Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen"

Transkript

1 Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter et årshjul og medfølgende tekstmateriale, der tilsammen skal støtte op om arbejdsmiljøarbejdet både centralt og på de lokale tjenestesteder. Det vil fortsat være muligt at arbejde med lokale årshjul eller andre former for systematisering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet lokalt. Hensigten med det nye årshjul er også at etablere en tættere relation mellem Direktoratet og tjenstestederne. Derfor er der visse krav, der ikke kan tilpasses lokalt, men nødvendigvis må efterkommes af alle, for at sikre den systematik årshjulet skal afstedkomme. I tekstmaterialet, der kan læses på de følgende sider, vil det fremgå hvilken systematik, der skal efterkommes. Årshjulet er planlagt til opstart det fjerde kvartal i 2012, dvs. d. 1. oktober Med udgangen af 2013 evaluerer Direktoratet arbejdet med årshjulet. Der vil således være mulighed for tilretninger efterfølgende. Vi ser frem til samarbejdet om det nye årshjul. Med venlig hilsen Vicedirektør Ole Hansen & CAU pg. 1

2 Vigtige forkortelser AMO: Betyder arbejdsmiljøorganisationen. AMO omfatter alle ansatte. Vi kan både tale om Kriminalforsorgens AMO, hvilket inkluderer os alle, og vi kan tale om den lokale AMO, der kun omfatter det lokale tjenestested. I dette tekstmateriale betyder AMO hele Kriminalforsorgen. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af 1. Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og 2. Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg Virksomheden må gerne oprette flere niveauer end de to nævnte. AMG: Betyder arbejdsmiljøgruppe. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Der tages stilling til, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen omfatte alle ansatte i hele virksomheden. AMU: Betyder arbejdsmiljøudvalg. På større institutioner kan man have flere lokale AMU er og ét overordnet AMU, der fx kaldes Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU). AMU består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. CAU: Betyder det Centrale Arbejdsmiljøudvalg. Formanden i CAU er vicedirektøren fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Derudover består CAU af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra flere AMU Herudover deltager en medarbejderrepræsentant fra CSU (Det Centrale SamarbejdsUdvalg) som observatør i CAU. CAU mødes fire gange om året. pg. 2

3 Formål med årshjulet Formålet med at etablere et årshjul for samarbejdet om arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen er at sikre: At arbejdsmiljøarbejdet systematiseres på tværs af organisationen og erfaringer udveksles At der opstilles mål for arbejdsmiljøarbejdet med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte kontinuerligt. At ansvar og opgaver for AMG, AMU og CAU er klart defineret. At målene indfries via gennemførsel af fastlagte handleplaner og aktiviteter. Udover ovenstående vil der være ad hoc opgaver i arbejdsmiljøarbejdet, der ikke nødvendigvis kan afspejles i dette tekstmateriale. Dette materiale er en skabelon til arbejdsmiljøarbejdet, der ikke favner ad hoc opgaver, der som altid skal løses, når de viser sig. Løsning og finansiering af tjenestestedernes arbejdsmiljøudfordringer, er et lokalt anliggende. Møder i AMO De regelmæssige møder i arbejdsmiljøorganisationen er fundamentet i arbejdsmiljøarbejdet. Der afholdes 4 årlige møder i AMU og CAU. Det er formændene for AMU/CAU der er ansvarlige for, at der indkaldes til og afholdes møde. Antallet af møder i AMG aftales lokalt, men det er AMGs ansvar at sikre, at der gives input til AMU vedr. væsentlige arbejdsmiljøforhold. På møder i AMU/CAU behandles altid: Arbejdsmiljødata (års- og/eller kvartalsstatistikker over fravær, ulykker, handleplaner og aktiviteter mv.) Status på målsætninger for året og tilbagemelding til CAU. Status på gennemførelse af kompetenceplaner, herunder såvel obligatorisk som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. pg. 3

4 Ansvarsfordelingen af obligatoriske opgaver for arbejdsmiljøarbejdet for henholdsvis AMG, AMU og CAU: AMG AMU CAU Aftaler lokalt, hvor mange møder der afholdes årligt. Giver input til AMU mht. medlemmers deltagelse i obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Leverer input til AMU kompetenceplaner Er nøglepersoner i forhold til APV. APV igangsættes hvert tredje år. Efter APV-gennemførelse udarbejder AMG handleplaner, der efterfølgende sendes til AMU. Justerer handleplanerne efter trivselsmålingen, og sender dem til AMU. Sender én gang årligt input til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMU. Udarbejder en kompetenceplan én gang årligt. Fastlægger arbejdsmiljømål og dertil knyttede handlinger på baggrund af CAUs overordnede arbejdsmiljøplan. Sikrer at der afholdes valg hvert andet år til AMG og AMU. Indsender én gang årligt handleplaner til CAU. Handleplanerne baserer sig på input fra AMGs handleplaner, målinger i form af APV, trivsel samt diverse statistikker og anden væsentlig arbejdmiljøviden. Sender input til CAU til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i CAU på baggrund af input fra AMG. Sikrer og udmønter medlemmernes deltagelse i obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Samler dernæst én overordnet kompetenceplan for hele AMU. Sender den overordnede kompetenceplan til CAU én gang årligt. Afholder arbejdsmiljødrøftelse én gang årligt. Udsender på baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse de strategiske arbejdsmiljømål for det kommende år. Sikrer skriftliggørelse af arbejdsmiljødrøftelsen. Sikrer at der afholdes valg til CAU hvert andet år. Samler og behandler de fra AMU indsendte handleplaner hvert år. Udbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse i overensstemmelse med de overordnede kompetenceplaner. Modtager løbende arbejdsmiljødata fra tjenestestederne, via Direktoratet. Disse data behandles på alle CAU møder. Kan, på baggrund af de indsendte handleplaner, indstille til ledelsen, at resultatkontrakterne indbefatter mål vedrørende arbejdsmiljø. pg. 4

5 Følgende emner behandles, afhængig af hvilket kvartal mødet afholdes i: Forum 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal AMG Aftaler antallet af årlige møder Arbejdsmiljømål og handleplan for året fastlægges i overensstemmelse med planerne fra CAU og AMU. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter gennemføres (hvert 2. år). Nye AMG-medlemmer tilmeldes obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. APV-kortlægning i gangsættes (hvert 3. år). Gennemført obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for nye AMG-medlemmer registreres i Personalesystemet. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse gennemføres. Handleplaner justeres på baggrund af eventuelle målinger (APV,trivsel mv. udarbejdes og sendes til AMU. Status på fremdriften i handleplanen for året Supplerende arbejdsmiljøuddannelse gennemføres. Status på fremdriften i handleplanen for året Input til årlig arbejdsmiljødrøftelse i AMU formuleres på grundlag af årets arbejdsmiljømål, eventuelle målinger (APV,trivsel mv.) og handleplan Kompetenceplan for AMGmedlemmerne fastlægges på grundlag AMGmedlemmernes arbejdsmiljøkompetencer og AMGs arbejdsmiljømål og handleplaner. Kompetenceplanen sendes til AMU. pg. 5

6 Forum 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal AMU Arbejdsmiljømål og handlingsplan for året fastlægges i overensstemmelse med planen fra CAU og sendes til AMG. Handleplaner fra AMG samles, behandles og koordineres, hvorefter resultatet sendes til CAU. Når den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet, evalueres udbyttet i forhold til kompetenceplanerne. Input til årlig arbejdsmiljødrøftelse i CAU formuleres på grundlag af input fra AMG og sendes til CAU. Valg til AMU og AMG gennemføres (hvert 2. år). Status på fremdriften i handleplanen for året Når den obligatoriske uddannelse er afsluttet evalueres udbyttet på møde i AMU. Status på fremdriften i handleplanen for året Kompetenceplan for hele AMU's område fastlægges på grundlag af kompetenceplanerne fra AMG og sendes efterfølgende til CAU. pg. 6

7 Forum 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal CAU Den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres på grundlag af input fra AMU og handleplanerne, og resultatet i form af overordnede arbejdsmiljømål og handleplan for året sendes til AMU. Valg til CAU gennemføres (hvert 2. år). Udbuddet af supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra centralt hold fastlægges.fastlæggelsen sker på baggrund af diverse input fra AMU Status på fremdriften i handleplanen for året Handleplanerne fra AMU samles og behandles. Status på fremdriften i handleplanen for året CAU kan indstille til, at der ved tjenestestedernes resultatkontrakter skal aftales mål for arbejdsmiljø. Status på fremdriften i handleplanen for året Kompetenceplan for hele CAUs område fastlægges på grundlag af kompetenceplanerne fra AMU og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Resultatet sendes til AMU. pg. 7

8 Supportfunktion Direktoratet har ansvaret for (a) at supportere CAU samt de to koordinerende AMU er for Kif og Pensionsområdet i afholdelsen af møder og (b) at deltage i forberedelsen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt (c) at udarbejde statistikker til brug for opfølgning på mål. Direktoratet sikrer desuden gennem forskellige værktøjer et kommunikationsmæssigt bindeled mellem AMU og CAU. Direktoratet leverer løbende relevante arbejdsmiljødata til CAU og sikrer således, at CAU er opdateret, samt at CAU dermed har mulighed for at støtte op omkring arbejdsmiljøarbejdet på tjenestestederne. CAU har mulighed for at lave en indstilling til ledelsen om, at arbejdsmiljø inkluderes i resultatkontraktforhandlingerne, d0er afvikles i 4. kvartal. pg. 8

9 Oversigt over de lovpligtige arbejdsmiljøindsatser og forvaltning heraf Lovkrav Vejledning Forvaltning af lovkrav i Kriminalforsorgen Årlig arbejdsmiljødrøftelse: Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne en gang årligt drøfte virksomhedens arbejdsmiljø. De skal sammen tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. De skal også vurdere, om det foregående års mål er nået og sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. AT vejledning: F Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Direktoratet 1 beder i 4. kvartal om en evaluering af årets indsatser fra AMU samt input til næste års fokuspunkter. Således melder AMG ind til AMU, der melder tilbage til Direktoratet. Evalueringens resultater fungerer også som input til kompetenceplan for AMO. De enkelte AMG gennemgår deres handleplaner og vurderer dem i forhold til indsatserne. Det udgør evalueringen. Det efterfølgende handleplansarbejde for det kommende år bør tage afsæt i evalueringens resultater. 1. kvartal melder Direktoratet ud til hele AMO om evalueringen af det forgangne års fokuspunkter samt det kommende års vedtagne fokuspunkter. Fokuspunkterne samkøres i institutionerne med handleplanerne. 1 På Kriminalforsorgens hjemmeside kan man se, hvortil man skal indsende diverse dokumenter, samt hvor man kan henvende sig i Direktoratet vedrørende diverse arbejdsmiljøspørgsmål. pg. 9

10 Lovkrav Vejledning Forvaltning af lovkrav i Kriminalforsorgen Statistikker: AMU skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 Arbejdsmiljødata (statistikker vedrørende ulykker, sygefravær, vold og trusler) indsamles hver tredje måned af Direktoratet. Når data er opgjort gøres de tilgængelige for AMU mhp. benchmarking. Valg til AMG, AMU og CAU: Det er lovpligtigt, at de ansatte i en virksomhed skal vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, som skal repræsentere dem i AMO. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Derudover har arbejdsgiveren ikke noget at gøre med selve valget. AT vejledning: F Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Valget til arbejdsmiljørepræsentant foregår i februar i lige år. Direktoratet melder ud, når det er tid til valg. Institutionerne forestår selv valgene.valget til AMU foregår blandt AMG medlemmer. Valg til CAU foregår ligeledes i februar i lige år. De valgte i AMU kan stille op til valg i CAU. Arbejdsmiljøledere kan også udpeges mhp. at indgå i CAU. pg. 10

11 Lovkrav Vejledning Forvaltning af lovkrav i Kriminalforsorgen Obligatorisk uddannelse: Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at medlemmerne af AMO gennemgår den obligato-riske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO har ret og pligt til at deltage i uddannelsen. Uddannelsen varer 22 timer og gennemføres over tre dage. Senest tre måneder efter valg til AMO skal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO gennemføre uddannelsen. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse: Arbejdsgiver skal tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får et løbende kompetenceløft i deres arbejdsmiljøarbejde. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det første valgår skal der tilbydes 2 dages uddannelse, de følgende år 1½ dags uddannelse pr. år pr. medlem. AT vejledning: F.3.7, Maj 2011 AT vejledning: F.3.7, Maj 2011 Når Direktoratet melder ud om valg til CAU samt de to koordinerende AMU for Kif og pensionsområdet meldes ligeledes ud om formalia vedrørende obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse til samtlige tjeneststeder. Når den obligatoriske uddannelse er afsluttet deles viden om udbyttet på kommende møde i AMU. Arbejdsgiver tilbyder uddannelse i henhold til de udarbejdede kompetenceplaner. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal afspejle de behov, den enkelte institution har for at forbedre arbejdsmiljøet. Uddannelsesdage, der er arrangeret i samarbejde med de faglige organisationer, kan indgå i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Når den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet, evalueres udbyttet i forhold til kompetenceplanerne på et møde i AMU. pg. 11

12 Lovkrav Vejledning Forvaltning af lovkrav i Kriminalforsorgen APV, trivselsmåling samt handleplan: Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. APV en er, udover at være lovpligtig, også et værktøj, der kan anvendes til at sætte arbejdet med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Der er følgende krav til APV'en: Der skal gennemføres APV minimum hvert tredje år. APV'en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller måden arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. APV en skal være skriftlig. APV en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den. Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen. AMO skal inddrages i APV-arbejdet, dvs. planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV en. APV-processen skal indeholde følgende fem delelementer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø AT vejledning: D.1.1. Juli udg Tjenestestederne kan selv vælge de metoder og redskaber, som de vil bruge til at gennemføre APV en. Det kan fx være spørgeskemaundersøgelse og/eller dialogmøde. Det vil ofte være en god idé at anvende spørgeskemaundersøgelse og afholde dialoger omkring det psykiske arbejdsmiljø efterfølgende. Dialogerne kan fx foregå i mindre grupper med ansatte, hvor der føres en dialog om det psykiske arbejdsmiljø. AMG sender udfyldte handleplaner til AMU. AMU reflekterer over handleplaner og mulige fremadrettede handlinger. Resultatet heraf sendes til Direktoratet. Der er udarbejdet en skabelon til handleplan, som tjenestestederne kan anvende. Hvert andet år gennemføres Kriminalforsorgens trivselsmåling, der primært kortlægger det psykiske arbejdsmiljø. Direktoratet forestår selve kortlægningen. Direktoratet udsender resultatet af trivselsmålingen til tjenestestedet. AMG prioriterer og opdaterer/supplerer sin handleplan på baggrund af trivselsmålingens resultater. Opdateringen indsendes til AMU, der videresender til CAU mhp. orientering, styrket videndeling og generelt forbedringer og sammenhæng i arbejdsmiljøarbejdet i hele Kriminalforsorgen. pg. 12

13 Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Inddragelse af virksomhedens sygefravær Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handleplan Retningslinjer for opfølgning på handleplanen. pg. 13

14 Lovkrav Vejledning Forvaltning af lovkrav i Kriminalforsorgen Kompetenceplan i forhold til efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter: Arbejdsgiveren er forpligtiget til at sørge for, at der i sammenhæng med virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO. Det gælder for de to dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt eller udpeget, og for de 1½ dag i den efterfølgende periode, de er valgt eller udpeget. Kompetenceplanen kan være én samlet for medlemmerne af hele AMO eller én for hvert medlem. Planen skal sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO. AT vejledning: F.3.7, Maj 2011 Jf. afsnittet om den årlige arbejdsmiljødrøftelse indtænkes kompetenceplanerne allerede ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse, ved dialog mellem ledelse og medarbejdere. Kompetenceplanerne skal afspejle de udfordringer, der har vist sig at være på det lokale tjenestested i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Derudover skal AMG forholde sig til både den obligatoriske og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved udarbejdelse af kompetenceplanerne. Kompetencerne kortlægges i forhold til de behov, handleplanerne medfører. AMG melder sine kompetenceplaner ind til AMU, der vurderer sammenhæng mellem kompetenceplan og handleplan. AMU udarbejder én overordnet kompetenceplan, der sendes til CAU. pg. 14

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

NOTAT. Dato 17. december 2013 Sagsnr. 12-031-0008

NOTAT. Dato 17. december 2013 Sagsnr. 12-031-0008 DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN NOTAT Dato 17. december 2013 Sagsnr. 12-031-0008 Emne Til Arbejdsmiljødrøftelser i Kriminalforsorgens arbejdsmiljøorganisation 2013/14 Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt Fokus på arbejdsmiljøet INDHOLD Et godt arbejdsmiljø er vigtigt!.............................................. 3 Oversigt over de to mulige

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

Ole Hansen bød velkommen til årets tredje ordinære møde i det centrale arbejdsmiljøudvalg (CAU).

Ole Hansen bød velkommen til årets tredje ordinære møde i det centrale arbejdsmiljøudvalg (CAU). Referat Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 20. september 2013 kl. 10-12 Direktoratet Mødedeltagere: Ole Hansen, (formand), Direktoratet Dion Christensen, Statsfængslet i Østjylland Erik Klitgaard,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Ny sikkerhedsorganisation nu med efteruddannelse

Ny sikkerhedsorganisation nu med efteruddannelse Ny sikkerhedsorganisation nu med efteruddannelse Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Jens Voxtrup Petersen, jensvox AM:2010 Workshop 317 Ny sikkerhedsorganisation nu med efteruddannelse 1 Målet med Workshoppen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere