Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer"

Transkript

1 Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark

2 Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, Solrød Strand Tlf Titel: Håndbog nr udgave - 1. oplag Januar 2011 Tryk: KLS Grafisk Hus Pris: Kr. 50,00 2

3 Forord Denne håndbog omhandler udarbejdelse af tilstandsrapporter, og beskriver forholdene omkring den løbende drift og vedligeholdelse af vandværket og kildepladsen. Formålet med håndbogen er, at give bestyrelsen et professionelt værktøj til at sikre en optimal drift af vandværket. Samtidig ønsker FVD, at gøre den tilsynsførende på vandværket og bestyrelsesmedlemmerne vidende om alle vandværkets bestanddele, så forbrugerne altid kan sikres rent drikkevand ved at vandværket foretager en løbende forebyggende vedligeholdelse. Håndbogen indeholder generelle regler for og mindste krav til, hvad en tilstandsrapport bør indeholde. Vi har ingen intentioner om at uddanne vandværksfolket til specialister i tekniske løsninger på vandværket. I stedet er målet, at øge indsigten og kendskabet, så den tilsynsførende og bestyrelsen forstår og formår at handle i tide. Det er vigtigt, at hele bestyrelsen har let adgang til information om vandværkets tilstand, dets funktion samt nogle enkelte nøgletal for driften. Det er hensigten, at håndbogen skal give inspiration og den nødvendige viden til dette vigtige arbejde. FVD vil meget stærk anbefale, at vandværkerne får lavet en tilstandsrapport og handlingsplan over sine anlæg for at have dokumentation på, at anlægget er funktionsdygtigt og bevaringsværdigt. Det anbefales desuden at foretage et årligt hovedeftersyn af handlingsplanen. Ole Wiil Landsformand / Bent Soelberg direktør 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Tilstandsrapport generelt Indledning Definition på tilstandskontrol, tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandskontrol Tilstandsrapport Handlingsplan Komponentliste med logbog Bygning Indledning Drift, overvågning og egenkontrol Kondensproblemer Tilstandsbeskrivelse og handlingsplan Kildepladsen Indledning - Hvor kommer vandet fra? Hvordan kortlægges? Indsatsplan Kortlægning af sårbarhed Dyrkningsaftaler? Risiko ved ændret vandindvinding? Samarbejde med landmænd Forventninger til fremtiden DAVIS Opkøb af jord? Overvågning af eget indvindingsopland Samsø - et eksempel på samarbejde! Dynamik og åbenhed Boringer Indledning Opbygning og indretning Boreprofil Opbygning Installationer i boringen Overbygning Alarm på overbygninger Råvandspumper Drift, overvågning og egenkontrol Egenkontrol Eksempler på hvad der kan udledes af de foretagne registreringer: Tilstandsbeskrivelse Handlingsplan (opgaver) Boringens tilstand Tryktest! Utæt forerør eller samlinger? Separationspumpning - en enkelt metode til bevarelse eller levetidsforlængelse

6 5. Behandlingsanlæg Indledning Forbehandlingsanlæg Efterbehandlingsanlæg Trykfilter Filterskylning Generelle driftsbetingelser for efterbehandlingsanlæg (filtre) Afløb af filterskyllevand Egenkontrol og tilstandsbeskrivelse Beholderanlæg Indledning Reaktionsbeholderen Rentvandsbeholderen Adgangsforhold Indendørs adgang Udendørs adgang Eftersyn af beholder Inspektion af rentvandstanke Rengøring af beholderen Beholderens omgivelser - udvendig inspektion Udpumpningsanlæg Indledning Hydroforanlæg Anlæg med regulerbare pumper Forsyningstryk og prøvehane Trykforøgerstation Energiforbrug Rørinstallationer til udpumpningsanlæg Overvågning og egenkontrol Ledningsanlæg Indledning Tilbageløbssikring Inddeling af ledningsnettet Forsyningstryk Ledningstab Kort over ledningsnet og LER Løbende registrering af forbrug - et værktøj til planlægning Målerkontrol Automatisk dataopsamling, alarm og SRO Vandværkets arkiv Indledning Arkivsystem på Vandværkets Styring Beredskabsplan Elektronisk beredskabsplan Komponentliste/Komponentringbind Arkiv og Journalsystem - opdelt i ringbind Informationssystem til dokumentation og ledelse Plan for egenkontrol og overvågning

7 Ledelse og viden hænger nøje sammen Fordele ved at indføre egenkontrol Hygiejnepolitik - mere herom i håndbog nr Bilag Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol Bilag 1a - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1b - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1c - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1c - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1d - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1e - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 1f - Tjekliste/tilstandskontrol Bilag 2 - Logbog Vejledning og anbefalinger Bilag 3 - Komponentliste Bilag 3a - Komponentliste Bilag 3b - Komponentliste Bilag 3c - Komponentliste Bilag 3d - Komponentliste Bilag 4 - Boreprofil Bilag 5 - Tryktest Bilag 6 - Hygiejnekontrol Vejledning i indførsel af god hygiejnepolitik på vandværket Eksempler på andre tiltag og vigtige sidegevinster ved indførelse af hygiejnepolitik Bilag 7 - Ordforklaring Bilag 8 - Vejledende minimumsafstande mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder Øvrige Håndbøger fra FVD Redaktionsgruppen for revision af håndbog nr. 5 version 2011: Ole Will, formand for FVD Bent Soelberg, direktør for FVD Jens Andersen, formand for FVD s kursusudvalg Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN 7

8 8

9 1. Tilstandsrapport generelt 1.1 Indledning Godt vand og nok vand er helt afhængig af vandværkets løbende kontrol. Gennem systematisk kontrol af hele vandværket kan alle afvigelser opdages i tide. Dermed sikres vandværkets stabile drift og selskabets økonomi med andre ord indføres forbyggende vedligeholdelse. 1.2 Definition på tilstandskontrol, tilstandsrapport og handlingsplan En tilstandskontrol og en tilstandsrapport/handlingsplan er to vigtige redskaber for bestyrelsen, som ved hjælp af skemaer selv kan gennemgå hele vandværket samt benytte disse til beslutninger om nødvendige forebyggende ændringer på vandværket. Tilstandskontrol En tilstandskontrol bør bestyrelse og den tilsynsførende udføre med passende faste mellemrum i løbet af året typisk vil der være behov for kontrol pr. uge, måned og kvartal afhængig af hvilke komponenter i vandværket, som skal kontrolleres. I visse tilfælde kan der være vandværkskomponenter, som kræver daglig kontrol. Omfanget af kontrol er således individuelt og må vurderes af bestyrelsen for det enkelte vandværk. Komponentliste med logbog Ud over tilstandskontrol skal vandværket udarbejde en komponentliste (se bilag 3). En sådan liste indeholder en fortegnelse, logbog og funktionsbeskrivelse af alle de enkeltdele, som indgår i et vandværk. Komponentlisten skal fungere som en manual for vandværkets komponenter, og skal indeholde oplysninger om tilsyn og service/eftersyn på alle komponenter, hvornår det er tid til at udskifte komponenter, tilkalde serviceeftersyn m.m. for at fastholde en høj driftssikkerhed. Ud fra komponentliste (bilag 3) og logbog (bilag 2) kan der opstilles forslag til opgaver i handlingsplanen, som prioriteres af vandværkets bestyrelse. Herunder ses en planskitse over et vandværk med eksempler på nogle af de elementer, som kan indgå i driften. I de efterfølgende kapitler i håndbogen vil de dele af vandværket, som gennemgås, være fremhævet. Af tilstandsskemaet bør det fremgå, hvor ofte skemaet skal udfyldes og hvilke aflæsninger, målinger, pejlinger m.m., der skal udføres. I Bilag 1 ses forslag til tjeliste for tilstandskontrol. Bemærk: Tjekliste for tilstandskontrol skal tilpasses hvert enkelt vandværk. Tilstandsrapport Tilstandsrapporten indeholder en samlet beskrivelse og vurdering af vandværkets funktion, dimensioneringer, årets indsamling af data, mulige problemer og vandværkets svagheder. Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af tilstandsskemaer, logbog, aflæsninger, pejlinger m.m. samt resultatet af det fastsatte periodiske eftersyn af boringer, pumper, vandbehandling, rentvandsbeholder m.m. Handlingsplan Handlingsplanen hænger sammen med den løbende tilstandsrapport. Her beskrives hvilke opgaver, metoder m.m. vandværkets bestyrelse vælger for at løse eller forebygge problemer. 9

10 2. Bygning 2.1 Indledning Vandværkets bygning er det sted, hvor råvandet, som indvindes fra boringerne, omdannes til drikkevand. Dette kapitel omfatter selve bygningen og dens tilstand samt tilhørende fast inventar som fx el-tavle og affugter. 2.2 Drift, overvågning og egenkontrol Det er bestyrelsens opgave at sikre, at bygningens enkeltdele er i god tilstand og funktion. Dvs. om der er ryddeligt og vedligeholdt, om der er revner i murværk og fundament, om taget er tæt, om der er insektnet for alle udluftningshuller, om alle døre og vinduer er vedligeholdt m.m. Den løbende kontrol sikrer, at dette er i orden. Kondensproblemer Et af de største problemer i vandværksbygninger er høj luftfugtighed og kondensvand. Dette problem bør bestyrelsen være meget opmærksom på. Mulige løsninger ved kondensproblemer kan være at opsætte affugter, at opsætte afskærmning til åbne sandfiltre og iltningsanlæg samt at isolere taget. 2.3 Tilstandsbeskrivelse og handlingsplan Vandværkets bygning herunder evt. iltningstårn, tætninger, forebyggelse mod forureningsuheld (tilbageløb, overfladevand, kloakvand (risiko for tilbageløb), samlinger, m.m.) vurderes naturlig i forbindelse med den løbende opdaterede tilstandsrapport og handlingsplan. Her vurderes også behov for udluftninger eller det modsatte, insektnet, fugtproblemer m.m., og om elinstallationer er tidssvarende (lovlige). Et andet stort problem kan være frostskader på bygningen, såfremt der forekommer kondensproblemer. Frostskader i forbindelse med iltningstårn samt uisolerede vægge og lofter er hyppigt forekommende. 10

11 3. Kildepladsen 3.1 Indledning - Hvor kommer vandet fra? Vandværkets indvindingsopland er det område, hvorfra vandet strømmer til vandværkets kildeplads og dermed indvindingsboringer. Indenfor vandværkets udpegede indvindingsopland findes grundvandsmagasinet og dermed grundvandet til indvinding, som er udgangspunkt for at levere det naturligt rene drikkevand til forbrugerne. På figuren ses et kort med røde potentialelinjer, som viser grundvandets højdeforhold. Potentialekort bruges til at fortælle, hvor grundvandet til vandværkets kildeplads kommer fra, og desuden bruges de i forbindelse med fastlæggelse af vandværkets indvindingsopland. 3.2 Hvordan kortlægges? Jordlagsforholdene og nedbørsmængden er afgørende for, hvor meget grundvand, der kan dannes i indvindingsoplandet. Desuden kan komplicerede jordlagsforhold medføre, at indvindingsoplandet er vanskeligt at fastlægge. Indvindingsoplandet kortlægges derfor som et tilnærmet område for grundvandsdannelsen. Det er miljøcentrenes opgave at foretage kortlægningen den hydrogeologiske kortlægning, som udgør grundlaget for indsatsplanen. Vandværkerne kan få oplysninger omkring potentialekort, kortlægning, indvindingsopland, forureningskilder, sårbarhedskort m.m. hos det lokale miljøcenter. Metoderne, som anvendes i forbindelse med kortlægningen, har miljøcentret normalt også en udførlig beskrivelse af. Det er hensigtsmæssigt, at tilstandsrapporten i en kort version forklarer de vigtigste hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold, som har betydning for vandværksdriften. 3.3 Indsatsplan Ud fra miljøcentrenes kortlægning udarbejder kommunen et forslag til indsatsplan, hvor de enkelte vandværker inddrages. Formålet med indsatsplanen er, at sikre det enkelte vandværk en fremtidig god råvandskvalitet, så vandværket og dets kildeplads kan bestå. Kortlægning af sårbarhed Sårbarheden overfor nitrat og andre stoffer, som kan påvirke drikkevandets kvalitet, indgår i kommunens indsatsplan. Potentialekort: - et kort over grundvandsstandens højdeforhold Er grundvandet fundet sårbart overfor fx nitrat, opstilles der forslag i indsatsplanen om overvågning, ekstra risikoanalyse og evt. dyrkningsændringer i samarbejde med de lokale landmænd. 11

12 Dyrkningsaftaler? Indsatsplanen omhandler muligheden for dyrkningsaftaler, såfremt kommunen forventer, at den nuværende dyrkningsform og dermed fladebelastning kan udgøre et problem for vandværkets grundvands- og dermed drikkevandskvalitet på sigt. Der kan være tale om en enkelt eller flere ejendomme og særlige afgrødetyper, som kan være i fokus. Samarbejde med landmænd Ofte er kortlægningen og indsatsplanen ikke i sig selv tilstrækkelige til at dokumentere udviklingen og belyse konsekvenserne ved en fortsat normal landbrugsdrift. Derfor kan det være en god idé at overvåge området og følge udviklingen ud fra de data og oplysninger, som kan tilvejebringes i samarbejde med landbruget. Det vil ofte være det eller de enkelte vandværker i samarbejde med landmænd og landboforeninger, som skal gennemføre de ændringer, som indsatsplanen eventuelt foreskriver. Kun i specielle situationer og ved særlige geologiske forhold bør der indgås aftaler. Risiko ved ændret vandindvinding? Vandværket skal være opmærksomt på, at ved ændret vandindvinding fra egen kildeplads eller i højere grad, hvis der sker store ændringer i nærheden, kan dette medføre, at potentialekortet ændrer sig og dermed beliggenheden af vandværkets indvindingsopland. Derfor er det vigtigt, at vandværket, inden der indgås endelige aftaler med dermed forbundne udgifter, sikrer sig, at indsatsplanen vurderes. Derfor anbefales det, at vandværket lader en evt. indsatsplan indgå i vandværkets tilstandsrapport. Illustrationen af risikoanalysefor ejendom i området med sårbart grundvandsmagasin. I forbindelse med indsatsplaner kan den eller de ejendomme, som kan udgøre et evt. problem i fremtiden, vises, og der kan tages stilling til overvågning m.m. 12

13 3.4 Forventninger til fremtiden Med de allerede gennemførte stramninger overfor landbruget og forventninger til de kommende vandplaner, forudser FVD, at almindelig landbrugsdrift ikke vil være i modstrid med ønsket om at opretholde en god grundvandskvalitet. Hos langt de fleste vandværker vil der derfor kun være behov for indgriben overfor punktkilder, mens fladekilder fra dyrkningen ikke forventes at udgøre et problem for vandværker. DAVIS FVD har deltaget i udviklingen af et projekt til overvågning af tilstanden i eget indvindingsopland. Projektet er videreudviklet til en elektronisk form, som gør det let for det enkelte vandværk at få årlige opgørelser af tilstanden i eget indvindingsopland. FVD anbefaler, at kommunerne investerer i DAVIS (Dansk Areal og Vand Informations System). Opkøb af jord? Det er dyrt at begive sig ud i spekulationer om jordopkøb og lignende, og FVD fraråder generelt sådanne initiativer, med mindre der foreligger en nøje undersøgelse og dokumentation for, at grundvandet vil blive forurenet med den nuværende arealanvendelse. FVD foreslår, at man følger de faktiske forhold og udviklingen i det øvre grundvand. I sådanne situationer vil det være mere sikkert at få udført en undersøgelse med prøveboringer m.m. som et særskilt program. Samsø - et eksempel på samarbejde! Grundvandet på Samsø er visse steder truet af landbrugsdriften, og de mange specialafgrøder stiller store udfordringer til et overvågningssystem, som er troværdigt, dynamisk og samtidig enkelt. De indsamlede landbrugsdata, som har betydning for grundvandet, vandværkernes nøgletal for driften samt de udførte analyser vises i en fælles IT-portal, så man år for år kan følge situationen lokalt, og justere landbrugsdriften efter det faktiske behov. Dynamik og åbenhed Samsø er et godt eksempel på, at samarbejde mellem landmænd/landboforening, vandværker og kommunen kan gennemføres gennem åbenhed om data og oplysninger og herved øge den gensidige tillid og bevare dynamikken i systemet. På den måde kan både landbruget og vandværker sikre, at der kun indgås nødvendige aftaler, og at disse ikke er for dyre. Overvågning af eget indvindingsopland Modelberegninger, som forudser problemer om 50 år eller mere, skal tages med et stort forbehold. Punktkilder Landbrug Parcelhus Fyldpladser Andet? 13

14 4. Boringer 4.1 Indledning Indvinding af råvand til drikkevandsproduktion sker fra en eller flere boringer på vandværkets kildeplads. Boringerne er vandværkets fundamentale forudsætning for at kunne levere den nødvendige og tilstrækkelige mængde drikkevand til forbrugerne. og sammensætning, vandspejlet i ro, sænkningen ved prøvepumpningen og boringens specifikke kapacitet. For boringer i kalk anvendes dog ikke altid filtersætning, og gruskastning finder ikke sted. Endelig giver borejournalen oplysning om, hvor der er foretaget afpropning af sekundære vandførende lag for at undgå opblanding af forskellige vandkvaliteter. Det er derfor af den største betydning for vandværkets eksistens at overvåge og vedligeholde boringerne. Desværre er dette ofte det mest forsømte kapitel i vandværkets drift- og vedligeholdelsesplan. For at sikre en stabil og sikker drift på vandværket er regelmæssig tilsyn, vedligeholdelse, overvågning af boringerne samt pejling af største betydning. 4.2 Opbygning og indretning Boringens data fremgår af den boreprofil, som brøndboreren afleverede efter etableringen af boringen. Boreprofiler kan desuden rekvireres hos GEUS, se nærmere i ordforklaringen (bilag 7). Opbygning En skitse over boringens opbygning ses af figuren her. Det er meget vigtigt, at pumpen ikke placeres for dybt, så sænkningen af vandspejlet sker ned i boringens filter. Dette kan medføre hurtig fældning af jern og mangan, og lukker filteret. Boringen udbygges bedst med en overbygning, hvori de tekniske installationer monteres. Et eksempel på en boreprofil ses i bilag 4. Boreprofil Boreprofilen angiver boringens fysiske udførelse, dvs. tykkelsen og arten af de gennemborede jordlag, boringens totale dybde, dimensionen af forerøret og filterets placering, gruskastningens tykkelse 14

15 Installationer i boringen Følgende tekniske installationer skal forefindes: 1) Vandtæt afslutning af forerøret med gennemføringer til elkabel til dykpumpe og pejlestuds. Tørbrønde må ikke have afløb til terræn, men skal udstyres med en pumpesump for eventuel tømning med en transportabel pumpe. 2) Udluftning bør ikke installeres i nye tætte boringer, ligesom udluftning i en eksisterende boring kan sløjfes, hvis forerør og samlinger er dokumenteret 100 pct. tætte. Udluftning har i adskillige tilfælde givet problemer. Fx har udluftning i boringer, hvor de gennemborede jordlag indeholder pyrit, betydet for store forekomster af nikkel. Er der risiko for utæt forerør, eller forekommer der meget store sænkninger, skal der monteres udluftning med et filter, som sikrer mod insekter og støv/kim, og der må ikke være risiko for tilbageløb. I tørbrønde føres udluftningsrøret derfor ofte op langs væggen i brønden til underkant dæksel. 3) Der skal monteres en afgangsventil og evt. en kontraventil, plads for vandmåler (pasrør), en prøvehane til udtagning af analyser samt et manometer til måling af pumpens afgangstryk. 4) Pumpen monteres med stigrør med flangesamlinger af ikke korrosivt materiale i længder af ca. 3 meter. 5) Ved udbygning af boringen med overjordisk inddækning må der tages hensyn til sikring mod evt. frost. I bilag 5 er der givet vejledning i, hvordan forerør, stigrør og råvandsledning løbende kan testes for utætheder ved montering af manometre. Følges vejledningen, kan man opbygge en overvågning, som med stor sikkerhed afslører risiko for bakterier i råvandet. I bilag 6 er der givet forslag til hygiejneregler, og her er det foreslået, at man ved planlagte arbejder med boring udfører en egenkontroltest for bakterier før og efter arbejdet med indvindingsboringen. Det er foranstående data og installationer, som skal overvåges med passende intervaller. Vandværkets bestyrelse fastsætter disse intervaller. Se skemaer i bilag 1. Overbygning Indvindingsboringens overbygning skal beskytte selve boringen og de installationer, som er monteret omkring den. Det er nemlig vigtigt at beskytte mod frost, vandindtrængning og evt. forurening. Desuden skal overbygningen sikres mod hærværk med en kraftig lås. Overbygningen kan udformes som en tørbrønd eller en terrænliggende råvandsstation. Eksempler på de to typer ses på foto. Valget afhænger af plads- og arbejdsforhold, jordbundsforhold og grundvandsstand. Flere går efterhånden over til terrænliggende råvandsstationer, da der er flere fordele ved den type. Det gælder især arbejdsforholdene. Her må en person selv føre tilsyn, mens reglerne for tilsyn i tørbrønde kræver 2 personer. Husk i alle tilfælde at få støbt sokkel, da der ellers kan ske indtrængning af skadedyr (gnavere), og dermed risiko for skader samt forurening. Hvis vandværket har gamle cementbrønde, og vandspejlet samtidig ligger højt, anbefales det, at disse æn- 15

16 dres til glasfiberarmerede brønde eller udføres som en terrænliggende overbygning. Ved ændring fra tørbrønd til terrænstation skal boringens forerør forlænges. Dette er en god anledning til, at boringens forerør bliver tryktestet både før og efter arbejdet med boringen. Alarm på overbygninger Det anbefales også, at der installeres alarm i overbygningen, så pumpen stopper i tilfælde af evt. hærværk. Råvandspumper Selve indvindingen foregår med en råvandspumpe, som oftest er en dykpumpe. Det er vigtigt, at dykpumpen ikke sænkes ned i filteret, så vandstanden ikke kommer ned under filterniveau. Det er vigtigt, at både pumpe, stigrør og el-kabel efterses og holdes i orden med passende mellemrum. Den mængde vand, der indvindes, skal passe til boringens ydeevne (specifik ydelse), jordlagenes naturlige beskyttelse og vandføringsevne samt vandværkets faktiske behov. Ofte ser man anlæg, hvor døgnforbruget kan indvindes på ganske få timer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, bl.a. af hensyn til filtrenes driftsforhold. Se nærmere herom i kapitel 5. Forerørsforsegling Årsagen til bakterieforurening i vandanalyser er ofte en utæt eller manglende forerørsforsegling, hvorved overfladevand kan løbe ned i boringen. Forerørsforseglingen er ofte en hætte over forerøret med gummipakninger, som bl.a. skal forhindre overfladevand og smådyr i at komme ned i boringen. Det anbefales at ændre forerørsforsegling til system med trækfast flangekobling. 4.3 Drift, overvågning og egenkontrol Man skal være opmærksom på, at tjeklisten for tilstandskontrol bør tilpasses det enkelte vandværks situation og ønsker. Egenkontrol Som minimum udføres pejling af boringens ro- og driftsvandspejl, som noteres i skema. Pejlingerne vil sammen med råvandspumpens ydelse vise boringens og pumpens fysiske tilstand (se tjekliste for tilstandskontrol i bilag 1). Her vurderes det, om der er behov for planlægning af renoveringer, ændret pumpestrategi eller evt. en ny boring fx som erstatningsboring. Bestyrelsen kan vælge, at nøgletal om indvundne råvandsmængder fra hver boring eller totalt, trykmålinger i råvandsledning (start og slut), strømforbrug ved hver råvandspumpe eller totalt, opsættes i såvel overskuelige skemaer som grafer. Fordelen ved grafer er, at man lettere opdager fejl eller en gradvis uheldig udvikling. Eksempler på hvad der kan udledes af de foretagne registreringer: Et faldende vandspejl i boringen under drift indikerer, at boringen skal have foretaget et eftersyn af filteret, da der er tegn på aflejringer med fx okker og dermed øget modstand mod vandindsivning. Boringens specifikke kapacitet kontrolleres ved måling af vandmængde og tilhørende sænkning af vandspejlet i boringen. En evt. afvigelse fra den oprindelige kapacitet indikerer ligeledes, at filteret skal efterses. En stigning af vandspejlet i boringen under drift er tegn på, at pumpens ydelse er aftagende, og indikerer at pumpens indsugning er tilstoppet. En stigning i afgangstrykket og en samtidig stigning af boringens vandspejl under drift medfører faldende pumpeydelse og indikerer, at afgangsledningen fra boringen har begyndende tilstopning. Ved andre unormale sænkningsforløb ved pumpestart og stigningsforløb ved pumpestop, kan man evt. afsløre utætte stigrør eller utætte kontraventiler. 4.4 Tilstandsbeskrivelse På baggrund af de opsamlede data udarbejdes tilstandsbeskrivelse. Der kan suppleres med at udføre en korttidspumpning, og der kan udtages nogle enkelte vandprøver kort efter pumpestart og før stop. Pejlingerne vil kunne vise, om boringens tilstand er konstant eller vigende. Vandprøverne vil kunne afsløre større utætheder/lækager i boringens forerør, samlinger eller såkaldt skorstenseffekt. Se ordforklaring i bilag 7. De udførte analyser og indsamlede data (pejlinger, el og vandmængde m.m.) indgår i tilstandsrapporten. 16

17 Det er helt vitalt, at sådanne ændringer registreres, og renovering planlægges i tide. Ellers kan det betyde defekt boring med følgende udgift til erstatningsboring. 4.5 Handlingsplan (opgaver) Tilstandsrapporten indeholder en samlet vurdering af de data, som den tilsynsførende har indsamlet i årets løb sammen med vurdering af de seneste råvandsanalyser. På baggrund af de indsamlede data om boring, råvandspumpe, overbygning, råvandsledning m.m. udfærdiges handlingsplanen. Handlingsplanen skal indeholde relevante forslag til ændringer eller supplerende undersøgelser efter behov. Typisk vil handlingsplanen være en overskuelig liste med arbejdsopgaver. Ofte vil der som følge af manglende viden kun kunne stilles forslag til undersøgelser eller forslag til udarbejdelse af et egentligt program. I bilag 5 ses en vejledning i tryktest, som anbefales indført sammen med pejling af ro- og driftsvandspejl. Tryktest af forerør anbefales udført af brøndborer, som minimum ved hovedeftersyn eller andet arbejde med boringen. 4.6 Boringens tilstand Det er vigtigt hele tiden at sikre sig, at vandværkets indvindingsboringer har en god tilstand, så man er sikker på, at der hele tiden leveres bakteriefrit råvand til vandværket. Tryktest! Der stilles derfor normalt forslag til en løbende overvågning af tæthed med alle rør, samlinger m.m. på selve boringen og råvandsledning. Som i andre sammenhænge vil det være nødvendigt at opstille et relevant program ud fra de konkrete forhold på det enkelte vandværk. Der er givet eksempel med illustration og forslag til tryktest i bilag 5. Utæt forerør eller samlinger? Et utæt forerør kan medføre, at der kommer bakterieholdigt råvand ind på vandværket og medføre kogeanbefaling. Erfaringer fra mange vandværker viser, at det kan være en både dyr og ubehagelig oplevelse. Med de viste eksempler på egenkontrol ved simple manometertests kan der forbygges mod bakterieuheld fra råvandet. Et eksempel på en boring, som havde et utæt forerør lige under beton, hvilket medførte, at vandværket fik bakterier. Fejlen blev lokaliseret i første omgang med test for coliforme bakterier og derefter med tryktest. Separationspumpning - en enkelt metode til bevarelse eller levetidsforlængelse Der vil normalt være den største grundvandsdannelse tæt på boringen, hvilket skyldes sænkningstragten, og den måde en boring virker på. Opdager vandværket et stigende indhold af et uønsket stof - rester fra sprøjtemidler fx stoffet BAM, nitrat eller noget andet, kan man undersøge boringens fysiske tilstand ved tryktest og separationspumpning. Tryktesten, som er gennemgået i bilag 5, vil vise om forerøret i boringen er tæt. Hvis boringen er tæt kan årsagen også være lodret nedsivning langs forerøret, som kaldes for skorstenseffekten. Om skorstenseffekten er årsagen kan undersøges ved at udføre pumpning på boringen med 2 pumper på samme tid, hvilket kaldes for separationspumpning. 17

18 Eksemplet herunder viser udviklingen af BAM ved et vandværk før og efter indførelse af separationspumpning. Dette og mange andre eksempler viser, at vandværker med fordel kan gennemføre ret enkle og ofte billige alternativer til lukning af boring/kildefelt. 18

19 5. Behandlingsanlæg 5.1 Indledning Foto af henholdsvis bundbeluftning i iltningstank og iltningstrappe ses her. På vandværket skal råvandet i de fleste tilfælde gennemgå en vandbehandling. Behandlingen afhænger dog helt af, hvilken grundvandstype vandværket har. Analysen af råvandet er bestemmende for opbygningen af vandværkets behandlingsanlæg for at kunne opfylde vandkvalitetskravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse. Vandværkets behandlingsanlæg kan opdeles i forbehandlingsanlæg og efterbehandlingsanlæg (filtre). 5.2 Forbehandlingsanlæg I forbehandlingsanlægget behandles råvandet for uønskede luftarter som methan og svovlbrinte og tilføres ilt for at omdanne de opløste jern- og manganforbindelser til uopløselige forbindelser, som kan fjernes i efterbehandlingsanlægget. I forbehandlingsanlægget vil der under fjernelse af methan og svovlbrinte også ske fjernelse af kuldioxid, hvilket kan medføre vanskeligheder i den efterfølgende efterbehandling. Fjernelse af methan og svovlbrinte kan foregå på én af følgende metoder: 1) Kraftig beluftning, hvor råvandet fordeles over en perforeret hulplade (Inka afblæsning). NB. Det er vigtigt at de afblæste luftarter fjernes fra rummet. 2) Bundbeluftning ved diffusorer monteret i et lukket kammer med udsugning. 3) Almindelig rislebakke (stålplade m/huller, ca. 2-4 mm) i tårn med ca. 3 meter fald til reaktionsbassin. Råvand har forskellige krav til iltning. Der kan max. tilføres ca. 11 mg ilt pr. liter råvand ved den almindelige temperatur på ca C. Kravet til råvandets iltindhold, når det tilføres efterbehandlingsanlægget, kan beregnes ud fra råvandsanalysen. 5.3 Efterbehandlingsanlæg I efterbehandlingsanlægget fjernes de ved iltningen dannede uopløselige forbindelser af jern og mangan samtidig med omsætningen af et eventuelt indhold af ammonium. Anlægget kan være udført med enkelt eller dobbelt filtrering. Et filteranlæg kan være udført som: 1) Åbne filtre 2) Lukkede trykfiltre Ved lukkede trykfiltre foregår iltningen med oliefri trykluft, som indblæses i det tilførte råvand ved indføringen til filteret. 4) Iltningstrappe med ca. 3 meter faldhøjde til reaktionsbassin. 19

20 Trykfilter Uanset hvilken af de to metoder, som anvendes, er filtreringsprocessen den samme, og de parametre, som er gældende for filtreringen, er de samme. Kun filtreringshastigheden i trykfiltre kan være højere end i åbne filtre, hvilket betyder, at det filtrerende lags tykkelse skal være større. Ved filtreringen tilbageholdes de ved iltningen dannede forbindelser i filtermaterialet. Det skal her understreges, at råvandets eventuelle indhold af methan og/eller svovlbrinte forudsættes fjernet forinden det forbehandlede vand tilføres efterbehandlingsanlægget, da evt. rester af disse gasser vil forårsage en reduktion af iltindholdet i vandet og kunne forårsage mangelfuld omsætning af råvandets indhold af ammonium. NB. Trykfiltre skal være indbygget med en luftudlader som er en ventil som automatisk åbner for at lukke den overskydende luft ud af trykfilteret. Det er vigtigt, at vandværks-passeren kan teste at udladeren faktisk virker. Der skal være monteret et manometer på indløb til trykfilter til løbende kontrol med korrekt modtryk i drift. Tilbageløb eller tømning af filter ved stilstand undgås ved korrekt indretning med en kontraventil og et afløbsrør til rentvandstank, som evt. skal være forsynet med en såkaldt snorkel, som også kan efterses med jævne mellemrum. 5.4 Filterskylning Filterskylning foretages generelt efter produceret vandmængde. Dvs. når der er afsat så stor en mængde stof i filtermaterialerne, at disse er tilstoppede. Ved åbne filtre uden filterregulering illustreres dette ved, at vandstanden i filteret nærmer sig overløbet. Ved lukkede trykfiltre vil der kunne observeres et stigende modtryk på manometret på filterets indløb. Stigningen er ca. 3 meter vandsøjle, fra filteret var skyllet rent. Som tommelfingerregel gælder, at der bør/skal afsættes ca. 750 g jern pr. m 2 filterareal, før filteret skal returskylles. Der skal dog tages højde for store filtreringshastigheder og begrænsede tykkelser af det filtrerende lag. Der returskylles med luft og/eller vand afhængig af filterets konstruktion. Skyllepumpen skal kunne levere en vandmængde svarende til m³/h pr. m 2 filterareal. Skylleluftsblæseren skal kunne give en luftmængde svarende til ca. 65 m 3 /h pr. m 2 filterareal. Tiden for hvor længe der skal skylles med henholdsvis luft og vand må fastlægges ved forsøg og vil også afhænge af filtrenes konstruktion. Ved åbne filtre skal filterskylningen visuelt overvåges med passende interval for at kunne konstatere, om filterskylningen foregår jævnt over hele filterarealet. Det er vigtigt at kunne iagttage filterskyllevandets farve under filterskylningen. Når farven ikke længere ændrer sig, kan der ikke skylles mere afsat stof ud af filteret. Filterskyllevandet skal ikke være helt klart, før skylningen afsluttes. For hyppige og for langvarige filterskylninger nedsætter filtrenes evne til at arbejde korrekt, idet de biologiske processer, som foregår i filtrene, hæmmes. Som en anden tommelfingerregel kan det anføres, at det årlige skyllevandsforbrug ikke bør overstige ca. 1-2 % af den årlige produktion af drikkevand. 5.5 Generelle driftsbetingelser for efterbehandlingsanlæg (filtre) Filteranlæg skal principielt arbejde i alle døgnets 24 timer af hensyn til kvaliteten af det til enhver tid producerede vand. Filteranlægget bør ikke være belastet 100 % mere end ca. 18 timer pr. døgn. Ved stilstand skal filteroverfladen altid være vanddækket. Dette medfører, at der skal monteres en rørafbryder (luftindtag) på afgangsledningen fra et trykfilter, såfremt rentvandsbeholderen er beliggende lavere end filteret. Ved åbne filtre skal afløbsledningen udføres med en rørsløjfe med luftindtag i samme højde som filtermaterialerne, såfremt rentvandsbeholderen ligger lavere end filteret. I de tilfælde hvor råvandskvaliteten betyder, at lang tids henstand kan medføre et problem i filter-driften, må man være ekstra omhyggelig med at indrette styringen af driften. 20

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan Program Før pausen Pause Efter pausen Indledning, formål og baggrund 1. Tilstandsrapport generelt 2. Bygninger 3. Kildepladsen 4. Boringer 5. Behandlingsanlæg

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan og hvorfor den decentrale vandforsyning i Vordingborg kommune skal overleve. Værktøjer til bevarelse af den decentrale vandforsyning Fordele ved

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol 1 introduktion Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol Tjeklisten bruges i forbindelse med vandværkets løbende kontrol af tilstanden på vandværket. Bestyrelsen beslutter selv intervallet for de

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009 Overvågningsprogram Storring Vandværk Juni 2009 1. Beskrivelse af overvågningsprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram og analysestyring 6. Skema

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan

Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan Vandværk Handlingsplan 2003 Tilstandsrapport og handlingsplan Vandværkets navn i hvidt skrift oven på Side 1 Program Overskrift Før pausen Pause Efter

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsførende GRYG Tilsynsdato 17.06.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Hove Vandværk Indhold 1. Baggrund og foreløbige resultater og forslag 2. Vandværkets beskrivelse, fotos og illustrationer, udleveret bilag,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Haxholm Vandværk Gelbrovej 18B, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Henrik Kristensen

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Assensvejens Vandværk April 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

KVALITETS- SIKRING: 2016

KVALITETS- SIKRING: 2016 A. KILDEPLADS: 1. Beskyttelseszone. 2. Aflåsning 3. Hegn 4. Terræn B. BYGNING: 1. Tag. 2. Tagrende/ afledning. 3. Mur/fundament. 4. Gulve/afløb. 5. Vinduer/døre. 6. Udluftning. 7. El-tavler. 8. Affugter.

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009 Benløse Rundings Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V. Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M. V. I HENHOLD TIL 20-22 I

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Vandforsyningen Brovst & Omegn

Vandforsyningen Brovst & Omegn Vandforsyningen Brovst & Omegn Undersøgelse af 4 indvindingsboringer Resultater fra logging Forslag til ombygninger Forslag til fremtidig indvindingsstrategi Nyt kildefelt Egenkontrol & e-tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Storring Vandværk Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Forslag til renovering af udpumpningsanlæg, vandbehandling, vandmåler, overvågning med alarm/dataregistrering samt IT-vandværks-passer

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere