åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Skivum Forsamlingshus - regnskab 2008 samt anmodning om udbetaling af driftstilskud for Til orientering - Landdistriktspuljen for Til orientering - Kultur i Landdistrikterne Til orientering - Turbo Nord Til orientering - Naturvejlederprojekt II Til orientering - Økonomirapport for forskellige kulturelle aktiviteter 236 2

3 Medlemmer Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn Fraværende Asger Andersen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 07/15455 Fraværende: Asger Andersen Bilag: 32658/09Åben Nyt notat om særordninger indenfor folkeoplysende foreninger (beslutning KFU 2/4-09) Sagsfremstilling Regelsæt. Folkeoplysningsloven er en rammelov, som danner grundlag for kommunens fastsættelse af en tilskudsmodel til aktiviteter og lokaler ud fra lokale forhold. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. maj Harmonisering og overgangsordning. Iflg. folkeoplysningsloven 33 skal Kultur- og Fritidsudvalget sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår til virksomhed med samme funktion og indhold. Det er således fastsat i folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der via inddelingsloven givet byrådene mulighed for, i en overgangsperiode, at fravige forskelle i serviceniveauet. I overgangsårene 2007 og 2008 har der i Vesthimmerlands Kommune været en særlig udligningsordning, så foreningerne gradvist er blevet omfattet af de nye regler. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel har via en harmonisering ligestillet foreningslivet med hensyn til tilskudsmuligheder. Nogle foreninger vil efter harmoniseringen få øgede tilskudsmuligheder og andre reducerede tilskudsmuligheder. Tilskudsmodellen har fuld virkning fra Det ligger udenfor harmoniseringsordningen, at der skal gives kompensation til foreninger, der oplever reducerede tilskudsmuligheder. Særordninger. I de 4 gamle kommuner er der indgået særordninger om tilskudsmuligheder, som ikke ligger indenfor loven eller Vesthimmerlands Kommunes lokale regler, der er fastsat i medfør heraf. Uddrag fra kommunens retningslinjer vedr. lokaletilskud: Tilskud til driftsudgifter til egne lokaler ydes med 75% for medlemmer under 25 4

5 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Ifølge loven og vedtagne retningslinjer ydes der ikke tilskud til udendørsarealer, bortset fra mål, net og banekridtning. Tilskud ydes efter dokumentation for udgifterne. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at det afklares om særordningerne skal afskaffes helt eller delvist eller ordningerne skal indarbejdes i kommunens retningslinjer for tilskud, så de er gældende for alle foreninger med samme funktion og indhold. - at de tilkendegivelser, som fremkommer på Kultur- og Fritidsudvalgets møde, tilrettes i ovennævnte, inden sagen videresendes til forelæggelse på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 9. marts at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 2. april, hvor der træffes endelige beslutning om særordningerne Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger. Jeg kan ikke gå ind for indstillingen, da jeg ikke mener det er muligt at tage stilling til alle aftaler på en og samme tid der foreligger vidt forskellige baggrunde og begrundelser for alle aftalerne. Jeg mener man bør gå i dialog med foreningerne omkring afvikling af aftalerne på en rimelig måde. Samtidig bør der nævnes at det i forvejen har været en hård og svær tid for foreningerne da deres betingelser i forvejen er blevet meget forringet ved kommunesammenlægningen. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget skal udtales sig om beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget møde den 5/ Administrationen indstiller 5

6 - at sagen drøftes 6

7 Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Det fremgår af vedhæftet bilag hvilke bemærkninger, der er fremkommet på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget og i Folkeoplysningsudvalget. Erling Sørensen og Morgens Juel deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Niels Ole Olesen deltog som suppleant for Mogens Juel. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalgets udtalelser til hvert punkt fremgår af vedlagte bilag. Administrationen indstiller - at der træffes endelig beslutning om særordningerne. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Iflg. bilag Nyt notat om særordninger indenfor folkeoplysende foreninger (beslutning i KFU 2/4-09) hvortil henvises, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget: Aars Sportsrideklub: Aftalen bringes til ophør pr. 31/ Hornum FDF: Ordningen betragtes som ophørt Aars IK: Vedr. lån: Aftalen fortsætter til lånets udløbstid Vedr. rengøring: Aftalen bringes til ophør pr. 31/ Vedr. græsslåning: Ordningen fortsætter indtil videre, men ophører som en særordning under Folkeoplysningsudvalget og opgave og beløb overføres til Teknik- og Miljøforvaltningen, som hurtigst muligt laver skriftlig aftale om opgavens udførelse, økonomi, opsigelse mv. Aars Tennisklub: Vedr. lån: Aftalen fortsætter til lånets udløbstid 7

8 Vedr. udendørsarealer: Aftalen bringes til ophør pr. 31/ Vedr. P-plads mv. Idet vedligehold af P-plads fremover betragtes som en kommunal opgave ophører aftalen, efter aftale med Teknisk Forvaltning dog senest 31/ Vedr. renovation Aftalen bringes til ophør pr. 31/ Grus til udendørs baner: Efter år 2009 er der ikke tilskud til udendørs arealer udover hvad der tidligere er besluttet i pkt. 6, mål, net og banekridtning, i retningslinjer for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune. Men retningslinjerne skal revideres senest i Aars Trim Motion: Aftalen kan videreføres og der laves skriftlig aftale som nævnt ovenfor. Der opkræves gebyr for kommunale lokaler. Aars Skytteforening: Aftalen fortsætter til lånets udløbstid. Hornum Ulstrup Rideklub: Aftalen fortsætter til lånets udløbstid. Farsø Handicapforening: Udvalget blev orienteret om de særlige omstændigheder og på baggrund heraf kan forvaltningen dispensere for tidsfristen med hensyn til godkendelse af foreningen og udbetaling af medlemstilskud for Kørselstilskud: Idet der afregnes sæsonvis, ophører ordningen efter sæson 2008/2009. Aars Gymnastikforening: Aftalen bringes til ophør pr. 31/ og herefter betaler Aars gymnastikforening gebyr efter Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for klubber som bruger kommunale haller. Såfremt kommunale virksomheder bruger foreningens udstyr laves en skriftlig aftale mellem hallen/kultur- og fritidsforvaltningen og Aars gymnastikforening, som nævnt ovenfor. Aars FDF: Aftalen fortsætter til lånets udløbstid. Henrik Degn ønsker forbehold med bemærkning fra 5. marts 2009 opretholdt. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009

10 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Sagsnr.: 08/27884 Fraværende: Asger Andersen Bilag: Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet at analysen skal indeholde vedligeholdelsesplaner for kommunale og selvejende haller. Det drejer sig om 16 faciliteter. Analysens indhold vedr. vedligeholdelsesplaner foretages i nært samarbejde med Teknisk forvaltning. Vedr. Svømmeanlæg i Års og Farsø tages afsæt i det arbejde, der er igangsat. Vedligeholdsbehov for Vindblæs Multicenter og Ranum Multicenter er udført af kommunale medarbejdere. Fa. Krogh Madsen har udarbejdet tilstandsrapport for Aalestrup Idrætscenter. Samme firma laver tilstandsrapport for Løgstør Hallerne i uge 9. Eftersynet vedr. tilstandsrapporterne er udført visuelt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. D.v.s der kan være skjulte skader, som ikke er vurderet. Udgifterne for tilstandsrapporter for de 2 anlæg deles mellem Teknisk- og Fritidsog kulturforvaltningen og afholdes indenfor budgettet. Der mangler tilstandsrapporter for 11 faciliteter. Teknisk forvaltning har ikke resurser til at udføre opgaven men henviser til, at arbejdet udføres af eksterne konsulenter. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Det anslås, at udgifter til konsulenter for de resterende tilstandsrapporter på samme niveau som for Aalestrup Idrætscenter vil udgøre kr eksl. moms. Administrationen indstiller - at det afklares, om der skal søges tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter eller der skal findes anden løsning til afdækning af vedligeholdelsesbehov i idræts- og fritidsfaciliteterne til brug for analysen. 10

11 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn kan ikke tilslutte sig på grund af kommunens situation. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Hermed ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til udarbejdelse af tilstandsrapporter. Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr På udvalgets møde den 6. november 2008 og på byrådets møde den 27. november 2008 blev et beløb på kr af rådighedsrammen prioriteret til nyt indgangsparti til turistkontoret, Løgstør. Denne prioritering ønskes hermed ændret, så der afsættes kr til udarbejdelse af tilstandsrapporter for kommunens halfaciliteter. Restbeløbet på kr prioriteres fortsat til nyt indgangsparti, men afventer den igangværende undersøgelse om flytning af turistkontoret fra nuværende adresse til Vesthimmerlands Kommunes borgerservice, Torvegade 15, Løgstør. Hvis turistkontoret flyttes forventes det at foregå primo Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægsrammen er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Udvalget godkender administrationens indstilling, da udarbejdelse af tilstandsrapporterne er en nødvendig forudsætning, for at analysen kan udarbejdes som vedtaget af Byrådet. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 003. Skivum Forsamlingshus - regnskab 2008 samt anmodning om udbetaling af driftstilskud for 2009 Sagsnr.: 09/6237 Fraværende: Asger Andersen Bilag: Sagsfremstilling Skivum Forsamlingshus fremsender deres regnskab for Regnskabet viser, at forsamlingshuset har et underskud på kr ,95. Egenkapitalen udgør kr ,92. Der anmodes om driftstilskud for 2009 på kr , svarende til en forhøjelse på kr i forhold til det afsatte budget i Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Ifølge Skivum Forsamlingshus vedtægter skal det reviderede regnskab sendes til Vesthimmerlands Kommune til orientering og budgettet sendes til Kulturudvalget til godkendelse. Økonomi I budgettet er afsat kr til Skivum Forsamlingshus. Administrationen indstiller - at ansøgningen om forhøjet driftstilskud ikke imødekommes - at regnskabet for Skivum Forsamlingshus tages til efterretning - at regnskab og budget fremover behandles administrativt, for de forsamlingshuse, som Vesthimmerlands Kommune yder tilskud til. - at det afsatte driftstilskuddet fremover udbetales administrativt Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 12

13 004. Til orientering - Landdistriktspuljen for 2009 Sagsnr.: 08/24323 Fraværende: Asger Andersen Bilag: 80719/08Åben Ansøgning til landdistriktspuljen for 2009 Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Velfærdsministeriets landdistriktspulje for Projektets titel er borgernes landdistriktspolitik. Der er ansøgt kr til projektet. Beslutning i Landsbyudvalget den Taget til efterretning. Hanne Pedersen og Ilse Skadhauge Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Projektets formål er at fastholde borgernes engagement i en udvikling af den nye kommune, således at borgerne og politikerne i fællesskab får den nye kommune til at fungere som en helhed, som alle føler som "deres", og hvor flest muligt har sat deres "fingeraftryk". Herunder bliver det projektets opgave at arbejde for implementering af en landdistriktspolitik, som kan blive resultat af den igangværende proces i landsbyudvalgets regi. Visionen er, at borgerne gennem et engagement i konkrete arbejdsopgaver, skal opleve, hvordan en landkommune kan fungere, når man arbejder sammen med nabosogne om både fordeling og udnyttelse af ressourcerne i en tyndt befolket kommune. Projektet er bevilget kr fra Landdistriktspuljen. Landsbyudvalget ansøger nu via Den Lokale Aktionsgruppe om et tilsvarende beløb fra Direktoratet for FødevareErhverv. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. 13

14 Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 15 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009

16 005. Til orientering - Kultur i Landdistrikterne Sagsnr.: 08/26035 Fraværende: Asger Andersen Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerland, Rebild- og Mariagerfjord Kommuner har ansøgt Landdistriktspuljen om kr til projekt Kultur i landdistrikterne. Projektet er bevilget kr Samtidige afventes politisk behandling af en ansøgning på kr fra Kulturaftale Nordjylland. Endelig forventes en ansøgning sendt til FødevareErhverv via de lokale aktionsgrupper. Projektet operer med et budget på kr Der forventes en kommunal medfinansiering på i alt ca. kr Projektets mål er at iværksætte netværksskabende, sociale og kulturelle aktiviteter for landsbyernes borgere med fokus på opbygning af stærkere traditioner for kultur i landdistrikterne. Nøgleord i projektet er formidling og bevidstgørelse af kvalitets kulturtilbud til borgerne i de tre landkommuner. Der har været afholdt et debatmøde mellem de tre kommuners Landsbyudvalg/-råd og de tre kommuners Kulturråd. En arbejdsgruppe er nedsat til at påbegynde en realisering af projektet. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 16

17 006. Til orientering - Turbo Nord Sagsnr.: 08/9088 Fraværende: Asger Andersen Bilag: Sagsfremstilling Turbo Nord er et partnerskab mellem fire kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Morsø og netværksdeltagere fra de lokale landdistriktsudvalg, Visit Nordjylland, Aalborg Universitet m.fl. Indsatsområde og fokusområder er oplevelsesøkonomi og stærke klynger med fokusområder turisme, kultur, bosætning og oplevelse, herunder at opkvalificering, netværk, iværksætteri, synergi og krydsalliancer. Hovedformålet er, at aktivere potentialet hos lokalsamfundets foreninger, events, markeder, ildsjæle, kunstnere & kunsthåndværkere osv. Projektet vil iscenesætte på nye måder og har iværksætteri og turisme som fokus. Projektet vil identificere og videreudvikle oplevelser med potentiale for vækst, og skabe synergi ved at lave samarbejder på tværs af traditionelle skel. F.eks. kan en begivenhed kombineres med en event og kunsthåndværkere m.fl. kan gå sammen i lokalefællesskab, i opbygning af nye markeder og ved koblinger mellem forskellige lokale produkter. Projektet vil igangsætte og supporterer en proces, hvor oplevelser får øget markedsværdi ved at gennemløbe en værdiforøgelsesproces med øget fokus på oplevelse, krydsbefrugtning, iscenesættelse samt nye netværk og nye alliancer. Projektet skaber nye netværk, nye mødesteder, nye tværfaglige fora, nye kompetencer og ikke mindst nye synergier. Projektets metode bygger på erfaringer, hvor små iværksættere med succes bringes sammen med fokus på opbygning af sociale relationer, fælles her og nu realiserbare aktiviteter, reducerede kapacitetsomkostninger, øget samhandel og bedre udnyttelse af iværksætterens tid. Budgettet er på 4 mio. kr. Projektbeskrivelse kan rekvireres. Beslutning i Landsbyudvalget den Taget til efterretning. Niels Heebøll deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 007. Til orientering - Naturvejlederprojekt II Sagsnr.: 09/5618 Fraværende: Asger Andersen Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har til Friluftsrådet fremsendt en interessetilkendegivelse om løntilskud til naturvejlederprojekt. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 008. Til orientering - Økonomirapport for forskellige kulturelle aktiviteter Sagsnr.: 09/4661 Fraværende: Asger Andersen Bilag: 28343/09Åben Økonomirapport pr. 24/ Sagsfremstilling Oversigt over kontoen for forskellige kulturelle aktiviteter pr. 24/ Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Asger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Underskrifter Torben Myrup 20

21 Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn 21

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere