HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson) I tidligere instans er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den 11. april 2007 og af Østre Landsrets 9. afdeling den 25. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanterne, Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Indstævnte, Thisted Forsikring g/s, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling I tilstandsrapporten, som er udarbejdet den 4. maj 2004, er under Resumé af huseftersyn for beboelsesdelen 8. Tagkonstruktioner/-belægninger/Skorstene afkrydset i rubrikken IB [ingen bemærkninger]. Under Generelle kommentarer til bygningernes tilstand er bl.a. anført: Det må påregnes at taget på beboelse, carport og værksted skal renoveres inden for nær fremtid. Under Registrering af bygningens tilstand er vedrørende bygning D ( Havestue/udestue ) under pkt Bemærkninger til skorsten anført karakteren K 3 [Kritiske

2 - 2 - skader], samt at Skorstene har løse fuger og lidt revner. Inddækning ved tag er i stykker. Endvidere er som note hertil anført: Der er risiko for indtrængning af vand ved skorsten. I tilstandsrapporten er under punktet Sælgers oplysninger om ejendommen bl.a. anført: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede bygningssagkyndige ved besvarelserne. Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke kan forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives ud fra sælgers kendskab til ejendommen. Svarende tilsigter ikke at være en garanti. ja nej? 5. Lofter/etageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor? 8. Tage 8.1 Har taget været utæt? Hvis ja, hvor? 8.2 Er der skader omkring skotrender eller inddækninger? Hvis ja, hvilke? 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor? Efter at køberne den 6. januar 2005 havde indsendt en skadesanmeldelse til ejerskifteforsikringen, blev der udarbejdet en taksatorrapport dateret 3. februar I taksatorrapporten er bl.a. anført: I stuen ses partielt sorte skjolde på loftbeklædningen (gipsplader) som antyder fugtskader. Der ses i den sammenhæng en langsgående sort skjold fra skillevæg til ydermur i stuen, som antyder fugtskjold langs en stålbjælke (dette er en vurdering ikke konstateret).

3 - 3 - I stuen ses flere steder loftplader, der er sømmet. Ved at nedtage nogle af disse konstateres, at der er monteret et stykke plastic bag loftspladerne. Dette antyder, at pladerne har været taget ned og genmonteret efter montering af plastic, formentlig fordi at taget har været utæt. Der konstateres ved besigtigelsen fugtophobninger omkring nedløb fra tag i køkken og badeværelse. Tagkonstruktion har fald mod midten af taget og afvander i disse nedløb. Rapporten fra Bøgh og Vogensen konkluderer, at der kan konstateres forøget vækst af skimmelsvampe i store dele af tagkonstruktionen. De konkluderer yderligere, at der er tale om en sundhedsskadelig skimmelsvamp, hvor de anbefaler, at beboere bortflyttet indtil afsluttet renovering. Der ses flere steder revner i trægulve. FT fortæller, at disse er opstået efter indflytning. Det vurderes, at årsagen kan være opfugtning af gulvene i sammenhæng med fugtskaderne i loftet og at gulvene nu udtørrer pga. varme. Ejendommen kan have stået uden varme i en periode. Ved besigtigelse af taget kan generelt konstateres nedbrud og revnedannelser i tagbelægningen. Der kan desuden konstateres utætte inddækninger omkring begge skorstene og flere steder om aftrækshætter. Konklusion Tag og lofter:. Tagpaptaget er fra ejendommens opførelsestid, 1968, hvorfor der er tale om en betydelig aldersnedskrivning for selve tagbelægningen. Af skønserklæringen af 26. januar 2006 udarbejdet af Kim Olsson fremgår bl.a.: Spørgsmål 1: Skønsmanden bedes oplyse, om skønsmanden kan konstatere utætheder i tagbelægning og inddækninger på den udvendige tagkonstruktion. Hvis ja, bedes forholdes beskrevet, og hvad årsagen er. Svar: Ved skønsforretningen konstateredes, at tagbelægningen på ejendommen var udført som tagpap, dækket af singelsbelægning (små sten). Udførelse af tagbelægningmed singels, blev hovedsagligt udført pga., at tagbelægningen ikke kunne tålesolens UV-stråler, men dog også hvor der var brug for en ballast til at holde tagbelægningen på plads. Ved skønsforretningen var hele tagbelægningen overdækket med en plastafdækning af midlertidig karakter. Der foretoges stikprøvevis besigtigelse af tagbelægningen ved aftagning af plastafdækning

4 - 4 - samt fjernelse af singelsbelægning. Flere steder fremstod tagbelægningen uden, eller kun med et meget tyndt lag, singelsbelægning. Områder udvalgtes efter risikoområder, samt efter besigtigelse på loft i ejendommen. Der konstateredes flere utætheder i tagbelægningen på ejendommen. Utætheder konstateredes placeret omkring gennemføringer ved begge skorstene og aftrækshætter, samt huller i tagbelægningen generelt. Utætheder er hovedsagligt opstået som følge af en nedbrydning af tagbelægningen fra solens uv-stråler. Dog blev der også konstateret beskadiget/defekte inddækningskapper. Se billede Spørgsmål 3: Skønsmanden bedes oplyse, om skønsmanden kan konstatere utætte inddækninger omkring begge skorstene og omkring aftrækshætter. Hvis ja, bedes forholdet beskrevet, hvad utæthederne har forårsaget, og hvad årsagen er. Svar: Som anført under besvarelsen af spørgsmål 1, konstateredes utætheder omkring både skorstene og aftrækshætter. Utætheder konstateredes forårsaget af nedbrudt tagbelægning samt defekte inddækninger, se billede 1-6. Utæthederne har forårsaget store gennemsivninger af regnvand i tagkonstruktionen, med en del skimmelangreb i denne til følge. Se besvarelsen af efterfølgende spørgsmål. Spørgsmål 4: Skønsmanden bedes oplyse, om skønsmanden kan konstatere pudslag med manglende vedhæftning og sorte skjolder på bagsiden af tapet i køkken og brygges. Hvis ja, bedes forholdet beskrevet, og hvad årsagen er. Svar: Ved skønsforretningen konstateredes pudslag med manglende vedhæftning, samt tapet med sorte skjolder på bagsiden, i køkken og bryggers. Forholdet konstateredes at optræde på, og omkring skorstenen, se billede 13 og 14. Pudslaget konstateredes at side løst i relativt store områder, samt flere steder at være under nedbrydning i form af pulverisering. De sorte skjolder skønnes at være skimmelsvampe. Årsagen til de konstaterede forhold er en længerevarende vandbelastning fra det utætte tag. Spørgsmål 7: Skønsmanden bedes oplyse, om skønsmanden kan konstatere loftplader, som er tilsømmet i stuen, Hvis ja, bedes forholdet beskrevet, og hvad årsagen er. Svar: Ved skønsforretningen konstaterede, at enkelte loftplader havde andre søm end alle andre loftplader, hvilket skønnes at indikere, at loftplader har været taget ned og genmonteret. Se billede 23. De aktuelle loftplader konstateredes placeret omkring skorsten i stuen.

5 - 5 - Spørgsmål 8: Skønsmanden bedes oplyse, om skønsmanden ved nedtagning af disse loftplader i stue kan konstatere, at der er monteret et stykke plastik bag loftpladerne. Hvis ja, bedes forholdet beskrevet, og hvilken betydning det har for konstruktionen. Endvidere bedes årsagen beskrevet. Svar: Ved den efterfølgende besigtigelse blev loftplader nedtaget, og det konstateredes at der herunder var monteret plastik som udbedring af den eksisterende dampspærre, som konstateredes udført af alukraft. Se billede 24. En reparation af dampspærren har ingen betydning for konstruktionen, såfremt den udføres med korrekt tætning, dvs. med klæbning eller sammenpresning af eventuelle samlinger. I det aktuelle tilfælde konstateredes, at samlinger ikke var tætnet, men kun udført med overlæg. Herved opstår risiko for at varm rumluft siver op i tagkonstruktionen, med kondensering heri til følge. Ved nedtagningen af loftpladerne konstateredes tegn efter tidligere vandskade på tagbrædder, bjælker samt oversiden af loftpladerne. En tidligere vandskade skønnes at have været årsag til at man har været nødt til at nedtage loft og dampspærre for udtørring, og efterfølgende reparere/udskifte loftet. Spørgsmål 13: I det omfang spørgsmål 1, 2 og 3 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt eventuelt konstaterede skader kunne være konstateret ved en visuel gennemgang uden foretagelse af destruktive indgreb på tidspunktet for skønindstævnte 1 s besigtigelse af ejendommen den 3. maj Svar: Det er skønsmandens opfattelse at de, i forbindelse med bevarelsen af spørgsmål 1-3, konstaterede skader er sket over længere tid, i overvejende grad som følge af solens nedbrydning af tagbelægningen, og at langt hovedparten af disse skader har været synlige og konstaterbare uden foretagelse af destruktive indgreb d. 3. maj Spørgsmål 14: I det omfang spørgsmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse på hvilken måde skaderne på tagbelægningen, inddækninger samt vandindtrængning i husets indvendige lofter, giver sig til kende for en beboer af ejendommen. Svar: Med de, under besvarelsen af de i spørgsmålet nævnte spørgsmål, konstaterede forhold, skønnes det at en beboer af ejendommen jævnligt i de senere år har kunnet konstatere vandgennemtrængning i tagkonstruktionen. Som anført i besvarelsen af spørgsmål 7 og 8, skønnes det at loft har været nedtaget ved siden af pejsen i stuen for at udtørre og udbedre efter vandskade. Forklaringerne for byretten er i retsbogen for Retten i Nykøbing Falster gengivet således:

6 - 6 - Leif Kastbjerg, forklarede, gjort bekendt med sandhedsansvaret, at han er uddannet klejnsmed. Han har i mange år arbejdet med renovering af bryggeriudstyr. Ved juletid 2004 flyttede han og ægtefællen til Nakskovområdet, da han var gået på efterløn. Hans kone kan ikke gå på efterløn, hvorfor hun har lidt arbejde. I 1992 købte de sagsøgte den i sagen omhandlede ejendom, der var blevet sat på tvangsauktion af Kreditforeningen Danmark. Tvangsauktionen blev imidlertid afværget ved, at de sagsøgte købte ejendommen. De har herefter i 12 år boet på ejendommen. De har ikke været udsat for, at det regnede ned gennem taget. Deres tøj har aldrig lugtet af mug. Deres gæster har heller ikke bemærket noget om fugt. Han har ikke selv udført reparationer på taget, herunder ved skorstenen. Det er rigtigt, at han af og til har været oppe på taget for at rense de 2 nedløb, dels i badeværelset og dels i køkkenet. Nedløbene skulle renses for nåle og andet. Vandskaden i stuen omkring pejsen er ikke opstået i hans ejertid. Han har ikke haft pladerne nede i stuen i sin ejertid. 4-5 år før salget malede svigerdatteren loftet inde i stuen. Kort tid efter overtagelsen i 1992 malede svigerfaren gangen. Der har ikke ellers været gjort noget ved huset. Deres søn boede derhjemme i ca. halvdelen af deres ejertid. De har som nævnt ikke været ude for, at der skulle være kommet vand ned fra loftet. For så vidt angår den udfærdigede tilstandsrapport (bilag 2, side 13) bemærker han, at sælgeroplysningerne blev givet til Bjarne Jensen, efter at denne havde set på ejendommen. Afhørte var da sikker på, at der ikke havde været vandgennemtrængning gennem taget. Han har således besvaret de stillede spørgsmål efter bedste evne og ud fra sin egen 12-årige ejerperiode. Han var i øvrigt ikke med rundt i ejendommen under den bygningssagkyndiges gennemgang. Han syntes i øvrigt, at den bygningssagkyndige var rimelig grundig i sin undersøgelse. Den bygningssagkyndige har nok også været oppe på taget. Overtagelsesdagen blev udskudt til den 1. december 2004, da køberne ikke havde fået solgt deres eget hus pr. 1. september Fra den 1. oktober 2004 havde køberne lov til at bruge hans værksted. Ca. 3 uger før overtagelsesdagen fik de endvidere lov til at male de forskellige rum, herunder bad, børneværelse og soveværelse. Han overnattede da i stuen. I disse 3 uger hørte han ikke klager fra køberne om fugt. Der var i øvrigt et godt forhold mellem ham og køberne. Ved indflytningen i 1992 blev der ikke lavet noget ved taget. Han har således alene en gang i mellem renset tagnedløbene for blade med mere. Han har ikke haft håndværkere på taget eller nede i huset. Hans ægtefælle havde rengøringsjob, og hun har heller ikke sagt til ham, at der skulle være utætheder ude i køkkenet. Det samme gælder sønnen, der var i lære som værktøjsmager. De solgte huset, da afhørte skulle på efterløn. Det var efter revisors anbefaling. Bygningssagkyndig Bjarne Jensen forklarede, gjort bekendt med sandhedsansvaret, at han oprindelig, er uddannet som tømrer. Dernæst blev han uddannet som byggetekniker og arkitekt. Da han i maj 2004 besigtigede den omhandlede ejendom, havde han alene haft autorisation som bygningssagkyndig i 1 måned. Han vil ikke bestride, at sælgeroplysningerne blev givet efter, at han - vidnet - havde gennemgået ejendommen. Han havde ingen bemærkninger til lofterne. Han kan ikke huske, om de var nymalede. Han kan ikke huske, hvor lang tid den indvendige besigtigelse tog. Han vil dog mene, at det har taget 1/2 time. Så vidt han husker, gik han rundt i huset alene. For så vidt angår tilstandsrapporten (bilag 2) bemærker han, at han har skrevet en K3 er vedrørende skorstenen ved udestuen. Denne K3 er burde have stået ved begge steder, nemlig både ved udestue og ved beboelse. Bemærkningerne i tilstandsrapportens side 9 vedrørende skorstenen relaterer sig også til følgevirkningerne på andre konstruktioner. For så vidt angår tilstandsrapportens side 13, pkt. 8, bemærker afhørte, at hvis sagsøgte havde sagt, at der var utæthed ved taget, ville afhørte havde foretaget yderligere undersøgelser. Han ville da have gået op på taget igen for at afdække det. Han ville ligeledes have givet en K3 er

7 - 7 - vedrørende inddækning af tage i resumédelen i tilstandsrapporten. Sælgerens oplysning er en vigtig del af tilstandsrapporten. Et tag kan dog godt være utæt, selv om man ikke kan se det. For så vidt angår restlevetiden anført på taget i sagens bilag C, bemærker han, at restlevetiden nærmere er 0 år end 5 år. Dette vurderer han ud fra, at taget var fra husets opførelse. Der kan imidlertid godt være forskel på teoretisk og praktisk levetid. Det er rigtigt, at han i maj 2004 var oppe på taget, hvor han gik rundt. Under syns- og skønsforretningen var der nogle steder skrabet sten væk. Man kunne imidlertid ikke under syns- og skønsforretningen danne sig et helhedsindtryk på grund af overdækningen. Foto nr. 3 og 4 i syns- og skønserklæringen af 26. januar 2006 (bilag 5) viser den K3 skade, som han har nævnt i tilstandsrapporten, men placeret under udestuen. Foto nr. 1 og 2 er den utæthed ved den anden skorsten, som han har overset. For så vidt angår foto 6, kan han ikke huske, hvorvidt der lå sten hen over tagpappen i maj Det vanskelige ved besigtigelsen i maj 2004 var, at der var stenbelægning på det flade tag. Han burde have taget forbehold herom i tilstandsrapporten, hvilket han gør i de tilstandsrapporter, han nu udfærdiger. Han vil dog tro, at han i maj 2004 stikprøvevis skrabede sten til side på taget. Dengang kunne man i øvrigt ikke uden videre give en K3 er uden konkret påviste forhold. Det kan man nu. Han kan ikke huske, om han inde i huset foretog en fugtmåling. Han har sikkert set den gennemgående sorte stribe i stueloftet og har betragtet den som forårsaget af en kuldebro. Det er rigtigt, at de fleste flade tage giver anledning til særlige undersøgelser. Karina Rolin Gadskov, forklarede gjort bekendt med sandhedsansvaret, at hun og ægtefællen, Michael Uldall Sunke, købte ejendommen af de sagsøgte. De havde brug for en erhvervsejendom, da de drev en udlejningsvirksomhed med borde, stole m.v. til fester. Hun er kontoruddannet. Ægtefællen er mekaniker. De har ikke nogen bygningsmæssig uddannelse. Forinden køb besigtigede de ejendommen sammen med ejendomsmægleren. Tilstandsrapporten viste ingen bemærkninger vedrørende taget på beboelsesdelen. Ca. 3 uger før overtagelsen den 1. december 2004 fik de nøgler til beboelsen. De gik herefter i gang med at male væggene. De konstaterede da ingen tegn på fugt. De flyttede ind i huset omkring den 1. december Den 27. december 2004 konstaterede hun en særpræget lugt i køkkenet. Den kom fra køkkenskabet. De talte om, hvorvidt de skulle beholde de gamle skabe. Der var imidlertid en skarp lugt, som de antog var lugt fra mug. De besluttede sig derfor at rive køkkenskabet ned. Da Michael havde gjort dette, så de vand inde under køkkenskabet. De så, at gulvet var helt sort af svamp. En VVSmand blev kaldt ud på ejendommen. Han bemærkede, at der manglede en krave på køkkenafløbet. Michael pillede alt tapet af. Det hang ikke fast, og de konstaterede nu, at der på væggene var svamp. Loftpladerne i køkkenet blev taget af. De konstaterede da, at loftet var endnu mere sort end de andre steder. Umiddelbart havde de ikke kunnet se noget, forinden loftpladerne var blevet fjernet. De så nu, at brædderne oppe over loftpladerne var drivende våde. Herefter besluttede de sig for at kontakte forsikringsselskabet. Taksator var ude på ejendommen den 27. januar 2005, hvor han konstaterede, at der kom vand ned gennem taget. Hun bemærker, at der også en januar aften lå et lag vand ude i badeværelset, hvilket var kommet fra nedløbskanalen. Ude i køkkenet kunne man i øvrigt se ud i det fri i det område, hvor der havde løbet vand ned. Det var sundhedsskadeligt at bo i huset. Hun bemærker, at den yngste datter lider af en lungesygdom, og at det var skadeligt for hende at bo i ejendommen. Vidnet kan bekræfte oplysningerne i sagens bilag 9 om genhusning af dem. De måtte således på et tidspunkt leje et hus med en udgift på kr. om måneden til følge. De har nu besluttet, at de ikke ønsker at have huset længere. Huset er derfor overtaget af Dansk Boligforsikring, der har solgt det videre for ca. 2,2 millioner kr. De havde selv indhentet tilbud på udbedring af skaderne

8 - 8 - på 1,4 million kr. Hun kan ikke huske, hvorvidt de rettede henvendelse til sagsøgte i denne sag om utæthederne. Det er rigtigt, at de forinden købet af ejendommen havde spekuleret over, at det var et hus med fladt tag. De spurgte mægleren, om der var problemer med taget, og mægleren sagde, at der ikke var noget problem. Hun var ikke selv oppe på taget under sin besigtigelse før køb. Syns- og skønsmanden Kim Olsson, vedstod sine 3 erklæringer (bilag 5, 6 og 7). Skønsmanden forklarede vedrørende spørgsmål 3, at han konstaterede utætheder omkring både skorstene og aftrækshætter. Videre konstaterede han utætheder forårsaget af nedbrudt tagbelægning samt defekte inddækninger. Det er vanskeligt at differentiere utæthederne yderligere. Tagdugens levetid var udlevet under besigtigelsen. Der var tale om 9-10 steder. Tagbelægningen bestod af en membran og singelssten. Utæthederne har givet vandgennemtrængen i beboelsesdelen. Under besigtigelsen havde vandgennemtrængning stået på i en del år. Afhørte vil mene, at det har stået på som minimum de sidste 3-4 år. For så vidt angår foto nr. 8 i bilag 5, bemærker han, at der er udført en udbedring af tagbelægningen langs tagkanter, og at den er af nyere dato. Han kan dog ikke sige, om reparationen er sket før eller efter På samme måde forholder det sig med en udbedring langs tagkant i foto 11. På foto 16, der vedrører køkkenet, kan man se, at der har været vandgennemtrængning ned i beboelsen. Der er tale om en vandgennemtrængning, der har fundet sted gennem flere år. Foto 18 viser området omkring skorstenen ude i gangen. Man kan der se, at gipspladeloftet har fået kraftig fugtpåvirkning. Afhørte vurderer, at man som beboer i ejendommen måtte kunne mærke denne fugt. Foto 19 viser den samme vandgennemsivning. Foto 23 og 24 viser loftpladerne i stuen, hvor der har været løbet vand ned. Man har herefter skiftet loftpladerne og lagt plastik på som en form for dampspærre. Afhørte kan ikke sige, om denne reparation er sket før eller efter Foto 23 viser dog tegn på vandskade ved flisen. På oplysning om, at stueloftet skulle være malet 3-4 år før sagsøgtes salg af ejendommen, bemærker afhørte, at det stadigvæk kan være en gammel skade før Foto 23 er taget inde i stuen. Foto 12, 13, 14, 17 og 18 vedrører skorstenen i køkkenet. Foto 23 knytter sig til foto 3 og 4. De mangelfulde inddækninger ved skorstenene kan give anledning til vandgennemtrængning. Det er overvejende sandsynligt, at der er kommet vand ind gennem inddækningerne. Vandet vil da nå ned i beboelsesdelen, men det kræver "en del vand". Ved kraftigt regnvejr med blæst er det overvejende sandsynligt, at vandet er kommet ned i beboelsesdelen. For så vidt angår foto 26, der vedrører aftrækshætte i badeværelset, bemærker afhørte, at tegnene på vandgennemtrængning er opstået over en længere tid. Han vil mene minimum 1 år. Det er svært at sige helt nøjagtigt. Foto 5 og 6 vedrørende taget ved aftrækshætterne angiver også, at vandet kunne sive ned der gennem taget. I starten kommer det ikke ned i beboelsesdelen, men det vil det til sidst gøre. Afhørte fastholder sin besvarelse af spørgsmål 14. Der er således kommet vand ned gennem tagkonstruktionen, specielt i køkkenområdet. Beboerne kunne ikke undgå at bemærke dette. Der har været vandgennemtrængning i en længere tid. Vandgennemtrængningen er sket flere gange. Det må således have stået på i flere år. Han henviser til, at tagkonstruktionens tilstand er meget dårlig, og han vil mene, at ejendommen jævnligt inden for de sidste 3-5 år forinden besigtigelsen den 15. november 2005 har været i en meget dårlig stand. For så vidt angår omkostningerne ved udbedring af vandskaden, henviser skønsmanden til besvarelsen af spørgsmål 12. Sælgerens oplysning til den bygningssagkyndige i forbindelse med udfærdigelsen af tilstandsrapporten indgår i den bygningssagkyndiges baggrundsviden. Den bygningssagkyndige kan imidlertid ikke tage sælgers oplysning for fulde pålydende. Hvis sælger har sagt noget om vandgen-

9 - 9 - nemtrængning, så skærper det den bygningssagkyndiges undersøgelse. Sælgeren har trods alt boet dagligt i ejendommen. På spørgsmål om, hvorvidt vandgennemtrængningen kunne ses i december 2004, bemærker afhørte, at det er svært for ham at svare på. Han fastholder, at vandgennemtrængningen, specielt i køkkenet, har stået på gennem længere tid. Hvis der er et skab fra gulv til loft, så kan vandgennemtrængningen måske være skjult i væggen. I bryggerset kunne det ses, at pudsen var boblet op. Dette sker over en længere periode. Det er rigtigt, at skaderne efter vandgennemtrængning også har noget at gøre med varme og udluftning. Han er ved besvarelsen af spørgsmål 14 gået ud fra normale opvarmnings- og udluftningsforhold. Skimmelsvamp er en følgeskade af vandgennemtrængning. Der er fastsat grænseværdier for hvor meget skimmelsvamp, der må være. Han medgiver dog, at der er faglig uenighed om, hvordan grænseværdien skal fastsættes. Lennart Holm Petersen, forklarede, gjort bekendt med sandhedsansvaret, at han i sommeren 2003 var interesseret i at købe ejendommen. Han havde hørt, at sagsøgte muligvis ville sælge ejendommen. Vidnet arbejdede dengang som tømrermester. Han havde taget uddannelse som syns- og skønsmand, og han havde også udfærdiget ejendomsrapporter til køber i forbindelse med køb af fast ejendom. Han var på den i sagen omhandlede ejendom nogle gange i løbet af sommeren Anden gang var de inde i de fleste af rummene i beboelsesdelen. Han kan ikke mindes, at han åbnede skabe, men at han blot kiggede ind i rummene. Ejendommen havde et fladt tag. Han havde vurderet, at han ikke selv ville have et sådant fladt tag. I givet fald ville han lave nyt tag på ejendommen med rejsning på. Han kiggede således ikke på, hvorvidt det flade tag skulle lappes. Han bemærkede ikke spor af fugtskader på lofterne inde i beboelsen. Han opdagede heller ikke svampeproblemer. Han bemærker, at han også har taget et kursus i, hvordan skimmelsvamp opfører sig. Der lugtede ikke i huset af skimmelsvamp. Han opfattede huset som et sundt hus. Der var tørt i huset, og der var en god temperatur. Han kan ikke huske, hvordan vejret var under besigtigelsen. Hans ægtefælle ville imidlertid ikke købe huset, da hun hellere ville have et landsted. Han kan ikke huske, at huset skulle se anderledes ud end det, som salgsopstillingen (bilag A) viste. Retsgrundlag Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 2, stk. 1 og 5, lyder således: 2. Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten.. Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan køberen påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, jf. 4, stk. 1, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, hvis sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Køberen kan i øvrigt gøre erstatningskrav gældende efter almindelige regler, hvis sælgeren har opført bygningen med salg for øje.

10 I lovforslagets almindelige bemærkninger pkt og 4.1. er bl.a. anført (Folketingstidende 1994/95, tillæg A, side 2981ff ): 3.2. Tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer På ejerboligmarkedet er situationen således speciel i den forstand, at både køber og sælger kan være forbrugere. På andre retsområder står forbrugerne normalt som aftagere over for en erhvervsdrivende udbyder, men ved salg af en bolig er aftaleparterne typisk to privatpersoner. På dette område bør lovgivningen i højere grad sigte mod at beskytte begge parter. Langt det største problem af civilretlig karakter er således fysiske mangler ved individuelle huse. Der vil kunne opnås en styrkelse af begge parters stilling ved køb af fast ejendom, hvis lovgivningen indrettes sådan, at problemerne med fysiske mangler begrænses. Det er ofte særdeles ubehageligt for køberen, hvis der viser sig mangler efter overtagelsen, ikke blot på grund af de praktiske vanskeligheder, som manglen forvolder, men også fordi det ofte er usikkert, om sælgeren vil være i stand til at betale, selv om det lykkes for køberen at gennemføre et mangelskrav mod sælgeren. For den godtroende sælgers vedkommende er det lige så ubehageligt, såfremt køberen efter at have overtaget ejendommen fremsætter krav på grund af mangler. Det gælder navnlig, hvis der er gået så lang tid, at sælgeren har indrettet sin økonomi i tillid til handlens endelighed. En begrænsning af mangelsproblemerne ved køb af fast ejendom bør som nævnt ske på en måde, som er til fordel for både køber og sælger. Dette kan opnås på to måder, dels ved at forebygge, at der overhovedet opstår spørgsmål om mangler efter køberens overtagelse af ejendommen, dels ved at sikre, at der er penge til at betale for en eventuel udbedring mv., hvis der alligevel viser sig en mangel. En almindelig udbredelse af tilstandsrapporter, der udarbejdes af særligt beskikkede bygningssagkyndige på godkendte rapportformularer, vil efter Justitsministeriets opfattelse forbedre forbrugernes stilling ved køb af fast ejendom betydeligt. Forbedringen vil bestå i, at langt de fleste mangelsspørgsmål bliver afklaret, før handlen afsluttes, således at de kan indgå i drøftelserne om den rette pris for ejendommen. En sådan forudgående afklaring af ejendommens fysiske tilstand må foretrækkes frem for ordninger, der primært tager sigte på at klare mangelsproblemerne efterfølgende, når de har vist sig. Visse fejl eller tegn på fejl ved en bygning vil imidlertid kunne være skjulte selv for en bygningssagkyndig, fordi dennes undersøgelse i praksis må foregå uden omfattende fy-

11 siske indgreb i bygningen. Som regel vil sælgeren heller ikke kende til sådanne skjulte fejl. Udbedringsomkostningerne ved sådanne fejl vil undertiden kunne være betydelige men situationen vil i givet fald ofte være den, at hverken køber eller sælger har råd til at betale udbedringsomkostningerne. Problemet med denne tilbageværende risiko kan bedst løses ved en forsikringsmæssig afdækning, således at et forsikringsselskab dækker udgiften til udbedring af manglen Begrænsning af mangelsproblemerne Den foreslåede ordning tilskynder for det første sælgeren til at forebygge mangelsproblemer ved at sørge for, at køberen modtager en rapport om ejendommen (tilstandsrapport), der indeholder detaljerede oplysninger om bygningens fysiske tilstand. Ordningen tilskynder for det andet til, at det gennem forsikringstegning sikres, at der er penge til at betale med, hvis der efterfølgende viser sig en mangel, som har været skjult selv for den bygningssagkyndige, og som derfor ikke er omtalt i tilstandsrapporten I bemærkningerne til 2, stk. 4, 2. pkt., (nu stk. 5, 2. pkt.) er bl.a. anført (Folketingstidende 1994/95, tillæg A, side 2993): For det tredje gælder de gunstige retsvirkninger ikke, hvis sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt i relation til det forhold, som køberen vil påberåbe sig, jf. stk. 4, 2. pkt. Køberen kan fortsat gøre en mangel gældende, hvis sælgeren f.eks. har rettet i tilstandsrapporten inden den gives til køberen, eller hvis sælgeren har undladt at gøre opmærksom på en mangel, som sælgeren vidste ville være skjult for den bygningssagkyndige. Ved udformningen af rapportskemaerne vil det blive sikret, at den bygningssagkyndige i forbindelse med sin undersøgelse spørger sælgeren om forhold, som en sagkyndig ikke kan se, men som en sælger vil opdage ved at bo i huset - f.eks. om der trænger vand ind, når det regner, eller om der tidligere er foretaget omfattende reparationsarbejder. Sælgeren vil kunne gøres ansvarlig, såfremt han ved besvarelsen af disse spørgsmål handler svigagtigt eller groft uagtsomt. Det må antages, at der skal meget til, før en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom, når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. Det vil normalt ikke kunne kræves, at sælgeren foretager en kritisk gennemgang af tilstandsrapporten for at kontrollere, om den bygningssagkyndige har overset noget. Sælgeren behøver endvidere ikke undersøge og selv oplyse om de for en fagmand synlige forhold som f.eks. tagets og træværkets alder og tilstand, betydningen af, at der er skjulte installationer o.s.v. Grov uagtsomhed vil normalt heller ikke foreligge, selv om en uprofessionel sælger undlader at oplyse om mangler ved ejendommen, som han burde have haft mistanke om, men som han ikke længere hæfter sig ved, og som måske nu er skjulte selv for en bygningssagkyndig. Som eksempel kan nævnes mangler ved fundamentet, der tidligere under sælgerens ejertid har givet sig udslag i en mindre revnedannelse, som er blevet udbedret. Derimod vil sælgeren handle groft uagtsomt, hvis han f.eks. undlader at oplyse, at han for nylig har overmalet en fugtplet, som er opstået, efter at der er trængt vand ind.

12 Højesterets begrundelse og resultat Som det fremgår af bemærkningerne til forslaget til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., har det været hensigten med lovens regler om modtagelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring at etablere en retstilstand, hvorefter aftaler om køb af fast ejendom kun undtagelsesvis skal kunne give anledning til, at køberen eller andre, som må anses for indtrådt i køberens krav kan fremsætte et krav mod sælgeren begrundet i en bygnings fysiske tilstand. I overensstemmelse hermed er det i forarbejderne til bestemmelsen i lovens 2, stk. 5, 2. pkt., forudsat, at der skal meget til, for at en uprofessionel sælgers adfærd vil blive karakteriseret som svigagtig eller groft uagtsom (og dermed ansvarspådragende), når ejendommen er gennemgået af en bygningssagkyndig. Det er således bl.a. forudsat, at sælgeren ikke behøver at undersøge og selv oplyse om de for en fagmand synlige forhold som f.eks. tagets og træværkets alder og tilstand, og det er forudsat, at grov uagtsomhed normalt heller ikke vil foreligge, selv om en uprofessionel sælger undlader at oplyse om mangler ved ejendommen, som han burde have haft mistanke om, men som han ikke længere hæfter sig ved. Det må efter skønsmanden Kim Olssons erklæring lægges til grund, at der er foretaget reparationer af ejendommens tag, og at loftet i stuen er repareret som følge af vandskade. Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens erklæring og forklaring, finder Højesteret det imidlertid ikke godtgjort, at reparationerne er sket i Anna-Grete og Leif Kastbjergs ejertid, og Højesteret finder det heller ikke godtgjort, at de i øvrigt har haft en sådan viden om vandindtrængen og svampeskader m.v., at de må anses for at have handlet svigagtigt eller groft uagtsomt som anført i lovens 2, stk. 5, 2. pkt. Højesteret tager herefter Anna-Grete og Leif Kastbjergs frifindelsespåstand til følge. Anna-Grete og Leif Kastbjerg har haft fri proces og retshjælpsforsikring for byretten og for Højesteret. Thisted Forsikring g/s skal i sagsomkostninger betale i alt ,42 kr., der dækker advokatudgifter for byret, landsret og Højesteret med kr., udlæg for byret med 1.210,42

13 kr., udgifter til vidnegodtgørelse for landsret med kr., retsafgift for landsret med kr. og beregnet retsafgift for Højesteret med kr. Sagsomkostningsbeløbet skal indbetales til Højesteret, der efter dækning af udgifterne til fri proces afregner med retshjælpsforsikringen. Thi kendes for ret: Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg frifindes. I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Thisted Forsikring g/s betale ,42 kr., som indbetales til Højesteret. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr

SKØNSERKLÆRING: J.nr SKØNSERKLÆRING: J.nr. 16049 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) x Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7224 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene angående manglende afstandslister og manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14035 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097 SKØNSERKLÆRING J. nr. 9097 Oversigt over klagepunkter: 1. Vand i bryggers (tilbygning D) under regnvejr. 2. Vand i fyrrum (garage B) under regnvejr. 3. Vand i værelse (garage B) under regnvejr. 4. Vand

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7296 Oversigt over klagepunkter: Manglende oplysninger i tilstandsrapporten vedr. nedennævnte forhold medfører ifg. KK at der er begået fejl af BB. 1. Reparation af fuger på begge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11054 Besigtigelse d. 7. juli 2011 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. Tagkonstruktionen på tilbygningen er konstrueret forkert spær fra tilbygningen er lagt direkte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere