Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser Sagsnr Kultur- og Fritidsudvalget bad på sit møde den 27. juni 2013 om et offentligt resume af det fortrolige juridiske notat fremlagt i forbindelse med fem klager over Bevillingsnævnet afgørelser. Foreløbig opsamling For alle 5 sager gælder, at Københavns Politi i december 2012/januar 2013 havde udtalt sig positivt og anbefalet det ansøgte. Disse positive indstillinger blev primo marts i samtlige sager ændret til negative indstillinger. Ifølge de foreliggende oplysninger har der i de pågældende områder i Indre By i denne korte periode ikke været tale om ændringer i de faktuelle forhold. Samtidig må det konstateres, at Bevillingsnævnets Sekretariat i samtlige sager i modsætning til Københavns Politi til mødet den 20. marts 2013 indstiller positivt, d.v.s. at Sekretariatet anbefaler Bevillingsnævnet, at det ansøgte imødekommes i samtlige sager. I det følgende fokuseres på forløbet i den omhandlede periode op til primo marts Om drøftelserne mellem Bevillingsnævnets Sekretariat og Københavns Politi primo 2013 Det foreligger oplyst, at Bevillingsnævnets Sekretariat på baggrund af generelle drøftelser i Bevillingsnævnet om nattilladelser og karakteren af politiets udtalelser, havde anmodet Københavns Politi om nye og mere omfattende indstillinger i konkrete sager. Konkret har Bevillingsnævnets Sekretariat og Københavns Politi primo 2013 haft en dialog omkring politiets indstillinger til Bevillingsnævnet, herunder i hvor høj grad politiet i sine udtalelser forholder sig til potentielle ordens- og ædruelighedsmæssige betænkeligheder i forhold til en restaurations nærområde. I forlængelse af disse drøftelser og for at få belyst ansøgningerne i forhold til disse forhold, havde Bevillingsnævnets Sekretariat bedt om nye udtalelser fra Københavns Politi. I denne sammenhæng havde Bevillingsnævnets Sekretariat den 1. marts 2013 fremsendt en mail med følgende indhold til Københavns Politi:

2 Københavns Politi har herefter afgivet en ny udtalelse (benævnt supplerende udtalelse ) af mere generel karakter og indholdet er ifølge det oplyste udtryk for politiets generelle holdning til anvendelsen af 5-tilladelser. Denne holdning oplyser Københavns Politi at have givet udtryk for gennem de seneste år. Politiet anfører i den forbindelse, at det gennem politiets statistikker er dokumenterbart, at der er en overrepræsentation af voldstilfælde i nattelivet i tidsrummet fra kl. 3-5 og at de sene nattilladelser og omfanget heraf efter politiets opfattelse er en medvirkende årsag hertil. Foranstående understøttes endvidere af en norsk undersøgelse foretaget af Statens Institut for Rusmiddelforskning i Norge. Det foreligger oplyst, at Københavns Politis repræsentant i Bevillingsnævnet har givet udtryk for, at dette forhold bør indgå i vurderingen af, hvorvidt der i den enkelte sag bør meddeles bevilling og omfanget heraf. Endvidere oplyser Københavns Politi, at politiet siden 2011 har givet udtryk for den holdning, at det ud fra en ordensmæssig vurdering ville være hensigtsmæssigt at begrænse antallet af 5-tilladelser i nattelivet. Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at Københavns Politi ifølge det tidligere Bevillingsnævns Sekretariat tidligere og i hvert fald frem til 2006 har givet udtryk for det modsatte synspunkt, d.v.s. at det ville være en fordel, at så mange restaurationer som muligt holder åbent til kl Dette har i sagens natur haft en konsekvens for det antal af 5-tilladelser, der ses i Københavns Kommune i dag. Der henvises endvidere til notits af 23. april 2013 udarbejdet af Københavns Politi til Bevillingsnævnet. Notitsen under overskriften Københavns Politi udtalelse ad den verserende debat om Bevillingsnævnet i København har følgende ordlyd: Side 2 af 21

3 Gennem den seneste tid har der i medierne samt i henvendelser til Bevillingsnævnet været påstande fremme om, at Københavns Politi i konkrete sager på bevillingsområdet skulle være blevet presset til at ændre den indstilling, der er afgivet til Nævnet. Dette kan pure afvises. Ved behandlingen af bevillingssager afgiver Københavns Politi de relevante og konkrete bemærkninger vedr. Økonomi, vandel mv., som knytter sig til den enkelte ansøgning, og som i henhold til restaurationsloven skal indgå ved vurderingen af, om der bør meddeles tilladelse til det ansøgte. Dette har også været tilfældet i forbindelse med Bevillingsnævnets behandling af de sager, der i den seneste tid har givet anledning til mediemæssig omtale. Den supplerende udtalelse, som Københavns Politi er fremkommet med i forbindelse med behandlingen af de ovenfor omtalte sager, er en gengivelse af de synspunkter, som Københavns Politi har forfægtet siden Som anført har Københavns Politi gennem længere tid været af den opfattelse, at det ud fra en ordensmæssig vurdering ville være hensigtsmæssigt at begrænse antallet af 5-bevillinger i nattelivet. Allerede tilbage i oktober måned 2011 (Berlingske Tidende den 10. oktober 2011) gav Københavns Politi således udtryk for den holdning, at antallet af 5-bevillinger med fordel kunne begrænses. Baggrunden herfor kan bl.a. findes i en undersøgelse foretaget af Statens Institut for Rusmiddelforskning (Sirus) i Norge i et samarbejde med Institution for Social Forskning (SOFI) i Stockholm, som dokumenterer, at volden i nattelivet kan mindskes ved at begrænse tidsrummet for udskænkning i nattelivet. På et møde i Bevillingsnævnet i København med deltagelse af bl.a. Station Ceitys specialpatrulje den 19. juni 2012 blev synspunktet på ny fremført af Københavns Politi. Politiets statistikker dokumenterer, at der er en overrepræsentation af voldstilfælde i nattelivet i tidsrummet fra kl til 5.00 og synes dermed at understøtte de resultater, som fremgår af den norske undersøgelse. Der vedhæftes som særskilt fil en graf, der viser, på hvilket tidspunkt af døgnet volden udøves. Det er Københavns Politis (fortsatte) vurdering i lighed med den videnskabelige undersøgelse fra Norge at en begrænsning i antallet af sene nat-bevillinger og omfanget heraf kan have en positiv effekt i forhold til volden i nattelivet. Det er dette synspunkt, som er fremført i forbindelse med den supplerende udtalelse, som Københavns Polit er kommet med. Det fremgår af restaurationslovens 12, at bevillingsmyndigheden ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, skal iagttage Side 3 af 21

4 samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. I bestemmelsen opremses herefter en række ikke udtømmende eksempler på, hvad disse hensyn dækker over. Herunder nævnes bl.a.: 5) restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlig boligkvarterer... 6) om der som følge af en for stærk koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, og 7) om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Som nævnt er eksemplerne ikke udtømmende anført i bestemmelsen. Det er Københavns Politis opfattelse, at der ved den helhedsvurdering, der må anlægges i forbindelse med vurderingen af de enkelte bevillingsansøgninger, kan og bør indgå som et sagligt hensyn, hvilke samfundsmæssige og ordensmæssige konsekvenser, der knytter sig til den udtalte brug af bevillinger, herunder i særdeleshed 5-bevllinger, i særlige områder i København. Det er dette synspunkt, som den supplerende udtalelse afgivet af Københavns Politi er udtryk for. Side 4 af 21

5 Det juridiske grundlag relevante retsregler Alkoholbevilling Alkoholbevilling meddeles i henhold til restaurationslovens 12, der har følgende ordlyd: Behandling af bevillingsansøgninger 12. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på, 1) om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 2) bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, 3) bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 4) størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet, 5) serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, 6) om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, og 7) om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Af den kommenterede restaurationslov fremgår bl.a. følgende om bestemmelsen: Pligtmæssige hensyn bevillingsmyndigheden skal varetage... De ordensmæssige, samfundsmæssige eller ædruelighedsmæssige hensyn er hensyn, som bevillingsmyndigheden skal iagttage i den skønsmæssige vurderingen. Det er således ikke muligt for bevillingsmyndigheden at se bort fra de hensyn, loven foreskriver, der skal varetages.... De ordensmæssige hensyn skal sikre, at folk kan færdes fredeligt på gader og andre offentlige steder. Herunder at der ikke sker udvikling af vold eller andre kriminelle forhold specielt i og omkring serveringssteder. Hensynet skal også sikre, at omkringliggende beboelse og virksomheder kan eksistere uden gener som følge af, at der drives virksomhed med alkoholbevilling og dermed udskænkning. Ordensmæssige hensyn er igen hensyn, der skal vurderes ud fra virksomhedens som ansøgerens forhold. Side 5 af 21

6 Videre fremgår følgende: I bemærkninger til lov nr. 256 af 6. maj 1993 kunne nægtelse af alkoholbevilling begrundes med lokal koncentration, når det kunne befrygtes, at der ville komme ædruelighedsmæssige og ordensmæssige problemer.... I henhold til lov nr. 256 af 6. maj 1993 vil antallet af restaurationer med alkoholbevilling i kommunen eller dele af denne sammenholdt med beboerantallet kun kunne motivere afslag på ansøgninger om bevilling til nye restaurationer til servering af stærke drikke, hvis afslaget, begrundet i restaurationstætheden, kan underbygges med betragtninger, der sandsynliggør, at imødekommelse af en konkret ansøgning om alkoholbevilling er betænkelig ud fra samfundsmæssige, ordensmæssige, ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Af det (fortsat gældende) cirkulære om restaurations- og hotelloven (26. april 1978) fremgår bl.a. følgende retningslinjer for behandling af bevillingssager (vedrørende afslag med henvisning til restaurationstætheden): e) Antallet af restaurationer med alkoholbevilling i kommunen eller dele af denne sammenholdt med beboerantallet vil kun kunne motivere afslag på ansøgninger om bevilling til nye restaurationer til servering af stærke drikke, hvis afslaget, begrundet i restaurationstætheden, kan underbygges med betragtninger, der sandsynliggør, at imødekommelse af en konkret ansøgning om alkoholbevilling er betænkelig ud fra ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige hensyn. Disse hensyn vil i særdeleshed kunne motivere afslag på ansøgning om tilladelse til servering af stærke drikke på steder, hvor unge mennesker særlig holder til. Dette vil således være tilfældet, hvis serveringssted ønskes etableret i nærheden af skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Tilsvarende fremgår følgende af cirkulæreskrivelse af 5. april 1982: 4. Bevillingsmyndigheden må i øvrigt bestræbe sig på at forhindre, at antallet af virksomheder med alkoholbevilling i kommunen eller dele af denne henset til kundeunderlaget får en sådan størrelse, at konkurrencen kan befrygtes at resultere i»hård udskænkning«eller anden form for uforsvarlig restaurationsdrift. Er grænsen herfor efter bevillingsmyndighedens opfattelse nået, må udstedelse af alkoholbevillinger til nye virksomheder standses, men som det også fremgår af cirkulærets bemærkninger er det ikke tilstrækkeligt, at bevillingsansøgninger afslås blot med henvisning til, at»der er restaurationer nok«, men det må gennem oplysninger om drukkenskab, udskænkning for mindreårige, hærværk, natteuorden m.v. kunne sandsynliggøres, at afslaget virkelig er begrundet i konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige betænkeligheder. Politiets rolle i forbindelse med alkoholbevillinger Side 6 af 21

7 Det fremgår af restaurationslovens 10, stk. 2, at alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Af kommentarerne til bestemmelsen (Gry Asnæs den kommenterede restaurationslov) fremgår bl.a. følgende om bevillingsmyndighedens forhandling med politiet: Forinden der gives eller fornyes en alkoholbevilling, skal bevillingsmyndigheden forhandle med politiet.... Det er ikke fastsat nærmere bestemmelser eller formkrav til, hvorledes forhandling med politiet kan forløbe. Det er således op til den enkelte bevillingsmyndighed at bestemme.... Der er ikke noget krav om, at bevillingsmyndigheden skal have et samtykke fra politiet, i modsætning til bestemmelsen om udvidet åbningstid, jf. restaurationslovens 28. Forhandling må således fortolkes som en udveksling af oplysninger og meninger. Som et absolut minimum skal politiet have lejlighed til at udtale sig om den enkelte ansøgning. Der bør tages behørigt hensyn til politiets holdning til, hvorvidt ansøgningen om alkoholbevillingen skal imødekommes og i givet fald under hvilke vilkår. Formålet med forhandlingen bør være et forsøg på at opnå enighed. Det ændrer ikke ved, at den endelige beslutningskompetence er bevillingsmyndighedens. Det kan derfor i praksis medføre, at det er politiske og ikke ordensmæssige betragtninger, der vægtes tungest ved vurderingen af, om en alkoholbevilling skal imødekommes. Politiets indstilling kan underbygges af de informationer, politiet er i besiddelse af vedrørende ansøgeren, virksomheden mv. Ansøgeren har i sin bevillingsansøgning givet samtykke til, at politiets oplysninger kan inddrages i bevillingsmyndighedens vurdering af sagen. I dette ligger en accept af politiets videregivelse af oplysninger til bevillingsmyndigheden i forbindelse med forhandlingerne om ansøgningerne.... Erfaringen viser, at det ofte er en fordel, at såvel bevillingsmyndigheden som politiet er ligeligt involveret i forbindelkse med vurderingen af bevillingsansøgningen. Det er på den baggrund, at der i loven er konstrueret en mulighed for at nedsætte et bevillingsnævn, hvor politet har fast sæde. Men selvom der ikke er bevillingsnævn i en kommune, kan det være fordelagtigt, at politiet deltager i behandlingen af ansøgningen, således at eventuelle spørgsmål af ordensmæssig eller ædruelighedsmæssig betydning kan afklares. Supplerende kan anføres, at det af Kultur- og Fritidsforvaltningens notat 25. februar 2013 om ændringer i forslag til restaurationsplan fremgår: Politiet Politiet har ansvar for håndtering af sager om vold, narkotika, støjende adfærd og urinering på gader mv. Det er derfor også politiet, der vurderer, om en konkret ansøgning Side 7 af 21

8 giver anledning til det, som restaurationsloven betegner som ordens- og ædruelighedsmæssige problemer. Side 8 af 21

9 Nattilladelser Nattilladelse meddeles i henhold til restaurationslovens 28, stk. 4, der har følgende ordlyd: 28. Steder, hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, og hvortil der er offentlig adgang, skal være lukket i tiden fra kl. 24 til kl. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket i tiden fra kl. 2 til kl. 5. Kommunalbestyrelsens beslutninger om ændring af den almindelige lukketid skal offentliggøres mindst 2 gange i et eller flere blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. I lukketiden kan servering af mad og drikkevarer ske for overnattende gæster uden for de almindelige serveringslokaler. Den almindelige lukketid gælder ikke for tog, busser, fly og skibe i fart, jf. 10 a, stk. 2. Stk. 2. Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat kan politiet for steder, som ligger i politikredsen eller en del af denne, tillade længere åbningstid for de i stk. 1 nævnte virksomheder. Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes anløbspladser. Stk. 4. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at de i stk. 1 nævnte virksomheder har åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Stk. 5. Bevillingsmyndigheden kan inden påbegyndelsen af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, jf. stk. 1, såfremt dette findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Stk. 6. Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte virksomheder som nævnt i stk. 1 skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, såfremt dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Stk. 7. Politiet kan ud fra de hensyn, som er nævnt i stk. 6, med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, jf. stk. 6. Stk. 8. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, men detailsalg af mad og drikkevarer er tilladt i overensstemmelse med reglerne i 25, stk. 1. Senest et kvarter efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. I lukketiden må der dog ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet for sammenkomster af foreninger eller sluttede selskaber, rejseselskaber og lign., når det foregår i særskilte selskabslokaler, eller der foreligger tilladelse fra politiet. Stk. 9. Indtil 1 år efter at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en kortere almindelig lukketid, jf. stk. 1, kan bevillingsmyndigheden bestemme, at en igangværende virksomhed skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, såfremt det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Af den kommenterede restaurationslov (Gry Asnæs) fremgår bl.a., at det er bevillingsmyndigheden, der har kompetencen til at tillade udvidet åbningstid, men at dette skal ske med politiets samtykke. Bevillingsmyndigheden har derfor alene en reel kompetence inden for lovgivningens rammer til at give afslag på en nattilladelse. Videre fremgår, at vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles en ansøger udvidet åbningstid, beror på en konkret skønsmæssig vurdering bl.a. ud fra ordensmæssige, samfundsmæssige eller ædruelighedsmæssige hensyn samt miljømæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform. Side 9 af 21

10 I kommentarerne er anført, at der kan gives afslag på udvidet åbningstid, hvis den konkrete ansøgning, sammeholdt med områdets karakter og antallet af nattilladelser i kommunen eller dele heraf, kan motivere et afslag. Der kan tillægges vægt, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med nattilladelse kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige problemstillinger. I vurderingen indgår således den udvidede åbningstids påvirkning af det omkringliggende miljø, herunder en vurdering af om den udvidede åbningstid medfører f.eks. hærværk, forekomst af knuste flasker, opkast, urin, råben og skrigen. Af modsatrettede hensyn er anført, at det kan være en fordel, at virksomheder med nattilladelse ligger samlet i visse områder for at forbedre kontrolmuligheder. Et afslag på ansøgning om nattilladelse skal kunne underbygges med betragtninger, der sandsynliggør, at en forlænget åbningstid for netop den virksomhed er betænkelig ud fra ordensmæssige, samfundsmæssige eller ædruelighedsmæssige hensyn samt miljømæssige hensyn. Det understreges i den kommenterede restaurationslov, at en eventuel restaurationsplan skal ses som et afvejningsmoment i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandling af en ansøgning, men dette må ikke udelukke, at den enkelte ansøgning vurderes konkret. Der er ikke hjemmel til at administrere nattilladelse med en fast/begrænset kvote og et eventuelt afslag skal begrundes konkret. Det følger af den kommenterede restaurationslov, at der ved afgørelser i forhold til nattilladelser lægges afgørende vægt på, at det konkrete skøn kan udøves på tilstrækkelig vis skønnet må ikke sættes under regel. Et afslag skal opfylde forvaltningslovens krav. Det medfører, at bevillingsmyndigheden skal overholde reglerne om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Politiets rolle ved nattilladelser Som tidligere anført betyder ordlyden i bestemmelsens stk. 4 konkret, at Bevillingsnævnet ikke kan meddele nattilladelse, hvis politiet nægter samtykke. Dermed har den politmæssige vurdering en central rolle ved spørgsmålet om hvorvidt en nattilladelse kan meddeles eller ej. Dette afspejles bl.a. i en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand (FOU ), hvoraf bl.a. følgende fremgår:... Ombudsmanden udtalte at politimesterens beslutning om at nægte at give sit samtykke i hvert fald i de tilfælde hvor politimesteren nægter at give samtykke til at der kan holdes åbent i den almindelige lukketid er en afgørelse i Side 10 af 21

11 forvaltningslovens forstand. Som følge heraf burde restauratøren have været partshørt over de to forhold som fik politimesteren til at nægte at give sit samtykke, og som var til ugunst for restauratøren. Eller politimesteren burde i hvert fald have taget stilling til om en af undtagelserne i forvaltningslovens 19, stk. 2, kunne finde anvendelse.... Den 3. november 2004 modtog jeg Erhvervs- og Selskabsstyrelsens brev af 1. november 2004 med styrelsens bemærkninger til politimesterens udtalelse af 9. september Jeg modtog samtidig sagens akter som politimesteren havde vedlagt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anførte i brevet af 1. november 2004 bl.a. følgende: Kompetencen til at træffe afgørelser om åbningstiden overgik fra politiet til den stedlige bevillingsmyndighed (kommunalbestyrelsen) med ikrafttrædelse af den gældende restaurationslov den 1. april 1993, senest lovbk. nr. 163 af 11. marts Dog skal den stedlige bevillingsmyndighed indhente politiets samtykke inden bevillingsmyndigheden udsteder en nattilladelse, jf. restaurationslovens 28, stk. 4. Denne regel beror på, at ikke mindst politimæssige hensyn har betydning ved vurderingen og afgørelsen af, om tilladelse skal meddeles, således som det også fremgår af de specielle bemærkninger til restaurationslovforslagets 28. Der skal hermed lægges vægt på, om det ud fra miljøog samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform, skønnes forsvarligt at udstede en tilladelse, jf. restaurationslovens 28, stk. 4. Det fremgår af politimesterens indstilling af 18. februar 2004 til bevillingsnævnet i (X) kommune, at politiet på grund af ordensmæssige hensyn ikke gav samtykke til, at (B) skulle have natbevilling til restauration (C). Politiets vurdering af, hvorvidt der bør gives samtykke eller ej efter 28, stk. 4, må nødvendigvis bygge på politiets lokalkendskab til den konkrete restaurant og miljøet i og omkring den og i sidste ende bero på et skøn over hvorvidt de hensyn, som begrunder 28, stk. 4, konkret er i fare, hvis en bevilling udstedes. Politiets skøn kan ikke omgøres af bevillingsmyndigheden, ligesom politiets indstilling ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. restaurationslovens 35, stk. 1. Uanset at kompetencen til at tillade en udvidelse af åbningstiderne ved ændringen af restaurationsloven blev overført til den stedlige bevillingsmyndighed, blev det bestemt at sådanne tilladelser kun kunne træffes med politiets samtykke. På denne vis er det i loven fremhævet at også politimæssige hensyn har (stor) betydning for tildeling af sådanne tilladelser. Side 11 af 21

12 Forvaltningsretlige regler i forhold til Bevillingsnævnets afgørelser Af den kommenterede restaurationslov fremgår bl.a. følgende om forvaltningsretlige regler ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling mv.: Bevillingsmyndighedens afgørelse er en forvaltningsafgørelse. Bevillingsmyndigheden skal som følge heraf overholde de forvaltningsretlige regler i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandling af en ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af alkoholbevilling. Det medfører, at bevillingsmyndigheden skal overholde reglerne i forvaltningsloven om partshøring, begrundelse og klagevejledning. Afgørelserne er tillige underlagt reglerne om aktindsigt... Det gælder også politiets indstilling til bevillingsmyndigheden.... Tilsidesættelse af de forvaltningsretlige regler kan føre til erstatningskrav, såfremt det har betydning for den trufne afgørelse. Videre fremgår følgende af den kommenterede restaurationslov: Bevillingsmyndigheden skal sikre sig, at der sker partshøring. Som udgangspunkt må bevillingsmyndigheden ikke træffe afgørelse, før ansøgeren er gjort bekendt med de oplysninger i sagen, som ansøgeren ikke allerede er bekendt med, jf. forvaltningslovens kap. 5. Bevillingsmyndigheden skal samtidig hermed give ansøgeren lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til de forhold, som bevillingsmyndigheden lægger til grund ved afgørelsen, jf. forvaltningslovens 21. Der må i almindelighed bestå en formodning om, at ansøgeren ikke har kendskab til en oplysning til brug for behandling af sagen, medmindre ansøgeren i skemaet eller på anden måde selv har afgivet oplysningen. Hvis der er indhentet oplysninger, der blot bekræfter de oplysninger, som ansøgeren selv er kommet med, medfører det ikke pligt til at iværksætte en partshøring. Forinden et afslag på en alkoholbevilling bør der fremsendes en partshøring således, at ansøgeren har 14 dage til at kommentere de faktuelle forhold, der er lagt til grund for afgørelsen og som fremgår af begrundelsen. Der er ingen hindringer for, at partshøring gennemføres i videre omfang. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for ansøgeren og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Side 12 af 21

13 Forhåndstilsagn Hvis der ønskes etableret en restauration med alkoholbevilling på en adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restauration med alkoholbevilling, er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn. Et forhåndstilsagn er en tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet af, om det ville være muligt at få alkoholbevilling til den pågældende adresse. Ansøgningen skal indgives til Københavns Politi, Bevillingssektionen og skal indeholde en nærmere beskrivelse af det påtænkte koncept og åbningstider. Formålet med ordningen er, at potentielle ansøgere ikke forgæves køber eller ombygger lokaler med henblik på restaurationsdrift, hvis det alligevel ikke er muligt at få en alkoholbevilling til adressen. Et forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, hvorvidt der kan gives alkoholbevilling til en restauration på adressen. Bevillingsnævnet har ikke ved et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger konkret opfylder betingelserne for at kunne få alkoholbevilling. Center for Miljø vil blive hørt i forbindelse med en ansøgning om forhåndstilsagn, og et forhåndstilsagn kan indeholde vilkår f.eks. i relation til støj eller konceptet for driften. Et forhåndstilsagn gælder i 6 måneder, dvs. at forhåndstilsagnet bortfalder, hvis der ikke er indgivet en ansøgning om alkoholbevilling inden 6 måneder eller en ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet. Et forhåndstilsagn er ikke det samme som en alkoholbevilling. Der skal altid søges om alkoholbevilling, uanset om der tidligere er givet et forhåndstilsagn. Forhåndstilsagn vil pr. definition være relevant for samtlige nyetableringer (ansøgning om alkoholbevilling til en adresse, hvor der ikke tidligere har været alkoholbevilling). Side 13 af 21

14 Regler for praksisændringer Påstanden fra flere advokater er, at Bevillingsnævnet i de pågældende sager har forsøgt at indføre praksisændringer ad bagvejen i forventning om at Borgerrepræsentationen vedtager en restaurationsplan, der i hvert fald i forhold til Indre By er forholdsvis restriktiv. Bevillingsnævnets Sekretariat har tidligere udarbejdet et notat om muligheden for praksisændringer. Af notat af 10. november 2011 fremgår følgende: Bevillingsnævnet har drøftet om det i visse områder af Indre By generelt alene skal være muligt at få nattilladelse til kl søndag-onsdag. Den hidtidige praksis har forudsat at restaurationslovens betingelser i øvrigt er opfyldt været, at Bevillingsnævnet meddeler ansøgeren alkoholbevilling samt nattilladelse til det ansøgte tidspunkt, medmindre konkrete miljømæssige eller politimæssige hensyn mv. taler imod. Muligheden for at ændre en administrativ praksis afhænger af, hvilket regelsæt der gælder for det pågældende lovområde. Det antages således, at der er en lettere adgang til at ændre hidtidig praksis, når der er tale om et område, hvor den pågældende lovgivning i større eller mindre omgang tildeler myndigheden et skøn. Praksisændringer skal under alle omstændigheder være generelle og have en saglig begrundelse. Endvidere skal der gives de berørte borgere et rimeligt varsel til at omstille sig. En saglig begrundelse for en generel praksisændring i et bestemt område kunne f.eks. være, at politiet oplever massive ordensmæssige problemer, og at politiet vurderer, at et stop for f.eks. nattilladelser efter et vist tidspunkt vil afhjælpe problemet. Hvis begrundelsen for praksisændringen ikke længere er til stede, er der ikke grundlag for at opretholde praksisændringen. En praksisændring som alene er begrundet i, at Bevillingsnævnet ønsker mindre natteliv på hverdage vil ikke være en saglig begrundelse, da det forudsatte konkrete skøn i restaurationsloven dermed elimineres. Restaurationsloven forudsætter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning ligesom restaurationsloven giver mulighed for at knytte betingelser til en alkoholbevilling. En beslutning om i en konkret sag at begrænse den tidsmæssige udstrækning af en nattilladelse forudsætter således ikke en praksisændring, men en konkret begrundelse. En konkret begrundelse kan f.eks. være konkret frygt for uforsvarlig drift eller konkrete ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige problemer. En generel risiko for uforsvarlig drift, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige problemer er derimod ikke tilstrækkelig. Side 14 af 21

15 Restaurationsplan Det understreges i den kommenterede restaurationslov, at en eventuel restaurationsplan skal ses som et afvejningsmoment i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandling af en ansøgning, men dette må ikke udelukke, at den enkelte ansøgning vurderes konkret. Der er ikke hjemmel til at administrere nattilladelser med en fast/begrænset kvote og et eventuelt afslag skal begrundes konkret. Det følger af den kommenterede restaurationslov, at der ved afgørelser i forhold til nattilladelser lægges afgørende vægt på, at det konkrete skøn kan udøves på tilstrækkelig vis skønnet må ikke sættes under regel. Af føromtalte cirkulære af 26. april 1978 fremgår følgende om restaurationsplaner: d) Ved behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling må bevillingsmyndigheden også anlægge byplanmæssige betragtninger, og handelsministeriet vil i denne forbindelse finde det rimeligt, at der for større bymæssige bebyggelser udarbejdes en plan vedrørende placering og fordeling af restaurationer i byens forskellige kvarterer. En sådan plan bør have karakter af en principiel retningslinie, hvorefter f. eks. et vist bycentrum forbeholdes en mere liberal praksis vedrørende meddelelse af alkoholbevillinger. For de omkring bycentret beliggende beboelses- og forretningskvarterer kan retningslinjen gå ud på, at der kun under særlige omstændigheder vil kunne forventes tilladelse til en nyoprettelse af restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke. Endelig vil planen kunne give udtryk for, at der i egentlige beboelseskvarterer, villakvarterer o. lign. kun kan forventes givet alkoholbevilling, når der foreligger særlige centre, supermarkeder o. lign., hvor det vil være naturligt at imødekomme et behov for etablering af servering af stærke drikke. Side 15 af 21

16 Sekretariatets vurdering af sagen 1. Den offentlige forvaltning skal følge officialprincippet, d.v.s. forvaltningen har ansvaret for at de nødvendige oplysninger indhentes/foreligger og at sagen bygger på det materielt rigtige grundlag. Formålet er enkelt: at myndigheden når til den materielt rigtige afgørelse. Officialprincippet gælder også for den myndighedsudøvelse, som bevillingssager er udtryk for. Med andre ord har bevillingsmyndigheden som følge af officialprincippet ansvaret for, at de nødvendige og korrekte oplysninger i forhold til bevillingssagerne er indhentet, således at en sag er oplyst tilstrækkeligt når Bevillingsnævnet skal træffe afgørelse i sagen. Tilsidesættelse af officialprincippet betyder i yderste konsekvens, at en bebyrdende afgørelse bliver ugyldig. Sagen skal med andre ord når den forelægges Bevillingsnævnet hvad angår de faktuelle oplysninger være fuldt oplyst, således at Bevillingsnævnets forhandling alene omhandler den pligtmæssige skønsudøvelse. Officialprincippet i sammenhæng med forvaltningslovens partshøringsregler taler imod, at der under mødet i Bevillingsnævnet fremkommer for ansøger ugunstige oplysninger, der lægges til grund for et afslag. Fremkommer der under mødet oplysninger til ugunst for ansøger, og som agtes lagt til grund for afgørelse, er det forvaltningsretlige udgangspunkt, at sagen må udsættes med henblik på evt. en verificering af de fremkomne oplysninger samt en partshøring af ansøger. Den forhandling, der sker under Bevillingsnævnets møder udgør den egentlige skønsudøvelse, forstået på den måde, at Bevillingsnævnet på baggrund af de foreliggende faktuelle oplysninger i sagen (ansøgerens oplysninger, indstillingen fra Københavns Politi, Center for Miljø samt Bevillingsnævnets Sekretariat) og de gældende retsregler, inden for lovgivningens rammer foretager det pligtmæssige skøn og træffer afgørelse. Der skal med andre ord ske en vægtning af de lovlige kriterier, der skal inddrages i afgørelsen, samt de kriterier, der kan inddrages i afgørelsen, jf. restaurationslovens Det har gennem de senere år kunnet konstateres, at Bevillingsnævnet i sammenlignelige sager i højere grad end tidligere har meddelt afslag på ansøgning om nattilladelse, især hvad angår 5-tilladelser søndagonsdag og især i Indre By. Side 16 af 21

17 Som del af begrundelsen har Bevillingsnævnet i konkrete sager anført, at nævnet ved afgørelsen lagde vægt på, at politiet havde opfordret til, at der generelt gives flere nattilladelser til kl i stedet for til kl. 5.00, så flere steder lukker kl i Indre By. Bevillingsnævnet har endog ønsket en konkret sag afprøvet i klageinstansen (xxx-sagen). Bevillingsnævnet tilkendegav således under behandlingen, at nævnet ønskede klageinstansens stillingtagen til sagen, at det er disse åbningstider (kl. 2.00) som nævnet generelt ønsker i Indre By, og at man skal starte et sted. Det fremgår af et internt notat udarbejdet af Bevillingsnævnets Sekretariatet, at Sekretariatet under nævnets drøftelse af sagen havde gjort nævnet opmærksom bl.a. på følgende: at et afslag kræver en konkret begrundelse og ikke bare en henvisning til f.eks. generelle ordens- eller ædruelighedsmæssige hensyn, at Bevillingsnævnets tidligere afslag ikke var juridisk korrekt, da afgørelsen alene indeholdt en generel henvisning til ordensog ædruelighedsmæssige hensyn, men ingen konkret begrundelse for afslaget, at xxx ligger i et område, hvor mange restaurationer har nattilladelse til kl hele ugen, og at der ikke er nogen saglig begrundelse for, at lige netop xxx ikke skulle kunne få en generel 5-tilladelse som de øvrige restaurationer i området, at det virker tilfældigt, at det netop er xxx, som ikke kan få en 5-tilladelse. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at pålægge Bevillingsnævnet at genoptage sagens behandling og indskærpede i den forbindelse, at Bevillingsnævnets konkrete afgørelse skal træffes i overensstemmelse med bl.a. restaurationslovens og forvaltningslovens bestemmelser. 3. Uagtet hvad, så har den hidtidige/tidligere praksis i Bevillingsnævnet været, at Bevillingsnævnet har meddelt ansøgeren alkoholbevilling samt nattilladelse til det ansøgte tidspunkt, medmindre konkrete miljømæssige eller politimæssige hensyn taler imod. Hvis denne praksis ønskes ændret eller der i øvrigt ønskes en mere restriktiv tilgang ved tildeling af alkoholbevillinger og nattilladelser kan Sekretariatet umiddelbart pege på 3 veje, der evt. kan kombineres og supplere hinanden: a) Borgerrepræsentationen vedtager en restaurationsplan, der kan anvendes som grundlag for en mere restriktiv praksis. Side 17 af 21

18 b) Der sker en udmelding af en generel praksisændring i et bestemt område, typisk med udgangspunkt i en politimæssige/ordensmæssig vurdering, d.v.s. at fordi Københavns Politi i et bestemt område oplever massive problemer og vurderer, at f.eks. et stop for nattilladelser efter et vist tidspunkt vil afhjælpe problemet c) Der meddeles afslag i den konkrete ansøgning på grund af en konkret frygt for uforsvarlig drift eller konkrete ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige problemer her vil en generel risiko for uforsvarlig drift, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige problemer ikke være tilstrækkelig. 4. Københavns Politi har oplyst, at det siden i hvert fald 2011 har været politiets opfattelse, at antallet af 5-tilladelser ud fra en ordensmæssige vurdering bør begrænses, særligt i det, som politiet benævner belastede områder. Det ses ikke umiddelbart præciseret, hvilke områder Københavns Politi i forhold til volden i nattelivet o.lign. definerer som særligt belastede områder. Denne politimæssige vurdering har i hvert fald frem til primo marts 2013 ikke afspejlet sig i politiets indstillinger i de konkrete bevillingssager. Det må konstateres, at Københavns Politi på den ene side på baggrund af de konkrete erfaringer og de særlige politimæssige vurderinger mv. har ordensmæssige betragtninger om at nattilladelser til kl skal begrænses mest muligt i Indre By, bl.a. for at reducere volden i nattelivet, og på den anden side også siden 2011 har fremsendt konkrete udtalelser, der anbefaler at det ansøgte imødekommes. Det er vanskeligt at forstå for en ansøger, at Københavns Politi til ansøger som led i en partshøring fremsender en positiv indstilling (ingen bemærkning til alkoholbevilling/nattilladelse), når Københavns Politi samtidig i lyset af en ændret ordensmæssig vurdering af hvordan nattilladelser bør anvendes har en anderledes og meget kritisk tilgang til en konkret bevillingsansøgning, og at denne kritiske tilgang først meddeles på Bevillingsnævnets møde. Som tidligere anført vurderes denne fremgangsmåde ikke at være i overensstemmelse med de grundlæggende forvaltningsretlige regler om bl.a. officialprincippet og partshøring. Københavns Politi anfører i sin udtalelse af 10. juni 2013, at det er lykkedes Københavns Politi gennem et ganske langvarigt pres at formå Bevillingsnævnet til at lade de omhandlede hensyn få indflydelse på afgørelsesgrundlaget ved meddelelse af bevillinger, og Side 18 af 21

19 dermed bliver en del af det saglige beslutningsgrundlag, som Bevillingsnævnets afgørelse baserer sig på. Sekretariatet er enigt i, at de af Københavns Politi fremførte hensyn og politimæssige vurderinger skal være en del af Bevillingsnævnets beslutningsgrundlag og at disse vurderinger i overensstemmelse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige regler skal fremgå af den indstilling/udtalelse, der udarbejdes af Københavns Politi til brug for Bevillingsnævnet, og som fremsendes i kopi til ansøger. Sekretariatet må henholde sig til, at det i medfør af restaurationsloven er politiet, der vurderer, om en konkret ansøgning giver anledning til det, som restaurationsloven betegner som ordens- og ædruelighedsmæssige problemer. Hvis en ansøgning om alkoholbevilling og/eller nattilladelse efter politiets vurdering giver anledning til ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer, må denne kritiske indstilling i sagens natur være indeholdt i den indstilling som Københavns Politi udarbejder og fremsender til ansøger. Kun på denne måde kan Bevillingsnævnet få et forsvarligt beslutningsgrundlag. 5. Som tidligere anført kan Sekretariatet i sagens natur ikke have nogen kommentarer til en politimæssig vurdering af, at antallet 5-tilladelser bør begrænses for at reducere bl.a. vold i nattelivet. Samtidig må det imidlertid fastholdes, at den ændrede politimæssige vurdering må være en særdeles central del af indstillingen fra Københavns Politi i de konkrete sager. Da der samtidig er tale om en markant praksisændring finder Kultur- og Fritidsudvalgets Sekretariat, at Københavns Politi og/eller Bevillingsnævnet burde have overvejet, om politiets ændrede ordensmæssige vurdering burde have givet anledning til en egentlig praksisændring, der var blevet meldt ud, således at ansøgere var vidende om den ændrede praksis. Denne anbefaling fremgik af Kulturog Fritidsudvalgets hjemvisning af xxx-sagen. Især ansøgere, der påtænker at etablere/overtage en restauration i et område, der er Københavns Politi defineres som særligt belastet, har et krav på at vide, at tidligere praksis hvorefter man i udgangspunktet kunne få en 5-tilladelse er ændret. 6. Den politimæssige vurdering i bevillingssagerne bygger på politiets lokalkendskab til den konkrete restaurant og miljøet i og omkring den. Hvis politiet finder, at en nyetablering og/eller en nattilladelse til en bestemt adresse vil være ordensmæssigt betænkeligt, må dette fremgå af den konkrete indstilling fra Københavns Politi og ikke først fremføres under drøftelserne i Bevillingsnævnet. Dette gælder ikke Side 19 af 21

20 mindst for nattilladelser, som Bevillingsnævnet kun kan godkende efter anbefaling fra politiet. Sekretariatet deler Københavns Politis opfattelse, at der ved den helhedsvurdering, der må anlægges i forbindelse med vurderingen af de enkelte bevillingsansøgninger, kan og bør indgå som et sagligt hensyn, hvilke samfundsmæssige og ordensmæssige konsekvenser, der knytter sig til den udtalte brug af bevillinger, herunder i særdeleshed 5-bevllinger, i særlige områder i København. Hensynene må naturligt indgå i den udtalelse/indstilling, som Københavns Politi fremsender i anledning af ansøgningen. 7. Bevillingsnævnets Sekretariat kan naturligvis ikke instruere Københavns Politi det vil være en umulighed. Samtidig er der ikke tvivl om, at samspillet mellem Bevillingsnævnets Sekretariat og Københavns Politi forudsætter en intens dialog. Der er intet odiøst i, at Bevillingsnævnets Sekretariat giver udtryk for, hvordan en mere konkret/forbedret indstilling efter Bevillingsnævnets Sekretariat kunne se ud. Det ændrer imidlertid ikke ved, at når Bevillingsnævnets Sekretariat fremsender en mail med en mulig tekst på ændret indstilling til Københavns Politi, og Københavns Politi så kort tid efter fremsender indstillinger på konkrete sager indeholdende præcist denne ordlyd, så må dette vække undren hos ansøgerne især fordi den ændrede formulering så samtidig betyder at en positiv indstilling ændres til en negativ indstilling. Dette er ikke med til at skabe en tillid til forvaltningen af bevillingsområdet og til at de konkrete afgørelser er materielt korrekte. 8. Kultur- og Fritidsudvalgets Sekretariat anerkender Bevillingsnævnets Sekretariats forsøg på på baggrund af drøftelserne i Bevillingsnævnet - at formå Københavns Politi til at blive konkrete i sine indstillinger. Det kan ikke bebrejdes Bevillingsnævnets Sekretariat, at man har anmodet Københavns Politi om som del af den konkrete indstilling at opregne de relevante politiforretninger og politiets oplevelser af meget store folkemængder, uro mv. Side 20 af 21

21 9. Sekretariatet kan ikke afvise, at det juridiske grundlag for at meddele afslag i sagerne foreligger, men Sekretariatet må med henvisning til bemærkningerne i nærværende redegørelse konkludere, at de meddelte afslag i alle 5 sager ikke er underbygget med betragtninger, der sandsynliggør, at en alkoholbevilling/forlænget åbningstid for netop disse virksomheder, vil være betænkelig ud fra ordensmæssige, samfundsmæssige eller ædruelighedsmæssige hensyn samt miljømæssige hensyn. Juridisk set er det med henvisning til redegørelsen i dette notat Sekretariatets vurdering, at det på det foreliggende grundlag derfor i ingen af de foreliggende sager kan vurderes, om det fornødne grundlag for at meddele afslag på det ansøgte har været til stede. Derfor kan Sekretariatet ikke anbefale at Bevillingsnævnets afslag i nogen af de 5 sager stadfæstes. Sekretariatet kan ikke afvise at det juridiske grundlag for et afslag kan være til stede i (nogle af) sagerne, men det er førsteinstansens opgave at sandsynliggøre dette. Derfor vil den korrekte beslutning efter Sekretariatets opfattelse være at hjemvise sagerne til Bevillingsnævnet. 10. Det skal imidlertid samtidig understreges, at det ifølge Bevillingsnævnets Sekretariat er således, at grundlaget for at meddele alkoholbevilling/nattilladelse er til stede i samtlige sager. 11. Det er sammenfattende Kultur- og Fritidsudvalgets Sekretariats vurdering, at det på det foreliggende grundlag ikke kan vurderes, om grundlaget for at give afslag i sagerne er til stede. Politiets udtalelser og Bevillingsnævnets begrundelser er ikke tilstrækkeligt konkrete. Et afslag kræver en konkret begrundelse og ikke bare en henvisning til f.eks. generelle ordens- eller ædruelighedsmæssige hensyn. Det er derfor Kultur- og Fritidsudvalgets Sekretariats vurdering, at samtlige sager bør hjemvises med henblik på at Bevillingsnævnet genoptager sagernes behandling og, at Bevillingsnævnets konkrete afgørelse skal træffes i overensstemmelse med bl.a. restaurationslovens og forvaltningslovens bestemmelser. Side 21 af 21

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej. Dato 6. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00177-11 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere