KOL ny viden og retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOL ny viden og retningslinjer"

Transkript

1 Lungesygdom KOL ny viden og retningslinjer Af Jesper Lykkegaard og Jesper Rømhild Davidsen Biografi Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og seniorforsker på Forskningsenheden for almen praksis i Odense. Jesper Rømhild Davidsen er 1. reservelæge på Medicinsk afd. M, Lungemedicinsk afsnit, OUH Svendborg Sygehus. Forfatters adresse Forskningsenheden for almen praksis J. B. Winsløwsvej 9A DK Odense C sdu.dk 306 De internationale guidelines (GOLD) for udredning og behandling af KOL er netop er opdateret i Denne artikel uddrager det mest praksisrelevante om behandlingen af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bliv bl.a. opdateret på de nye behandlingskriterier, der tager højde for både patientens lungefunktion, men i lige så høj grad patientens funktionsniveau. Det er onsdag i akuttiden. Efter det ældste barnebarns konfirmation i weekenden er Else på 66 år blevet stakåndet og hoster gule klatter. I vinteren havde hun samme symptomer og fik penicillin i lægevagten med god effekt. Praksis kender mest Else fra tidligere overvejelser om hormonbehandling i overgangsalderen. Else er ryger, og derfor har praksisreservelægen foruden en CRP på 41 foretaget en spirometri med måling af en obstruktivt nedsat lungefunktion med FEV1 på 60 % af forventet. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) forårsages dels af inhalerede luftvejsirritanter og dels af lungernes inflammatoriske respons herpå. KOL er en årelang gradvis inflammatorisk nedbrydning af lungevævet, som viser sig ved tiltagende tendens til åndenød, hoste og opspyt. Derudover ses typisk exacerbationer, som er perioder af dage til uger, hvor symptomerne forværres ud over den sædvanlige variation. Diagnosen stilles på baggrund af relevante symptomer og luftvejseksposition, som oftest rygning eller erhvervsrelateret. Den kræver en spirometriverificeret, irreversibel obstruktiv lungefunktionsnedsættelse. Obstruktion defineres ved, at mindre end 70 % af en forceret fuld udånding kan gennemføres på det første sekund. Kravet om irreversibilitet er med til at adskille KOL fra astma og betyder, at spirometri bør gennemføres minutter efter brug af korttidsvirkende bronkodilatator (1).

2 Figur 1 / Alle KOL grupper støttes til rygestop. Foto: Colourbox Lungefunktionsberegner show. php?docid=24738 KOL er meget hyppigt forekommende og på sigt en svært invaliderende og dødelig sygdom. Hyppigheden af KOL-indlæggelser i hver årgang af danskere svarer i dag til, at mere end hver tiende 30-årig en dag vil opleve at blive indlagt for KOL. Gennemsnitsalderen ved første KOL-indlæggelse er 72 år, og dødeligheden er omkring 7 % under indlæggelsen, stigende til 25 % inden for 1 år (2). Sygdomsbyrden er skræmmende i lyset af, at de fleste tilfælde kunne være undgået med simple midler som rygestop, åndedrætsværn og udsugning. I det seneste årti er der kommet gode muligheder for behandling af de personer, der allerede har udviklet sygdommen. Det anbefales derfor, at alle rygere over 35 år, som oplever hoste eller åndenød, får målt deres lungefunktion (3, 4). Det sker bedst, hvis spirometri også indgår i diagnostikken af akutte tilfælde af hoste i almen praksis. Den akutte spirometris fordele vedrørende differentialdiagnostik og igangsættelse af korrekt og effektiv behandling er således større end ulempen ved, at spirometrien foretages under suboptimale betingelser. Rygestop, træning og ernæring Rygestop er den væsentligste behandling. Der er forsket meget i sundhedsvæsenets muligheder for at hjælpe patienter til rygestop. Ingen metode har været entydigt den bedste, men der er enighed om, at rygning skal adresseres så ofte som muligt, og hvis ikke almenlægen selv tilbyder en aktiv støtte til rygestop, bør der henvises til f.eks. kommunale tilbud. Lægemidler som vareniclin og bupropion næsten fordobler chancen for assisteret rygestop, ligesom nikotinprodukter kan støtte og 307

3 Månedsskrift for almen praksis april 2014 Lungesygdom Reversibilitetstest for astma og KOL - medibox.dk/show. php?docid=28490 Rygestopmedicin - medibox.dk/show. php?docid=29331 Pep-fløjte show. php?docid= langt er at foretrække frem for rygning (5). Dette gælder også E-cigaretter. Foruden åndenød medfører KOL et tab af muskelstyrke, hvilket, som en ond cirkel, giver og forværres af inaktivitet og isolation. Ligesom atleten kan træne til en bedre sportspræstation, kan KOL-patienten bl.a. via fysisk træning bevare at være selvhjulpen i intime dele af dagligdagen. Den livskvalitetsmæssige værdi ved træning må altså være langt større for KOL-patienten. Ydermere kan den gennemsnitlige KOL-patient opnå målbar effekt ved blot at øge træningsmængden med få timer om ugen. Alligevel kræver KOL-patienten ofte hjælp til at komme i gang. Motion er typisk langt fra KOL-patientens dagligdag, og mange patienter har længe inden diagnosen bliver stillet opgivet trappegang, cykling og længere gåture, da det opleves ubehageligt og endda kan opleves som farligt. KOL-rehabilitering skal vise patienterne, at de kan tåle at træne, og at det hjælper. Træningen bør være en alsidig kombination af styrketræning, f.eks. rejse og sætte sig, og konditionstræning f.eks. på motionscykel. Muskelopbygningen efter træning er størst, hvis der umiddelbart efter træningen indtages protein, enten naturligt i form af f.eks. æg eller mælk eller som et kunstigt proteintilskud. Der er ikke belæg for generelt at anbefale kunstige proteintilskud til KOL-patienter (1). Medicin ved stabil KOL Der er kommet flere lægemidler til inhalation mod stabil KOL, og samtidig er der kommet flere inhalatorer (devices) på markedet. Tidligere var hvert lægemiddel knyttet til et device, men for nogle lægemidler er der nu flere producenter og forskellige devices. Priserne herpå er forskellige, og valg af billigste device kræver, at det fremgår af recepten. Devices har også forskellig inhalationsmodstand og grad af lungedeponering. Måling af patientens inhalationsstyrke er derfor nødvendig for at kunne vejlede bedst muligt i valg af device. Der er dog få sammenlignende studier, hvorfor lægemidler og devices effektmæssigt blot kan inddeles i hovedgrupper efter virkningsmekanisme. Disse grupper udgøres af inhalerede, langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA), inhalerede, langtidsvirkende muskarin- (cholin-) antagonister (LAMA) og inhalerede corticosteroider (ICS). Pris, forsøg med forskellig behandling samt patientens og lægens foretrukne device afgør typisk valget inden for en gruppe. Desuden må tillægges betydning, at næsten alle lægemiddelgrupper og kombinationer heraf nu fås i versioner, som kun doseres en gang i døgnet. De mange forskellige devices gør det endnu mere vigtigt, at patientens inhalationsteknik løbende kontrolleres. Tidligere var retningslinjer for behandlingen alene bestemt ud fra patientens lungefunktion forstået som det maksimale forcerede udåndede volumen i 1 sekund i procent af, hvad der forventes af en person med samme højde, alder og køn (FEV1-%). Imidlertid giver FEV1-% ikke det fulde billede af KOL-patientens sygdomsstatus. Patienter med kun let til moderat tab af FEV1, som alligevel oplever svære symptomer f.eks.

4 pga. komorbiditet, eller som har hyppige exacerbationer, vides nu også at have dårligere prognose og større gavn af behandling. Derfor anbefales behandling af stabil KOL nu efter grupperingen i Figur 2. Symptomer FEV1% < 50 eller Ja C D 2 exacerbationer på 1 år Risiko eller 1 indlæggelse med exacerbation på 1 år Nej A B Nej Ja Jeg bliver forpustet, når jeg går i mit eget tempo eller Figur 2 / Behandling af stabil KOL. Andre på min alder går fra mig, fordi jeg bliver forpustet (Medical Research Council score > 2) Gruppe A: lav risiko for exacerbation og få symptomer Gruppe B: lav risiko for exacerbation men betydelige symptomer Gruppe C: høj risiko for exacerbation men få symptomer Gruppe D: høj risiko for exacerbation og betydelige symptomer (1) Alle KOL-grupper støttes til rygestop og anden relevant sanering af luftvejsirritanter samt fysisk træning. Desuden tilbydes influenza- og pneumokokvaccination, og patienten oplæres i inhalation af korttidsvirkende bronkodilatator (beta-2-agonist eller antikolinergicum). Gruppe B skal særligt udredes og behandles for komorbiditet (hjertekarsygdom, cancer, overvægt, bevægeapparatslidelse etc.) Faktisk har gruppe B dårligere overlevelse end gruppe C. Da patienternes daglige liv er påvirket af åndenød, vil selv en begrænset forbedring af FEV1 kunne mærkes. Derfor tilbydes langtidsvirkende bronkodilatation i form af LABA eller LAMA. De 2 stofgrupper er ligeværdige, men LABA er typisk billigere og kan have en bedre bivirkningsprofil. Gruppe C bør tilbydes ICS i kombination med enten LABA eller LAMA. Giv aldrig steroid alene, da stoffet har ringere virkning og værre bivirkninger end de 2 andre stofgrupper. LAMA giver sammenlignet 309

5 Lungesygdom med LABA en større reduktion af exacerbationer og må derfor have en lille fortrinsret hos denne patientgruppe (6). Gruppe D bør tilbydes ICS i kombination med oftest både LABA og LAMA. En ny kombination af 24-timers-varende LABA (indacaterol) og LAMA (glycopyrronium) er nyligt kommet på markedet som et alternativ til den gængse brug af steroid/laba-kombinationsinhalatorer. Patienter med meget dårlig inspiration kan have fordel af, at medicinen gives som inhalationsspray på en spacer. Hyppigheden af exacerbationer kan hos nogle patienter nedsættes med 500 mg azithromycin 1 gang ugentligt. Generelt opvejer fordelene ved profylaktisk antibiotikabehandling dog ikke bivirkningerne. Desuden er azithromycin et uhensigtsmæssigt antibiotikavalg til exacerbation, da det har ringe effekt på de værste bakterier. Patienter med svære symptomer trods ovenstående behandling bør vurderes af en lungespecialist. Her kan eventuelt tilbydes roflumilast-tabletter, som dog har begrænset effekt, flere bivirkninger og er betydeligt dyrere end ovenstående behandling. Desuden kan tilbydes iltbehandling eller forstøverapparat i hjemmet. Endvidere kan få og nøje udvalgte patienter med overvejende bulløst emfysem tilbydes volumenreducerende invasiv behandling. Effekt af medicinsk behandling af stabil KOL Størrelsen af effekten af behandling med LABA og LAMA er generelt sammenlignelig. Effekten er maksimal efter ca. 2 timer, hvor FEV1 stiger med ca. 15 % (7, 8). Samtidig ses en tilsvarende reduktion af hoste, åndenød og natlig opvågning (9). Disse effekter kan således drøftes med patienten allerede efter få dages behandling. Andre væsentlige effektmål er dødelighed og antal exacerbationer, herunder indlæggelser, som i studier over op til 4 år findes reduceret med henholdsvis ca. 10 % og 25 % (8, 9). Disse effekter forbedres hos gruppe C- og D-patienter ved tillæg af inhalationssteroid (7, 9). Månedsskrift for almen praksis april Exacerbation Hvornår er der tale om exacerbation? Ifølge konsensus er det i alle perioder, hvor de daglige symptomer med hoste, åndenød og opspyt forværres. Men hvad er tilstrækkelig forværring? De kliniske studier af den exacerbationsreducerende effekt af ovenstående behandlinger giver ringe hjælp, idet studierne definerer exacerbation som de situationer, hvor lægen vælger at behandle for exacerbation. Imidlertid kommer nye studier til hjælp. Et spansk studie inkluderede konsekutivt 310 patienter med spirometriverificeret KOL og kontakt til almen praksis på grund af forværret hoste, åndenød og/eller opspyt. Patienter med komorbiditet, herunder pneumoni, som årsag til symptomerne blev ekskluderet. Studiet randomiserede behandling med amoxicillin-clavulansyre mod placebo. Det viser, at antibiotisk behandling gør, at omkring 15 % flere af patienterne

6 Lungealder - medibox.dk/show. php?docid=25128 er raske efter 10 dage, og at tiden til den næste exacerbation forlænges. Desuden viser studiet, at purulent opspyt og CRP > 40 indikerer større effekt af behandlingen og derfor må anbefales som cut-off for antibiotisk behandling (10). Samme forskergruppe fandt i et andet studie fra almen praksis, at der hos klinisk upåvirkede patienter med normal spirometri og røntgen af thorax, men med < 1 uges hoste og purulent opspyt eller hvæsen, ikke var effekt af amoxicillin-clavulansyre, hvilket støtter en antibiotikabesparende adfærd over for bronkitispatienter med normal spirometri (11). Studier af exacerbationer i sygehusregi viser, at systemisk steroid f.eks. 40 mg prednisolon dagligt forkorter varigheden med % og øger FEV1. For nyligt har et sådant schweizisk studie vist, at 5 dages behandling med 40 mg prednisolon er ligeværdigt med 14 dages behandling, hvorfor den anbefalede behandlingsvarighed nu er reduceret (1, 12). Endelig har et studie fra almen praksis vist, at hver dags forsinkelse med antibiotika- og steroidbehandling forlængede exacerbationsvarigheden med 0,43 dage (13). Derfor skal patienter med svær KOL have let adgang til hurtig behandling og evt. have medicinen i hjemmet med forudgående klare instrukser om opstartsindikation, herunder opfordring til at øge brugen af korttidsvirkende bronkodilatation under exacerbation. Else fik 10 dage med amoxicillin-clavulansyre og 5 dage med prednisolon. Elses KOL-diagnose blev bibeholdt efter røntgen af thorax, udredning for komorbiditet og fornyet spirometri, hvor FEV1 blev forbedret til 65 % af forventet. Med sine nu 2 kliniske exacerbationer på et Tabel 1 / Nyt om KOL Standard for varigheden af en kur med 37,5 mg prednisolon dagligt mod exacerbation er reduceret fra 10 til blot 5 dage. Den faste inhalationsbehandling bør øges hos patienter, der har MRC > 2, har været indlagt med exacerbation eller har 2 ambulante exacerbationer i det forgangne år, selvom FEV1 er bedre end 50 % af forventet. Spirometri bør foretages på rygere, der henvender sig i akuttiden med hoste, ekspektoration og/eller åndenød. Hvis spirometrien er normal, kan de fleste undvære antibiotika, og hvis den indikerer KOL, bør exacerbationsbehandling igangsættes og diagnosen verificeres under stabile forhold. Behandling af exacerbation bør ikke udsættes. Patienter med ensartede og hyppige exacerbationer bør derfor have medicinen klar i hjemmet. CRP > 40 og/eller purulent opspyt indikerer antibiotikabehandling ved exacerbation. Lægemidler til inhalation mod KOL inddeles i beta-2-agonister, muskarin-antagonister (antikolinergika) og corticosteroider. Lægemidlerne findes i forskellige inhalatorer fra forskellige producenter. Priserne er forskellige. Apotekerne substituerer ikke med den billigste inhalator. Nye inhalatorer er markedsført med nye kombinationer af lægemidler til KOL, som ofte kun skal doseres 1 gang i døgnet. 311

7 Lungesygdom halvt år og få daglige symptomer tilhører Else KOL-gruppe C. Hun bør behandles med rygestop, motion, vaccinationer og inhalation af steroid samt kort- og langtidsvirkende bronkodilatatorer. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet Månedsskrift for almen praksis april 2014 Litteratur 1. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD (Updated 2014). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD, users/files/gold_report_2014_jan23.pdf 2. Lykkegaard J, Christensen RD, Davidsen JR, Støvring H, Andersen M, Søndergaard J. Trends in the lifetime risk of COPD exacerbation requiring hospitalisation. Eur Respir J. 2013;42(4): Blands J, Bælum L. KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Sundhedsstyrelsen, Lange P, Søndergaard J. Kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskrift for læger. 2013;175(16): Jimenez-Ruiz CA, Fagerstrom KO. Smoking cessation treatment for COPD smokers: the role of pharmacological interventions. Monaldi archives for chest disease. 2013;79(1): Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MPMH, Beeh KM, et al. Tiotropium versus Salmeterol for the Prevention of Exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364(12): Rennard SI, Tashkin DP, McElhattan J, Goldman M, Ramachandran S, Martin UJ, et al. Efficacy and tolerability of budesonide/formoterol in one hydrofluoroalkane pressurized metered-dose inhaler in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from a 1-year randomized controlled clinical trial. Drugs. 2009;69(5): Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008;359(15): Calverley PM, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2007;356(8): Llor C, Moragas A, Hernandez S, Bayona C, Miravitlles M. Efficacy of antibiotic therapy for acute exacerbations of mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(8): Llor C, Moragas A, Bayona C, Morros R, Pera H, Plana-Ripoll O, et al. Efficacy of anti-inflammatory or antibiotic treatment in patients with non-complicated acute bronchitis and discoloured sputum: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2013;347:f Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R, Bodmer M, Briel M, Drescher T, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. JAMA. 2013;309(21): Wilkinson TM, Donaldson GC, Hurst JR, Seemungal TA, Wedzicha JA. Early therapy improves outcomes of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169(12):

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Af Jesper Lykkegaard Biografi Forfatter er praktiserende læge i Vejle og postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl KOL Organisation i Almen praksis Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er svært

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet

Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet Tærsklen for indlæggelse af KOL-patienter stiger Et eksempel på opgaveglidning i sundhedsvæsenet v/prakt. læge, ph.d.-stud. Jesper Lykkegaard Professor Jens Søndergaard Professor Jakob Kragstrup Professor

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Jørgen Vestbo KOL kronisk obstruktiv lungesygdom Kan forebygges og behandles Har væsentlige ekstrapulmonale manifestationer. Karakteriseret ved luftvejsobstruktion,

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom Kronisk obstruktiv lungesygdom Diagnostik og behandling i almen praksis Af Peter Lange Biografi Forfatter er speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme. Han er formand for den del af National

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 53 Den Nationale Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent IRF 2017 29. NOVEMBER 2017 Side 2 af 53 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-2621 Afgørelsesdato: 31. januar 2012 Ankenævn: Klageemne: Michael Clan (formand),

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

KOL I Almen praksis Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008

KOL I Almen praksis Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL I Almen praksis Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL almen praksis opgave Forudsætninger: viden struktur tid vilje Rune Pallesen,

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL

RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Baggrundsnotat for medicinsk behandling af patienter med KOL Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Indholdsfortegnelse 1 Indledning Side 4 2 Baggrund 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom Side 5 Side 6 3 Definition og fastlæggelse af målgruppe Side 7 4

Læs mere

Online KOL-rehabilitering

Online KOL-rehabilitering Online KOL-rehabilitering CIMT konference Hindsgavl Slot Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent

Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Side 1 af 50 National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent Indledning Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.10 November 2017 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune Ansøgning om økonomisk støtte fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012 fra Samsø Kommune. Samsø Kommune søgte i første

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.9 November 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet DAGSORDEN Møde i: 5. Regional auditgruppe for KOL Dato: Tirsdag d. 28. maj 2013 Kl.: Kl. 13:00-16:00 hvoraf 2 timer er til auditering Sted: Glostrup Hospital, lille gæstespisestue Deltagere: Philip Tønnesen,

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering Kol i almen praksis diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering 2008 KOL i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Søren Brorson, alment praktiserende læge Thomas Gorlén, alment praktiserende

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 9 n Sygdommen skyldes i de fleste tilfælde rygning. n Alle rygere især storrygere har risiko for at få KOL, 15-35 % af rygerne får KOL. n Mere end 25. danskere rapporterer

Læs mere

Tidlig opsporing af KOL

Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL sygdommen er afgørende Opsporing sker som et samarbejde påtværs af faggrupper i praksis Opslag i venteværelset eller påskærm til at fange opmærksomheden,

Læs mere

Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL

Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL Indhold 1. Sygdomslære og sygdomsudvikling (s. 3) 2. KOL og rygning (s. 17) 3. Hverdagen med KOL (s. 22) 4. KOL og vægt (s. 40) 5. KOL og mad

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Relevante vejledninger

Relevante vejledninger Relevante vejledninger Titel Type akut astma akut iltbehandling af voksne Alfa-1 antitrypsin-mangel allergisk alveolitis allergisk bronkopulmonal aspergillose Anlæggelse af pleuradræn Arbejdsbetinget KOL

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk

Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 1. BAGGRUND FOR KOL-KURSUS

Læs mere

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER De 2 private projekter KVASIMODO 1 1. tværsnit 2. tværsnit 184 prak. læger 3.024 patienter 156 prak. læger 2.439 patienter 2.978 patienter

Læs mere

E-cigaret og dampere. Tobakstemamøde Midtjylland. Regionshospitalet Viborg, Skive Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen

E-cigaret og dampere. Tobakstemamøde Midtjylland. Regionshospitalet Viborg, Skive Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen E-cigaret og dampere Tobakstemamøde Midtjylland Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen Sundhedsstyrelsen Den betydelige usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med

Læs mere

Forløbsprogram for KOL Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for KOL Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for KOL er, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Oktober 2015 Indhold 2 1 Indledning, 3 1.1 Faglig opdatering oktober 2014 de væsentligste ændringer, 3 2 Patientgruppe, 6 2.1

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE Peter Lange Disposition Rehabilitering: plads i den samlede KOL behandling Fysisk træning: den vigtigste del af programmet Hvad er et godt rehabiliteringsprogram?

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015.

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet Axel Heides gade 1 2300 København S medicintilskudsnaevnet@dkma.dk Østerbro, 8. maj 2015 Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruges KOL-filmen Danmarks Lungeforening har i samarbejde med en række centrale fagpersoner, udviklet en lille inspirationsfilm om KOL (Kronisk Obstruktiv

Læs mere