Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: Journalnr: K.391 Dato: 29/ Underskrift: (bestyrelsesformand) Jeppe Kofod Indsæt link til skolens handlingsplan jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr af 15/12/2010 ) 7. stk. 3

2

3 1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat i skabelonen de eksisterende måltal for 2011 og 2012 (jf. handlingsplanen for 2011) og resultatet for 2011 er ligeledes indsat i skabelonen Tabel 1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2011 Resultat (gl. opgørelsesmetode) KUN til orientering resultat 2012 måltal 23, ,2 18, ,2 2, måltal 2 En tidligere fejlagtig håndtering af elever med central afgangsårsag=2 (Eleven kunne ikke kontaktes) er blevet rettet således at disse elever modsat tidligere nu indgår i basispopulationen som afbrudte.

4 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for ) Skolen er meget tæt på at have opfyldt sin målsætning for handlingsplanen i 2011for grundforløbene, jf. tabel 1. Afvigelsen er 0,2 ift. målsætningen og frafaldet er dæmpet fra 23 til 16,2. For hovedforløbene har skolen dæmpet frafaldet fra 12 til 2,2. Da målsætningen var 4 er forbedri n- gen bedre end forventet. For den enkelte uddannelse er der dog store udsving og det er fortsat vanskeligt at identificere en ensartet udvikling i fastholdelsesindsatsen. Samlet set må vi blot konstatere at der er effekt af at der er opmærksomhed på området. 2) Redegørelse for indsatsområder i handlingsplan 2011 Nye veje til fastholdelse og samarbejde om eleverne Hvad er den opnåede effekt af indsatserne Jobcenteret har flyttet dele af deres ungeteam ind på Campus og resten af teamet (13 personer) flytter ind i skrivende stund. Jobcentret har etableret, det de kalder Ungeporten. Bornholms Produktionshøjskole er flyttet fysisk ind på Campus på hovedadressen Minervavej og der er etableret et tæt samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og Produktionshøjsk o- len. Vi kan allerede nu se at idéen om at bringe aktørerne fysisk sammen har bevirket at der er opstået et meget tættere samarbejde omkring eleverne. Dvs. at både ledere, vejledere og undervisere i strukturerede sammenhænge mødes og samarbejder både overordnet og omkring de enkelte elever. Indsatsen begrænser måske ikke frafaldet fra Campus uddannelser væsentligt på kort sigt, men vil både på kort og lang sigt understøtte og sikre samarbejdet mellem aktørerne og fremover sikre at frafaldne elever vil blive vejledt tilbage på uddannelserne på rette tid og med de rette kompetencer. I fht. Jobcenteret vil Nye veje sikre at unge der ikke har mødt Campus Bornholms uddannelser før, kan blive vejledt ind på de rette uddannelser og på rette tid. De unge kan igennem besøg på indgangen, snusepraktik, møde med lærere og vejledere få en grundig viden om den indgang og uddannelse de vil vælge. For de unge under Jobcenteret som er frafaldet vil samarbejdet sikre en tæt dialog med U.U. og Campus Bornholm omkring at få kompetenceudviklet den unge så han/hun er klar og mere målrettet til at påbegynde en erhvervsuddannelse igen. Samarbejdet med Bornholms Produktionshøjskole skal sikre at eleverne i perioden på produktionshøjskolen målrettet arbejder efter deres uddannelsesvalg, uanset om det er Campus uddannelser eller andre uddannelser. Der er etableret et Flexforløb i samarbejdet, der evalueres positivt. De unge flekser, så at sige, imellem erhvervsuddannelse og produktionshøjskol e- forløb. Hvad har virket: Bare det at aktørerne er fysisk sammen og indgår aktivt i samarbejdet omkring de unge, giver en tydelig effekt. Hvad har ikke virket: Det er tydeligt at der er tale om meget forskellige kulturer hos aktørerne. Det tager tid med en

5 kulturel integration. Der er især et ønske fra Campus Bornholm om at U.U. fysisk flyttes til Campus og at U.U. accelererer processen med at udvikle sig til en viden institution. Dette er en del af UTA projektet. Hvordan kan erfaringerne fra indsatserne bruges i det videre fastholdelsesarbejde: Vi fortsætter med at udvikle samarbejdet. Udvikling af erhvervsuddannelserne så de kan fastholde og tiltrække flere unge. Hvad er den opnåede effekt af indsatserne Skolen har iværksat en udviklingsplan for 6 af 7 af erhvervsuddannelsesindgangene. Formålet er at profilere de enkelte indgange med et særkende, der især skal tiltrække nye målgrupper til uddannelserne. Udviklingsplanerne er implementeret således at der er en tovholder (lærer) for hver af indsatserne. For SSI: Udvikling af IT-undervisning i områdefaget IT-supporter/IT-tekniker ved hjælp af ipads i undervisningen FOR B&A: Udvikling af element af Grøn håndværker j grundforløb og hovedforløb for tømrer og vvs. (Skolen har i 2010/1 gennemført kurser for øens håndværkere i energirigtigt byggeri som en del af et projekt i samarbejde med Business Center Bornholm) For BFT: Udvikling af BFT-undervisning i grundforløbet i fht. EL-transportmidler. Skolen har indkøbt el-bil af 1. generation og der indkøbes el-bil af 2. generation på budget 12. Vi har en lærer, der uddannes med spidskompetencer indenfor feltet. Der er tæt dialog med bilbranchen på Bornholm omkring udviklingen. Der er udviklet relationer til Vækstforum Bornholms strategi om øen som Bright Green Island. For MTM: Udvikling af MTM-undervisning i grundforløb og områdefag, der skal skabe en særlig profil på MTM omkring Regional Madkultur, med det formål at tiltrække ressourcestærke elever. Vi indgår i et tæt samarbejde med centrale aktører på Bornholm omkring udvi k- lingen af regional madkultur. For HG: Her er der iværksat et forsøg med ipad i undervisningen for en klasse med resursesvage elever. For BBS: Udvikling af BBS-undervisning i grundforløbet BBS og de to områdefag Rengøringstekniker og Ejendomsservicemedhjælper. Der er startet et hold op medio januar 2012 i samarbejde med Jobcentret Hvad har virket: Fælles for indsatserne er især at gøre indholdet i grundforløbene og hovedforløbene spændende.. Vi tror på at vi kan styrke fastholdelsen af eleverne ved at tilbydes et differentieret udbud af emner/forløb på hver af vores indgange. Hvad har ikke virket: Vi mangler endnu at hver indgang analyseres i fht. fremtidens behov for arbejdskraft på Bornholm. Hvordan kan erfaringerne fra indsatserne bruges i det videre fastholdelsesarbejde: Vi arbejder videre med indsatserne i 2012 og Der iværksættes en udviklingsplan for den sidste indgang PU. Der er indledt et samarbejde med Center for regional og Turismeforskning omkring dette. Målet er at udvikle en netværksmodel, så de unge vi må sende over for at færdiggøre dele af eller hele hovedforløb får tilbud om at komme på skoler som vi har udviklet et tæt samarbejde med omkring færdiggørelsen af hovedforløbene.

6 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Tabel 3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2009/ / / /13 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Efter fusionen af Bornholms Gymnasium, Erhvervsskole og VUC har der i 2011 især været et stærkt fokus på at udvikle samarbejdet med Jobcentret, Produktionsskolen og U.U. Produktionsskolen flyttede fysisk ind på Campus Bornholm medio 11 og vi så allerede i slutningen af 11 tegningen til et tættere samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og Produktionsskolen. Det er et samarbejde som vi formoder, vil modnes yderligere i løbet af I løbet af foråret 12 vil Jobcentret være indflyttet med hele ungeindsatsen i det, de kalder for Ungeporten. I løbet af 11 er der groet et frugtbart samarbejde frem mellem Campus Bornholm og Jobcentret og vi forventer naturligvis at den tætte fysiske placering vil skabe rammerne for en yderligere styrkelse af dette samarbejde. Det er vores forhåbning at bestræbelserne på at skabe en fælles lokalisering med U.U. vil bære frugt i løbet af 2012, således at, i alle tilfælde dele af vejledningen, kan være fysisk til stede på Campus Bornholm. Det er vores vurdering at det især er i synergierne i samarbejdet mellem Campus Bornholm, Produktionshøjskolen, Jobcentret og U.U. at mulighederne for at fastholde den enkelte unge ligger. I 2010 gennemførte Center for Regional og Turismeforskning, efter anfordring fra Regionskommunen, en analyse af fremtiden arbejdsmarkedsbehov på Bornholm. Det er hensigten at analysen skal foldes endnu mere ud således at der kan dannes et klart billede af hvilke grundforløb og hovedforløb Campus Bornholm kan og vil satse på at gennemføre i fremtiden. En af nøglerne til at få flere unge til at gennemføre en påbegyndt uddannelse på Bornholm og dermed sikre en bedre overgang fra grundforløb til hovedforløb er uden tvivl muligheden for at få en praktikplads. Som det er i dag opnår langt under halvdelen af de nuværende elever på grunduddannelserne at få en praktikplads. Vi forventer at en nærmere analyse af de enkelte indgange på erhvervsuddannelserne ift. fremtidens behov for arbejdskraft vil kunne afdække hvor Campus Bornholm skal satse hvad angår fastholdelse af hovedforløb. I slutningen af 2010 fik Regionskommunen godkendt et socialfondsprojekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA). Projektet er blevet til efter initiativ fra Bornholms Erhvervsskole og i et tæt samarbejde mellem Regionskommunen og nu Campus Bornholm. I 2011 har der været et stærkt fokus på at skabe et regionalt samarbejde på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Dette arbejde vil fortsætte i 2012 og 2013.

7 Projektets formål er at sikre en veluddannet arbejdsstyrke på Bornholm. Det indebærer at stort set alle unge (95 % af hver årgang) som minimum skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2012 vil indsatserne for Campus Bornholm især være: 1. Nye veje, der er et samarbejde mellem Erhvervsuddannelserne, Produktionshøjskole, Jobcenter og UU. Samarbejdet skal udvikles yderligere 2. Udvikling af erhvervsuddannelserne, så de kan tiltrække og fastholde flere unge. Indsatserne er igangsat medio og ultimo Udviklingen fortsætter i 2012 og den sidste indgang (Produkt i- on og udvikling) kommer med. I løbet af 2012 gennemføres der en analyse i samarbejde med CRT og der udvikles en netværksmodel for Bornholm, der skal sikre at unge, der skal færdiggøre deres hovedforløb uden for øen indgår i et netværk som Campus Bornholm har ansvaret for. 3. Forøgelse af antallet af praktikpladser. Campus Bornholm har modtaget bevilling til et ekstra indsatsområde omkring forøgelse af praktikpladser. Denne indsats er igangsat og afrapporteres i 2013 Der er tale om en udbygning og videreførelse af de aktiviteter, der blev iværksat i Der er flere aktører, der arbejder sammen ved indsatserne og der er et tydeligt behov for at disse indsatser forankres i de forskellige institutioner, hvor der også er tale om en kulturel integration. Det er vores vurdering at en cementering af denne netværksdannelse må formodes at vare projektperioden ud (UTA projektet udløber i 2013). Uforholdsmæssigt mange unge har sociale og personlige problemer og det præger naturligvis uddanne l- serne. Det betyder bl.a. at skolen på en række af uddannelserne må arbejde med en meget stor grad af differentiering i undervisningen, idet det naturligvis er meget vigtigt at der også er udfordringer til l æ- ringsparate elever. I 2009 udviklede skolen et internt frafaldsstatistiksystem, der i 2010 er trådt i kraft på alle indgange med en 5 ugers frekvens og som bliver rapporteret tilbage til vejledere og til skolens taktiske og strategiske ledelse, ligesom skoles bestyrelse løbende bliver orienteret om status. Den interne statistik gav dog nogle udfordringer, i det der i enkelte tilfælde ikke var overensstemmelse med UU s frafaldstal. Skolen har derfor indledt et indgående samarbejde med UU om at udarbejde fælles, kongruente frafaldsstatistikker. Da nogle af fejlene skyldtes fejl i dataoverførsler, har UNI-C været inddraget. I foråret 2012 testes systemerne, og vi forventer en samstemmende statistik ved udgangen af skoleåret. Campus Bornholm oplever et frafald af unge, som undervejs mister motivationen for at gennemføre grundforløbet, når udsigten til at få en praktikplads, og dermed kunne afslutte deres uddannelse, er begrænset. Campus Bornholm har, i samarbejde med UTA-projektet, styrket indsatsen for at få skabt flere praktikpladser. Der er bl.a. gennemført en kampagne i samarbejde med Dansk Byggeri på Bornholm, hvor alle medlemsvirksomheder har været kontaktet. Den samlede vurdering er, at der kan skaffes lidt flere lærepladser i de større virksomheder. Virksomhederne gør et stort arbejde med lærlingene så det sikres de unge får gode og gedigne uddannelser med blandede opgaver og udfordringer. Gruppen af virksomheder, der ikke tager lærlinge, er meget svær at komme i dialog med. Selvom de ansætter svende uddannet i andre virksomheder, ser de ikke det som deres opgave at uddannelse nye svende. Der er planlagt en lignende kampagne for Dansk Industris virksomheder i For at styrke fastholdelsen har skolen i slutningen af 2011 etableret et fastholdelsesnetværk i samarbejde med U.U. og Jobcentret. Netværket skal sikre at ingen elever slippes af syne og at de meget hurtigt får kontakt med en vejleder eller en mentor, hvis der opstår problemer med at gennemføre uddannelsen.

8 Mange af de unge i erhvervsuddannelserne har store personlige og sociale udfordringer. De centrale personer i ordningen er: Mad-til-Mennesker og Merkantil Sandemandsvej 11 (S11): o Fastholdelseskonsulent og SKP (skolepraktik). Konsulentens hovedopgave er at kende den enkelte elev og følge op på frafaldstruede elever om især almenfaglige og personlige kompetencer o Studievejleder og SPS (specialpædagogisk støtte) -konsulent o Kontaktlærere på. Støtter eleven med at gennemføre uddannelsen De tekniske erhvervsuddannelser Minervavej 2 (M2): o Praktikpladskonsulent for eud og fastholdelseskonsulent. Konsulentens hovedopgave er at kende den enkelte elev og følge op på frafaldstruede elever om især almenfaglige og personlige kompetencer o SKP og SPS-konsulent. Konsulentens hovedopgave er at sikre at elever med behov modtager SPS- støtte o Kontaktlærere. Støtter eleven med at gennemføre uddannelsen o Mentornetværk i samarbejde med Jobcentret og UU. Det er UU, der styrer anvendelsen af mentorer Der er tale om en forøgelse i anvendelsen af resurser til fastholdelse i forbindelse med vejledningsne t- værket. I 2012 og 2013 er en del af disse midler finansieret via UTA-projektet. Det er vores forventning, at den tættere kontakt med og om den enkelte elev vil kunne sikre, at flere unge fastholdes i deres erhvervsuddannelse. 4. Særlige indsatsområder i 2012 Indsatsområde nr.1 : Baggrund/beskrivelse af problemstillingen (henvisning til analyse af skolens udfordringer afs. 3): Målgruppe: Initiativer/redskaber: Titel Nye veje til fastholdelse og samarbejde om eleverne Skolen oplever et stort frafald af unge hvor uddannelsesmotivation, fremmøde, almenfaglige kompetencer er en væsentlig årsag. Disse unge møder efter frafaldet typisk op på Jobcenteret eller bliver visiteret af U.U. til Bornholms Produktionshøjskole og en del af dem vil efter en periode kontakte skolen med henblik på optagelse igen. De unge mangler typisk uddannelsesmotivation, har svært ved fremmøde, har begrænsede almenfaglige kompetencer og har svært ved at finde praktikpladser som kunne øge motivationen. Fortsat opbygning af et netværkssamarbejde mellem Campus Bornholm, Produktionsskolen, Jobcentret og U.U.. Jobcenteret har flyttet hele deres ungeteam ind på Campus Bornholm. Bornholms Produktionshøjskole har flyttet aktiviteterne ind på Campus. U.U. flytter dele af deres vejledningsresurser ind på Nye veje, for at styrke samarbejdet. Formålet med at bringe aktørerne fysisk sammen er at få et tættere samarbejde omkring eleverne. Dvs. at både ledere, vejledere og undervisere i strukturerede sammenhænge mødes og samarbejder både overordnet og omkring de enkelte elever.

9 Indsatsen vil efter vores vurdering ikke begrænse frafaldet fra Campus uddannelser væsentligt på kort sigt, men vil både på kort og lang sigt understøtte og sikre samarbejdet mellem de fire aktører og fremover sikre at frafaldne elever vil blive vejledt tilbage på uddannelserne på rette tid og med de rette kompetencer. Målet med indsatsen/ forventet effekt: I fht. Jobcenteret vil Nye veje sikre at unge der ikke har mødt Campus Bornholms uddannelser før, kan blive vejledt ind på de rette uddannelser og på rette tid. De unge kan igennem besøg på indgangen, snusepraktik, møde med lærere og vejledere få en grundig viden om den indgang og uddannelse de vil vælge. For de unge under Jobcenteret som er frafaldet vil samarbejdet sikre en tæt dialog med U.U. og Campus Bornholm omkring at få kompetenceudviklet den unge så han/hun er klar og mere målrettet til at påbegynde en erhvervsuddannelse igen. Samarbejdet med Bornholms Produktionshøjskole skal sikre at eleverne i perioden på produktionshøjskolen målrettet arbejder efter deres uddannelsesvalg, uanset om det er Campus uddannelser eller andre uddannelser. Evaluering af indsatsen: Beskrivelse med talmateriale for de unge, der er omfattet af indsatsen (beskrivelse af, hvorledes indsatsen evalueres) Planlagt starttidspunkt: 1/ Planlagt sluttidspunkt: 31/

10 Indsatsområde nr.2 : Baggrund/beskrivelse af problemstillingen (henvisning til analyse af skolens udfordringer afs. 3): Titel Udvikling af erhvervsuddannelserne så de kan fastholde og tiltrække flere unge Campus Bornholm oplever en stor søgning af unge med lav uddannelsesmotivation, begrænset fremmøde og få almenfaglige kompetencer og lav gennemsnit fra folkeskolen. Omvendt er det få elever med høje gennemsnit og med f.eks. behov for iværksætterkompetencer eller innovative kompetencer. De bornholmske virksomheder efterspørger et bredt udsnit af de bornholmske elever, sådan at de kan målrette deres ansættelser alt efter behov. Derfor ønsker Campus Bornholm at udvikle tilbud til flere forskellige målgrupper af unge indenfor hver indgang, så det både kan tiltrække og fastholde eleverne. Målgruppe: Initiativer/redskaber: Business Center Bornholm udgav i 2011 en rapport udarbejdet af CRT omkring fremtidens kompetencer på Bornholm. I rapporten peges der på områder hvor der vil være et vigende behov for job og dermed kompetencer, men også en række nye områder hver der vil være et stigende behov for kompetencer og en række helt nye behov for kompetencer. Der er behov for at denne rapport udbygges med en grundigere analyse af de enkelte indgange på erhvervsuddannelserne. Målgruppen er alle de unge på Campus Bornholm der overvejer at påbegynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse. Campus Bornholm vil forankre de iværksatte initiativer på de enkelte indgange. Der iværksættes en udviklingsplan for den sidste indgang PU. Campus Bornholm vil iværksætte en analyse af hver af erhvervsuddannelsesindgangene i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning. Analysen tager udgangspunkt i tre indgange: En analyse af kommende kompetencebehov på det bornholmske arbejdsmarked baseret på den Regionale Model for Vækst og Beskæftigelse En registerdata-baseret analyse af de bornholmske unges veje gennem ungdomsuddannelsessystemet både på og udenfor Bornholm, med del-fokus på adgang til praktikpladser Kvalitativ analyse af effekten af det nuværende udbud af erhvervsuddannelser på og udenfor Bornholm Målet med indsatsen/ forventet effekt: Især indholdet i grundforløbene og hovedforløbene mener vi fra Campus Bornholms side at en profilering af den enkelte indgang med et særkende vil have en gavnlig effekt på fastholdelsen. Indsatsen omkring analysen har to overordnede formål; at afdække det fremtidige behov for ungdomsuddannelser på Bornholm ud fra det lokale arbejdsmarkeds behov samt vurdere hvorledes organisering af det nuværende uddannelsesudbud på især erhvervsuddannelsesområdet, forstået som udbudsstrukturen for erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt praktikpladsmønster på og udenfor Bornholm,

11 Evaluering af indsatsen: (beskrivelse af, hvorledes indsatsen evalueres) Planlagt starttidspunkt: 1/ Planlagt sluttidspunkt: 31/ påvirker bornholmske unges muligheder for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Beskrivelse og afrapportering fra CRT

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014... 1 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en del af den regionale partnerskabsaftale mellem Bornholms Vækstforum og regeringen. - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller.

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr: Dato: 29 februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 35 Offentligt EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Karin Topsø Larsen, Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne 1. februar 2017 Problemstillinger

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Institutionsnummer: 400405 Journalnr: 086.96K.391 Dato: 19. juni 2012 Underskrift:

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391 Indledning... 2 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for 2015-2016... 3 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2014... 3 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer...

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd

Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Forskningsprojekt Januar 2009 December 2012 Det Strategiske Forskningsråd Om projektet og deltagerne Baggrunde og problemstillinger Fokuspunkter og hypoteser Projektets design Resultater so far Professor

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere