Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober

2 Indhold 1. Indledning Kvalitetsstandarder og servicemål Råd og Vejledning Værested Udredning og visitation Substitutionsbehandling Ambulant stofbehandling Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling Ambulant alkoholbehandling Intensiv behandling Efterbehandling Opfølgning Monitorering Råd & Vejledning til pårørende Forebyggelse Konsulentfunktion

3 1. Indledning varetager misbrugsbehandlingen i Ballerup Kommune. s behandlingstilbud er reguleret af Service- og Sundhedslovens bestemmelser for Misbrugsbehandling. oplever et stigende antal borgere henvender sig til behandling for et blandingsmisbrug af alkohol og andre rusmidler. Flertallet af de beskrevne tilbud er derfor gældende for alle borgere, der henvender sig i behandling, uanset hvilken primær form for misbrug der er tale om. Der er specifikke krav til for eksempel medicinsk behandling, som kun er gældende for stofmisbrugsområdet jf SUL 142. Indholdet af de enkelte tilbud er nærmere beskrevet i s interne proces- og metodebeskrivelser. følger forpligtelsen til at udarbejde kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrugere. Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Ballerup Kommune. Service- og sundhedslovens bestemmelser er minimumskrav til den behandling og støtte der skal tilbydes borgere. ønsker at tilbyde borgere den bedst mulige behandling og har derfor et højere serviceniveau end krævet i lovgivningen. 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål Med hjemmel i Servicelovens 139 er der i bekendtgørelse nr. 430 af 30/ om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter Servicelovens 101 fastsat krav om, at kommunalbestyrelsen skal beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Informationen om tilbud og ydelser til borgerne skal gøres alment tilgængelig, som minimum lægges på internettet. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år, og ved revisionen skal inddrages bruger repræsentanter og eventuelt deres pårørende. Yderligere informationer 3

4 2. Råd og Vejledning SEL 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes til borgere med behov herfor. At borgeren modtager råd og vejledning, og at denne vejledning skal kunne tilbydes anonymt. At råd og vejledning iværksættes hurtigst muligt og altid inden for 14 dage efter henvendelse. Borgere med rusmiddelproblemer. Alle relevante samarbejdspartnere som f.eks. sagsbehandlere, praktiserende læger, skoler, kriminalforsorgen, hospitaler m.v. Afgørelse om tildeling af råd & vejledning Alle borgere er via lovgivningen sikret retten til at modtage denne ydelse. Borgeren har ret til selv at henvende sig og skal derfor ikke visiteres til denne ydelse. Råd og vejledning kan indeholde følgende: Råd og vejledning, som understøtter ønsket om en stoffri tilværelse. Råd og vejledning, der samlet nedbringer forbruget. Råd og vejledning om behandlingstilbud både ambulant samt døgntilbud. Råd og vejledning i forhold til konsekvenser af stofmisbrug. Råd og vejledning til kommunale eller private virksomheder i forhold til medarbejdere med forbrug af rusmidler. Råd og vejledning til elever i forhold til projektopgaver. Levering af hjælpen s personale. Kvalitetskrav til leverandøren Personale med højt fagligt niveau. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for at modtage ydelsen. Opfølgning Årlig opgørelse over antal borgere, der har modtaget råd og vejledning. Årlig opgørelse over antal råd og vejledningsforløb, der ikke har været iværksat inden for 14 dage med begrundelse herfor. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som herefter videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. Kontaktinformation 4

5 3. Værested s brugerne tilbydes et fællesskab med fokus på kost/ernæring, motion, dialog, aktiviteter og struktur. En forudsætning er at brugerne medinddrages i drift og beslutninger omkring værestedet og motiveres til at tage ansvar for den gode ånd og det positive fællesskab. Brugerinddragelse Den grundholdning der ligger bag, er en tro på, at mennesker vil have ansvar for deres eget liv. I dagligdagen arbejdes der på, at brugerne, afpasset i forhold til den enkeltes evner og muligheder, tager ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger. I værestedet sker brugerinddragelsen på daglig basis i det pædagogiske arbejde, hvor mødedeltagerne har indflydelse på eksempelvis aktiviteter og indkøb. Levering af hjælpen s pædagogiske personale. Kvalitetskrav til leverandøren Personale med højt fagligt niveau. Krav til ydelsesmodtageren Brugeren skal være motiveret for at modtage ydelsen. Brugeren skal kunne begå sig i fællesskabet og overholde husets regler. Opfølgning Årlig opgørelse over antal brugere, der har haft tilbud om værested. Løbende registrering af antal brugere der benytter værestedet og deltager i forskellige aktiviteter og arrangementer. 5

6 4. Udredning og visitation SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes til borgere med behov herfor. At borgeren tilbydes en forsamtale og et udredningsforløb, og at dette forløb danner baggrund for visitation til et behandlingstilbud. At udredningen iværksættes hurtigst muligt og inden for 14 dage efter henvendelse. Alle borgere, som har et rusmiddelproblem. Der er ingen nedre aldersgrænse for at kunne søge hjælp; i forhold til unge under 18 år gælder, at der kan tilbydes anonym råd og vejledning indenfor en ramme af 4-5 samtaler. Herefter skal forældre eller værge give samtykke og i øvrigt søges inddraget i et videre forløb. Borgeren tilbydes en forsamtale og et udredningsforløb indenfor en behandlingsgaranti periode på 14 dage. Forsamtalen finder sted hurtigst muligt efter første henvendelse og varetages af socialrådgiver eller visitator. Det efterfølgende udredningsforløb foregår hos: Læge, som laver en sundhedsfaglig anamnese Psykolog, som laver en basisscreening Socialrådgiver, samler delene i udredningen og laver en indstilling til visitation. Tidsbegrænset, målrettet tilbud med slutevaluering i form af visitationsafgørelse, som er borgerens dokumentation for behandlingstilbud og indskrivning. Borger og kontaktperson laver en ASI-score og aftaler mål, indhold og længden af forløbet. Dette beskrives i borgerens behandlingsplan, som løbende revideres. Alle borgere i behandling tilbydes op til 5 familiesamtaler hvis det vurderes relevant for at opnå det bedst mulige resultat i misbrugsbehandlingen. Levering af hjælpen s socialrådgivere, terapeuter og læger. Kvalitetskrav til leverandøren Højt fagligt niveau. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for at modtage ydelsen. Borgeren kan dog være umotiveret og samtidig modtage ydelsen (f.eks. krav via dom). Ydelsen har endvidere til formål afklare borgerens motivation i forhold til evt. senere at ønske et behandlingstilbud. Opfølgning Årlig opgørelse over antal borgere, der har modtaget tilbud om udredning og behandling. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. 6

7 Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. Kontaktinformation 7

8 5. Substitutionsbehandling SUL 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes brugere med behov herfor. At brugeren modtager et substitutionsforløb, som sikrer mulighed for nedtrapning i behandlingsøjemed eller med skadesreduktion som mål. At substitutionsbehandling iværksættes, når forholdende taler derfor. Alle nyindskrevne tilbydes som udgangspunkt et Buprenorphin-præparat. Alle borgere, som har et opiatmisbrug - fortrinsvis i aldersgruppen fra 18 år og opefter. Unge i aldersgruppen år, kan tilbydes nedtrapning. Dette vil i givet fald ske i tæt samarbejde med Børne/Familieafdelingen. Målet er for den gruppe alene stoffri behandling. Afgørelse om tildeling af substitutionsbehandling Alle borgere er via lovgivningen sikret retten til at modtage denne ydelse. Borgeren har ret til selv at henvende sig og skal derfor ikke visiteres til denne ydelse. Brugeren tilbydes ud fra en samlet vurdering og udredning substitutionsbehandlingsforløb. Lovgivningen stiller krav om at indrapportering til ministeriet via SIB registre overholdes. Ydelsen tilbydes efter en individuel vurdering med mulighed for daglig udlevering. Når borgeren er stabil tilbydes ydelsen oftest med en udlevering 2 gange om ugen. I særlige tilfælde, eksempelvis når borgeren er i arbejde, kan der tilbydes en ugentlig udlevering. Efter særlig aftale i forbindelse med immobilitet eller alvorlig sygdom kan udlevering ske i eget hjem. Substitutionsmedicin udleveres af særligt uddannet personale. Substitutionsbehandlingsmedicin udleveres gratis. I særlige tilfælde tilbydes ordination af støttemedicin. Denne afhentes på borgerens eget initiativ, men tilbydes udleveret sammen med substitutionsmedicinering. Brugeren, behandleren og misbrugslægen aftaler mål, indhold og længden af forløbet. Der udarbejdes en behandlingsplan. Ydelsen kan iværksættes som nedtrapningsforløb med det mål at tilbyde stoffri dag- eller døgnbehandling. Ydelsen kan endvidere bestilles af kriminalforsorgen, gældende for de borgere der via dom er pålagt krav om substitutionsbehandling. Opfølgningen i disse sager sker via samarbejdsaftale. Levering af hjælpen Sygeplejersker og andre udvalgte medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til håndtering af substitutionsmedicin. Kvalitetskrav til leverandøren Sundhedsfagligt personale med højt fagligt niveau. 8

9 Krav til ydelsesmodtageren Borgeren kan være motiveret for ydelsen. I dette tilfælde vil målet med iværksættelse af substitutionsbehandling være klargøring til at modtage stoffri dag- eller døgnbehandling. Borgeren kan være umotiveret i forhold til stoffri behandling, hvor målet med substitutionsbehandlingen derfor alene er skadesreduktion. Borgeren må som hovedregel ikke have et sidemisbrug. Borgeren skal ved opstart give tilsagn om at aflægge urinprøve. Opfølgning Årligt indkald af substitutionsbrugere, hvor der gives fremmøde dagligt i 5 dage. Fremmøde er en forudsætning for fortsat medicinering. Fuld dosis indtages superviseret, og brugeren overvåges af sygeplejepersonalet i forhold til reaktion på dosis. Der gennemføres sundhedssamtale, lægesamtale og social opfølgning i indkaldsperioden. For at fremme samarbejdet med patientens praktiserende læge kontaktes denne af s Læge i forbindelse med alle nye ordinationer. Der foretages løbende opgørelse over antal borgere, der har modtaget substitutionsbehandling og indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SIB). Klage og ankemuligheder Klageinstansen er Sundhedsvæsenets patientklagenævn. Alternativt kan klage sendes til Embedslægeinstitutionen eller til Regionens patientkontor. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Hjælp til udformning af klage kan også ske ved henvendelse til Regionens patientkontor. Kontaktinformation 9

10 6. Ambulant stofbehandling SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Bekendtgørelser Garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde (Socialmin. bek. nr. BEK nr 714 af 19/06/2013) Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes borgere med behov herfor. At borgeren modtager et stofbehandlingstilbud. At stofbehandling iværksættes inden for lovkrav om 14 dages frist. Alle borgere som har et behandlingskrævende forbrug af rusmidler. Afgørelse om tildeling af stofbehandling Alle borgere er via lovgivningen sikret retten til at modtage denne ydelse. Borgeren har ret til selv at henvende sig og skal derfor ikke henvises til denne ydelse fra anden instans. Borgeren tilbydes ud fra en samlet vurdering stofbehandling. Se også punkt 4 om udredning og visitation. Borgeren kan tilbydes substitutionsbehandling som støtte ved indskrivning. Se også punkt 5 om substitutionsbehandling. Der udarbejdes behandlingsplan. Muligheden for frit valg En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet godkendt offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge kan dog begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. s personale er behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg-muligheden. Det tilstræbes til enhver tid at s tilbud om behandling er et naturligt og kvalificeret valg. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for ydelsen. Borgeren kan være umotiveret i forhold til ønske om stoffri behandling, men kan via indskrivning i det kommunale stofbehandlingstilbud arbejde med motiverende processer, som senere kan medvirke til ønske om mere intensive behandlingstilbud. Opfølgning Målet for udarbejdelse af handleplanen er, at brugeren opnår størst mulig motivation, egen indsigt og tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Handleplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdsparter i den konkrete sag fx praktiserende læge og 10

11 kommunale sagsbehandlere. Se tillige afsnit 11 & 12 for uddybning af procedure for opfølgning og monitorering af indsatser. Kvalitetskrav til leverandøren Personale med højt fagligt niveau. Ydelsen ambulant stofbehandling: Ydelsen opdeles i 3 forløb. Gruppeterapeutisk behandling med stoffrihed som mål Brugere, der kan profitere af gruppeforløb, tilbydes ydelsen. Gruppebehandling er det primære tilbud, og metoden er kognitiv terapi. Grupperne er rullende. Kost og motion, NADA, meditation og netværksdannelse kan supplere gruppeforløb. Der evalueres løbende. Man kan modtage individuelt behandlingstilbud samtidig med gruppeforløb. Individuelt behandlingsforløb med stoffrihed som mål Der udarbejdes en behandlingsplan, som løbende justeres. Samtalerne kan foregå enten hos socialrådgiver eller psykolog/terapeut. Metoden er kognitiv samtaleterapi. Afgiftning og stabilisering kan tilbydes i intensivt regi efter behov og vurdering. Motion, sundhedssamtaler og NADA kan indgå i behandlingen. Stabiliseringsbehandling Brugere, som ikke umiddelbart har stoffrihed som mål, tilbydes ydelsen. Tilbuddet er ofte koblet sammen med tilbud om værested og medicinafhentning. Der tilbydes sundhedssamtaler, vaccinationsprogrammer og udredning og pleje af sår. Der er mulighed for motivationsforløb i forhold til at støtte brugeren positivt i retningen af en stoffri eller stabiliseret tilværelse. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 11

12 7. Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling SEL 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V. Ballerup og Gladsaxe kommuner tilbyder sammen at være leverandør af anonym ambulant stofmisbrugs-behandling leveret på to adresser en i Ballerup kommune og en i Gladsaxe Kommune. Borgeren kan vælge mellem tilbuddene i de to kommuner. At borgeren modtager et stofbehandlingstilbud, der tilgodeser målgruppens behov for anonymitet og mulighed for at modtage behandling uden for normal arbejdstid At stofbehandling iværksættes inden for 14 dages frist. Målgruppen for tilbuddene er borgere over 18 år, der ikke er i målgruppen for øvrige tilbud efter Lov om social service, og ikke vurderes at have andre sociale problemer ud over stofmisbrug, og/eller efterspørge medicinsk understøttelse af den sociale stofmisbrugsbehandling. et med behandlingener, gennem en målrettet behandlingsindsats, at understøtte borgeren bliver stabilt stoffri og forebygge at disse borgere udvikler sociale problemstillinger i forlængelse af et misbrug. Henvendelse og visitation Der henvises til det anonyme behandlingstilbud på kommunernes hjemmesider med oplysning om mailadresse og telefonnummer. Ved henvendelse på telefon eller mail aftales tid til en for-samtale, som foregår telefonisk.ballerup og Gladsaxe kommuner varetager i fællesskab visitationsopgaven, og leverer for-samtale, screening og behandling efter den aftalte takst for anonym behandling. I den visiterende samtale afklares om borgeren har andre sociale problemer end stofmisbrug og dermed ikke opfylder kriterierne for anonym behandling. Hvis borgeren i den visiterende samtale, ikke vurderes at opfylde kriterierne for anonym behandling, henvises til hjemkommunen for yderligere afklaring og eventuelt tilbud efter 101. Behandlingsforløbet Behandlingen er et ambulant kognitivt gruppeforløb i en afgrænset periode af 10 ugers varighed, og deltagerne i gruppetilbuddet vil efter endt gruppeforløb få tilbud om én afsluttende individuel samtale. Dokumentation og opfølgning Borgerne tilbydes en afsluttende, opfølgende samtale. Hvis borgeren giver samtykke vil kontakte dem efter hhv. 1 og 6 mdr. for opfølgning. Med udgangspunkt i et standardiseret spørgeskema spørges indtil borgerens forbrug af rusmidler og relevante sociale forhold. Svarene indtastes anonymiseret i et databehandlingsprogram. Klage og ankemuligheder Jf 101a stk. 6. kan afgørelser om behandling ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 12

13 Kontaktinformation 13

14 8. Ambulant alkoholbehandling SUL 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes borgere med behov herfor. At borgeren modtager et alkoholbehandlingstilbud. At alkoholbehandling iværksættes inden for lovkrav om 14 dages frist. Alle borgere som har et erkendt alkoholmisbrug. Afgørelse om tildeling af alkoholbehandling Alle borgere er via lovgivningen sikret retten til at modtage denne ydelse. Borgeren har ret til selv at henvende sig og skal derfor ikke visiteres til denne ydelse. Borgeren tilbydes ud fra en samlet vurdering alkoholbehandling. Borgeren kan tilbydes midlertidig antabus eller anden støttende, medicinsk behandling i tæt samarbejde med husets læger. Der udarbejdes behandlingsplan. Muligheden for frit valg Det tilstræbes til enhver tid at s tilbud om behandling er et naturligt og kvalificeret valg. Borgeren kan frit vælge et andet ambulant alkoholbehandlingssted. Behandlingen er vederlagsfri uanset valg af behandlingssted. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for ydelsen. Borgeren kan være umotiveret i forhold til ønske om alkoholbehandling, men kan via indskrivning i det kommunale alkoholbehandlingstilbud arbejde med motiverende processer. Opfølgning Målet for udarbejdelse af handleplanen er, at brugeren opnår størst mulig motivation, egen indsigt og tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Handleplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdsparter i den konkrete sag fx praktiserende læge og kommunale handleplaner. Der følges løbende op på handleplanen. Kvartalsvis opgøres antal borgere, der har modtaget alkoholbehandling. For at fremme samarbejdet med patientens praktiserende læge kontaktes denne af s Læge i forbindelse med alle nye ordinationer. Kvalitetskrav til leverandøren Socialrådgivere, terapeuter og psykologer med højt fagligt niveau. Ydelsen ambulant alkoholbehandling: Ydelsen opdeles i 3 forløb. Gruppeterapeutisk behandling med ædruelighed som mål Brugere, der kan profitere af gruppeforløb, tilbydes ydelsen. Gruppebehandling er det primære tilbud, og metoden er kognitiv terapi. 14

15 Grupperne er rullende. Kost og motion, NADA, meditation og netværksdannelse kan supplere gruppeforløb. Der evalueres løbende. Man kan modtage individuelt behandlingstilbud samtidig med gruppeforløb. Individuelt behandlingsforløb med ædruelighed som mål Der udarbejdes en behandlingsplan, som løbende justeres. Samtalerne kan foregå enten hos socialrådgiver eller psykolog/terapeut. Metoden er kognitiv samtaleterapi. Afgiftning og stabilisering kan tilbydes i intensivt regi efter behov og vurdering. Motion, sundhedssamtaler og NADA kan indgå i behandlingen. Stabiliseringsbehandling Brugere, som ikke umiddelbart har ædruelighed som mål, tilbydes ydelsen. Tilbuddet er ofte koblet sammen med tilbud om værested. Der tilbydes sundhedssamtaler, vaccinationsprogrammer og udredning og pleje af sår. Der er mulighed for motivationsforløb i forhold til at støtte brugeren positivt i retningen af stabiliseret tilværelse. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 15

16 9. Intensiv behandling SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere SUL 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere SEL 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. SEL 101 hhv. SUL 141 anvendes i forhold til at tilbyde stofmisbrugsbehandling og SEL 107 i forhold til et midlertidigt botilbud i forbindelse med døgnbehandling. Intensiv døgnbehandling er ikke et lovkrav. Når forbrug af rusmidler er massivt, når ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt, og når de samlede forhold taler herfor, kan intensiv behandling tilbydes. At visitationen er så grundig og udtømmende at samtlige borgere visiteret til intensiv behandling gennemfører afgiftning og stabiliseringsforløb. Sekundært at en eventuelt efterfølgende behandling gennemføres med maksimalt udbytte. Brugere, som efter forsøgt ambulant behandling herunder også ambulant afgiftning, og for hvem dette ikke har vist sig tilstrækkeligt. Brugere, som er i akut, livstruende misbrug, og som har et ønske om at modtage hjælp og behandling i intensivt regi. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for ydelsen. Afgørelse om tildeling af stofbehandling Alle borgere er via lovgivningen sikret retten til at søge bevilling til denne ydelse ved s visitationsudvalg. Visitationsudvalg består af to ledelsesrepræsentanter fra, sekretær og de socialrådgivere, der fremlægger sager. Eksterne sagsbehandlere er velkomne på møderne. Centerleder er formand for udvalget. Visitationsudvalget har møde hver uge. Sager til behandling skal være sekretariatet på i hænde senest fredag ugen før mødet. Borgeren tilbydes ud fra en samlet vurdering behandling ved en døgninstitution. Der tilbydes altid afgiftning og stabilisering. Der tilbydes efter nærmere plan og visitation længerevarende døgnbehandling. Levering af hjælpen Private aktører efter aftale. Institutionerne skal være at finde på og der skal føres tilsyn med dem af Det Sociale Tilsyn. Kvalitetskrav til leverandøren Ekstern samarbejdspartner, som kan varetage de krav, som fremgår i beskrivelse af ydelserne. 16

17 Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 17

18 10. Efterbehandling SEL 102. Kommunalbestyrelsen kan give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Vejledninger mv. Kommunal rehabilitering (Indenrigs- og Sundhedsmin. vejl. nr af 13/7 2011). Ydelsen er en kan-ydelse og kan tilbydes borgeren efter behov. At borgeren modtager et efterbehandlingstilbud, som sikrer fastholdelse af kompetencer erhvervet via primært behandlingstilbud. At der løbende kan tilbydes behandlingsforløb i forhold til tilbagefald. Støtte borgeren i netværksskabende og vedligeholdende aktiviteter med henblik på at skabe og indgå i fællesskaber uden alkohol og stoffer. At efterbehandlingen tilbydes som en del af udskrivning fra primær behandlingsforløb. Dette iværksættes når forholdende taler derfor. Stoffri/ædru borgere, som har modtaget og gennemført behandlingstilbud. Afgørelse om tildeling af efterbehandling. Alle borgere, som har modtaget behandlingstilbud, tilbydes efterbehandlingsforløb efter behov. Ydelsen er frivillig, og deltagelse sker efter behov og ønske. Ydelsen kan omfatte støtte til deltagelse i NA eller AA. Ydelsen kan omfatte ophold i udslusningsbolig. Udslusningsboligen Knastebakken Stoffri borgere kan tilbydes ophold i udslusningsboligen, Knastebakken. Der stilles krav om absolut ædruelighed og stoffrihed, og beboere må acceptere krav om uvarslede urinprøvekontroller. Ophold på Knastebakken foregår som et bofællesskab med fælles ansvar for boligens vedligehold og drift. For borgere i Ballerup Kommune gælder følgende: Har man udgifter til egen bolig, er opholdet på Knastebakken gratis. Har man ingen bolig koster opholdet kr ,- om måneden. Udgiften omfatter husleje, varme, el, vand, antenne mm. Desuden er der rengøringsartikler på stedet. Kost afholdes af beboerne. For borgere fra andre kommuner laves særskilt kontrakt. Kvalitetskrav til leverandøren Pædagogisk personale med højt fagligt niveau. Ekstern samarbejdspartner, som kommunen har samarbejdsaftale med, og som kan varetage samme krav, som fremgår i beskrivelse af ydelserne. 18

19 Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for ydelsen og være ædru og stoffri. Opfølgning Årlig opgørelse over antal borgere, der har modtaget efterbehandling. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 19

20 11. Opfølgning SEL 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere SUL 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling for alkoholmisbrug Bekendtgørelser: BEK 430 af 30. april stk. 1 nr. 8 og stk. 2 Ydelsen er en skal-ydelse for stofmisbrugere. har som følge af kravet om monitorering (se afsnit 12) af indsatsen valgt at lave systematisk opfølgning på alle borgere der udskrives fra behandling i. Efter endt behandling følges op på borgerens behandlingsforløb og aktuelle situation. Der kan eventuelt gives tilbud om genoptag af behandling, hvis nødvendigt. Det kræver ikke en ny udredning. At der løbende kan tilbydes behandlingsforløb i forhold til tilbagefald. Se i øvrigt punkt 10 om efterbehandling. At borgere, som har været i behandling i bliver kontaktet efter 1 og 6 måneder, og at et referat af denne kontakt kan ses i borgerens journal. Borgere, som er visiteret til behandling ifølge SEL 101, som har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital, eller udskrevet med anden årsag. Jf. lokal statistikoversigt. Borgerens primære kontaktperson tager kontakt til borgeren hhv. efter 1 måned og 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb i. Kontaktpersonen vil med udgangspunkt i et standardiseret spørgeskema interviewe borgeren om dennes nuværende forbrug af rusmidler og andre, relevante forhold. Opfølgningen skal udmøntes i et journalnotat, som redegør for borgerens status, og om der er blevet taget initiativ til yderligere på baggrund af opfølgningen. Kvalitetskrav til leverandøren Kontaktperson med højt fagligt niveau Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 20

21 12. Monitorering SEL 101 & 101a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere Bekendtgørelser: BEK 430 af 30. april stk. 1 nr. 14 og stk. 3 Ydelsen er en skal-ydelse for stofmisbrugere. har valgt at lave systematisk opfølgning på alle borgere der er udskrevet fra behandling i At monitorere effekten af indsatsen i behandlingen af stofmisbrugere At der føres statistik over andelen af stofmisbrugere, der efter endt behandling er stoffri, samt andelen, der efter endt behandling har reduceret deres forbrug af rusmidler. Måltal skal som led i monitoreringen opstille måltal for ovennævnte kategorier: Regeringen har i sin 2020 plan fastlagt en målsætning om at minimum 50% af borgere udskrives fra behandling som stoffri eller med reduceret forbrug. Denne målsætning tilstræber at leve op til. Højst 33 % af borgerne, der er udskrevet som færdigbehandlede og stoffri, genindskrives i misbrugsbehandling indenfor 12 måneder efter udskrivning. Alkohol: 55% alkoholfrie efter 6 måneder. Borgere, som er visiteret til stofbehandling i forhold til SEL 101 og til alkoholbehandling, SUL i. opdaterer løbende klientstatistik, som redegør for, hvilke tilbud den enkelte klient modtager i den behandling. Efter endt behandling tilbydes efterbehandling, som tilsvarende monitoreres i statistikken. Data indsamlet i forbindelse de opfølgende samtaler indgår i statistikken (se afsnit 11). I forhold til effekten af behandlingen registreres det, hvem der udskrives som stoffri eller med reduceret forbrug. Administrationen foretager en gang årligt en gennemgang af sager i EKJ med henblik på at afdække hvor mange borgere der genindskrives i behandling indenfor 12 mdr. Kvalitetskrav til leverandøren Opgaven foretages af administrativt personale, som har ansvar for klientstatistikken. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er det sociale nævn. Klagen sendes til, som videresender til det sociale nævn efter de almindelige klageregler. s socialrådgivere tilbyder at medvirke til at udforme klager. Kontaktinformation 21

22 13. Råd & Vejledning til pårørende SEL 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. et med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning. Ydelsen er en skal-ydelse og skal tilbydes til borgere med behov herfor. At sikre at pårørende til alkohol- eller stofmisbrugere modtager råd & vejledning At alle borgere, som er pårørende til alkohol- eller stofmisbrugere bliver rådgivet og vejledt i forhold til at indgå i relation med en misbruger. At borgeren udtrykker tilfredshed med vejledningen og rådgivningen. Alle borgere med en nær relation til et menneske i misbrug. s personale tilbyder råd og vejledning. Ydelsen tildeles først som et kortvarigt individuelt samtaleforløb efterfulgt af tilbud om et gruppeterapeutisk forløb sammen med andre pårørende til misbrugere. Desuden tilbydes telefonisk rådgivning og introduktion til et samtaleforløb. Levering af hjælpen s personale Kvalitetskrav til leverandøren Rådgivere med højt fagligt niveau. Krav til ydelsesmodtageren Overholde aftaletidspunkter samt være motiveret for forløbet. Opfølgning Årlig opgørelse over antal forløb, hvor rådgiverne medvirker. Klage og ankemuligheder Klageinstansen er, Ballerup Kommune. Klagen sendes til, som behandler klagen efter gældende regler. Kontaktinformation 22

23 14. Forebyggelse Ydelsen er en kan-ydelse. At sikre at den viden, som s medarbejdere har, kan omsættes til forbyggende arbejde. At medvirker i holdningsbearbejdelse i forhold til især unge og rusmidler. medvirker i alle sammenhænge, hvor voksne holdningsmæssigt kan påvirke børn og unge. s medarbejdere har en særlig forpligtelse til at medvirke i samarbejdet om at løse erkendte misbrugsproblemer for særlige grupper eller indenfor konkrete geografiske områder. Alle borgere, der privat eller professionelt påvirker børn og unge med holdninger. Elever i alderen 8-10 kl. fra folkeskoler eller fra ungdomsuddannelsesinstitutioner i Ballerup Kommune. Udvalgte medarbejdere stiller deres viden til rådighed for elever i folkeskolerne. Udvalgte medarbejdere stiller sig til rådighed for forældrearrangementer for 8-10 kl. Udvalgte medarbejdere stiller viden til rådighed for skolens lærere og andre i forhold til planlægning af temadage m.v. Levering af hjælpen s medarbejdere. Kvalitetskrav til leverandøren Behandlende personale med højt fagligt niveau. Krav til ydelsesmodtageren Ydelserne bør bestilles i god tid i forvejen. Opfølgning Årlig opgørelse over antal forløb, hvor medvirker. Kontaktinformation 23

24 15. Konsulentfunktion Ydelsen er en kan-ydelse og kan tilbydes efter behov. At sikre at den viden og kompetence, som har, stilles til rådighed for alle relevante kommunale samarbejdspartnere. At alle relevante samarbejdspartnere kender til tilbuddene i rusmiddelcenteret. At s medarbejdere bidrager udredende eller rådgivende for interne samarbejdspartnere som de kommunale sagsbehandlere m.v. samt praktiserende læger, psykologer og psykiatrien, i forhold til forløb i konkrete sager. At viden oparbejdet i kan stilles til rådighed og danne baggrund for kommende politikker. Alle samarbejdspartnere i forhold til konkrete forløb. Afgørelse om tildeling af ydelsen: Centerleder,. Relevante samarbejdspartnere interne og eksterne. Personalet tilbyder råd og vejledning, herunder deltagelse i konkrete sager, enten ved sparring eller deltagelse i møder og samtaler. Herudover tilbydes at medvirke i forhold til at udarbejdelse politikker på arbejdspladser samt i forhold til kollegaer eller ansatte medarbejdere ved mistanke om misbrug. Levering af hjælpen Udvalgte medarbejdere fra. Krav til ydelsesmodtageren Ydelserne bør bestilles i god tid i forvejen. Opfølgning Årlig opgørelse over antal forløb, hvor medvirker. Kontaktinformation 24

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere