5 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 5/10 Kældermur udvendigt gård. Kældermur ligger delvist under terræn med kældervinduer under loft. Der er ikke udført dræn i gård. Se under murværk indvendigt. Kældermur udvendigt gade. Kældermur ligger delvist under terræn med kældervinduer under loft. Der er ikke udført dræn mod gade. Se under murværk indvendigt. Bjælkelag i kælder: Alle dæk er træbjælkelag med pudset loft. I forbindelse med svampearbejder i 1999 er der udskiftet mange bjælke. De af bjælkerne der ikke er udskiftet er frihugget og imprægneret med BOR-patroner. I kælder ud mod Nørrevold blev der konstateret en forkert udført laskning (se Ved laskning skal overlægget være mindst 1 m. Lofter i kælder: Mange steder er der konstateret huller og større partier af puds der er faldet ned og dermed svækkelse af brandsikringen (se Der skal fugtisoleres under terræn, på udvendig side af kælderydervægge der ligger under terræn. Endvidere skal der i forbindelse med opgravning etableres dræn langs underkant af fundament. Disse arbejder skal ses som vedligeholdelse af ejendom. Kan evt. udskydes. Der skal fugtisoleres under terræn, på udvendig side af kælderydervægge der ligger under terræn. Endvidere skal der i forbindelse med opgravning etableres dræn langs underkant af fundament. Disse arbejder skal ses som vedligeholdelse af ejendom. Kan evt. udskydes. Alle laskninger og øvrige svampeskade udbedringer bør eftergås. Beløb ikke afsat. Alle huller i pudsloft skal udbedres så krav til brandsikring overholdes. 53 m m m² X Gulve. Gulve i kælder er overvejende med teglsten lagt direkte på lerlag. I cykelkælder og fyrrum er gulve støbt i beton. Alle teglgulve hæver sig og står i bue. Enkelte steder virker gulv hult. Der er umiddelbart ikke til at sige om hvorvidt det er udført sådan eller det er sket ad åre. Bag fyrrum er der udstøbt et lag beton oven på tegls ten. Der er revnedannelse rundt langs væggen og måske som følge af, at gulvet hæver sig eller grundmur sætter sig. Se pkt. fundering. Da den berørte del af kælderen ikke tjener nogen funktion, anser vi det ikke, som værende nødvendigt at omstøbe gulvene. Vi anbefaler dog, som tidligere nævnt, at der udføres en geotekniskrapport. Det kan afklare de faktiske jordbundsforhold. Det skal desuden oplyses at gulve bør være intakte for, at hindre radon i at sive op gennem bygningen

6 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 6/10 Lyskasser Flere lyskasser er fyldt op. Mod gade er vinduer fjernet og erstattet af plader med ventilationsriste (se billeder bagerst i rapporten). Mod gård er vinduer bibeholdt og der er monteret trådnet i ramme. Hvis der er lyskasser mod gade som er fyldt op, kræver myndighederne at disse borthugges. Dette skal gøres ved fugt isolering. Beløb ikke afsat Døre. Intet at bemærke Kælder samlet FACADER/SOKKEL Gårdfacaden. Facade er berappet og malet. Murede stik over vinduer. Der er en del større og mindre sætningsrevner særligt i brystningspartier. Berapning er frostsprængt ved sætningsrevner som følge af at vand har kunnet trænge ind bag ved (se Overdel: Hele overfacaden afrenses ved hedvandsspuling. Sætningsrevner udbedres. Fuger eftergås og defekter udbedres. Løs berapning bankes af og der udføres nyt, som efterfølgende males i samme kulør som øvrig facade. Brystninger armeres ved at lejefuge armere med rundjern og efterfuges. Anslået pris pr. brystning ca kr. Beløb afsat til 8 stk. 795 m² Afsat beløb er inkl. stillads. Gårdfacaden sålbænke. Sålbænke er zinkinddækket og malet Gårdfacaden, trapper. Nedgang til cykelkælder. Vanger er muret op og pudset. Rækværk er i stålrør. Trapper har sætningsrevner, som følge af sætninger. Installationer på facaden. Telefonkabel er ført ude på facade. I forbindelse med etablering af dræn, støbes trappe om. Der etableres afløb fra nedgangstrapperne til regnvandsledning. Rækværk rust- og malerbehandles. I forbindelse med renovering af gård og facade bør belysning overvejes, samt fremføring af telefonkabler inde i ejendommen. Beløb ikke afsat. 1 stk

7 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 7/10 Gadefacaden (inkl. gesimsbånd etc.). Øvre del: Facade udført i blank rød teglsten. Kordongesims under 1. etages vinduer. Tandprofileret murkrone trukket i puds. Vinduer er udført med indfatning, på 1. og 3. etage desuden med buede bryn. På etage er facade udsmykket med p ilaster der bærer fordakninger. Udbredt tilsodning p.g.a. intens biltrafik og alm. fugeudvaskning, men ellers i god stand. Der er smårevner i gesimsbånd. Hele facaden afrenses ved hedvandsspuling. Blank mur påføres kalkvand. Løs puds/stuk nedhugges på alle bånd, sålbænke, fre mspring og indfatninger. Der ny pudses med skarpt trukne kanter på bånd og indfatninger. Afsat beløb er inkl. stillads. 620 m² Nedre del: Der er groft tilhugget kvadre med bort og trukne bossefuger på nedre del af facade. Der er udbredt tilsodning af facade. Sokkel er i dårlig stand med en del salt- eller frostsprængninger. Enkelt kvadre er helt væk (se Gadefacaden sålbænke. Sålbænke er pudsede og i generel god stand Gavl Gavl er pudset og udført med stort gavlmaleri. Der er mange skader på puds og murværk efter sætninger og frostsprængninger. Hele facaden afrenses ved hedvandsspuling. Løs kvadre og sokkel nedhugges og der pudses op som eksisterende. I forbindelse med facaderenovering gennemgås sålbænke for revner og løs puds. Al løs puds bankes ned. Defekte fuger udkradses og der udføres nye. Efterfølgende pudsrepareres gavl. Afsat beløb er inkl. lift Alternativt efterisoleres gavl med 100 mm mineraluld og pudses i armeringsnet. Afsat beløb er inkl. stillads 225 m² stk m² m² Facader samlet

8 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 8/10 VINDUER, UDVENDIGE DØRE Vinduer mod gården: Vinduer mod gård er ældre 1-, 2- og 3-fags dannebrogsvindue med 1 lag glas og malet i brun. Vinduer blev renoveret og malerbehandlet for 5-6 år siden. De mest medtagne rammer blev udskiftet. Øvrige blev udluset. Vinduer virker i generel god stand, dog er der enkelt steder konstateret dårlige tapsamlinger (se Istandsættelse af vinduer (Bedst sidst på sommeren.): Alle vinduerne istandsættes ved mekanisk afrensning af løs maling og film, samt let afslibning. Snedkerreparationer ved udlusninger af karmbundstykker, partier ved løse stabelkroge, og nedre dele af poster. Glasbundliste i træ udskiftes med nye i hårdttræ eller imprægneret. (Alternativt udskiftes til aluminium) Alt træ mættes med grundingsolier. Malerbehandles med malingstyper som eksisterende. Der udføres spalteventil, 1 stk. pr vinduesparti. Beslag rustbeskyttes. Defekte udskiftes. Alt afsluttes med sidste gang malerbehandling. Fuger eftergås og der defekte udbedres områder. Nødvendige ændringer af stilladset er medregnet her, men stillads som helhed er med facade afrensning. 16 stk. 1-fag 89 stk. 2-fag 15 stk. 3-fag Vedligeholdelse interval: 7 10 år. Vinduer mod gaden: Vinduer mod gård er ældre 2-fags dannebrogsvindue med 1 lag glas og malet i brun. Vinduer blev renoveret og malerbehandlet for 5-6 år siden. De mest medtagne rammer blev udskiftet. Øvrige blev udluset. Vinduer virker i generel god stand, dog er der enkelt steder konstateret dårlige tapsamlinger (se Behandling, som vinduer mod gård. Dog er medregnet færre udlusninger, da vinduerne er i generelt bedre stand. Vedligeholdelse interval: 7 10 år 103 stk. 2-fag Døre mod gaden og gården: Alle udvendige døre er ældre og udført i træ. Døre er i ok stand. Det anbefales at malerbehandle døre i forbindelse med facaderenovering. 5 stk Vinduer samlet

9 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 9/10 TRAPPER Hovedtrappe: Hovedtrappe er beklædt med linoleum på trin og repos. Indgangsrepos er støbt og med terrazzo. Enkelt større sætningsrevne i ydervæg er konstateret. Sidevægge er beklædt med gipsplader. Der er udført nyere BD30 døre. Gelænder mellem 1. og 2. etage i nr. 27A er løst. Hovedtrappe: Løst gelænder på trappe i nr. 27A skal udbedres. Manglende brandsikring skal udbedres 1 stk m Bitrappe: Bitrapper bære præg af sparsom vedligeholdelse. Vægge har en del sætningsrevner. Trinforkanter er udskiftet inden for de sidste år. Nederste løb til kælder har fået udskiftet en del af de bærende konstruktioner og trin/repos i forbindelse med svampearbejder. Disse arbejder mangler brandsikring. Gelænder i nr. 27 tv. sidder løst. Bitrappe: Vægge fuld spartles og der opsættes glasfilt. Der malerbehandles. Gelænder og trinforkanter eftergås. Trapper lakeres. 3 stk Trapper samlet ØVRIGE Lejligheder i nr. 27 tv.: Gavlvæg er kold og fugtig jf. beboerne. Lejligheder inspiceret på 3. og 4. sal. Se billede bagerst i rapporten. Udbedringsforslag er behandlet under pkt. facade Samlet sum inkl. moms

10 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 10/10 Sags nr.: A/B NøNørrevold7 27a, 1370 Kbh. K Maj 2002 Tårnværelse: Revne som følge af sætninger i flunke Tagkonstruktion: Forstærkning af spærsamlinger Murværk i kælder: Beskadiget murværk i kælder som følge af saltsprængninger Murværk i kælder: Horisontalspærre er intakt her og skader er begrænset til under denne. Vi påtager os intet økonomisk ansvar der ligger udover honorarets størrelse, men står inde for at der ligger en sagkyndig teknisk vurdering bag de anbefalinger, der er fremkommet i rapporten. København den 8. juli Arkitekt Niels Herskind / bygningskonstruktør Ulf Wennerwald

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere