Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 Staben Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 1. oktober 2013 Sagsnr.: Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde Indledning Baggrund for og formål med handlingsplanen Såvel på europæisk som på landsplan er der især i de forgangne to år kommet øget fokus på det frivillige sociale arbejde. Også Middelfart Kommune har gennem en årrække stillet skarpt på at fremme og understøtte de mange frivillige sociale aktiviteter i kommunen. For yderligere at styrke frivilligheden er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige forvaltninger og Frivilligcentret i Middelfart Kommune. En af arbejdsgruppens opgaver har været at udarbejde handlingsplanen, som skal være hele Middelfart Kommunes drejebog for, hvordan kommunen kan medvirke til at styrke den frivillige indsats. Det gælder for eksisterende foreninger, ligesom kommunen er åben overfor nye initiativer, der ikke er baseret på det eksisterende foreningsgrundlag. Handlingsplanen er således Middelfart Kommunes redskab til at understøtte den myriade af frivillige initiativer der findes i dag i og udenfor organisationen og til at sætte nye tiltag i gang. Arbejdet med handlingsplanen er sket i tæt samarbejde med Frivilligcentret og nye tiltag vil også ske i samarbejde med de frivillige sociale foreninger og øvrige frivillige. Middelfart Kommune ønsker at være fødselshjælper i forhold til at styrke frivillighed. Dermed sikres, at det frivillige arbejde primært forankres udenfor organisationen samtidig med at Middelfart Kommune søger at skabe en åben organisation, der er god til at inddrage frivillige og anerkender den frivillige indsats. Det er Middelfart Kommunes ambition at arbejde for en langt større inddragelse og samspil med frivillige overalt i den kommunale organisation ikke blot på det sociale område. Samarbejde med civilsamfundet - herunder også erhvervslivet, foreninger, de uorganiserede mv. - er væsentligt for at udvikle Middelfart Kommune som en grøn vækstkommune, hvor borgerne kan leve det gode liv, og vi kan skabe vækst i det lokale erhvervsliv Denne handlingsplan har dog kun til formål at fokusere på det frivillige sociale arbejde. Samspillet med civilsamfundet på alle andre områder sker i de konkrete projekter, som eksempelvis udviklingsplaner i lokalsamfundet, turisme- og erhvervsprojekter osv. Handlingsplanen skal bidrage til 1. At der i Middelfart Kommune sættes mere fokus på frivillige aktiviteter som et godt supplement til kommunens arbejde. 2. At Middelfart Kommune styrker og udbygger det gode samarbejde med frivillige sociale foreninger, frivilligcentret og borgere, der i øvrigt er involveret i frivilligt arbejde. 3. At frivillige aktiviteter foregår langt mere i kommunens tilbud og institutioner end hidtil. 4. At den konkrete beskrivelse af indsatsområder på det frivillige sociale område fører til handling.

2 Foreliggende Handlingsplan er et led i Visionen for Middelfart Kommune. En af visionens bærende elementer er Service i samspil, hvor Middelfart Kommune satser på konstruktivt at understøtte det frivillige arbejde som sker i foreninger, udvalg, råd, klubber og andre frivillige initiativer. Handlingsplanen bygger på en grundlæggende tro på, at alle mennesker kan bidrage med ressourcer, og mange vil gerne sætte deres ressourcer i spil sammen med andre. Mange gør allerede i dag et værdifuldt frivilligt arbejde, men der er plads til mange flere mennesker og flere typer af aktiviteter, også på områder, hvor der måske ikke har været tradition for frivillige indsatser. Det skal handlingsplanen understøtte. Samtidig er det vigtigt med anerkendelse af at det er frivilligt at være frivillig og at det at yde en frivillig indsats også er til glæde for den frivillige selv. De frivillige skal for deres part være indstillet på, at der er nogle rammer for det lønnede personale og at man forsøger at samarbejde om at løse evt. konflikter. Status i Middelfart Kommune Middelfart Kommune har allerede sat gang i en del tiltag på det frivillige sociale område: Middelfart Kommune har i flere år uddelt 18- og 79-midler samt andre økonomiske midler og givet medarbejderressourcer til aktiviteter gennemført af frivillige sociale foreninger. Sundhedsafdelingen, Ældreafdelingen og Job- og vækstcenter har medarbejdere med kontaktfunktion til frivillige sociale foreninger. Middelfart Kommune har i 2011 fået et Frivilligcenter, som er en paraplyorganisation for mange sociale foreninger i Middelfart Kommune. Frivilligcentret har fået egen hjemmeside og har kortlagt de frivillige sociale foreninger, der er medlem af Frivilligcentret. Med strategien fra den 10. august 2011 er Middelfart Kommune begyndt at sætte øget fokus på det frivillige sociale arbejde: Status for forvaltningernes samarbejde med frivillige sociale foreninger blev analyseret, og de grove linjer for en strategi for fremtidigt samarbejde blev udstukket. Middelfart Kommune blev del af det 3-årige EU-projekt VERSO (Volunteers for European Employment), som sætter fokus på best practice på det frivillige sociale område på europæisk plan. Der findes i enkelte afdelinger og institutioner konkrete samarbejdsprojekter med frivillige sociale foreninger. Middelfart Kommune understøtter den årlige frivilligdag. Der findes allerede i dag mange frivillige sociale foreninger og frivillige sociale indsatser i Middelfart Kommune. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplanen Handlingsplanen implementeres i organisationen, så snart den er politisk godkendt. Ansvarlig for gennemførsel bliver de under de enkelte aktiviteter nævnte medarbejdere/ teams/ afdelinger. Det er også dem, der fastsætter mål, og dem der er ansvarlig for mål opfyldelse. Særlige fokusområder For yderligere at fremme det frivillige sociale arbejde i Middelfart Kommune, skal der sættes fokus på følgende områder: A. Rekruttering af flere frivillige B. Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde C. Fokus på frivilligt socialt arbejde i alle forvaltninger D. Netværksskabelse og styrket samarbejde mellem aktørerne E. Nye sociale tilbud til borgere F. Frivillige med øgede kompetencer Alle handlingsplanens aktiviteter opfylder et eller flere af de ovennævnte formål. 2

3 Handlingsplanens konkrete aktiviteter 1. Borgere på overførselsindkomst som frivillige Idé: I løbet af de næste år bliver der mange borgere, der går på pension. De kan være et aktiv for samfundet ligesom andre modtagere af overførelsesindkomster. Borgere på overførselsindkomst opfordres til at blive aktive i samfundet eksempelvis ved at blive medlem af frivillige sociale foreninger. Dette under mottoet Alle kan være aktive i samfundet på en eller anden måde i en eller anden grad. Involvering i det frivillige arbejde skal foregå i overensstemmelse med gældende regler. Formål: Rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Styregruppen for frivilligt socialt arbejde undersøger flere metoder for, hvordan borgere på overførselsindkomst bedst kan motiveres til aktiv at bidrage til frivillige sociale indsatser. Metoderne kunne fx være o At sende breve ud til nye pensionister om mulighederne. Dette kan eksempelvis gøres samtidig med pensionsmeddelelsen. o At drøfte muligheder ved pensionering på arbejdspladsen både lokalt og tværgående. Metoden kunne introduceres både via jobcenter og de kommunale arbejdspladser i forbindelse med CSR (Corporate Social Responsibility). o At arrangere et årligt temamøde for nye pensionister, hvor muligheder for at være frivillig introduceres dette i samarbejde med Frivilligcentret. Styregruppen vurderer metoderne for deres anvendelighed. 2. Inddragelse af andre aktører Idé: Den frivillige sociale indsats kan styrkes ved at inddrage flere aktører. Middelfart Kommune søger samarbejde med kirkelige og religiøse organisationer, lokale virksomheder, lokaludvalg og forsamlingshusbestyrelser, borgerforeninger, idrætsforeninger og unge mennesker gennem ungeorganisationer/uu Lillebælt/uddannelsesinstitutioner for at øge frivilligheden i hele kommunen. Formål: Rekruttering af flere frivillige (A), netværksskabelse og styrket samarbejde (D), synliggørelse af det frivillige sociale arbejde (B). Handling (Hvem gør hvad?): Kontaktperson for frivillige sociale foreninger, formanden for Frivilligcentret og Staben inviterer potentielle aktører på det frivillige sociale område til et indledende møde for at finde en eventuel samarbejdsplatform. Derudover opfordrer Middelfart Kommune alle lokaludvalgene til at medtænke frivilligt socialt arbejde i deres udviklingsplaner. For også at interessere de unge mennesker og vinde dem som nu- og fremtidens frivillige, understøtter Middelfart Kommune oplysningsarbejdet om frivilligt socialt arbejde på uddannelsesinstitutioner. 3. Inddragelse af virksomheder (CSR) Idé: Mange virksomheder arbejder i dag med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og deres interaktioner med interessenter, kunder og leverandører. Det at virksomheder tager samfundsansvar kaldes også for CSR Corporate Social Responsibility. Middelfart Kommune har nogle virksomheder, som er aktive medspillere i at tage samfundsansvar og som arbejder aktivt med CSR. Middelfart Kommune skal på den ene side opfordre disse virksomheder til i højere grad at tage samfundsansvar, og på den anden side gå i dialog med flere virksomheder om, hvordan de aktivt kan bidrage til den sociale udvikling i samfundet. Formål: Netværksskabelse og styrket samarbejde (D), nye sociale tilbud til borgere (E). 3

4 Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kommune søger dialog med lokale virksomheder for at afdække deres mulighed for at bidrage aktivt til borgernes trivsel i kommunen. Virksomhederne kan tage samfundsansvar på forskellig vis: 1. Gennem partnerskaber 2. Gennem samfundsstøtte: Økonomisk støtte (sponsering, donationer) til foreningslivet og institutionerne. Anden form for støtte: udtjente redskaber, effekter, overproduktioner, (fx udtjente pc er til driftsredskaber for frivillige sociale foreninger). 3. Gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner om fx praktikpladser for unge Job- og Vækstcenter samarbejder med Mentorforeningen, for at frivillige mentorer kommer med på virksomheders personalemøder som ambassadører for socialt udsatte borgere, der har svært ved at komme i job. 4. Frivilligjobportal og matchning Idé: Frivilligjobportaler er nyttige værktøjer, som benyttes såvel af frivillige sociale foreninger som af borgere, der er interesseret i at gøre en frivillig social indsats. De frivillige sociale foreninger har heri en fælles platform for at rekruttere flere frivillige, og borgerne får mulighed for elektronisk at finde udbuddet af frivilligt socialt arbejde i hele landet eller lokalt. Landsdækkende jobportaler, lokale jobbørser og matchning på det personlige plan er gode redskaber og metoder til at rekruttere flere frivillige, som skal gøres synlige og anvendelige for både potentielle frivillige og for frivillige sociale foreninger i Middelfart Kommune. Formål: Rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kommune og Frivilligcentret linker til såvel den landsdækkende frivilligjobportal frivilligjob.dk som til andre relevante jobbørser på deres respektive hjemmesider. Tilknytning af de enkelte foreninger og interesserede borgere foregår i Frivilligcentrets regi. Frivilligcentret skaber også mulighed for en frivillig jobmatchning ved at lave en lokal jobbørs, der primært retter sig mod kortvarige og akutte opgaver eller mod frivillige, som ikke ønsker fast tilknytning til en frivillig social forening. Henvendelse til Frivilligcentret kan ske såvel digitalt som personligt. 5. Dialog og netværk Idé: En vigtig forudsætning for at det frivillige sociale arbejde kan blomstre og videreudvikle sig er, at foreningerne har et godt netværk, der støtter og inspirerer hinanden, og at de frivillige sociale foreninger får et godt samarbejde med Middelfart Kommunes forvaltninger. Mange af de eksisterende foreninger er medlem af Frivilligcentret. Et stærkt netværk og synlig opbakning har en motiverende effekt og anerkender den frivillige sociale indsats. For at støtte frivillige sociale foreninger skal der bevares en levende inspirerende dialog de forskellige aktører imellem og med kommunen. Formål: Netværksskabelse og styrket samarbejde (D), synliggørelse af det frivillige sociale arbejde (B), frivillige får øgede kompetencer (F). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kommune fremmer dialog og netværk med og blandt frivillige sociale foreninger og initiativer. Følgende eksisterende netværksmøder skal der holdes fast i: 1. Det årlige dialogmøde mellem Frivilligcentret Middelfart og Middelfart Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, hvor der drøftes udfordringer, fremtid og samarbejdsaftaler. 2. Frivilligcentrets årsmøde med de frivillige sociale foreninger. 3. Den årlige frivilligdag med deltagelse af forskellige frivillige sociale foreninger og Frivilligcentret. 4

5 Styregruppen for frivilligt socialt arbejde arbejder for, at der indenfor disse allerede eksisterende netværksmøder også lægges fokus på o anerkendelse af det frivillige sociale arbejde (fx i form af hædring eller fejring) o øget udveksling af gode idéer blandt frivillige sociale foreninger/initiativer o inspirerende indslag (ved fx informative oplæg). 6. Gode historier om frivilligt socialt arbejde Idé: Gode historier om frivillige sociale indsatser skal frem i lyset i Middelfart Kommune, da de er et bidrag til at synliggøre det frivillige sociale arbejde og dets succeser. Derved styrkes den frivillige sociale indsats, motivationen øges, og foreningerne får nemmere ved at tiltrække nye frivillige. Formål: Synliggørelse af frivilligt socialt arbejde (B), rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kommune og Frivilligcentret sender gode historier om frivilligt socialt arbejde til pressen, til ugeblade og til fagblade. Frivilligcentret involverer bl.a. Middelfart Lokal TV til formålet. Middelfart Kommunes kommunikationsteam understøtter de frivillige sociale foreninger ved at tilbyde kurser i pressehåndtering, og i hvordan man skriver en pressemeddelelse. 7. Inddragelse af ledere Idé: Middelfart Kommunes fokus på frivilligt socialt arbejde er i de sidste år blevet større gennem fx deltagelse i EU-projektet VERSO og gennem forskellige samarbejdsaftaler mellem institutioner eller afdelinger med frivillige sociale foreninger. Dog mangler der i nogle forvaltninger, afdelinger og institutioner et systematiseret fokus på området. Kommunale ledere på forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau skal være bedre klædt på til at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Der skal skabes ledelsesmæssigt fokus på frivilligt socialt arbejde og dets muligheder, og institutionsledernes usikkerhed omkring, hvad man må i forhold til frivilligt socialt arbejde skal afhjælpes. Formål: Fokus på frivilligt socialt arbejde i alle forvaltninger (C). Handling (Hvem gør hvad?): Styregruppen for frivilligt socialt arbejde præsenterer et tema om frivilligt socialt arbejde på såvel et direktions- og chefgruppemøde som det årlige ledermøde. Der sættes fokus på gode eksempler, på samarbejdsmuligheder med frivillige sociale foreninger og på effekten. Der sættes især fokus på børneområdet, som p.t. er et underbelyst område i forhold til samarbejde med frivillige sociale initiativer. Oplæggene til lederne skal være provokerende og holdningsbearbejdende. Kommunens forskellige ledergrupper bruges til at holde fast i formålet med at øge den frivillige sociale indsats. 8. Motivere afdelinger og institutioner Idé: Samarbejde med frivillige sociale foreninger skal blive en naturlig del af institutioners og afdelingers dagligdag, for frivillige sociale foreninger kan tilbyde noget andet til borgerne end kommunen kan. Af denne grund skal samarbejdet mellem frivillige sociale foreninger/initiativer og kommunens afdelinger/institutioner intensiveres. Formål: Fokus på frivilligt socialt arbejde i alle forvaltninger (C). Synliggørelse af frivilligt socialt arbejde (B). Nye sociale tilbud til borgerne (E). Handling (Hvem gør hvad?): Afdelingschefer tematiserer frivilligt socialt arbejde i hver deres afdeling bl.a. ved at implementere handlingsplanen. Der er metodefrihed til implementeringen, så afdelingscheferne selv afgør, om lokale planer, temamøder eller andet vil være mest 5

6 hensigtsmæssigt i netop deres afdeling. Implementeringen skal foregå på såvel afdelings- som institutionsniveau og motivere til konkrete samarbejdsaftaler med frivillige sociale foreninger. Styregruppen for frivilligt socialt arbejde udarbejder en værktøjskasse, som giver svar på de spørgsmål, der typisk opstår, når der drøftes frivillighed. 9. Nye sociale tilbud til borgere og bistand til at danne nye sociale foreninger Idé: I Middelfart Kommune er der allerede i dag et rigt tilbud af aktiviteter udført af frivillige sociale foreninger. Deres indsats er uvurderlig for samfundet. Middelfart Kommune skal søge tæt samarbejde med og støtte de frivillige sociale foreninger, der skaber/kan skabe nye sociale tilbud til Middelfarts borgere. Fokus har indtil videre især været på socialt udsatte borgere. Dog kan også socialt velfungerende borgere trænge til en hjælpende hånd i specielle livssituationer. Formål: Nye sociale tilbud til borgere (E). Netværksskabelse og styrket samarbejde (D). Handling: Middelfart Kommune vil i samarbejde med Frivilligcentret fremme etablering af nye sociale tilbud til borgerne og/eller dannelse af nye frivillige sociale foreninger. Nye tilbud kunne fx være o Tilbud til børn og unge-institutioner: Læsetanter, undervisningsassistenter, lektiecafémedhjælpere mv. o Tilbud til børnefamilier: Reservebedsteforældreordninger mv. o o Tilbud til den digitale borger: Indretning af internetcaféer Tilbud til unge: Virtuelle netværk, virtuel rådgivning for udsatte unge, unge-hjælperunge indsatser. 10. Uddannelse og temamøder for frivillige og for kommunale medarbejdere Idé: Gennem uddannelse/kurser/temamøder kan frivillige og kommunale medarbejdere få et kompetenceløft. Formål: Frivillige får øgede kompetencer (F), netværksskabelse og styrket samarbejde (D), fokus på frivilligt socialt arbejde i alle kommunale forvaltninger (C). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kommune står for uddannelse etc. ift. egne medarbejdere. Det handler om fokus på muligheder, kendskab til barriere og forståelse for de frivilliges tilgang. Frivilligcentret og de frivillige foreninger står for at klæde de frivillige på ift. den konkrete indsats. Det handler om afklaring af roller og ansvar, kendskab til målgrupper og de kommunale opgaver, etik og praktiske udfordringer. 11. Overordnet indsats ansættelse af tovholder Idé: For at sikre en gennemgående og succesfuld implementering af handlingsplanen, skal en tovholder koordinere iværksættelsen af de enkelte idéer i handlingsplanen og bistå med at føre dem til måls. Formål: Alle under Særlige fokusområder nævnte formål (A - F). Handling (Hvem gør hvad?): Når der tilvejebringes mulighed for det, ansætter kommunen en medarbejder med tovholderfunktion for implementering af handlingsplanen i hele kommunen. Staben, Løn og ældreområdets frivilligkoordinator arbejder på en funktions- og opgavebeskrivelse af jobbet. Man kan forestille sig at tovholderen arbejder hos Frivilligcentret nogle dage om ugen for at udfolde samarbejdet. 6

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 1 Frivilligt arbejde er arbejde, der udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Det er ulønnet, og det er til gavn for andre

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde FrivilligBørs en metode til at skabe lokalt samarbejde ? Hvad er en FrivilligBørs En FrivilligBørs er en metode, hvor man skaber en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

PROJEKT YGGDRASIL HVAD GÅR VI OG BIKSER MED OG HVAD KAN I LÆRE AF VORES ERFARINGER?

PROJEKT YGGDRASIL HVAD GÅR VI OG BIKSER MED OG HVAD KAN I LÆRE AF VORES ERFARINGER? Kobra partnermøde den 30. november 2016 PROJEKT YGGDRASIL HVAD GÅR VI OG BIKSER MED OG HVAD KAN I LÆRE AF VORES ERFARINGER? 30.11.2016 1 Yggdrasil - et valideringsprojekt med fokus på reelle kompetencer

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Hermed indgås partnerskabsaftale mellem: Herning Kommune Adresse: Center for Børn og Læring, Torvet 4, 7400 Herning Lederens navn: Preben Siggaard Kontaktpersonens

Læs mere