Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010

2 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering 8. Bilag

3 Norddjurs Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af alle almene vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, det vil sige vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Samtidig har formålet været at føre lovpligtigt tilsyn med forsyningerne. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god Anlæg i særdeles god tilstand og indrettet efter principperne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende. 2 God Acceptabel. 3 Nogenlunde god Reparation eller udbedring bør foretages. 4 Uacceptabel Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er med hensyn til forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Norddjurs Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God Vandkvalitetskrav er overholdt og der skønnes ikke risiko for uhygiejniske forhold. B Acceptabel Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg m.v. C Uacceptabel Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg m.v. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Norddjurs Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID (Jupiter) Store Sjørup Strands Vandværk Andelsselskab Adresse Estruplundvej 31 C, Store Sjørup, 8950 Ørsted Vandværkets hjemmeside Matr. nr. 8 m Store Sjørup By, Estruplund Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Ina Andersen, Bastrups Alle 23, 8900 Randers Vandværkets formand Telefon Mobiltelefon Jan Skytte, Skelagervej 381, 8200 Aarhus N Indvindingstilladelse (m 3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato Seneste godkendte takstblad: 2010

6 Norddjurs Kommune Side 6 Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer

7 Norddjurs Kommune Side 7 Indvinding og forbrug Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % ??? Energiforbrug Årstal Udpumpet (m 3 /år) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand (KWh/m 3 ) ,87 Forbrugsfordeling Forbrugere Antal Mængde (m 3 ) Forbrug pr. enhed (m 3 /år) Husstande i parcelhuse Husstande i etageboliger Husstande i landhuse Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsvirksomhed Gartneri Industri Institutioner Skoler Hoteller Campingpladser 1 41 Har vandværket kendskab til fremtidige forbrugere?: Der tilsluttes nye forbrugere efterhånden som sommerhusområdet bliver udbygget. En enkelt ejendom med kommunalt forskud er ikke tilsluttet

8 Norddjurs Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Kapacitet Total indvindingskapacitet (m 3 /t) 32 Filterkapacitet (m 3 /t) 19 Kapacitet af evt. rentvandsbeholder (m 3 ) 40 Udpumpningskapacitet (m 3 /t) 45 Maksimal døgnproduktion (m 3 /d) 240 Forsyningsevne faktor 1,8 Bemærkning: Forsyningsevnen er tilstrækkelig høj 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja / nej Bemærkninger Beredskabsplan Ja Under udbygning Nødforsyning Nødgenerator (Ja) Nej Der etableres snart nødforbindelse til Hevring Vandværk Sikring af vandværk Ja / nej Bemærkninger Hegn Aflåst Alarm Filter mod luftforurening Ja Ja Nej Nej

9 Norddjurs Kommune Side 9 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Hele vandværkets kildeplads incl. boringer Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Hele vandværkets kildeplads incl. boringer Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger:

10 Norddjurs Kommune Side Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10). Analyseantal ved begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed /2 1/ Analyseantal ved forsyningsanlæg og tilhørende boringer Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Boringskontrol /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 1/2 1/ / / /3 Brøken 1/2 betyder, at der skal udtages én prøve hvert andet år. Aktuel hyppighed Årstal Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffer Organiske mikroforureninger Boringskontrol

11 Norddjurs Kommune Side Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed ph 7,6 7,6 Ledningsevne ms/m 71,0 67,0 NVOC mg/l 2,0 2,4 Ammonium mg/l 1,4 1,8 Natrium mg/l Jern mg/l 2,2 2,28 Mangan mg/l 0,078 0,077 Klorid mg/l Sulfat mg/l <0,5 0,7 Nitrat mg/l <0,5 <0,5 Calcium mg/l 91 76,5 Magnesium mg/l Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l 0,39 0,16 Ilt mg/l (2,3*) 0,3 Methan mg/l - 2,4 * Vurderet til at være en prøvetagningsfejl Svovlbrinte mg/l - 0,07 Arsen µg/l 4,4 1,3 Nikkel µg/l 1,4 <0,7 Flygtige organiske forbindelser µg/l - - Andre pesticider µg/l - <0,01 Vandtype D D Forvitringsindeks 0,9 0,9 Ionbytningsgrad 1,68 2,49

12 Norddjurs Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste analyse udtaget, dato: Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Farve mg/l - 5 NVOC mg/l 2,7 4 Hårdhed, total º dh - 30 Ammonium mg/l 0,04 0,05 Jern mg/l 0,006 0,1 Mangan mg/l <0,001 0,02 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 1 Kimtal ved 37º C antal/ml <1 5 Kimtal ved 22º C antal/ml 1 50 * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste analyse udtaget, dato: Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Temperatur º C Jern mg/l 0,008 0,2 Ilt mg/l 5,3 >5 Arsen µg/l 0, Nikkel µg/l 0, Coliforme bakterier antal/100 ml <1 1 Kimtal ved 22 C antal/ml * = overskridelse af grænseværdi

13 Norddjurs Kommune Side Vurdering af vandkvalitet Vandtype Vandtypen for vandværkets 2 boringer som indvinder fra et dybtliggende sand- og gruslag som er overlejret af tykke lerlag er bestemt til vandtype D, hvilket umiddelbart indikerer at vandet ikke er overfladepåvirket. Der er fundet høje værdier for methan og svovlbrinte, som viser at vandet er stærkt reduceret. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindekset er bestemt til 0,9. Hvis indekset er tydeligt større end 1 indikerer det at vandet er påvirket af processer der foregår nær jordoverfladen. Når indekset, som her er under 1, er der ikke noget der tyder på at vandet er påvirket af disse processer. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og klorid er bestemt til 1,68 i den ældste boring og 2,43 i den nyeste, hvilket kan tolkes til at der er en del ler af marin oprindelse i oplandet som grundvandet har passeret, og dermed en god beskyttelse af det magasin der indvindes fra. Sulfat, nitrat og ilt Der er ikke påvist nitrat eller ilt i grundvandet. Der er tillige et meget lavt indhold af sulfat, hvilket viser at der sker sulfatreduktion, under dannelse af sulfid (svovlbrinte). Sårbarhed Med baggrund i ovenstående er vandet der indvindes fra sand- og grusmagasinet med stor sikkerhed ikke nitratsårbart. Øvrige bemærkninger Der er påvist tilstedeværelse af betydelige mængder ammonium, svovlbrinte og methan i indvindingsboringerne. Der er samtidig et meget højt indhold af opløst jern og indhold af mangan. Indholdet af methan og svovlbrinte nødvendiggør at der foretages afblæsning af disse luftarter i en beluftningsbeholder, hvorefter ammonium- og jern- og manganindholdet kan nedbringes ved vandbehandling i form af beluftning og filtrering i forfilter og efterfilter. Indholdet af klorid har et normalt niveau og udviser ikke en stigende tendens, så der er ingen tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af fluorid har et normalt niveau, og der er ingen tegn på at grundvandet har været i kontakt med særligt fluoridholdige aflejringer. Indholdet af arsen er højt, 4,4 µg/l l i den ældste boring, og er tæt på grænseværdien for drikkevand (5.0 µg/l). Arsen kan stamme naturligt fra leraflejringer der kan afgive arsen til vandet. Indholdet af fosfor er højt, mellem 0,16 og 0,39 mg/l, hvilket er over grænseværdien for drikkevand på 0,15 mg/l. På baggrund af tidligere undersøgelser af fosforindholdets beskaffenhed er det vurderet, at der er tale om fosfor, stammende fra aflejringer af marin oprindelse og dermed er naturligt forekommende. Der er i øvrigt ikke fundet miljøfremmede stoffer i det oppumpede grundvand. Behandlet vand Det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier, og giver ikke anledning til bemærkninger. Det ses i øvrigt af drikkevandsanalyserne, at det høje arsen indhold bliver fjernet ved vandbehandlingen. Det er nødvendigt at føre regelmæssig kontrol med arsenindholdet i det behandlede vand, hvorfor analysehyppigheden for uorganiske sporstoffer ikke bør nedsættes. Det høje fosforindhold reduceres væsentligt på grund af vandbehandlingen, og er uden sundhedsmæssig betydning.

14 Norddjurs Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr Etableret Status Terrænkote (m, DNN) Aktiv Aktiv 22,5 22,5 Boredybde (m.u.t.) Rovandspejlkote (m.u.t.) 19,2 20, Pejledato Vandførende lag (type) Smeltevandssand Smeltevandsgrus, Morænegrus Filterinterval (m.u.t.) 48, ,9 55,9 Forerørsdiameter (mm) Bemærkning til indvindingsanlæg: Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m 3 /t) Stigrør type Grundfos SP Stålrør Grundfos SP Stålrør Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkning til råvandspumper: Pumperne er let neddroslede af hensyn til filterhastigheden. Det er planlagt at udskifte pumperne snarligt for optimering af filterdrift og energiforbrug. Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand A A Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til indvindingsanlæg: Ingen Beskriv indvindingsstrategi: Pumperne kører på skift. Indpumpning af råvand bliver styret af vandstand i rentvandsbeholderen.

15 Norddjurs Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Iltningsanlæg bemærkning Kompressor Ingen Reaktionsbassin volumen 3,1 m 3 Reaktionsbassin bemærkning Lukket iltnings / afblæsningstank Forfiltre antal 1 Forfilter type Lukket trykfilter 19 m 3 /h Forfiltre skyllevandsforbrug 6 m 3 Skyllehyppighed forfilter 1 gang/uge vinter, 3 gange/uge sommer Efterfiltre antal 1 Efterfilter type Lukket trykfilter 19 m 3 /h Efterfilter skyllevandsforbrug 6 m 3 Skyllehyppighed efterfilter Skyllevandsbehandling, (f.eks. bundfældning) Skyllevandsafledning (nedsivning, til vandløb, til kloak, til regnvandsledning) 1 gang/uge vinter, 3 gange/uge sommer Lukket udfældningsbassin Udledning til dræn Principdiagram for vandværket

16 Norddjurs Kommune Side 16 Vandværksbygning, beskrivelse Beskriv hvorledes bygningen er opbygget og tilstanden af bygning, døre og vinduer. Ventilationsforhold, affugtning, insektnet m.v. Lukket murstensbygning, bygget ovenpå rentvandsbeholder i beton. Der er tæt metaldør. Taget er tæt betondæk. Der er etableret affugtning, og der er derfor ikke udluftning. Gulvet er klinkebelagt, og der er hævede inspektionsåbninger til rentvandsbeholder. Hele bygværket fremstår særdeles velholdt og hygiejnisk. Udpumpningsanlæg Trykzone 1 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring 5 stk. CR8-50 Trykzone 2 I alt 45 m 3 28 Alle er frekvensstyrede Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Trykzone 3 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Hane til vandprøve på udpumpning: Ja Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 1 1 A Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til vandværk: Vel vedligeholdt og veldrevet. Der er beskrevet procedurer for drift og vedligeholdelse af vandværket. Der er regelmæssig gennemgang af det tekniske anlæg, gennemføres af vandbehandlingsfirma.

17 Norddjurs Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde m/pct. Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år PVC-plast 20 % 80 % Samlet længde m Antal stik 450 Ledningsrenoveringindsats Årstal 1995 Renovering foretaget (ja/nej) Renovering i meter Bemærkning til renovering: Systematisk lakagesøgning Bemærkning til lakagesøgning: Montering af vandure og eftersyn af stophaner Ikke fornøden Nej Nej Ledningsplan Foreligger ledningsplan digitalt (ja/nej) Analog ledningsplan (udleveret/sendes) Ja Der er planlagt og projekteret nødforbindelsesledning til Hevring Vandværk.

18 Norddjurs Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandværkets planer for fremtiden Vandværket ønsker at bestå som selvstændigt vandværk i fremtiden, og er parat til at forsyne yderligere et antal forbrugere. 7.2 Vurdering af vandkvalitet Råvandet fra vandværkets boringer er rent og af god kvalitet, og er med stor sikkerhed ikke nitratsårbart. Vandtypen er dog vanskelig at behandle. Efter den fornøden vandbehandling, omfattende afblæsning, forfiltrering og efterfiltrering leveres en vandkvalitet til forbrugerne der overholder kvalitetskravene. Vandtypen fordrer opmærksomhed omkring filtrenes og beluftningens drift. 7.3 Magasinsårbarhed Boreprofil for vandværkets boringer, DGU-nr og er vedlagt som bilag 2. Vurderet ud fra jordlagsbeskrivelsen af vandværkets boringer er grundvandsmagasinet ikke nitratsårbart. Sand- og grusmagasinet er overlejret af mere end 40 meter ler, og da grundvandsspejlet står ca. 20 meter under terræn er magasinet spændt. Magasinet må generelt karakteriseres som velbeskyttet og uden kontakt til terrænoverfladen. Det vil ikke kunne forventes at der sker forringelser af vandkvaliteten som følge af aktivitet på terrænoverfladen i et meget langt tidsperspektiv. 7.4 Vurdering af indvindingsanlæg Boringer og indvindingsanlæg Den ældste boring er etableret i 1968 og er dermed mere end 40 år gammel. Der er intet i vandanalyserne der peger i retning af defekter på boringen. Den formodes at være i udmærket stand. Det tilrådes at få forerøret inspiceret for tæringer og utætheder. Den nyeste boring er etableret i 1994 og formodes ligeledes at være i udmærket stand. Vandværksbygning og rentvandsbeholder Bygning og beholder er renoveret for nogen tid siden, og fremtræder velholdt og hygiejnisk. Rentvandsbeholderen bliver inspiceret regelmæssigt efter en plan. Ledningsnet Ledningsnettet består af plastledninger (PVC) hvoraf hovedparten er år gamle. Der er ikke foretaget renoveringer af forsyningsledningerne. Samlet er der efter vandværkets angivelser et meget lavt vandspild, og dermed er lækagesøgning og renoveringer endnu ikke aktuelt. I 1995 er der monteret vandure overalt, hvorunder stophaner er lokaliseret og efterset for lækager. 7.5 Samlet vurdering og anbefaling Vandværkets forsyningsevne faktor er høj, hvilket viser at vandværkets tekniske procesanlæg er godt dimensioneret til det nuværende forbrug og forbrugsmønster Forsyningssikkerheden vurderes til at være høj i øjeblikket, begrundet i at vandværket råder over 2 boringer og passende dimensioneret rentvandsbeholder. Der er allerede sat et projekt i gang til at nødforbinde Hevring og St. Sjørup Strands vandværker med en permanent forsyningsledning i passende dimension. Når dette projekt er gennemført vil vandværkets forsyningssikkerhed være meget høj. Vandværket har en beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen. Det kan f.eks. være ved større rørbrud eller nedbrud af vandværket eller være forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere, boringer eller på selve vandværket. Det anbefales fortsat at holde opmærksomhed på planen og holde den ajour.

19 Norddjurs Kommune Side 19 Vandværket har allerede udarbejdet procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygge risikoen for forurening ved den daglige drift. Det anbefales ligeledes at holde procedurerne ajour. Når vandværket har rentvandsbeholder anbefales en inspektionshyppighed af denne på mindst hvert 5. år. Tilsynet er udført af: Per V. Misser Dato:

20 Norddjurs Kommune Side Bilag 8.1 Fotos Beluftningbeholder, forfilter og efterfilter Nedgang til rentvandsbeholder Rentvandspumper Beluftningskompressor og affugter Boring 1 Boring 1 og tørbønd

21 Norddjurs Kommune Side Boreprofiler DGU-nr Top Bund sand (postglacial flyvesandse skønnet. SAND, mest fint, svagt sandet, grå, kalkfri. (postglacial flyvesand). Laggræn l (ler) LER, fedt, stærkt sandet, flaserlejring, grå, kalkholdig. (ler). Laggrænse skønnet l (ler) LER, sandet, flaserlejring, grå, kalkholdig. (ler). Laggrænse skønnet l (ler) LER, stærkt sandet, grå, kalkholdig. (ler). Laggrænse skønnet i (silt klæg, meller) SILT, leret, flaserlejring, grå, kalkholdig. (silt klæg, meller). Laggrænse skønnet i (silt klæg, meller) SILT, svagt leret, grå, kalkholdig. (silt klæg, meller). Laggrænse skønnet ds (glacial smeltevandssand) SAND, stærkt gruset, grå, kalkholdig. (glacial smeltevandssand). Laggrænse skønnet. DGU-nr Top Bund 0.5 m (muld) MULD, (muld)..5 6 dl (glacial smeltevandsler) LER, siltet, olivengrå, kalkfri, "smeltevandsler" dl (glacial smeltevandsler) LER, siltet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "smeltevandsler" dl (glacial smeltevandsler) Note: planterester, omlej. foram. fauna. LER, siltet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "smeltevandsler", Udført: analyseslemning l (ler) LER, ret fedt, olivengrå, stærkt kalkholdig. (ler). Prøve gemt l (ler) LER, ret fedt, olivengrå, stærkt kalkholdig. (ler). Prøve gemt l (ler) LER, ret fedt, olivengrå, stærkt kalkholdig. (ler). Prøve gemt l (ler) LER, ret fedt, svagt siltet, olivenbrun, stærkt kalkholdig. (ler). Prøve gemt l (ler) LER, ret fedt, olivengrå, stærkt kalkholdig. (ler). Prøve gemt l (ler) LER, ret fedt, olivengrå, stærkt kalkholdig. (ler), Udført: analyseslemning. Prøve gemt. Note: ingen foram ml (glacial moræneler (leret till)) Prøve gemt. Note: kalk, flint, granit, lokalmoræneler med ant. røsnæs ler. LER, ret fedt, slirer af sand, slirer af grus, rød, stærkt kalkholdig, "lokalmoræneler" dl (glacial smeltevandsler) Note: planterester, omlej. foram. fauna. LER, siltet, gråbrun, stærkt kalkholdig, "smeltevandsler", Udført: analyseslemning dg (glacial smeltevandsgrusgrus". Note: danien kalk, flint, svagt opblandet m granit gruskorn. GRUS, mest groft, sandet, svagt stenet, lys grå, stærkt kalkholdig, "smeltevands dg (glacial smeltevandsgrusgrus". Note: danien kalk, flint, svagt opblandet m granit gruskorn. GRUS, usorteret, sandet, svagt stenet, lys grå, stærkt kalkholdig, "smeltevands dg (glacial smelte- GRUS, usorteret, sandet, lys grå, stærkt kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: da vandsgrus) mg (glacial morænegrus) nien kalk, flint, svagt opblandet m granit gruskorn. GRUS, usorteret, mange klumper af ler, sandet, olivengrå, stærkt kalkholdig, "morænegrus". Note: danien kalk, flint, svagt opblandet m granit gruskorn.

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere