Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitik i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11

2 1. INDLEDNING Formål Overordnede mål: Generelle mål: Indsatsområder MÅLSÆTNINGER Det tekniske område Kultur- og fritidsområdet Børne- og familieområdet Udvalget for sundhed, ældre og social Beskæftigelse VISIONER OG OPFØLGNING Visioner: Opfølgning:... 9 BILAG: EKSEMPEL PÅ HANDLINGSPLAN 20XX Det tekniske område Kulturområdet Social- og Arbejdsmarkedsområdet Side 2 af 11

3 1. Indledning En handicappet borger - eller dennes pårørende - vil som følge af sit handicap jævnligt komme i kontakt med kommunen og kommunens medarbejdere. Det vil ofte være i situationer, hvor den handicappede efterspørger eller får leveret kommunale ydelser af forskellig karakter. Det drejer sig om information, rådgivning, undervisning, sociale ydelser, praktisk bistand, kulturelle tilbud osv. Derfor kan kommunens politik og engagement på området få stor betydning for det liv, et menneske med handicap kan leve. Syddjurs Kommune vil arbejde for løsninger, der imødekommer også svært handicappedes behov gennem samarbejde med andre instanser. Det er derfor vigtigt, at kontakten mellem myndigheden og den handicappede foregår i en åben og ligeværdig atmosfære, som sikrer en god dialog og et godt samarbejde mellem kommunen og den handicappede. Det er relevant for kommunen at formulere en sammenhængende politik for, hvordan man på denne baggrund tilrettelægger og udvikler sine tilbud, således at den handicappede oplever, at kommunen både er engageret og interesseret i at sikre lige vilkår for handicappede på lige fod med kommunens øvrige borgere. 1.1 Formål Handicappede er personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller senmotorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Syddjurs Kommune vil arbejde for, at også borgere med handicap kan deltage i samfundslivet på linje med alle øvrige borgere, og for at der ved anlæg og planlægning tages højde for borgere med handicap. Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningers områder, og den tager sit udgangspunkt i FN s handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap. Med udformningen af en handicappolitik ønsker Syddjurs Kommune: At markere sig som en handicapvenlig kommune At sikre et veludbygget samarbejde med kommunens handicappede borgere At kvalitetssikre den fremadrettede planlægning for at undgå barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser At sikre personalets viden om handicapforhold At sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde med og omkring den handicappede At sikre et samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger, institutioner i den daglige opgaveløsning og udvikle nye tilbud til handicappede Kommunen ønsker at synliggøre handicapområdet i forvaltningerne. Alle medarbejdere skal på deres arbejdsområde kende de overordnede målsætninger. Ledelsen ønsker, at alle medarbejdere aktivt tænker handicapområdet ind i deres arbejde. Side 3 af 11

4 1.2 Overordnede mål: Kommunens overordnede mål er, at handicappede har mulighed for at leve på lige fod med andre borgere i Syddjurs Kommune. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er vigtige forudsætninger for dette. 1.3 Generelle mål: Den enkelte medarbejder skal inden for sit arbejdsområde have kendskab til kommunens handicappolitik. For at imødekomme hensynet til handicappede borgere, hvor det er nødvendigt, nedsætter forvaltningen arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne. Handicaprådet, handicaporganisationer eller grupper af borgere indgår som en naturlig samarbejdspartner i alle relevante sager. Den enkelte handicappede skal ved henvendelse til kommunen kunne få kommunale oplysninger i en tilgængelig form. 1.4 Indsatsområder Handicapområdet skal synliggøres og indarbejdes i forbindelse med den årlige vedtagelse af kommunens udviklingsplaner. 2. Målsætninger 2.1 Det tekniske område Fysisk planlægning Den fysiske planlægning skal tilrettelægges med henblik på at opnå uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed for handicappede borgere. Den fysiske udformning må ikke stride imod den gældende lovgivning samt vejledninger f.eks. anvisninger/regler i DS 105 Udearealer for alle, Vejdirektoratets Handicap egnede veje, det til enhver tid gældende bygningsreglement, samt Dansk Blindesamfunds Tilgængelighed i detaljen. Tilgængelighed Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold, vil kommunen tilstræbe, at der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, samt den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og systemer, der er åben for offentligheden. Der tilstræbes tilgængelighed til: Det offentlige rum : Veje, torve, parkering, parker og anlæg, skove, strande m.v. Offentlige bygninger: Bibliotek, rådhus, sportshaller, skoler, sundhedscentre og Institutioner. Støttet byggeri Kollektiv trafik Side 4 af 11

5 Der bør tilstræbes tilgængelighed ved andre bygninger med offentlig adgang: Forretninger, museer, spisesteder m.v. Der sikres fuld tilgængelighed til: Offentligt nybyggeri/nye anlæg Nybyggeri/nye anlæg med offentlig adgang 2.2 Kultur- og fritidsområdet Handicappede skal have samme muligheder for at deltage i kultur- og fritidslivet som andre borgere. Kommunen vil arbejde for, at kommunens kultur- og fritidstilbud samt tilbud, der støttes af kommunen tilrettelægges, så handicappede kan deltage sammen med og på lige fod med andre brugere. Kommunen vil tilstræbe, at handicappede har adgang til steder for kulturelle forestillinger eller tilbud, såsom teatre, biografer, biblioteker og turisttilbud. Frivillige initiativtagere skal tilskyndes til og støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af aktiviteter og fritidsundervisning, der tager hensyn til handicappedes ønsker og behov. Kommunen vil arbejde for, at personer med handicap har mulighed for at deltage i handicapspecifikke idrætsaktiviteter på lige fod med andre. Handicappede tilbydes biblioteksbetjening i form af lydbøger, magnaprint-bøger, regelmæssige hjemmebesøg af bibliotekspersonale med levering og afhentning af biblioteksmaterialer samt udgivelse af lydavis. Det tilstræbes på biblioteket at skabe adgang til internet for syns- og læsehandicappede. Tilbuddene til de handicappede skal afholdes i lokaler, der er tilgængelige for handicappede, og hvor indretning og udstyr er handicapegnede. Ved etablering af nye faciliteter og ved ombygning/renovering af eksisterende faciliteter skal der tages hensyn til handicappedes særlige behov. 2.3 Børne- og familieområdet Kommunens politik er at yde den nødvendige kompensation, så familier med et handicappet barn kan fungere så normalt som muligt, og at barnet kan få de bedste udviklingsmuligheder. Bl.a. anvendes bestemmelserne om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter i henhold til Servicelovens 28 og 29. I alle foranstaltninger vedrørende børn med handicap skal barnets tarv komme i første række. Side 5 af 11

6 Information Kommunen skal sikre, at forældre til handicappede børn får skriftlig information om sagsbehandlingsforløb samt om tilbud og muligheder både kommunalt, regionalt og på statsligt plan. Rådgivning Kommunen tilbyder kvalificeret rådgivning. Specialrådgivning benyttes, når kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden inden for det enkelte område. Valg af løsning sker i et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og kommune. Dette sker bl.a. ved at inddrage særligt sagkyndige personer i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen baseres på en helhedsvurdering og skal være forståelig, gennemskuelig og koordineret. Kontakt mellem hjem og kommune forestås af forvaltningen. Indsats Indsatsen iværksættes hurtigt. Barnet skal have et relevant, pædagogisk tilbud, der sikrer den bedst mulige udvikling af barnet. Barnet og familien tilbydes de nødvendige hjælpemidler, behandlinger, optræning og aflastningsmuligheder. Der gives mulighed for støtte, således at familien kan mødes med andre familier med børn med samme handicap. Pasning, nødvendige hjælpemidler, optræning og aflastning bevilges ud fra en individuel vurdering. Der laves ikke generelle bevillinger. Der skal kompenseres økonomisk for nødvendige merudgifter i forbindelse med handicappet. Dannelse af netværksgrupper er ikke nødvendigvis en offentlig opgave, men hvis der er behov for praktisk bistand, vil kommunen gerne bistå. Kommunen kan evt. i samarbejde med regionen tage initiativ til oprettelse og videreførelse af netværksgrupper til støtte for forældrene. Skole- og daginstitutionsområdet Information Det skal sikres, at forældre til handicappede børn får skriftlig information om tilgængelighed til kommunens skoler, daginstitutioner og fritidsordninger samt om disses indhold og aktiviteter. Tilgængelighed Der tilstræbes fuld tilgængelighed på kommunens skoler, daginstitutioner og fritidsordninger. Side 6 af 11

7 Institutionerne har beskrevet indholdet i virksomheden, som bl.a. er tilgængelig på Syddjurs Kommunes hjemmeside. I forbindelse med planer for skoleudbygning er det krav, at alle kommunens skoler skal være tilgængelige for personer med et fysisk handicap. Ved kommunes pasningsordninger er ønsket, at der i hvert lokalområde er et tilstrækkeligt antal institutioner, der opfylder dette behov. Indhold, aktiviteter og tilbud Det skal sikres, at handicappede børn kan deltage i undervisning, aktiviteter og leg på lige fod med andre børn. Der stilles de nødvendige hjælpemidler og støtteforanstaltninger til rådighed for barnet. Såfremt barnet ikke kan integreres i det kommunale tilbud, stilles der et andet tilbud til rådighed. Intentionen er, at Syddjurs Kommune i størst mulig grad forsøger at løse opgaverne i lokale tilbud og ved at give de involverede medarbejdere den nødvendige uddannelse. Der skal være mulighed for, at pædagoger, lærere m.fl. får mulighed for at deltage i specialkurser om barnets handicap. Forældresamarbejde Der skal sikres et tæt samarbejde og kontakt med forældre til handicappede børn. En del af indsatsen i forhold til målgruppen er bl.a. udarbejdelse af handleplaner og løbende revision af handleplanerne. 2.4 Udvalget for sundhed, ældre og social Information, rådgivning og sagsbehandling Kommunen skal sikre, at handicappede eller en værge / pårørende, hvis der er tale om meget vidtgående handicap, får information om kommunens tilbud, sagsbehandlingsforløb m.m. Voksne med handicap er som alle andre borgere efter en individuel vurdering omfattet af tilbud om hjemmepleje, genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering. Tilbuddene gives i eget hjem eller på centrene, hvor indretning og udstyr tager hensyn til brugernes særlige behov. Ved regionstilbud og tilbud på statsligt plan skal kommunen oplyse om og kunne henvise handicappede til rette sted/myndighed. Den handicappede ydes den bedst mulige rådgivning. Rådgivningen skal tilpasses den enkeltes behov. Den handicappede, eller en værge/pårørende, skal inddrages i løsningen af konkrete problemer. Specialrådgivning skal benyttes, når kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden inden for det enkelte område, eller der er tale om vidtgående fysisk- og psykisk handicappede, hvor regionen og staten har et medansvar for rådgivning og opgaveløsning. Side 7 af 11

8 Bolig og familie Handicappede skal i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres handicap. I vurderingen indgår også hensynet til, at familien kan fungere så normalt som muligt. Det tilstræbes, at handicappede, der ønsker det og har mulighed for det, bor i egen selvstændig bolig. Handicappede, som ikke kan bo selvstændigt, tilbydes midlertidigt eller varigt ophold i en relevant boform i eller uden for kommunen. Syddjurs Kommune medvirker til, at handicappede efter en individuel vurdering tilbydes genoptræning, vedligeholdelsestræning og udvikling med henblik på at bevare og/eller forbedre deres færdigheder og funktionsevne. Hjælpeforanstaltningerne skal bidrage til, at handicappede bliver så selvhjulpne i dagligdagen som muligt. Det tilstræbes, at handicappede tilbydes individuelle løsninger, der kompenserer for handicappet og giver mulighed for at leve på samme vilkår som jævnaldrende. For at sikre den bedst mulige indsats på dette område, arbejder kommunens medarbejdere ud fra seneste viden og efter nyeste retningslinjer. Hvor et familiemedlem er handicappet, skal der efter en konkret individuel vurdering være mulighed for at tilbyde den handicappede aflastning uden for hjemmet og/eller en barnepigeordning. 2.5 Beskæftigelse Den beskæftigelsesrettede indsats skal målrettes mod, at den enkelte så vidt muligt bliver selvforsørgende på normale eller særlige vilkår. Handicappede tilbydes en indsats, der sigter mod erhvervsmæssig rehabilitering og tilbagevenden til arbejde for personer med erhvervet handicap. Om nødvendigt iværksættes revalidering eller anden form for erhvervstræning med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet på normale eller særlige vilkår. Af særlige vilkår kan der være tale om fleksjob, skånejob eller andre handicapkompenserende ordninger, som kommunens jobcenter kan tilbyde den handicappede. Hvis det ikke er muligt for handicappede at arbejde på normale eller særlige vilkår, vil der efter en individuel vurdering kunne tilbydes et aktivitets- og samværstilbud. Side 8 af 11

9 Personlige ordninger Handicappede tilbydes hjælperordning, ledsagelse eller kontaktperson efter en individuel vurdering. Syddjurs Kommune som arbejdsplads Kommunen vil arbejde på at skabe et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap. Kommunen kan, hvor det er muligt og relevant, ansætte folk med handicap i den offentlige sektor i overensstemmelse med retningslinjer for positiv særbehandling. 3. Visioner og opfølgning 3.1 Visioner: Det skal være naturligt og selvfølgeligt for kommunens personale at medtage handicapaspektet i det daglige arbejde og i projektarbejde. Syddjurs Kommune skal være en kommune, der aktivt arbejder for at ligestille handicappede med kommunens øvrige borgere. 3.2 Opfølgning: De opsatte mål beskrives, evalueres og synliggøres årligt som en del af den almindelige opfølgning på kommunens udviklingsplaner. Der skal årligt være politisk samråd med Handicaprådet om den handicapmæssige indsats set i sammenhæng med kommunens mål og i hensyn til igangsætning af nye tiltag. Det sker fast igennem dialogmøde med Udvalg for sundhed, ældre og social. Side 9 af 11

10 Bilag: Eksempel på handlingsplan 20XX Det tekniske område Det offentlige rum a) Der afsættes hvert år et beløb på driftsbudgettet til at imødekomme henvendelser fra handicappede om forbedring af tilgængeligheden til det offentlige rum. b) Der udarbejdes en prioriteret oversigt over adgangsforhold i det offentlige rum, gader og fortove m.v. med væsentlige gener. Der tages initiativ til at ændre standard for kommunens indretning af overgang mellem vej og fortov. Offentlige bygninger c) Der iværksættes en kortlægning af de fysiske adgangsforhold for handicappede i offentlige bygninger med vanskelig, eller uden direkte handicapvenlig, tilgængelighed. Kortlægningen følges op af en prioriteret tidsramme for, hvornår adgangsforholdene til de nævnte bygninger skal ændre tilgængelighed. d) Ved hver af kommunens skoler, institutioner m.v. reserveres som minimum en parkeringsplads for handicappede. Andre bygninger med offentlig adgang: e) Der udarbejdes en handicapguide, som beskriver adgangsforholdene for handicappede i Syddjurs Kommune til f.eks.: Forretninger, museer, spisesteder, handicaptoilet, handicap p- pladser m.v. f) Der afholdes et møde med de handlende om initiativer til forbedring af adgangsforhold til forretningerne. Kollektiv trafik g) Der udarbejdes en kortlægning af tilgængeligheden til den kollektive trafik i kommunen. Nybyggeri Handicaprådet høres ved alle relevante kommunale bygnings- og anlægsarbejder. Børneområdet Tovholderfunktion h) Tovholder-funktionen for handicappede på familieområdet styrkes. Der laves en præcis arbejdsgangsbeskrivelse 1, der kan anvendes som tjekliste i forbindelse med handicapsager. Målet er at styrke helhedsorienteringen i sagsbehandlingen og forældrenes oplevelse af service. Intentionen er at Syddjurs Kommune i størst mulig grad forsøger at løse opgaverne i lokale tilbud i Syddjurs Kommune og ved at give de involverede medarbejdere den nødvendige uddannelse. 1 Handleplan for børn med betydeligt nedsat funktionsevne. Side 10 af 11

11 Kulturområdet i) På søges tilvejebragt oplysninger om kulturtilbud til handicappede børn: Koncerter, biografer, netværk m.m. Social- og Arbejdsmarkedsområdet Bofællesskab j) Med det formål at få afdækket behovet for etablering af et bofællesskab i Syddjurs Kommune til voksne med vidtgående fysisk-psykisk handicap, undersøges det om der i Syddjurs Kommune og i de omliggende kommuner er behov og grundlag for etablering af et bofællesskab. Beboere i bofællesskab skal have opfyldt behovet for tæt støtte i dagligdagen og skal have mulighed for at have et botilbud i tæt nærhed med familie. Side 11 af 11

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik Hedensted Kommune

Handicappolitik Hedensted Kommune Handicappolitik Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet den 29. november 2011 Dokument nr. 1824741 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 INDLEDNING Hedensted kommunes handicappolitik er vedtaget i Hedensted

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik 1 2 Esbjerg Kommunes Handicappolitik Handicappolitik på forkant med udviklingen Handicappolitikken er ledelinje for fremtidens indsats

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Handicappolitik

Frederikshavn Kommune Handicappolitik Frederikshavn Kommune Handicappolitik 2014-2017 Indholdsfortegnelse 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indledning Vision, værdier og menneskesyn De handicappolitiske grundprincipper Regeringens

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Handicappolitik I Skive Kommune 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014 Skive det er RENT LIV Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet: 4 FN s standardregler

Læs mere

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring 2 Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring Forord Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE HANDICAPPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE FORORD D. 1. januar 2007 overtog landets kommuner en række vigtige opgaver på handicapområdet, som før blev varetaget af amterne. Det giver nu kommunerne større mulighed

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION HVORFOR BØR JEG INDARBEJDE

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK Handicappolitikken er udarbejdet af Center for Psykiatri og Handicap.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Indledning År 2008 var handicapår i Ishøj. Som led i Handicapåret udarbejdede Ishøj Kommune en Handicappolitik i samarbejde med Ishøj Handicapråd

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 161 Offentligt Bilag 1 til oplæg 2014 Hjælp trods rask ægtefælle Scleroseforeningen Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle Hjælp og støtte til forældreopgaver Indhold:

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Målsætninger... 3 2.1 Samarbejde... 3 2.2 God service... 3 2.3 Tilgængelighed... 4 2.4 Børn... 4 2.5 Uddannelse... 4 2.6 Adgang

Læs mere