Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpolitik i Landsplanafdelingen"

Transkript

1

2 Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1

3 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted. Henvendelse angående publikationen Miljø- og Energiministeriet Departementet Landsplanafdelingen Højbro Plads København K. Telefon E-post: Udarbejdet til internt brug. Publikationen kan citeres med kildeangivelse. August

4 Indhold Forord 5 1. Tænk på, hvem der skal læse din tekst 6 2. Begynd med en relevant overskrift 6 3. Brug normalt du og vi 7 4. Indled uden omsvøb 7 5. Start med dit budskab 8 6. Korte og overskuelige sætninger 8 7. Brug aktivt og konkret sprog 9 8. Skriv nutidigt og professionelt Ord skal være til at forstå Med venlig hilsen Sproglig kvalitetskontrol Tjekliste Mål LIX-tallet Læs altid korrektur Kommaregler Mails (e-post) God og nyttig litteratur 23 3

5 4

6 Forord Vi skriver til mange forskellige målgrupper: borgere, foreninger, organisationer, kommuner, amter, styrelser, ministerier, politikere m.fl. Den måde, vi skriver breve, rapporter eller notater på, har betydning for, hvordan vi bliver opfattet. Vi vil gerne opfattes som en afdeling, der - sagligt og troværdigt - yder en venlig, kompetent og effektiv service. Det betyder bl.a., at vore tekster - hvad enten det drejer sig om breve, mails, ministerforklæder eller notater - skal være skrevet på et klart, nutidigt og ubureaukratisk dansk. De skal være overskuelige, pænt sat op og nemme at orientere sig i - så det hurtigt står klart for vores modtagere, hvad der er tekstens budskab eller konklusion. Niels Østergård Afdelingschef 5

7 1. Tænk på, hvem der skal læse din tekst Allerførst skal du gøre dig klart, hvem din modtager er: en borger en forening eller virksomhed en journalist en anden offentlig forvaltning en politiker eller et politisk udvalg Tag højde for, at de har forskellige forudsætninger og forventninger - og læser din tekst på forskellig måde. Men gå altid ud fra, at modtageren er interesseret i at få det vigtigste, det væsentligste budskab præsenteret i begyndelsen af teksten. 2. Begynd med en relevant overskrift Overskriften skal sige noget væsentligt om indholdet - og helst ikke fylde mere end én linje: Ribe Amts forslag til Regionplan 2008 Materiale om bestemmelserne i den danske planlov Status for handlingsplanen Spørgeskema til evaluering af lokal Agenda 21 - og ikke: Vedrørende evaluering af lokal Agenda 21 Undgå at bruge ord som vedrørende eller angående i overskriften. De er overflødige og virker bureaukratiske og støvede. Afsnitsoverskrifter I længere tekster er det en god ide at bruge afsnitsoverskrifter. Det gør teksten overskuelig - og virker professionelt og læservenligt. Nyt emne, ny overskrift Kære I stedet for en overskrift kan du skrive Kære NN (uden et punktum eller komma efter). Det gælder fx i ministerbreve, breve til faste samarbejdspartnere og mere personlige svarbreve. 6

8 ! Helst kun én linje til overskriften! Fortæl noget væsentligt om indholdet af teksten! Undgå vedrørende og angående! Brug gerne afsnitsoverskrifter 3. Brug normalt du og vi Som hovedregel skriver vi du til vore modtagere, med mindre de selv har henvendt sig i De -form. Til fx en virksomhed eller forening kan du bruge navnet eller blot virksomheden / foreningen. Det virker gammeldags og bureaukratisk at skrive Det skal meddeles eller Der kan henvises til. Start evt. med at skrive Landsplanafdelingen / Miljøog Energiministeriet, og skriv derefter vi. I afgørelser kan det være hensigtsmæssigt at skrive institutionsnavnet (Miljø- og Energiministeriet og/eller Landsplanafdelingen) i hele brevet, fx når en afgørelse skrives under af både ministeren og afdelingschefen eller en kontorchef. Jeg -formen bruges først og fremmest i ministerbreve, i mere personlige svarbreve og i uformelle situationer. 4. Indled uden omsvøb Normalt kan du gå direkte til sagen uden omsvøb. Det er ikke nødvendigt at skrive Under henvisning til amtsrådets skrivelse skal det meddeles, at Miljø- og Energiministeriets indsigelse fastholdes. Skriv: Miljø- og Energiministeriet fastholder indsigelsen I ministerbreve, breve til stillingsansøgere og i mere personlige svarbreve er det naturligt at indlede med fx: Tak for din henvendelse 7

9 5. Start med dit budskab Det vigtigste budskab eller konklusionen bør som hovedregel placeres tidligt i teksten - især i længere og mere komplicerede tekster. Ved afgørelser er det normalt en god ide at følge en disposition, der svarer til de spørgsmål, modtageren sandsynligvis vil stille. Hvad blev resultatet? Hvorfor blev resultatet sådan? Hvilke konsekvenser har det? Hvilke muligheder har modtageren så? Del samtidig din tekst op i overskuelige afsnit, og fjern konsekvent alle oplysninger, som ikke er relevante for modtageren. Mange gange kan du også med fordel benytte punktopstillinger.! Start med det vigtigste / konklusionen! Del op i overskuelige afsnit! Brug punktopstillinger, hvor det er relevant! Fjern overflødige informationer 6. Korte og overskuelige sætninger En sætningslængde på ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart sprog - helst med hovedsagen nævnt først og biomstændighederne bagefter. Sætningsforlængere Vær især forsigtig med at bruge såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor, hvoraf og ligesom. De gør ofte sætningerne unødigt lange og uoverskuelige. Henvisninger og indskud Undgå længere indskud, og sæt som hovedregel henvisninger til love, regler mv. for sig selv. Sæt dem enten i et særskilt afsnit, en selvstændig sætning eller i en afsluttende parentes. Det anbefales i øvrigt i Vejledning om forvaltningsloven (punkt 217), Justitsministeriet

10 Afveksling og sammenhæng Flere sætninger i træk, der indledes med det samme ord, giver et stereotypt og hakkende indtryk. Prøv derfor at variere begyndelsesordene i dine sætninger. Det kan ofte gøres ved blot at ændre på ordstillingen. For at skabe en god og naturlig sammenhæng mellem sætningerne - især hvis de er korte - er det vigtigt at bruge nogle tilsyneladende overflødige småord og vendinger som: derfor, imidlertid, nemlig, naturligvis, også m.fl. De er gode; for de binder sætningerne sammen. Ovennævnte og nedennævnte Du kan også bruge den bestemte form af navneordene: skemaet, aftalen, kravet eller stedord som fx denne/dette - så undgår du at skulle bruge bureaukratiske og støvede ord som ovennævnte, nedennævnte og lignende.! ord i gennemsnit pr. sætning! Sæt henvisninger til love, regler mv. for sig selv! Spar på indskuddene og de indskudte sætninger! Brug varierende begyndelsesord 7. Brug aktivt og konkret sprog Udsagnsord har en aktiv og en passiv form. Den sidste er den, der ender på -s eller omskrives med blive: Tilladelsen gives eller Tilladelsen vil blive givet Der er ikke i sig selv noget galt med den passive form. Den kan være praktisk i visse sammenhænge (fx i neutrale sagsfremstillinger, notater og referater - eller blot som afveksling). Men i et brev kommer den nemt til at skabe et upersonligt og uengageret forhold til modtageren. 9

11 I breve bør du derfor overvejende bruge den aktive form: Du skal have tilladelse fra amtet Vi gør opmærksom på Kommunalbestyrelsen har oplyst - i stedet for: Der skal indhentes tilladelse fra amtet Der gøres opmærksom på Det er blevet oplyst Konkret og forståeligt Det er abstrakt (og giver et kedeligt sprog) at skrive Med henblik på afklaring af og Landsplanafdelingen varetager koordinering af i stedet for: For at afklare Landsplanafdelingen koordinerer Hold især øje med navneord, som ender på -ing og -else. Det er ofte mere konkret, levende og forståeligt at bruge et udsagnsord: Foretage undersøgelse af - Undersøge Til bekræftelse af - For at bekræfte Rette telefonisk henvendelse - Ringe Til brug for vurdering af - For at vurdere Skriv derfor ikke Forinden behandling af sagen kan finde sted, når det lige så godt kunne hedde: Før Landsplanafdelingen kan behandle sagen! Brug aktive udsagnsord - ikke passive! Erstat ord på -ing og -else med udsagnsord, hvor det virker naturligt 10

12 8. Skriv nutidigt og professionelt Det er hverken nutidigt eller professionelt at skrive den af Landsplanafdelingen gennemførte vurdering eller de af kommunen medsendte bilag. Det er gammeldags og kancelliagtigt. De bagvendte ordstillinger hører ikke hjemme i en moderne skrivestil. Skriv fx: De spørgsmål, Landboforeningerne har rejst. Papirord Visse ord virker gammeldags og støvede - selvom de ikke er uforståelige. Det gælder en række ord, som især har været brugt i den statslige og kommunale verden - dengang skrankerne var nærmest uoverstigelige. En sætning som: Under henvisning til ovennævnte skrivelse, hvori De udbad Dem yderligere oplysninger, fremsendes hoslagt...er fyldt med ord, som straks lægger et tykt lag støv over brevet: ovennævnte skrivelse i stedet for Deres brev, udbad i stedet for bad om, yderligere i stedet for flere, fremsende og hoslagt i stedet for sende og vedlagt. Sproget bliver ikke kun kedeligt og støvet; det sender et signal til modtageren om tung, gammeldags og bureaukratisk administration. 11

13 Her følger et lille udvalg af papirord - sammen med forslag til mere nutidige ord, som du kan erstatte dem med. Fornøden Forespørgsel Forinden Fremsende Genpart Hvorledes Indeværende år Nærværende (rapport) Påbegynde Samtlige Skrivelse Såfremt Nødvendig Spørgsmål / henvendelse Inden / før Sende Kopi Hvordan I år Denne (rapport) Begynde Alle Brev Hvis! Skriv ligefremt - brug ikke bagvendte ordstillinger! Spar på papirordene - de opbygger skranker 9. Ord skal være til at forstå Før du bruger fagord, sjældne fremmedord eller specielle begreber - så overvej altid, om din modtager formodes at kende ordet. Og hvis du er i tvivl, så forklar ordet (evt. i parentes efterfølgende) eller find en erstatning eller omskrivning. Det er fx ikke indlysende for enhver, hvad der gemmer sig bag implementere, kompetenceregioner, landsdelscenter, rammestyringsprincip, fortætnings- og erstatningsbyggeri. Og der ingen grund til at initiere afholdelse af et møde... Opløs de sammensatte ord Lad dig ikke friste til at konstruere lange sammensatte ord ( bændelormsord ). De virker påfaldende, bliver ofte delt de forkerte steder og er vanskelige at overskue for læseren. Dispensationsmulighed Stationsnærhedsprincippet Miljøkonsekvensvurdering 12

14 Formidlingsvirksomhed Formålsangivelse Regionplanrevisionsrunde Lumske ord Når modtageren er en borger, en mindre forening eller virksomhed, skal du være forsigtig med at bruge visse lumske ord. Det er ord som fx opgive, som i dagligsproget bruges i betydningen at opgive ævred. Altså en helt anden betydning end i Amtet skal opgive beregningerne. Der findes en del af disse tvetydige ord i den ministerielle verden: afdække (dække til) forretning (handling) opgive (oplyse) udbringe (anvende) visitere (godkende) Brug dem kun til modtagere, der kender dem. Forkortelser Du skal kun gå ud fra, at de mest almindelige forkortelser er kendte: bl.a., ca., fx, kr., osv. Derimod er forkortelser som d.d. og p.t. ikke umiddelbart gennemskuelige for almindelige læsere. Den sidste forkortelse opfattes ofte som påtegnet. For mange professionelle modtagere er det heller ikke selvindlysende, hvad en VVM-vurdering er... Gør det derfor til en god regel at bruge så få forkortelser som overhovedet muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller et udtryk.! Find erstatninger for dine fagord - eller forklar dem! Opløs lange sammensatte ord! Undgå tvetydige ord! Brug så få forkortelser som muligt 13

15 10. Med venlig hilsen I breve virker det venligt og imødekommende at slutte af med at skrive: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig (eller fx Landsplanafdelingen). Skriv ikke: Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede - medmindre du vil undgå at blive ringet op. 11. Sproglig kvalitetskontrol Indimellem kan det være en god ide at prøve af, om en tekst lever op til kravet om forståelighed - især når det fx drejer sig om et brev til en borger. Men det er et krav til alle tekster, at de bør være skrevet klart og forståeligt. En mulighed er at måle LIX-tallet, men det fortæller kun, om den sproglige tilgængelighed i al almindelighed er i orden. Men hvis du måler LIX-tallet til fx 60, bør du straks underkaste brevet et sprogligt eftersyn. Du kan også benytte den følgende tjekliste, når du gennemfører en mere omfattende kvalitetskontrol af en tekst. Det kan være vanskeligt - og måske heller ikke altid afgørende - at opnå krydser i alle rubrikkerne. Men mange krydser er i de fleste tilfælde et udtryk for god sproglig kvalitet. Forståeligheden prøver du nemmest af ved at bede en kollega, der ikke har kendskab til emnet, om at læse teksten igennem.! Mål LIX-tallet! Brug tjeklisten! Bed eventuelt en anden om at læse teksten 14

16 12. Tjekliste Du har nøje overvejet, hvem din modtager er Overskriften siger noget væsentligt om indholdet Budskabet/konklusionen kommer først Sætningerne har højst ord i gennemsnit Sproget er aktivt og konkret Ordvalg og vendinger er nutidige Vanskelige ord og begreber er forklaret Teksten er sat pænt og overskueligt op Du har læst omhyggelig korrektur LIX-tallet er er under 50 15

17 16

18 13. Mål LIX-tallet Ved lix-tallet, også benævnt LæsbarhedsIndeXet, forstås gennemsnitlig procentdel af antal lange ord pr. punktum. Gør det til en god vane at måle LIX-tallet på din tekst. Først og fremmest for at sikre, at teksten er sprogligt tilgængelig. Men husk, at et pænt LIX-tal ikke er ensbetydende med, at din tekst er forståelig, skrevet i et nutidigt sprog eller disponeret efter din modtagers forventninger. Lix-tallet regnes således ud: Antal ord Antal lange ord*) x 100 Lix-tal = + Antal punktummer Antal ord *) Ord med 7 bogstaver eller flere Når du skriver til borgere - og modtagere, som man kan kalde for almindelige læsere - skal du holde dig på et LIX-tal mellem 30 og 40. Det svarer til, hvad de fleste danskere opfatter som normalt. Skriver du til professionelle i fx ministerier, styrelser eller kommuner, kan du tillade dig et LIX-tal på mellem 40 og 50. Men ved et LIX-tal på 50 eller derover bør du nøje overveje, hvem det er, du skriver til. Det svarer til gennemsnittet for faglitteratur (50-60). Og ved et LIXtal på over 60 vil modtageren (i gunstigste fald) nøjes med at lede efter konklusionen... Politiken, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllandsposten har et gennemsnit på omkring LIX 35. Borgere og almindelige læsere: LIX Professionelle: LIX

19 14. Læs altid korrektur Det virker ikke professionelt eller troværdigt, hvis der er iøjnefaldende sproglige fejl i en tekst. Gør det derfor til en god vane at bruge stavekontrollen - også når det drejer sig om mails. Den fanger ikke alt, men opdager i hvert fald de fleste slåfejl og forkert stavede ord. Og hvis du er i tvivl om, hvordan et ord staves, eller om det er i flere ord, så slå det altid op i Retskrivningsordbogen. Komma Landsplanafdelingen anvender enten det traditionelle grammatiske komma eller det nye komma. Det er en vanskelig kunst at sætte kommaet korrekt og fornuftigt. Som hovedregel står du dig bedst ved at spare på kommaerne - og i øvrigt lære kommareglerne på de næste sider.! Brug altid stavekontrollen! Slå op i Retskrivningsordbogen, når du er i tvivl 15. Kommaregler Hovedregler for traditionelt komma 1) Sæt komma mellem helsætninger Vinden peb, og tordenen rullede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Her er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. 2) Sæt komma i opremsninger Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. 3) Sæt komma ved bydemåde Husk, at du skal sende skemaet senest mandag. Spis noget mindre, og dyrk motion. Læs rapporten, og send den bagefter til ministeren. 18

20 4) Sæt altid komma omkring bisætninger Hvis udstillingen stadig er åben, tager vi derud på søndag. Vi ved, at når tiden er inde, slår ministeren til. Selvom Voldborg siger, det bliver regnvejr, tager vi alligevel i skoven. Ved vi overhovedet, hvem der var med? Der er tvivl om, hvilke af de mange tilsyneladende ens underskrifter på dokumenterne der er ægte. 5) Sæt komma omkring indskudte sætninger Dette problem, som mange kender til, er vanskeligt at løse. Afdelingen, der lige er blevet moderniseret, kører effektivt. 6) Sæt altid komma (eller et andet tegn) foran men Vi ser ikke fjernsyn, men læser avis. Hotellet var billigt, men elendigt. Trætte, men lykkelige kom de tilbage. 7) Sæt komma omkring navnetillæg og tilføjelser Den danske miljøminister, Svend Auken, cyklede hjem. Fenol, den dødsensfarlige gift, bruges stadigvæk. 8) Komma i adresser og lignende Miljø- og Energiministeriet, Højbro Plads 4, 1200 Kbh. Skriv til Lis Hansen, Hyskenstræde 7, 2. th., i dag. I forvaltningsloven, 3, stk. 2, finder du forklaringen. 9) Komma mellem stillingsbetegnelser og titler Formand for bestyrelsen, cand. jur. Hanne Petersen Informationskonsulent, journalist Søren Jensen. 19

21 Og husk disse to regler!! Kun komma foran hv-ordet Der blev stemt om, hvilke af de mange forskellige forslag fra personalekonferencen der var bedst.! Aldrig komma foran navnemåde Foran en navnemåde, dvs. et udsagnsord i at -form (her at få og at fungere), sættes der normalt aldrig komma: Det vil ikke kræve de helt store ændringer at få systemet til at fungere efter hensigten. Hovedregler for nyt komma 1) Sæt komma mellem helsætninger Vinden peb, og tordenen rullede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Her er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. 2) Sæt komma i opremsninger Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. 3) Sæt komma efter en ledsætning Hvis udstillingen er åben, tager vi derud på søndag. De medlemmer som har betalt, kan deltage i mødet. Selvom Voldborg siger at det bliver regnvejr, tager vi alligevel i skoven. 4) Sæt ikke komma foran en ledsætning medmindre du næsten lige så godt kunne have sat sætningen i parentes. Vi tager, uanset om det regner eller ej, afsted i dag. Forleden spurgte min nabo, der ellers sjældent taler med nogen, hvordan jeg havde det. 20

22 5) Sæt altid komma (eller et andet tegn) foran men Vi ser ikke fjernsyn, men læser avis. Hotellet var billigt, men elendigt. Trætte, men lykkelige kom de tilbage. 6) Sæt komma omkring navnetillæg og tilføjelser Den danske miljøminister, Svend Auken, cyklede hjem. Fenol, den dødsensfarlige gift, bruges stadigvæk. 7) Komma i adresser og lignende Miljø- og Energiministeriet, Højbro Plads 4, 1200 Kbh. Skriv til Lis Hansen, Hyskenstræde 7, 2. th., i dag. I forvaltningsloven, 3, stk. 2, finder du forklaringen. 8) Komma mellem stillingsbetegnelser og titler Formand for bestyrelsen, cand. jur. Hanne Petersen Informationskonsulent, journalist Søren Jensen. 21

23 16. Mails (e-post) Mails opfattes ofte af både afsender og modtager som en mellemting mellem en telefonsamtale og et brev. Men en mail skal altid kunne tåle at printes ud. Derfor: Send aldrig en mail uden at have læst omhyggelig korrektur på den! Det er tilladt at skrive mere personligt i en mail. Normalt bruges der altid Kære - typisk med både fornavn og efternavn Vær omhyggelig med at stille teksten i din mail overskueligt og læsevenligt op Indsæt gerne henvisninger i form af links, hvis det kan være til hjælp for modtageren Planlæg dispositionen som ved et brev: de vigtigste informationer og budskabet/konklusionen først 22

24 17. God og nyttig litteratur At arbejde i forvaltningen (Nyt Juridisk Forlag, 1998) - af Jens Møller og Jens Olsen Håndbog i Nudansk (Politikens Forlag, 1999) - af Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen Klart og enkelt - Kort og godt (Systime, 1995) - af Hans Veirup Og uden omsvøb, tak (Statens Information, 1998) - af Bent Møller og Erik Hansen Ping- og pampersprog (Reitzels Forlag, 1996) - af Erik Hansen Praktisk argumentation (Teknisk Forlag, 1999) - af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn, 1996) Svære ord - og lette (Statens Information, 1990) - af Jens Martin Eriksen og Bent Møller Vejledning om forvaltningsloven (Justitsministeriet,1986) - udformning af skrivelser (punkt ) Det nye komma, Regler og opgaver (Gyldendal, 1996) - af Morten Overgård Nielsen Sæt nyt komma, Regler, grammatik, genveje, øvelser - af Henrik Galberg Jacobsen (Dansk Sprognævns Skrifter, 1996) 23

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

SPROGPOLITIK. ovligt forfald. for Danmarks Domstole. opfordre. allonge. enmæle. Skifte-/fogedretten fortsætter beha. l betale

SPROGPOLITIK. ovligt forfald. for Danmarks Domstole. opfordre. allonge. enmæle. Skifte-/fogedretten fortsætter beha. l betale et: Dommen kan tvan ynde Skriv i stedet: De SPROGPOLITIK ovligt forfald for Danmarks Domstole opfordre ling af Når begrebet anvendes, b enmæle allonge Skifte-/fogedretten fortsætter beha l betale Rekvis

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT Den udvidede kommunikationsmodel FORMÅL Medie Målgruppe/ modtager Kommunikationsmiljø Budskab Udformning Afsender EFFEKT Spørgsmål i forbindelse med den skriftlige kommunikation Formål Afsender Hvad er

Læs mere

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Denne skrivevejledning handler om at skrive rigtigt og sikre, at vores skriftlige kommunikation overholder Dansk Sprognævns regler for skriftsproget. Vejledningen

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Sådan skriver vi i Lejerbo

Sådan skriver vi i Lejerbo Revideret den 2. december 2005 skriver vi Sådan skriver vi i Lejerbo Et dokument fra Lejerbo skal være indbydende sat op, let at læse, nemt at forstå og frem for alt fri for stavefejl. Dette budskab gælder

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK August 2015 ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK 1. udgave, 7. maj 2015 Seneste version finder du på Ajour. 2 INDHOLD Sprogpolitik... 4 Sådan bruger du sprogpolitikken... 4 Skriv godt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave)

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave) (forkortet udgave) Den gode tekst er (forkortet udgave) Korrekt Konsekvent Konsistent Andreas Christensen Velformuleret, men det ligger delvist uden for korrekturlæserens arbejdsområde. Tjeksproget.dk

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Sprogpolitik for Folketingets Administration

Sprogpolitik for Folketingets Administration 14 SPROGPOLITIK Sprogpolitik for Folketingets Administration I Folketingets Administration bruger vi et moderne dansk, som viser respekt for den rolle, Folketinget spiller i samfundet; vi skriver rigtigt

Læs mere

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013 Det gode sprog i dagsordenstekster Januar 2013 indhold Kære dagsordensskribent... 5 Gode råd... 7 Husk altid, at:... 7 Kend din læser............................. 8 Gør din tekst nem at gå til... 8 Gør

Læs mere

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus De 10 sprogbud Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus 1. Skriv godt! Afstem teksten efter modtager! Eksempel uden hensyn til modtager:! Lægen skriver til patienten: De skal være fastende

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne

BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne Vi skal skrive forståeligt, respektfuldt og handleanvisende til borgerne. BIFs sprogguide præsenterer her og i retningslinjerne (del 3)

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger Komma - kom an Kommaet er måske det mindst vigtige og alligevel det mest diskuterede tegn. Det har professor og tidligere formand for Dansk Sprognævn Erik Hansen i hvert fald engang sagt. Og faktum er

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2012 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2013 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Beboerinformation - sprog

Beboerinformation - sprog Kursus i BL: Beboerinformation - sprog 23.-25. oktober 2009 Paul R. Metelmann Havdrupvej 114b, 2720 Vanløse. 20491921. Paul@media4masses.dk 1 En lille opgave... Tegn en figur ud fra den tekst I har fået

Læs mere

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dagsorden Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dansk grammatik på 0 komma 5 Grundled/Subjekt: Jeg spiser et æble På deres bryllupsdag giver manden

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Miniguide: Hvad skal vi skrive? Skriv det vigtigste først. Brug nyhedstrekanten. Beskriv: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvad så? Brug overskriften aktivt.

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Erderov erhoved etnogen derfatter hvaddus kriver

Erderov erhoved etnogen derfatter hvaddus kriver Erderov erhoved etnogen derfatter hvaddus kriver ERDEROVERHOVEDETNOGENDERFATTER HVADDUSKRIVER 9.00-10.30 Præsentation 10.30-.11.00 Test dig selv 12.00-13.00 Frokost 13.00-14.45 Skriveværksted Dagens program

Læs mere

Videnskabsteori - Videnskabelig argumentation og videnskabeligt sprog. Mette Dencker

Videnskabsteori - Videnskabelig argumentation og videnskabeligt sprog. Mette Dencker Videnskabsteori - Videnskabelig argumentation og videnskabeligt sprog Mette Dencker 1 Dagens program Mål med kommunikation Tekstopbygning Sprog Genrer Opgaver 2 Mål med kommunikation 1 hvad vil vi? Mål:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 31. maj 2011 Sagsnr: 2010-023632 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere