DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 29. februar 2012 blev der i sag Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) indbragt ejendomsmæglervirksomheden RR for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 5. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom ved at have bragt en konkret bygningssagkyndig i forslag over for sælgere og/eller ved at have kontaktet en bygningssagkyndig med henblik på udarbejdelse af tilstandsrapport. Sagens omstændigheder: Primo oktober 2010 foretog Erhvervsstyrelsen en stikprøveundersøgelse af bestillerreglernes overholdelse hos 23 tilfældigt udvalgte ejendomsmæglervirksomheder. På baggrund af den foretagne stikprøvekontrol valgte styrelsen at foretage en høring af RR. Styrelsen valgte efterfølgende at indbringe indklagede ejendomsmæglervirksomhed for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Nævnets sekretariat har taget kontakt til de pågældende sælgere af de omhandlede ejendomme, for at undersøge, hvorvidt de kunne erindre, hvordan kontakten til den bygningssagkyndige var blevet etableret. Disciplinærnævnet fik følgende tilbagemeldinger pr. mail, brev og telefon: Sælger fra ejendommen ( 1) har den 13. oktober 2011 telefonisk oplyst, at det var hendes mand, der er afgået ved døden, der forestod kontakten til den bygningssagkyndige. Hun er derfor ikke klar over, hvordan kontakten kom i stand. Sælger fra ejendommen ( 2) oplyste den 13. oktober 2011 telefonisk, at hun fik kontakt med den bygningssagkyndige gennem en ven, der er murer. Hun fik ham anbefalet der igennem. Hun har ikke fået ham anbefalet af mægleren. Sælger fra ejendommen ( 3) har på mail den 13. oktober 2011 oplyst, at han fik anbefalet gennem en bekendt i Århus. 1

2 Sælger fra ejendommen ( 4) har den 19. oktober 2011 telefonisk oplyst, at han er en ældre herre (81 år), der blev nødt til at sælge sit hus, da han ikke længere kunne tage sig af det. Han bad mægleren om hjælp til alt i forbindelse med handlen, idet han ikke selv kunne overskue eller finde ud af det. Mægleren stod derfor for kontakten til den bygningssagkyndige. Sælgerne af ejendommen ( 5) har ved mail af 20. oktober 2011 oplyst følgende: Vi henvendte os til RR, fordi en anden mægler ikke havde kunnet sælge ejendommen efter et år. I den første samtales forløb kom talen på den tilstandsrapport, som vi havde fået udfærdiget tidligere. Det viste sig, at den var for gammel. Der skulle en ny til. RR anbefalede, som de havde gode erfaringer med. Han gav endda 3 mdr. kredit med betalingen af honoraret. Inden da skulle RR nok have fået solgt vor ejendom. Når man har haft huset til salg i omkring 2 år, så er man jo modtagelig for alt, hvad der syntes at kunne fremme salget. besigtigede ejendommen, det gik stærkt, han fik en kopi af den gamle tilstandsrapport med sig. Det var det, vi havde med ham at gøre, indtil regningen på honoraret dukkede op. Sælger af ejendommen ( 6) har den 24. oktober 2011 telefonisk oplyst, at han fandt den sagkyndige på nettet ved at søge på tilstandsrapport. Nævnet bad efterfølgende ved brev af 8. november 2011 indklagede ejendomsmæglervirksomhed om eventuelle bemærkninger til ejendommene beliggende ( 4) og ( 5). Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har bl.a. anført, at stikprøvekontrollen viste, at i 10 af de solgte ejendomme hos virksomheden, hvor den bygningssagkyndige ikke var valgt af et forsikringsselskab, var den bygningssagkyndige i 6 tilfælde. Sammenlignet med markedsandelen for i lokalområdet, blev valgt uforholdsmæssigt mange gange for ejendomme solgt gennem RR. Styrelsen vurderer, at det er usandsynligt, at 6 ud af 10 sælgere tilfældigt har valgt som bygningssagkyndig, og finder, at der er en væsentlig risiko for, at der fra ejendomsmæglervirksomheden er henvist til den pågældende bygningssagkyndige, hvor ved forbuddet i lov om omsætning af fast ejendom 23, stk. 2, vil være overtrådt. Styrelsen har vedlagt det statiske udarbejdede materiale i forbindelse med stikprøvekontrollen, hvoraf følgende bl.a. fremgår: Ejendomme solgt gennem ejendomsmægler Realmæglerne Silkeborg og bygningssagkyndig Adresse Bygningssagkyndig 2

3 (administrativt nr.) ( 1) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 2) ( 4) ( 3) ( 10) ( 5) BB BB CC DD Der er således tilfældigt udvalgt 10 ejendomme, solgt af den konkrete ejendomsmæglervirksomhed. Af disse 10 ejendomme er 6 fortaget af bygningssagkyndig med nummeret, dvs. de konkrete sagkyndige har en markedsandel på 60 procent hos den konkrete ejendomsmæglervirksomhed. Lokalområdet er til den statistiske beregning defineret som postnumrene 8600, 8620, 8883 og Oplysninger hentet fra register over huseftersyn I det administrative register for huseftersyn (det såkaldte HEWEB) findes oplysninger om hvert enkelt huseftersyn, heriblandt hvilken bygningssagkyndig, der har foretaget huseftersynet, og i hvilket postnummer den synede ejendom ligger. Følgende er opgjort Antal huseftersyn i lokalområdet (de registrerede postnumre) Antal huseftersyn foretaget af den konkrete bygningssagkyndige Ud fra disse oplysninger kan en markedsandel beregnes. Markedsandel i lokalområdet for bygningssagkyndige med numrene I lokalområdet med postnumrene nævnt ovenfor har den konkrete bygningssagkyndige i perioden fra fjerde kvartal 2009 til tredje kvartal 2010 foretaget 48 af 853 huseftersynene i lokalområdet, svarende til 5,6 procent, dvs. en væsentligt mindre andel end de 60,0 procent, der er andelen for den bygningssagkyndige hos den konkrete ejendomsmæglervirksomhed. Den statistiske beregning Til den statiske beregning bruges oplysningerne: Det samlede antal udvalgte ejendomme solgt af ejendomsmæglervirksomheden, dvs. 10. Antallet af huseftersyn foretaget af den konkrete bygningssagkyndige, dvs. 6. Markedsandelen for den konkrete bygningssagkyndige i lokalområdet, dvs. 5,6 procent. Den statistiske beregning svarer på, hvor sandsynligt det er, at den bygningssagkyndige foretager 6 af 10 eftersyn, hvis den sagkyndige har samme chance for at foretage eftersyn på en bolig hos den konkrete ejendomsmæglervirksomhed end i lokalområdet. 3

4 Den beregnede sandsynlighed er i dette tilfælde på 0,0005 procent. Eftersom 0,0005 procent er en meget lav sandsynlighed, er det rimeligt at tro, at den konkrete sagkyndige vælges oftere hos den konkrete ejendomsmæglervirksomhed end i lokalområdet generelt. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af det udarbejdede statiske materiale anmodet nævnet om at tage stilling til, hvorvidt forbuddet i lovens 23, stk. 2, er overtrådt. Indklagede har bl.a. anført, at de i forbindelse med kommissionering udleverer bl.a. brochuren fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Husets tilstand er dit ansvar, brochuremateriale om RR udarbejdet af XX, som også har stået for kontakten med alle annoncørerne i materialet samt en liste over bygningssagkyndige, som opererer i området. På listen står øverst, da listen er sorteret efter alfabetisk rækkefølge. Bygningssagkyndig annoncerer ydermere aktivt i lokale medier. Indklagede har videre anført, at hverken indehaveren af indklagede virksomhed eller medarbejderne anbefaler bestemte bygningssagkyndige i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter. Desuden har den omhandlede bygningssagkyndige uopfordret sendt et brev til nævnet, hvori det anføres: Ved tilfældighedernes spil lykkedes det mig i 2003 at komme med på listen over bygningssagkyndige hos RR. Jeg er ikke med på tilsvarende lister hos andre ejendomsmæglere i [bynavn]. Siden 2009 har jeg gennem reklamefirmaet XX annonceret såvel på RR s præsentationsbrochure som på deres hjemmeside i form af et såkaldt websidebanner. Annonceringen er kun relevant, fordi RR tilhører den minoritet blandt de større ejendomsmæglere, som ikke har ladet sig presse til kun at bestille gennem forsikringsselskaberne. Derfor ville det være meget underligt, hvis ikke min markedsandel hos RR var højere end i lokalområdet som helhed. Jeg har ingen aftaler med RR om at blive anbefalet og går ud fra, at markedsandelen skyldes den målrettede markedsføring. Det skader måske heller ikke, at RR har adresse ved siden af YY. Herudover forsøger jeg efter bedste evne at være konkurrencedygtig i form af flexibilitet mht. bl.a. besigtigelsestidspunkter samt kundevenlig betjening i almindelighed. Derimod konkurreres ikke på lyserøde tilstandsrapporter, hvilket vil kunne bekræftes af de til dato gennemgåede tekniske revisioner. Det siger sig selv, at RR ikke på nogen måde har forsøgt at øve indflydelse på mine tilstandsrapporter. Også på denne måde agerer firmaet meget seriøst og professionelt. For så vidt angår Disciplinærnævnets skrivelse af 8. november til RR kan jeg oplyse, at [( 4)] selv foretog bestillingen telefonisk, hvilket fremgår af notat i sagsmappen. [( 4)] har også, ligesom mine andre kunder, underskrevet en rekvisition forud for huseftersynet den 28. april Hans oplysning om, at mægleren stod for kontakten, må derfor bero på en erindringsforskydning. 4

5 Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet har som anført under sagens omstændigheder selv taget kontakt til de involverede sælgere, og spurgt sælgerne om en beskrivelse af forløbet omkring bestilling af tilstandsrapport. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom 23, stk. 2, må ejendomsformidleren ikke på sælgerens vegne indgå aftale om rekvirering af byggeteknisk gennemgang. Desuden bestemmes det i bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni , stk. 1, at formidleren heller ikke må bringe konkrete bygningssagkyndige eller firmaer, der beskæftiger disse, i forslag over for sælger. Nævnet er opmærksomt på, at Erhvervs- og Byggestyrelsen tidligere har udtalt, at ejendomsmæglerne godt må have markedsføringsmateriale fra de bygningssagkyndige i forretningen, under følgende forudsætninger: Ejendomsmægleren ikke har eksklusivaftaler med en eller flere bygningssagkyndige/energikonsulenter om at have markedsføringsmateriale liggende fra disse. Ejendomsmægleren udleverer det af Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdede materiale om huseftersynsordningen, samt lister over bygningssagkyndige/energikonsulenter. Ejendomsmægleren ikke, i forbindelse med rådgivningen af sælgeren, udleverer markedsføringsmateriale, henleder sælgerens opmærksomhed herpå eller på anden måde anbefaler konkrete bygningssagkyndige. Såvel lovens 23, stk. 2, samt bekendtgørelsens 9 er rettet mod ejendomsmægleren som selvstændig person samt ansvarsobjekt og ikke mod ejendomsmæglervirksomhederne. Såfremt en virksomhed skal pålægges en sanktion for overtrædelse af bestemmelsen, kræver det således, at virksomheden har et medansvar eller har et selvstændigt ansvar, fx ved at have svigtet sin ledelses- eller tilsynspligt, jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 a, stk. 4, samt lovbemærkningerne hertil. Nævnet finder det efter de indhentede udsagn fra sælgerne godtgjort, at en person ansat hos den indklagede ejendomsmæglervirksomhed i et enkelt tilfælde har kontaktet bygningssagkyndig med henblik på udarbejdelse af tilstandsrapport på ejendommen beliggende ( 5). Nævnet finder imidlertid ikke, at den indklagede ejendomsmæglervirksomhed kan tillægges et selvstændigt ansvar eller medansvar for denne adfærd. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmæglervirksomhed, RR, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. 5

6 Mikael Sjöberg 6

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere