Aarhus Kommune. Lokalplan nr Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 793. Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 793 Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 932 (se kortet på næste side). Februar 2014

2 474 Gældende lokalplan nr. 793 Del aflyst i h.t. lp nr februar 2014 EDWIN RAHRS VEJ HEJREDALSVEJ

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand Indeholder tillæg nr. 104 til Kommuneplan Janesvej Lenesvej Edwin Rahrs Vej Hejredalsvej Gudrunsvej Statistikområde/distrikt nr.: 6.32 Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Maj 2007

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 793 Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 104 TIL KOMMUNEPLAN Virksomhedsliste LOKALPLANKORT VEDTAGELSESPÅTEGNINGER Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 793

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende nord for Edwin Rahrs Vej i Brabrand Lokalplanområdet, der er ca m 2 stort, var ved planens udarbejdelse dels privat ejet og dels kommunalt ejet, og beliggende i byzone. Lokalplanområdet set fra Edwin Rahrs Vej. Bag tankstationen ses den markante varmecentral. Tankstationen er i begyndelsen af 2007 revet ned. Beskrivelse af området Lokalplanen omfatter 5 ejendomme og er præget af forskelligartet bebyggelse. Langs Edwin Rahrs Vej er der en ubebygget grund, hvor der tidligere har været en tankstation, en varmecentral (kedel- og veksleranlæg) for Varmeplan Århus og et driftskontor med bl.a. garageanlæg. Bag disse tre ejendomme ligger den tidligere Jydsk Varmekedelfabrik, som i dag er ombygget til centret Bazar Vest, et iværksættercenter og en privatskole med ca. 200 elever. Nordligst i området er en ubebygget grund, som ligger hen som uopdyrket græsareal. Terrænet i den bebyggede del af lokalplanområdet er rimeligt fladt, mens den ubebyggede grund er kuperet og præget at bunker af byggeaffald. De 4 sydlige ejendomme er i dag omfattet af den gældende lokalplan nr. 519 fra Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde og havde til formål at muliggøre en omdannelse af den tidligere Jydsk Varmekedelfabrik til et handelscenter i form af en overdækket torveplads med stadepladser til handel og service. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 793

7 3 Til venstre ses indgangspartiet ved det nuværende Bazar Vest, som er indrettet i det tidligere Jydsk Varmekedelfabrik. Nedenfor ses privatskolen Lykkeskolen, som har ca. 200 elever. Planens baggrund og mål Den aktuelle årsag til planens udarbejdelse er et ønske fra ejeren af Bazar Vest om at muliggøre en udvidelse på den ubebyggede grund nord for den eksisterende bazar. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at ændre anvendelsen af den nordlige del af lokalplanområdet fra erhverv til bydelscenter og dermed give mulighed for den ønskede bazarudvidelse. Det eksisterende Bazar Vest rummer en lang række forskellige eksotiske butikker og restauranter, herunder bl.a. et mere end m 2 stort frugt og grønt marked. Samlet set rummer det nuværende center ca m 2 detailhandel (butikker) og m 2 service og produktion (restaurant/café og bageri). Bazarudvidelsen påtænkes at rumme en blanding af butikker, værksteder, forsamlingshus m.m.. Den samlede tilvækst til butiksformål må maksimalt udgøre m 2 bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal til detailhandel vil således maksimalt kunne udgøre m 2 bruttoetageareal. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 793

8 4 Planens hovedtræk Lokalplanområdet udlægger de 3 ejendomme langs Edwin Rahrs Vej til erhvervsformål og de 2 nordlige ejendomme til bydelscenter. Lokalplanområdet opdeles i 3 områder med forskellige bestemmelser for anvendelse. I område II og III udlægges byggefelter, som ny bebyggelse skal opføres indenfor. Område I, som er den sydligste del af lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af mindre industrivirksomhed, værksteds og servicevirksomhed samt detailhandels-, lager- og engroshandelsvirksomhed. Handel med dagligvarer må kun ske i forbindelse med kioskvirksomhed på max 100 m 2. Varmecentralen (kedel- og veksleranlæg) for Varmeplan Århus i området kan fortsætte uændret. Inden for området er den maksimale bebyggelsesprocent fastsat til 60 for den enkelte ejendom. Område II og III udlægges til centerformål i form af bydelscenter. Der må i området etableres butikker, liberale erhverv, restauranter og lign., og området kan desuden anvendes til offentlige formål. Der må ikke etableres boliger. Inden for område I og II er den maksimale bebyggelsesprocent fastsat til 60 for den enkelte ejendom. For begge områder gælder, at ny bebyggelse kun må opføres i henhold til byggefelterne udlagt på lokalplankortet bagerst i lokalplanen. Bebyggelsens udseende Bazarudvidelsen mod nord ønskes opført som 3 bygninger lang lokalplanområdets afgrænsning omkring en åben plads. Langs lokalplanområdets østlige skel påtænkes det naturlige terræn udnyttet således, at ny bebyggelse kan opføres i fulde 2 etager udadtil mod skellet og med 1 etage indadtil mod gårdrummet. For lokalplanområdet gælder, at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager samt evt. kælder med en maks. bygningshøjde på 10 meter. Bygningens rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal og højst 50% af den enkelte ejendom må bebygges. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 793

9

10 6 Den ubebyggede grund nord for den eksisterende bazar. Beplantning Der skal etableres beplantning i lokalplanområdet i princippet som vist på illustrationsplanen side 5. Ved lokalplanens nordlige afgrænsning mod den grønne Skjoldhøjkile skal der etableres et minimum 7 m bredt beplantningsbælte. Veje og stier Adgangen til lokalplanområdet skal ske ved de eksisterende 2 vejadgange fra Edwin Rahrs Vej. Den østlige vejadgang er en fuld tilslutning, der i dag er lysreguleret, mens vejadgangen ved varmecentralen giver mulighed for at køre højre ind og højre ud. Bazarudvidelsen mod nord skal vejbetjenes mht. varelevering og medarbejdere via en ensrettet vej langs ydersiden af bebyggelsen, mens kunder og besøgende primært har adgang til bebyggelsen fra den åbne plads mellem de 3 bebyggelser. Den ensrettede vej vil på østsiden af basarudvidelsen ligge lavere end den nuværende parkeringsplads/køreareal. Der etableres derfor en bakke/rampe som tilkørsel til den ensrettede vej, mens adgangsvejen føres uden om rampen. Hvor rampen grænser til adgangsvejen skal der af sikkerhedsmæssige hensyn opsættes hegn. Som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse i lokalplanens område III, skal adgangsvejen langs lokalplanområdets østlige afgrænsning rettes ud, således at det nuværende sving omkring et mindre vandhul fjernes, og vejen får et lige forløb. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 793

11 7 Ved indretning af parkeringspladser skal det sikres, at større arealer inddeles med eks. beplantning eller pullerter. I forbindelse med det 7 m brede beplantningsbælte langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, skal der indarbejdes en stiforbindelse, som giver adgang til det omkringliggende stisystem. Adgangsvejen til parkeringspladsen, slår i dag et sving uden om et vandhul. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

12 8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at lokalplanens område II og III kan anvendes til centerformål, bydelscenter, herunder sikre mulighed for udvidelse af Bazar Vest, der kan nyopføres butikker med et bruttoetageareal på maksimalt 4000 m 2, fastsætte bestemmelser for, hvilke erhvervstyper, der må findes i området, erhvervsanvendelsen inden for området ikke er til ulempe for de nærliggende boligområder, fastlægge rammer for omfang og placering af ny bebyggelse, og sikre etablering af et beplantningsbælte langs områdets nordlige afgrænsning. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet på modstående side, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 14dt, 16fb, 16fc, 16ff og 16fi af Brabrand by, Brabrand, samt alle parceller der efter den 1. sept udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II og III som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. 1 I tvivltilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

13 9 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

14 10 3. Anvendelse Område I Stk. 1 Stk. 2 Området er udlagt til erhvervsformål I området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Mindre industrivirksomhed, værksteds- og servicevirksomhed samt detailhandels-, lager-, og engroshandelsvirksomhed. Detailhandel omfatter ikke handel med dagligvarer, undtagen i forbindelse med kioskvirksomhed (maks. 100m 2 ). Virksomheder må kun etablere sig i området, hvis de er medtaget på virksomhedslisten side 25, virksomhedsklasse 2-4. I området kan den eksisterende varmecentral (kedel- og veksleranlæg) for Varmeplan Århus fortsætte uændret, i henhold til den til enhver tid gældende miljøgodkendelse, uanfægtet virksomhedsklasse. Stk. 3 Der må ikke indrettes boliger i området. Områderne II og III Stk. 4 Området er udlagt til centerformål i form af bydelscenter. Centerformål omfatter butikker, liberale erhverv, restauranter, caféer, oplevelses- og underholdningsfaciliteter og lignende samt andre funktioner, der med fordel kan indpasses i området. Torvehandel må kun finde sted i bygninger og på et 500 m 2 stort udendørs areal efter nærmere tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Virksomheder må kun etablere sig i området, hvis de er medtaget på virksomhedslisten side 25, virksomhedsklasse 1-4. Stk. 5 Stk. 6 For området gælder, at det samlede bruttoetageareal til detailhandel ikke må overstige m 2. (se fodnote 2 ) For butikker gælder, at ingen enkelt butik må have større bruttoetageareal end m 2. Allerede etablerede butikker må dog fortsat have en størrelse som i dag. 2 Det nuværende bruttoetageareal til detailhandel udgør m 2. Den samlede tilvækst af bruttoetageareal udgør m 2. Det samlede maksimale bruttoetageareal, jf. Planlovens 15, stk. 8 udgør således m 2 inkl. tilvæksten. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

15 11 Stk. 7 Området kan desuden anvendes til offentlige formål såsom undervisnings- og institutionsformål, idræts- og kulturformål, der med hensyn til miljøforhold og belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område, samt sådanne offentlige og private serviceformål, der efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs vurdering naturligt knytter sig til områdets hovedanvendelse. På et 500 m 2 stort areal kan der evt. tillades afholdt ikke støjende aktiviteter som udstilling, torvehandel og sædvanlige aktiviteter i tilknytning hertil under forudsætning af, at områdets parkeringsbehov fortsat kan opfyldes. Stk. 8 Der må i området ikke indrettes boliger. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet Stk. 9 Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Stk. 1. Lokalplanområdet må ikke udstykkes. 5. Trafikforhold Stk. 1 Stk. 2 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Edwin Rahrs Vej ad de eksisterende 2 overkørsler som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer der er udlagt til: Veje A-B-C-D og ensrettet vej I-J-K Vej D-E-F Ensrettet vej L-G og K-E Ensrettet vej G-I Ensrettet vej (rampe) H-L 8,00 m bredde 10,00 m bredde 7,00 m bredde 9,00 m bredde varierende bredde 5-7 m Stk. 3 Stk. 4 Mellem vej C-D og vej(rampe) H-L skal der etableres et mindst 1 m højt hegn. Der skal etableres stiforbindelse a-b i det 7 m brede beplantningsbælte langs områdets nordgrænse. Ved punkt a og punkt b skal der desuden være forbindelse til vej I-J. Stien a-b skal udføres som en stenmelssti med en bredde, der svarer til de omkringliggende, eksisterende stier, hvortil stien skal tilsluttes. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

16 12 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Arealer til fortov/anden belægning skal i princippet anlægges som vist på lokalplankortet og i mindst 2,0 m bredde (kan indskrænkes til 1,5 m langs øst- og vestsiden af det nordligste byggefelt i område III). I lokalplanområdet skal der reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i Århus Kommune for område II og III i princippet som vist på lokalplankortet. Ved indretning af parkeringspladser, skal det sikres, at større arealer inddeles med beplantning og/eller pullerter. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje indsendes teknisk vejprojekt for de under 5, stk. 2 nævnte veje. 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 1 Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal, og højst 50% af den enkelte grund må bebygges. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60. Stk. 2 Stk. 3 Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager foruden evt. kælder. Intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn, eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). En større højde kan tillades på dele af virksomheden, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Dette gælder eksempelvis den eksisterende varmecentral og den eksisterende torvehal (Bazar Vest). Stk. 4 Stk. 5 Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. Der må ikke placeres støjfølsom erhverv inden for en afstand af 60 m fra midten af Edwin Rahrs Vej. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

17 13 Delområde II og III Stk. 6 Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1 Ny bebyggelse må som hovedprincip kun udføres i følgende materialer og kombinationer heraf: Teglsten, beton, stål, zink, aluminium, glas samt mindre partier i træ. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Ny bebyggelse i henholdsvis område II og III skal med hensyn til proportioner, tag og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der efter Teknik og Miljøs skøn opnås en arkitektonisk tilfredsstillende helhedsvirkning. Ny bebyggelse i delområde I skal have facadevirkning mod Edwin Rahrs Vej. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. Udendørs antenner må kun opsættes med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 9. Hegn og beplantning Stk. 1 Stk. 2 Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer. Hegn mod veje, stier eller naboskel skal begrønnes med klatrende planter. Der skal langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning etableres et 7 m bredt beplantningsbælte som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af løvfældende, hjemmehørende grupper af buske og træer. Jf. 5, stk. 3 skal der i beplantningsbæltet samtidig etableres en sti (a-b) i princippet som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

18 Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1 Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejstøj påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at vejstøj ikke påfører støjfølsomme institutioner et udendørs støjniveau, der overstiger 55 db(a) på døgnbasis på mindst en bygningsfacade og på de tilhørende opholdsarealer, og et indendørs støjniveau, der overstiger 30 db(a). Virksomhedsstøj Stk. 3 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse i det enkelte område ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Der er anlagt en efter Teknik og Miljøs skøn passende del af de i 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. Ny bebyggelse i delområde III må ikke tages i brug før: Vejadgangen A-B er etableret med forløb og placering som vist på lokalplankortet. Det på lokalplankortet viste plantebælte er anlagt. 3 3 Såfremt anlægget ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af ny bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 793

19 Ophævelse af ældre lokalplan Lokalplan nr. 519, som er vedtaget af Århus Byråd den 7. december 1995, ophæves ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 793

20 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes erhvervsområder ER og ER og i byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet lokalplanens område II og III udlægges til centerformål i form af bydelscenter. Vedtagelse af et kommuneplantillæg er således en forudsætning for at nærværende lokalplan kan gennemføres. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 104 til Kommuneplan Tillægget er gengivet på side 22. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 793

21 17 Hidtidig lokalplanlægning i området Lokalplanområdet er omfattet af den gældende lokalplan nr. 519, Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej, Brabrand fra Denne plan har dannet grundlag for en transformation af Jydsk Varmekedelfabrik til et handelscenter i form af en overdækket torveplads med stadepladser til dagligvarehandel med fødevarer, andre produkter og tjenesteydelser. Lokalplanområdet er i lokalplan nr. 519 udlagt til erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 60 og bygninger må opføres i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 10 m. Nærværende lokalplan medfører, at lokalplan nr. 519 ophæves. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Edwin Rahrs Vej, hvorfra der er adgang til det overordnede vejnet i kommunen. Den eksisterende sti ved lokalplanområdets nordlige afgrænsning fastholdes. Lokalplanområdet er kollektiv trafikbetjent af Århus Sporvejes eksisterende bybuslinjer 5, 15, 18 og 90. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har oplyst, at museet har foretaget arkivalsk kontrol af området. Der er ikke registreret arkæologiske fund i selve området, men dog i områderne nord herfor. Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal straks underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til om jordarbejdet kan fortsætte eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Ledningsforhold N1 har oplyst at der umiddelbart nord for lokalplanområdet er en 150 kv luftledning Hasle-Hørning, der ved tinglyste deklarationer skærer ind over det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet. Ledningens placering er vist på lokalplankortet. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 793

22 18 Trafikstøj De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er primært belastet af vejstøj fra Edwin Rahrs Vej. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet i skel mod Edwin Rahrs Vej beregnet til ca. 70 db(a) på døgnbasis. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etableres sig i området, må ifølge lokalplanens 10 ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til naboområder, afhængigt af områdernes faktiske og planlagte anvendelse. Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i naboområder uden for lokalplanområdet. Hverdage: kl Lørdage: kl Hverdage: kl Lørdage: kl Søn- og helligdage: kl Alle dage: kl Alle dage: Spidsværdier om natten kl Lokalplanområdet Erhvervsområdet vest for lokalplanområdet Etageboligområderne nord og syd for Edwin Rahrs Vej De åbne og lave boligområder syd for Edwin Rahrs Vej Grænseværdierne, der er angivet i db(a), er gældende i et hvilket som helst punkt uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum inden for de angivne døgnperioder. De nærmere definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 793

23 19 Støjmæssige forhold Ved ny anvendelse til støjfølsom undervisnings- og institutionsformål o.lign. gælder kommuneplanens lempede støjbestemmelser, således at der skal sikres et maksimalt udendørs støjniveau på maks. 55 db(a) på mindst en bygningsfacade og på de tilhørende opholdsarealer og et maksimalt indendørs støjniveau på 30 db(a). Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 28. juli 2006 oplysninger om, at Århus Amt i 2005 har kortlagt matr.nr. 16fi og 16ff Brabrand by, Brabrand på vidensniveau 1 jf. Lov om forurenet jord. Matriklerne er kortlagt på baggrund af oplysninger om henholdsvis varmeværk og maskinfabrik/materialgård med værkstedsaktiviteter på ejendommene. Endvidere har Århus Amt pr. 22. juni 2006 fremsendt information om kortlægning på vidensniveau 1 på matr.nr. 4dt, Brabrand by, Brabrand, idet der er en servicestation på ejendommen. Servicestationen er revet ned i begyndelsen af Bygningsinspektoratet samt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord skal kontaktes før der igangsættes grave- eller bygge-/anlægsarbejde og før arealernes anvendelse ændres til daginstitution, bolig eller anden følsom arealanvendelse, jf. Lov om forurenet jord, 8. Århus Kommune inddrager Region Midtjylland i de sager, hvor det er påkrævet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes regulativ for Erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Før der fjernes jord fra ejendommene skal jordflytningen anmeldes til Århus Kommune, Natur og Miljø. Omplacering og genanvendelse af evt. forurenet jord inden for ejendommen skal forhåndsgodkendes af Århus Amt. Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes med kort gangafstand af Århus Sporvejes eksisterende bybuslinjer 5, 15, 18 og 90. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 793

24 20 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Varme og vandforsyning sker fra: Kloakforsyning sker ved: Brabrand Elektricitetsselskab Truevej 7 Postboks Brabrand Århus Kommunale Værker Bautavej Århus V. Århus Kommune Natur og Miljø Grøndalsvej Viby J. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune, Vand og Spildevand, Bautavej 1, 8210 Århus V. Regnvand skal dels forsinkes på grunden og dels afledes til eksisterende regnvandsledning beliggende nordvest for området via eksisterende regnvandsbassin ved Voldbækken. Spildevand skal afledes via eksisterende ledninger beliggende dels nordvest for området og dels på selve området til Åby Renseanlæg. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Århus Byråd. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 793

25 21 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 793

26 22 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 104 til Kommuneplan 2001 Som anført på side 16 udskilles der af erhvervsområderne ER og ER et nyt delområde, der benævnes delområde CE. De ændrede rammebestemmelser og de ændrede delområdegrænser fremgår af nedenstående skema og rammekort til tillæg nr. 104 til kommuneplanen. Anvendelse og specielle bestemmelser CE Bydelscenter Etageantal Bebyggelsens omfang 2 etager Maks. bygningshøjde: 10 m Maks. bebyggelsesprocent: 60 Supplerende bestemmelser Området kan anvendes til virksomheder i virksomhedsklasse 1-4. Der må ikke etableres boliger i området. Der kan etableres torvehandel i en del af området. Der må i området opføres maks m 2 detailhandel for området under ét. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 793

27 23 VIRKSOMHEDSLISTE VIRKSOMHEDSART KVT-GRÆNSE KLASSE 1 Detailhandel i form af kioskvirksomhed <100m2 Hotel- og restaurationsvirksomhed Kontorvirksomheder Liberale erhverv Servicevirksomheder Undervisnings- og konferencevirksomheder Værksteder med butik KLASSE 2 Bogbinderier Detailhandel i form af kioskvirksomhed <100m2 Elektrotekniske virksomheder Guld-og sølvsmedier. Lager- og engroshandelsvirksomheder Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer <100m2 Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier u/opl.midler Vaskerier eller renserier,små Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 2 KLASSE 3 Benzinstationer uden vaskeanlæg Brødfabrikker eller engrosbagerier <5.000 t/år Bygningssnedkerier <200m2 Detailhandel i form af kioskvirksomhed <100m2 Dyreklinikker og dyrehospitaler Lager- og engroshandelsvirksomheder Produktionsapoteker Servicestationer uden reparation og vask Anden værksteds-og servicevirksomhed svarende til klasse 3 KLASSE 4 Autolakering eller undervognsbehandling Autoværksteder Benzinstationer med vaskeanlæg Bådeværfter, træskibe Entreprenørvirksomheder,garageanlæg eller pladser til kørende materiel Galvanisering Grøntsager, vask eller rensning af Konfektions-eller trikotagefabrikker Kunststøberier Lædervare- eller skotøjsfabrikker Pulverlakeringsanlæg Trykkerier på papirvare- eller kartonnagefabrikker Vaskerier eller renserier <6kg opl.m/h < 3 vogne karvolumen<30 m3 >1000 t/år <10 m2 areal <6kg opl.m./h Virksomhedsliste Lokalplan nr. 793

28 24 Virksomhedsliste Lokalplan nr. 793

29 a K P P

30

31

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 866 Område til kulturel institution eller erhverv på Sintrupvej 53 i Brabrand

Forslag til lokalplan nr. 866 Område til kulturel institution eller erhverv på Sintrupvej 53 i Brabrand Den 17.11.2009 Forslag til lokalplan nr. 866 Område til kulturel institution eller erhverv på Sintrupvej 53 i Brabrand Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet bolig og erhvervsområde syd for 758 Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 forslag Statistikområde/distrikt nr.: 03.30

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan J. P. Larsens Vej Hejredalsvej

Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand. Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder tillæg nr 46. til Kommuneplan 2001 712 forslag Stenbækvej J. P. Larsens Vej Hejredalsvej Banevænget

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 633 Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK April 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001 772 forslag Jernbanen Søndervangs Allé Runegårdsvej Søndervangen Ringvej Syd Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 47. Rosenholm Kommune. Område til idræts- og spejderformål i Mørke. Skaføgårdsvej. Stationsvej. Industrivej. Tværvej.

Lokalplan nr. 47. Rosenholm Kommune. Område til idræts- og spejderformål i Mørke. Skaføgårdsvej. Stationsvej. Industrivej. Tværvej. Rosenholm Kommune Skaføgårdsvej Stationsvej Tværvej Industrivej Østervej Fabriksvej Drosselvej Ebeltoftvej Lokalplan nr. 47 Område til idræts- og spejderformål i Mørke Yderligere oplysninger om lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 821 Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov

Forslag til lokalplan nr. 821 Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov Den 8. april 2008 Forslag til lokalplan nr. 821 Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 637 Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods KONGSBAK INFORMATIK December 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg i Viby

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. september Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2006 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 793 - Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej, Brabrand - samt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere